Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica"

Transkript

1 Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica J. Svoboda, M. Hnilička PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: Článek se zabývá studií dostavby druhé tunelové trouby tunelu Horelica. Tento tunel se nachází na silnici I/11 na obchvatu města Čadca na dálnici D3 - Žilina - Skalité ve Slovenské republice. Studie řeší nejen výstavbu druhé tunelové trouby ale i přilehlého úseku dálnice včetně změny požárních nástupních ploch a příjezdových komunikací, které již neodpovídají současné legislativě. Podmětem bylo zvýšení intenzity dopravy, převážně kamionové, protože v současnosti tunelem Horelica projíždí tisíc vozidel za 24 hodin s tím, že více než 50 % tvoří nákladní vozidla. Dalším podmětem byla nutnost vyřešení problémů s objízdnými trasami při uzavření tunelu, kdy je dopravu nutné odklonit přes centrum města Čadca. To přináší řadu problémů, protože jakýkoliv výpadek v provozu tunelu přináší kolaps komunikačního systému města a okamžité uzavření tunelu (např. při dopravní nehodě) znamená dopravní kolaps nejen v okolí Čadce ale i za hranicemi v ČR a Polsku. Vzhledem k nutnosti údržby a pravidelného čištění, musí být tunel několikrát ročně uzavřen, což lze vzhledem ke způsobeným dopravním problémům udělat pouze ve dnech volna. Článek dále uvádí parametry navrhované druhé tunelové trouby, rozsah nutné přestavby dispečinku a geologické podmínky prostoru budoucí ražby. Následující část článku je věnovaná technologii výstavby tunelu, která bude prováděna během provozu již postavené tunelové trouby. Tomu se musí přizpůsobit veškerý postup prací, tak aby nedošlo k ohrožení provozu nebo dokonce stability hotové tunelové trouby. Druhá tunelová trouba bude ražena za použití metody NRTM, se dvěma hloubenými úseky ve 2 stavebních jámách na portálu Žilina a Čadca. U portálu Žilina bude plocha pro ZS a následně po dokončení stavby bude tato plocha využita jako požárně-nástupní plocha, plocha pro přistání helikoptéry a pro údržbu tunelu. Postup samotné ražby je navržen ve dvou různých variantách dle návrhu OBÚ v Prievidzi. Tyto varianty řeší organizaci výstavby tak, aby byla zachována funkce nouzových úniků z tunelu v případě nehody. V závěru jsou zobecněny zásady organizace práce z důvodu zachování bezpečnosti provozu v druhé tunelové troubě a s tím spojené požadavky požární bezpečnosti. Z těch vyplývá, že přerušení únikové cesty během výstavby je možné jen krátkodobě a pouze za předpokladu snížení rizika havárie v tunelu za pomoci dopravních omezení provozu. 1 ÚVOD Tunel Horelica se nachází na silnice I/11 na obchvatu města Čadca, v Žilinském kraji ve Slovenské republice. Obchvat je součástí dálnice D3 - Žilina - Skalité, která patří do vybrané dálniční sítě A11 a tvoří součást multimodálního dopravního koridoru č. IV transevropské magistrály ve směru sever jih. Trasování dálnice a umístění tunelu je řešené tak, aby se doprava vyhnula zastavěným územím obcí Oščadnica, Horelica a Čadca. Tím se docílilo snížení nehodovosti na daném úseku, bezpečnějšího a rychlejšího průjezdu a odlehčilo se centru města Čadca, kde se snížil počet kolizí s chodci a zlepšil se stav městské dopravy. Stavba byla realizována v polovičním dálničním profilu, v zářezech v členitém horském terénu Kysuckých Beskyd, mostními objekty nad hluboko zaříznutými údolími potoků a cest a raženým tunelem Horelica. Tunel je v současnosti provozován jako tunel s jednou tunelovou troubou s obousměrným provozem a boční únikovou chodbou. 2 STUDIE VÝSTAVBY DRUHÉ TUNELOVÉ TROUBY 2.1 Účel a cíle studie Pragoprojekt, a.s. zpracoval studii, která se zabývá výstavbou druhé tunelové trouby tunelu Horelica 1 a přilehlého úseku dálnice včetně změny požárních nástupních ploch a příjezdových komunikací, které již neodpovídají současné legislativě. Podmětem k provedení studie bylo především zvýšení intenzity dopravy, převážně kamionové, a nutnost vyřešení problémů s objízdnými trasami při uzavření tunelu, kdy je dopravu nutné odklonit přes centrum města Čadca. V současnosti tunelem Horelica projíždí tisíc vozidel za 24 hodin s tím, že více než 50 % tvoří nákladní vozidla. Obrázek 1. Dispečink u portálu Čadca současný stav. Studie se také zabývá stanovením rizik plynoucích z ražby druhé tunelové trouby bez nutnosti uzavření a přerušení provozu v již postavené troubě. Zá-

2 roveň studie řeší se stavbou spojenou protipožární bezpečnost i v průběhu výstavby díla. 2.2 Zájmová oblast studie Tunel Horelica se nachází v blízkosti centra města Čadca a je v primárním vztahu s místními komunikacemi města. Jedná se o komunikace propojující centrum s příměstskými částmi, ve kterých žije cca 33 % obyvatel Čadce. Hlavní trasa je navržená v kategorii D24,5/80. Délka prověřovaného úseku je 2,67 km, začíná v km 14,61 a končí v km 17,28. V trase je situována druhá tunelová trouba délky 647 m a most délky 130 m (km 14,78 - km 14,88). V km 14,7 se nachází opěrná zeď. Z důvodu vedení požární přístupové komunikace v km 14,58 až km 14,89 je nouzový pruh dálnice rozšířený z 2 m na 3 m. Toto řešení umožní příjezd záchranných jednotek k Žilinskému portálu i v případě kolony na samotné dálnici. Požární komunikace, resp. její poslední úsek, není oddělen od dálniční dopravní cesty svodidly. 2.3 Dopravně-inženýrské údaje Dálnice D3 je situovaná v náročném hornatém terénu a její součástí je a bude několik tunelových objektů. Prvním tunelem je právě tunel Horelica, který má v provozu jednu tunelovou troubu. Odklonění tranzitní dopravy významně zlepšilo situaci v centru města Čadca, ale jakýkoliv výpadek v provozu tunelu se přenáší na komunikační systém města a znamená to jeho úplný kolaps. Vzhledem k tomu, že je nutné tunel udržovat a pravidelně čistit, musí být několikrát ročně uzavřený, což lze udělat prakticky pouze ve dnech volna (o víkendech a svátcích). Okamžité uzavření tunelu, např. při případné nehodě, znamená dopravní kolaps nejen v Čadci a blízkém okolí, ale postupné rozšíření problémů s dopravou až do České republiky a Polska. provozem v jedné tunelové troubě bez dopravního přetížení města. Dopravně-inženýrské podklady modelují také stav, kdy by se v důsledku uzavření tunelu doprava přesměrovala přes město Čadca. 2.4 Požárně-bezpečnostní řešení Vlastní stavba tunelu a technické systémy musí být projektované tak, aby byly schopné rychle reagovat a odolávat, potlačit a odvádět teplo a toxické zplodiny (hoření a dým vznikající při požáru). Dílo musí splňovat podmínky, které maximálně zajistí bezpečnost a investiční a ekonomický provoz díla z pohledu zřizovacích a provozních nákladů. 2.5 Technické podklady Základním podkladem pro návrh tunelové trouby v popisované studii je STN Projektovanie tunelov pozemných komunikácií, Nařízení vlády č. 344/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti a TP04. 3 PROJEKT DOSTAVBY 3.1 Směrové a výškové řešení Řešení vychází ze znovu upravené trasy dálnice s tím, že požárně-zásahové plochy u portálů tunelu musí být v jedné úrovni a dostupné z obou dopravních směrů (nejlépe z pomalých pruhů). Na tyto plochy musí být také umožněny příjezdy nezávisle na dálnici D Druhá tunelová trouba Druhá trouba tunelu Horelica je navrhovaná v kategorii T9, která umožní zavedení obousměrného provozu z důvodu nutné údržby v tunelu po dobu minimálně dní ročně. Během údržby tunelu (vždy jen jedné tunelové trouby) je totiž veškerá doprava převedená do druhé tunelové trouby, která je po tuto dobu provozovaná s obousměrným provozem. Tato kategorie navíc vychází ze zadání studie. Základní parametry druhé tunelové trouby viz Tab. 1. Tabulka 1. Základní parametry 2. tunelové trouby Kategorie tunelu T 9 Příčný profil (plocha výrubu) 117 m 2 Celková délka 2. tunelové trouby (PTT) 597 m Délka raženého úseku 547 m Délka hloubených úseků 2 x 25 m Průjezdný profil výška 4,8 m Návrhová rychlost v tunelu 80 km/hod Obrázek 2. Portál Čadca a dispečink po dostavbě druhé tunelové trouby. V případě, že budou postaveny obě tunelové trouby, tak se tyto situace dají řešit obousměrným Úpravy dispečinku u portálu Čadca Dispečink (Obr. 1 a 2) zůstane v původních prostorách a bude pouze rozšířen na úkor prostoru, kde je dnes kancelář vedoucího provozu tunelu Horelica. Bude kompletně vyměněno vizuální zobrazení tunelů, přičemž bude využit systém zadní projekce. Tento systém vyžaduje samostatnou klimatizovanou

3 místnost. Dále bude zřízeno pracoviště pro přestupky a přesunuto tréninkové pracoviště do bývalé místnosti vedoucího tunelu. Bude umístěna nová technologie nutná pro provoz dalších tunelů (např. slaboproudá rozvodna). Konstrukce bude doplněna o příčky, dveře a doplněna bude i klimatizace a vzduchotechnika. Parkovací místa a dvojgaráž budou přesunuty pod existující mostní objekt dálnice D3. Upravený dispečink bude zajišťovat řízení dopravy nejen ve vlastním tunelu Horelica, ale také na celém dopravním uzlu Horné Kysuce, tzn. od Čadce po Skalité (včetně také zatím nerealizovaných tunelů Svrčinovec a Poľana). 4 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ ÚDAJE Ražba druhé tunelové trouby bude realizovaná v jílovcích a pískovcích (paleogenní flyšové souvrství). Flyšové souvrství je zastoupené střídajícími se jílovci, částečně vápennými, a pískovci převážně glaukonitickými. V zóně zvětrávaní a tektonického porušení mají charakter jílu až kamenito-jílovité sutě. V trase se nachází více svahových deformací. Podobně jako při výstavbě první tunelové trouby, bude nutné v okolí portálu Čadca zajistit rozšíření oblasti snížení hladiny podzemní vody použitím odvodňovacích vrtů (v omezeném rozsahu). Všechnu vodu z odvodňovacích vrtů je nutné organizovaně svést do místních toků. provedené v předstihu před hloubením jámy z důvodu zamezení vlivu výkopu na druhou tunelovou troubu. Ze stavební jámy bude probíhat úpadní ražba tunelu. Čerpání důlních vod bude probíhat z mobilních čerpacích nádrží umístěných při čelbě. U Žilinského portálu bude taktéž zřízeno hlavní zařízení staveniště. 5.2 Stavební jáma u portálu Čadca Současné definitivní zajištění stavební jámy (Obr. 5 a 6) bude nutné v oblasti budoucího výrubu tunelu pouze překotvit. Nutnou součástí bude sledování chování stavební jámy v rámci geotechnického monitoringu a realizace měření únosnosti kotev současného zajištění. Upravené výškové vedení druhé tunelové trouby nevyžaduje prohloubení stávající stavební jámy. 5.3 Zařízení staveniště Původní plochy zařízení ZS už neexistují. Proto byli na základě místního šetření vytipované nové plochy v oblasti Žilinského portálu (obr. 4). Zde bude v údolí bezejmenného potoka (po jeho provizorním či definitivním zatrubnění), vlastní zařízení staveniště včetně mezideponie. V oblasti portálu se předpokládá pouze vybudování manipulační plochy v místě budoucího hloubeného tunelu a systém komplexního vodního hospodářství pro akumulaci a čištění důlních vod. Následně budou plochy ZS sloužit jako požárně-nástupní plochy (přímo u portálu) a nouzové plochy pro přistání helikoptéry, případně pro vlastní, především zimní údržbu daného úseku dálnice. Ventilátorovna, kompresorovna a další bodové zdroje hluku je nutné odstínit provizorními stavebními konstrukcemi, protože ražba musí být prováděna kontinuálně. Obrázek 3. Most a portál Žilina současný stav. 5 TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 5.1 Stavební jáma u portálu Žilina U Žilinského portálu (obr. 3) bude vytvořena stavební jáma, zajištěná kotvenými horizontálními betonovými prahy a soustavou hřebíků. Toto řešení jsme doporučili vzhledem ke zkušenostem ze stavební jámy pro první tunelovou troubu. Zde docházelo k aktivaci dílčích smykových ploch a sesuvů. U jižní části jámy bude použito záporové pažení, Obrázek 4. Most a portál Žilina po dostavbě druhé tunelové trouby a přilehlého mostu. 3

4 5.4 Ražba tunelu Výstavba bude realizována na základě zásad technologie Nové rakouské tunelovací metody (NRTM), převážně v horizontálním členění, v upraveném technologickém postupu a to bez přerušení provozu v levé tunelové troubě. Ražba na základě požadavků OBÚ Prievidza, HZS a provozovatele tunelu, bude realizovaná úpadně od Žilinského portálu. V příportálových oblastech je navrženo zajištění stability nadloží pomocí mikropilotového deštníku vrtaného ze stavební jámy paralelně s obrysem budoucí levé tunelové trouby Rozpojování horniny je s ohledem na geologickou situaci a sousedící provozovanou tunelovou troubu uvažované především pomocí tunelového bagru, hlavně v příportálových úsecích. V pískovcích bude nutné také omezené použití trhacích prací. Příčný profil se předpokládá po zkušenostech s první tunelovou troubou, převážně v provedení se spodní klenbou. Z hlediska ražby bude členění čelby horizontální na kalotu, opěří a dno. Primární ostění je tvořené stříkaným betonem C 20/25 X0 tloušťky 300 mm s KARI sítěmi, příhradovými nosníky a kotvícím systémem svorníky IBO, HUS. Po vyražení tunelu a dokončení primárního ostění, bude provedena izolace tunelu. Půjde o mezilehlou fóliovou izolaci, deštníkového charakteru. Následně bude do posuvné formy prováděna betonáž sekundárního ostění z betonu C30/37 XF4, XD3 tloušťky mm s dodatečným vyztužením rozptýlenými vlákny. Toto vyztužení je navrženo hlavně z důvodu zvýšení požární odolnosti a zlepšení kvality ostění (především zamezení tvorby trhlin). Vozovka v tunelu bude betonová s vyztuženými spárami. V rámci GTM bude kromě standardních měření nutné hlídat navíc i definitivní obezdívku již provozované tunelové trouby. Postup výstavby byl na základě projednání s OBÚ v Prievidzi zpracovaný ve dvou variantách. 5.5 Alternativa 1 Začátek ražby druhé tunelové trouby se předpokládá od východního portálu. Funkčnost propojek vedoucích do únikové chodby je nezměněná. Po dosažení druhé propojky bude tato na krátký čas zaslepena. Po tuto dobu bude chráněná úniková cesta vést pouze první propojkou do únikové chodby a dále k západnímu portálu. Po postupu ražby do dostatečné vzdálenosti od druhé propojky bude její funkčnost obnovena, úniková cesta první propojkou se nezmění a druhá úniková cesta bude vést druhou propojkou přes nově vyraženou část levé tunelové trouby k východnímu portálu. Při přiblížení ražby k první propojce, bude na krátký čas zaslepena tato a chráněná úniková cesta bude vést pouze druhou propojkou do únikové chodby a dále k východnímu portálu. Po postupu ražby do dostatečné vzdálenosti od první propojky bude její funkčnost opět obnovena a úniková cesta bude vést z obou propojek nově vyraženou častí levé tunelové trouby k východnímu portálu. 5.6 Alternativa 2 Začátek ražby druhé tunelové trouby se opět předpokládá od východního portálu. Po dosažení druhé propojky, se v ražbě druhé tunelové trouby bude pokračovat od západního portálu. Úniková chodba bude před zaústěním první propojky dočasně zaslepena. Chráněná úniková cesta bude vést první propojkou přes únikovou chodbu a pak společně s druhou propojkou nově vyraženou částí pravé tunelové trouby k východnímu portálu. Po přiblížení ražby k první propojce bude tato na krátký čas zaslepena. Po tuto dobu bude chráněná úniková cesta vést pouze druhou propojkou přes nově vyraženou část pravé trouby k východnímu portálu. Po postupu ražby do dostatečné vzdálenosti od první propojky bude její funkčnost obnovena a úniková cesta z ní povede přes nově vyraženou část pravé trouby k západnímu portálu. Úniková cesta druhou propojkou bude nezměněná k východnímu portálu. Větrání únikové chodby bude během ražby za pomoci existujících ventilátorů umístěných na západním portálu. V době kdy bude propojka napojena na vyraženou tunelovou troubu, bude vzduch na vytvoření přetlaku v propojce přiváděný z prostoru této nově vyražené trouby. Obrázek 5. Zajištění portálu Čadca současný stav. 4

5 část dálnice. V budoucnosti bude nutné doplnit příjezdové komunikace v trase druhé části dálnice. - Po celou dobu výstavby bude prováděn GTM včetně pravidelného měření v provozované tunelové troubě. Obrázek 6. Portál Čadca s dispečinkem po dostavbě druhé tunelové trouby. U varianty 2 bude před začátkem ražby od západního portálu potřeba ventilátory na dopravu vzduchu do propojky přemístit k druhé propojce a únikovou chodbu za první propojkou uzavřít. Po dokončení ražby a zabezpečení tunelu primárním ostěním následuje provedení hydroizolace a sekundárního ostění s podobným postupem prací a zabezpečením únikových cest jako při ražbě. Po dobu uzavření jednotlivých propojek bude nutné zavést dopravní omezení provozu v tunelu, jak je uvedeno níže. 6 ZÁSADY ORGANIZACE PRÁCE Jde o zásady, které je nutné dodržet při vlastní výstavbě vzhledem na provozovanou druhou tunelovou troubu: - Při mimořádné situaci v provozované tunelové troubě je nutné okamžitě přerušit práce v nově budované troubě a umožnit únik řidičů a cestujících z ohroženého prostoru. Hlavní stavbyvedoucí je v daném případě plně podřízený operátorovi tunelu Horelica. Mezi těmito pracovníky musí fungovat trvalé 24 hodinové spojení. - Veškerá doprava ze stavby nesmí křižovat ani jinak ohrožovat nebo omezovat dopravu na provozované části dálnice. - Důlní vody a rubanina musí být odváděny a ukládány mimo dálnici a nesmí nijak ohrožovat provoz. - Staveništní větrání musí být pravidelně upravováno tak, aby neohrožovalo hlavní větrání v tunelu, propojkách a únikové chodbě. Musí být zabráněno pronikání prachu ze stavby do provozovaných prostor tunelu. - Po dobu výstavby musí být zachována funkčnost původní únikové chodby a nebo provizorní únikové chodby v rozestavěném díle. Plán a organizace výstavby druhé tunelové trouby tomu musí být podřízená. - Výstavba bude realizována úpadně ve směru od Žilinského portálu z důvodu zásobování staveniště využitím komunikací mimo provozovanou 7 POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Výstavba pravé tunelové trouby v prostoru současné únikové chodby je z hlediska zabezpečení poměrně složitá. Je nutné vytvořit podmínky pro evakuaci osob (uživatelů tunelu) v případě požáru a nebo jiné události ohrožující jejich zdraví nebo život, tak jako vytvořit podmínky na zásah záchranných sborů. Problém je závislý na tom, jak by v takovémto případě byla částečně či úplně nefunkční úniková chodba (chráněná úniková cesta), která plní funkci evakuační a zároveň zásahové cesty. V době kdy bude úniková chodba nebo její část nefunkční je potřeba snížit pravděpodobnost vzniku mimořádné situace a zabezpečit provoz v levé tunelové troubě podle specifických požadavků, např.: řízený (cyklický) provoz v tunelové troubě jednosměrný provoz snížená rychlost provozu (z 80 km/h na 60 km/h) zvýšený dohled policie 8 ZÁVĚR Druhou tunelovou troubu lze budovat během provozu již dokončené a provozované tunelové trouby. Je nutné důsledně dbát na bezpečnost realizace díla a staveniště důsledně oddělovat od provozované dálnice (např. výstavba ochranné stěny u portálu Žilina). Současně musí po celou dobu ražby trvale probíhat sledování ostění provozované tunelové trouby, zejména účinek trhacích prací (osazení trvalých automatických měřících zařízení). Dispečink je nutné nejprve přesunout do provizorního prostoru a pak následně vybudovat definitivní dispečink a to už pro všechna 3 tunelová díla, tzn. tunel Horelica, Poľana a Svrčinovec. Případně v rámci výstavby tunelů Poľana a Svrčinovec připravit provozně-technický objekt (PTO) i pro druhou tunelovou troubu tunelu Horelica. Přerušení únikové cesty z provozovaného tunelu je možné jen krátkodobě a to jen v době víkendů, když je intenzita dopravy menší a je možné jeden dopravní směr odklonit přes město Čadca. Na staveništi levé tunelové trouby musí být neustále i během vlastní ražby udržovaný koridor pro únik osob v případě havárie. LITERATURA: PRAGOPROJEKT, a.s., Studie - Tunel Horelica dobudovanie 2. tunelovej rúry 5

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy V. Prajzler & L. Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.., Praha, Czech Republic R. Bohman & J. Krajíček

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka Tunelový komplex Blanka podzemní objekty nadzemní objekty hranice h i památkové átk é zóny ó křižovatka křiž tk Trója hranice přírodních památek křižovatka Pelc-Tyrolka S Trójský most 0 200 400 600 m stavba

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

délky cesty Jako dvoukolejné tunely.

délky cesty Jako dvoukolejné tunely. Přípravná dokumentace Nemanice I Ševětín, tunely Hosín a Chotýčany Ing. Lenka Pikhartová, SUDOP PRAHA a.s. Ing. Petr Lapiš, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Stavba Modernizace trati Nemanice I Ševětín

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ Ing. David Rupp GEOtest, a.s. Ing. Jaroslav Lossmann Arcadis Geotechnika, a.s. Monitoring during construction of Dobrovského tunnels in Brno The Dobrovského

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

2.3 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4903 LÍPA - POZDĚCHOV km 32,500 45,000 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ

2.3 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4903 LÍPA - POZDĚCHOV km 32,500 45,000 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4903 LÍPA - POZDĚCHOV

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV ABSTRAKT Radek Bernard, Jakub Bohátka Ražba tunelu Lochkov zahrnovala výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m (stoupající třpruhový

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Příloha č. 3 k projektu č. HS67/01: PROGRAM PREVENCE ONEMOCNĚNÍ SILIKÓZOU V PRŮMYSLU Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků (1033) Vybraná pracoviště pro zkoušky měření prašnosti

Více

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION Ing.Ondřej Fuchs tel:602 448806 fuchs@metrostav.cz Ing.Pavel Kacíř tel:721 854302 kacir@metrostav.cz Metrostav, Divize 1 Radlická 3/2000 Praha 5 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá P. Menger, O. Fabián. PRAGOPROJEKT, a.s., Praha,Česká republika SOUHRN: Jednou z podmínek dalšího rozvoje centrální oblasti Prahy je rozšiřování kolektorové sítě.

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ sekretariát předsedy V Praze dne 30. května 2008 Č.j. 2008/619/1 O Na základě Vaší stížnosti, dopis č.j.: 3444/Ho/2007 ze dne 3.4.2008, která byla Úřadu průmyslového vlastnictví

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek,

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání Požadavky na tunely Dopravní systém, zejména transevropská silniční síť, sehrává důležitou úlohu při podpoře evropské

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování Vypracoval:

Více