Technická zpráva nosné konstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva nosné konstrukce"

Transkript

1 Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením ing. arch. Jaroše. Projektový podklad obsahuje zaměření a dispozici stávajícího uspořádání v místě plánované rekonstrukce podkrovních místností na úrovni 3. NP., dále pak nové dispoziční uspořádání kanceláří, pracoven a místností sociálního zařízení, archivu, respiria apod.. V rámci rozsáhlé rekonstrukce části 3.NP. dochází i k úpravě nosné konstrukce zastřešení, tj. příčného profilu krovu v částech mezi rohovými a mezilehlými věžemi a uspořádání některých prvků v prostorovém schematu zastřešení v rohové severozápadní věži, kde bude zřízen na úrovni 4.NP. nový archiv. V rámci předprojektové přípravy, tj. v rámci zpracování studie, byly provedeny rovněž sondy do stávajících konstrukcí zvýšené podlahy (úroveň nad stávajícími vaznými trámy) a do stávajících konstrukcí původní podlahy podkrovního prostoru. Jako samostatná, avšak nedílná součást projektové dokumentace je předkládáno řešení nového přístupového schodiště ke stávající, již zrekonstruované posluchárně rovněž na úrovni 4.NP. v jihovýchodní věži. Také v tomto prostoru bylo provedeno pracovníky architektonického ateliéru Ježková - Jaroš podrobné zaměření stávajícího stavu, a také zde byly provedeny sondy v rozhodujících místech. Součástí předaných podkladů je i projektová dokumentace nosné ocelové konstrukce zvýšené podlahy dotčené posluchárny. Tuto dokumentaci zpracovali pracovníci Ateliéru 6, Rokycanova čp. 30, Praha 3. Odpovědným zpracovatelem statické části byl v 07/1999 ing. Petr Dvořák. Poskytnutá dokumentace zahrnuje statický výpočet a výkresovou dokumentaci nosné smíšené konstrukce podia posluchárny. Závěry z tohoto statického (hodnoty reakcí stávajícího ocelového rámu) byly použity při výpočtu vnitřních sil v monolitické konstrukci nového schodiště. Předložená projektová dokumentace statické části projektu provedení stavby řeší stabilitu a způsobilost stávajících nosných konstrukcí ve vztahu k jejich zamýšleným úpravám a doplněním, a to v prostoru podkroví 3.NP., návrh nových nosných konstrukcí při zřízení nového schodiště v jihovýchodní věži. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení a následnou realizaci, které bude předcházet výběr dodavatele stavebních prací formou výběrového řízení. Situování Rekonstruované prostory jsou součástí objektu Přírodovědné fakulty University Karlovy v Praze, Albertov čp. 6. Objekt se nachází v katastrálním území Praha 2. Ing. L. Samek - AI pro statiku

2 2. Technický popis Rekonstrukce podkroví, Albertov čp Stávající nosné konstrukce - podkroví Prostory zasažené plánovanou rekonstrukcí jsou pro lepší orientaci v problému rozděleny pracovně na sekce A, B a C, tj. prostory mezi stávajícími rohovými a mezilehlými věžemi, dále pak se rekonstrukce přímo dotkne rohových věží - věže severozápadní a věže jihozápadní. Rekonstrukce zastřešení v sekci A již byla provedena v dřívější době. Úpravy v této části se týkají pouze dispozičního uspořádání kanceláří a sociálního zařízení. Lokální výškové úpravy podlah jsou řešeny násypy z lehkých materiálů a jsou zcela předmětem stavební části předkládané projektové dokumentace. Sekce B je situována mezi rohovou severozápadní a rohovou jihozápadní věží, sekce C pak mezi mezilehlou věží a rohovou severozápadní věží. V těchto sekcích jsou dále pro detailní orientaci v problému označeny jednotlivé pevné vazby krovu - v sekci C vazby C1 až C5, v sekci B vazby B1 až B8. Obdobné značení bylo v rámci této projektové dokumentace zavedeno též v severozápadní věži a částečně též ve věži jihozápadní. Pro potřeby této projektové dokumentace byl dále zaveden pro lepší orientaci ve výškových vztazích výchozí srovnávací vztah - +/- 0,000 = 14,810 m, tj. úroveň stávající podlahy v místnosti č Chodba. Konstrukce zastřešení jsou v těchto staticky řešených částech dvojího typu, v sekcích C a B je zřízen klasický sedlový vaznicový krov, v rohových věžích se pak jedná o prostorovou dřevěnou konstrukci charakteru krovu mansardového se stanovou střechou. Konstrukce zastřešení v částech B a C V linii stávající stavby mezi rohovými věžemi se jedná o klasický sedlový vaznicový krov na rozpětí (světlá vzdálenost obvodových nosných stěn) 10,20 m. Pevné vazby jsou realizovány cca po 4,00 m, a jsou sestaveny z kleštin profilu 2 x 80/160 mm, sloupků 160/160 mm v příčné rozteči 4,40 m, šikmých vzpěr 120/160 mm a spodních kleštin profilu 2 x 85/170 mm. Sloupky jsou osazeny na vazných trámech 210/300 mm osazených na obvodových zdech a podepřených na hlavě podélní vnitřní nosné zdi. Mezi plnými vazbami jsou v každém poli osazeny tři vazby mezilehlé. Krokve profilu 130/160 mm jsou osazeny na mezilehlých a krajních vaznicích jednotného profilu 160/180 mm. Směrem do ulice je krajní vaznice osazena do těsné blízkosti obvodové zdi objektu, na straně dvorní je tato vaznice osazena též jako mezilehlá ve vzdálenosti cca 2100 mm od vnitřního líce obvodového zdiva. Krokve jsou na této straně ukončeny pozednicí, která je uložena podél obvodového zdiva na vazných trámech. Na uliční straně jsou vždy přes dvě pole mezi mezilehlými vazbami realizovány klasické pultové vikýře. Jejich nosná konstrukce je klasická, rekonstrukce do jejich podoby nijak nezasáhne. Ing. L. Samek - AI pro statiku

3 Konstrukce zastřešení rohových věží Rekonstrukce podkroví, Albertov čp. 6 Nároží objektu jsou zakončena rohovými věžemi půdorysného rozměru 12,00 x 12,00 m. V rámci rekonstrukce podkroví, tj. v rámci prací definovaných touto projektovou dokumentací, dojde k poměrně zásadním úpravám pouze v severozápadní věži. Věž jihozápadní je již po celkem rozsáhlé rekonstrukci téměř plně využita. Konstrukce krovu je v obou věžích identická. Další popis bude z výše uvedeného důvodu zaměřen pouze na věž severozápadní. Nosná konstrukce zastřešení, tak jak je v předchozím textu identifikována, je dvoupatrová, tj. sloupky jsou po své výšce svázány na dvou mezilehlých úrovních úhlopříčnými párovými kleštinami profilu 2 x 80/160 mm. Střešní plášť má celkem tři sklony - vrchlík věže půdorysného rozměru (osy horního patra vaznic) 3,80 x 3,80 m má sklon 7 0, střední úroveň střechy má sklon 41 0 a spodní pak Hrany na sklonech střechy jsou podpírány do čtverce uspořádanou vaznicí profilu 180/180 mm, která je uložena na sloupcích. Sloupky obvodové řady a profilu 160/160 mm jsou ukončeny na úrovni 1,22 m obvodovou vaznicí profilu 160/180 mm, sloupky střední řady - 180/180 mm - jsou ukončeny na úrovni 4,84 m a sloupky vnitřní řady - 180/180 mm - na úrovni +6,60 m. Stabilita sloupků je zajištěna jednak šikmými vzpěrami v každé vazbě, jednak pásky ve svislých rovinách vaznic, výše citovaným úhlopříčným ztužením a spodními kleštinami profilu 2 x 80/160 mm, které jsou podél obvodových stěn pnuty mezi krajní řadou sloupků a mezilehlou řadou sloupků. Kleštiny v nárožích jsou pak v této úrovni protaženy až ke střední řadě sloupků. Sloupky jsou podobně jako u mezilehlých částí (sekce B a C ) osazeny na vazných trámech. Hlavní vazné trámy profilu 210/300 mm jsou orientovány rovnoběžně s vazbami a vaznými trámy sekce B, jejich statický systém je obdobný jako v sekcích B a C, podružné vazné trámy (nesoucí obvodové sloupky na uliční straně podél sekce C ) rovněž profilu 210/300 mm jsou uloženy na horním líci hlavních vazných trámů a na straně druhé uloženy na obvodovém zdivu. Konstrukce podlah Nosný zděný systém objektu je v prostorech dotčených rekonstrukcí realizován jako podélný dvojtrakt světlých rozměrů 2,60 + 6,95 m. Tento systém je zachován i v rohových věžích. Nosná konstrukce podlah původního půdního prostoru byla ověřena výše citovanými sondami. Užší trakt směrem do dvora je na úrovni 4.NP. zaklopen klasickým trámovým stropem, který je složen z horního a spodního prkenného záklopu a trámů profilu 120/200 mm ve světlých roztečích 820 mm. Širší trakt směrem do ulice, tj. světlé rozpětí 6,95 až 7,10 m, je zaklopen smíšenou stropní konstrukcí, jejíž hlavním nosným prvkem je ocelový válcovaný nosník I č. 320 v osových roztečích 3250 mm. Polohu jednotlivých nosníků však nebylo možno z provozních důvodů fakulty v rámci zaměřování stávajícího stavu a během sondážních prací přesně zaměřit. Kolmo na tyto ocelové nosníky jsou uloženy trámy profilu 130/200 mm ve světlých roztečích 810 mm. Stávající podlahová konstrukce je tvořena násypem výšky 75 mm a cihelnými dlaždicemi tloušťky 30 mm do maltového lože. Stávající zvýšená podlaha v částech podkroví v současné době používaných bude v celém rozsahu snesena a nevyžaduje tedy zvláštní statický popis. Její identifikace pro potřeby bouracích prací je obsažena ve stavební části této projektové dokumentace. Ing. L. Samek - AI pro statiku

4 Nové kanceláře podél uliční fasády budou mít novou podlahu osazenou nad úrovní vazných trámů, kanceláře podél dvorní fasády pak na úrovni nové nosné trámové konstrukce, na této úrovni bude též situována hlavní komunikační trasa - chodba Stávající nosné konstrukce - nové schodiště Stávající kamenné schodiště v jihozápadní věži je v současné době realizováno pouze do úrovně +9,890 m, tj. do úrovně 2.NP. Jedná se o klasické dvouramenné schodiště s mezipodestami na konstrukční výšku danou úrovněmi stávajících podlaží. Ramena mají šířku 1300 mm a jsou bočně vetknuta do schodišťových zdí. Hlavní podesty a mezipodesty jsou železobetonové. Stávající koncová podesta na úrovni 2.NP. je zakončena monolitickým trámem, který má celkovou výšku 440 mm a šířku 200 mm. Výztuž nebyla v rámci předprojektové přípravy diagnostikována. Budoucí schodišťový prostor v úrovni 3. i 4.NP. je v současné době plně zastropen Nové konstrukce zvýšené podlahy - podkroví V rámci rekonstrukce podkrovních prostor v sekcích C a B, jakož i na stejné úrovni v severozápadní a částečně i jihozápadní věži, bude realizována nová konstrukce zvýšené podlahy. Pro její statický návrh byly použity základní ustanovení příslušných norem o užitných zatíženích. Podlahy komunikačních prostor-chodeb a zasedacích místností jsou navrženy na normovou hodnotu 3,0 kn/m 2, podlahy kanceláří na normovou hodnotu 2,0 kn/m 2 a podlahy archívů na normovou hodnotu 4,0 kn/m 2. Na základě těchto výchozích údajů bude v celém půdorysu zvýšené podlahy realizována nová nosná konstrukce tak, aby překlenula stávající vazné trámy krovu. Tyto trámy budou v rámci sekcí C a B zkráceny za vnitřní mezilehlou podporou směrem k dvorní fasádě (nad vnitřní podélnou nosnou zdí) a v rámci celého ponechaného pole budou zesíleny oboustrannými příložkami 50/150 mm, které budou zároveň sloužit jako úložné konzoly pro jednotlivé podlahové trámky. Podružné vazné trámy ve věžích budou sneseny na stejnou úroveň jako vazné trámy hlavní. Horní líc ponechaných částí vazných trámů, stávajících vazných trámů a snesených vazných trámů ve věžích bude nivelačně srovnán na jednotnou výškovou úroveň +0,400 m, tj. na absolutní výškovou úroveň 15,210 m!! V případě větší odchylky ve výškovém uložení některého z trámů je možno tuto úroveň v rámci autorského dozoru upravit. Nová nosná konstrukce zvýšené úrovně podlahy v prostoru podkroví je navržena ze dvou vrstev dřevoštěpkových desek označení OSB 3 v tloušťkách mm. První nosná vrstva tloušťky 22 mm bude k nosnému dřevěnému roštu, jehož součástí budou i upravené vazné trámy, šroubována pomocí vrutů, popř, přibíjena pomocí hřebíků (rozteče a provedení jsou uvedeny v technologickém podkladu výrobce). Rozměry jednotlivých desek první nosné vrstvy vycházejí ze stávající dispozice vazných trámů a navazujících nových podlahových trámků. Jejich četnost a variabilita je patrna z přiloženého výkazu materiálu. Druhá vrstva tloušťky 12 mm bude celoplošně lepena střídavě přes spáry dolní vrstvy. Rozteče podpor (omítaných trámků profilu 80/140 resp. 120/140 cm, v místech ocelových příložek vazných trámů 120/120 mm) jsou přizpůsobeny výrobním rozměrům desek x 2500 mm s omezením dispozičního uspořádání podlahy a jejího zatížení. Profil nosných trámků je odvislý od rozpětí podpor a zatížení, které na nich bude soustředěno. Jako podpory jsou kromě zesílených vazných trámů též navrženy nosné zídky (dozdívky Ing. L. Samek - AI pro statiku

5 z materiálu Ytong) tloušťky 200 resp. 100 mm. Zdivo tloušťky 200 mm je navrženo jako hlavní příčná podpora zvýšené podlahy, a bude realizováno na horních přírubách stávajících podlahových nosnících I č Vzájemné rozmístění vazných trámů a těchto hlavních příčných podezdívek vymezuje profil podélných podlahových trámků. Vzhledem k tomu, že není známa přesná poloha stávajících nosníků I č. 320, bude během realizace velice důležité jejich odhalení. Na základě takto získaných údajů bude s konečnou platností potvrzeno či upraveno navržené řešení v jednotlivých polích. Klasické řešení je patrno z výkresové dokumentace ve většině vymezených polí, extrémní řešení je patrné z řešení polí C3 - C4, resp. B5 - B6. Zde jsou použity zesílené profily - trámky 120/180 mm, resp. 160/180 mm. Horní líc všech podpůrných zídek, horní líc nosných trámků a upravený horní líc vazných trámů vytvoří jednotnou rovinu pro položení podlahové konstrukce. Druhá úroveň nové podlahy (výšková kóta +3,377 m) bude realizována pouze v severovýchodní věži na půdoryse vymezeném středními mezilehlými stávajícími sloupky. Za účelem realizace nové podlahy archivu budou do stávající konstrukce věže vsazeny nové párové kleštiny profilu 2 x 100/220 mm po obvodě podlahy, resp. 2 x 140/220 mm v poli podlahy archivu. Tyto nosníky budou kotveny pomocí svorníkového spoje ke stávajícím sloupkům věže. V místě realizace nového schodiště bude nutno z konstrukčních důvodů vložit dva nové sloupky profilu 140/180 mm. Jeden, ve vazbě V2, bude dotažen až ke spodnímu líci mezilehlé vaznice v této vazbě, druhý, ve vazbě V3 bude ukončen v rovině pokládky podlahových desek. Založení těchto sloupků je navrženo na ocelovém válcovaném nosníku HE-B č. 160, ke kterému budou kotveny pomocí ocelových botek a svorníků M14 - viz detail ve výkresové dokumentaci. Kolmo na párové nosníky podlahy budou osazeny jednoduché nosníky podlahové profilu 140/220 mm, na které bude přibíjena nová podlaha. Jejich přípoj bude řešen pomocí ozubu, který ještě bude podložen příložkou 60/120 mm. Vše bude spojováno závitovými tyčemi Js 20 mm, popř. typovými oboustrannými svorníky M20-4D. Nová nosná konstrukce podlahy archivu v prostoru severozápadní věže je navržena ze dvou vrstev dřevoštěpkových desek označení OSB 3 v tloušťkách mm. První nosná vrstva tloušťky 25 mm bude k nosnému dřevěnému roštu šroubována pomocí vrutů, popř. přibíjena pomocí hřebíků (rozteče a provedení jsou uvedeny v technologickém podkladu výrobce). Rozměry jednotlivých desek první nosné vrstvy vycházejí z navržené dispozice podlahových trámků. Jejich četnost a variabilita je patrna z přiloženého výkazu materiálu. Druhá vrstva tloušťky 22 mm bude celoplošně lepena střídavě přes spáry dolní vrstvy. Přístupové schodiště je celodřevěné schodnicové a jeho detailní řešení je uvedeno ve stavební části projektové dokumentace. Jeho výroba bude zadána jako subdodávka u specializované truhlářské firmy. Rozmístění jednotlivých nosných prvků podlahy, způsob osazení desek nosného systému podlahy na stávající vazné trámy, jakož i označení jednotlivých desek první nosné vrstvy je patrné z přiložené výkresové dokumentace a z přiloženého výkazu materiálu Nové konstrukce zastřešení včetně úprav konstrukcí stávajících Krovy sekcí C a B Nové dispoziční uspořádání půdního prostoru v sekcích C a B si vyžádá poměrně značné zásahy do stávajících nosných konstrukcí zastřešení, které budou mít ve finále na Ing. L. Samek - AI pro statiku

6 svědomí změnu stávající geometrie příčného profilu krovu. Na straně do dvora bude nadezděna obvodová zeď a sklon stávajících krokví profilu 130/160 mm na této straně bude upraven z původních 34 0 na nových 15,8 0. Veškeré prvky pevných i mezilehlých vazeb budou na této straně krovu demontovány. Upravovaná pevná vazba bude doplněna novým sloupkem profilu 160/180 mm, novou krokví profilu 130/160 mm a příhradovou konstrukcí mezi novou vaznicí a novou kleštinou profilu 2 x 80/180 mm. Sloupky budou osazeny na stávající vazné trámy mimo rovinu vymezenou stávajícími komínovými tělesy. Příhradová konstrukce bude obsahovat vrcholový a mezilehlý sloupek profilu 100/130 mm a diagonálu stejného profilu. Na dvorní straně pevné vazby si změna v její geometrii vyžádá zesílení spodní části šikmé vzpěry oboustrannými příložkami profilu 40/160 mm a především zesílení v uložení vazného trámu do obvodového zdiva. Zde jsou navrženy oboustranné ocelové příložky UE č. 200 s pěticí oboustranných svorníků M20. Příložky budou zataženy do stávajícího zdiva, kde budou řádně podezděny a obezděny. Mezilehlé vazby budou doplněny novou krokví profilu 130/160 mm a párovou kleštinou profilu 2 x 60/160 mm včetně vrcholového sloupku 100/130 mm. Řešení spojů ve všech vazbách je naznačeno v přiložené výkresové dokumentaci, jeho detailní provedení podléhá vypracování výrobní dokumentace. Dvě snesené mezilehlé vaznice na dvorní straně krovu budou nahrazeny vaznicí jednou, a to profilu 180/200 mm. Její profil je navržen tak, aby se obešel bez pásků. Na základě této skutečnosti je bezpodmínečně nutné, aby výrobní spoje byly realizovány výhradně na hlavách nových sloupků a jejich provedení zajišťovalo statické působení vaznice jako spojitého nosníku. Nový tvar krovu sekce C je přímo napojen na krov mezilehlé věže. Zde bude řešeno nové úžlabí - krokev 140/180 mm. Napojení na severozápadní věž zůstává v původním tvaru, tj. stávající pevná vazba C5 je nově řešena jako vazba přechodová. Do této vazby bude pouze mezi stávající a novou krokev vložena nová kleština profilu 2 x 60/160 mm. Schéma přechodové vazby zůstává jinak nezměněno. Do mezilehlých vazeb v poli C5 - V1 budou nově vloženy párové kleštiny 2 x 60/160 mm a vrcholový sloupek 100/130 mm. Nový tvar krovu sekce B je zase přímo napojen na krov rohové jihozápadní věže. Zde bude opět řešeno nové úžlabí - krokev 140/180 mm. Napojení na severozápadní věž zůstává v původním tvaru, tj. stávající pevná vazba B1 bude mít i nadále původní tvar, vazba B2 je už řešena celá v nové geometrii. Mezilehlá vazba v tomto poli je doplněna tak, aby vytvořila vazbu přechodovou. Přechod ve střešních rovinách na dvorní straně je zde realizován pomocí boční štítové zdi, vloženého mezilehlého sloupku profilu 160/160 mm a vložené nové krokve 130/160 mm. Do všech stávajících vazeb v poli B1 - B2 budou vloženy nové kleštiny profilu 2 x 60/160 mm. První upravená mezilehlá vazba v tomto poli bude doplněna kleštinou profilu 2 x 80/180 mm. Nová vaznice bude zatažena až do nového štítového zdiva, které bude provedeno na vložený ocelový válcovaný nosník HE-B č Krov severozápadní věže Ze statického hlediska je nejzávažnějším zásahem do nosné konstrukce krovu věže mezi částmi B a C umístění archivu na úrovni 5.NP., tj. přibližně na první úrovni úhlopříčného zavětrování konstrukce krovu věže. Nosná konstrukce nové vestavěné podlahy na výškové úrovni +3,377 m je popsána podrobně v předchozích kapitolách této technické zprávy. Realizace vestavěné konstrukce si vyžádá poměrně velké zásahy do stávajícího Ing. L. Samek - AI pro statiku

7 nosného systému věže. V prvé řadě bude nutno zesílit stávající vazné trámy ve vazbách S3 a S4, a to jak v místě uložení trámu na obvodovém zdivu, tak i v místě mezilehlé podpory vazného trámu. Zesílení bude provedeno obdobně, jak je to popsáno u vazných trámů ve vazbách stávajícího krovu v sekcích C a B. Opět jsou zde navrženy oboustranné ocelové příložky UE č. 200 s pěticí (uložení na obvodovou zeď), resp. šesticí (mezilehlá podpora) oboustranných svorníků M20. Krajní příložky budou zataženy do stávajícího zdiva, kde budou řádně podezděny a obezděny, mezilehlé příložky budou řádně podezděny. V další fázi budou v těchto vazbách odstraněny šikmé vzpěry a nahrazeny vzpěrami stejnými, ale odlišného uspořádání. Navíc bude základní profil 150/180 mm na jedné straně (uliční fasáda podél sekce B ) zesílen ve spodní části oboustrannými příložkami 50/180 mm. V rovině osazení nové nosné konstrukce podlahy archivu bude odstraněno stávající úhlopříčné zavětrování profilu 2 x 80/160 mm. Jeho působení bude nahrazeno právě novou roštovou konstrukcí nové podlahy archívu. V zhledem k zajištění potřebné minimální světlé výšky nové místnosti bude též nutno odstranit křížové zavětrování věže v úrovni druhého patra obvodové vaznice. Jako nosná konstrukce nového podhledu archivu bude realizován základní zavětrovací kříž profilu 2 x 80/160 mm (možno vyrobit z demontovaného kříže), který bude doplněn klasickými kleštinami profilu 2 x 60/140 mm. Tyto kleštiny budou montovány do shodné úrovně, jako bude realizována spodní úhlopříčka nového zavětrování - tedy spodní líc nového roštu podhledu bude mít výškovou úroveň +5,700 m. Po provedení výše popsaných úprav bude zkrácen středový vrcholový sloupek. Další náležitosti jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace, zejména z příčného řezu F-F a půdorysu se skladbou krovu sekce C, a nevyžadují zvláštní popis Nové konstrukce schodiště Návrh nového schodiště byl vytvořen na základě konzultací s investorem a na základě možností, které poskytují dotčené nosné konstrukce. Obecně lze konstatovat, že se jedná o dvouramenné klasické železobetonové deskové schodiště s nabetonovanými stupni. Mezi 2. a 3.NP. mají ramena a mezipodesta šířku 1300 mm, mezi 3. a 4.NP. pak 1100 mm. Nástupní rameno v úrovni 2.NP. bude založeno na ocelovém svařenci profilu 2 x UE č. 240, který bude uložen do předem vysekaných kapes ve stávajícím zdivu bočních schodišťových stěn. Jeho průhyb bude eliminován pomocí trnů z betonářské výztuže, které budou fixovány cementovým pojivem do vrtaných kanálků v boku stávajícího trámu hlavní podesty na stejné úrovni. Ramena i mezipodesta mají jednotnou tloušťku 140 mm, mezipodesta DB4 je uložena do předem vysekaných drážek ve zdivu bočních schodišťových stěn - je tedy pnuta příčně na směr navazujících ramen. Stávající stropní konstrukce v zájmovém prostoru schodiště v úrovni 3.NP. (-4,920 m) bude vybourána v celém rozsahu vymezeném schodišťovým prostorem a nahrazena novou monolitickou hlavní podestou DB3 šířky 1600 mm a tloušťky 160 mm. Také tato konstrukce bude pnuta do bočních stěn. Mezipodesta DB2 na výškových úrovních -2,415 m a -2,100 m je z dispozičních důvodů lomená. Jsou na ní uloženy dva stupně. Příčně pnutá konstrukce má tloušťku 200 mm, nástupní rameno k této podestě má tloušťku 140 mm, výstupní rameno pak 120 mm. Toto koncové rameno nového schodiště je přerušeno monolitickým trámem T2 profilu 200 x 350 mm, na kterém bude založena stávající ocelová konstrukce podia posluchárny. Svým působením nahradí tento trám stávající ocelový nosník výše citované nosné ocelové konstrukce podia. Tento nosník profilu I č. 200 bude Ing. L. Samek - AI pro statiku

8 demontován, stávající sloupek svařovaného profilu 2 x U č. 100 nastaven ve stejném profilu a přes patní plech tl. 8 mm pomocí dvou kotev Hilti založen na trámu T2. Koncové rameno bude ukončeno v úrovni stávající podlahy posluchárny na trámu T1, který zároveň ponese ocelový lomený nosník profilu I č Tento nosník bude základem pro realizaci nové dělící sádrokartonové příčky mezi posluchárnou a schodišťovým prostorem. Tvar lomeného nosníku bude kopírovat stávající tvar nosného ocelové rámu podia posluchárny - viz projektová dokumentace citovaná v úvodních statích této technické zprávy.. Zásahy do nosné konstrukce podia posluchárny budou probíhat za zvýšených bezpečnostních opatření a v době, kdy bude posluchárna mimo provoz. Stávající rám je nutno v době mezi odstraněním stávajícího nosníku I č. 200 a aktivací nové podpory rámu - trámu T2 - řádně podepřít. V opačném případě hrozí vznik nadměrných deformací ve stávající konstrukci. Betonové monolitické schodiště bude betonováno pomocí transportního betonu B20 vyztuženého betonářskou ocelí Roxor v sortimentu dle přiloženého výkazu materiálu. Stupně budou nabetonovány pomocí betonu B15 a obloženy žulou dle stavební části této projektové dokumentace. Při realizaci nových dveřních otvorů, které budou situovány v úrovni posledního stupně nového schodiště, dojde ke kolizi se stávajícím železobetonovým věncem. Vzhledem k tomu, že během přípravných prací nebylo možno z provozních důvodů fakulty provézt diagnostická měření za účelem zjištění množství a kvality použité výztuže v tomto věnci, doporučuji následující postup. Během bouracích prací se provedou dvě sekané sondy do železobetonového profilu v místě budoucího dveřního otvoru ve stávajícím zdivu. Jedna sonda se provede z horního líce průřezu, druhá z jeho boku. Na základě zjištěných skutečností (vyhodnocení za účasti pracovníka provádějícího autorský dozor) se provedou práce, které zabezpečí snížení monolitického profilu z dnešních 350 mm na nových 150 mm, a to při zachování původního účelu, za kterým byl monolitický profil realizován. popis. Další náležitosti jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace a nevyžadují zvláštní 3. Závěrečná ustanovení Jakékoliv odchylky či úpravy zejména nosných konstrukcí od této projektové dokumentace je bezpodmínečně nutné projednat s jejím zpracovatelem či pracovníkem provádějícím autorský dozor. Při realizaci a montáži navrženého řešení je nutno dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Dále je nutné neustále kontrolovat rozměry stávajících konstrukcí a tyto hodnoty porovnávat s hodnotami uvedenými v této projektové dokumentaci. Případné odchylky budou řešeny průběžně v rámci autorského dozoru. Hradešín, dne 29. listopadu 2010 Ing. L. Samek - AI pro statiku

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT využití podkroví krovové konstrukce (nedílná součást nosných konstrukcí objektu) tvarosloví šikmých střech TVAROSLOVÍ STŘECH pultové,

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5 1. Úvod...3 2. Podklady...3 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4 3.1. Stropní konstrukce...4 3.2. Krov...5 4. Objekty do ul. Rámová...6 4.1. Stropní konstrukce...6 4.2. Krov...8 5. Závěr...8

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

DŘEVĚNÉ VAZNÍKY Se styčníkovou deskou KASPER CZ

DŘEVĚNÉ VAZNÍKY Se styčníkovou deskou KASPER CZ DŘEVĚNÉ VAZNÍKY Se styčníkovou deskou KASPER CZ Ing. Martin Kasper Ing. Tomáš Urbanec Obsah: Úvod portfolio KASPER CZ Technologie vazníků se styčníkovou deskou Aplikace vazníků Konstrukční detaily Od návrhu

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

OBSAH. Stavebně konstrukční část. POHL STATIKA - Ing. Jan Pohl, Františka Macháčka 1423, Český Brod Strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2

OBSAH. Stavebně konstrukční část. POHL STATIKA - Ing. Jan Pohl, Františka Macháčka 1423, Český Brod Strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2 2. ROZSAH DOKUMENTACE 2 3. POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 2 4. PRŮZKUMY 2 5. POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV 3 5.1. Nové otvory do stávajících stěn v 3.NP 3 5.2. Pochycení nových

Více

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny 1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny Tento typ vazníku se vyznačuje typickými znaky: Užité řezivo o Masivní prvky (katrové tl. 50 nebo 70 mm) o Sušené hoblované (S4S tl. 45 nebo 70 mm)

Více

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu Ing. Václav Müller projekční kancelář Klokotská 104 390 01 Tábor IČO 40699501 ČKAIT 0001772 SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu Úvod Zadáním pro vypracování posudku byl požadavek majitele objektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Jednostupňový projekt AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č. p. 303 Ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE) SO02 Úpravy místností ve 2. NP Místo stavby:

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49_výkres krovu Výkres krovu rodinného

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Zákazník 3 PM - Projektant OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 23 028 100 1 z 7 0 Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění

Více

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DEMOLICE OBJEKTU

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

D 1.1 Architektonicko-stavební řešení

D 1.1 Architektonicko-stavební řešení D 1.1 Architektonicko-stavební řešení D1.1-01 Technická zpráva Akce: stavebník : Rekonstrukce RD č.p. 54, Blevice Roman Janura U Sociálního domu 410/63 278 01 Kralupy nad Vltavou - Mikovice Bc. Veronika

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2010 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o. STUPEŇ: Č. ZAKÁZKY: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Dle 2 a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 2014-016

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Statický výpočet. 29. července 2009

Statický výpočet. 29. července 2009 29. července 2009 Statický výpočet Akce: RD Károv k.ú. Ohrobec Objednatel: Klára Vernerová Stupeň: DPS Datum: 07/2009 Zpracovatel: Ing. Ondřej Horák Zakázkové číslo: 2009-07-04 2 July 29, 2009 OBSAH STATICKÉHO

Více

Ing.Miroslav Enderla, CSc. ... - 1 -

Ing.Miroslav Enderla, CSc. ... - 1 - Stavební úpravy střechy a části 1.PP AIKIDO 1.etapa Křižíkova 48 č.p.290 Praha 8 Karlín Konstrukčně stavební část projektu (Dokumentace k provedení stavby) Technická zpráva V Praze, dne 04.03.2013 Vypracoval:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost). 2.5 Schodiště 2.5.1 Všeobecné údaje o schodištích Tab. 2.5.1 Minimální šířka ramene Rodinné domy do dvou podlaží Ostatní běžné stavby (bytové, občanské) Vícepodlažní stavby Podřadná, málo používaná schodiště

Více

Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem STATICKÝ POSUDEK. Budova Staré školy, U Staré školy č.p. 47, Kostomlaty nad Labem

Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem STATICKÝ POSUDEK. Budova Staré školy, U Staré školy č.p. 47, Kostomlaty nad Labem S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Zak.č.: 17045-01 Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Počet listů: 9 Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 603 484 316 Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PŘÍSTŘEŠEK VE SPORTOVNÍM AREÁLU OBCE HRÁDEK parc. č. 1120/3, k.ú. Hrádek

PŘÍSTŘEŠEK VE SPORTOVNÍM AREÁLU OBCE HRÁDEK parc. č. 1120/3, k.ú. Hrádek AKCE PŘÍSTŘEŠEK VE SPORTOVNÍM AREÁLU OBCE HRÁDEK parc. č. 1120/3, k.ú. Hrádek DRUHÁ ETAPA INVESTOR ZHOTOVITEL PD PROJEKTANT ČÁST Obec Hrádek Hrádek 352 739 97 Hrádek IČ 00535958 Ing. Jarmila Mikulová Sologubova

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Hodnocení existujících konstrukcí zpráva, příklady. Vladislava Návarová

Hodnocení existujících konstrukcí zpráva, příklady. Vladislava Návarová Hodnocení existujících konstrukcí zpráva, příklady Vladislava Návarová ROZSAH ZPRÁVY O HODNOCENÍ TITULNÍ LIST Název akce : STATICKÉ HODNOCENÍ příčin poruch a konstrukčního stavu objektu v obci X č.p Objednatel:

Více

1. Předmět dokumentace. 2. Podklady statické části projektu. 3. Předpisy, literatura

1. Předmět dokumentace. 2. Podklady statické části projektu. 3. Předpisy, literatura Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 4.1 Inženýrskogeologické poměry staveniště... 3 4.2

Více

Stavebně technické a konstrukční řešení

Stavebně technické a konstrukční řešení Ing. M. Veverka projekce staveb A 2 Stavebně technické a konstrukční řešení Identifikace stavby Název stavby : Mateřská školka Jesenice Opravy a podchycení konstrukcí stropů nad 1.PP Místo stavby : Jesenice,

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍHO PROSTORU Opatovická ul. č.p.158/20, č.parc. 785, Praha 1 - Nové Město F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Střecha je konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Základní funkci je ochrana proti

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ EUROPANEL

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ EUROPANEL VÝKRESY ČÍSLO NÁZEV H.1 SCHÉMA KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ H.2 KONSTRUKCE STUPNĚ H.3 ÚPRAVA VÝŠKY STUPNĚ H.4 MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ H.5 MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ (DETAIL) H.6 SCHODIŠTĚ PŘÍMÉ H.7 SCHODIŠTĚ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. Projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. Projekt Ing. Jan Bareš projektování pozemních staveb V Zátiší 1011, Kralupy nad Vltavou 278 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 139 v Kralupech

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Rekonstrukce západního křídla 4.NP Albertov 2038/6, Praha 2 Nové Město Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Investor: Zpracovatel: Projektant PBŘ: Stupeň PD: Univerzita

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie Druh zkoušky: profilová nepovinná 1. Základní geometrické útvary 2. Principy a druhy promítání 3. Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

Více

Vertikální komunikace (3)

Vertikální komunikace (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Zaměřování terénu a tvorba vrstevnicového plánu 2. Svislé nosné konstrukce 3. Otvory ve zdech 4. Komíny

Více

Dokonalost v detailu Konstrukční detaily

Dokonalost v detailu Konstrukční detaily Dokonalost v detailu YTONG - kompletní stavební systém pro hrubou stavbu. Stropní dílec Nenosný překlad Tvárnice hladká Tvárnice hladká Plochý překlad Střešní dílec U-profil Příčkovka Věncovka Schodiště

Více

Rekonstrukce podkroví, Albertov čp. 6 PřF UK v Praze, Albertov čp. 6, Praha 2

Rekonstrukce podkroví, Albertov čp. 6 PřF UK v Praze, Albertov čp. 6, Praha 2 ING. SAMEK LUDĚK soukromá konstrukční a projekční kancelář Hradešín 59, 282 01 ČESKÝ BROD Rekonstrukce podkroví, Albertov čp. 6 Zakázka č. : 435/04/10-A Počet listů : 1 + 10 Investor : PřF University Karlovy

Více