Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU"

Transkript

1 Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení: Jméno a příjmení člena ZM pí. Věra Baumgartnerová Přítomnost ano Jméno a příjmení člena ZM p. Karel Pokorný Přítomnost ano pí. Iva Červená ano Mgr. Jaroslav Poláček ne p. Petr Dlouhý ano Mgr. Hana Prchlíková ano p. Pavel Farský ano p. Tomáš Prokop ano p. Jaroslav Holata ano Bc. Martin Půta ano p. Radek Horák ne MUDr. Radomír Sekvard ne Mgr. Josef Horinka ano p. Jaroslav Sklenář ano Mgr. Ladislava Jurková ano p. Milan Slezák ano p. Jan Krečman ano p. Stanislav Štok ne p. Václav Krejčík p. Petr Kudláček Ing. Jaromír Mottl MUDr. Ivana Pavlová Ing. Radek Petr ano ne ano ne ano p. Petr Vinklárek ThMgr. Hedvika Zimmermannová ne ano Při zahájení jednání přítomno 18 členů Zastupitelstva města, které tímto bylo usnášeníschopné. Změna počtu členů Zastupitelstva města je zaznamenána níže a u samostatného uvedení hlasování k jednotlivým bodům. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu. Pozdní příchod: Dřívější odchod: Omluveni: Neomluveni: Zapisovatelka: p. Radek Horák (od projednávaného bodu 1.6) MUDr. Radomír Sekvard (od projednávaného bodu 2) Mgr. Jaroslav Poláček (od projednávaného bodu 3) -- MUDr. Ivana Pavlová, p. Stanislav Štok, p. Petr Kudláček p. Petr Vinklárek pí. Věra Blažková, zaměstnanec města Zahájení jednání: 17:01 hodin Ukončení jednání: 18:24 hodin 1

2 2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 9/223/ZM/14, viz oddíl 3. Průběh jednání, výsledek hlasování a přijetí usnesení. 3. PRŮBĚH JEDNÁNÍ, VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ A PŘIJATÁ USNESENÍ Průběh k bodu 1) 1.1 Program 9. jednání ZM a zařazení materiálů přímo před jednáním ZM 1. Zahájení zasedání Schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatelky zápisu, schválení zápisu z 8. ZM a ust. ZM 2014, změna jednacího řádu ZM 2. Kontrola usnesení z 8. řádného a ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 4. Diskuse občanů 5. Majetkoprávní úkony a ostatní 5.1 Záměr koupě souboru nemovitostí č.p. 378 Liberecká ul., Hrádek n/n - bod stažen z programu 5.2 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 568/1, 568/9, 568/10 a 568/11 k.ú. Hrádek nad Nisou 5.3 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 568/19 k.ú. Hrádek nad Nisou 5.4 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 923/1 k.ú. Hrádek nad Nisou 5.5 Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 373 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 5.6 Prodej pozemku p.č. 659 v k.ú. Loučná 5.7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 5.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou 5.9 Dohoda o narovnání manželé Šourkovi 6. Rozpočtová změna č. 5 za rok Podání žádosti Terénní pracovník Termíny RM a ZM na 1. pol Interpelace zastupitelů 9.1 Nové interpelace 10. Písemné informace 10.1Zpráva o činnosti MP za měsíc září a říjen Dopis-informace o projektu Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Lib.kraje 10.3 Informace o nákupu komodit elektr. A plynu prostřednictvím ČMKBK 10.4 Registrace akce OPŽP Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou 10.5 Schválení přijetí dotace OPŽP Snížení energ. náročnosti ZŠ T. G. M Schválení přijetí dotace OPŽP Rekonstrukce parku v ul. gen. Svobody 10.7 Schválení přijetí dotace MMR RPS Pod Tratí II. etapa 10.8 Schválení přijetí dotace LK Oprava střechy objektu č.p. 124 BESEDA 10.9 Plán zimní údržby komunikací 2014/ Schválení přijetí dotace OPŽP Zkvalitnění nakládání s bioodpady Schválení přijetí dotace z FMP ERN Zařízení cest. ruchu areál Kristýna Schválení přijetí dotace OPŽP Snížení energ. náročnosti DPS Nádražní 2

3 11. Doplnění programu Doplnění materiálů: K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu K bodu č. 5 Majetkoprávní operace 5.6 Prodej pozemku p.č. 659 v k.ú. Loučná K bodu č. 10 Písemné informace Schválení přijetí dotace OPŽP - Snížení energ. náročnosti DPS Nádražní ul. Nové body: Žádost o zařazení na program jednání K bodu č. 10 Písemné informace Zpráva z Finančního výboru 9/223/ZM/14 Zastupitelstvo města schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2014 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města. Hlasování: pro: 18 zdrželi se: 0 proti: Návrhová komise 9/224/ZM/14 : Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Věra Baumgartnerová, p. Ivana Červená a p. Petr Dlouhý. Hlasování: pro: 18 zdrželi se: 0 proti: Ověřovatelé zápisu 9/225/ZM/14 : Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Jaroslav Holata a Mgr. Hana Prchlíková. Hlasování: pro: 18 zdrželi se: 0 proti: 0 3

4 1.4 Zapisovatelka 9/226/ZM/14 : Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. Hlasování: pro: 18 zdrželi se: 0 proti: Zápis z 8. ZM a ustavujícího ZM 9/227/ZM/14 : Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 8. řádného ZM konaného dne a ustavujícího ZM konaného dne Hlasování: pro: 18 zdrželi se: 0 proti: 0 (17.06 hod příchod p. Horák) 1.6 Schválení jednacího řádu ZM p. tajemník seznámil zastupitele s nejdůležitějšími změnami: V jednacím řádu Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou došlo k úpravě v postupu hlasování, byl z jednacího řádu vypuštěn odstavec se zápisem o hlasování do hlasovacího lísku neboť výsledky hlasování jsou také zaznamenávány v zápise z jednání, a to jmenovitě u hlasování: zdržel se a je proti a dále v přípravě materiálu velkých rozsahů. 9/228/ZM/14 : Zastupitelstvo města schvaluje znění a vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou pro volební období Hlasování: pro: 18 zdrželi se: 1(p. Horák) proti: 0 (17.11 hod příchod MUDr. sekvard) Průběh k bodu 2) Kontrola usnesení z 8. řádného Zastupitelstva města v roce 2014 a ustavujícího ZM - předložil p. Timulák tajemník MÚ - předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 9/229/ZM/14 : 4

5 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 8. řádného jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne včetně přehledu plnění usnesení z minulých jednání a zprávu o plnění usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne Hlasování: pro: 20 zdrželi se:1 (MUDr. Sekvard) proti: 0 (17.16 hod příchod Mgr. Poláček) Průběh k bodu 3) Zpráva starosty a místostarosty o činnosti Místostarosta hovořil o: dokončování veřejného osvětlení v Doníně, kde se prováděla rekonstrukce VO kdy investorem je město a rekonstrukce nízkého napětí, kdy investorem je ČEZ. dokončování regulací městské části Hrádku nad Nisou VO, které by mělo být koncem listopadu zpuštěno do zkušebního provozu. nových školských radách, které již byly stanoveny. zprovoznění kluziště od dohodě s Koridem (koordinátorem veřejné dopravy Libereckého kraje) o obnovení zkušebního provozu na půl roku, některých spojů, které byly zrušeny. Starosta informoval o: o přípravách změn a aktualizacích některých městských vyhlášek do prosincového zastupitelstva dni starosty, který proběhne na téma k rozpočtu města 2015 chystaném prodeji pozemků průmyslové zóny 9/230/ZM/14 : Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty města a místostarosty města o činnosti úřadu za období od do Průběh k bodu 4) Diskuse občanů - bez dotazů - bez usnesení Průběh k bodu 5) Majetkoprávní operace 5

6 5.1 Záměr koupě souboru nemovitostí čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou - bod byl stažen Radou města z programu 5.2 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 568/1, 568/9, 568/10 a 568/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou Zpráva obsahuje návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům dotčeného stavbou "Sokolská - knn- AGILE" na p.p.č. 568/1, 568/9, 568/10 a 568/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za úplatu ve výši 7000 Kč bez DPH ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje z důvodu uložení zemního kabelu NN na p.p.č. 568/1, 568/9, 568/10 a 568/11. Ke smlouvě jsou připojeny geometrický plán vyznačující služebnosti inženýrské sítě zatěžující pozemek ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou o celkové délce 28 bm. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, která je stanovena ve výši 28 bm x 250 bm/kč = 7000 Kč bez DPH. Předložen geometrický plán č /2007 ze dne /231/ZM/14 : Zastupitelstvo města po projednání: 1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 568/1, 568/9, 568/10 a 568/11 v k. ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 568/1, 568/9, 568/10 a 568/11v k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, úplatně za cenu 7000 Kč bez DPH, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, zast. panem Ing. Petrem Dortem, bytem: Žerotín 105, Louny IČO (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č /2007 za cenu 7000 Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 5.3 Smlouva o zřízení služebnosti p.p.č. 568/19 v k.ú. Hrádek nad Nisou Zpráva obsahuje návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku dotčeného stavbou "Sokolská - knn- AGILE" na p.p.č. 568/19 v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za úplatu ve výši 2500 Kč bez DPH ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje z důvodu uložení zemního kabelu NN na p.p.č. 568/19. 6

7 Ke smlouvě jsou připojeny geometrický plán vyznačující služebnosti inženýrské sítě zatěžující pozemek ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou o celkové délce 10 bm. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, která je stanovena ve výši 10 bm x 250 bm/kč = 2500 Kč bez DPH. Předložen geometrický plán č /2010 ze dne /232/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání: 1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 568/19 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 568/19 v k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, úplatně za cenu 2500 Kč bez DPH, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, zast. panem Ing. Petrem Dortem, bytem: Žerotín 105, Louny IČO (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č /2010 za cenu 2500 Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 5.4 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 923/1 k.ú. Hrádek nad Nisou Stavebník manž. Walterovi bytem Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou vybudovali kanalizační a vodovodní přípojku k RD přes p.p.č. 923/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. Geometrický plán č / /233/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání: 1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch p.p.č. 923/6 k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 923/1 k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků nemovitosti p.p.č. 923/6 manželé Viktor a Simona Walterovi, bytem: Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami manželé Viktor a Simona Walterovi, bytem Pod Tratí 634, Hrádek nad Nisou 7

8 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) úplatně dle GP č / ,- Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 5.5 Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 373 v k.ú. Oldřichov na Hranicích Žadatel: Němeček Marek, Aloisina Výšina 628/100, Liberec Pozemek: p.č. 373, zahrada, o výměře 621 m2 v k. ú. Oldřichov na Hranicích Cena: Kč Předkupní právo na pozemek vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/23/2009 ze dne a je zapsáno na LV č. 33 vedené KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. Dle článku VI. Kupní smlouvy se kupující zavazují nabídnout předmět převodu prodávajícímu za kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, tj Kč. Předkupní právo je sjednané jako právo věcné. Předkupní právo zaniká kolaudací stavby zřízené na tomto pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemek je nepřístupný z komunikací ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, navrhuje odbor OIaSM vzdát se předkupního práva k předmětnému pozemku. Rada města doporučuje vzdání se předkupního práva k předmětnému pozemku. 9/234/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva na pozemek p.č. 373, zahrada, o výměře 621 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 5.6 Prodej pozemku p.č. 659 v k.ú. Loučná a revokace usn.č. 7/178/ZM/14 Žadatel: Lebduška Miloslav, Hartavská 181, Hrádek nad Nisou Pozemek: p.č. 659, zahrada, o výměře 169 m2 v k.ú. Loučná Cena dle IP: 250 Kč/m2 Zastupitelstvo města na svém jednání dne usnesením č. 7/178/ZM/14 schválilo prodej předmětného pozemku panu Lebduškovi za celkovou cenu Kč (cena s 5% navýšením) ve 48 měsíčních splátkách ve výši 973 Kč vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem říjen 2014 a poslední splátka bude uhrazena nejpozději do Dne byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o slevu z ceny pozemku z těchto důvodů: pozemek tvoří jeden celek s pozemkem p.č. 658, který je ve vlastnictví pana Lebdušky, pozemek je samostatně nepřístupný (z důvodu oplocení a kamenné zdi), dále je na pozemku uzavřena nájemní smlouva s panem Lebduškou. Žádost o prodej pozemku a také o slevu z ceny pozemku byla předložena na jednání Rady města dne Rada města slevu z ceny pozemku neodsouhlasila. 8

9 Rada města nedoporučuje poskytnutí slevy z ceny pozemku (usn.č. 19/740/RM/14 ze dne ), která byla již schválena Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. Navrhujeme revokaci usn.č. 7/178/ZM/14 s ohledem na skutečnost, že usnesením byl schválen splátkový kalendář v termínu od měsíce října 2014, který již nemůže být dodržen a opětovné schválení prodeje se zahájením splácení měsícem následujícím po podpisu kupní smlouvy. ThMgr.Zimmermannová zajímala se, pokud nebude p. Lebduška platit, zda se bude znovu revokovat. p. starosta doplnil, že došlo prodloužení administrace, proto nemohly být splněny podmínky původního usnesení. Proto se placení posouvá p. místostarosta vysvětlil, že p. Lebduškovi byl schválený prodej za původní částku ,- -Kč, následně si dal další žádost na splátkový kalendář, ten mu byl schválen také. Poté si podal žádost na slevu pozemku, nebyla tedy podepsána smlouva, kterou rada města nedoporučuje. Touto žádostí se zmeškal termín, kdy p. Lebduška měl začít splácet. Z tohoto důvodu je revokace a nové usnesení k žádosti, kdy ZM neschvaluje slevu z ceny pozemku, ale upravuje se termín splátek. 9/235/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání: 1/ neschvaluje poskytnutí slevy za prodej pozemku p.č. 659, zahrada, o výměře 169 m2 v k.ú. Loučná, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, 2/ revokuje usnesení č. 7/178/ZM/14 ze dne , kterým byl schválen splátkový kalendář od měsíce října 2014, 3/ schvaluje prodej pozemku p.č. 659, zahrada, o výměře 169m2 v k.ú. Loučná, za cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou cenu Kč (cena s 5% navýšením) ve 48 měsíčních splátkách ve výši 973 Kč vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem následujícím po podpisu smlouvy, panu Miloslavu Lebduškovi, bytem Hartavská 181, Hrádek nad Nisou, dle "Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou" ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12 a ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 3/ tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Hlasování: pro: 20 zdrželi se: 1(p. Horák) proti: Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Žadatel: Strobachovi Günter a Monika, Žitavská 558, Hrádek nad Nisou Pozemek: část p.č. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 72 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Odbor OIaSM nedoporučuje schválení prodeje předmětné části pozemku. Důvodem je možná směna pozemku p.č. 622/1 za část pozemku p.č.624, který je ve vlastnictví manželů Všetečkových. Zmíněnou slevou dojde k navýšení výměry pozemku p.č. 622/3, který může být následně prodán k výstavbě rodinného domu. Rada města nedoporučuje schválení zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku. 9

10 p. místostarosta ukázal na katastrální mapě polohu pozemků a vysvětlil plánovanou směnu pozemků, aby vznikl pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu. p. starosta na základě dotazu p. Dlouhého, zda již bylo jednáno s manželi Všetečkovými, požádal odbor OIaSM, aby tuto schůzku domluvil. p. Pokorný upozornil na další pozemek, který patří třetí osobě a souvisí s projednávanými pozemky. p. starosta poděkoval za upozornění a požádal o sjednání další schůzky. 9/236/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 72 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. 5.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou Žadatel: Rybářovi Marcel a Monika, Zlatá Výšina 738, Hrádek nad Nisou Pozemek: část p.č. 956/1, trvalý travní porost, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou Odbor OIaSM nedoporučuje schválení prodeje předmětné části pozemku. Důvodem je prodej celého pozemku. Do konce září 2014 zde byly umístěny garáže, jejichž nájmy byly ukončeny ke V současné době dochází k převzetí jednotlivých částí pozemku od nájemců. Smlouvy byly ukončeny z důvodu záměru prodeje celého pozemku. Rada města nedoporučuje schválení zveřejnění záměru prodeje části předmětného pozemku. p. Rybář - koukám, že to na městě funguje jako na vojně. Situace se mění každým okamžikem, protože před nějakou dobou jsem si dával žádost na odkup celé této parcely, žádost mi byla zamítnuta s tím, že se tam bude stavět nějaký dětský koutek nebo poslední dobou jsem slyšel, že lavičky. Z tohoto důvodu jsem požádal o odkup části pozemku, aby ten zbytek mohl sloužit k tomu záměru, o kterém jsem již mluvil. Pokud je překážkou to, že chci jenom část a ne celou, tak z mé strany to překážka není tedy. ThMgr. Zimmermannová zájem města je tam udělat jednak lavičky pro seniory a část odprodat. Nejdříve ale dokončit ten proces, kdy budou odstraněny garáže, řekne se, v jakém prostotu bude to a to a potom že odprodáme zbytek pozemků. p. Rybář rozuměl jsem. Jenom možná se záměrem, až bude projekt udělaný, já nemám problém to koupit i s věcným břemenem nájemní smlouvy na dožití té garáže, která tam ještě stojí. Jenom aby tu zaznělo. 9/237/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 956/1, trvalý travní porost, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou. Hlasování: pro: 20 zdrželi se: 1(p. Krejčík) proti: 0 10

11 5.9 Dohoda o narovnání - manželé Šourkovi Dne Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo usnesením č. 8/212/ZM/14 manželům Šourkovým slevu z kupní ceny pozemku jako kompenzaci k zatížení části pozemku optickým kabelem ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. ve výši ,- Kč. Dále bylo odsouhlaseno také poskytnutí příspěvku na ochranu metalického kabelu před mechanickým poškozením oproti skutečně vynaloženým a dokladovaným nákladům. Navrhujeme poskytnutí příspěvku do maximální částky ,- Kč, kdy je tato zjištěna na základě propočtu doloženého Jiřím Kaprasem, O2 Czech Republic a.s., Specialista pro výstavbu sítě a kdy tato částka činí ,- Kč bez DPH, tedy ,- Kč vč. DPH. Předkládám návrh znění Dohody o narovnání - manželé Šourkovi uzavírané mezi Městem Hrádek nad Nisou a manželi Monikou a Dušanem Šourkovými ve výše uvedeném. Platba ve výši 37080,- Kč bude uskutečněna do 15ti dnů od uzavření dohody bankovním převodem z kap. rozpočtu 40/210, platba oproti doloženým nákladům na ochranu metalického kabelu v max. výši ,- Kč do 15ti dnů od doručení písemné výzvy manželů Šourkových. Navrhujeme schválit proplacení částky v maximální výši ,- Kč za ochranu optického kabelu před mechanickým poškozením z prostředků Fondu rozvoje města. Rada města na svém jednání dne doporučila uzavření Dohody o narovnání. p. Šourek byl vyzván, aby se vyjádřil. Řekl, že bylo zopakováno pouze to, co bylo domluveno na posledním zastupitelstvu. p. Krejčík zajímal se, zda tímto bude vše vypořádáno. p. místostarosta odpověděl, že ano. 9/238/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Městem Hrádek nad Nisou a manželi Mgr. Dušanem Šourkem, bytem Vlnařská 707, Liberec 6 a paní Monikou Šourkovou, bytem 1. Máje 239, Hrádek nad Nisou, kterou dochází k narovnání sporných práv z Kupní smlouvy ev.č. 02/062/12. Průběh k bodu 6) Rozpočtová změna č. 5 za rok 2014 p. Solnařová podala vysvětlení k 5. změně rozpočtu Při sestavování 5. změny rozpočtu města se vycházelo z následujícího: Strana příjmů: 1) V kapitole daňové příjmy jsou navýšeny místní poplatky na základě vybraného plnění a je proveden převod mezi daněmi na základě skutečného vývoje k ) V kapitole nedaňové příjmy jsou předpisy upraveny dle uzavřených smluv, předpoklad těžby dřeva, pachtovného nebo skutečně přijatých příjmu na účet města. V kultuře jsou zapojeny dary na Hrádecké slavnosti a na kulturní činnost města, zapojen je i příjem na věcná břemena dle uzavřených smluv. Neinvestiční dotace z fondu malých projektů jsou doplněny o podané žádosti o platbu do ) V kapitole kapitálové příjmy je upraveno dle přijaté skutečnosti ze schválené smlouvy za prodej části vodovodů a plynovodů v rekonstruovaných ulicích. 11

12 4) V kapitole dotací jsou uvedeny dotace, které jsou schválené a podpořené smlouvou. Doplněny jsou dotace na VPP, kde byla schválená další smlouva. Ostatní dotace budou zapojovány do rozpočtu města na základě skutečnosti při poslední rozpočtové změně koncem roku Strana výdajů: 1) Kapitola školství opravy a rekonstrukce budov dochází k převodům v rámci kapitoly na drobné opravy jednotlivých školských zařízení. 2) Kapitola Kultura navýšení příspěvku Bráně Trojzemí o dary na Hrádecké slavnosti, dalšími jsou převody mezi položkami v rámci grantového programu. 3) Kapitola vnitřní správa je navýšena o pojištění vozů z ostatních středisek, dále jsou v ní upraveny položky dle čerpání v rámci kapitoly. 4) Kapitola Městský záchranný integrovaný systém zahrnuje výdaje na sklad IZS, který neměl historii výdajů, proto dochází k navýšení dle skutečného plnění, u hasičů dochází k převodu pojištění na vnitřní správu a dále k převodům položek v rámci kapitoly. 5) Kapitole Ochrana přírody dochází k převodu položek v rámci odpadového hospodářství a část financí se převádí na platbu za vývoz odpadů ze hřbitovů. 6) Kapitola Komunikace a doprava zahrnuje úsporu za zimní údržbu, navyšují se položky oprav komunikací a chodníků na základě schválení Rady města. 7) Kapitola Údržba města je navýšena o vlastní výdaje na platy VPP, navýšení PHM a položky oprav. 8) Kapitola Místní hospodářství z účtu FRM převedeno 2,5 mil Kč Lidový dům a je upravena tvorba FRM v souladu se stanovami, dále dochází k převodu položek v rámci kapitoly. 9) Kapitola Bytové a nebytové hospodářství - dochází k převodu položek v rámci kapitoly. 10) Kapitola Investice zahrnuje rozpuštění položek, které se nebudou čerpat do konce roku ) Kapitola Investice a Projekty z dotací zahrnuje akce, které budou financována do konce roku U zeleně se snižuje rozpočet a část se převádí do rozpočtu 2015, doplňují se nově podávané žádosti a u již podaných a schválených žádostí se doplňuje financování akce. Celková výše Rozpočtu města Hrádek nad Nisou po provedené 5. změně rozpočtu města činí ,97Kč. 9/239/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 5. změnu rozpočtu města 2014 ve výši ,65Kč. Rozpočet města po 5. rozpočtové změně 2014 má stanoven celkový objem příjmů částkou ,64Kč, celkový objem výdajů částkou ,97Kč a salda ve výši ,33Kč ve třídě financování, vytvořeného přebytkem hospodaření loňského roku. Průběh k bodu 7) Podání žádosti "Terénní pracovník 2015" Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR na konci měsíce září 2014 vyhlásila dotační řízení na rok 2015 v programu Podpora terénní práce. 12

13 Termín předložení žádosti byl vyhlášen do včetně. Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec. Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně ,-- Kč. Do tohoto programu byla podána žádost o neinvestiční dotaci Terénní pracovník Celkové náklady na projekt jsou ,-- Kč, požadovaná dotace je ve výši 70%, tj, ,-- Kč. Dle podmínek dotačního řízení, je nutné doložit schválení podání žádosti a spoluúčasti obce zastupitelstvem města a v nejbližším možném termínu jej doložit k již podané žádosti na Úřad vlády ČR. Rada města usnesením č. 20/753/RM/14 ze dne podání výše uvedené žádosti vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti "Terénní pracovník 2015" a spoluúčast města. p. starosta informoval, že se řeší personální posílení sociálního odboru a to terénním pracovníkem, který by se měl stát prostředníkem sociálně slabých spoluobčanů, měl by řešit jejich doprovod na úřad práce, chodit aktivně do rodin, měl by např. pomáhat s úkoly, být prostředníkem mezi rodinou a školou, ale měl by také vnímat např. problematiku na úrovni drog, bezdomovectví atd. Momentálně je tato situace řešena externě občanským sdružením D.R.A.K. p. Krupičková doplnila, že město žádost podává poprvé, tím se zvyšuje možnost dotaci získat. Mgr. Poláček dodal, že to, že je v Hrádku n/n terénní pracovník není novinka, ale to, že pracovník bude členem týmu města, což je velmi pozitivní, protože dosud byla velmi malá možnost tohoto pracovníka ovlivnit, aby dělal práci podle představ města. Zároveň požádal, aby až vznikne nová sociální a bytová komise, projednala také jiné možnosti zdrojů dotací, kde je možnost získat až 100% dotace. p. starosta odpověděl, že je to velmi složité a vyzval Mgr. Poláčka, aby se některého jednání na Libereckém kraji zúčastnil. Mgr. Prchlíková - navrhla, aby do výběrové komise na terénního pracovníka byli přizvání ředitelé škol, minimálně ředitel ZŠ Loučné. 9/240/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na projekt "Terénní pracovník 2015" do dotačního řízení na rok 2015 k programu Podpora terénní práce, vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v termínu , kde je žadatelem Město Hrádek nad Nisou a schvaluje závazek předpokládaného spolufinancování daného projektu z vlastních prostředků žadatele, který je ve výši 30% rozpočtových nákladů akce. Průběh k bodu 8) Termíny RM a ZM na první pololetí r Odbor Kancelář úřadu předložil Zastupitelstvu města návrh termínů Rady města a Zastupitelstva města na první polovinu r. 2015: 13

14 9/241/ZM/14 Zastupitelstvo města po projednání: 1. bere na vědomí termíny Rady města na první pololetí roku 2015: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6., schvaluje termíny ZM na první pololetí roku 2015: 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 27.5., Průběh k bodu 9) Interpelace zastupitelů 9.1 Nové interpelace zastupitelů Mgr. Prchlíková nejdříve poděkovala zastupitelům za pomoc s pohádkovou knihou, která se vyrobila na pomoc pro nemocného žáka z 2. třídy. Poté informovala o programu Extra třída, do kterého se zapojili žáci 8. třídy ZŠ T.G.M. V tomto projektu by mohli získat peníze na to, aby obnovili, zkultivovali a veřejnosti otevřeli zanedbané školní pozemky. Žáci k tomuto projektu museli vytvořit klip, který se bude hodnotit. Následně byl tento krátký klip promítnut zastupitelům, které Mgr. Prchlíková požádala o podporu a na internetu dali klipu laik. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o interpelaci, bez odpovědi. Mgr. Poláček poděkoval p. starostovi, za jednání s firmou, která realizovala revitalizaci parku na sídlišti a zařídil schody k panelákům. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o interpelaci, bez odpovědi. p. Sklenář interpeloval nové chodníky v mateřské školce ve Václavicích, zda neměla být vespodu geotextílie, zda tam je, neboť chodníky prorůstají zelení. Písemná odpověď č. 1 p. Horák zajímal se, jaká jsou zabezpečení základních škol, zda jsou nějaké programy na toto zabezpečení, které podporuje stát. p. starosta vysvětlil, jaké dotace a na co byly podány a jaké projekty týkající se škol se budou realizovat. p. Půta doplnil, že zabezpečení škol je na zřizovatelích. Mgr. Prchlíková dodala, že všechny školy v Hrádku nad Nisou jsou pod kamerovým systémem. Odpovězeno na místě. Průběh k bodu 10) Písemné informace 10.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc září a říjen

15 10.2 Dopis-informace o projektu Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Lib.kraje 10.3 Informace o nákupu komodit elektr. A plynu prostřednictvím ČMKBK 10.4 Registrace akce OPŽP - Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou 10.5 Schválení přijetí dotace OPŽP - Snížení energ. náročnosti ZŠ T. G. M Schválení přijetí dotace OPŽP - Rekonstrukce parku v ul. gen. Svobody 10.7 Schválení přijetí dotace MMR - RPS Pod Tratí - II. etapa 10.8 Schválení přijetí dotace LK - Oprava střechy objektu č.p. 124 BESEDA 10.9 Plán zimní údržby Schválení přijetí dotace OPŽP - Zkvalitnění nakládání s bioodpady Schválení přijetí dotace z FMP ERN - Zařízení cest. ruchu - areál Kristýna Schválení přijetí dotace OPŽP - Snížení energ. náročnosti DPS Nádražní Zpráva z Finančního výboru 9/242/ZM/14 Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 5. PŘÍLOHY ZÁPISU 9. zasedání ZM bylo ukončeno v hod 1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 9. ZM ) Soubor usnesení ze 8/ZM/2014 a ustav.zm 3) Presenční listina z 9/ZM/ PODPISY ZÁPISU Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Holata dne Mgr. Hana Prchlíková dne Za Město: dne Josef Horinka starosta Pavel Farský místostarosta 15

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Zápis z 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 27. 5. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 8. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 8. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 8. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 24. 9. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 29. 08. 2012 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více