Technická zpráva nosné konstrukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva nosné konstrukce"

Transkript

1 Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením ing. arch. Jaroše. Projektový podklad obsahuje zaměření a dispozici stávajícího uspořádání v místě plánované rekonstrukce podkrovních místností na úrovni 3. NP., dále pak nové dispoziční uspořádání kanceláří, pracoven a místností sociálního zařízení, archivu, respiria apod.. V rámci rozsáhlé rekonstrukce části 3.NP. dochází i k úpravě nosné konstrukce zastřešení, tj. příčného profilu krovu v částech mezi rohovými a mezilehlými věžemi a uspořádání některých prvků v prostorovém schematu zastřešení v rohové severozápadní věži, kde bude zřízen na úrovni 4.NP. nový archiv. V rámci předprojektové přípravy, tj. v rámci zpracování studie, byly provedeny rovněž sondy do stávajících konstrukcí zvýšené podlahy (úroveň nad stávajícími vaznými trámy) a do stávajících konstrukcí původní podlahy podkrovního prostoru. Jako samostatná, avšak nedílná součást projektové dokumentace je předkládáno řešení nového přístupového schodiště ke stávající, již zrekonstruované posluchárně rovněž na úrovni 4.NP. v jihovýchodní věži. Také v tomto prostoru bylo provedeno pracovníky architektonického ateliéru Ježková - Jaroš podrobné zaměření stávajícího stavu, a také zde byly provedeny sondy v rozhodujících místech. Součástí předaných podkladů je i projektová dokumentace nosné ocelové konstrukce zvýšené podlahy dotčené posluchárny. Tuto dokumentaci zpracovali pracovníci Ateliéru 6, Rokycanova čp. 30, Praha 3. Odpovědným zpracovatelem statické části byl v 07/1999 ing. Petr Dvořák. Poskytnutá dokumentace zahrnuje statický výpočet a výkresovou dokumentaci nosné smíšené konstrukce podia posluchárny. Závěry z tohoto statického (hodnoty reakcí stávajícího ocelového rámu) byly použity při výpočtu vnitřních sil v monolitické konstrukci nového schodiště. Předložená projektová dokumentace statické části projektu provedení stavby řeší stabilitu a způsobilost stávajících nosných konstrukcí ve vztahu k jejich zamýšleným úpravám a doplněním, a to v prostoru podkroví 3.NP., návrh nových nosných konstrukcí při zřízení nového schodiště v jihovýchodní věži. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení a následnou realizaci, které bude předcházet výběr dodavatele stavebních prací formou výběrového řízení. Situování Rekonstruované prostory jsou součástí objektu Přírodovědné fakulty University Karlovy v Praze, Albertov čp. 6. Objekt se nachází v katastrálním území Praha 2. Ing. L. Samek - AI pro statiku

2 2. Technický popis Rekonstrukce podkroví, Albertov čp Stávající nosné konstrukce - podkroví Prostory zasažené plánovanou rekonstrukcí jsou pro lepší orientaci v problému rozděleny pracovně na sekce A, B a C, tj. prostory mezi stávajícími rohovými a mezilehlými věžemi, dále pak se rekonstrukce přímo dotkne rohových věží - věže severozápadní a věže jihozápadní. Rekonstrukce zastřešení v sekci A již byla provedena v dřívější době. Úpravy v této části se týkají pouze dispozičního uspořádání kanceláří a sociálního zařízení. Lokální výškové úpravy podlah jsou řešeny násypy z lehkých materiálů a jsou zcela předmětem stavební části předkládané projektové dokumentace. Sekce B je situována mezi rohovou severozápadní a rohovou jihozápadní věží, sekce C pak mezi mezilehlou věží a rohovou severozápadní věží. V těchto sekcích jsou dále pro detailní orientaci v problému označeny jednotlivé pevné vazby krovu - v sekci C vazby C1 až C5, v sekci B vazby B1 až B8. Obdobné značení bylo v rámci této projektové dokumentace zavedeno též v severozápadní věži a částečně též ve věži jihozápadní. Pro potřeby této projektové dokumentace byl dále zaveden pro lepší orientaci ve výškových vztazích výchozí srovnávací vztah - +/- 0,000 = 14,810 m, tj. úroveň stávající podlahy v místnosti č Chodba. Konstrukce zastřešení jsou v těchto staticky řešených částech dvojího typu, v sekcích C a B je zřízen klasický sedlový vaznicový krov, v rohových věžích se pak jedná o prostorovou dřevěnou konstrukci charakteru krovu mansardového se stanovou střechou. Konstrukce zastřešení v částech B a C V linii stávající stavby mezi rohovými věžemi se jedná o klasický sedlový vaznicový krov na rozpětí (světlá vzdálenost obvodových nosných stěn) 10,20 m. Pevné vazby jsou realizovány cca po 4,00 m, a jsou sestaveny z kleštin profilu 2 x 80/160 mm, sloupků 160/160 mm v příčné rozteči 4,40 m, šikmých vzpěr 120/160 mm a spodních kleštin profilu 2 x 85/170 mm. Sloupky jsou osazeny na vazných trámech 210/300 mm osazených na obvodových zdech a podepřených na hlavě podélní vnitřní nosné zdi. Mezi plnými vazbami jsou v každém poli osazeny tři vazby mezilehlé. Krokve profilu 130/160 mm jsou osazeny na mezilehlých a krajních vaznicích jednotného profilu 160/180 mm. Směrem do ulice je krajní vaznice osazena do těsné blízkosti obvodové zdi objektu, na straně dvorní je tato vaznice osazena též jako mezilehlá ve vzdálenosti cca 2100 mm od vnitřního líce obvodového zdiva. Krokve jsou na této straně ukončeny pozednicí, která je uložena podél obvodového zdiva na vazných trámech. Na uliční straně jsou vždy přes dvě pole mezi mezilehlými vazbami realizovány klasické pultové vikýře. Jejich nosná konstrukce je klasická, rekonstrukce do jejich podoby nijak nezasáhne. Ing. L. Samek - AI pro statiku

3 Konstrukce zastřešení rohových věží Rekonstrukce podkroví, Albertov čp. 6 Nároží objektu jsou zakončena rohovými věžemi půdorysného rozměru 12,00 x 12,00 m. V rámci rekonstrukce podkroví, tj. v rámci prací definovaných touto projektovou dokumentací, dojde k poměrně zásadním úpravám pouze v severozápadní věži. Věž jihozápadní je již po celkem rozsáhlé rekonstrukci téměř plně využita. Konstrukce krovu je v obou věžích identická. Další popis bude z výše uvedeného důvodu zaměřen pouze na věž severozápadní. Nosná konstrukce zastřešení, tak jak je v předchozím textu identifikována, je dvoupatrová, tj. sloupky jsou po své výšce svázány na dvou mezilehlých úrovních úhlopříčnými párovými kleštinami profilu 2 x 80/160 mm. Střešní plášť má celkem tři sklony - vrchlík věže půdorysného rozměru (osy horního patra vaznic) 3,80 x 3,80 m má sklon 7 0, střední úroveň střechy má sklon 41 0 a spodní pak Hrany na sklonech střechy jsou podpírány do čtverce uspořádanou vaznicí profilu 180/180 mm, která je uložena na sloupcích. Sloupky obvodové řady a profilu 160/160 mm jsou ukončeny na úrovni 1,22 m obvodovou vaznicí profilu 160/180 mm, sloupky střední řady - 180/180 mm - jsou ukončeny na úrovni 4,84 m a sloupky vnitřní řady - 180/180 mm - na úrovni +6,60 m. Stabilita sloupků je zajištěna jednak šikmými vzpěrami v každé vazbě, jednak pásky ve svislých rovinách vaznic, výše citovaným úhlopříčným ztužením a spodními kleštinami profilu 2 x 80/160 mm, které jsou podél obvodových stěn pnuty mezi krajní řadou sloupků a mezilehlou řadou sloupků. Kleštiny v nárožích jsou pak v této úrovni protaženy až ke střední řadě sloupků. Sloupky jsou podobně jako u mezilehlých částí (sekce B a C ) osazeny na vazných trámech. Hlavní vazné trámy profilu 210/300 mm jsou orientovány rovnoběžně s vazbami a vaznými trámy sekce B, jejich statický systém je obdobný jako v sekcích B a C, podružné vazné trámy (nesoucí obvodové sloupky na uliční straně podél sekce C ) rovněž profilu 210/300 mm jsou uloženy na horním líci hlavních vazných trámů a na straně druhé uloženy na obvodovém zdivu. Konstrukce podlah Nosný zděný systém objektu je v prostorech dotčených rekonstrukcí realizován jako podélný dvojtrakt světlých rozměrů 2,60 + 6,95 m. Tento systém je zachován i v rohových věžích. Nosná konstrukce podlah původního půdního prostoru byla ověřena výše citovanými sondami. Užší trakt směrem do dvora je na úrovni 4.NP. zaklopen klasickým trámovým stropem, který je složen z horního a spodního prkenného záklopu a trámů profilu 120/200 mm ve světlých roztečích 820 mm. Širší trakt směrem do ulice, tj. světlé rozpětí 6,95 až 7,10 m, je zaklopen smíšenou stropní konstrukcí, jejíž hlavním nosným prvkem je ocelový válcovaný nosník I č. 320 v osových roztečích 3250 mm. Polohu jednotlivých nosníků však nebylo možno z provozních důvodů fakulty v rámci zaměřování stávajícího stavu a během sondážních prací přesně zaměřit. Kolmo na tyto ocelové nosníky jsou uloženy trámy profilu 130/200 mm ve světlých roztečích 810 mm. Stávající podlahová konstrukce je tvořena násypem výšky 75 mm a cihelnými dlaždicemi tloušťky 30 mm do maltového lože. Stávající zvýšená podlaha v částech podkroví v současné době používaných bude v celém rozsahu snesena a nevyžaduje tedy zvláštní statický popis. Její identifikace pro potřeby bouracích prací je obsažena ve stavební části této projektové dokumentace. Ing. L. Samek - AI pro statiku

4 Nové kanceláře podél uliční fasády budou mít novou podlahu osazenou nad úrovní vazných trámů, kanceláře podél dvorní fasády pak na úrovni nové nosné trámové konstrukce, na této úrovni bude též situována hlavní komunikační trasa - chodba Stávající nosné konstrukce - nové schodiště Stávající kamenné schodiště v jihozápadní věži je v současné době realizováno pouze do úrovně +9,890 m, tj. do úrovně 2.NP. Jedná se o klasické dvouramenné schodiště s mezipodestami na konstrukční výšku danou úrovněmi stávajících podlaží. Ramena mají šířku 1300 mm a jsou bočně vetknuta do schodišťových zdí. Hlavní podesty a mezipodesty jsou železobetonové. Stávající koncová podesta na úrovni 2.NP. je zakončena monolitickým trámem, který má celkovou výšku 440 mm a šířku 200 mm. Výztuž nebyla v rámci předprojektové přípravy diagnostikována. Budoucí schodišťový prostor v úrovni 3. i 4.NP. je v současné době plně zastropen Nové konstrukce zvýšené podlahy - podkroví V rámci rekonstrukce podkrovních prostor v sekcích C a B, jakož i na stejné úrovni v severozápadní a částečně i jihozápadní věži, bude realizována nová konstrukce zvýšené podlahy. Pro její statický návrh byly použity základní ustanovení příslušných norem o užitných zatíženích. Podlahy komunikačních prostor-chodeb a zasedacích místností jsou navrženy na normovou hodnotu 3,0 kn/m 2, podlahy kanceláří na normovou hodnotu 2,0 kn/m 2 a podlahy archívů na normovou hodnotu 4,0 kn/m 2. Na základě těchto výchozích údajů bude v celém půdorysu zvýšené podlahy realizována nová nosná konstrukce tak, aby překlenula stávající vazné trámy krovu. Tyto trámy budou v rámci sekcí C a B zkráceny za vnitřní mezilehlou podporou směrem k dvorní fasádě (nad vnitřní podélnou nosnou zdí) a v rámci celého ponechaného pole budou zesíleny oboustrannými příložkami 50/150 mm, které budou zároveň sloužit jako úložné konzoly pro jednotlivé podlahové trámky. Podružné vazné trámy ve věžích budou sneseny na stejnou úroveň jako vazné trámy hlavní. Horní líc ponechaných částí vazných trámů, stávajících vazných trámů a snesených vazných trámů ve věžích bude nivelačně srovnán na jednotnou výškovou úroveň +0,400 m, tj. na absolutní výškovou úroveň 15,210 m!! V případě větší odchylky ve výškovém uložení některého z trámů je možno tuto úroveň v rámci autorského dozoru upravit. Nová nosná konstrukce zvýšené úrovně podlahy v prostoru podkroví je navržena ze dvou vrstev dřevoštěpkových desek označení OSB 3 v tloušťkách mm. První nosná vrstva tloušťky 22 mm bude k nosnému dřevěnému roštu, jehož součástí budou i upravené vazné trámy, šroubována pomocí vrutů, popř, přibíjena pomocí hřebíků (rozteče a provedení jsou uvedeny v technologickém podkladu výrobce). Rozměry jednotlivých desek první nosné vrstvy vycházejí ze stávající dispozice vazných trámů a navazujících nových podlahových trámků. Jejich četnost a variabilita je patrna z přiloženého výkazu materiálu. Druhá vrstva tloušťky 12 mm bude celoplošně lepena střídavě přes spáry dolní vrstvy. Rozteče podpor (omítaných trámků profilu 80/140 resp. 120/140 cm, v místech ocelových příložek vazných trámů 120/120 mm) jsou přizpůsobeny výrobním rozměrům desek x 2500 mm s omezením dispozičního uspořádání podlahy a jejího zatížení. Profil nosných trámků je odvislý od rozpětí podpor a zatížení, které na nich bude soustředěno. Jako podpory jsou kromě zesílených vazných trámů též navrženy nosné zídky (dozdívky Ing. L. Samek - AI pro statiku

5 z materiálu Ytong) tloušťky 200 resp. 100 mm. Zdivo tloušťky 200 mm je navrženo jako hlavní příčná podpora zvýšené podlahy, a bude realizováno na horních přírubách stávajících podlahových nosnících I č Vzájemné rozmístění vazných trámů a těchto hlavních příčných podezdívek vymezuje profil podélných podlahových trámků. Vzhledem k tomu, že není známa přesná poloha stávajících nosníků I č. 320, bude během realizace velice důležité jejich odhalení. Na základě takto získaných údajů bude s konečnou platností potvrzeno či upraveno navržené řešení v jednotlivých polích. Klasické řešení je patrno z výkresové dokumentace ve většině vymezených polí, extrémní řešení je patrné z řešení polí C3 - C4, resp. B5 - B6. Zde jsou použity zesílené profily - trámky 120/180 mm, resp. 160/180 mm. Horní líc všech podpůrných zídek, horní líc nosných trámků a upravený horní líc vazných trámů vytvoří jednotnou rovinu pro položení podlahové konstrukce. Druhá úroveň nové podlahy (výšková kóta +3,377 m) bude realizována pouze v severovýchodní věži na půdoryse vymezeném středními mezilehlými stávajícími sloupky. Za účelem realizace nové podlahy archivu budou do stávající konstrukce věže vsazeny nové párové kleštiny profilu 2 x 100/220 mm po obvodě podlahy, resp. 2 x 140/220 mm v poli podlahy archivu. Tyto nosníky budou kotveny pomocí svorníkového spoje ke stávajícím sloupkům věže. V místě realizace nového schodiště bude nutno z konstrukčních důvodů vložit dva nové sloupky profilu 140/180 mm. Jeden, ve vazbě V2, bude dotažen až ke spodnímu líci mezilehlé vaznice v této vazbě, druhý, ve vazbě V3 bude ukončen v rovině pokládky podlahových desek. Založení těchto sloupků je navrženo na ocelovém válcovaném nosníku HE-B č. 160, ke kterému budou kotveny pomocí ocelových botek a svorníků M14 - viz detail ve výkresové dokumentaci. Kolmo na párové nosníky podlahy budou osazeny jednoduché nosníky podlahové profilu 140/220 mm, na které bude přibíjena nová podlaha. Jejich přípoj bude řešen pomocí ozubu, který ještě bude podložen příložkou 60/120 mm. Vše bude spojováno závitovými tyčemi Js 20 mm, popř. typovými oboustrannými svorníky M20-4D. Nová nosná konstrukce podlahy archivu v prostoru severozápadní věže je navržena ze dvou vrstev dřevoštěpkových desek označení OSB 3 v tloušťkách mm. První nosná vrstva tloušťky 25 mm bude k nosnému dřevěnému roštu šroubována pomocí vrutů, popř. přibíjena pomocí hřebíků (rozteče a provedení jsou uvedeny v technologickém podkladu výrobce). Rozměry jednotlivých desek první nosné vrstvy vycházejí z navržené dispozice podlahových trámků. Jejich četnost a variabilita je patrna z přiloženého výkazu materiálu. Druhá vrstva tloušťky 22 mm bude celoplošně lepena střídavě přes spáry dolní vrstvy. Přístupové schodiště je celodřevěné schodnicové a jeho detailní řešení je uvedeno ve stavební části projektové dokumentace. Jeho výroba bude zadána jako subdodávka u specializované truhlářské firmy. Rozmístění jednotlivých nosných prvků podlahy, způsob osazení desek nosného systému podlahy na stávající vazné trámy, jakož i označení jednotlivých desek první nosné vrstvy je patrné z přiložené výkresové dokumentace a z přiloženého výkazu materiálu Nové konstrukce zastřešení včetně úprav konstrukcí stávajících Krovy sekcí C a B Nové dispoziční uspořádání půdního prostoru v sekcích C a B si vyžádá poměrně značné zásahy do stávajících nosných konstrukcí zastřešení, které budou mít ve finále na Ing. L. Samek - AI pro statiku

6 svědomí změnu stávající geometrie příčného profilu krovu. Na straně do dvora bude nadezděna obvodová zeď a sklon stávajících krokví profilu 130/160 mm na této straně bude upraven z původních 34 0 na nových 15,8 0. Veškeré prvky pevných i mezilehlých vazeb budou na této straně krovu demontovány. Upravovaná pevná vazba bude doplněna novým sloupkem profilu 160/180 mm, novou krokví profilu 130/160 mm a příhradovou konstrukcí mezi novou vaznicí a novou kleštinou profilu 2 x 80/180 mm. Sloupky budou osazeny na stávající vazné trámy mimo rovinu vymezenou stávajícími komínovými tělesy. Příhradová konstrukce bude obsahovat vrcholový a mezilehlý sloupek profilu 100/130 mm a diagonálu stejného profilu. Na dvorní straně pevné vazby si změna v její geometrii vyžádá zesílení spodní části šikmé vzpěry oboustrannými příložkami profilu 40/160 mm a především zesílení v uložení vazného trámu do obvodového zdiva. Zde jsou navrženy oboustranné ocelové příložky UE č. 200 s pěticí oboustranných svorníků M20. Příložky budou zataženy do stávajícího zdiva, kde budou řádně podezděny a obezděny. Mezilehlé vazby budou doplněny novou krokví profilu 130/160 mm a párovou kleštinou profilu 2 x 60/160 mm včetně vrcholového sloupku 100/130 mm. Řešení spojů ve všech vazbách je naznačeno v přiložené výkresové dokumentaci, jeho detailní provedení podléhá vypracování výrobní dokumentace. Dvě snesené mezilehlé vaznice na dvorní straně krovu budou nahrazeny vaznicí jednou, a to profilu 180/200 mm. Její profil je navržen tak, aby se obešel bez pásků. Na základě této skutečnosti je bezpodmínečně nutné, aby výrobní spoje byly realizovány výhradně na hlavách nových sloupků a jejich provedení zajišťovalo statické působení vaznice jako spojitého nosníku. Nový tvar krovu sekce C je přímo napojen na krov mezilehlé věže. Zde bude řešeno nové úžlabí - krokev 140/180 mm. Napojení na severozápadní věž zůstává v původním tvaru, tj. stávající pevná vazba C5 je nově řešena jako vazba přechodová. Do této vazby bude pouze mezi stávající a novou krokev vložena nová kleština profilu 2 x 60/160 mm. Schéma přechodové vazby zůstává jinak nezměněno. Do mezilehlých vazeb v poli C5 - V1 budou nově vloženy párové kleštiny 2 x 60/160 mm a vrcholový sloupek 100/130 mm. Nový tvar krovu sekce B je zase přímo napojen na krov rohové jihozápadní věže. Zde bude opět řešeno nové úžlabí - krokev 140/180 mm. Napojení na severozápadní věž zůstává v původním tvaru, tj. stávající pevná vazba B1 bude mít i nadále původní tvar, vazba B2 je už řešena celá v nové geometrii. Mezilehlá vazba v tomto poli je doplněna tak, aby vytvořila vazbu přechodovou. Přechod ve střešních rovinách na dvorní straně je zde realizován pomocí boční štítové zdi, vloženého mezilehlého sloupku profilu 160/160 mm a vložené nové krokve 130/160 mm. Do všech stávajících vazeb v poli B1 - B2 budou vloženy nové kleštiny profilu 2 x 60/160 mm. První upravená mezilehlá vazba v tomto poli bude doplněna kleštinou profilu 2 x 80/180 mm. Nová vaznice bude zatažena až do nového štítového zdiva, které bude provedeno na vložený ocelový válcovaný nosník HE-B č Krov severozápadní věže Ze statického hlediska je nejzávažnějším zásahem do nosné konstrukce krovu věže mezi částmi B a C umístění archivu na úrovni 5.NP., tj. přibližně na první úrovni úhlopříčného zavětrování konstrukce krovu věže. Nosná konstrukce nové vestavěné podlahy na výškové úrovni +3,377 m je popsána podrobně v předchozích kapitolách této technické zprávy. Realizace vestavěné konstrukce si vyžádá poměrně velké zásahy do stávajícího Ing. L. Samek - AI pro statiku

7 nosného systému věže. V prvé řadě bude nutno zesílit stávající vazné trámy ve vazbách S3 a S4, a to jak v místě uložení trámu na obvodovém zdivu, tak i v místě mezilehlé podpory vazného trámu. Zesílení bude provedeno obdobně, jak je to popsáno u vazných trámů ve vazbách stávajícího krovu v sekcích C a B. Opět jsou zde navrženy oboustranné ocelové příložky UE č. 200 s pěticí (uložení na obvodovou zeď), resp. šesticí (mezilehlá podpora) oboustranných svorníků M20. Krajní příložky budou zataženy do stávajícího zdiva, kde budou řádně podezděny a obezděny, mezilehlé příložky budou řádně podezděny. V další fázi budou v těchto vazbách odstraněny šikmé vzpěry a nahrazeny vzpěrami stejnými, ale odlišného uspořádání. Navíc bude základní profil 150/180 mm na jedné straně (uliční fasáda podél sekce B ) zesílen ve spodní části oboustrannými příložkami 50/180 mm. V rovině osazení nové nosné konstrukce podlahy archivu bude odstraněno stávající úhlopříčné zavětrování profilu 2 x 80/160 mm. Jeho působení bude nahrazeno právě novou roštovou konstrukcí nové podlahy archívu. V zhledem k zajištění potřebné minimální světlé výšky nové místnosti bude též nutno odstranit křížové zavětrování věže v úrovni druhého patra obvodové vaznice. Jako nosná konstrukce nového podhledu archivu bude realizován základní zavětrovací kříž profilu 2 x 80/160 mm (možno vyrobit z demontovaného kříže), který bude doplněn klasickými kleštinami profilu 2 x 60/140 mm. Tyto kleštiny budou montovány do shodné úrovně, jako bude realizována spodní úhlopříčka nového zavětrování - tedy spodní líc nového roštu podhledu bude mít výškovou úroveň +5,700 m. Po provedení výše popsaných úprav bude zkrácen středový vrcholový sloupek. Další náležitosti jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace, zejména z příčného řezu F-F a půdorysu se skladbou krovu sekce C, a nevyžadují zvláštní popis Nové konstrukce schodiště Návrh nového schodiště byl vytvořen na základě konzultací s investorem a na základě možností, které poskytují dotčené nosné konstrukce. Obecně lze konstatovat, že se jedná o dvouramenné klasické železobetonové deskové schodiště s nabetonovanými stupni. Mezi 2. a 3.NP. mají ramena a mezipodesta šířku 1300 mm, mezi 3. a 4.NP. pak 1100 mm. Nástupní rameno v úrovni 2.NP. bude založeno na ocelovém svařenci profilu 2 x UE č. 240, který bude uložen do předem vysekaných kapes ve stávajícím zdivu bočních schodišťových stěn. Jeho průhyb bude eliminován pomocí trnů z betonářské výztuže, které budou fixovány cementovým pojivem do vrtaných kanálků v boku stávajícího trámu hlavní podesty na stejné úrovni. Ramena i mezipodesta mají jednotnou tloušťku 140 mm, mezipodesta DB4 je uložena do předem vysekaných drážek ve zdivu bočních schodišťových stěn - je tedy pnuta příčně na směr navazujících ramen. Stávající stropní konstrukce v zájmovém prostoru schodiště v úrovni 3.NP. (-4,920 m) bude vybourána v celém rozsahu vymezeném schodišťovým prostorem a nahrazena novou monolitickou hlavní podestou DB3 šířky 1600 mm a tloušťky 160 mm. Také tato konstrukce bude pnuta do bočních stěn. Mezipodesta DB2 na výškových úrovních -2,415 m a -2,100 m je z dispozičních důvodů lomená. Jsou na ní uloženy dva stupně. Příčně pnutá konstrukce má tloušťku 200 mm, nástupní rameno k této podestě má tloušťku 140 mm, výstupní rameno pak 120 mm. Toto koncové rameno nového schodiště je přerušeno monolitickým trámem T2 profilu 200 x 350 mm, na kterém bude založena stávající ocelová konstrukce podia posluchárny. Svým působením nahradí tento trám stávající ocelový nosník výše citované nosné ocelové konstrukce podia. Tento nosník profilu I č. 200 bude Ing. L. Samek - AI pro statiku

8 demontován, stávající sloupek svařovaného profilu 2 x U č. 100 nastaven ve stejném profilu a přes patní plech tl. 8 mm pomocí dvou kotev Hilti založen na trámu T2. Koncové rameno bude ukončeno v úrovni stávající podlahy posluchárny na trámu T1, který zároveň ponese ocelový lomený nosník profilu I č Tento nosník bude základem pro realizaci nové dělící sádrokartonové příčky mezi posluchárnou a schodišťovým prostorem. Tvar lomeného nosníku bude kopírovat stávající tvar nosného ocelové rámu podia posluchárny - viz projektová dokumentace citovaná v úvodních statích této technické zprávy.. Zásahy do nosné konstrukce podia posluchárny budou probíhat za zvýšených bezpečnostních opatření a v době, kdy bude posluchárna mimo provoz. Stávající rám je nutno v době mezi odstraněním stávajícího nosníku I č. 200 a aktivací nové podpory rámu - trámu T2 - řádně podepřít. V opačném případě hrozí vznik nadměrných deformací ve stávající konstrukci. Betonové monolitické schodiště bude betonováno pomocí transportního betonu B20 vyztuženého betonářskou ocelí Roxor v sortimentu dle přiloženého výkazu materiálu. Stupně budou nabetonovány pomocí betonu B15 a obloženy žulou dle stavební části této projektové dokumentace. Při realizaci nových dveřních otvorů, které budou situovány v úrovni posledního stupně nového schodiště, dojde ke kolizi se stávajícím železobetonovým věncem. Vzhledem k tomu, že během přípravných prací nebylo možno z provozních důvodů fakulty provézt diagnostická měření za účelem zjištění množství a kvality použité výztuže v tomto věnci, doporučuji následující postup. Během bouracích prací se provedou dvě sekané sondy do železobetonového profilu v místě budoucího dveřního otvoru ve stávajícím zdivu. Jedna sonda se provede z horního líce průřezu, druhá z jeho boku. Na základě zjištěných skutečností (vyhodnocení za účasti pracovníka provádějícího autorský dozor) se provedou práce, které zabezpečí snížení monolitického profilu z dnešních 350 mm na nových 150 mm, a to při zachování původního účelu, za kterým byl monolitický profil realizován. popis. Další náležitosti jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace a nevyžadují zvláštní 3. Závěrečná ustanovení Jakékoliv odchylky či úpravy zejména nosných konstrukcí od této projektové dokumentace je bezpodmínečně nutné projednat s jejím zpracovatelem či pracovníkem provádějícím autorský dozor. Při realizaci a montáži navrženého řešení je nutno dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Dále je nutné neustále kontrolovat rozměry stávajících konstrukcí a tyto hodnoty porovnávat s hodnotami uvedenými v této projektové dokumentaci. Případné odchylky budou řešeny průběžně v rámci autorského dozoru. Hradešín, dne 29. listopadu 2010 Ing. L. Samek - AI pro statiku

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu III. ETAPA jihozápadní křídlo (uliční) MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce sloužící ke komunikačnímu spojení různých výškových úrovní Třídění schodišť Schodiště vnitřní-uvnitř

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

ÚVOD... 4 1 ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH... 6... 7

ÚVOD... 4 1 ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH... 6... 7 1 2 OBSAH ÚVOD... 4 1 ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH... 6... 7 1.1 PLOCHÉ STŘECHY 1.2 VAZNICOVÉ KONSTRUKCE STŘECH... 13 Jak nakreslit svislý příčný řez krovem... 16 Jak nakreslit půdorys krovu sedlové střechy...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG

STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG STŘECHY V SYSTÉMU YTONG 1 ÚVOD Střecha nad hlavou Co od ní očekáváme, nakolik si ji ceníme, co jsme ochotni investovat? Je to jenom čepice našeho bydlení a ochrana před deštěm,

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Návrh schodiště Postup 1 Půdorys Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Zvolený prostor Zvolený prostor Postup 1 Půdorys 2 Zvolený prostor Postup 1a Řez Z řezu určíme konstrukční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více