Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Francii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Francii"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Francii

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 7 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 7 Co je kryto?... 7 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci...10 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?...10 Co je kryto?...10 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...12 Kapitola V: Dávky v invaliditě...13 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...13 Co je kryto?...13 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...13 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...14 Kdy máte nárok na starobní dávky?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...16 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...16 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...17 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...18 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...18 Co je kryto?...18 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...19 Kapitola IX: Rodinné dávky...20 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...20 Kapitola X: Nezaměstnanost...22 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...22 Co je kryto?...22 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...22 Kapitola XI: Minimální zdroje...23 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...23 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...24 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...25 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...25 Co je kryto?...25 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...26 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...27 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Francouzský systém sociálního zabezpečení zahrnuje pět hlavních částí: obecný systém, který pokrývá většinu zaměstnanců, jakož i další kategorie osob (studenty, příjemce některých dávek, občany s pobytem ve Francii), které k němu v průběhu let přistoupily, zvláštní zaměstnanecké systémy, z nichž některé pokrývají všechna rizika a některé pouze starobní pojištění (ostatní rizika státních příslušníků spadají do obecného systému), systém pokrývající odvětví zemědělství, který zahrnuje všechna rizika, avšak ve dvou odlišných správách: soukromí zemědělci a zaměstnanci v odvětví zemědělství, systémy samostatně výdělečně činných osob nepracujících v zemědělství: tři samostatné systémy starobního pojištění (řemeslníci, obchodníci a podnikatelé v průmyslu, svobodná povolání) a jeden systém nemocenského pojištění, systémy pojištění pro případ nezaměstnanosti a systémy povinného penzijního připojištění. Obecný systém je rozdělen do čtyř oblastí: nemoc, mateřství, invalidita a úmrtí, pracovní úrazy a nemoci z povolání, starobní důchody, dávky pro rodiny. Kromě toho existují kolektivní systémy připojištění s povinnou či dobrovolnou účastí. Tyto systémy jsou vytvořené v rámci určité profesní činnosti (pro určité podniky či odvětví) a pokrývají zejména starobní důchody a pojištění pro případ nemoci či invalidity. Tyto jednotlivé systémy si může každá osoba doplnit o další soukromá připojištění. Jak se přihlásit k pojištění? Pokud jste zaměstnancem, o potřebné náležitosti spojené s vaším přihlášením k sociálnímu zabezpečení, k pojištění pro případ nezaměstnanosti a k systému penzijního připojištění se postará zaměstnavatel. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte se o veškeré formality postarat sami. Odvolání V případě sporu s pojišťovnou (caisse) máte právo se odvolat k příslušné odvolací komisi (commission de recours amiable CRA). Odvolání je třeba podat do dvou měsíců ode dne doručení sporného rozhodnutí. Pokud odvolací komise vaši žádost zamítne, můžete se do dvou měsíců obrátit na soud pro spory v oblasti sociálního zabezpečení (tribunal des affaires de la sécurité sociale). Pokud toto řízení během uvedeného období nezahájíte, je rozhodnutí odvolací komise konečné. červenec

5 Organizace sociální ochrany Výše uvedené systémy spadají do pravomoci ministerstev, která mají na starosti sociální zabezpečení, zemědělství, práci a rozpočet. Státní zdravotní zaměstnanecká pojišťovna (Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés, CNAMTS) spravuje první dvě výše uvedené oblasti odlišným způsobem. Na místní úrovni existují pod dohledem CNAMTS dva druhy orgánů bez vzájemné hierarchické vazby: fondy důchodového pojištění a ochrany zdraví při práci (caisses d assurance retraite et de la santé au tratil, CARSAT) a primární zdravotní pojišťovny. Oblast týkající se starobních důchodů spravuje Státní fond důchodového pojištění (Caisse nationale d assurance vieillesse, CNAV), který převedl některé své činnosti na fondy důchodového pojištění a ochrany zdraví při práci (caisses d assurance retraite et de la santé au tratil, CARSAT). Rodinné dávky spravuje Státní fond rodinných přídavků (Caisse nationale des allocations familiales, CNAF), který vykonává dohled nad jednotlivými fondy rodinných přídavků. Výběr pojistného na místní úrovni zajišťují Úřady pro vybírání příspěvků sociálního zabezpečení a rodinných přídavků (Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d allocations familiales, URSSAF). Na tyto úřady dohlíží Ústřední instituce pro orgány sociálního zabezpečení (Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOSS), jejímž úkolem je kontrolovat peněžní toky v rámci každé oblasti z hlediska přidělovaných a skutečně vyplácených prostředků na jednotlivých účtech. Smluvní systém pojištění pro případ nezaměstnanosti je řízen Státní unií pro zaměstnanost v průmyslu a obchodě (Union nationale pour l emploi dans l industrie et le commerce, Unedic), která převádí vyplácení dávek na úřady práce (Pôle emploi) a vybírání příspěvků na URSSAF. Základní důchodové pojištění je dále doplněno o průběžně financované systémy povinného připojištění zaměstnanců, tj. smluvní systémy v rámci Asociace pro systémy penzijního připojištění zaměstnanců (Association des régimes de retraite complémentaire des salariés, ARRCO) a smluvní systémy v rámci Všeobecné asociace institucí důchodového pojištění pro pracovníky v managementu (Association générale des institutions de retraites des cadres, AGIRC). Systémy povinného základního důchodového pojištění a důchodového připojištění pro osoby samostatně výdělečně činné jsou spravovány jinými fondy, konkrétně se jedná o Režim svobodných povolání (Régime social des indépendants, RSI), Sociální zemědělský svaz (Mutualité sociale agricole, MSA) a Státní fond starobního pojištění pro svobodná povolání (Assurance vieillesse des professions libérales, CNAVPL). Financování Systém sociálního zabezpečení je financován z příspěvků na státní pojištění odváděných zaměstnavateli a pracovníky a z daní a vyčleněných poplatků. červenec

6 Příspěvky Vaší povinností je platit příspěvky na sociální zabezpečení, jejichž výše se rovná určitému procentu vaší mzdy. Váš zaměstnavatel vám tyto příspěvky srazí ze mzdy a odvede je příslušnému orgánu odpovědnému za jejich výběr. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, platíte si tyto příspěvky sami, přičemž základem pro jejich výpočet je váš příjem z výdělečné činnosti. červenec

7 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Nárok na zdravotní péči mají osoby vykonávající výdělečnou činnost (zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné) nebo osoby, které mají trvalý pobyt a pravidelně pobývají na francouzském území, jakož i jimi vyživované, tj. nezaopatřené, osoby. Kritéria způsobilosti Nárok na dávky vzniká především na základě profesní příslušnosti nebo podobného kritéria, a to po splnění těchto předpokladů: minimální počet odpracovaných hodin nebo minimální částka zaplaceného pojistného. Osoby, které přestanou splňovat podmínky pro zařazení do daného systému sociálního zabezpečení jakožto pojištěnci nebo oprávněné osoby, si ponechávají svůj nárok na věcné dávky podle předchozího systému po dobu jednoho roku, dokud opět nesplní podmínky pro zařazení do systému povinného pojištění. Ostatní osoby pojištěné u obecného systému podle kritéria trvalého pobytu mohou v závislosti na výši svého příjmu podléhat povinnosti platit zvláštní pojistné CMU. V oblasti zdravotní péče pokrývá obecný systém 85 % všech osob zaměstnaných v soukromém sektoru, státních úředníků, jakož i osob, které mají trvalý pobyt a pravidelně pobývají ve Francii a na které se nevztahuje žádné jiné pojištění. Věcné dávky poskytované státním příslušníkům v rámci zemědělského systému a systému osob samostatně výdělečně činných nepracujících v zemědělství jsou sladěny s dávkami obecného systému. Co je kryto? Jakožto pojištěnec máte nárok na proplacení zdravotní péče pro sebe a pro osoby, které vyživujete (manžel/manželka, děti mladší 20 let, druh/družka, nezaopatřená osoba žijící ve společné domácnosti s pojištěncem). Jednotlivé základní systémy pokrývají přibližně 75 % výdajů domácností na zdravotní péči. Určitou část výdajů hradí pacient v rámci tzv. finanční spoluúčasti (ticket modérateur), ačkoliv pacient může být v řadě případů od spoluúčasti osvobozen. To platí zejména pro některé nemoci uvedené na seznamu nemocí vyžadujících dlouhodobou léčbu a zvláště nákladnou terapii. Příspěvek pacienta bude vyšší v případě, že nezvolí doporučený systém lékařské péče, tzv. parcours de soins. Kromě této finanční spoluúčasti hradí pacient řadu poplatků, konkrétně: paušální finanční spoluúčast při vážném lékařském zákroku (forfait actes lourds), paušální finanční spoluúčast za každý jednotlivý lékařský zákrok (participation forfaitaire sur les actes médicaux) a poplatky (franchise médicale) za léky, nelékařské zdravotnické zákroky a dopravní zdravotní služby. červenec

8 Připojištění Jestliže vám zaměstnavatel/společnost nezajišťuje kolektivní připojištění, můžete si připojištění zajistit u některé vzájemné pojišťovny, u podpůrné instituce sociální péče nebo u pojišťovny, aby vám byla zcela nebo částečně proplácena zbývající část výdajů na zdravotní péči, kterou nepokrývá povinný systém. Jestliže jsou vaše příjmy nízké, můžete využít bezplatného zdravotního připojištění k univerzálnímu zdravotnímu pojištění (couverture maladie universelle complémentaire), které vám umožní proplacení nákladů v plné výši bez nutnosti plateb předem. Navíc pokud vaše prostředky pouze nepatrně převyšují strop pro přiznání nároku na takové zdravotní připojištění, můžete získat podporu na částečné financování tohoto připojištění. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Každý pacient starší 16 let si musí zvolit svého ošetřujícího lékaře, který jej bude doporučovat k dalším vyšetřením a který bude koordinovat jeho osobní zdravotní dokumentaci. Dětí se tato opatření netýkají. Ošetřujícím lékařem může být praktický lékař nebo odborný lékař, stačí pouze, aby dotyčná osoba souhlasila s výkonem této funkce. Ošetřujícího lékaře můžete změnit, stačí písemně informovat vaši zdravotní pojišťovnu. Ošetřující lékař průběžně aktualizuje zdravotní dokumentaci a předepisuje doplňující lékařská vyšetření nebo doporučuje pacienta k jinému lékaři, do jiného nemocničního oddělení či k jinému zdravotnímu pracovníkovi (rehabilitačnímu pracovníkovi, ošetřovateli aj.). Pokud lékařskou péči poskytuje nebo doporučuje ošetřující lékař, je tato péče proplácena v běžné sazbě, neboť se v tomto případě jedná o koordinovanou péči. Pokud jste však svého ošetřujícího lékaře o své potřebě léčby neinformovali nebo pokud se obrátíte na nějakého odborného lékaře přímo, budou vám vaše výdaje proplaceny za použití nižší sazby a výše výdajů, kterou si hradíte formou spoluúčasti sami, bude vyšší, než kdybyste nejprve navštívili svého ošetřujícího lékaře a on vás k dalšímu vyšetření doporučil. Nicméně k jinému než k vašemu ošetřujícímu lékaři můžete jít v případě nutného poskytnutí pohotovostní lékařské péče, v případě nepřítomnosti vašeho ošetřujícího lékaře nebo jeho náhradníka a v případě dočasného vzdálení od místa bydliště. Přímo tedy aniž byste museli předtím navštívit ošetřujícího lékaře můžete dále navštívit gynekologa, očního lékaře a psychiatra. V každém případě navštívený lékař upřesní vaši konkrétní zdravotní situaci ve formuláři o poskytnuté péči. Vyplácení dávek Zdravotnímu pracovníkovi zaplatíte jeho honorář a předáte mu svou čipovou zdravotní kartu (carte vitale) potvrzující vaše nároky na poskytnutí péče. Karta se přiděluje všem osobám od 16 let věku a obsahuje veškeré administrativní údaje nezbytné pro proplacení zdravotní péče. Karta umožňuje vystavit elektronické formuláře o poskytnuté péči, které jsou dálkově zasílány přímo vaší zdravotní pojišťovně. Tento postup zkracuje dobu proplácení výdajů. Jestliže zdravotní pracovník není vybaven příslušným zařízením na čtení červenec

9 čipové zdravotní karty, vystaví formulář o poskytnuté péči v tištěné formě, který pak zašlete své zdravotní pojišťovně. Vaše zdravotní pojišťovna vám proplatí honorář lékaře podle schválené sazby. Některé speciální lékařské výkony nebo léčba vyžadují předchozí souhlas zdravotní pojišťovny. O nutnosti požádat vaši pojišťovnu o předběžný souhlas vás bude informovat příslušný zdravotní pracovník. Léky a farmaceutické výrobky musí být předepsány lékařem. Je rovněž možné nechat si po předložení vaší čipové zdravotní karty část vašich výdajů v lékárně uhradit přímo vaší zdravotní pojišťovnou. V tomto případě hradíte lékárníkovi pouze výdaje, které vaše zdravotní pojišťovna neproplácí. Hospitalizace Můžete se nechat hospitalizovat v zařízení dle vašeho výběru, avšak jestliže se jedná o soukromé autorizované zařízení, se kterým není vztah smluvně upraven, budete muset zaplatit předem všechny výdaje. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny. I když zdravotní pojišťovna proplácí náklady na hospitalizaci ve výši 100 %, jste povinni zaplatit denní paušální poplatek za každý den strávený v nemocnici nebo v zařízení poskytujícím lékařsko-sociální péči (forfait journalier). Některé kategorie osob jsou však od placení tohoto paušálního poplatku osvobozeny, například těhotné ženy v posledních 4 měsících těhotenství a novorozenci, zdravotně postižené děti, zdravotně postižená mládež navštěvující speciální vzdělávací zařízení nebo speciální zařízení odborné přípravy, osoby ošetřované z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a osoby se sjednaným univerzálním zdravotním pojištěním. červenec

10 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Peněžité dávky v nemoci (denní příspěvky) se přiznávají osobám, u kterých bylo lékařsky potvrzeno, že nejsou schopny vykonávat výdělečnou činnost. Tyto dávky odpovídají jistému procentu ušlého výdělku. Všichni zaměstnanci mají nárok na nemocenské dávky po dobu své pracovní neschopnosti z důvodu nemoci počínaje 4. dnem pracovní neschopnosti. Nemocenské dávky mohou rovněž nárokovat nezaměstnané osoby pobírající podporu. Dojde-li k ukončení vašeho sociálního pojištění, ponecháváte si nárok na peněžité dávky nemocenského pojištění ještě po dobu jednoho roku za předpokladu, že nejste přihlášeni k jinému povinnému systému. Řemeslníci, obchodníci a podnikatelé v průmyslu mají v případě nemoci rovněž nárok na nemocenské dávky, přičemž poskytnuté dávky se mírně liší od dávek poskytovaným zaměstnancům. Kritéria způsobilosti Peněžité dávky v nemoci se vyplácejí pod podmínkou, že pojištěnec platí pojistné nebo odpracoval minimální stanovenou dobu. Může se stát, že za účelem vyplácení dávek v nemoci vás vaše pojišťovna požádá, abyste se podrobili lékařským kontrolám. Co je kryto? Výše dávky v nemoci představuje určité procento (50 % nebo 66,66 % v případě příjemců se třemi dětmi počínaje 31. dnem od přerušení výkonu výdělečné činnosti) vašeho předchozího (denního) příjmu až do stanovené horní meze. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? V případě pracovní neschopnosti (v původně stanovené délce i v případě jejího prodloužení) jste povinni: vyplnit formulář, který vám vydá lékař, a doručit do 48 hodin první dvě stránky tohoto dokumentu vaší zdravotní pojišťovně a třetí stránku vašemu zaměstnavateli, jestliže jste zaměstnancem. Připojištění Jestliže vám zaměstnavatel/společnost nezajišťuje kolektivní připojištění, můžete si připojištění zajistit u některé vzájemné pojišťovny, u podpůrné instituce sociální péče nebo u pojišťovny, a tak doplnit výši denní dávky vyplácené z povinného systému. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Vy sami (nebo pojištěnec, jehož pojištění vás pokrývá) musíte být pojištěni po dobu alespoň 10 měsíců před předpokládaným datem porodu a prokázat, že k předpokládanému dni početí nebo ke dni nástupu na mateřskou dovolenou před porodem byly splněny nezbytné podmínky pro proplacení výdajů za zdravotní péči a pro vyplacení denních příspěvků z nemocenského pojištění. Co je kryto? Pojištění pro případ mateřství předpokládá úplné proplacení veškerých výdajů týkajících se těhotenství a porodu, jakož i vyplácení peněžitých dávek během mateřské dovolené před porodem a po porodu pro matku, během dovolené při adopci pro matku nebo otce a během otcovské dovolené pro otce. Pojištění pro případ mateřství pokrývá veškeré výdaje spojené s těhotenstvím bez nutnosti spoluúčasti pacientky (ticket modérateur). Dávky poskytované samostatně výdělečným osobám pracujícím nebo nepracujícím v zemědělství jsou stejné jako dávky podle obecného systému. Zdravotní péče Pojištěná osoba má nárok na proplacení výdajů spojených s těhotenstvím, porodem a péčí po porodu ve výši 100 %. Jedná se o výdaje za lékařskou péči, výdaje za léky a farmaceutické výrobky, výdaje za hospitalizaci a výdaje za předepsaná vyšetření v rámci lékařské péče během těhotenství a po porodu (povinné prohlídky před porodem a po porodu). Denní příspěvek Peněžité dávky jsou poskytovány pod podmínkou úplného ukončení veškeré výdělečné činnosti. Matka je povinna odejít alespoň na 8týdenní dovolenou a má nárok na celkem 16 týdnů dovolené (obvykle 6 týdnů před porodem a 10 týdnů po porodu) a od třetího dítěte na 26 týdnů. V případě adopce může být dovolená rozdělena mezi otce a matku. Doba otcovské dovolené je stanovena na 11 po sobě následujících dnů, v případě narození dvou a více dětí na 18 po sobě následujících dnů. Dovolená v případě adopce je stanovena na 10 týdnů, v případě adopce dvou a více dětí na 22 týdnů. Výše denních příspěvků se rovná průměrné denní mzdě za poslední 3 měsíce až do horní meze sociálního zabezpečení, přičemž je stanovena jejich minimální výše. Od této referenční mzdy se odečítá povinné, zákonem stanovené a smluvní pojistné a všeobecný příspěvek na sociální zabezpečení. červenec

12 Osoby samostatně výdělečné činné pracující v odvětví zemědělství i mimo ně mohou rovněž nárokovat peněžité dávky v mateřství nebo otcovství. Jedná se o paušální dávky nebo denní příspěvky. Informace o veškerých náležitostech a dokumentech, které je třeba předložit, vám podá vaše zdravotní pojišťovna a vaše správa rodinných přídavků. Tyto orgány musíte kontaktovat rovněž před odcestováním nebo přestěhováním do jiného členského státu. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Pro získání peněžitých dávek v mateřství musíte své zdravotní pojišťovně doručit formulář potvrzující těhotenství, který vám vystaví váš lékař. červenec

13 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Nárok na dávky v invaliditě má každá osoba pojištěná v rámci systému sociálního zabezpečení, která ztratila 2/3 své schopnosti soustavné výdělečné činnosti, která byla pojištěna po dobu alespoň 12 měsíců a která prokáže, že byla v zaměstnaneckém poměru. Co je kryto? Jestliže jste nadále schopni vykonávat výdělečnou činnost, bude se váš důchod rovnat 30 % vaší průměrné roční mzdy za 10 let s nejlepším výdělkem, děleno 10, jestliže jste odpracovali 10 let (či děleno menším číslem, pokud jste odpracovali méně než 10 let), a to až do maximální stanovené částky. Jestliže nejste schopni vykonávat žádnou výdělečnou činnost, bude se váš důchod rovnat 50 % mzdy vymezené výše, a to až do maximální stanovené částky. V případě, že se pro provádění běžné každodenní činnosti neobejdete bez pomoci třetí osoby, váš důchod bude navýšen o další částku. Zdravotní péče Jste-li příjemcem invalidního důchodu, máte v případě nemoci a mateřství nárok na proplacení zdravotní péče pro sebe a pro své rodinné příslušníky. Pro vás se proplácení provádí ve výši 100 % schválené sazby. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Žádost o invalidní důchod musíte předložit u primární zdravotní pojišťovny příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu, nebo máte-li bydliště v pařížské oblasti, u regionální zdravotní pojišťovny pro oblast Île-de-France (caisse régionale d assurance maladie de la région d Île-de-France). Připojištění Jestliže vám zaměstnavatel/společnost nezajišťuje kolektivní připojištění, můžete si připojištění zajistit u některé vzájemné pojišťovny, u podpůrné instituce sociální péče nebo u pojišťovny, a tak doplnit invalidní důchod vyplácený z povinného systému. červenec

14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Starobní důchod se vztahuje na zaměstnance v soukromém sektoru, kteří dostávají základní dávku poskytovanou obecným systémem nebo systémem pro odvětví, a doplňkovou dávku poskytovanou institucemi sloučenými ve sdružení AGIRC (Association générale des institutions de retraites des cadres Všeobecná asociace institucí důchodového pojištění pro pracovníky v managementu) a ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire des salariés Asociace pro systémy penzijního připojištění zaměstnanců). Přihlášení do systému penzijního připojištění je povinné. Na osoby samostatně výdělečně činné se rovněž vztahují povinné základní systémy a systémy připojištění. Základní důchody, které vyplácejí specifické pojišťovací systémy pro řemeslníky, maloobchodníky, podnikatele v průmyslu a soukromé zemědělce, jsou postaveny na roveň důchodů obecného systému. Abyste mohli získat plný důchod, musíte splňovat podmínku minimální doby pojištění a dosažení určitého věku, přičemž dosažený věk vzroste postupně z 60 na 62 let (v roce 2017) a v případě nesplnění podmínky týkající se doby pojištění z 65 na 67 let (v roce 2022). Na pracovníky s dlouhými obdobími pojištění se vztahují zvláštní ustanovení. Nárok na pobírání starobních dávek začíná v okamžiku, kdy jsou příspěvky na pojištění dostatečné, aby bylo zajištěno schválení alespoň jednoho čtvrtletí pojištění. Jednoho čtvrtletí pojištění je dosaženo, pokud se odměna pojištěnce rovná 200 hodinám minimální mzdy. V systémech penzijního připojištění platí stejná pravidla, co se týče věku pro odchod do důchodu, avšak není zde žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? Starobní důchod se vypočítává na základě tří prvků: průměrné roční mzdy (25 let s nejvyšší mzdou), důchodové sazby (27,5 až 50 %) a příspěvků do daného systému. U pojištěnců narozených po roce 1947 se výpočet průměrné roční mzdy provádí na základě 25 let s nejvyšší mzdou. Jestliže budete chtít ve věku mezi 60 a 62 lety pobírat starobní důchod v plné výši (50 %), musíte předtím dosáhnout doby pojištění 160 až 165 čtvrtletí v jednom nebo ve více systémech základního důchodu (160 čtvrtletí pro pojištěnce narozené před rokem 1949, 166 čtvrtletí pro pojištěnce narozené v roce 1955). Sazba ve výši 50 % se přiznává automaticky bez ohledu na dobu pojištění v případě, že pojištěnec dovrší 65 až 67 let věku. Pokud pokračujete ve výkonu výdělečné činnosti po splnění podmínek dosažení stanoveného věku a doby pojištění požadovaných pro nárok na vyplácení důchodu v plné výši, váš základní starobní důchod bude navýšen (včetně bonusu) v závislosti na počtu navíc odpracovaných čtvrtletí. červenec

15 Výše doplňkového důchodu se vypočítá na základě bodového systému. Počet bodů získaných v příslušném systému (systémech) se vynásobí hodnotou bodu, kterou pevně stanoví AGIRC a ARRCO. Věk, v němž je důchod vyplácen, se řídí základním systémem. Minimální a maximální výše důchodu Každý pojištěnec, jehož důchod je vypočítán v plné sazbě, obdrží minimální důchod zvaný příspěvkové minimum (minimum contributif). Nicméně jestliže se důchod vypočítává v plné sazbě, avšak na základě doby pojištění v systému, která je kratší než počet čtvrtletí požadovaný v návaznosti na věk pojištěnce, toto minimum se vypočítá v poměru podle skutečné doby pojištění u obecného systému. Poskytovaný důchod nemůže překročit jistou maximální částku stanovenou na jednu polovinu horní meze mzdy podléhající platbě pojistného. Při splnění jistých podmínek se výše důchodu zvyšuje, a to jestliže: poživatel důchodu měl nebo vychoval alespoň 3 děti, vykonával činnost při zdravotním postižení, poživatel důchodu vyžaduje před dosažením určitého věku pomoc třetí osoby při provádění běžných každodenních činností, Jak získat přístup ke starobním dávkám? Žádosti o starobní důchod je třeba zaslat Fondu důchodového pojištění a ochrany zdraví při práci (CARSAT) podle místa vašeho trvalého pobytu, nebo Státnímu fondu důchodového pojištění (CNAV), jestliže máte bydliště v pařížské oblasti. Pro pojištěnce spadající do jiného než obecného systému uvádíme kontaktní adresy níže. Jestliže pobýváte ve Francii v době předložení své žádosti o vyplácení starobního důchodu u správy základních důchodů, musíte se současně obrátit i na svou poslední správu penzijního připojištění, u které jste byli přihlášeni. Vyplácení důchodu může začít nejdříve k 1. dni měsíce následujícího po předložení žádosti. červenec

16 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? V obecném systému a v souvisejících systémech se pozůstalostní důchod vyplácí pozůstalé manželce nebo pozůstalému manželovi, kterým je 55 let a více (pozůstalostní důchod, pension de réversion), nebo méně než 55 let (invalidní vdovský/vdovecký důchod, pension de veuf ou de veuve invalide). V některých zvláštních systémech a v doplňkových systémech mohou sirotci za jistých podmínek nárokovat sirotčí dávku. Pozůstalostní vdovský a vdovecký důchod se přiznává po prověření majetkových poměrů pozůstalé manželce nebo pozůstalému manželovi, nebo bývalé manželce nebo bývalému manželovi po rozvodu, kteří dovršili věk alespoň 55 let (51 let, pokud pojištěnec zemřel dříve než 1. ledna 2009). V rámci doplňkových systémů připojištění ARRCO (pro zaměstnance) a AGIRC (pro pracovníky v managementu) jsou dávky pro pozůstalé vypláceny vdovcům/vdovám, kteří neuzavřeli opětovný sňatek a dosáhli věku 55 let (ARRCO) nebo 60 let (AGIRC). Žádné podmínky týkající se věku se neuplatní v případě, že je vdova/vdovec invalidní nebo má dvě nezaopatřené děti. Pohřebné Pojištění pro případ úmrtí předpokládá za určitých podmínek vyplacení paušální částky osobám, které byly ke dni úmrtí skutečně, úplně a trvale vyživovány pojištěncem. Jestliže není do jednoho měsíce uplatněno žádné přednostní právo, je pohřebné vyplaceno pozůstalému manželovi či pozůstalé manželce nebo registrovanému partnerovi, a pokud to není možné, potomkům, předkům či jakékoliv osobě vyživované pojištěncem (druh/družka, osoba žijící ve společné domácnosti aj.). Co je kryto? Výše tohoto základního důchodu se rovná 54 % starobního důchodu zesnulého manžela nebo zesnulé manželky. Tento důchod podléhá prověření majetkových poměrů a až do jisté hranice může být vyplácen nad rámec osobních dávek v rámci starobního nebo invalidního důchodu. Jestliže je vdovec (či vdova) rozveden (rozvedena), důchod se rozděluje poměrně podle let trvání manželství. Invalidní vdovský/vdovecký důchod se přiznává vdovám a vdovcům mladším 55 let, kteří jsou invalidní a jejichž pracovní či výdělečná schopnost je v důsledku invalidity snížena o 66,66 %. Je třeba, aby zesnulá pojištěná osoba v době svého úmrtí pobírala nebo měla nárok na starobní nebo invalidní důchod. K důchodu vdovy/vdovce se připočte příplatek, který odpovídá paušální částce vyplácené za každé dítě, pokud pozůstalý manžel/manželka vyživuje alespoň jedno dítě ve věku do 16 let. Důchod se navyšuje o 10 % v případě, že příjemce měl nebo vychovával alespoň tři děti po dobu devíti let před jejich 16. narozeninami. Vdovská dávka zaručuje za jistých podmínek osobě pozůstalé po zesnulém pojištěnci poskytnutí dočasné dávky, která slouží k nalezení zaměstnání nebo k opětnému červenec

17 návratu do pracovního procesu. Tato dávka se vyplácí po dobu nejvýše dvou let všem osobám mladším 55 let s omezenými vlastními příjmy. V rámci doplňkových systémů připojištění ARRCO a AGIRC činí výše pozůstalostního důchodu 60 % důchodu zesnulého manžela nebo manželky. Jestliže je vdovec či vdova rozveden/rozvedena a již se znovu neoženil/nevdala, rozděluje se důchod poměrně podle délky trvání manželství. Pohřebné Výše pohřebného se rovná 90násobku základní denní mzdy pojištěnce určené podobným způsobem jako v případě dávek v nemoci. Výše tohoto příspěvku nemůže být nižší než 1 % částky roční horní meze sociálního zabezpečení a nemůže být vyšší než jedna čtvrtina této roční horní meze. Bližší informace vám podá vaše zdravotní pojišťovna. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Žádosti o pozůstalostní důchody je třeba zaslat fondu důchodového pojištění a ochrany zdraví při práci (CARSAT) podle místa vašeho trvalého pobytu, nebo Státnímu fondu důchodového pojištění (CNAV), jestliže máte bydliště v pařížské oblasti. Žádost o invalidní vdovský nebo vdovecký důchod musíte předložit u primární zdravotní pojišťovny příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu, nebo máte-li bydliště v pařížské oblasti, u regionální zdravotní pojišťovny pro oblast Île-de-France (caisse régionale d assurance maladie de la région d Île-de-France). Pro pojištěnce spadající do jiného než obecného systému uvádíme kontaktní adresy níže. Jestliže pobýváte ve Francii v době předložení své žádosti o vyplácení starobního důchodu u správy základních důchodů, musíte se současně obrátit i na svou poslední správu penzijního připojištění, u které byl zesnulý pojištěnec přihlášen. Vyplácení důchodu může začít nejdříve k 1. dni měsíce následujícího po předložení žádosti. Pohřebné Žádost o vyplacení pohřebného musí být předložena u příslušné pojišťovny zesnulého pracovníka. červenec

18 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Zaměstnanci (pracující nebo nepracující v odvětví zemědělství) a soukromí zemědělci jsou zařazeni do okruhu osob povinně pojištěných pro případ pracovních úrazů. Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání se vztahuje na pracovní úrazy, které přímo vyplývají z vaší práce nebo byly zaviněny jejím prováděním, na úrazy na cestě do práce nebo z práce a na nemoci, které vznikly v práci a které jsou uvedeny na oficiálních seznamech nemocí z povolání, nebo které jsou přímo zapříčiněny obvyklou pracovní činností. Nemoc z povolání musí být jako taková uznána na základě posudku výboru pro uznávání nemocí z povolání. Co je kryto? V následku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání máte nárok na zdravotní péči a nemocenské dávky, případně na důchod v důsledku trvalé pracovní neschopnosti. V případě úmrtí mohou důchod získat vámi vyživované osoby. Denní příspěvek Jste-li zaměstnancem, máte nárok na nemocenské dávky počínaje prvním dnem vaší pracovní neschopnosti. Dávka v nemoci se rovná 60 % vašeho denního hrubého výdělku po dobu prvních 28 dnů a následně 80 % této mzdy, a to do maximální výše 0,834 % roční horní meze sociálního zabezpečení. Denní dávky v nemoci soukromých zemědělců jsou paušální a vyplácí se od osmého dne pracovní neschopnosti. Důchod při trvalé pracovní neschopnosti V případě, že se následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dostanete do stavu trvalé úplné nebo částečné pracovní neschopnosti (alespoň 10 % u zaměstnanců nebo 30 % u soukromých zemědělců), máte nárok na důchod. Výše tohoto důchodu závisí na mzdě, kterou jste pobírali během 12 měsíců předcházejících vaší pracovní neschopnosti, a na stupni vaší trvalé pracovní neschopnosti. Důchody v případě úmrtí Systém pro zaměstnance vyplácí důchody manželce nebo manželovi, družce nebo druhovi, osobě žijící se zesnulou osobou v registrovaném partnerství (PACS), dětem mladším 20 let a za jistých podmínek rodičům zesnulého pojištěnce. Výše důchodů se rovná určitému procentu roční mzdy zesnulého pojištěnce. Toto procento představuje 40 % pro manželku nebo manžela (v některých případech 60 %), 25 % pro každé ze dvou prvních dětí a 20 % pro každé další dítě. Celková výše důchodů vyplácených osobám pozůstalým po oběti pracovního úrazu nesmí překročit 85 % ročního příjmu zesnulé osoby. červenec

19 Zdravotní péče Po předložení formuláře pracovního úrazu máte nárok na bezplatné poskytnutí (vyjma případu, kdy příslušná částka převyšuje schválenou sazbu) zdravotní péče, léků, hospitalizace, zdravotních pomůcek a protéz, a to bez nutnosti úhrady předem. Při splnění určitých podmínek máte nárok na profesní rekvalifikaci nebo na funkční rehabilitaci ke zmírnění následků úrazu. Poživatelé důchodu následkem pracovního úrazu s trvalou pracovní neschopností ve výši nejméně 66,66 % mají bez nutnosti spoluúčasti (ticket modérateur) nárok na věcné dávky v rámci zdravotního pojištění a pojištění pro případ mateřství. Věcné dávky v rámci zdravotního pojištění a pojištění pro případ mateřství dostávají i poživatelé pozůstalostního důchodu. Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? V případě úrazu musíte bez prodlení informovat svého zaměstnavatele a sdělit mu jména a adresy svědků úrazu. Zaměstnavatel uvědomí zdravotní pojišťovnu, pod kterou spadáte, a předá vám formulář pracovního úrazu, na základě kterého vám budou moci být poskytnuty věcné dávky (lékařská péče) bez nutnosti hradit výdaje předem. Jestliže se váš zdravotní stav opětovně zhorší, formulář pracovního úrazu vám místo zaměstnavatele vystaví vaše zdravotní pojišťovna. Jestliže dostanete nemoc z povolání, jste povinni o této skutečnosti informovat vaši zdravotní pojišťovnu během prvních 15 dnů vaší pracovní neschopnosti. Oznámení musíte zaslat zdravotní pojišťovně spolu se dvěma kopiemi lékařského potvrzení vystaveného vaším lékařem. Po absolvování lékařského vyšetření vás zdravotní pojišťovna bude informovat o svém rozhodnutí. V případě úmrtí oběti musí pozůstalá osoba předložit žádost o poskytování dávek pozůstalé osobě u primární zdravotní pojišťovny (caisse primaire d assurance maladie, CPAM), jedná-li se o zaměstnance pojištěné v obecném systému, anebo u příslušné sociální správy pro pracovníky v zemědělství (caisse de mutualité sociale agricole), jedná-li se o zaměstnance v odvětví zemědělství a soukromé zemědělce. červenec

20 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Na francouzské rodinné přídavky máte nárok v případě, že spolu se svou rodinou pobýváte ve Francii a jestliže v dané době nepřetržitě pečujete alespoň o jedno dítě. Některé dávky jsou vypláceny s ohledem na majetkové poměry. Rodinné přídavky jako takové (přídavky na děti) se vyplácejí až od druhého vyživovaného dítěte, nicméně některé dávky lze vyplácet rovněž pouze pro jedno dítě, např. dávku při příchodu novorozeněte na svět, příspěvek na bydlení, příspěvek při zahájení školního roku, příspěvek na speciální vzdělávání a příspěvek na výživu. Příjemci Pro vyplácení příspěvku na bydlení a doplňkového rodinného příspěvku je nejvyšší věk dětí stanoven na 21 let místo 20 let, jak je tomu u ostatních dávek. K vyrovnání finanční ztráty, kterou utrpí rodina se třemi a více dětmi po dosažení 20 let věku nejstaršího dítěte, se po dobu jednoho roku vyplácí paušální příspěvek. Rodinné přídavky se však nevyplácejí za první dítě. Co je kryto? Francouzské právní předpisy stanoví následující rodinné dávky: dávka při příchodu novorozeněte na svět zahrnující: porodné nebo příspěvek při převzetí dítěte (v případě adopce), základní příspěvek, doplatek za volbu vzdělávání dítěte, doplatek za volbu způsobu péče o dítě, rodinné přídavky v pravém slova smyslu (přídavky na děti), doplňkový rodinný příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvek na speciální vzdělávání, příspěvek na výživu, příspěvek při zahájení školního roku, denní příspěvek na přítomnost rodiče. Kromě toho je možné přiznat navýšení rodinných přídavků v návaznosti na věk dítěte. Podrobnosti o dalších rodinných přídavcích viz tabulky MISSOC. Jak získat přístup k rodinným dávkám? Musíte zaslat žádost na správu rodinných přídavků příslušnou podle místa bydliště vaší rodiny. červenec

21 Seznam dokumentů, které je třeba předložit pro každou výše uvedenou dávku, získáte kontaktováním správy rodinných přídavků, nebo sociální správy pro pracovníky v zemědělství příslušné podle vašeho místa bydliště, případně se můžete informovat na příslušné internetové stránce. červenec

22 Kapitola X: Nezaměstnanost Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? Dávky v nezaměstnanosti mohou nárokovat pouze zaměstnanci. Pro nárokování dávek v nezaměstnanosti musíte splňovat následující podmínky: přišli jste nedobrovolně o své pracovní místo, jste evidováni jako uchazeč o zaměstnání a souhlasíte s účastí na individualizovaném plánu určeném pro váš návrat do pracovního procesu, skutečně a nepřetržitě hledáte nové zaměstnání, jste fyzicky způsobilí pracovat, nesplňujete podmínky pro přiznání plného důchodu, doložíte, že jste se účastnil systému pojištění pro případ nezaměstnanosti po dobu nejméně 4 měsíců během posledních 28 měsíců (36 měsíců, jestliže je vám více než 50 let). Co je kryto? Denní příspěvek sestává z fixní složky a z pohyblivé složky, která se rovná 40,4 % referenční mzdy, přičemž dávka nemůže být nižší než 57,4 % referenční mzdy ani přesáhnout 75 %. Doba vyplácení dávky v nezaměstnanosti (4 až 24 měsíců, případně 36 měsíců, jestliže je příjemci 50 let či více) závisí na předcházející době pojištění a na věku uchazeče o zaměstnání. Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? Jestliže přijdete o své pracovní místo ve Francii, musíte se neprodleně zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce (Pôle emploi) podle místa vašeho pobytu, abyste mohli případně dostávat dávky v nezaměstnanosti a aby vám zůstal nárok na dávky sociálního zabezpečení. Žádost o předběžnou registraci můžete učinit telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím internetových stránek úřadu práce. Poté obdržíte datum schůzky a seznam dokumentů, které musíte předložit. červenec

23 Kapitola XI: Minimální zdroje Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? Francouzské právní předpisy stanoví několik typů dávek vázaných na minimální zdroje pro osoby se stálým a skutečným pobytem ve Francii, jejichž finanční prostředky nepřesahují určitou hranici. Příjem aktivní solidarity Příjem aktivní solidarity (revenu de solidarité active, RSA) slouží k doplnění příjmu z výdělečné činnosti osob s nedostačujícím příjmem a jeho účelem je zajištění minimálního příjmu pro osoby bez finančních zdrojů a podpora jejich profesní činnosti při současném boji proti sociálnímu vyloučení. Vyplácí se osobám starším 25 let (mladším 25 let v případě, že vyživují alespoň jedno dítě, i nenarozené, nebo pokud mohou prokázat, že odpracovaly minimální stanovenou dobu), které nedosáhly důchodového věku. Příjemci příjmu sociální solidarity jsou povinni hledat zaměstnání, učinit nezbytné kroky k zahájení vlastní samostatné výdělečné činnosti nebo se účastnit stanovených opatření zaměřených na jejich začlenění na pracovní trh. Příspěvek pro dospělé osoby se zdravotním postižením Účelem příspěvku pro dospělé osoby se zdravotním postižením (allocation pour adulte handicapé, AAH) je zajistit minimální zdroje pro postižené osoby starší 20 a mladší 60 let. Příspěvek solidarity pro staré osoby a doplňkový příspěvek v invaliditě Příspěvek solidarity pro staré osoby (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA) a doplňkový příspěvek v invaliditě (allocation supplémentaire d invalidité, ASI) doplňuje dávky sociálního zabezpečení pro staré a zdravotně postižené osoby bez (dostatečné) doby pojištění. Na příspěvek solidarity pro staré osoby mají nárok osoby, které dosáhly věku, v němž mohou odejít do důchodu, a doplňkový příspěvek v invaliditě je poskytován invalidním osobám, které nesplňují podmínky pro zažádání o starobní důchod. Příspěvek zvláštní solidarity Příspěvek zvláštní solidarity (allocation de solidarité spécifique, ASS) zaručuje minimální příjem osobám, které jsou schopné vykonávat výdělečnou činnost, avšak nesplňují podmínky pro přiznání důchodu v plné výši (viz kapitola o starobních důchodech a přídavcích). Příjemci musí podniknout smysluplné kroky k získání zaměstnání. Přechodný příspěvek v nezaměstnanosti Přechodný příspěvek v nezaměstnanosti (allocation temporaire d'attente, ATA) slouží k zajištění přechodného příjmu některým uchazečům o zaměstnání (osoby čekající na červenec

24 opětovné začlenění do pracovního procesu, žadatelé o azyl, někteří cizinci), kteří nemají nárok na pobírání dávek z pojištění pro případ nezaměstnanosti. Příjemci musí podniknout smysluplné kroky k získání zaměstnání. Co je kryto? Výše dávek se může lišit podle složení a zdrojů domácnosti žadatele. Příjem aktivní solidarity Příjem aktivní solidarity je přiznán na období tří měsíců, které může být obnoveno. Jeho výše závisí na rodinné situaci. Ostatní dávky Částky dalších poskytovaných dávek jsou stanoveny následovně: Příspěvek pro dospělé zdravotně postižené osoby (allocation pour adulte handicapé, AAH) je poskytován bez ohledu na složení domácnosti. Může být poskytnuto několik druhů příplatků. Tento příspěvek je poskytován po omezenou dobu (s možností obnovení) v závislosti na stupni postižení, Příspěvek solidarity pro staré osoby (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA) je poskytován za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro jeho čerpání. Doplňkový příspěvek v invaliditě (Allocation supplémentaire d invalidité, ASI) je poskytován za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro jeho čerpání. Příspěvek zvláštní solidarity (allocation de solidarité spécifique, ASS) se vyplácí po dobu 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení o stejnou dobu. Přechodný příspěvek v nezaměstnanosti (allocation temporaire d'attente, ATA) se buď obnovuje každý měsíc, nebo je vyplácen maximální po dobu 12 měsíců, v závislosti na situaci příjemce. Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? Žádost o poskytnutí příjmu aktivní solidarity (revenu de solidarité active, RSA) je posouzena subjektem určeným krajskými radami (conseils généraux, tj. shromáždění francouzských departementů). Nárok na příspěvek pro dospělé zdravotně postižené osoby (allocation pour adulte handicapé, AAH) je přezkoumán Výborem pro práva postižených osob a samostatný život (commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées). Žádosti o příspěvek zvláštní solidarity (allocation de solidarité spécifique, ASS) a přechodný příspěvek v nezaměstnanosti (allocation temporaire d'attente, ATA) jsou posouzeny subjektem odpovědným za vyplácení dávek v nezaměstnanosti (Pôle emploi). Žádosti o příspěvek solidarity pro staré osoby (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA) a doplňkový příspěvek v invaliditě (Allocation supplémentaire d invalidité, ASI) jsou posuzovány institucemi (fondy) pověřenými vyplácením starobních dávek a dávek v invaliditě. červenec

25 Kapitola XII: Dlouhodobá péče Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? V rámci francouzského systému sociálního zabezpečení není uplatňován jednotný přístup, pokud jde o ztrátu soběstačnosti a schopnosti vykonávat každodenní činnosti. Dávky dlouhodobé péče jsou namísto toho poskytovány na základě několika různých zákonů. Příplatek na pomoc třetí osoby Právní předpisy stanoví příplatek na pomoc třetí osoby (majoration pour aide d'une tierce personne) v případě, že žadatel pobírá: invalidní důchod (pension d'invalidité), starobní důchod (pension de vieillesse) (při splnění určitých podmínek) nebo důchod z důvodu pracovního úrazu (rente d'accident de travail). Příjemci by v době přezkumu nároku na příplatek neměli být ve věku, kdy mohou pobírat plný důchod, bez ohledu na dobu pojištění, a musí potřebovat pomoc třetí osoby k provádění většiny základních úkonů každodenního života. Příspěvek na speciální vzdělávání postiženého dítěte Příspěvek na speciální vzdělávání postiženého dítěte (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé) je poskytován dětem mladším 20 let s trvalým pobytem ve Francii, které jsou postiženy z 80 % nebo za zvláštních okolností z %. Příspěvek pro zdravotně postižené osoby a příspěvek pro osoby, které se potýkají se ztrátou soběstačnosti Je třeba zmínit dva další příspěvky na dlouhodobou péči. Prvním z nich je příspěvek pro zdravotně postižené osoby (prestation de compensation du handicap) poskytovaný postiženým osobám mladším 60 let, které mají trvalý pobyt ve Francii a jejichž postižení odpovídá stanoveným kritériím. Druhým příspěvkem je příspěvek pro osoby, které se potýkají se ztrátou soběstačnosti (allocation personnalisée d'autonomie), poskytovaný osobám starším 60 let s trvalým pobytem ve Francii, které trpí ztrátou soběstačnosti. Dávka nepodléhá ověření majetkových poměrů, nicméně její výše se liší v závislosti na dostupných zdrojích / úrovni příjmu. Co je kryto? Věcné dávky Příspěvek pro zdravotně postižené osoby (prestation de compensation du handicap) a příspěvek pro osoby, které se potýkají se ztrátou soběstačnosti (allocation červenec

26 personnalisée d'autonomie) lze použít k úhradě nákladů na domácí péči, částečnou ústavní péči a plnou ústavní péči. V případě domácí péče je posuzována požadovaná pomoc. Výše dávky závisí na použitém plánu pomoci s přihlédnutím k míře účasti příjemce a je stanovena v závislosti na prostředcích příjemce. V případě částečné ústavní péče existuje nárok na denní péči ve specializovaném středisku. Přiznaný počet hodin závisí na posouzení potřeby pomoci. Pokud jde o ústavní péči (tj. ubytování v sociálním či zdravotně-sociálním zařízení a hospitalizaci ve zdravotním zařízení nebo zařízení pro ubytování starých osob ve stavu odkázanosti (Établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD)), výše dávky se rovná výši nákladů odpovídajících stupni ztráty soběstačnosti podle sazby příslušného zařízení, od nichž se odečte účast samotného příjemce. Peněžité dávky Příplatek na pomoc třetí osoby (majoration pour aide d'une tierce personne) odpovídá 40% navýšení důchodu, který nemůže být nižší než minimální částka stanovená vyhláškou. Příspěvek na speciální vzdělávání postiženého dítěte (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé) se dělí do šesti kategorií. Existuje zvláštní příplatek pro vyživované děti rodiče-samoživitele, jenž pobírá příspěvek na speciální vzdělávání postiženého dítěte, spadající alespoň do druhé kategorie. Ostatní dávky Jiné dávky zahrnují technické granty na nákup nebo pronájem zvláštního vybavení, úpravu často používaného vybavení, podporu v oblasti bydlení (jeho přizpůsobení), podporu týkající se dopravy, zvláštní či výjimečnou pomoc a asistenční zvířata. Jak získat přístup k dlouhodobé péči? Vaši žádost o příplatek na pomoc třetí osoby (majoration pour aide d'une tierce personne) přezkoumá posudkový lékař dotyčné pojišťovny. Potřebu příspěvku na speciální vzdělávání postiženého dítěte (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé) a příspěvku pro zdravotně postižené osoby (prestation de compensation du handicap) posoudí multidisciplinární tým. Pokud jde o příspěvek pro osoby, které se potýkají se ztrátou soběstačnosti (allocation personnalisée d'autonomie), posouzení přísluší zdravotně-sociálnímu týmu. červenec

27 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky Přejete-li si zjistit informace o otázkách sociálního zabezpečení, které se týkají více než jedné země EU, máte možnost vyhledat příslušnou kontaktní instituci se sídlem v Evropě v seznamu institucí spravovaném Evropskou komisí. Tento seznam je k dispozici na internetové stránce Ministerstva Ministerstvo práce, zaměstnanosti odborného vzdělávání a sociálního dialogu Ministerstvo sociálních věcí a zdraví Ministerstvo hospodářství a financí Ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví Příslušné právní předpisy Všeobecné informace Portál sociálního zabezpečení Styčný orgán Evropské a mezinárodní kontaktní centrum pro otázky sociálního zabezpečení (CLEISS) 11 rue de la Tour des Dames F Paris Cedex 09 Vybírání příspěvků a pojištění na sociální zabezpečení ACOSS 36, rue de Valmy Montreuil Cedex Nemoc, mateřství, otcovství, invalidita, úmrtí a pracovní úrazy zaměstnanců Státní zdravotní zaměstnanecká pojišťovna Caisse nationale d assurance maladie maternité des travailleurs salariés 26-50, avenue du Professeur-André-Lemierre F Paris Cedex 20 červenec

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Norsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Norsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Norsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.)

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.) Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 記 入 要 領 Žádost o starobní/invalidní důchod Číslo japonského důchodového

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS)

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Č.j. 990600/500/36/2013/SRP Ve Varšavě dne 18. června 2013 Věc: Dodatky k polským právním předpisům V souvislosti s dodatky k důchodovým právním předpisům v Polsku

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení S m l o u v a mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Turecká republika (dále jen smluvní strany), s přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více