IKS-KONDIČNÍ A ÚČELOVÁ GYMNASTIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IKS-KONDIČNÍ A ÚČELOVÁ GYMNASTIKA"

Transkript

1 IKS-KONDIČNÍ A ÚČELOVÁ GYMNASTIKA Předmět Kondiční a účelová gymnastika je součástí učebního plánu studentů oboru Tělesná výchova a sport jako povinný, jako volitelný pak pro studenty ostatních oborů na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Předkládaný distanční učební text je určen pro posluchače jak předmětu povinného, tak volitelného. Pro zpracování jsem zvolila taková témata, ve kterých se předměty potkávají. Text doplňuje informace získané v přímé výuce jednotlivých studijních konzultací. Ambicí autorky (tedy mou ambicí ) je předložit takový text, který by byl studentům přínosem nejen po dobu studia a pro kvalitní absolvování předmětu, ale měl by být využitelný i v jejich pedagogické, trenérské, či učitelské praxi. Jak zjistíte, kondiční a účelová gymnastika bude velkou měrou závislá i na kreativitě studujících a pohybových zkušenostech. Tolik tedy o tom, co můžete od předloženého materiálu očekávat a vzhůru do studia! Kruhový provoz (zpracováno dle Frőmela) Nejdříve k pojmům kruhový provoz a kruhový trénink. Ikona8 Kruhový provoz je specifická forma školní tělesné výchovy, v níž jsou střídající se tělesná cvičení zaměřená především na rozvoj pohybových schopností a žáci postupují po jednotlivých zpravidla do kruhu uspořádaných stanovištích. Kruhový provoz je aplikace kruhového tréninku do podmínek školní tělesné výchovy. Zde je důležité uvědomit si a zapamatovat zejména to, že v kruhovém provozu pracujeme s pohybovými s ch o p n o s t m i. Níže bude popsána jiná specifická didaktická forma variabilní provoz (pracuje s pohybovými d o v e d n o s t m i). Kruhový provoz zařazujeme do hodin školní tělesné výchovy jako velmi účinnou formu učebního procesu. Obdobně jako účinné využití kruhového tréninku v tréninkové jednotce jakéhokoliv sportovního odvětví. Co považujeme za hlavní úkoly kruhového provozu? Ikona6a Úkol: Zamyslete se nad svou osobní zkušeností s kruhovým provozem/tréninkem. V čem spatřujete jeho přínos pro svěřence? Pokuste se sami pro sebe formulovat alespoň některé. A pod obrázkem pak najdete odpověď na výše uvedenou otázku. Co tedy považujeme za hlavní úkoly kruhového provozu? 1. Přispět k rozvoji pohybových schopností žáků.

2 Nechci být pesimista, ale možná je to jedině škola a v ní dobrý učitel tělesné výchovy, který může zajistit rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti, pohyblivosti a koordinace vůbec u dnešní běžné mladé populace, žijící často pohybuprostým životem, bez obyčejného běhání po venku, zbavené ve větší míře možnosti šplhat po stromech, házet kamením, často přibližované ke školním lavicím či zpět domů auty rodičů či dopravními prostředky. A zde je kruhový provoz naprosto na místě. Navíc, pokud je postavem tak, že žáky zaujme buď výběrem cvičení, nebo hudebním doprovodem, pokud jsou žáci správně namotivováni, provádí jindy ne příliš oblíbená posilovací cvičení bez většího reptání. 2. Maximálně využít didaktický čas pro tělocvičnou aktivitu. Při tomto typu cvičení jsou současně zapojeni všichni žáci, nedochází k žádným časovým prodlevám spojeným např. s čekáním na uvolnění nářadí při sportovní gymnastice, čekání na míč či přihrávku ve sportovních hrách, nebo s čekáním, až na mne dojde řada skočit do dálky v atletice. Prostě: cvičí celá tělocvična. 3. Zpestřit didaktické formy používané ve školní tělesné výchově. Pestrost, střídání činností, změny to vše dobře uchopené vyučujícím činí tělesnou výchovu přitažlivou i pro nepohybové děti. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zařazení jednoduchého a po čase žákům známého kruhového provozu, na němž si mohou sami otestovat, zda se ve své výkonnosti posunuli, se většinou setká s úspěchem, i když použijete stejný nebo podobný kruhový provoz např. každý měsíc. 4. Vhodným střídáním tělesných cvičení vytvořit předpoklady pro účinnější zatížení žáků. 5. Přispět k rozvoji samostatnosti žáků. Pro cvičení na stanovištích zpravidla připravujeme materiály, které usnadní orientaci žáků v tom, co mají cvičit. Jde buď o úkolové karty pro jednotlivá stanoviště kruhového provozu (nejčastěji s grafickým záznamem cviku, který se na daném stanovišti má provádět, a s jeho popisem) nebo dostanou žáci do rukou svou osobní úkolovou kartu (na ní pak je zakresleno pořadí cviků na jednotlivých stanovištích). Tuto kartu si žáci přenáší z jednoho cvičebního místa na další. Karta může mít stejný obsah pro všechny žáky současně cvičící na daném stanovišti, nebo jedno stanoviště (nářadí, náčiní) využívá každý žák pro jiné cvičení. Částečně řídí svou činnost sám, samostatně se tedy orientuje v měnících se podmínkách, což je dalším z hlavních úkolů kruhového provozu viz dále. 6. Rozvíjet u žáků schopnost rychlé orientace v měnících se podmínkách a schopnost přizpůsobit se měnícím se tělocvičným činnostem. Interval odpočinku, využívaný i k přechodu na další stanoviště, může být zkrácen tak, že zahájení dalšího cvičení (s tím souvisí rychlé čtení v úkolové kartě), tento úkol plní velmi intenzivně. 7. Přispět k rozvoji vědomostí žáků o kondiční přípravě. Informace o kondici, zatížení, zdravotním významu pohybu a dalších podobných tématech získávají žáci většinou mimochodem v průběhu výuky tělesné výchovy. Hodina (nebo její část), jejímž obsahem je zařazení kruhového provozu, je pro učitele příležitostí zpočátku tyto informace shrnout a podtrhnout nejdůležitější aspekty pro danou věkovou kategorii.

3 Ikona6a Úkol: Zamyslete se nad tím, které informace o významu pohybu byste poskytli žákům základní nebo střední školy pro to, aby se zamysleli nad vlastním přístupem k pohybové aktivitě, případně, aby dospěli ke změně některých svých záporných civilizačních návyků. Víme již, jaké úkoly plní a proč bychom měli tuto specifickou formu v tělesné výchově využívat. Jaká cvičení je vhodné zařadit? Obsahem kruhového provozu jsou tělesná cvičení, vhodná pro rozvíjení pohybových schopností. Nejlépe vyhovuje, když jsou tělesná cvičení: jednoduchá a dostatečně známá, zvládnutá žáky po technické stránce, Vzhledem k tomu, že pro zachování požadavku na využití didaktického času a pro zachování fyziologického účinku tohoto typu cvičení je rychlost střídání stanovišť a cvičení poměrně velká a žáci musí mít jasno, jak dané cvičení vypadá v ideálním provedení. Musí mít příležitost se s ním seznámit ještě mimo časový stres, naopak ve zpomaleném provádění. Tak, aby bylo možno odstranit případné nedostatky. Je bezpodmínečně nutné všechna cvičení, zařazená do kruhového provozu, se žáky probrat těsně před zahájením cvičení na stanovištích. Doporučuji tak učinit i v případě, že zvolíte cvik, o němž se domníváte, že je žákům notoricky známý. Znamená to tedy před zahájením cvičení v kruhovém provozu projít stanoviště po stanovišti, cvik ukázat, upozornit na jeho fyziologický účinek (co a proč posilujeme) a případně varovat před možným chybným provedením. nevyžadující záchranu ani dopomoc, Učitel má v průběhu cvičení svých svěřenců povinnost dohlížet nad správností provádění cvičení, nemůže být proto upoután k jednomu stanovišti pro poskytnutí dopomoci či záchrany. Nemůžeme spoléhat na to, že by tuto funkci mohl plnit např. necvičící žák. umožňující co nejlépe určit vliv na organismus žáků, jednoznačně determinovaná, bez možnosti podstatného zjednodušení. Někdy naopak můžeme nabídnout alternativu zjednodušení cviku (klik ze vzporu ležmo / klik ze vzporu klečmo) a žák si dle svých ambicí, nebo úrovně svých schopností vybírá sám, zda zvolí alternativu náročnější nebo jednodušší (vhodné také u koedukovaných skupin, cvičí-li současně chlapci i děvčata). U běžné populace na jednotlivých stanovištích ctíme střídání zapojení různých svalových skupin. Ve specializovaném tréninku sportovních odvětví nebo disciplín můžeme některé svalové skupiny zařadit častěji.

4 POZOR na častou chybu začátečníků tvůrců kruhového provozu: někdy opomeneme, že pracujeme do kruhu, není proto prvního a posledního stanoviště. Při připravování si sledu cvičení mějte tedy na mysli, že první stanoviště následuje bezprostředně po stanovišti posledním a neměly by na těchto dvou být voleny cviky zatěžující stejné svalové skupiny. Výhodou je střídání kondičních a relaxačních cvičení, střídání zatížení. Z hlediska zaměření na pohybové schopnosti zjednodušeně můžeme kruhový provoz ve školní tělesné výchově orientovat: a) vytrvalostně, b) silově, c) koordinačně. Z hlediska cílového zaměření rozlišujeme obecně: d) kruhový provoz s všeobecným zaměřením, e) kruhový provoz se speciálním zaměřením, f) kruhový provoz s diagnostickým zaměřením. Ve školní praxi nejčastěji využíváme kruhový provoz se všeobecným, tedy všestranným a pestrým obsahem, zapojeno je co nejvíce svalových partií, intervaly odpočinku se zkracují, přechod k dalšímu stanovišti je prostý, nebo po uvolněném oběhnutí okruhu kolem stanovišť. Zatímco kruhový provoz se speciálním zaměřením je charakterizován pro určité sportovní odvětví. Měl by být ale zařazován i do školní tělesné výchovy, měl by předcházet koncentrovaným tematickým celků učiva nebo i takových činností, které jsou výrazně závislé na určitých pohybových schopnostech. Příklady: Před tematickou výukou atletiky bude zařazen kruhový provoz se speciálním zaměřením na schopnostní potřeby atletiky. Nebo před nácvikem výmyku, i když není závislý pouze na síle břišního svalstva, zařadíme v předstihu (tedy několik hodin dopředu) krátké kruhové provozy zaměřené na sílení břišních svalů. Pro strukturu kruhového provozu je typický počet stanovišť 6 12, někdy je doporučováno Záleží vždy na počtu žáků ve skupině, materiálním vybavení tělocvičny a prostorových možnostech výuky. Diagnostický kruhový provoz je poněkud specifický jeho cílem je získat informace o úrovni pohybových schopností žáků a jejich změnách v průběhu školního roku. Jako diagnostická pomůcka je sice jen velmi orientační, ale může mít velkou motivační funkci (pokud používáme během roku stejného kruhového provozu, mohou žáci ve svých evidenčních kartičkách sami evidovat a sledovat změny). Ikona6a Úkol: Než přistoupíte k další části textu, zamyslete se, jakým způsobem by bylo možno kruhový provoz řídit z pohledu časových charakteristik (doba cvičení, interval odpočinku )

5 Vlastní řízení kruhového provozu zajišťujeme nejčastěji třemi způsoby organizace: 1. Vymezením počtu opakování cvičení na jednotlivých stanovištích. Tedy jakousi dávkou, kterou mají svěřenci odcvičit, než se přesunou na další stanoviště. Zvolímeli tento druh řízení ve školní praxi, je nutno počítat s tím, že zde máme žáky, kteří danou dávku odcvičí rychleji, jiní pomalu a může potom dojít ke kumulaci žáků na jednom stanovišti. Pokud máme dostatek pomůcek i místa v cvičebně, je možno tento typ řízení zvolit, ovšem při vědomí, že pokud volíme pro všechny stejný počet opakování cviku, může být pro např. trénované žáky tato dávka neúčinná 2. Vymezením doby cvičení i počtu opakování cvičení na jednotlivých stanovištích. Mně osobně se tento způsob řízení v běžné učitelské praxi, kde je ve třídě (nebo cvičící skupině) kolem 20 a více žáků příliš neosvědčil. Vyžaduje totiž individualizaci dávky, což je jen velmi obtížně realizovatelné. Využití nachází tento způsob řízení v trenérské praxi, kde jednak může být svěřenců menší počet, lépe jejich předpoklady známe a je také časově větší prostor tyto předpoklady diagnostikovat. 3. Organizačně nejjednodušším způsobem řízení kruhového provozu je vymezení cvičební doby na stanovištích a vymezením doby na přechod k dalšímu stanovišti, tedy intervalu odpočinku. Tento způsob vytváří předpoklady pro uplatnění vnitřní aktivity žáků. Žáci sami rozhodují o intenzitě cvičení a větší měrou se tak zapojují do plnění úkolů kruhového provozu. Vymezení doby cvičení je závislé především na úrovni žáků a obsahu cvičení na jednotlivých stanovištích. Většinou se cvičení pohybuje od 20 do 60 sekund. Opět uvádím nejčastější sestavení kruhového provozu ve školní tělesné výchově: 30 sekund cvičí + 30 sekund interval odpočinku s přechodem na další stanoviště. Poměr mezi cvičební dobou na stanovišti a intervalem odpočinku je rozhodujícím činitelem v zaměření kruhového provozu. Tedy zaměřujeme-li se na rozvoj silových schopností nebo vytrvalostních schopností. Zjednodušeně řečeno, čím kratší je interval odpočinku, tím více narůstá vytrvalostní složka činnosti. Z hlediska struktury vyučovací jednotky tělesné výchovy zařazujeme kruhový provoz kolem 30 minut výukové doby. V případě, že struktura vyučovací jednotky neumožňuje takové

6 zařazení, potom může kruhový provoz tvořit závěr hlavní části, ale nutnou podmínkou je dostatečné prodloužení závěrečné části. Zcela výjimečně bude kruhový provoz zařazen ihned po průpravné části, a to budeme-li např. usilovat o vytvoření ztížených podmínek pro následující učební proces. Na obrázcích nad touto podkapitolkou jsou vyobrazena měřící zařízení často využívaná v tělovýchovné praxi (zvláště pak ty přesýpací hodiny). Nic nebrání tomu, odměřit jimi interval cvičení a odpočinku na stanovištích kruhového provozu. Jen tento způsob stopáže učitele dosti omezuje. Musí stále čas sledovat, měl by dále přitom kontrolovat, případně opravovat a korigovat snažení svých svěřenců Vězte, že i zkušený učitel to všechno zvádá poměrně obtížně. Velmi se mi osvědčilo odměřování času namixovaným hudebním doprovodem. V dnešní technické době není problém vybrat a na např. 30 sekund sestříhat hudební motiv, při němž se bude žákům posilovat příjemně (nemusí cvičit do rytmu, jde často jen o hudební podbarvení činnosti) a k tomu dodat 20 sekundovou pasáž jiného hudebního motivu, který bude jasným signálem pro přechod na další stanoviště. Ikona6a Úkol: V následující ukázce si poslechněte možnost stopáže hudebního doprovodu/podbarvení/odpočítávání jednotlivých úseků kruhového provozu.!!!audio!!!sem, prosím, audioukázku z příloh Závěrem Ikona4 si tedy shrneme téma posilování ve školní tělesné výchově do několika důležitých vět. U dětí na 1. stupni základní školy se posilování nedoporučuje. Pokud volíme cvičení ve výše jmenovaném kruhovém provozu, využíváme jednoduchých náčiní (malé činky, švihadla, expandéry, gymply, plné míče medicinbaly, ) nebo nářadí (žebřiny, švédské lavičky, švédské bedny nebo jejich díly, ). Můžeme pracovat také úplně bez jakýchkoliv pomůcek. Jaké cviky zvolit? Musíme přihlížet k tomu, že ve skupině mohou být jak děti zdatnější, s dobrým držením těla a bez svalových dysbalancí, tak děti s výraznými svalovými dysbalancemi a oslabeními. Proto volíme cviky bezpečné pro všechny (ve smyslu vztahu ke svalovým dysbalancím a chybnému proedení). Cvičební lekce by měla obsahovat posilovací cviky na všechny velké svalové skupiny a svaly s tendencí k oslabení, popřípadě zařadíme i cvičení kompenzující svalová zkrácení (protahovací cviky).

7 Intenzita cvičení by se měla pozvolna zvyšovat. Především v prvních hodinách věnovaných posilování se vyvarujme toho, aby se žáci snažili udělat větší počet opakování na úkor správného provedení cviku. Před posilováním věnujme alespoň 10 minut důkladnému rozcvičení, v závěru posilování věnujme čas strečinku s důrazem na svalové skupiny, které jsme posilovali a na svaly s obecnou tendencí ke zkrácení. Následuje ukázka několika možností řazení cvičení v kruhovém provozu. Využíváme těchto stanovišť. žebřiny malé činky gumové expandéry švédské lavičky stanoviště bez pomůcek) švihadla ikona6a Úkol: Následující obrázky si dobře prostudujte, vyberte jeden z nabízených kruhových provozů a připravte si názvoslovný popis činností na jednotlivých stanovištích. Toto bude sloužit jako příprava na další praktickou konzultaci kondiční a účelové gymnastiky.

8

9

10 Posilování břišních svalů cvik sed-leh (zpracováno dle Daniely Stackeové) Posilování břišních svalů cvikem sed-leh je jedním z nejčastěji zařazovaných cviků (často nazýván též zkracovačky). Proto se domnívám, že je dobré věnovat se jeho bližšímu rozboru. Označení cviku sed-leh je v praxi zavedené a je výstižné spíše pro dříve užívanou variantu tohoto cviku s fixovanými chodidly a technikou provedení z lehu do sedu s toporným držením

11 trupu, při kterém dochází k aktivaci jak vzpřimovačů trupu, tak flexorů kyčle a kontrakce břišních svalů je převážně pouze izometrická. Tato varianta je nebezpečná u jedinců se svalovou dysbalancí, protože posturální svaly (tedy vzpřimovače trupu a flexory kyčle) mají nižší práh dráždivosti, převezmou tedy aktivitu za oslabené břišní svaly a výsledným efektem může být jen prohlubování stávající svalové dysbalance. Pro dnes užívané varianty tohoto cviku (do sedu se nedojde) může být název sed-leh zavádějící a návodný k chybné technice cvičení, protože provádíme plynulou flexi trupu, nikoliv sed, jak bude patrné z dalšího textu. Z anatomického pohledu patří mezi břišní svaly z funkčního hlediska přímý sval břišní (m. rectus abdominis), šikmé břišní svaly vnitřní a vnější (mm. oblique externi a interni) a příčný sval břišní (m.transversus abdominis). Tyto svaly vždy pracují jako jeden celek, není tedy možné, aby se některý z nich aktivoval a ostatní ne. Liší se mírou jejich aktivace podle toho, která složka pohybu převažuje, zda flexe, rotace či inklinace trupu. Při převažující flexi trupu je hlavním svalem provádějícím pohyb přímý sval bříšní, respektive jeho horní (kraniální) část. Dolní (kaudální) část tohoto svalu provádí retroverzi, nebo-li podsazení pánve a rovněž se svým napětím podílí na jeho klidovém postavení. Při pohybech, kde převažuje rotace a inklinace trupu, jsou hlavními svaly, provádějícími tento pohyb šikmé břišní svaly. Příčný sval břišní je svalem s významnou posturální funkcí jeho napětí je stěžejní pro napětí břišní stěny, podílí se a břišním lisu, je důležitým výdechovým svalem (při nádechu se bránice pohybuje směrem dolů a břišní stěna vyklenuje, při výdechu dochází aktivací tohoto svalu k jejímu oploštění). Pokud chceme správně a účelně posilovat břišní svaly, musíme především u začátečníků dodržet tyto zásady: procvičovat sval v maximálně možném rozsahu pohybu, dodržovat správné dýchání v průběhu pohybu, tj. maximální výdech na konci svalové kontrakce, nádech ve fázi prodloužení svalu v plném rozsahu pohybu můžeme sval procvičovat jen tehdy, pokud nejsou výrazně zkráceny extenzory bederní páteře spolu s čtyřhranným svalem bederním (m.quadratus lumborum) a flexory kyčelního kloubu. Proto je nezbytné vždy před posilováním oslabených svalů v oblasti pánve tyto svaly protáhnout. A nyní přistupme k samotnému popisu cviku a rozeberme si ho z pohledu provedení cviku, správného dýchání a upozorněme na případná úskalí, se kterými se při cvičení můžeme setkat. Základní (výchozí) poloha základní varianty cviku (cvik k Úkolu): Leh pokrčmo, chodidla zapřít do podložky - skrčit předpažmo, paže zkřížené na hrudníku (odpovídá testu na sílu břišních svalů používaném v klinické praxi). Hlavní procvičované svaly: přímý sval břišní (m. rectus abdominis), šikmé břišní svaly vnitřní a vnější (mm. oblique externi a interni), příčný sval břišní (m.transversus abdominis), flexory kyčelního kloubu přímý sval stehenní (m.rectus femoris), napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae), bedrokyčlostehenní sval (m. iliopsoas), krejčovský sval (m. sartorius). Provedení cviku: pomalým, plynulým pohybem provedeme flexi trupu, při které se páteř plynule odvíjí od podložky; ve fázi maximální kontrakce pohyb zastavíme a začíná se

12 excentrická fáze pohybu, při které se páteř stejně tak postupně pokládá na podložku. Tato excentrická fáze by měla proběhnout přibližně dvakrát pomaleji než fáze koncentrická. Pohyb je iniciován břišními svaly. Svaly krku a šíje by měly být v průběhu pohybu uvolněny. Krční páteř je vytažena, bradu zatahujeme vzad. Rovněž svaly nohou jsou uvolněny. Dýchání: v pracovní fázi výdech, v excentrické fázi pohybu nádech. Jiná poloha paží než zkřižmo na hrudníku, především ruce v týl, je nevhodná, protože při ní dochází k aktivaci extenzorů páteře a provedení plynulé flexe jednotlivých úseků páteře pak není možné. Rovněž v této poloze dochází k nežádoucí aktivaci horních fixátorů lopatky. Tento cvik není zdaleka vhodný pro všechny cvičence. Zejména u těch s omezenou pohyblivostí páteře, neschopných relaxace svalů krku a šíje. Zde můžeme začít s posilováním izometrickým. Ikona6a Úkol: Zaujměte výše popsanou základní (výchozí) polohu (cvik k Úkolu). S výdechem a podsazením pánve aktivujeme břišní svaly. Vyšší aktivace dosáhneme i facilitací (pokud neznáte, pak význam slova nalezněte ve slovníku cizích slov) pomocí dlaní položených na břicho a mírným tlakem na břišní stěnu v průběhu výdechu. Nevýhodou této varianty sed-lehů je, že jedinci s převahou tonu horní části břišních svalů a oslabenou dolní částí břišních svalů aktivují právě horní části břišních svalů. Pro takové jedince je tento cvik v počátku cvičení také nevhodný. Ačkoliv se zdá tento cvik bezpečný z hlediska aktivace flexorů kyčelního kloubu (především ve srovnání s dnes již historickou varianto tohoto cviku s fixací chodidel pomocí žebřin či spolucvičence nebo se cvikem na šikmé lavici s fixací dolních končetin), nemusí tomu tak v praxi vždy být. Historická varianta cviku s fixací u žebřin a spolucvičencem. Zkrácení této svalové skupiny je častější u mužů. Ti také častěji provádějí při tomto cviku flexi trupu společně s tlakem chodidel do podložky, čímž aktivují flexory kyčle. Při takovémto provedení bývá na první pohled zjevné napětí svalů dolních končetin a zvedání trupu s rovnými zády. A tak je zapojením flexorů kyčelního kloubu flexe trupu částečně nahrazena flexí v kyčli. Učitel či trenér může jen těžko tento nežádoucí pohyb plně kontrolovat. Právě z tohoto důvodu se jeví vhodnějším provedení sed-lehů z polohy leh na zádech, mírně pokrčit přednožmo. Můžeme tak eliminovat zapojení flexorů kyčelního kloubu a rovněž dochází k rovnoměrnější aktivaci horní a dolní části břišních svalů.

13 Jinou variantou sed-lehů je provedení s pokrčenými dolními končetinami, položenými na rovné lavici, při němž dochází k intenzivnějšímu zapojení horní části přímého břišního svalu. Tato variace je však vhodná pouze pro pokročilé cvičence. Častá otázka je, jak dávkovat při posilování. Počet opakování, doporučovaných u posilovacích cviků na břišní svaly, je obdobný jako u ostatních svalových partií. U začátečníků s významným oslabením těchto svalů postupujeme tak, že posilujeme ve třech sériích a jen tolik opakování, kolik cvičenec zvládne udělat správnou technikou cviku. U pokročilých cvičenců kombinujeme několik cviků na břišní svaly. Celkový počet sérií doporučovaných pro pokročilé cvičence je 12 16, tedy 3 4 cviky po 3 4 sériích, v jedné sérii je cca opakování (v posledních sériích zvládá méně opakování než v prvních sériích). Pozn. Zatímco u posilování některých jiných svalových partií používají pokročilí cvičenci tzv. cheating (poslední opakování daného cviku jsou již na úkor správné techniky cviku), u břišních svalů to nemůžeme doporučit! Posilování spodní části břišních svalů Cviky, zaměřené na posilování spodní (kaudální) části břišních svalů jsou např. přednosy. Mají celou řadu variací: na žebřinách, ve visu na hrazdě, na tzv. empairu (speciální stojan s opěrkami pro předloktí), přednosy v leže na zádech na rovné lavici. Při všech těchto cvicích je prováděn pohyb, který by měl být (a na to, prosím, jako učitelé a trenéři VELMI DBEJME!!) kombinací retroverze (podsazení)pánve a flexe v kyčli. Dochází k aktivaci jednak břišních svalů jejich kaudální části, které provádí onu retroverzi pánve + k aktivaci flexorů kyčelního kloubu: přímý sval stehenní (m.rectus femoris), napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae), bedrokyčlostehenní sval (m. iliopsoas), krejčovský sval (m. sartorius), které provádějí přednožení. Flexory kyčle jsou svaly s převažující posturální funkcí, mají tedy typicky tendenci se zkracovat a k hyperonu. Břišní svaly mají opačnou tendenci. Mají tendenci k oslabení a hypotonu. Musíme tedy znát, jak je na tom náš svěřenec. V další části tohoto textu nabídnu několik cviků pro sílení spodní části břišního svalstva. Budu postupovat od cviků jednodušších, až po ty, které můžeme zařadit u zdatnějších cvičenců. 1. Ve zdravotní a léčebné tělesné výchově je používán cvik, označovaný jako bridging (přemostění).

14 Základní poloha je leh na zádech, pokrčené dolní končetiny pevně zapřít o chodidla, která jsou od sebe na šířku pánve. Horní končetiny volně připaženy, dlaně vzhůru. Ramena a krk leží na podložce volně, brada zatažena vzad. Prvním krokem provedení cviku je PŘITLAČENÍ BEDER!!! směrem k podložce. (Důležité je vyvarovat se nežádoucích souhybů horní poloviny těla, jako je např. zatínání svalstva ramen, předsunování hlavy, extenze krční páteře.) Následuje retroverze. Ikona6a Úkol: Pokud neznáte přesný význam slova retroverze, najděte jej na internetu a pokuste se dle popisu tuto polohu zaujmout Následuje retroverze pánve vědomou aktivací břišních a hýžďových svalů. Toto cvičení několikrát opakujeme a prodlužujeme izometrickou kontrakci procvičovaných svalů. Jakmile tuto fázi cviku zvládneme, přidáme zvedání pánve směrem vzhůru tak, že páteř se postupně odvíjí od podložky a poté postupně klesá ve velmi pomalém tempu zpět. Zvláštností u tohoto cviku je dýchání. Vzhledem k velmi pomalému provádění cviku není možno zachovat přesný dechový rytmus, dýcháme tedy průběžně. Zejména začátečníky, kteří se soustředí na správné provedení cviku je nutno upozorňovat, jak je důležité dech nezadržovat. Chyba z praxe: provedení tohoto cviku bez prvotního podsazení pánve je naprosto nevhodné. Dochází totiž k izometrické aktivaci břišních a hýžďových svalů a pohyb je prováděn především svaly beder. 2. V tělovýchovné a sportovní praxi se často setkáme s následujícím cvikem podsazování pánve spolu s jejím zvedáním v lehu přednožmo (slangově se nazývá svíčka vzhledem k podobnosti s gymnastickou svíčkou, terminologicky správně jde o stoj na lopatkách). Ikona6a Úkol: O cvičení a gymnastice jenom číst, to pro vás, milí pohybu chtiví studenti musí být čirý masochismus. Proto vám nyní předkládám tento úkol: jistě každý ví, o jakém cviku bylo v předchozích řádcích hovořeno. Pomalu zaujměte základní polohu v lehu, přednožte a zacvičte gymnastickou svíčku (= stoj na lopatkách) s výdrží. Třikrát zopakujte a pokračujte ve studiu dalšího textu.

15 Základní poloha: leh na zádech, přednožit Cvik zahájíme podsazením pánve!!!! Následně ji velmi mírně zvedneme a opět pomalu spouštíme do základní polohy. Pracujeme opravdu ve velmi malém rozsahu pohybu, řádově několik cm. Pokud zvedáme pánev výše, aktivujeme již svalstvo zad a horní část břišních svalů. Může dojít i k prohýbání v bedrech, s čímž se často v praxi setkáváme. Cvičenec, nejčastěji cvičenka, ve snaze provést tento cvik, se uchyluje ke švihu, extenzi beder a často i přitažení nohou k hrudníku. Výsledkem mohou být bolesti v kříži, v bedrech, případně další prohloubení svalové dysbalance. Chybné je i provedení zkřižmo, následkem je asymetrické zapojení svalů v oblasti pánve, včetně svalů břišních. Pro začátečníky se doporučuje provádět tento cvik pouze jako podsazení pánve v lehu přednožmo. Doporučuje se následující instrukce: Představte si, že chcete přiblížit chodidla ke stropu, aniž se zvedne pánev z podložky, přitom vydechujte. 3. Přednosy vleže na rovné lavici/lavičce. Základní poloha: leh, mírně pokrčit přednožmo, vzpažit (ruce se ze strany přidržují lavičky). Bradu tlačit k podložce, krční páteř protáhnout. Cvik zahájíme přitlačením beder k lavičce. Následuje pomalé spouštění dolních končetin dolů až do okamžiku, kdy ucítíme pnutí v bedrech s tendencí k prohnutí v bedrech. Poté se pomalým plynulým pohybem vrátíme do výchozí polohy. Je potřeba stále kontrolovat přitlačení beder k podložce Tolik tedy kapitola věnovaná často prováděným cvičením. Setkáte se s nimi jak při výuce na školách, tak v trenérské praxi či v posilovnách a fitness centrech.

16 Relaxace Relaxací v tělesné výchově rozumíme vědomé uvolňování tělesného i duševního napětí formou tělovýchovné činnosti. Z pedagogického hlediska můžeme relaxaci rozdělit na celkovou (uvolňujeme tělo jako celek), lokální (uvolňujeme určitý sval nebo svalovou skupinu), diferencovanou. Ve školní tělesné výchově nejčastěji přistupujeme k metodě kontrastu, tedy uvolnění po svalovém napětí. Relaxace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát!! Často vyžaduje nácvik. Zapamatujte si několik doporučení, kterými relaxaci navodíme snáze: poloha pro cvičení musí být pohodlná a příjemná (např. leh na zádech), zapomeňte na problémy, ty totiž vyvolávají napětí ve svalech, začíná se uvolněním po předchozím svalovém stahu, při svalovém stahu provádíme vdech, uvolnění s výdechem, je vhodné začínat dominantní končetinou, relaxaci umocníme, pokud relaxujeme se zavřenýma očima, případně v příjemném přítmí (nic nám nebrání v tělocvičně školy zhasnout světla), nebo za příjemné hudby. Příklady některých cvičení, vhodných i pro začátečníky a školní podmínky: Pro celkovou relaxaci: Cvik 1 Leh na zádech, vzpažit. Instrukce: Vytáhni se za rukama a za špičkami nohou. Jakoby ses chtěl roztrhnout. (nádech). Uvolnit se a výdech.

17 Cvik 2 Leh na zádech mírně roznožný, vzpažit zevnitř Instrukce: Diagonálně protáhni pravou paži a levou dolní končetinu. (nádech) Uvolnit se a výdech. Totéž druhými končetinami. Cvik 3 Leh na zádech, připažit Instrukce: S nádechem vzpažit, proplést prsty rukou, vytočit dlaně vzhůru a vytočit trup vpravo. (Celé tělo je zpevněné, vyšponované.) S výdechem do původní polohy na zádech.

18 Lokální relaxace Cvik 4 Leh na zádech mírně roznožný, připaženo volně, dlaně vzhůru Instrukce: S nádechem stáhnout břišní a hýžďové svalstvo, bedra přitisknout k podložce. S výdechem uvolnit. Cvik 5 Leh pokrčmo mírně roznožný, připaženo volně Instrukce: S nádechem ruce v pěst, předpažit. S výdechem uvolnit, ruce klesnou do výchozí polohy.

19 Cvik 6 Leh na zádech, připaženo volně Instrukce: Nádech. S výdechem přes pokrčení přednožmo přednožit. S nádechem zpevnit maximálně dolní končetiny, propnout špičky. S výdechem klesají dolní končetiny nejkratší cestou do výchozí polohy.

20 Ikona5 Vážení studenti, dobrali jste se konce mého sdělení. Doufám, že kapitoly, které jsem pro vás vybrala a poznatky, kterými jsem vás touto cestou zásobila vám budou k užitku buď ve svém pedagogickém působení nebo k užitku osobnímu (viz relaxace).

21 Literatura: Ikona7 Celý ročník 2009 časopisu Tělesná výchova a sport mládeže je věnován posilování ve školní tělesné výchově i v jednoduchých školních posilovnách nebo na posilovacích strojích. Doporučuji prostudovat všechna čísla tohoto ročníku. Frőmel, K. (1983). Vyučovací jednotka tělesné výchovy. Olomouc, UP Olomouc Krištofič, J. (2000). Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISU Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada. Tlapák, P. (2004). Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, ARSCI. Zítko, M. (1998). Kompenzační cvičení. Praha: Nová Svoboda. Zítko, M., & Skopová, M. (1999). FIT sestavy protahovací, relaxační, posilovací a mobilizační. Praha: Olympia. Knížetová, V., & Kos, B. (1989). Strečink, relaxace, dýchání. Praha: Olympia. Kolouch, V., & Kolouchová, L. (1990). Kondiční kulturistika. Praha: Olympia. Kos, B., & Teplý, Z. (1981). Kondiční gymnastika. Praha: Olympia. Kos, B., & Žižka, J. (1996). Posilovací gymnastika. Praha: Olympia. Tlapák, P. (1999). Tvarování těla pro muže i ženy. Praha: ARSCI.

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 4. lekce Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 1. POŘADOVÁ CVIČENÍ Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování

Více

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky 2. lekce Tématický plán: Teorie - Základní gymnastika, cvičební obsah, cvičební jednotka Praxe - všestranné kondiční cvičení, příklady kontrolních cviků ZG Doporučená literatura 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

ŽS/13 Rozvoj síly Obsah: Rozvoj síly u žáků Silový trénink u kadetů Silový trénink u juniorů

ŽS/13 Rozvoj síly Obsah: Rozvoj síly u žáků Silový trénink u kadetů Silový trénink u juniorů Obsah: Rozvoj síly u žáků Cvičení s převážným zaměřením na oblast dolních končetin (KS 1) Cvičení s převážným zaměřením na oblast zad (KS 2) Cvičení s převážným zaměřením na oblast břišního lisu (KS 3)

Více

Jóga na mnoho způsobů

Jóga na mnoho způsobů METODICKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ČASPV POHYB JE ŽIVOT 1/2008 Příloha č. 42 Jóga na mnoho způsobů Mgr. Jana Dostálová, kresby mgr. Eva Nesibová pohyb_1_08_priloha1.indd 1 22.2.2008 9:00:58 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

TRÉNINK STREČINK. Kvadriceps

TRÉNINK STREČINK. Kvadriceps TRÉNINK 1. Mnoho zbytečných nepříjemností vychází z nedostatečného rozcvičení a jsou jimi především natažené či v horším případě natržené svaly dolních končetin, kterým lze pomocí dobře provedeného strečinku

Více

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ Toto cvičení není již doménou samotné fyzioterapie. Míče patří k běžným pomůckám v oblasti sportu, užití našly i v dětských zařízeních jako pomůcky ve školách, při volno-časových

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Český svaz karate Seminární práce Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Kopřivnice 10.9.2010 Mgr. Hejduková Soňa ASK Tatra Kopřivnice Trenér 3. třídy RELAXAČNÍ CVIČENÍ Obsah: 1. teorie 2. příklady

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce Kompenzačně - posilovací systém pro začátečníka ve fitness Kamil Staněk

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce Kompenzačně - posilovací systém pro začátečníka ve fitness Kamil Staněk Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce Kompenzačně - posilovací systém pro začátečníka ve fitness Kamil Staněk Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více