Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica"

Transkript

1 Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica J. Svoboda, M. Hnilička PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: Článek se zabývá studií dostavby druhé tunelové trouby tunelu Horelica. Tento tunel se nachází na silnici I/11 na obchvatu města Čadca na dálnici D3 - Žilina - Skalité ve Slovenské republice. Studie řeší nejen výstavbu druhé tunelové trouby ale i přilehlého úseku dálnice včetně změny požárních nástupních ploch a příjezdových komunikací, které již neodpovídají současné legislativě. Podmětem bylo zvýšení intenzity dopravy, převážně kamionové, protože v současnosti tunelem Horelica projíždí tisíc vozidel za 24 hodin s tím, že více než 50 % tvoří nákladní vozidla. Dalším podmětem byla nutnost vyřešení problémů s objízdnými trasami při uzavření tunelu, kdy je dopravu nutné odklonit přes centrum města Čadca. To přináší řadu problémů, protože jakýkoliv výpadek v provozu tunelu přináší kolaps komunikačního systému města a okamžité uzavření tunelu (např. při dopravní nehodě) znamená dopravní kolaps nejen v okolí Čadce ale i za hranicemi v ČR a Polsku. Vzhledem k nutnosti údržby a pravidelného čištění, musí být tunel několikrát ročně uzavřen, což lze vzhledem ke způsobeným dopravním problémům udělat pouze ve dnech volna. Článek dále uvádí parametry navrhované druhé tunelové trouby, rozsah nutné přestavby dispečinku a geologické podmínky prostoru budoucí ražby. Následující část článku je věnovaná technologii výstavby tunelu, která bude prováděna během provozu již postavené tunelové trouby. Tomu se musí přizpůsobit veškerý postup prací, tak aby nedošlo k ohrožení provozu nebo dokonce stability hotové tunelové trouby. Druhá tunelová trouba bude ražena za použití metody NRTM, se dvěma hloubenými úseky ve 2 stavebních jámách na portálu Žilina a Čadca. U portálu Žilina bude plocha pro ZS a následně po dokončení stavby bude tato plocha využita jako požárně-nástupní plocha, plocha pro přistání helikoptéry a pro údržbu tunelu. Postup samotné ražby je navržen ve dvou různých variantách dle návrhu OBÚ v Prievidzi. Tyto varianty řeší organizaci výstavby tak, aby byla zachována funkce nouzových úniků z tunelu v případě nehody. V závěru jsou zobecněny zásady organizace práce z důvodu zachování bezpečnosti provozu v druhé tunelové troubě a s tím spojené požadavky požární bezpečnosti. Z těch vyplývá, že přerušení únikové cesty během výstavby je možné jen krátkodobě a pouze za předpokladu snížení rizika havárie v tunelu za pomoci dopravních omezení provozu. 1 ÚVOD Tunel Horelica se nachází na silnice I/11 na obchvatu města Čadca, v Žilinském kraji ve Slovenské republice. Obchvat je součástí dálnice D3 - Žilina - Skalité, která patří do vybrané dálniční sítě A11 a tvoří součást multimodálního dopravního koridoru č. IV transevropské magistrály ve směru sever jih. Trasování dálnice a umístění tunelu je řešené tak, aby se doprava vyhnula zastavěným územím obcí Oščadnica, Horelica a Čadca. Tím se docílilo snížení nehodovosti na daném úseku, bezpečnějšího a rychlejšího průjezdu a odlehčilo se centru města Čadca, kde se snížil počet kolizí s chodci a zlepšil se stav městské dopravy. Stavba byla realizována v polovičním dálničním profilu, v zářezech v členitém horském terénu Kysuckých Beskyd, mostními objekty nad hluboko zaříznutými údolími potoků a cest a raženým tunelem Horelica. Tunel je v současnosti provozován jako tunel s jednou tunelovou troubou s obousměrným provozem a boční únikovou chodbou. 2 STUDIE VÝSTAVBY DRUHÉ TUNELOVÉ TROUBY 2.1 Účel a cíle studie Pragoprojekt, a.s. zpracoval studii, která se zabývá výstavbou druhé tunelové trouby tunelu Horelica 1 a přilehlého úseku dálnice včetně změny požárních nástupních ploch a příjezdových komunikací, které již neodpovídají současné legislativě. Podmětem k provedení studie bylo především zvýšení intenzity dopravy, převážně kamionové, a nutnost vyřešení problémů s objízdnými trasami při uzavření tunelu, kdy je dopravu nutné odklonit přes centrum města Čadca. V současnosti tunelem Horelica projíždí tisíc vozidel za 24 hodin s tím, že více než 50 % tvoří nákladní vozidla. Obrázek 1. Dispečink u portálu Čadca současný stav. Studie se také zabývá stanovením rizik plynoucích z ražby druhé tunelové trouby bez nutnosti uzavření a přerušení provozu v již postavené troubě. Zá-

2 roveň studie řeší se stavbou spojenou protipožární bezpečnost i v průběhu výstavby díla. 2.2 Zájmová oblast studie Tunel Horelica se nachází v blízkosti centra města Čadca a je v primárním vztahu s místními komunikacemi města. Jedná se o komunikace propojující centrum s příměstskými částmi, ve kterých žije cca 33 % obyvatel Čadce. Hlavní trasa je navržená v kategorii D24,5/80. Délka prověřovaného úseku je 2,67 km, začíná v km 14,61 a končí v km 17,28. V trase je situována druhá tunelová trouba délky 647 m a most délky 130 m (km 14,78 - km 14,88). V km 14,7 se nachází opěrná zeď. Z důvodu vedení požární přístupové komunikace v km 14,58 až km 14,89 je nouzový pruh dálnice rozšířený z 2 m na 3 m. Toto řešení umožní příjezd záchranných jednotek k Žilinskému portálu i v případě kolony na samotné dálnici. Požární komunikace, resp. její poslední úsek, není oddělen od dálniční dopravní cesty svodidly. 2.3 Dopravně-inženýrské údaje Dálnice D3 je situovaná v náročném hornatém terénu a její součástí je a bude několik tunelových objektů. Prvním tunelem je právě tunel Horelica, který má v provozu jednu tunelovou troubu. Odklonění tranzitní dopravy významně zlepšilo situaci v centru města Čadca, ale jakýkoliv výpadek v provozu tunelu se přenáší na komunikační systém města a znamená to jeho úplný kolaps. Vzhledem k tomu, že je nutné tunel udržovat a pravidelně čistit, musí být několikrát ročně uzavřený, což lze udělat prakticky pouze ve dnech volna (o víkendech a svátcích). Okamžité uzavření tunelu, např. při případné nehodě, znamená dopravní kolaps nejen v Čadci a blízkém okolí, ale postupné rozšíření problémů s dopravou až do České republiky a Polska. provozem v jedné tunelové troubě bez dopravního přetížení města. Dopravně-inženýrské podklady modelují také stav, kdy by se v důsledku uzavření tunelu doprava přesměrovala přes město Čadca. 2.4 Požárně-bezpečnostní řešení Vlastní stavba tunelu a technické systémy musí být projektované tak, aby byly schopné rychle reagovat a odolávat, potlačit a odvádět teplo a toxické zplodiny (hoření a dým vznikající při požáru). Dílo musí splňovat podmínky, které maximálně zajistí bezpečnost a investiční a ekonomický provoz díla z pohledu zřizovacích a provozních nákladů. 2.5 Technické podklady Základním podkladem pro návrh tunelové trouby v popisované studii je STN Projektovanie tunelov pozemných komunikácií, Nařízení vlády č. 344/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti a TP04. 3 PROJEKT DOSTAVBY 3.1 Směrové a výškové řešení Řešení vychází ze znovu upravené trasy dálnice s tím, že požárně-zásahové plochy u portálů tunelu musí být v jedné úrovni a dostupné z obou dopravních směrů (nejlépe z pomalých pruhů). Na tyto plochy musí být také umožněny příjezdy nezávisle na dálnici D Druhá tunelová trouba Druhá trouba tunelu Horelica je navrhovaná v kategorii T9, která umožní zavedení obousměrného provozu z důvodu nutné údržby v tunelu po dobu minimálně dní ročně. Během údržby tunelu (vždy jen jedné tunelové trouby) je totiž veškerá doprava převedená do druhé tunelové trouby, která je po tuto dobu provozovaná s obousměrným provozem. Tato kategorie navíc vychází ze zadání studie. Základní parametry druhé tunelové trouby viz Tab. 1. Tabulka 1. Základní parametry 2. tunelové trouby Kategorie tunelu T 9 Příčný profil (plocha výrubu) 117 m 2 Celková délka 2. tunelové trouby (PTT) 597 m Délka raženého úseku 547 m Délka hloubených úseků 2 x 25 m Průjezdný profil výška 4,8 m Návrhová rychlost v tunelu 80 km/hod Obrázek 2. Portál Čadca a dispečink po dostavbě druhé tunelové trouby. V případě, že budou postaveny obě tunelové trouby, tak se tyto situace dají řešit obousměrným Úpravy dispečinku u portálu Čadca Dispečink (Obr. 1 a 2) zůstane v původních prostorách a bude pouze rozšířen na úkor prostoru, kde je dnes kancelář vedoucího provozu tunelu Horelica. Bude kompletně vyměněno vizuální zobrazení tunelů, přičemž bude využit systém zadní projekce. Tento systém vyžaduje samostatnou klimatizovanou

3 místnost. Dále bude zřízeno pracoviště pro přestupky a přesunuto tréninkové pracoviště do bývalé místnosti vedoucího tunelu. Bude umístěna nová technologie nutná pro provoz dalších tunelů (např. slaboproudá rozvodna). Konstrukce bude doplněna o příčky, dveře a doplněna bude i klimatizace a vzduchotechnika. Parkovací místa a dvojgaráž budou přesunuty pod existující mostní objekt dálnice D3. Upravený dispečink bude zajišťovat řízení dopravy nejen ve vlastním tunelu Horelica, ale také na celém dopravním uzlu Horné Kysuce, tzn. od Čadce po Skalité (včetně také zatím nerealizovaných tunelů Svrčinovec a Poľana). 4 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ ÚDAJE Ražba druhé tunelové trouby bude realizovaná v jílovcích a pískovcích (paleogenní flyšové souvrství). Flyšové souvrství je zastoupené střídajícími se jílovci, částečně vápennými, a pískovci převážně glaukonitickými. V zóně zvětrávaní a tektonického porušení mají charakter jílu až kamenito-jílovité sutě. V trase se nachází více svahových deformací. Podobně jako při výstavbě první tunelové trouby, bude nutné v okolí portálu Čadca zajistit rozšíření oblasti snížení hladiny podzemní vody použitím odvodňovacích vrtů (v omezeném rozsahu). Všechnu vodu z odvodňovacích vrtů je nutné organizovaně svést do místních toků. provedené v předstihu před hloubením jámy z důvodu zamezení vlivu výkopu na druhou tunelovou troubu. Ze stavební jámy bude probíhat úpadní ražba tunelu. Čerpání důlních vod bude probíhat z mobilních čerpacích nádrží umístěných při čelbě. U Žilinského portálu bude taktéž zřízeno hlavní zařízení staveniště. 5.2 Stavební jáma u portálu Čadca Současné definitivní zajištění stavební jámy (Obr. 5 a 6) bude nutné v oblasti budoucího výrubu tunelu pouze překotvit. Nutnou součástí bude sledování chování stavební jámy v rámci geotechnického monitoringu a realizace měření únosnosti kotev současného zajištění. Upravené výškové vedení druhé tunelové trouby nevyžaduje prohloubení stávající stavební jámy. 5.3 Zařízení staveniště Původní plochy zařízení ZS už neexistují. Proto byli na základě místního šetření vytipované nové plochy v oblasti Žilinského portálu (obr. 4). Zde bude v údolí bezejmenného potoka (po jeho provizorním či definitivním zatrubnění), vlastní zařízení staveniště včetně mezideponie. V oblasti portálu se předpokládá pouze vybudování manipulační plochy v místě budoucího hloubeného tunelu a systém komplexního vodního hospodářství pro akumulaci a čištění důlních vod. Následně budou plochy ZS sloužit jako požárně-nástupní plochy (přímo u portálu) a nouzové plochy pro přistání helikoptéry, případně pro vlastní, především zimní údržbu daného úseku dálnice. Ventilátorovna, kompresorovna a další bodové zdroje hluku je nutné odstínit provizorními stavebními konstrukcemi, protože ražba musí být prováděna kontinuálně. Obrázek 3. Most a portál Žilina současný stav. 5 TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 5.1 Stavební jáma u portálu Žilina U Žilinského portálu (obr. 3) bude vytvořena stavební jáma, zajištěná kotvenými horizontálními betonovými prahy a soustavou hřebíků. Toto řešení jsme doporučili vzhledem ke zkušenostem ze stavební jámy pro první tunelovou troubu. Zde docházelo k aktivaci dílčích smykových ploch a sesuvů. U jižní části jámy bude použito záporové pažení, Obrázek 4. Most a portál Žilina po dostavbě druhé tunelové trouby a přilehlého mostu. 3

4 5.4 Ražba tunelu Výstavba bude realizována na základě zásad technologie Nové rakouské tunelovací metody (NRTM), převážně v horizontálním členění, v upraveném technologickém postupu a to bez přerušení provozu v levé tunelové troubě. Ražba na základě požadavků OBÚ Prievidza, HZS a provozovatele tunelu, bude realizovaná úpadně od Žilinského portálu. V příportálových oblastech je navrženo zajištění stability nadloží pomocí mikropilotového deštníku vrtaného ze stavební jámy paralelně s obrysem budoucí levé tunelové trouby Rozpojování horniny je s ohledem na geologickou situaci a sousedící provozovanou tunelovou troubu uvažované především pomocí tunelového bagru, hlavně v příportálových úsecích. V pískovcích bude nutné také omezené použití trhacích prací. Příčný profil se předpokládá po zkušenostech s první tunelovou troubou, převážně v provedení se spodní klenbou. Z hlediska ražby bude členění čelby horizontální na kalotu, opěří a dno. Primární ostění je tvořené stříkaným betonem C 20/25 X0 tloušťky 300 mm s KARI sítěmi, příhradovými nosníky a kotvícím systémem svorníky IBO, HUS. Po vyražení tunelu a dokončení primárního ostění, bude provedena izolace tunelu. Půjde o mezilehlou fóliovou izolaci, deštníkového charakteru. Následně bude do posuvné formy prováděna betonáž sekundárního ostění z betonu C30/37 XF4, XD3 tloušťky mm s dodatečným vyztužením rozptýlenými vlákny. Toto vyztužení je navrženo hlavně z důvodu zvýšení požární odolnosti a zlepšení kvality ostění (především zamezení tvorby trhlin). Vozovka v tunelu bude betonová s vyztuženými spárami. V rámci GTM bude kromě standardních měření nutné hlídat navíc i definitivní obezdívku již provozované tunelové trouby. Postup výstavby byl na základě projednání s OBÚ v Prievidzi zpracovaný ve dvou variantách. 5.5 Alternativa 1 Začátek ražby druhé tunelové trouby se předpokládá od východního portálu. Funkčnost propojek vedoucích do únikové chodby je nezměněná. Po dosažení druhé propojky bude tato na krátký čas zaslepena. Po tuto dobu bude chráněná úniková cesta vést pouze první propojkou do únikové chodby a dále k západnímu portálu. Po postupu ražby do dostatečné vzdálenosti od druhé propojky bude její funkčnost obnovena, úniková cesta první propojkou se nezmění a druhá úniková cesta bude vést druhou propojkou přes nově vyraženou část levé tunelové trouby k východnímu portálu. Při přiblížení ražby k první propojce, bude na krátký čas zaslepena tato a chráněná úniková cesta bude vést pouze druhou propojkou do únikové chodby a dále k východnímu portálu. Po postupu ražby do dostatečné vzdálenosti od první propojky bude její funkčnost opět obnovena a úniková cesta bude vést z obou propojek nově vyraženou častí levé tunelové trouby k východnímu portálu. 5.6 Alternativa 2 Začátek ražby druhé tunelové trouby se opět předpokládá od východního portálu. Po dosažení druhé propojky, se v ražbě druhé tunelové trouby bude pokračovat od západního portálu. Úniková chodba bude před zaústěním první propojky dočasně zaslepena. Chráněná úniková cesta bude vést první propojkou přes únikovou chodbu a pak společně s druhou propojkou nově vyraženou částí pravé tunelové trouby k východnímu portálu. Po přiblížení ražby k první propojce bude tato na krátký čas zaslepena. Po tuto dobu bude chráněná úniková cesta vést pouze druhou propojkou přes nově vyraženou část pravé trouby k východnímu portálu. Po postupu ražby do dostatečné vzdálenosti od první propojky bude její funkčnost obnovena a úniková cesta z ní povede přes nově vyraženou část pravé trouby k západnímu portálu. Úniková cesta druhou propojkou bude nezměněná k východnímu portálu. Větrání únikové chodby bude během ražby za pomoci existujících ventilátorů umístěných na západním portálu. V době kdy bude propojka napojena na vyraženou tunelovou troubu, bude vzduch na vytvoření přetlaku v propojce přiváděný z prostoru této nově vyražené trouby. Obrázek 5. Zajištění portálu Čadca současný stav. 4

5 část dálnice. V budoucnosti bude nutné doplnit příjezdové komunikace v trase druhé části dálnice. - Po celou dobu výstavby bude prováděn GTM včetně pravidelného měření v provozované tunelové troubě. Obrázek 6. Portál Čadca s dispečinkem po dostavbě druhé tunelové trouby. U varianty 2 bude před začátkem ražby od západního portálu potřeba ventilátory na dopravu vzduchu do propojky přemístit k druhé propojce a únikovou chodbu za první propojkou uzavřít. Po dokončení ražby a zabezpečení tunelu primárním ostěním následuje provedení hydroizolace a sekundárního ostění s podobným postupem prací a zabezpečením únikových cest jako při ražbě. Po dobu uzavření jednotlivých propojek bude nutné zavést dopravní omezení provozu v tunelu, jak je uvedeno níže. 6 ZÁSADY ORGANIZACE PRÁCE Jde o zásady, které je nutné dodržet při vlastní výstavbě vzhledem na provozovanou druhou tunelovou troubu: - Při mimořádné situaci v provozované tunelové troubě je nutné okamžitě přerušit práce v nově budované troubě a umožnit únik řidičů a cestujících z ohroženého prostoru. Hlavní stavbyvedoucí je v daném případě plně podřízený operátorovi tunelu Horelica. Mezi těmito pracovníky musí fungovat trvalé 24 hodinové spojení. - Veškerá doprava ze stavby nesmí křižovat ani jinak ohrožovat nebo omezovat dopravu na provozované části dálnice. - Důlní vody a rubanina musí být odváděny a ukládány mimo dálnici a nesmí nijak ohrožovat provoz. - Staveništní větrání musí být pravidelně upravováno tak, aby neohrožovalo hlavní větrání v tunelu, propojkách a únikové chodbě. Musí být zabráněno pronikání prachu ze stavby do provozovaných prostor tunelu. - Po dobu výstavby musí být zachována funkčnost původní únikové chodby a nebo provizorní únikové chodby v rozestavěném díle. Plán a organizace výstavby druhé tunelové trouby tomu musí být podřízená. - Výstavba bude realizována úpadně ve směru od Žilinského portálu z důvodu zásobování staveniště využitím komunikací mimo provozovanou 7 POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Výstavba pravé tunelové trouby v prostoru současné únikové chodby je z hlediska zabezpečení poměrně složitá. Je nutné vytvořit podmínky pro evakuaci osob (uživatelů tunelu) v případě požáru a nebo jiné události ohrožující jejich zdraví nebo život, tak jako vytvořit podmínky na zásah záchranných sborů. Problém je závislý na tom, jak by v takovémto případě byla částečně či úplně nefunkční úniková chodba (chráněná úniková cesta), která plní funkci evakuační a zároveň zásahové cesty. V době kdy bude úniková chodba nebo její část nefunkční je potřeba snížit pravděpodobnost vzniku mimořádné situace a zabezpečit provoz v levé tunelové troubě podle specifických požadavků, např.: řízený (cyklický) provoz v tunelové troubě jednosměrný provoz snížená rychlost provozu (z 80 km/h na 60 km/h) zvýšený dohled policie 8 ZÁVĚR Druhou tunelovou troubu lze budovat během provozu již dokončené a provozované tunelové trouby. Je nutné důsledně dbát na bezpečnost realizace díla a staveniště důsledně oddělovat od provozované dálnice (např. výstavba ochranné stěny u portálu Žilina). Současně musí po celou dobu ražby trvale probíhat sledování ostění provozované tunelové trouby, zejména účinek trhacích prací (osazení trvalých automatických měřících zařízení). Dispečink je nutné nejprve přesunout do provizorního prostoru a pak následně vybudovat definitivní dispečink a to už pro všechna 3 tunelová díla, tzn. tunel Horelica, Poľana a Svrčinovec. Případně v rámci výstavby tunelů Poľana a Svrčinovec připravit provozně-technický objekt (PTO) i pro druhou tunelovou troubu tunelu Horelica. Přerušení únikové cesty z provozovaného tunelu je možné jen krátkodobě a to jen v době víkendů, když je intenzita dopravy menší a je možné jeden dopravní směr odklonit přes město Čadca. Na staveništi levé tunelové trouby musí být neustále i během vlastní ražby udržovaný koridor pro únik osob v případě havárie. LITERATURA: PRAGOPROJEKT, a.s., Studie - Tunel Horelica dobudovanie 2. tunelovej rúry 5

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Téma kolektory kolektory Rozdělení kolektorů K čemu slouží kolektory Všeobecné informace Hlubinné kolektory Kolektor CENTRUM I Ražba a

Více

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Úvod Ing. Josef Krátký S 5 Energie-stavební a báňská a.s. TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Stavba 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka je součástí městského okruhu v Praze, má celkovou

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Obsah příspěvku: 1) Rozdělení provádění geotechnického monitoringu v úseku Malovanka Pelc-Tyrolka.

Více

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Zásah v silničním tunelu I. Charakteristika

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171 A15 >>> SOBĚŠICE SIL. II/172 C3a IP 10b IP 10b E13 C3a A15 IS 11b IS 11a B1 > VACOV, SIL. II/171 >>> SOBĚŠICE SIL. I/172 IS 11b > NOVÁ VES, SIL. III/17220

Více

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. KONFERENCE GOTTHARD BASE TUNNEL PRAHA 21.3.2013 OBSAH PREZENTACE ÚVOD HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ

Více

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5 Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5 Obsah: 1. Základní údaje o Finsku 2. Historie a současnost podzemní dopravy v Helsinkách 3. Projekt

Více

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík, P 9 METROPROJEKT Praha a.s.. MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN 1. Úvod V přípravě staveb tzv. západní části III.tranzitního železničního koridoru (TŽK) v

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy V. Prajzler & L. Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.., Praha, Czech Republic R. Bohman & J. Krajíček

Více

Větrání tunelu Blanka

Větrání tunelu Blanka Větrání tunelu Blanka součást bezpečnostního vybavení, optimalizace účinnosti systému Technologie pro bezpečné tunely Jan Pořízek 30.11. 2010 Obsah prezentace 1. Zákonné a projekční předpisy 2. Úloha odvětrání

Více

Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy

Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Tunelářské odpoledne 1/2011 Ražba tunelů na dopravní stavbě Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Radim Šponar, Subterra a.s. Vedoucí projektu VOBEN za Divizi 1 Obsah prezentace Obecné informace o stavbě

Více

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy Ing. Jakub Němeček, Subterra, a. s. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. Součástí Modernizace trati Votice Benešov

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Obrázek Metra Obrázek Metra Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Ing. Linda Vydrová, Metrostav a.s. / Divize 8 18.3.2013 1 1 1. Stanice Veleslavín - situace 2. Základní technické

Více

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE TD 3-11/2010 CTA ITA/AITES Přehled devíti očividných neúspěchů podzemního

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB 26 Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB Speciálním typem stříkaného betonu je stříkaný drátkobeton. Jedná se o stříkaný beton s rozptýlenou výztuží z ocelových

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 Základní údaje Region Moravskoslezký kraj Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant AMBERG Engineering Brno a.s. Zhotovitel Sdružení 4707 SKANSKA a.s., METROSTAV

Více

Vnitřní vybavení dopravních

Vnitřní vybavení dopravních Vnitřní vybavení dopravních tunelových staveb Vybavení tunelů Náklady na stavební část tunelu výstavba tunelu ~ 80 % vnitřní vybavení ~ 20 % Pozn.vnitřní vybavení silničních tunelů bývá dražší než u tunelů

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění SOKP stavby 513 a 514 D2 Průběh přípravy a provádění Martin SRB, Matouš HILAR, Petr SVOBODA Tunelářské odpoledne CzTA ITA AITES VÝSTAVBA TUNELŮ 513 KOMOŘANY A 514 SLIVENEC NA SILNIČNÍM OKRUHU KOLEM PRAHY

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka PODZEMNÍ STAVBY BF06 Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka ZÁKLADNÍ INFORMACE Stavba: Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka Lokalita: Obec Křenovice Profil: 60 m 2 Délka: 2420 m Návrhová

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST strana 2 MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST Zpracováno podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a TKP-D staveb pozemních komunikací OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

TUNEL HORELICA SANACE GEOLOGICKÉ PORUCHY V KM 2,960. Tunnel Horelica as a part of the motorway D3 in the Slovak Republic

TUNEL HORELICA SANACE GEOLOGICKÉ PORUCHY V KM 2,960. Tunnel Horelica as a part of the motorway D3 in the Slovak Republic Ing. Jiří Svoboda Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 16 147 54 Praha 4 tel: 02/41440770, fax: 02/41442559 e-mail: svobodaj@pragoprojekt.cz Ing. Ivan Gábryš Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, pracoviště Liptovský

Více

Více v dalším textu. Obecní úřad Rokytno

Více v dalším textu. Obecní úřad Rokytno Dnes 14. 8. 2015 jsme se dozvěděli, že od 17.8.2015 / 07:00 hodin do 13.11.2015 / 16:00 hodin bude úplně uzavřena silnice č. II/298 Sezemice Rokytno - most přes Ředický potok Objízdná trasa pro osobní

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2005 KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL. Obsah Strana

ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2005 KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL. Obsah Strana ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 200 MZe ČR KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL TNV 7 2010 Obsah Strana Předmluva... 2 Chy 1 Předmět normy... 3 3 2 Normativní odkazy... 3 3 3 Termíny

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka Tunelový komplex Blanka podzemní objekty nadzemní objekty hranice h i památkové átk é zóny ó křižovatka křiž tk Trója hranice přírodních památek křižovatka Pelc-Tyrolka S Trójský most 0 200 400 600 m stavba

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH ÚSEKŮ TUNELŮ NA STAVBĚ SOKP 513

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH ÚSEKŮ TUNELŮ NA STAVBĚ SOKP 513 PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH ÚSEKŮ TUNELŮ NA STAVBĚ SOKP 513 Anton Petko, Vladimír Prajzler, Libor Mařík 1 Úvod Projektování a realizace jsou termíny, které

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Tunel Praha-Beroun Ing. Otakar HASÍK Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická Ing. Miroslav KOCHÁNEK Tunely na trati Ústí n.orlicí Choceň Ing. Jan KOREJČÍK Městský železniční tunel Smíchov

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více