V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence."

Transkript

1

2 Úvod V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. V tomto roce došlo k dalšímu rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. Byly zakoupeny nové pomůcky, částečně z vlastních prostředků CZP, částečně z grantu MZ ČR. V tomto roce jiţ dále nepokračovala spolupráce s NROZP v ČR, která spočívala v poskytování poradenství uţivatelům sociálních sluţeb. Byla ukončena na konci roku V roce 2010 proběhla kontrola poradny bezpečnostním technikem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany. Byla realizována supervizní setkání ředitelů poraden i osobních asistentů s novým supervizorem. Byly provedeny vstupní lékařské prohlídky osobních asistentů novým závodním lékařem. CZP v Příbrami je od roku 2006 zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se i v roce 2010 pravidelně účastnila několika setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Rok 2011 začal pro CZP velmi nepříznivě. Všichni pracovníci byli nemile překvapeni výsledky dotačního řízení MPSV a následným rozdělením finančních prostředků na podporu sociálních sluţeb Středočeským krajem. Částka, kterou CZP v dotačním řízení obdrţelo, je téměř likvidační a nedovoluje poskytování sluţeb na úrovni, která byla obvyklá v minulých letech. Výsledkem této situace je zrušení dvou poraden v měsíci březnu 2011, poraden v Mělníku a v Nymburku. Je velice pravděpodobné, ţe bude CZP v roce 2011 pokračovat v dalším rušení svých poraden. Tato situace má nepříznivé dopady na klienty CZP v příslušných regionech. V Příbrami Radka Jarolímová ředitelka CZP v Příbrami

3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je dobrovolným občanským sdruţením právnických osob členů, kterými jsou- -Národní rada zdravotně postiţených v ČR -Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR -Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR -Svaz tělesně postiţených v ČR -Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR Zřizovatelem Centra pro zdravotně postiţené v Příbrami je Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje se sídlem - U skládky 4, Praha 9. Je registrováno u MV ČR č. j. VS/1-1/50 370/02-R ze dne IČO Základním dokumentem CZP jsou Stanovy CZP STČ kraje. Statutární orgán koordinační centrum CZP STČ KRAJE, se sídlem- U skládky 4, PRAHA 9, tel , tel./fax Statutární zástupci - předseda - Jaroslav Nesměrák, - krajský ředitel- Ing. Helena Nováková Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Benešov - Vlašimská 1922, , tel , Jana Zajíčková Beroun - Bezručova 928, , tel , Dagmar Radilová Kladno - Hřebečská 2680, , tel , Martina Hrubá, DiS. Kolín - Sluneční 76, , tel , Mgr. Alena Remešová Kutná Hora - Sedlecká 670, , tel , Milada Vondrysová Mělník - Kosmonautů 3017, , tel , Jana Burgerová Mladá Boleslav - Havlíčkova 447, , tel , Magda Hluchá Nymburk - Boleslavská 467, , tel , Alena Borecká Praha východ a západ- U skládky 4, Praha 9, tel , MUDr. Kateřina Rousová Příbram - Náměstí T. G. Masaryka 100, , tel , Radka Jarolímová

4 INFORMACE O CZP V PŘÍBRAMI 1= CZP Příbram Adresa: Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I Web: Telefon/fax: Č.b.ú.: /0800, Česká spořitelna, Milínská 166, Příbram lll CZP v Příbrami je detašovaným pracovištěm CZP STČ kraje se sídlem v Praze 9, U skládky 4,

5 CZP Příbram CZP v Příbrami se nachází přímo v centru města, na jeho hlavním náměstí - Náměstí T.G. Masaryka 100. V blízkosti CZP se nachází Městský úřad, radnice, poliklinika, nemocnice, hlavní pošta, knihovna, banky, pojišťovny, Česká spořitelna, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, sídlo Městské policie, Městská knihovna, pěší zóna se spoustou obchodů, obchodní centrum, trţnice a autobusové zastávky MHD. Jedna autobusová zastávka je umístěna přímo naproti budově, ve které se nachází poradna CZP. Z tohoto důvodu je CZP pro občany snadno dostupné. Poradna CZP se nachází v přízemí obytné dvoupatrové budovy, která je označena informační tabulí. Bezbariérový vstup je částečně zajištěn pomocí přenosného nájezdního klínu. Přímo na dveřích vedoucích do CZP je umístěna vývěsní tabule informující klienty o úředních hodinách v CZP. Uţivatelům jsou k dispozici 2 domovní zvonky, které mohou pouţít v případě návštěvy CZP v jiné, neţ-li úřední hodiny. Jeden z nich je umístěn ve výšce osob na invalidním vozíku. Před CZP jsou tři parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postiţením. Nebytové prostory, ve kterých CZP poskytuje své sluţby, byly pronajaty SZdP v ČR v roce 1998 Městem Příbram, který je jejich vlastníkem. V roce 2003 byl vytvořen dodatek k původní nájemní smlouvě z roku 1998, ve kterém je uvedena změna nájemce ze SZdP v ČR na CZP STČ kraje. Stanovením nízké ceny za pronájem těchto prostor podpořilo Město Příbram poskytování sociálních sluţeb osobám se zdravotním postiţením, ale i ostatním uţivatelům sociálních sluţeb ve svém regionu a celkovou činnost CZP v Příbrami. Prostory CZP mají celkovou plochu 45 m 2. Jsou členěny na samostatnou kancelář se vchodem pro klienty, šatnu s archívem, místnost se vchodem pro zaměstnance, která slouţí v případě potřeby jako čekárna pro klienty a 2 malé místnosti se sociálním zařízením. Poradna je vybavena sektorovým nábytkem, dvěma stoly, třemi ţidlemi, kancelářským křeslem a sedací soupravou s konferenčním stolkem. Podlaha je kryta kobercem.

6 K nezbytné výbavě pracoviště patří také hasící přístroj a lékárnička. Ke zvýšení informovanosti klientů jsou na stěnách v poradně umístěné tři vývěsky a malý stolek, na kterém jsou rovněţ umístěny různé informační materiály. Jedna vývěska se téţ nachází v místnosti, která slouţí v případě potřeby jako čekárna a zároveň jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Po technické stránce je poradna vybavena elektronickým psacím strojem, telefonem s faxem a záznamníkem, kopírovacím a skartovacím strojem, tiskárnou, modemem, počítačem s monitorem a notebookem. jako osobní asistentka Foto poradny 1 Foto poradny 2 Foto poradny 3

7 ÚŘEDNÍ HODINY V CZP PŘÍBRAM PONDĚLÍ - STŘEDA - 8:00-12:30 h a 13:00-16:00 h 8: h a 13:00-16:00 h Klientům je umoţněna návštěva CZP i mimo úřední hodiny, stačí zazvonit u vchodu na zvonek nebo si předem telefonicky či osobně návštěvu domluvit. Od pondělí do pátku je téţ moţná telefonická, písemná či elektronická forma konzultace.

8 PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje doplňuje stávající regionální systém sociálních sluţeb typem sluţby: Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postiţením a seniory Osobní asistence Poradenské pracoviště působí na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, tel./fax Poradenský pracovník: - Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram Provozní doba poradny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Poradenské pracoviště má zveřejněnou nabídku a základní informace o sluţbě formou letáků, vývěsek, v regionálním tisku a na webových stránkách CZP Středočeského kraje. Přijímání klientů: - Na CZP se můţe obrátit kaţdý zdravotně postiţený občan, jeho rodinný příslušník nebo další osoba hledající pomoc, a to osobně, písemně, telefonicky, prostřednictvím u. - Pracovník CZP v případě terénních sluţeb ( osobní asistence) dojedná osobní návštěvu u klienta podle moţností v co nejkratším termínu. - Klient je seznámen se sluţbami, které CZP poskytuje, prostřednictvím letáků, vývěsek, webových stránek, telefonicky nebo ústně. Průběh poskytování sluţby: S klientem nebo jeho zástupcem je na základě zjištění aktuálních potřeb uzavřena ústní nebo písemná smlouva o poskytované sluţbě, její součástí můţe být individuální plán o průběhu poskytování sluţby. U sluţby Osobní asistence je s klientem vţdy uzavírána písemná smlouva. Podrobný popis jednotlivých sluţeb je popsán v metodice a veřejně přístupný.

9 Ukončení poskytování sluţby: Sluţba je ukončena v případě, ţe - - pominuly důvody pro poskytování sluţby na straně klienta, došlo k naplnění potřeb -klient nemá jiţ o sluţbu zájem -klient začal vyuţívat sluţeb jiné organizace a nemá další poţadavky -klient ukončil spolupráci na základě vlastního rozhodnutí -klient vypoví dohodu o poskytování sluţby -došlo k úmrtí klienta -klient zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody -CZP neposkytuje sluţbu, o kterou klient ţádá -CZP má naplněnou kapacitu PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CZP V PŘÍBRAMI V CZP pracuje 1 pracovnice na plný pracovní úvazek a vykonává funkci ředitele CZP v Příbrami a zároveň funkci vedoucí osobní asistence. Od tuto funkci vykonává pí. Radka Jarolímová. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u dvou starších klientů v jejich domácnostech sl. Markéta Saxlová, DiS. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u dvou starších klientů v jejich domácnostech pí. Lenka Lipková. Od do pracovala v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u dvou starších klientů v jejich domácnostech pí. Renáta Kaššovicová. Od do pracovala v CZP na poloviční pracovní úvazek jako osobní asistentka u jednoho staršího klienta v jeho domácnosti pí. Alena Blaţková. Od července do září 2010 pracovala v CZP na Dohodu o provedení práce. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Absolvované semináře, školící akce a vzdělávací kurzy Radka Jarolímová- seminář-zákon o soc.sluţbách, individuální plánování soc.sluţeb a standardy č. 5 a 3 -vzdělávací kurz- Osobní asistence pro osoby se zdravotním postiţením Renáta Kaššovicová- seminář-inspekce kvality, příspěvky na péči, rizikové a nouzové situace Alena Blaţková- seminář- Příprava poskytovatele na standardy kvality, dobrovolnictví a smlouvy s uţivateli Markéta Saxlová- školení PO a BOZP, vzdělávací kurz- Specifika komunikace s osobami se zdravotním postiţením Lenka Lipková- školení PO a BOZP,vzdělávací kurz- Specifika komunikace s osobami se zdravotním postiţením

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CZP PŘÍBRAM - základní a odborné sociální poradenství - ambulantní či terénní sluţba, součástí je půjčování kompenzačních pomůcek - sluţba osobní asistence- terénní sluţba ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních sluţeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální sluţby, b) poskytnutí informace o moţnostech výběru druhu sociálních sluţeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních sluţeb a o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální sluţbě, d) poskytnutí informace o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

11 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování uţivatelů za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Zprostředkování navazujících sluţeb - informace o poskytovatelích sociálních sluţeb v regionu, moţnost zprostředkování kontaktu klienta s poskytovateli sociálních sluţeb a různými odbornými pracovišti. b) Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálním systému, práva, psychologie, pracovního trhu a v oblasti vzdělávání - informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálních, zdravotnických, školských a vzdělávacích zařízeních ve STČ kraji, o kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách rekreačních a pobytových zařízení a zájezdech pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách zaměstnání, seminářů a kurzů pro tyto osoby. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí: 1. Pomoc při vyřizování běţných záleţitostí - individuální pomoc při jednání klienta na úřadech, moţnost doprovodu klienta na úřad, moţnost zhotovení různých písemností - ţádostí a odvolání různým institucím, pomoc s vyplňováním různých formulářů, spolupráce s institucemi při odstraňování architektonických bariér. 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - spolupráce s rodinami a blízkými osobami uţivatelů sociálních sluţeb - poskytování informací a podpory nejen osobám se zdravotním postiţením, ale i jejich rodinným příslušníkům. Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek a zácvik pouţívání těchto pomůcek. Další činnost CZP - Půjčování odborných publikací - zdarma Prodej odborné literatury- Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postiţením- cena- 100,-- Kč/ks. Prodej baterií do sluchadel cena- 15,-- Kč/ks. Prodej hadiček k závěsným sluchadlům- cena- 15,--Kč/ks Prodej tyčinek k čištění sluchadel- cena- 90,-- Kč/8 ks

12 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Poslání odborného sociálního poradenství Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Centra pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je napomáhat osobám se zdravotním postiţením ţijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postiţení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací a podpory se snaţíme, aby lidé se zdravotním postiţením mohli vést ţivot obdobný jako lidé v běţné společnosti. Cíle odborného sociálního poradenství Strategickým cílem je - zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených sluţeb ve Středočeském kraji. Dlouhodobé cíle sluţby jsou: - Rozšiřovat podle potřeb terénní odborné sociální poradenství (nejméně o jedno poradenské místo v kaţdém regionu ročně) - Navyšovat počet klientů o 10% ročně - Rozšiřovat počet nebo sortiment půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na pracovištích CZP podle individuálních potřeb uţivatelů (v průměru o 2-3 typy pomůcek ročně) - Zvýšit počet poradenských a ostatních pracovníků - do roku 2014 (zejména s ohledem na zastupitelnost pracovníků na pracovišti nebo mezi regiony, typy poskytovaných sluţeb, počet klientů). - Pravidelná školení poradenských pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti dle individuálního vzdělávacího plánu - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace- 2-3roky Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Obměnit vybavení lékárničky pracoviště CZP - Vytvořit 150 ks nových letáků o sluţbě sociální poradenství - Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, obohacení půjčovny o další nové pomůcky - Aktualizace vývěsek v CZP dle nové metodiky provádění standardů sluţby - Vytvoření dvou informačních tabulí o půjčovně kompenzačních pomůcek - 4x setkání s poskytovateli sociálních sluţeb v regionu za účelem výměny informací o poskytovaných sluţbách - 3x účast ředitelky CZP na vzdělávacím semináři

13 Plnění krátkodobých cílů- Lékárnička byla v roce 2010 obměněna. Podle data spotřeby byl příslušný materiál nahrazen nově zakoupeným. Bylo vytvořeno 200 ks letáků o sluţbě sociální poradenství a letáky byly rozneseny do zdravotnických zařízení a na MěÚ ve městě Příbram. Půjčovna kompenzačních pomůcek byla obohacena o další dva mechanické vozíky, antidekubitní matraci, čtyřkolové chodítko, sedačku do vany a do sprchy, nástavec na WC a francouzské hole. Do CZP byla zakoupena mobilní rolovací rampa, kterou je moţné téţ zapůjčit klientům. Vývěsky v CZP byly pravidelně aktualizovány. Byly zakoupeny dvě informační tabule informující o půjčovně kompenzačních pomůcek. Jedna byla umístěna na fasádu domu a druhá na dveře vedoucí do kanceláře CZP. Ředitelka se zúčastnila dvou setkání poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu za účelem výměny informací o poskytovaných sluţbách, a to v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb v regionu. Ředitelka se zúčastnila v Praze vzdělávacího semináře na téma Individuální plánování sociálních sluţeb a absolvovala třídenní vzdělávací kurz Osobní asistence pro osoby se zdravotním postiţením. Cílová skupina : Odborné sociální poradenství je poskytováno všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, členství v organizacích zdravotně postiţených, věk a situaci, zda se klient jiţ v obtíţné sociální situaci nachází, či je teprve takovou situací ohroţován. Poradenství je poskytováno v případě potřeby také rodinným příslušníkům cílové skupiny. Kapacita sluţby: Průměrná kapacita sluţby odborného sociálního poradenství je 6 klientů/den. Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: Zásadou naší práce je respekt ke klientovi: Respektujeme osobnost - protoţe kaţdý jsme jedinečný Respektujeme svobodnou vůli - protoţe kaţdý si chce o sobě rozhodovat sám Respektujeme důstojnost - protoţe ta dělá člověka člověkem Respektujeme soukromí - protoţe víme, ţe mlčeti zlato Respektujeme moţnosti klienta - protoţe kaţdý máme své moţnosti, které chceme vyuţít Respektujeme přání klienta - protoţe pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

14 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Naše sluţba odborného poradenství je bezplatná. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s poradcem. Klient má svá práva i povinnosti. Při zahájení jednání můţete být klient poradcem poţádán o poskytnutí jména a příjmení, kontaktu na něj. Tyto informace slouţí výhradně pro účely vedení evidence klientů. Jiné osobní údaje můţe poradce poţadovat a pouţívat pouze s písemným souhlasem klienta. Sluţbu je moţno poskytovat i anonymně, pokud si to klient přeje. Průběh sluţby: Poradce s klientem probere situaci, ve které se nachází, jeho problém, cíl, a pak s ním uzavře dohodu (smlouvu, většinou ústní),o tom, jak budou problém společně řešit. Poradce můţe o průběhu sluţby pořídit písemný Záznam. Pokud o to klient poţádá, musí s ním poradce sepsat písemně Smlouvu o poskytnutí sluţby odborného sociálního poradenství. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem poradenské sluţby nebo s jednáním poradce, můţe kdykoliv podat stíţnost. Má několik moţností, jak podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje podle pokynů poradce. Osobní údaje, které mohou být vyţádány v souvislosti s poskytnutím sluţby odborného sociálního poradenství: jméno, adresa nebo jenom obec, telefonický nebo ový kontakt. Veškeré další informace, potřebné pro poskytnutí sluţby, mohou být pouţívány pouze s písemným souhlasem klienta.

15 Odborné sociální poradenství v roce 2010 Sluţba byla poskytována ambulantní formou v CZP na adrese- náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I a terénní formou v domácnostech uţivatelů, na různých akcích konaných ve městě, při návštěvách zařízení sociálních sluţeb. Jednalo se o ambulantní formu poskytování sluţby. Informace poskytované v roce informace ze zákona o sociálních sluţbách, druhy sociálních sluţeb, invalidní důchody, kompenzační pomůcky, příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti, mimořádné výhody, informace z oblasti vzdělávání osob se zdravotním postiţením, z oblasti zaměstnanosti, smlouvy o poskytování sociální sluţby, poskytovatelé sociálních sluţeb, informace o organizacích sdruţujících osoby se zdravotním postiţením. Součástí poradenství bylo téţ zprostředkování navazujících sluţeb, pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod či příspěvku na péči, doprovod uţivatelů na úřady, půjčování knih s odbornou tématikou a prodej náhradních baterií a příslušenství ke sluchadlům. Významnou pomocí, především pro zrakově postiţené uţivatele a starší seniory je pomoc s vyplněním různých ţádostí na úřady, odvolání, dotazníků, apod. Součástí odborného sociálního poradenství je také provozování půjčovny kompenzačních pomůcek. Půjčovna nabízí tyto pomůcky - mechanický vozík- 3 ks, chodítko tříbodové a čtyřkolové, klozetové křeslo, elektrické polohovací lůţko, francouzské hole- 4 ks, sedačku do sprchy, sedačku do vany, nástavec na WC, antidekubitní matraci a mobilní rolovací rampu. Mechanický odlehčený vozík- 1 ks, čtyřkolové chodítko, sedačka do sprchy i do vany, nástavec na WC a francouzské hole- 4 ks, byly zakoupeny v letošním roce z grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. Z vlastních prostředků CZP byly v roce 2010 zakoupeny- antidekubitní matrace, mechanický vozík- 1 ks a mobilní rolovací rampa. Poradna je zapojena do komunitního plánování sociálních sluţeb v Příbrami. Pro činnost CZP má setkávání s dalšími poskytovateli sociálních sluţeb v rámci komunitního plánování velký význam, neboť na těchto setkáních získané poznatky a informace přispívají k lepší informovanosti uţivatelů sluţeb. Celkem - kontakty s uţivateli z toho- osobní kontakty- 414 z toho- telefonické a elektronické kontakty- 227 z toho- počet intervencí nad 30 minut 356 z toho- kontakty do 30 minut 296 z toho- počet muţů- 236 z toho- počet ţen Spektrum poţadovaných a následně poskytovaných informací je široké a sluţba přispívá k větší informovanosti uţivatelů, napomáhá ke zkvalitnění jejich ţivota, přispívá k prevenci sociálního vyloučení uţivatelů a plní tak cíl, ke kterému je určena.

16 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Na přechodnou dobu zapůjčíme klientům tyto pomůcky: - mechanický vozík - chodítko tříbodové a čtyřkolové - elektrické polohovací lůţko - klozetové křeslo - antidekubitní matraci - francouzské hole - sedačku do sprchy - sedačku do vany - nástavec na WC - mobilní rolovací rampu Klientům téţ nabízíme poradenství týkající se kompenzačních pomůcek informace o různých druzích pomůcek, o moţnostech a postupech vedoucích k získání vlastní kompenzační pomůcky. Nabízíme také katalogy různých firem zabývajících se výrobou či prodejem kompenzačních pomůcek. Půjčovna kompenzačních pomůcek přináší nové moţnosti osobám, které potřebují kompenzační pomůcky uţívat pouze přechodně. Můţe to být např. z těchto důvodů- - Návštěvy blízkých osob a příbuzných. Osoby se zdravotním postiţením tak mohou cestovat sami, nemusí s sebou vozit vlastní pomůcky. Na potřebnou dobu si je mohou zapůjčit přímo v místě svého pobytu. -Poškození vlastní kompenzační pomůcky do doby, neţ bude vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou. -Různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení. -Potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění. Půjčování kompenzačních pomůcek funguje tak, ţe pracovník CZP předvede klientovi potřebnou kompenzační pomůcku a vysvětlí mu způsob uţívání a podmínky zapůjčení. Poté s ním sepíše smlouvu o zapůjčení pomůcky, která obě smluvní strany ochrání. Po navrácení pomůcky dojde k finančnímu vyrovnání za dny, po které byla pomůcka zapůjčena. Doba zapůjčení je 1 měsíc s moţností prodlouţení o maximálně další 2 měsíce. Pokud klient potřebuje kompenzační pomůcku dlouhodobě, pomůţe mu pracovník s vyřízením ţádosti a získáním vlastní kompenzační pomůcky.

17 CZP spolupracuje s prodejnou kompenzačních pomůcek DMA, která sídlí v Hradební ulici v Příbrami - přímo naproti nemocnici. Zde mají klienti moţnost si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky před jejich případným pořízením do osobního vlastnictví. Jestliţe klientem poţadovanou pomůcku CZP momentálně nemá k dispozici, zajistí zapůjčení pomůcky od jiného poskytovatele. Kompenzační pomůcky v půjčovně: ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŢKO POPIS: - rozkládací čtyřdílný polohovací rošt - nastavení tuhosti lamel a výšky lůţka - hrazda s hrazdičkou - bezpečnostní postranice a pojistka polohování - pojezdová kolečka s brzdou TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnost: 107 kg Maximální zatíţení: 140 kg Šířka: 102 cm Délka: 213,5 cm

18 CHODÍTKO TŘÍBODOVÉ POPIS: - úzký rám - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE: Výška: cm Šířka: 66 cm Hmotnost: 5,3 kg Nosnost: 125 kg ÚDAJE:CCCC

19 MECHANICKÝ VOZÍK SKLÁDACÍ POPIS: - skládací rám - odnímatelné plné postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - přední úzká plná kola a zadní plná kola - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE: Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 19 kg Nosnost: 115 kg

20 KLOZETOVÉ KŘESLO POPIS - sklopná madla - polstrované područky - plastová nádoba - protiskluzové nástavce - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 54,5 cm Délka: 62 cm Šířka sedu: 43,5 cm Hloubka sedu: 46 cm Nosnost: 130 kg

21 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S PULZÁTOREM POPIS - vyměnitelné příčné PVC komory - objem vzduchu 2-8 l - střídavé přefukování komor matrace - pulzní kompresor V/60 Hz - 4 fázový 5 minutový cyklus - individuální nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta - ventilační mikrootvory - CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštení vzduchu - alarm při kritickém poklesu tlaku - omyvatelný paroprodyšný potah TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 90 cm Délka: 200 cm Výška: 10 cm Zatíţení: 100 kg

22 SEDAČKA DO VANY - ZÁVĚSNÁ POPIS - plastové sedátko do vany TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka opěrných ramen: 67 cm Šířka sedátka: 37 cm Hloubka sedátka: 28 cm Hloubka zavěšení: 25 cm Nosnost: 100 kg

23 SEDAČKA DO SPRCHY - NASTAVITELNÁ POPIS - plastové sedátko s výřezem - madla pro vstávání - nastavitelná výška - duralový rám - barevné provedení: bílá nebo modrá TECHNICKÉ ÚDAJE Celková šířka: 53 cm Šířka sedu: 40 cm Hloubka sedu: 40 cm Výška sedu: cm Nosnost: 130 kg

24 NÁSTAVEC NA WC - PŘENOSNÝ POPIS - plastový toaletní nástavec - podpůrná konstrukce s madly TECHNICKÉ ÚDAJE Výška: cm Hloubka: 51 cm Šířka: 56 cm Nosnost: 165 kg

25 BERLE FRANCOUZSKÁ - DURALOVÁ POPIS - barevná celoplastová otevřená opěrka předloktí - povrchová úprava duralové trubky ve stříbrné matné barvě - vyměkčené drţadlo - stahovací matice tlumící klapání berle TECHNICKÉ ÚDAJE Výška drţadla: cm Výška opěrky předloktí: 23 cm Celková výška: cm Hmotnost: 0,63 kg Nosnost: 130 kg

26 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ POPIS - odlehčený duralový skládací rám - sedátko (výška 55 cm) - polstrovaná odnímatelná opěrka - nákupní taška - bowdenové brzdy Deluxe - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Výška: cm Šířka: 61 cm Nosnost: 114 kg Hmotnost: 7,5 kg

27 VOZÍK MECHANICKÝ- ODLEHČENÝ POPIS - skládací odlehčený duralový rám - odklopné pracovní postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - nastavitelný sklon podnoţek - zadní pneumatická rychloupínací kola - plná přední kola (200x50 mm) - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 14,3 kg Nosnost: 100 kg

28 MOBILNÍ ROLOVACÍ RAMPA POPIS - protiskluzový povrch - lehká duralová konstrukce - pohyblivé elementy - ţluté bezpečnostní prvky z plastu - zaoblený tvar pro snadný nájezd a sjezd TECHNICKÉ ÚDAJE Délka -122 cm Šířka- 76,2 cm Hmotnost- 9 kg Výška stoupání- 30 cm

29 Půjčování kompenzačních pomůcek v CZP Příbram v roce 2010 Půjčovna nabízí tyto pomůcky- - mechanický vozík- 3 ks - chodítko tříbodové a čtyřkolové ks - elektrické polohovací lůţko- 1 ks - klozetové křeslo- 1 ks - antidekubitní matraci- 1 ks - francouzské hole- 4 ks - sedačku do sprchy- 1 ks - sedačku do vany- 1 ks - nástavec na WC- 1 ks - mobilní rolovací rampu- 1 ks V roce 2010 byly zakoupeny z grantu Ministerstva zdravotnictví ČR tyto pomůckymechanický odlehčený vozík, čtyřkolové chodítko, sedačka do sprchy a do vany, nástavec na WC a francouzské hole. Z vlastních prostředků CZP byly v roce 2010 zakoupeny antidekubitní matrace, mechanický vozík a mobilní rolovací rampa. V roce 2010 byly kompenzační pomůcky zapůjčeny celkem 29 x mechanický vozík- 10 x chodítko- 8 x klozetové křeslo- 5 x polohovací lůţko- 4 x antidekubitní matrace- 2 x Z uvedeného vyplývá, ţe půjčování kompenzačních pomůcek je pro potřebné osoby se zdravotním postiţením sluţbou, která podporuje jejich nezávislost a sociální začlenění do společnosti.

30 SLUŢBA OSOBNÍ ASISTENCE Základní činnosti při poskytování sluţby osobní asistence: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík, b) pomoc při zajištění stravy 1. pomoc při přípravě jídla a pití, c) pomoc při osobní hygieně 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při pouţití WC, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. pomoc s úklidem a údrţbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běţné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné sluţby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běţných záleţitostí.

31 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Poslání sluţby osobní asistence: Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postiţení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby. Cíle sluţby osobní asistence: Strategickým cílem je - rozšiřovat sluţbu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu. Dlouhodobé cíle sluţby - do roku 2014 : - Zavádění a průběţná aktualizace standardů kvality sociálních sluţeb. - Zvyšovat počet klientů o 20% ročně. - Zvyšovat počet osobních asistentů úměrně s poptávkou po sluţbě. - Stabilizovat tým osobních asistentů, motivovat, aby neodcházeli. - Pravidelná školení všech pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit. - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace - Aktivní účast v komunitním plánování v regionu Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce 2010 Doplnit vzdělání-zajistit asistentům účast na vzdělávacím semináři - Vytvořit informační materiály pro zrakově postiţené klienty - Aktualizovat internetové stránky pracoviště - Vytvořit leták pro osobní asistenci - Roznést 200ks letáků - Zajistit pro osobní asistenty informační materiály a broţury- první pomoc, komunikace s klienty s různým postiţením Plnění cílů- Osobní asistenti se zúčastnili těchto vzdělávacích seminářů- Byly aktualizovány internetové stránky pracoviště v Příbrami. Bylo vytvořeno 200 ks letáků informujících o sluţbě osobní asistence. Osobní asistenti obdrţeli informační broţury o první pomoci, komunikaci s klienty, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktualizovanou metodiku provádění sluţby osobní asistence.

32 Cílová skupina: Nabízíme sluţbu všem osobám, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, věk a členství v organizacích zdravotně postiţených. Osobní asistenci tohoto času neposkytujeme lidem, kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě. Kapacita sluţby osobní asistence: Maximální denní kapacita sluţby je 21 hodin. Zásady poskytování sluţby osobní asistence: sluţby jsou poskytovány- Nestranně pracovník postupuje pouze v zájmu daného klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy Diskrétně pracovník dbá na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování sluţby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachovává mlčenlivost Profesionálně pracovník umí komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytuje vţdy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem Na základě: Individuální přístup poradce se snaţí poznat kaţdého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a moţnosti Partnerství poradce i klient jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím, oboustrannou aktivitou, postupují k cíli klienta Respektování klienta - jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí

33 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Sluţba osobní asistence je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku CZP. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s asistentem. Poskytovatel i uţivatelé mají svá práva i povinnosti. Základní informace o sluţbě je moţno klientům poskytovat anonymně. Pokud se klient rozhodne pro vyuţívání sluţby, vyţadujeme od něj tyto informace: příjmení, rodné číslo, bydliště, kontakt, stupeň závislosti, druh průkazu, vyjádření lékaře, informace o blízkých osobách. Tyto informace vyuţíváme pouze s písemným souhlasem klienta. Průběh sluţby: Vedoucí OA s klientem probere jeho problém, cíl, a zároveň mu vysvětlí, jak mu můţe sluţba osobní asistence pomoci a za jakých podmínek. Dále ho vedoucí OA navštíví doma, aby společně doladili konkrétní představy o sluţbě. Dohodne si s ním, kdy a na jak dlouho k němu bude asistent chodit. Co bude s asistentem po tuto dobu dělat, jiţ záleţí jen na něm. Pak vedoucí OA s klientem sepíše písemnou smlouvu o poskytování sluţby. Dbá na to, aby klient všemu ve smlouvě skutečně porozuměl. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem sluţby, s jednáním osobního asistenta nebo vedoucího OA, můţe kdykoliv podat stíţnost. Klient má několik moţností, jak a kam podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje dle pokynů osobního asistenta nebo vedoucího OA.

34 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva: Právo svobodně rozhodovat o všem, co se týká jeho osoby a situace a aktivně se podílet na řešení svého problému. Právo na ochranu soukromí ( poskytnutí sluţby bez přítomnosti dalších osob,ochrana osobních údajů). Právo na anonymní poskytování sluţby (nelze u osobní asistence). Právo nahlédnout do své dokumentace. Právo na průběţné přehodnocení průběhu sluţby. Právo na ukončení sluţby bez udání důvodu. Právo na podání stíţnosti i anonymně. Právo na odpovídající formu komunikace. Právo na profesionální jednání pracovníků a poskytování aktuálních informací. Povinnosti: Informovat o změnách podstatných okolností, které by mohly ovlivnit průběh poskytování sluţby. Dodrţovat dojednaný termín schůzky s pracovníkem, nebo se předem omluvit. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVIŠTĚ CZP Práva: Ukončit sluţbu v případě, ţe klient opakovaně nespolupracuje, neprojevuje zájem o sluţbu a nedochází na sjednané schůzky. Ukončit sluţbu poté, co pominou důvody jejího poskytování. Při sluţbě osobní asistence při opakovaně agresivním nebo poniţujícím chování klienta vůči pracovníkům. Povinnosti: Seznamovat klienta s obsahem a průběhem poskytované sluţby. Poskytovat klientovi bezpečí a ochranu. Hájit vţdy přednostně zájmy klienta. Sluţbu poskytovat v souladu se standardy kvality sociálních sluţeb. Poskytovat sluţbu na profesionální úrovni. Sluţbu poskytovat v rámci platných právních norem, dodrţovat zásady pro ochranu osobních údajů všemi pracovníky. V případě potřeby nabízet sluţbu i v přirozeném prostředí klienta. Připomínky, náměty a stíţnosti klienta vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 28 dnů a o výsledcích šetření jej neprodleně informovat.

35 CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Osobní asistence je sluţba poskytovaná lidem, kteří mají sníţenou soběstačnost, a proto potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí (domácnost, zaměstnání apod.) a při činnostech, které člověk potřebuje. 2. Sluţba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 3. Při vyuţívání sluţby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním asistentem, ne konkrétní úkony. 4. Sluţba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Sluţba se hradí podle počtu hodin poskytnuté sluţby. Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí sluţby. Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem ke smlouvě. CENÍK Výše úhrady za sluţbu záleţí na celkovém počtu hodin poskytnuté sluţby a denní době, kdy je sluţba poskytována. Sluţba PO PÁ 6:00-20:00h 1-39 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 85,-Kč 80 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 65,-Kč Sluţba PO PÁ 20:00-6:00h, SO, NE, svátky 1-79 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč 80 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč

36 Sluţba osobní asistence v roce 2010 Tato terénní sluţba byla poskytována osobám závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a v úkonech soběstačnosti. Sluţba byla poskytována v domácnostech pěti uţivatelů ve věku 1 x 77 let, 3 x 87 let a 1 x 90 let závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a úkonech soběstačnosti. Hlavní činnosti, které byly u těchto uţivatelů prováděny - pomoc se zvládáním úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s přípravou a podáváním stravy a nápojů, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování, práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Uţivatelům bylo pomocí sluţby umoţněno pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí a nemuseli si podávat ţádosti o umístění v pobytových zařízeních sociálních sluţeb či navštěvovat denní stacionáře. Asistent jim výrazně pomohl se zvládáním úkonů, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jiţ nezvládají bez pomoci jiné osoby. Blízkým osobám těchto uţivatelů výrazně ubylo starostí a práce s nimi a oni se tak mohli věnovat téţ svému zaměstnání a svým rodinám. Počet uţivatelů sluţby v roce 2010 celkem - 5 (1 ţena, 4 muţi) Počet osobních asistentů - 4, pracovní úvazky- 3x plný pracovní úvazek, 1 x poloviční úvazek v návaznosti na Dohodu o provedení práce. Počet hodin přímé péče o uţivatele 2961,75 (324,50 h víkendy ,25 h ve dnech PO-PÁ) Počet hodin odpracovaných osobními asistenty hodin

37 PŘÍJMY A VÝDAJE CZP V ROCE 2010 Příjmy Grant z Humanitárního fondu STČ kraje na sluţbu OA - Dotace MPSV na HSN Grant Města Příbram Příjmy od uţivatelů sluţby osobní asistence- Grant MZ ČR na nákup kompenzačních pomůcek Prodej příslušenství ke sluchadlům a soc. pr. minima Příjem za půjčování kompenzačních pomůcek Úrok z bankovního účtu- Příjmy v roce 2010 celkem ,- Kč 5.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 5.800,- Kč 1.650,- Kč 23,- Kč ,- Kč Výdaje Materiálové- Energie- Nájem a sluţby k nájmu- Cestovné- Telefon a internet- Poštovné- Bankovní poplatky- Nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny- Nákup příslušenství ke sluchadlům- Ostatní sluţby-opravy a závodní.lékař- Vzdělávání zaměstnanců- Prezentace CZP- Mzdové náklady OA ( mzdy a odvody z mezd )- Výdaje v roce 2010 celkem ,- Kč ,- Kč 9.021,- Kč 7.271,- Kč ,- Kč 901,- Kč 2.144,- Kč ,- Kč 4.822,- Kč 1.820,- Kč 8.388,- Kč 5.448,- Kč ,- Kč ,- Kč Částka ,- Kč ( příjem od klientů za sluţbu osobní asistence) byla odvedena na bankovní účet sídla organizace. V peněţním deníku je téţ výdajovou poloţkou.

38 SPOLUPRÁCE Součástí činnosti CZP je spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a různými institucemi v regionu. CZP je zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se pravidelně účastní setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Při těchto setkáních dochází ke vzájemné výměně informací mezi poskytovateli sociálních sluţeb v regionu. CZP v Příbrami spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi- Národní rada osob se zdravotním postiţením, Svaz tělesně postiţených v ČR, Tyflocentrum o.p.s, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz postiţených civilizačními chorobami, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným, Farní charita Příbram, Alka, Sanco o.p.s, Ţivot 90, Handy asistent, Spektra, f. DMA v Příbrami a GHS electronic. CZP spolupracovalo téţ s MěÚ, odbory zdravotnictví a sociálních sluţeb měst Příbram, Dobříš, Březnice, Sedlčany, s ÚP v Příbrami, s ČSSZ, se Speciální a základní školou, s Waldorfskou základní školou, s VOŠ sociální Prachatice a se SOŠ a VOŠ sociální Březnice, s pojišťovnou Kooperativa a chráněnými dílnami- Transport Profiservis a En-art. Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je členem Asociace poraden pro zdravotně postiţené. Díky tomuto členství mají pracovníci moţnost účastnit se vzdělávacích kurzů organizovaných APZP za výhodné ceny. Spolupráce v roce 2010 Významná spolupráce byla zejména s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami, která spočívala v předávání platných komentářů k problematice týkající se osob se zdravotním postiţením s cílem informovat uţivatele v sociální problematice. Např.- mimořádné výhody pro osoby se zdravotním postiţením, sociální sluţby, příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti, znaky pro drţitele motorových vozidel, apod.. MěÚ v Příbrami odkazuje do CZP zájemce o sluţbu osobní asistence a zájemce o zapůjčení kompenzačních pomůcek. CZP spolupracuje také s Úřadem práce v Příbrami ohledně otázek týkajících se ţivotního minima a sociálních dávek klientů. CZP dále spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a to převáţně při řešení otázek týkajících se invalidních důchodů klientů. V tomto roce téţ pokračovala spolupráce s VOŠ sociální- Prachatice a se SOŠ a VOŠ sociální- Březnice. CZP v Příbrami umoţňuje studentům těchto škol vykonávat v CZP povinnou školní praxi. V roce 2010 vykonávala v CZP praxi jedna studentka

39 sociální školy. V tomto roce byla také umoţněna praxe v administrativě jedné studentce Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a sluţeb v Příbrami. Město Příbram vyjadřuje CZP v Příbrami stálou podporu stanovením nízké ceny za pronájem nebytových prostor CZP. V roce 2010 poskytlo Město Příbram CZP v Příbrami dotaci na činnost organizace v roce 2010 v částce ,--Kč. CZP je partnerem projektu Města Příbram Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Významná byla téţ spolupráce s firmami Spektra, DMA- Praha a GHS Electronic, které nabízejí kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postiţením. Výborná byla rovněţ spolupráce s účetním a osobním a mzdovým oddělením CZP STČ kraje v Praze. V roce 2010 CZP započalo spolupráci s pí. Mgr. Alenou Hrbkovou, která organizuje supervizní setkání pracovníků v Praze. Byla zahájena spolupráce s MUDr. Pavlem Šustou, který provádí závodní lékařskou péči o zaměstnance, zejména vstupní lékařské prohlídky a spolupráce s bezpečnostním technikem, Ing. Jiřím Humlem, který má na starosti BOZP a PO na všech pracovištích. K tomu, aby mohly být CZP nabízené sluţby na vysoké úrovni přispívá Centrum pro zdravotně postiţené STČ kraje v Praze 9. Z CZP v Praze byly do CZP v regionech pravidelně zasílány metodické informace pro práci CZP a jiné potřebné dokumenty a informační materiály pro klienty a uţivatele sociálních sluţeb. Ke sjednocení a zkvalitnění práce CZP rovněţ přispívají pracovní porady ředitelů CZP, které se v Praze konají pravidelně kaţdý měsíc. Pracovníci mají téţ moţnost vyuţití supervize. V roce 2010 měly pracovnice moţnost zúčastnit se supervize celkem třikrát.

40 ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ CZP STČ KRAJE My, pracovníci a dobrovolníci Centra pro zdravotně postiţené Středočeského kraje jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které respektujeme a povaţujeme pro naši činnost za závazné. V souladu s etickými principy sociální práce pracovník či dobrovolník- - respektuje reálná přání klientů týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktu s rodinnými příslušníky apod. - dbá na to, aby nebyla porušována práva klienta, týkající se zejména fyzického, psychického násilí či nátlaku - pokud takovýto případ pracovník či dobrovolník zjistí, je povinen jej ohlásit vedení organizace (řediteli) nebo jiným příslušným orgánům - dbá na to, aby byl vţdy nestranný a neutrální - nikdy neodmítá pomoc klientovi jiného náboţenského, politického a jiného vyznání, jiné sexuální orientace apod. - dbá na to, aby nedocházelo ke zneuţití osobních údajů o klientech - při své sluţbě nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje atd., které nejsou schváleny příslušnými předpisy a normami - nezatajuje před klientem informace, které mu mohou být k uţitku - zachovává mlčenlivost o údajích týkajících se klientů - nezneuţívá informací sdělených klientem, těchto informací nijak osobně, ekonomicky ani jinak nezneuţívá - plně podporuje samostatnost v rozhodování klienta, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození klienta - dbá na to, aby svým chováním a jednáním nepřezíral klienta odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování k lidem se zdravotním postiţením.

41 Znak města INFORMACE O MĚSTU PŘÍBRAM A OKOLÍ Zámeček a galerie Okolí Svaté Hory Svatá Hora Radnice Hornické muzeum Náměstí T.G. Masaryka Ke dni ţilo ve městě Příbram obyvatel. Město má celkem 18 městských částí. Starostou města Příbram je MVDr. Josef Řihák, který je současně i senátorem PČR.V roce 2010 byl starostou zvolen jiţ podruhé. Příbramsko se rozprostírá v jihozápadní části středních Čech a jako okrajová oblast sousedí s krajem jihočeským - s regiony Písek a Strakonice a s krajem plzeňským - s regiony Rokycany a Plzeň jih. Severní hranici tvoří region Beroun a Praha západ, východní pak Benešov. K příbramskému regionu náleţí celkem 120 obcí a 6 měst- Příbram, Dobříš, Sedlčany, Březnice, Nový Knín a Roţmitál pod Třemšínem. V západní a severozápadní části tvoří přirozenou hranici regionu pásmo brdských lesů. Napříč územím protéká řeka Vltava, která je dělí na dvě části. Na tomto vodním toku jsou dvě přehrady Orlická a Kamýcká. Přehrada Orlík je co do objemu vody největší přehradou v republice. Příbramský region je značně členitý s výrazným zalesněním krajiny. Nerostné bohatství v hlubinách země na úpatí Brd pod Třemošnou zajistilo městu Příbram i celému regionu světové jméno.

42 Minulost Příbramska je bezprostředně spjata s hornickou tradicí. V samotné Příbrami je vybudován hornický skanzen, který ukazuje nejen slavné doby hornického města, ale i neutěšené postavení obyčejných kovokopů. Ještě v nedávné době se zde těţil uran a barevné kovy. Starou poutní slávu připomíná na vrchu nad městem Svatá hora, chrám, který byl v letech přebudován v barokním stylu. Je dílem italského stavitele C. Luragha, autorem sochařské výzdoby portálu je známý M. Brokoff. Nad Jincemi se nachází vrch Plešivec s největším brdským prehistorickým hradištěm z období knovízské kultury. V Dobříši je proslulý zámek s krásným parkem. Známý zámek i zbytek ţidovské čtvrti lze navštívit v Březnici. V Roţmitále pod Třemšínem se nachází hrad postavený v polovině 14. století Arnoštem z Pardubic a téţ památník hudebního skladatele J.J. Ryby. Ve Vysoké u Příbrami se nachází památník hudebního skladatele Antonína Dvořáka spolu se známým Rusalčiným jezírkem. Za obcí Lešetice byl postaven na místě bývalého tábora politických vězňů památník Vojna, ve kterém se nachází muzeum.

43 ZÁVĚR - CÍLE SLUŽEB PRO ROK 2011 A PODĚKOVÁNÍ Cíl CZP pro rok sociální poradenství - Distribuce letáků informujících o nových pomůckách v půjčovně - Účast na komunitním plánování v menších obcích regionu - Výměna informací mezi poskytovateli soc. sluţeb v regionu - Zajištění revize elektrických spotřebičů - Sníţení nákladů na provoz poradny na minimum - Zajištění vymalování kanceláře a výměny podlahové krytiny v poradně v případě jejího zachování a získání grantu od Města Příbram -Účast ředitelky na vzdělávacích seminářích a kurzech v délce 24 hodin Cíl CZP pro rok osobní asistence -Zajistit osobním asistentům účast na vzdělávacím semináři či kurzu -Podat ţádost o dotaci na mzdy a odvody osobních asistentů prostřednictvím Úřadu práce a jeho příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti -Zvýšit počet uţivatelů sluţby osobní asistence Závěrem děkuji za spolupráci všem, kteří CZP pomáhali s vědomím, ţe pomáhají dobré věci. Děkuji redakci příbramského týdeníku - Periskop za zveřejňování článků o CZP v týdeníku zcela zdarma. Za výbornou spolupráci děkuji především Městskému úřadu a Městu Příbram. V Příbrami dne Zpracovala : Radka Jarolímová, ředitelka CZP v Příbrami

Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami

Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami Váţení přátelé, V roce 2009 došlo k významné změně ve vedení CZP STČ kraje. V květnu 2009 byla do funkce statutárního zástupce a zároveň krajské ředitelky jmenována paní Ing. Helena Nováková. Nahradila

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Půjčovna pomůcek- smlouva o zápůjční

Půjčovna pomůcek- smlouva o zápůjční Kollárova 1350/54 397 01 Písek Fax 382264266 MOBIL 608100717 aktiv@sendmail.cz www.aktivpisek.cz IČO: 43753064 DIČ: CZ7207271731 Půjčovna pomůcek- smlouva o zápůjční Uvědomujeme finanční náročnost nových

Více

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

C E N Í K. Poradna a půjčovna. prodej a zapůjčení. Rehabilitační a kompenzační pomůcky

C E N Í K. Poradna a půjčovna. prodej a zapůjčení. Rehabilitační a kompenzační pomůcky C E N Í K Rehabilitační a kompenzační pomůcky prodej a zapůjčení 20 Poradna a půjčovna Pomůcky, které Vám můžeme zajistit, pokud nebudou na provozovně k prodeji. Název pomůcky*: Antidekubitní podložka

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

- pracoviště České Budějovice

- pracoviště České Budějovice Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - pracoviště České Budějovice 1 Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Miroslava Šašková vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Mgr. Eva Kašpárková

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více