Základní škola a mateřská škola, Všestary VÝROČNÍ ZPRÁVA. ředitele školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Všestary VÝROČNÍ ZPRÁVA. ředitele školy za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Všestary VÝROČNÍ ZPRÁVA ředitele školy za školní rok Výroční zpráva byla schválena: pedagogickou radou dne 11. října 2012 školskou radou dne 18. října 2012

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných žácích: 5.4 Komentář k údajům o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o školních i mimoškolních aktivitách a školních projektech 7.2 Účast žáků školy v matematických soutěžích 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy Závěr výroční zprávy ředitele školy 2

3 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva ředitele školy za školní rok Škola název školy Základní škola a mateřská škola, Všestary adresa školy Všestary 57, PSČ právní forma příspěvková organizace právní subjekt zařazení do sítě škol IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: PaedDr. Petr FIKEJZ zástupce ředitele: Mgr. Dagmar FRÍZLOVÁ kontakt tel.: fax: www: zsvsestary.cz 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Obec Všestary adresa zřizovatele Všestary 35, PSČ kontakt tel.: fax: Součásti školy kapacita Mateřská škola Chlum 50 Mateřská škola Všestary 50 Základní škola 350 Školní družina 60 Školní jídelna výdejna MŠ Chlum 52 Školní jídelna Všestary Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/ žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola Chlum ,5 Mateřská škola Všestary ,5 1. stupeň ZŠ ,1 19,1 2. stupeň ZŠ ,4 10 Školní družina Školní jídelna - výdejna x 43 x x MŠ Školní jídelna ZŠ x 265 x x 3

4 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Výroční zpráva ředitele školy za školní rok Materiálně technické podmínky školy jsou na dobré úrovni. Mateřské školy mají po dvou vybavených učebnách, základní škola má 4 učebny v budově čp. 2, a 11 učeben v budově čp V této budově jsou zařízeny počítačová a multimediální učebna, knihovna a dílny. U každé budovy (včetně MŠ) je odpočinkový areál pro žáky. Škola využívá svoji tělocvičnu, hřiště Sokola Všestary, bazén a posilovnu v areálu školy. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, stavitelnými žákovskými lavicemi. Škola se průběžně podle potřeby vybavuje učebními pomůckami, hračkami i sportovním nářadím. Žáci mají zapůjčeny učebnice a učební texty. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni. Na každém odloučeném pracovišti jsou PC pro učitele a další audiovizuální technika. 1.6 Údaje o školské radě Zvolení zástupci do školské rady Zástupci pedagogů: Ing. Petr Milfort Mgr. Alena Jirková - předsedkyně školské rady Zástupci zákonných zástupců: PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. Ing. Vladimír Fof Jmenovaní zástupci do školské rady Zástupci Obce Všestary: Marika Čapková Dohnalová Josef Pešek Znění jednací řádu, který přijala předchozí školská rada, bylo novou ŠR schváleno dne Jednací řád školské rady zřízené dne usnesením Zastupitelstva obce Všestary ze dne Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Čl. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady. 4

5 Čl. 4 Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. Čl. 5 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. O schválení těchto dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná tyto dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. V ostatních případech (uvedených v 168 odst. 1 písm. a), e), f) a g) školského zákona) se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady. Čl. 6 Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. Čl. 7 Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou. Čl. 8 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY 12 5

6 3. Přehled pracovníků školy Výroční zpráva ředitele školy za školní rok Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 48 Počet učitelů ZŠ 18 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 Počet zaměstnanců na MD Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ a MŠ Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek ročník vzdělání Aprobace Mgr. Baladová Iveta třídní učitelka 1,00 VŠ D - Nj Mgr. Beránková Martina třídní učitelka 1,00 VŠ r. PaedDr. Fikejz Petr ředitel školy 1,00 VŠ M - Z Mgr. Brát Karel učitel 1,00 VŠ F Zt Mgr. Frízlová Dagmar zástupkyně ŘŠ 1,00 VŠ Čj D Mgr. Hamerská Marie učitelka, VP 0,68 VŠ Ch Př Mgr. Hlávková Miroslava učitelka 1,00 VŠ Ch M Mgr. Pípová Zuzana učitelka 1,00 VŠ 1.-5.r.-Aj Mgr. Dědková Blanka vychovatelka ŠD 1,00 VŠ r. Mgr. Matějčková Petra třídní učitelka 1,00 VŠ r. Ing. Milfort Petr třídní učitel 0,55 VŠ studium Mgr. Jirková Alena třídní učitelka 1,00 VŠ M Tv Z Mgr. Bisová Jana učitelka 0,82 VŠ vych. Šanderová Miloslava třídní učitelka 1,00 VŠ r. Špráchalová Jiřina vychovatelka ŠD 1,00 SŠ vych. Mgr. Šrůtová Jiřina třídní učitelka 1,00 VŠ r. Mgr. Tichá Anna třídní učitelka 1,00 VŠ Čj D Tomášová Zina učitelka 0,95 VŠ M Pč Mgr. Vycpálková Markéta třídní učitelka 1,00 VŠ r. Mgr. Zákravská Hana třídní učitelka 1,00 VŠ r. Specializované činnosti: PaedDr. Fikejz Petr Mgr. Frízlová Dagmar Mgr. Baladová Iveta Tomášová Zina koordinátor ICT koordinátor ŠVP prevence soc. pat. jevů výchovný poradce 6

7 Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek mateřských škol vzdělání MŠ Všestary Brandejsová Olga učitelka 1,00 VŠ Rezková Ladislava vedoucí učitelka 1,00 SŠ Moravcová Blanka učitelka 1,00 SŠ Mlatečková Jitka učitelka 1,00 SŠ MŠ Chlum Morávková Dana učitelka 1,00 SŠ Luštíková Věra učitelka 1,00 SŠ Větrovcová Renata vedoucí učitelka 1,00 SŠ Pečenková Libuše učitelka 0,61 SŠ Pracovníci na mateřské dovolené Funkce Pracoviště Malá Lenka učitelka MŠ Všestary Karlová Alena učitelka MŠ Chlum Vycpálková Markéta do učitelka ZŠ Řeháková Lenka učitelka ZŠ Dokoupilová Kateřina učitelka ZŠ Herfurtová Lucie učitelka ZŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 92 učitelé 2. stupně 88 Učitelky MŠ 100 učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby pracovníci mateřské školy (Chlum + Všestary) Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy pracovníci ZŠ (1. 9. ročník) Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

8 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Černá Jarmila uklízečka 1,0 SOU Došelová Zuzana uklízečka 1,0 základní Dvořáková Ivana kuchařka, uklízečka 0,75 SOU Flégrová Drahomíra vedoucí kuchařka 1,0 SOU Horáčková Iveta školnice MŠ Chlum 1,0 SOU Kopecká Jitka uklízečka 0,50 SOU Kubánková Věra uklízečka 1,0 SOU Macháčková Zdena vedoucí ŠJ Všestary 1,0 SŠ Srdínková Hana uklízečka 1,0 základní Vávra Milan školník 1,0 SOU Špryňarová Hana hospodářka 1,0 SŠ Šťastná Jana kuchařka 1,0 základní Macháčková Monika kuchařka na MD 1,0 SOU Tajchmanová Miroslava kuchařka 1,0 základní 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem

9 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Statistika prospěchu tříd 1. pololetí školního roku 2011/12 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel I. A ,021 21,62 - Mgr. Šrůtová Jiřina I. B ,000 17,73 - Mgr. Zákravská Hana II. tř ,013 18,23 - Mgr. Beránková Martina III. tř ,260 29,68 - Šanderová Miloslava IV. tř ,213 28,45 - Mgr. Dědková Blanka V. A ,137 43,23 - Mgr. Matějčková Petra V. B ,296 17,27 - Tomášová Zina VI. A ,462 43,73 - Mgr. Baladová Iveta VI. B ,244 35,41 - Mgr. Hlávková Miroslava VII. tř ,687 84,16 - Mgr. Jirková Alena VIII. tř (2+0) 1,768 49,12 - Ing. Milfort Petr IX. tř ,493 46,61 - Mgr. Tichá Anna CELKEM (2+0) 1,300 36,27-9

10 Statistika prospěchu tříd 2. pololetí školního roku 2011/12 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel I. A ,021 44,87 - Mgr. Šrůtová Jiřina I. B ,000 31,33 - Mgr. Zákravská Hana II. tř ,045 34,23 - Mgr. Beránková Martina III. tř ,266 30,90 - Šanderová Miloslava IV. tř ,113 38,90 - Mgr. Dědková Blanka V. A ,124 73,64 - Mgr. Matějčková Petra V. B ,327 29,22 - Tomášová Zina VI. A ,496 53,68 - Mgr. Baladová Iveta VI. B ,218 78,94 - Mgr. Hlávková Miroslava VII. tř (4+0) 1,698 80,34 - Mgr. Jirková Alena VIII. tř (1+0) 1,825 56,15 - Ing. Milfort Petr IX. tř ,517 85,05 - Mgr. Tichá Anna CELKEM (5+0) 1,304 53,104 - Přehled o chování v 1. pololetí školního roku 2011/12 Třída C h o v á n í DTU DŘŠ 2 3 Pochvaly Třídní učitel(ka) I. A Mgr. Šrůtová Jiřina I. B Mgr. Zákravská Hana II. tř Mgr. Beránková Martina III. tř Šanderová Miloslava IV. tř Mgr. Dědková Blanka V. A Mgr. Matějčková Petra V. B Tomášová Zina VI. A Mgr. Baladová Iveta VI. B Mgr. Hlávková Miroslava VII. tř Mgr. Jirková Alena VIII. tř Ing. Milfort Petr IX. tř Mgr. Tichá Anna

11 Přehled o chování v 2. pololetí školního roku 2011/12 Třída C h o v á n í DTU DŘŠ 2 3 Pochvaly Třídní učitel(ka) I. A Mgr. Šrůtová Jiřina I. B Mgr. Zákravská Hana II. tř Mgr. Beránková Martina III. tř Šanderová Miloslava IV. tř Mgr. Dědková Blanka V. A Mgr. Matějčková Petra V. B Tomášová Zina VI. A Mgr. Baladová Iveta VI. B Mgr. Hlávková Miroslava VII. tř Mgr. Jirková Alena VIII. tř Ing. Milfort Petr IX. tř Mgr. Tichá Anna Souhrnný přehled o chování tříd 2011/12 C h o v á n í DTU DŘŠ 2 3 Pochvaly 1. pololetí pololetí Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí žáků absence na žáka absence na žáka 2. pololetí žáků oml. neoml. oml. neoml. oml. neoml. oml. neoml. 1. stupeň ,030 0, stupeň , stupeň ,585 0, stupeň ,455 0 škola ,967 0,000 škola ,

12 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení Komentář k údajům o výsledcích vzdělávání žáků Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne je stanoven v rámci zásad psychohygieny. Organizace vzdělávání je v souladu s vyhláškou č. 48/2005Sb. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se učí podle individuálních plánů. Nadaní žáci mají možnost rozšiřovat své vědomosti ve volitelných předmětech. Škola má vytvořen vlastní školní i klasifikační řád. Rodiče jsou informováni o hodnocení prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, dále na pravidelných třídních schůzkách, případně po telefonické domluvě kdykoli v průběhu roku. Škola spolupracuje s PPP HK a SPC-Hradecká ul., HK. Ve škole se věnujeme prevenci sociálně patologických jevů. Zlepšuje se komunikace mezi žáky a učiteli, což přispívá k lepšímu klimatu školy, má to vliv i na zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Průběh a výsledky vzdělávání Výuka je vedena v souladu s obecnými cíli předškolního i základního vzdělávání. V jednotlivých ročnících jsou témata upravována v návaznosti na probrané učivo předcházejících ročníků a náročnost je zaměřena na individuální potřeby žáků. Učitelé propojují teoretické poznatky s praktickými. Vhodně a přiměřeně stanovují cíle výuky. Materiální podpora výuky Většina učeben je svým uspořádáním vhodná pro výuku, postupně jsou modernizovány, vybavovány výškově stavitelnými lavicemi. Do některých učeben je zavedena audiovizuální technika a počítače. Běžně se využívají trojrozměrné pomůcky a další názorné plošné pomůcky jako např. zeměpisné a dějepisné mapy, gramatické mapy apod. Vyučovací formy a metody Učitelé organizují výuku tak, aby se žáci aktivně zapojovali do výuky, aby se vzájemně tolerovali a pracovali podle svých individuálních možností a zkušeností. Děti se učí pracovat s chybou během frontálního, skupinového i individuálního vyučování. Tyto metody jsou účelně voleny podle obsahu a cílů výuky i podle aktuálního stavu třídy. Je respektováno individuální tempo žáků a možnost jejich relaxace. 12

13 Motivace žáků Žáci jsou motivováni zařazováním různých aktivit exkurzemi, praktickými ukázkami, možností samostatně si v praxi ověřit své vědomosti. Podílí se tu i osobní přístup učitele. Vliv u mnohých žáků má i hodnocení učitele, kdy formou slovního hodnocení zanalyzují chyby a žák má možnost zlepšovat svou práci. Interakce a komunikace Učitelé dbají na rozvoj komunikativních dovedností žáků, děti jsou vedeny k akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žákem, obecně i mezi dospělými a dětmi. Žáci mají možnost vytvářet vlastní názor, pokud argumentace a diskuze probíhá podle zásad slušného chování. Jsou vedeni k vzájemnému respektování a toleranci. Hodnocení žáků Učitelé vždy své hodnocení zdůvodňují, využívají vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáka. Hodnocení je věcné a konkrétní. Dbají na ocenění i dílčího pokroku. Respektují individuální schopnosti žáka a v plném rozsahu využívají různé metody hodnocení v souladu s klasifikačním řádem. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Datum ZŠ MŠV MŠCh Jméno celý rok Fikejz Managment řízení školy celý rok Frízlová Managment řízení školy podzim 2011 Fikejz Digitální fotografie Frízlová Bakaláři Školní matrika předávání dat na ÚIV Fikejz Tvorba webových stránek Špráchalová Vánoční keramika Moráková Komunikace Luštíková Komunikace Dědková Výroba přání různými technikami Šrůtová Výběr psychomotoric. her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Rezková Dětská kresba Matějčková Nápady na komunikační činnosti v hodinách češtiny Mlatečková Písničky, pohyb a hudba Kerhartová Fusing spékání skla v mikrovlné troubě Fikejz Seminář EVVO Frízlová Seminář EVVO Jirková Seminář Kin-ball Zákravská Výtvarné techniky v praxi. Plstění Milfort Instruktor školního lyžování Moravcová Tanečky v mateřské škole Zákravská Pedig 3D. Dekorace Beránková Metody dramatické výchovy ve výuce Fikejz Lektorské dovednosti Jirková Seminář Kin-Ball Mlatečková Environmentální výchova v MŠ

14 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o školních i mimoškolních aktivitách a školních projektech Termín Účast Akce A, 6. B Dožínky HK tř. Exkurze skanzen Krňovice roč. Den zvířat - projekty tříd předplatné Divadelní představení, Klicperovo divadlo HK Dýňové slavnosti tř. Exkurze Hackel Trade, HK roč. Projektový den Den s EU, Dánsko tř. Exkurze automobilka Kolín tř. Exkurze hotelová škola, Chrudim tř. Exkurze Muzeum HK tř. Prezentace SOŠ Hradební HK, ve škole roč. Exkurze Muzeum HK tř. Výstava SŠ a SOŠ Aldis HK roč. Výchovný koncert, tělocvična ZŠ jednotlivci Hudební vystoupení v kostele, Všestary tř. Etická výchova beseda, Mgr. Stránská roč. Koncert Jumping Drums, Adal HK A Etická výchova beseda, Mgr. Stránská B Etická výchova beseda, Mgr. Stránská tř. Etická výchova beseda, Mgr. Stránská Mikuláš a čerti na ZŠ ŠD Exkurze ZOO Dvůr Králové roč. Etická výchova beseda, Mgr. Stránská roč. Tvořivá dílna SOŠ Hlušice roč. Interaktivní program Advent A, B Etická výchova beseda, Mgr. Stránská roč. Vzdělávací pořad Láska je jen slovo, Centrál HK Hud. kr. Malý vánoční koncert schody 1. st. ZŠ roč. Vánoční zpívání roč. Filmové představení Saxana Centrál HK tř. Exkurze Úřad práce HK MŠ Všest. Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ MŠ Chlum Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ předplatné Divadelní představení, Klicperovo divadlo HK roč. Filmové představení Žraloci na souši, Centrál HK tř. Etická výchova beseda, Mgr. Stránská roč. Etická výchova beseda, Mgr. Stránská tř. Divadelní představení U kanónu stál, Divadlo Drak, HK roč. Timedance v hodinách tělesné výchovy roč. Recitační soutěž školní kolo roč. Divadelní představení Červená karkulka, Divadlo Drak, HK předplatné Divadelní představení Figarova svatba, Klicperovo divadlo HK roč. Dětský karneval, tělocvična ZŠ roč. Projektový den Den s EU, Maďarsko jednotlivci Olympiáda v ČJ okresní kolo, HK jednotlivci Recitační soutěž okresní kolo, HK 14

15 tř. Interaktivní program Velikonoce tř. Divadelní představení Velikonoční pohádka, Adal HK předplatné Divadelní představení Don Juan, Klicperovo divadlo HK roč. Exkurze skanzen Krňovice tř. Exkurze Kutná Hora Poprvé spolu I budoucí prvňáci ve škole roč. Exkurze hvězdárna, HK roč. Projektový den Den matek tř. Přírodopisná vycházka Chlum jednotlivci Projektový den návštěva v ZŠ Choceň A, B Exkurze hvězdárna, HK Poprvé spolu II budoucí prvňáci ve škole roč. Vzdělávací pořad Galapágy, Centrál HK A, B Vycházka po HK s průvodcem roč. Vzdělávací pořad Hranická propast, Adal HK tř. Literární exkurze Hankův dům, Hořiněves roč. Ukázka bojového vozidla jednotlivci Projektový den návštěva ZŠ Choceň u nás předplatné Divadelní představení Bylo nás pět, Klicperovo divadlo HK tř. Školní výlet - Jaroměř tř. Školní výlet Český ráj A, B Exkurze Muzeum řemesel, Letohrad tř. Exkurze Praha, Židovské město, do tř. Exkurze letiště Čáslav jednotlivci Hraní na schodech jednotlivci Miss panenka Český rozhlas HK tř. Školní výlet Městečko Trnávka, do A, B Školní výlet Deštné v Orl. h., do roč. Školní výlet hrad Kost tř. Exkurze Galerie moderního umění, HK A, B. Školní výlet Prachovské skály roč. Exkurze třídírna odpadů Černá za Bory tř. Exkurze kozí farma, Kunčice n. L tř. Exkurze program Hrajeme si i hlavou, HK roč. Honba za pokladem, Chlum 7.2 Účast žáků školy v matematických soutěžích Termín Účast Akce roč. Pythagoriáda matematická soutěž, školní kolo, vybraní žáci jednotlivci Pythagoriáda matematická soutěž, okresní kolo roč. Matematická soutěž Klokan 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Termín Účast Akce tř. Liga škol v orientačním běhu, HK 15

16 jednotlivci Turnaj stolní tenis, HK tř. Liga škol v orientačním běhu, HK tř. Turnaj chlapců ve florbalu, ZŠ Předměřice vybraní žáci tř. Turnaj dívek ve florbalu, ZŠ M. Horákové HK tř. Turnaj dívek ve florbalu, HK tř. Turnaj dívek ve florbalu, HK tř. Turnaj dívek ve florbalu školní soutěž tř. Pohár min. školství florbal chlapců tř. McDonald Cup turnaj v kopané, ZŠ M. Horákové, HK tř. Liga škol v orientačním běhu, HK tř. McDonald Cup - turnaj v kopané, ZŠ M. Horákové, HK tř. Turnaj v minikopané, ZŠ Třebechovice p/or tř. Turnaj v minikopané, ZŠ Třebechovice p/or tř. Liga škol v orientačním běhu, HK tř. Sportovní den hřiště Světí tř. Sportovní den hřiště Světí 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/12 nebyla škola kontrolována Českou školní inspekcí. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost údaje v Kč Náklady celkem , , ,35 z toho: - platy ostatní osobní náklady pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby , ,04 - ostatní provozní náklady , , ,31 Výnosy celkem , , ,18 v tom - dotace ze stát. rozp., od kraje příspěvek na provoz od zřizovatele zúčtování fondů , ,73 - ostatní výnosy , , ,45 Hospodářský výsledek , ,83 Investiční dotace celkem 0 16

17 Závěr výroční zprávy ředitele školy Výroční zpráva ředitele školy za školní rok Organizaci se dařilo naplňovat stanovené cíle a priority, udržovat si dobré jméno u všestarské veřejnosti, připravovat žáky úspěšně ke vstupu do středních škol i osmiletého gymnázia. Svědčí o tom i zájem veřejnosti o přijetí dětí do školy z jiných spádových obvodů. Předpoklady dalšího vývoje školy: 1) Práce na Školním vzdělávacím programu s modifikací na rozvoj osobnosti žáků školy s ohledem na jejich individuální schopnosti, budování vědomí národní identity, tolerance k ostatním lidem a národům a respektování lidských práv. 2) Stabilizace pedagogického sboru, dosažení co nejvyšší odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, jejich další rozvoj a vzdělávání. 3) Odstranění provozních, bezpečnostních a hygienických nedostatků, které ztěžují práci a provoz školy. 4) Rozšiřování vybavení odborných pracoven, vytváření vhodnějších učebních a pracovních podmínek jak žákům, tak zaměstnancům školy. Orientace práce pro příští školní rok: a) výchovně vzdělávací oblast - rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti žáků v rámci výuky volitelných a nepovinných předmětů - vytvořit žákům příjemné a nestresové prostředí, umožnit jim prezentování jejich vlastních názorů a postojů - postupně integrovat žáky se sníženým intelektem a speciálními poruchami učení - snažit se vytipovat mimořádně nadané žáky a umožnit jim individuální rozvoj osobnosti - umožnit žákům efektivněji využívat učebnu VT jak v průběhu vyučovacího procesu, tak i po vyučování b) personální oblast - vytvořit základní předpoklady, materiální a psychohygienické podmínky pro zajištění kvalifikované výuky - umožnit zaměstnancům dále rozvíjet své vědomosti a dovednosti, podporovat jejich účast na akcích DVPP, v kurzech, školeních a seminářích - vyškolit zaměstnance v práci na počítačích a s internetem v rámci vládního programu SIPVZ, atd. c) materiálně technické a psychohygienické podmínky - pracovat na vylepšení vzhledu a estetizaci vnitřních prostor a okolí školy - investovat do oprav a údržby budov, snažit se vylepšit vybavení učeben, kabinetů a kanceláří - napojit počítačovou síť tak, aby se dala efektivně využít při výuce jednotlivých předmětů formou výukových programů - zlepšit hygienické podmínky pro zaměstnance správního úseku d) řízení školy a vzájemná informovanost - využívat informační toky ve škole - zajistit pravidelná setkání širšího vedení školy - zefektivnit kontrolní činnost ve škole 17

18 e) hospodaření školy - efektivně využívat přidělené finanční prostředky jak z Obce Všestary, tak i z MŠMT (KÚ) - určit si priority a vhodně sestavit rozpočet školy na rok zaměřit se na úsporné využívání všech energií, atd. - pokračovat ve stávajících a zároveň hledat nové finanční toky (granty) f) bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zajistit pravidelné proškolení BOZP, PO a CO - seznámit všechny žáky školy se školním řádem - snažit se o prevenci v úrazovosti žáků, atd. g) spolupráce školy s veřejností - snažit se o propagaci a dobré jméno školy na veřejnosti - nadále prohlubovat spolupráci školy s rodiči, vyhledávat potencionální sponzory - včas, komplexně a objektivně informovat rodiče o prospěchu a chování jejich dětí - spolupracovat se všemi institucemi, které navazují na systém základního vzdělávání atd. Zpracoval: PaedDr. Petr Fikejz Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Datum projednání ve školské radě: Podpis ředitele a razítko školy:... 18

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka. Přítomni: Zápis č.1 2014/2015 z jednání Školské rady Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace Dne 2.10. 2014 a) Mgr. Ing. Libor Babák, Phd. ředitel organizace b) Marcela Havlišová, Mgr.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více