Metody výběru a hodnocení nabídek subdodavatelů ve stavebnictví Selection and evaluation methods of subcontractor s tenders in civil engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody výběru a hodnocení nabídek subdodavatelů ve stavebnictví Selection and evaluation methods of subcontractor s tenders in civil engineering"

Transkript

1 Metody výběru a hodnocení nabídek subdodavatelů ve stavebnictví Selection and evaluation methods of subcontractor s tenders in civil engineering Ing. Pavel Mečár 1 Abstrakt Tento článek popisuje používané metody výběru a hodnocení nabídek subdodavatelů ve stavebních společnostech. Pojednává o hodnotitelích, metodách výběru subdodavatelů, kritériích hodnocení a stanovování důležitosti kritérií za pomocí metod vicekriteriálního hodnocení. Klíčové slova: vicekriteriální hodnocení, kritéria, metody hodnocení nabídek Abstract This article describes used selection and evaluation methods of subcontractor s tenders in construction companies. It deals with evaluators, methods of subcontractors selection, evaluation criteria and determination of criteria importance with the aid of methods multicriterion evaluation. Key words: multicriterion evaluation, criteria, subcontractor s tenders methods 1 MEČÁR, Pavel, Ing., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K122 Katedra technologie staveb, Thákurova 7, Praha 6 Dejvice, 1

2 Metody výběru a hodnocení nabídek subdodavatelů ve stavebnictví Pavel Mečár Výběr vhodného subdodavatele je základním úkolem stavebních firem, zajišťujících stavební práce pomocí subdodávek. Snaha o maximalizaci výnosů ze stavební činnosti musí být podmíněna snahou o minimalizaci rizik neúspěchů stavebního projektu. Výběr subdodavatele pouze na základě nejnižší cenové nabídky může znamenat pro stavební firmu neúměrné riziko. Prodlevy dokončení prací a s tím souvisejících smluvních pokut, snížení kvality provedených prací a následných opakovaných reklamačních oprav, ohrožení dobrého jména stavební firmy (generálního dodavatele dále jen GD) a další negativní dopady, můžou v celkovém výsledku projektu daleko přesáhnout dosažené úspory při výběru nevhodného subdodavatele. Výběrové řízení proto vyžaduje pečlivý a řízený proces, kde tvoří základnu ověřená metodika výběru, stanovení vhodných výběrových kritérií, metod hodnocení a zejména dostatečnou zkušenost a odbornost vybírajícího popřípadě skupiny vybírajících. I malé zavinění subdodavatele, může způsobit značné ztráty 2 Nejlepší cena neznamená vždy nejnižší nákupní cenu. Firma s nejnižší cenou možná nenabízí požadovanou kvalitu a služby. V podnikání je tedy cílem zajištění nejvyšší hodnoty zboží, splňujícího specifické požadavky za co nejnižší nákupní cenu. 3 Metody výběru subdodavatelů Ve stavebních společnostech se názory na nejvhodnější metodu výběru subdodavatelů liší. Jedni jsou zastánci dlouholetých zkušeností (dlouhodobé kontakty) se subdodavatelem, proto ve svých výběrových řízeních preferují tohoto subdodavatele. Jiní ke zkušenostem přihlížejí, ale své subdodavatelé vystavují tržnímu prostředí v tendrech. Rozdíly v metodách výběrů subdodavatelů jsou i podle segmentů. Velké společnosti preferují jiné metody jako malé a střední společnosti. Rozdíly jsou i podle zaměření společností. Jiným způsobem se přistupuje k výběru stavebních materiálů, uceleným stavebným dodávkám a jinak k složitým technologickým celkům. Literatura popisuje různé metody a postupy rozhodování o subdodavateli 4 např.: expertní odhad (týmu anebo jednotlivce), scoring model (kvantitativní vyhodnocení jednotlivých subdodavatelů podle předem, stanovených kritérií), porovnání nabídek (z hlediska cenové úrovně dodavatele), 2 Oleríny, M. (2005): Řízení stavebních projektů: claimový management, s Tomek, J., Hofman, J. (1999): Moderní řízení nákupu podniku s Lukoszová, X. (2004): Nákup a jeho řízení, s

3 kombinované metody (kombinace výše uvedených metod) Jako další specifické přístupy k výběru, popisuje Tomek, Hofman (1999) [2] a Lukoszová (2004) [3] tyto: nákupce má příkaz nakoupit co nejlevněji, bez ohledu na jakákoli další kritéria nákupčí má subjektivní přístup (např. není motivován, aby vyvíjel větší úsilí k zajištění nejvýhodnějšího nákupu) nákupčí se řídí subjektivními zájmy (klade větší důraz na svůj osobní prospěch než na prospěch firmy) výběr probíhá formou výběrového řízení podle přesně stanovených postupů a metodiky (veřejné zakázky) Dle kvartální analýzy českého stavebnictví 5, uvádějí ředitelé stavebních společností, jako nejdůležitější způsob výběru subdodavatelů dlouhodobé kontakty a jejich efektivitu hodnotí jako nejvyšší (7,9 bodu z 10 max.). S jistým odstupem následuje výběr dodavatelů na základě doporučení (6,2 bodu) a výběrové řízení (6,0 bodu). Následuje výběr dodavatele přes internet, sdružení a komory a nakonec reklama v médiích. Obr. 1: Klíčové metody výběru dodavatelů stavebních společností Zdroj: CEEC research (2012): Kvartální analýza českého stavebnictví 1/ CEEC research (2012): Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012 3

4 Stejná kvartální analýza ukazuje výrazné rozdíly ve způsobu výběru subdodavatele podle segmentů. Velké stavební společnosti hodnotí jako nejefektivnější způsob výběru výběrová řízení (8,1 bodu). Jejich využívání potvrzují všechny velké společnosti (100%). Druhým klíčovým způsobem, který následuje s mírným odstupem, jsou dlouhodobé kontakty (7,0 bodu, 100% respondentů). Všechny ostatní způsoby hodnotí ředitelé velkých společností jako podprůměrně efektivní Ředitelé středních/malých stavebních firem při výběru svých dodavatelů nejlépe hodnotí dlouhodobé kontakty (8,2 bodu, 99% ředitelů a s jistým odstupem vybírají na základě doporučení (6,6 bodu, 95%) a přes internet. Výběrová řízení považují jen za průměrně efektivní nástroj k výběru dodavatelů (5,1 bodu, 72% firem). 6 Hodnocení nabídek Volba metody a samotné vyhodnocení nabídek je jednou z nejdůležitějších a nejproblematičtějších částí výběrových řízení. Kvalitu vyhodnocování nabídek a tedy celého výběrového řízení omezuje několik faktorů, např.: hodnotitelé volba kritérií (kritéria) hodnocení a stanovení jejich vah anebo preferencí volba způsobu - metodiky hodnocení nabídek (např. jedno/vícekriteriální hodnocení, kvalifikace subdodavatelů a další.) volba matematického aparátu hodnocení (automatizace vyhodnocení PC aplikace; vlastní výpočty a srovnání; kombinace předchozích způsobů) Hodnotitelé Hodnocení nabídek subdodavatelů provádí většinou jednotlivec anebo skupina, který jsou zároveň i v postavení rozhodovatele. Hodnotitelem (a někdy i rozhodovatelem) mohou být různé osoby 7 : jednotlivec skupina jednotlivců expertní skupina komise porota Ve stavební praxi se používají i kombinace hodnotitelů. Například je expertní skupina zapojena do hodnocení nabídek pouze při stanovení vah jednotlivých kritérií výběru (při vicekriteriálním hodnocení). Samotný výběr již provádí jednotlivec anebo skupina jednotlivců. Tuto metodu popisuje např. Bureš (2009) [11]. Anebo, jednotlivec vyhodnotí 6 CEEC research (2012): Kvartální analýza českého stavebnictví 1/ Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě, s

5 nabídky, stanoví pořadí firem na základě ceny a dále v hodnocení ostatních kritérií pokračuje porota anebo komise. Hadravová (2011) popisuje metody výběru ve společnosti Metrostav, kde útvar nakupování divize stanovuje výběrovou komisi, která je jmenována příslušným výrobním ředitelem společnosti anebo ředitelem divize. Tito ředitelé vybrané dodavatele schvalují. Výběrová komise má 3 členy a provádí jak poptávku tak i vyhodnocení nabídek. Tichý (2009) [5] uvádí, že z hlediska organizace je nejjednodušší, když je hodnotitelem pouze jednotlivec. Složitější je to u skupiny jednotlivců, kteří mají sice stejný cíl ale poněkud odlišné názory. Hodnotit může i skupina expertů, pokrývající všechny aspekty problému. Tito musí být vybaveni odborností a pro prospěšnost hodnocení nesmí být mezi nimi střety zájmů. Kritéria hodnocení Při jakémkoli srovnávání je nutné stanovit srovnávací kritéria, popřípadě kriterium. Kriteria, podle kterých bude výsledné hodnocení provedeno, musí být stanoveny tak, aby pro hodnotícího měly výsledky (výsledné pořadí) co nejvyšší vypovídající hodnotu. Zároveň je nutné stanovit kriteria a zvolit metodu hodnocení tak, aby výsledné pořadí odpovídalo prvotnímu zadání daného srovnání (aby zadavatel získal výsledky, které odpovídají jeho prvotnímu cíli). Existuje velké množství kriterií, která můžou být při výběru subdodavatele zohledněny. Tato kritéria vycházejí nejen z požadavků na konkrétní stavební dodávky, jejich cenu, kvalitu atd., ale taky z očekávání zadavatele (GD) od subdodavatele. Kriteria lze rozdělit do dvou základních skupin: objektivní kriteria subjektivní kriteria Tichý (2008)[5] popsal tyto dvě skupiny následovně 8 : Objektivní kriterium umožňuje stanovit mez požadované vlastnosti, eventuálně porovnat míru vlastností, a to obvykle s dostatečnou přesností. Objektivní kriterium nezávisí na hodnotiteli, protože jeho použití musí dát stejný výsledek, ať bude hodnocený předmět ve zcela obecném smyslu, tj. nejen hmotný předmět, ale také činnost, vlastnost apod.) zkoumat kdokoli Subjektivní kriterium vyzývá hodnotitele, aby zaujal vlastní stanovisko k předmětu hodnocení. Hodnotí li určitý předmět tým tvořený několika hodnotiteli, může být výsledek u každého člena týmu zcela rozdílný, byť se použilo téhož kritéria Autoři zabývající se nákupem, kritéria rozdělují i jinak např. Tomek, Hofman (1999) 9 do tří skupin. Gross, Grossová (2006) 10 dělí kritéria do šesti skupin. Tito autoři se zaměřují na nákup produktů či služeb. Pro rozdělení hodnotících kriterií ve stavebnictví je členění do dvou základních skupin dostačující. 8 Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě, s Tomek, J., Hofman, J. (1997): Moderní řízení nákupu podniku, s Gros, I., Grosova S. (2006): Tajemství moderního nákupu, s

6 Rozhodování o nejlepší nabídce probíhá buď na základě jednoho kritéria (uplatňované jednotlivě anebo ve skupinách) v tom případě se jedná o jednokriteriální hodnocení. V případě, že se zadavatel (GD) rozhoduje na základě více kritérií jedná se o vícekriteriální hodnocení. Dle kvartální analýzy českého stavebnictví 1/ se firmy v ČR řídí zpravidla více kritérií, nicméně všichni (99%) se shodují na dvou klíčových kritériích. Jedná se o nabízenou cenu a zkušenosti dodavatele (8,2 bodu z 10, 99% respondentů). S odstupem pak společnosti vyžadují reference subdodavatele a také schopnost dodavatele zajistit komplexní subdodávku (tj. nejen dodat materiál nebo mechanizaci, ale zajistit i potřebné práce realizovat komplexní soubor aktivit). Obr. 2 Klíčová kritéria při výběru dodavatelů stavebních společností Zdroj: CEEC research (2012): Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012 Obecně lze kritéria využívané ve stavebnictví členit následovně: Z hlediska ceny např.: kritérium nabídkové ceny (popř. poskytnutá sleva) 11 CEEC research (2012): Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012 6

7 kritéria platebních podmínek (pozastávky, zálohy, způsob financování) kritérium úrovně cen při změnách projektu způsob (úroveň) naceňování změn Z hlediska prokazatelných kvalit subdodavatele např.: kritérium reference kritérium zkušenosti s daným subdodavatelem (popřípadě zkušenosti jiného zadavatele) kritérium stability a úrovně subdodavatele (finanční síly subdodavatele) kritérium výrobní kapacity (např. i počet kmenových zaměstnanců) kritérium obchodního přístupu (způsob jednání, přístup k celému výběrovému řízení, schopnost komunikace) kritéria good will a know how subdodavatele Z hlediska termínového plnění zakázky: kritérium celkové doby výstavby kritérium dílčích plnění milníků kritérium schopnosti (rychlost) reagovat na změny projektu Z hlediska kvality (jakosti) např.: kritérium certifikáty a ocenění subdodavatelů (např. i systém řízení kvality) kritérium spolehlivosti a dlouhá životnost realizovaných zakázek viz.reference výše kritérium poskytnutých záruk a garancí za provedené dílo kritéria záručního a pozáručního servisu (údržba, opravy) kritéria balení a přepravy Ve stavební praxi se využívají i další kritéria, které jsou stanoveny na základě konkrétních specifikací projektu. V některých případech se za hodnotící kritéria předepisují na samotné zpracování nabídky (grafické provedení, úroveň zpracování POV, doložení dokladů o schopnosti dodat specializovaný výrobek, opatření na minimalizaci vlivů stavby na okolní prostředí atd.). Zásadní význam pro kvalitu výběrového rozhodování má především počet a druh zvolených kritérií. Cena, dodací lhůta a jakost výrobků nemohou být jediným kritériem u významných materiálů nebo rozsáhlejších objemů při zásobování. 12 Významnost kritérií hodnocení není dána objektivně, ale závisí na hodnotové soustavě rozhodovatele a hodnotové soustavě jeho firmy, která se odráží ve sledovaných číslech a uplatňované podnikatelské strategii Schulte, CH. (1994): Logistika, s Fotr, J., Dědina j. a kol. (2000): Manažerské rozhodování, s.124 7

8 Metody hodnocení nabídek Názory na vhodnost využití jednotlivých kritérií ve stavebnictví a způsob hodnocení nabídek jsou individuální. Obecně platí, že některé z kritérií lze uplatnit jen jako kvalifikační předpoklady uchazečů o zakázku a jen některé kritéria (ty objektivní tzn. exaktní) lze využít ve vicekriteriálním hodnocení pro dosažení objektivních výsledků. V případě využití subjektivních kritérií ve vicekriteriálním hodnocení nabídek se dosáhne pouze subjektivních výsledků. Jestliže se ve vicekriteriálním hodnocení uplatní kritéria subjektivní, stává se hodnocení velice neurčitým, a to zejména tehdy, když se na něm podílí více osob s rozdílnými zájmy a vztahy k hodnocenému předmětu. 14 Ve stavebních firmách se k výběru subdodavatelů přistupuje individuálně. Například se vytvářejí specializované nákupní teamy, expertní skupiny stanovující váhy jednotlivých kritérií, a dále se postupuje zvolenou metodou vicekriteriálního hodnocení. V některých společnostech se k této problematice stavějí jinak, a to jednoznačnou specifikací mustru smlouvy o dílo, kde se vyspecifikují všechny podmínky provádění díla. Tyto jsou neměnné jsou součástí podkladů zadání pro výběrové řízení a účast v tendru je podmíněná akceptaci tohoto mustru. Dále se vyberou pouze objektivní hodnotící kritéria a pomocí vhodně zvoleného matematického aparátu anebo metod vicekriteriálního hodnocení, se objektivně posoudí předložené nabídky. Současná realita procesu rozhodování buď spočívá v naprosto intuitivním posuzování, nebo je podepřeno užitím jednoduchých hodnotících postupů 15 Hadravová (2011) uvádí postupy ve společnosti Metrostav a.s.. Nabídky subdodavatelů jsou sestavovány do hodnotících tabulek a upravovány na porovnatelnou úroveň. Případné nedostatky nabídky se komunikují a doplňují zájemci o zakázku. Následuje proces vyjednávání o ceně a smluvních podmínkách. Vnitropodnikoví dodavatelé mají možnost využít LAST CALL. Následně výběrová komise rozhodne o vybraném dodavateli a vyhotoví zápis o výběrovém řízení, který odsouhlasí jednotlivý členové komise svým podpisem. V ojedinělých případech se začíná objevovat ve výběrových řízeních elektronická reverzní aukce. Ta je podmíněna důkladnou přípravou podkladů s důrazem na jejich jednoznačnost a kvalifikací před zahájením. V elektronické aukci se využívají většinou kritéria, která jsou objektivní zejména kritérium nejnižší nabídkové ceny. Využití vicekriteriálních metod při výběru subdodavatelů Vícekriteriální analýza variant je charakteristická tím, že umožňuje hodnotit konečný počet variant podle konečného počtu různých kritérií. Ramík, 1999) [12]. 14 Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě, s Kadlčáková, A. (2002): Ekonomika ve stavebnictví 50 Hodnotový management, s.9 8

9 Je-li množina přípustných variant zadána ve formě konečného seznamu, mluvíme o úloze vicekriteriálního hodnocení variant 16. Vybraná varianta rozhodnutí stanovená některou z metod vicekriteriálního hodnocení variant vychází z informací o preferenci jednotlivých kritérií a o preferenci jednotlivých variant podle jednotlivých kritérií a z použité metody řešení. Modely vicekriteriálního rozhodování tedy zobrazují rozhodovací problémy, v nichž se důsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií. Fotr a kol. (2006) [8] Stanovení důležitostí kritérií Kritéria hodnocení nabídek nejsou pro každý problém stejně důležitá. Z toho důvodu je nutné vyřešit to, jak důležitost jednotlivých kritérií pro rozhodovací proces vyjádřit. Míra důležitosti kritérií bývá vyjádřena: pořadím kritérií počtem bodů normovanou anebo nenormovanou váhou Pro vyjádření důležitosti kritérií je možné zjistit následujícími typy metod: metodami pro získání ordinální informace o významnosti kritérií - výsledkem je informace o tom, zda je jedno kritérium důležitější než kritérium jiné, ale nedostaneme informaci o velikosti této preference metodami pro získání kardinální informace o významnosti kritérií - tato skupina metod dává informaci o velikosti preference Metody stanovení důležitosti kritérií Metoda zařazení do pořadí (stanovení pořadí důležitosti kritérií) Tato metoda poskytující ordinální informaci spočívá v tom, že hodnotitel vyjádří své preference mezi n kritérií hodnocení pomocí prostého zařazení do pořadí. Ke stanovení preferenčního pořadí kritérií lze použít: přímé uspořádání od nejvýznamnějšího až k nejméně významnému kritériu nepřímé (etapové) uspořádání pořadí se tvoří z posloupností etap a z posloupností důležitostí v nich. Kadlčáková, A. (2002) [9] Přiřazení bodů ze zvolené stupnice Experti diferencují vzájemný vztah kritérií pomocí bodové stupnice (nejčastěji deseti bodové). Za nejdůležitější kritérium se považuje to s nejvyšším počtem bodů. Výsledné pořadí důležitosti kritérií se tvoří na základě středních hodnot počtu bodů, přirazenými jednotlivými hodnotiteli každému z kritérií dle zvolené stupnice 16 Maňas, M, Fiala, P., Jablonský J. (1994): Vicekriteriální rozhodování, s. 16 9

10 Stanovení důležitosti kritérií delfskou metodou Respondenti hodnotí kritéria zcela intuitivně, anebo pomocí párového porovnání nebo zvolením bodů z bodovací stupnice. Po shromáždění dotazníků se provede vyhodnocení, jehož výsledkem je sestavení kritérií do pořadí podle důležitosti Metfesselova alokace Metoda klasifikace kritérií do tříd Tato metoda určení vah spočívá ve stanovení několik tříd kritérií s odlišným významem, přičemž každé třídě se přřadí určité číslo z intervalu (0,.,1) vyjadřující významnost této třídy (váhy jednotlivých tříd). Kritéria podle jejich významu můžeme pro rozdělení do skupin nazvat jako hlavní, podpůrná, vedlejší, nepotřebná. Kadlčáková, A. 2002) [9] Z četnosti voleb respondentů a vah skupin kritérií se stanoví váženým průměrem výsledná váha pro každé kritérium. Váha je nenormovaná. Vzhledem k požadavkům vzájemné srovnatelnosti vah kriterií stanovených různými metodami je třeba tyto váhy normovat (součet normovaných vah souboru kriterií je roven jedné). Normovaná váha se stanoví ze vztahu (V1): Metoda párového porovnání U metody párového porovnání se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií. Úkolem je zjistit pro každé kriterium počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru. Počet preferencí je výchozím údajem i při požadavku stanovení kritérií v i touto metodou. Pro stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah (V2): 10

11 Určování preferencí probíhá dle schématu zobrazeného v tabulce 1. Tab. 1: Schéma pro zjišťování preferencí při párovém porovnání Zdroj: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení kvality veřejné dopravy [13] V horní trojúhelníkové matici hodnotitel u každé z dvojice kritérií zjišťuje, zda preferuje kritérium uvedené v řádku před kriteriem uvedeném v sloupci. Jestliže ano, zapíše do příslušného políčka číslo kritéria uvedeného v řádku, v opačném případě číslo uvedeného ve sloupci. Při vyhodnocení této tabulky se pro každé kriterium stanoví počet jeho preferencí f i, který je roven součtu jeho preferencí v řádku a sloupci tohoto kriteria. V případě stejného počtu preferencí u dvou nebo více kritérii je třeba brát v úvahu směr preference těchto dvojic kritérií. Podle počtu preferencí kritéria se určí jeho pořadí v souboru kritérií. Olivková (2011) [13] Metoda alokace 100 bodů Hodnotitel má 100 bodů, které rozdělí mezi jednotlivá kritéria v souladu s jejich významností. Nenormovaná váha každého kritéria je určená počtem přidělených bodů. Součet bodů přiděleným všem kritériím musí být roven právě 100. Pros stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah (V1), Normování vah kritérii se provádí dle vztahu (V2). Součet vah je roven jedné Postupný rozvrh váhy Předem se stanoví váha, které kritéria jedné oblasti bez ohledu na jejich počet, musí vyčerpat a nesmí překročit. Nejdříve se stanoví podíl (váha) hlavních oblastí, nejvhodněji procentní stupnicí (suma vah jednotlivých oblastí se musí rovnat 100%). Z toho se pak vypočítají konečné procentní váhy jednotlivých kritérií, a to jako součin váhy jednotlivé oblasti a váhy kritéria do této oblasti spadajícího. Kadlčáková (2002) [9] Saatyho metoda Saatyho metodu lze popsat jako postup párového porovnání kritérií viz.výše, přičemž hodnotitel kvantifikuje velikost preference každého kritéria oproti ostatním kritériím souboru. Zjišťuje se tedy nejen preference jednoho kritéria před druhým ale i velikost této preference. Velikost těchto vzájemných preferencí při porovnávání kritérií se vyjádřují pomoci bodové stupnice a zapisují se do tzv. matice relativních důležitostí kritérii S (Saatyho matice). Váhy jednotlivých kritérií můžeme stanovit s využitím Saatyho matice Exaktními anebo aproximativními postupy. 11

12 Příklad uplatnění Saatyho metody je popsán v tabulce 2. Tab. 2: Příklad zjišťování preferencí dvojic kritérií Saatyho metodou Zdroj: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení kvality veřejné dopravy [13] Hodnotitel postupně stanovuje velikosti preferencí jednotlivých dvojic kritérií uspořádaných v tabulce. Velikost preference vyjadřuje vždy přiřazením určitého počtu bodů z bodové stupnice opatřené deskriptory uvedené v tabulce 3. Tab. 3: Deskriptory podle Saatyho Zdroj: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení kvality veřejné dopravy [13] Hodnoty 2, 4, 6, 8 je možné využít pro jemnější rozlišení velikosti preferencí dvojic kritérií. Výsledkem tohoto kroku je získání pravé horní trojúhelníkové části matice velikostí preferencí. Pokud tuto matici označíme jako S, pak její další prvky získáme podle vztahů (V3): Pomocí tabulky 2 a s využitím vztahu (V3) stanovíme Saatyho matici. Prvky na diagonále této matice jsou jedničky, prvky nad diagonálou jsou obsaženy v tab. 2 a prvky pod diagonálou získáme jako převrácené hodnoty odpovídajících prvků nad diagonálou. Hodnoty vah kritérií stanovíme pomocí geometrických průměrů Saatyho matice. Geometrické průměry jsou nenormované. Normované váhy souboru kritérií se získají ze vztahu (V4): 12

13 Závěr Na výběr nejvhodnějšího subdodavatele v konkrétním výběrovém řízení má vliv několik faktorů. Volba metody hodnocení, hodnotitelů nabídek, vhodných kritérií posuzování nabídek, způsobu určení důležitosti kritérií a volby matematického aparátu pro určení pořadí nabídek je jen část celého obchodního procesu stavebních společností. Výběrové řízení probíhá podle konkrétních postupů, které se ve firmách liší, a nejde je zevšeobecnit. Obchodní strategie společností, osobní přístup a chování společnosti na trhu může celé výběrové řízení ovlivnit. Pro dlouhodobé udržení, rozvoj a výkon společností, zabezpečujících stavební dodávky pomocí subdodávek je však nutné k výběru subdodavatelů přistupovat pečlivě, metodicky a s minimalizací chybovosti. Literatura: [1] Oleríny, M. (2005): Řízení stavebních projektů: claimový management. Praha, Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., [2] Tomek, J. Hofman, J. (1999): Moderní řízení nákupu podniku. Praha, Management Press, [3] Lukoszová, X. (2004): Nákup a jeho řízení. Computer Press, a.s, [4] CEEC Ressearch, (2012): Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012. [5] Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, [6] Gros, I., Grosova S. (2006): Tajemství moderního nákupu. 1. vydání vysoká škola chemicko technologická v Praze, Praha [7] Schulte, CH. (1991): Logistika. Praha, Victoria Publishing, 1991/1994 překlad. [8] Fotr, J., Dědina, J. (2000): Manažerské rozhodování. Praha, Ekopress, [9] Kadlčáková, A. (2002): Ekonomika ve stavebnictví 50: hodnotový management. Praha, Vydavatelství ČVUT v Praze, Stavební fakulta, [10] Fiala, P. Jablonský, J. Maňas, M. (1994): Vicekriteriální rozhodování. Praha, Vysoká škola ekonomická, [11] Bureš, D. (2009): K optimalizaci smluvních vztahů pŕi výstavbě pozemních komunikací: disertační práce. Praha, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, [12] Ramík, J. (1999): Vícekriteriální rozhodování Analytický hierarchický proces (AHP) Karviná. Slezská univerzita v Opavě, 1999 [13] Olivková, I. (2011): Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení kvality veřejné dopravy. Partner s Contacts. 2011, roč. 06, č. 4, s

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

Hodnocení a databáze subdodavatelů ve stavebnictví. Evaluation and database of subcontractors in civil engineering

Hodnocení a databáze subdodavatelů ve stavebnictví. Evaluation and database of subcontractors in civil engineering Hodnocení a databáze subdodavatelů ve stavebnictví Pavel Mečár ABSTRAKT Tento článek popisuje hodnocení subdodavatelů ve všech fázích stavebního projektu. Pojednává o významu hodnocení, hodnotících kriterií,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Odůvodnění

Více

Téma 14 Multikriteriální metody hodnocení variant

Téma 14 Multikriteriální metody hodnocení variant Téma 14 Multikriteriální metody hodnocení variant Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Rtevropský -.." fond v ČR EVROPSKÁUNIE Zadávací dokumentace Název projektu: ROSTEX, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Registrační číslo projektu: CZ.l.04/1.1.04/39.00100 1. Identifikační

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ Odůvodnění dle 1 písm. a) až d). Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (plánovaný cíl). Popis předmětu

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předkládající: Radek Úbl, DiS. Identifikace zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni, IČ: 497 77 513 se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Název veřejné zakázky: Svoz a likvidace

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Klimatizace pro serverovnu Hladnov

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Klimatizace pro serverovnu Hladnov Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Klimatizace pro serverovnu Hladnov 1. Zadavatel Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7, 701 03 Ostrava Zastoupena Ing. Janou Polokovou

Více

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí.

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí. Teze k diplomové práci Metoda Delphi v expertní analýze Lenka Malá studentka provozně ekonomické fakulty, obor provoz a ekonomika PPr raahhaa 22000033 Základním cílem této diplomové práce je aplikovat

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: rozhodování,

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace staveb III Pavel Vysloužil, 12/2004 Výběrové řízení na zhotovitele stavby 1 / úvod předmět a cíl seminární práce 1.1/ Předmět a cíl seminární práce 1.2/ Vysvětlení pojmů z obecného hlediska 1.3/

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Rekreační park Strašnice

Rekreační park Strašnice Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZADAVATEL: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zprostředkování registrace zdravotního pojištění

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK oblast Znojemsko ve smyslu ustanovení 156 odst.

Více

Zásady pro zadávání zakázek Českým radioklubem

Zásady pro zadávání zakázek Českým radioklubem Zásady pro zadávání zakázek Českým radioklubem I. - Úvodní ustanovení (1) Zásady pro zadávání zakázek Českým radioklubem (dále jen "zásady") stanovují především závazný postup pro zadavatele zakázek uvedené

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

a plánovaným cílem. Realizací této zakázky budou potřeby zadavatele splněny. Veřejná zakázka nemá alternativy.

a plánovaným cílem. Realizací této zakázky budou potřeby zadavatele splněny. Veřejná zakázka nemá alternativy. účelnosti veřejné zakázky Komplexní pozemkové úpravy Čichtice Plánovaný cíl veřejné zakázky. Prostřednictvím této zakázky se dosáhne ve veřejném zájmu prostorového a funkčního uspořádání pozemků, scelování

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Milík Tichý Projekty a zakázky ve výstavbě (nakl. C.H. Beck, Praha) Obsah

Milík Tichý Projekty a zakázky ve výstavbě (nakl. C.H. Beck, Praha) Obsah Milík Tichý Obsah 1 Milík Tichý Projekty a zakázky ve výstavbě (nakl. C.H. Beck, Praha) Obsah Předmluva Názvosloví Zkratky Návod k užívání 1 Výstavbový projekt 1.1 Fáze a prvky projektu 1.2 Účastníci projektu

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Název veřejné zakázky: REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ Zastoupený: Ing.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 1 INFORMACE O ZADAVATELI

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 1 INFORMACE O ZADAVATELI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 1 INFORMACE O ZADAVATELI 1.1. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., IČ: 67985891 DIČ: CZ67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ Zadavatel: Statutární město Opava Horní

Více

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Systém pro správu poruch silniční sítě

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Systém pro správu poruch silniční sítě Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Efektivní správa a údržba svěřeného majetku Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Nástroj kontroly

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele Bohuslav Čepelík - ELKOVO IČO: 11090634 Chutnovka 50, 511 01 Turnov DIČ: CZ451021046 www.elkovo-cepelik.cz Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající

Více

VÍCEKRITERIÁLNÍ MANAŢERSKÉ ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA A NEJISTOTY

VÍCEKRITERIÁLNÍ MANAŢERSKÉ ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA A NEJISTOTY Internetový časopis o jakosti Vydavatel: Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava VÍCEKRITERIÁLNÍ MANAŢERSKÉ ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA A NEJISTOTY ÚVOD Všemi sekvenčními manažerskými

Více

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Revitalizace

Více

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš telefon:

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš   telefon: VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : Víceúčelové sportovní hřiště Horní Lipová 1. Název veřejné zakázky: Výběrové

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) :

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) : Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele

Více

Řízení rizik. květen Deloitte Česká republika

Řízení rizik. květen Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých paragrafů

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení MĚSTO LETOHRAD Komenského 41, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1212/2009/2060/86 Franc 26.2.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Č. j.: VZ/S 236/04-153/143/05-Va V Brně dne 7. ledna 2005

Č. j.: VZ/S 236/04-153/143/05-Va V Brně dne 7. ledna 2005 Č. j.: VZ/S 236/04-153/143/05-Va V Brně dne 7. ledna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10.12.2004 z vlastního podnětu podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Určice - technika pro integrovaný záchranný systém - vybavení pro SDH Určice Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Obec Určice Územně samosprávný

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E

M Ě S T O I V A N Č I C E M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Č.j.: MI-14439/2011 Výzva k podání nabídek Město Ivančice vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BLOK VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/ (11. částí)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BLOK VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/ (11. částí) ZADAVATEL: Masarykova univerzita Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN IČ: 00216224 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento vnitřní předpis upravuje

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa MANAGEMENT Management Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa Definice obsahu pojmu: Souhrn činností, jejichž hlavní obsahovou náplní

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 IČO: 00063797 Sídlo/místo podnikání: Zenklova 1/35 18000 Praha

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více