Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon"

Transkript

1 Veletržní noviny è kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta Plus Mají ve Spandexu Arabelin prsten?

2 Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy? Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách. Každý den vás budou informovat o aktuálním dìní na výstavišti. Novinkou je pøidaný virtuální rozmìr technologií Clickable Paper. Kdekoliv v novinách spatøíte logo, staèí jen nasmìrovat své mobilní zaøízení a nasnímat tuto plochu. V tom okamžiku se ocitnete v on-line svìtì STIAHNITE si apku CP Clicker z itunes alebo Google Play TM Událost dne Poprvé i veletrh 3D tisku ZOSNÍMAJTE pomocou aplikácie CP Clicker plochu Veletržních novin UŽÍVAJTE SI virtuálny on-line svet Letošní veletrh Reklama Polygraf pøináší významné prvenství. Koná se na nìm i první oficiální èeský veletrh 3D tisku. Po nìkolika expozicích, které se v minulých letech soustøedili na tuto technologii, máte letos pøíležitost získat mnohem komplexnìjší pohled na dìní v tomto oboru u nás. K èemu je vùbec 3D tisk dobrý? Tuto otázku jsem slyšel pomìrnì èasto od lidí, kteøí se kolem tisku nepohybují, ale našli se i tiskaøi, pro které byl 3D tisk jenom technologickým úletem. Pøesvìdète se, že tato technologie má význam, který mùže ocenit každý z nás. 3D tisk se velmi úspìšnì prosadil pøi tvorbì protetických pomùcek a rùzných náhrad. Dnes jsou k dispozici vyhovující materiály pro rùzné implantáty, které nahradí lidskou chrupavku èi kosti. Další oblastí, kde je 3D tisk velkou pomocí je pøímé modelování navrhovaných souèástek èi rùzných konstrukcí v 3D programech. Výsledkem tak není jen technický výkres, ale i model, na kterém lze zhodnotit funkènost, design a efektivitu konstrukce. Oèekává se, že je velmi blízko èas, kdy se 3D tisk stane souèástí bìžného života. Možná se vám to bude zdát pøekvapivé, ale má to být pøedevším kuchyò, kde se uplatní nejmasovìji. Ostatnì, vše podstatné a do detailu se dovíte od samotných vystavovatelù....ostatní tlaèia pre všetkých, my tlaèíme pre Vás. Ďalej ponúkame: noviny pre grafický priemysel personalizované s variabilnými dátami cielený spôsob oslovenia Vašich zákazníkov s Augmented Reality Clickable Paper priestor pre Vašu prezentáciu a kampane možnosť tlačovín s rozšírenou realitou konzultácie a poradenstvo, štúdie uskutočniteľnosti návrhy a implementáciu workflow riadenie projektov vzdelávanie zamestnancov Spandex pozýva na Reklama - Polygraf Pre viac informácií volajte Spandex na (SK): alebo (CZ): , alebo navštívte naše webové stránky Spandex dodáv Avery Dennison materiály Spandex All rights reserved Reklama Polygraf

3 Hala 4, stánek 4A7 Nestùjte v pùli cesty! Interaktivita v tiskových dokumentech Zcela unikátní technologie RICOH pod oznaèením Clickable Paper, tedy opravdu klikací papír, pøinesla již v loòském roce zásadní zlom v pøístupu ke klasickým papírovým dokumentùm pro oblast reklamy i komunikace. Konkrétní ukázky využití CP vás budou provázet i po celou dobu veletrhu Reklama Polygraf. Snem každého marketéra, vydavatele, nakladatele èi zadavatele reklamní èinnosti je zcela jistì mít informace o úspìšnosti svého poèínání. Dnes již existují velmi sofistikované nástroje, které rùznou kvalitu mìøení poskytují. Zjistí, kolik uživatelù si urèitý soubor stáhlo, kolik návštìvníkù kliklo na nìjakou reklamu, kdo a kdy si pøeèetl zprávu nebo zdali na nìkterý podnìt reagoval. Ovšem dostanete zpìt nìco podobného, když si zadáte klasickou tištìnou inzerci? Nikoli. Papír je bohužel pouze papír. Nicménì stále je jakákoli inzerce v papírové podobì rozšíøenìjší a pøedevším úèinnìjší než její modernìjší elektronická sestra. Proè tedy papír neumocnit tím, že ho s výhodou elektronického svìta prostì a jednoduše propojíme. A právì to je myšlenka RICOH Clickable Paper (CP). Tato technologie pouze registruje pùvodní grafiku, kterou mùže být naprosto cokoli tištìná pøedloha letáku, reklamní informace, obrázek v èasopisu èi novinách, inzerát na plakátu èi billboardu, upoutávka do restaurace, kina nebo jiné kulturní akce, firemní vizitka, reklamní polep na autì, obal èi krabice výrobku nebo libovolná fotografie. Jednoduše tento obraz sejmete aplikací ve vašem chytrém telefonu. Zkuste si napøíklad pøedstavit technologicky moderní, tedy CP katalog cestovní kanceláøe s nabídkou zájezdù. Zajímá vás nìjaký? Sejmete jej a hned vidíte detailní fotogalerii daného místa, vidíte, jaké je na vybraném místì poèasí v daném období, mùžete kontaktovat konkrétní osoby, podívat se na video z lokace a mnoho dalšího. To je pohled ze strany uživatele, tedy zákazníka. Ovšem zadavatel má i pøesto, že se jedná pùvodnì o papírový dokument, kompletní informace o tom, kolik lidí z tohoto katalogu zaujal ten který konkrétní zájezd, co si u nìj zjišśovali, pøípadnì zdali a koho kontaktovali. Následující katalog již mùže být upraven tak, aby podchytil ten správný zájem. Pokud vás technologie CP RICOH zaujala, urèitì ji na letošním veletrhu naleznete a vìøíme, že se s ní budeme setkávat stále èastìji. IMPROMAT CZ s.r.o. EXPERIENCE SEE THE INNOVATIONS IN LARGE FORMAT PRINTING Inovace a inspirace pro Vaše podnikání REKLAMA-POLYGRAF KVĚTNA STÁNEK Č. 4B8 FESPA DIGITAL KVĚTNA STÁNEK Y10, HALA 9 Reklama Polygraf

4 Hala 4, stánek C32 Prosvìtlovací systémy jako stánek Ve svìtì reklamy není moc produktù, které mohou samy vytvoøit výstavní stánek. Prosvìtlovací napínací textilní systémy spoleènosti Atlas Advertising to však dokázaly. Pøitáhly pozornost návštìvníkù hrou grafiky a svìtla, atraktivního povrchu a kombinací s dalšími designovými materiály. Firma je pøedevším výrobcem reklamy a na svém stánku ukázala, že i reklamu lze dìlat s grácií. Napínací prosvìtlovací systémy z hliníkových profilù jsou velmi elegantním øešením pro prosvìtlenou i neprosvìtlenou grafiku. Všichni je znáte z letištì Václava Havla, kde jsou souèástí prezentaèních ploch. Konstrukce Prosvìtlovací napínací systém je tvoøen nosným rámem z hliníkových boèních profilù, které jsou buï pøipojeny na pevnou zadní stìnu z hliníkových sendvièových desek nebo vyztuženy pøíèným profilem. Plochou pro vizuální komunikaci je pak grafika vytištìná na textil, která se vystøihne podle tvaru rámu s dostateèným pøesahem. Na okraj grafiky se totiž našije silikonová páska urèená pro zavedení textilu do profilu rámu napínacího systému. Dobøe napnutý textil je na dotek velmi pøíjemný a prosvìtlená grafika svými záøivými barvami získá na pøitažlivosti. Rám na pohledové ploše vytváøí pouze elegantní linku z pøírodního nebo lakovaného kovu. Systém mùže být sestaven jako jednostranný i oboustranný, tenký i hrubší, uchycený na stìnì i samostatnì stojící èi spuštìný ze stropu do prostoru. Reklamní sdìlení na tìchto systémech má svùj šarm a eleganci. Odhluènìní prostor Estetické hledisko je jistì dùležité, ale není na škodu mít i nìco v záloze. Schopnost pohlcovat zvuk a odhluènit prostory je velmi užiteènou výhodou. Jednak už samotný povrch textilu pohlcuje zvukové vlny a jednak lze do systému vložit i speciální materiály pohlcující zvuk. Za snížení úrovnì hluku vám podìkují zamìstnanci v otevøených kanceláøích, hosté v restauracích i návštìvníci velkých výstavních prostor a hal, kde je šum a ozvìna velmi rušivým prvkem. Atlas Advertising Group, s.r.o. Veletrh oèima studentù Orange Factory, stánek C40 Zahájení veletrhu Reklama Polygraf 2015 Píše se úterý a náš tým se vydal na propagaèní cestu do Letòan. Cestou necestou jsme potkávali mnoho Pražanù, které jsme informovali o tøídenním veletrhu Reklama Polygraf Mnoho lidí jsme zaujali našimi sluneèními hodinami, se kterými jsme procházeli skrz naskrz Vyšehradem. Poté jsme se pøesunuli na Ládví, kde jsme mìli také o zábavu postaráno. Cestu jsme završili v Letòanech, kde jsme nadále pokraèovali v propagaci. Zde se už našlo více zájemcù, kteøí dokonce pøed našimi zraky veletrh navštívili. Sami jsme byli uchváceni novými expozicemi, která letošní reklama Polygraf nabízí. Vìøíme, že budou návštìvnici veletrhu také tak spokojeni. Kolektiv skupiny Reklama Polygraf

5 Hala 4, stánek 4B8 Profesionální tisková øešení Canon Canon pro návštìvníky letošního veletrhu Reklama Polygraf pøipravil prezentaci unikátního øešení vùbec poprvé v Èeské republice pøedstavuje kompletní pracovištì na výrobu digitálnì tištìných médií použitím UV vytvrzovaných inkoustù vèetnì linky pro kontinuální nanášení základních nátìrù nebo ochranných lakù ve vysoké kvalitì. Schopnost potisknout urèitý materiál souvisí s jeho povrchovými vlastnostmi a pro potisk rùzných tradièních materiálù jako sklo, kovy, døevo apod. neexistuje univerzální øešení. Pøed tiskem se používají rùzné základní nátìry a pro ochranu a zvýšení odolnosti tisku také odlišné ochranné laky. Kvalitní výsledky lze dosáhnout pouze použitím precizní technologie k ošetøení povrchù substrátù za pøedpokladu vysokého stupnì know-how v oblasti použitých nátìrù a chemikálií. Návštìvníci expozice znaèky Canon si mohou takovéto øešení prohlédnout zblízka díky kombinaci dokonèovacího zaøízení Bürkle LFC1300 s UV flatbed tiskárnou Océ Arizona 660GT. Specializovaný plochý true flatbed systém Océ Arizona 660 GT otevírá rozsáhlé množství produkèních možností. Vakuový stùl o rozmìrech 1,25 na 2,5 m je zkonstruován tak, aby udržel média a pøedmìty bìhem tisku v nemìnné poloze a nabízí optimální kvalitu tisku a bezkonkurenèní univerzálnost. Podporuje nejrozsáhlejší škálu aplikací s pevnými médii vèetnì: tisku na neobvykle tvarovaná, tìžká, hladká nebo pøedøezaná pevná média; vícevrstvých aplikací s vysokou hodnotou; oboustranných výtiskù; velkých dlaždicových výtiskù na nìkolik desek a bezokrajových výtiskù vše s dokonalým soutiskem a geometrií a bez potíží nebo znehodnocených výtiskù. Dokonèovací stroj Bürkle LFC1300 dokáže pokrýt ochranným lakem jakýkoliv potištìný materiál, jehož šíøe nepøekraèuje mm a jehož tloušśka se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 80 mm. Síla krycího laku mùže být volena podle pøání zadavatele v rozmezí od 5 do 30 mikronù. Stroj využívá bezrozpouštìdlové laky vytvrzované UV záøením. V nabídce spoleènosti Canon jsou pak další varianty, které umožòují lakovat materiál až do šíøe 100 mm. Na stánku Canon je k zhlédnutí nejen toto jedineèné technologické workflow, ale pochopitelnì i celá øada aplikací, o jejichž výjimeèné kvalitì se pøijïte sami pøesvìdèit. Tìšíme se na Vás! Canon CZ, s.r.o. Vyzkoušejte si personalizovaný tisk tak, jak jej umíme my. Reklama Polygraf

6 Hala 3 Hala 4 a Reklama Polygraf

7 Plánek výstavištì a seznam vystavovatelù 1000KOZ s.r.o. Hala3-A20 12M ALICJA W SOWSKA Hala3-B26 3D gang Hala3-A15 3 DKreator.com Hala3-A13 4ISP s.r.o. Hala4-B16 A A Technologies Hala6-A26 ABA, spol. sr.o. Hala3-C1 ABF, a.s. Hala3-B28 ABF, a.s. Hala3-C29 ADAM A SYN s.r.o. Hala6-A23 AGA AGNIESZKA PRZYBOROWSKA Hala3-A34 Agentura M-S-P Hala3-C32 AGS Trade s.r.o. Hala6-A1 Achilles CZ Hala3-A21 ALEDETO, s.r.o. Hala4-C7 ALEX FOX Central Europe Hala3-A12 Anavia s.r.o. Hala6-A5 Andrew/eBMA Hala3-B5 Aquaprint Hala4-B17 ASKA PRAHA Hala3-B25 Asociacesítotiskuadigitálního tisku ÈR Hala4-C37 Atlas Advertising Group Hala4-C32 Automatic Letter Bender Hala3-C7 AWC Morava Hala4-C39 B Badge4u Wojciech Paw³owski Baloušek Bohemia möbel s.r.o. Borgis Brand Gifts Brnìnská Drutìva, výrobní družstvo C CANON CZs.r.o. Ceiba CNC technikas.c. COLOP CZ COMAC COMIMPEX PRINT Cotton Classics Handels GmbH. COVERAX Sp. z o.o. CT Praha Hala3-B12 Hala3-C6 Hala3-B42 Hala3-B36 Hala3-B11 Hala3-B23 Hala4-B8 Hala4-C35 Hala4-B1 Hala3-C20 Hala4-C5 Hala4-A8 Hala3-B4 Hala3-A37 Hala4-C7 È ÈESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Hala6-A12 Èokoládovny Fikar Hala3-A41 D Dallmayr Vending & Office, k.s. DataLine Technology, a.s. Dencop Lighting DISKUS Distribution TMP DOT COLOR E Economia ELASTO FORM Bohemia ELECTRON Enkáèko EPSON EUROPE B.V. EUROPE MATCH EXPOSALE - CZ F Falk & Ross Group Austria GmbH Firma A&J Agnieszka Polak FORMICA CZ, s.r.o. FOTONAUT FRANCES FUJIFILM Europe Hala3-B29 Hala4-A1 Hala4-B11 Hala3-A28 Hala3-C9 Hala4-C2 Hala3-C16 Hala3-A36 Hala4-A2 Hala3-A9 Hala4-A10 Hala3-A2 Hala3-C34 Hala3-B27 Hala3-B3 Hala4-A7 Hala6-A30 Hala3-C5 Hala4-A9 fusion hotels G GMF AQUA PARK PRAGUE a.s. GOQLED. Co. GRAFIE CZ GRAFIE SK s.r.o. GRAPP CZ GravoTech H HANTONÈR HaWe systems Hermann Majer GmbH & Co.KG Hrací karty CH CHOCOGASTRO, s.r.o. I IMPROMAT CZ spol.sr.o. Industrial Wear Ing. Karel PIŠTÌK, CSc. Ing. Václav Koláø InkTec CZ InSpe INTEGART Sp. z.o.o. Inter Flag ISMC BOHEMIA J Jan Hajný Jansen Display Hala6-A14 Hala6-A17 Hala4-B5 Hala4-A4 Hala4-A7a Hala3-C22 Hala4-A15 Hala3-B20 Hala4-A17 Hala4-C31 Hala3-A29 Hala3-A42 Hala4-A7 Hala3-A26 Hala4-A12 Hala6-A7 Hala4-B12 Hala4-C1 Hala4-C30 Hala3-A1 Hala3-A38 Hala6-A28 Hala3-C24 K K-Square Hala3-A30 Kafka Design Hala4-B14 Key2Print sp. zo.o. Hala4-A1 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Hala3-A31 KOMFI Hala4-C8 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o. Hala4-B4 L LAMplus Lepíky Likor East - West Promotion M MCAE Systems MEGAFLEX s.r.o. N NC Computers Nedbal Trading NUDE Juice and Smoothieco. NUDEJuiceandSmoothie co., s.r.o. O Oki Systems (Czechand Slovak) OMNIPLAST ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM Ondøej Cempírek OPUS Praha Hala3-A11 Hala3-C33 Hala3-B2 Hala3-A7 Hala4-B10 Hala3-A10 Hala3-B14 Hala3-A25 Hala6-A6 Hala4-A5 Hala4-C33 Hala4-C9 Hala6-A31 Hala3-C35 P PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala3-C10 PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala6-A25 POPAI CE service Hala3-B10 PREZENTA CZECH Hala3-C14 PRINTA Hala3-B41 PRODUCTION 24 Hala3-C21 Profisignplus Hala4-A6 Progress Promotion Bratislava, spol. sr.o. Hala6-A23 PROMO-HOUSE S.C. T.LUKASIK W.LUKASIK Hala3-B1 PROMORAIN Hala3-A39 Proppoint, s.r.o. Hala6-A10 PRVNÍ HANÁCKÁ BOW Hala4-B7 PVA EXPO a.s. Q QUENTIN R RACE CLUB s.r.o. Radomír Havlík Rathgeber RAYFILM Bohemia RAYFILM Moravia RAYFILM s.r.o. REDA a.s. Repre Ritter CZ Roggi, s.r.o. RTS Technologies, s.r.o. Hala6-A19 Hala4-B19 Hala6-A29 Hala3-A40 Hala3-C23 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-B6 Hala3-A18 Hala3-B24 Hala3-A3 Hala6-A33 S Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA Hala3-B23 SERVIS CENTRUM Hala3-B8 SIPEC SpA Hala3-A22 Smaltovna Mišík Hala4-B6 Smartdata Hala4-B2 Soukromá vyšší odborná škola umìní a reklamy, s.r.o. Hala4-C40 Soukromá vyšší odborná škola umìnía reklamy, s.r.o. Hala6-A9 Spandex SyndiCUT Hala4-B4 STI Èesko Hala3-C17 STIL MEDIA SRL Hala3-B43 Støední Morava - Sdružení cestovního ruchu Hala6-A11 Støední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hala4-A14 Støední škola mediální grafiky a tisku Hala4-A16 STUDAS Hala3-B35 Svaz èeských a moravských výrobních družstev Hala3-B23 Š Šicí technika Brother T TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ STROJE s.r.o. TEXCENTRUM TIGER TEAMs.r.o., anglicky TIGER TEAM Ltd.Co. Tokhi Music TVAR výrobnídružstvo Pardubice U Uhaltrade cz Ultima Displays Uniform - Accessoires Bohemia UV STAR printing company s.r.o. Hala3-A19 Hala3-B40 Hala3-C25 Hala3-A35 Hala6-A1 Hala3-B23 Hala3-C18 Hala3-B21 Hala3-B13 Hala3-B37 V Vd IRISA VSETÍN - vánoèníozdoby Hala3-B23 Veletrhy Brno, a.s. Hala6-A3 VOLTER Tech Hala4-C6 Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola grafická, Praha1, Hellichova22 Hala4-B3 W Whitesoft X XEROX CZECH REPUBLIC Z Zdenìk Kompert Zenit ZPROGO team Ž ŽÍDEKtisk Hala3-C4 Hala4-A11 Hala6-A15 Hala4-A13 Hala3-B44 Hala4-B20 Reklama Polygraf

8 Veletrh oèima studentù Orange Factory, stánek C40 Propagace Reklamy Polygraf: den druhý Úskalí spojená s druhým dnem propagace veletrhu neznala mezí. Ihned po pøíchodu do temnoty pražského metra na nás padla tíseò. Tušili jsme, že èas strávený v podzemí bude tìch nejhorších ètyøicet minut v našich životech. V nepøátelských pohledech spolucestujících se zraèila èirá nenávist a zloba. Temnota jejich duše prosakovala na povrch. Znenadání se ozvalo skøípìní brzd. Souprava prudce zastavila a ozval se roztøesený hlas strojvedoucího: Vážení cestující, zachovejte klid a nevystupujte, prosím. Vlak zde svou jízdu nekonèí. Minuty se zdály nekoneèné. Úzkost se stupòovala. Pøi životì nás držela jen myšlenka, že doruèíme náš drahocenný náklad a Reklama Polygraf byla naším jediným majákem nadìje. Po chvíli se vlak opìt dal do pohybu. Všem nám spadl kámen ze srdce. Naší cestì vstøíc veletrhu již nic nebránilo. Reklama Polygraf je zachránìna! Anežka Sára Pejsarová, Lucie Kratochvílová, Nicola Soukupová, Petr Szelong, Šárka Nová, Veronika Svátková Hala 4, stánek 4A11 Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta Plus Ani v letošním roce si spoleènost Xerox nenechala ujít jedineènou pøíležitost zúèastnit se veletrhu Reklama Polygraf. V letošním roce návštìvníky pøekvapí nejen skvìlou možností si na stánku užít nìjakou tu zábavu, ale také špièkovými stroji, novinkami v technologiích i možností si vše vyzkoušet na vlastní kùži. Na stánku máte možnost si osahat archový barevný stroj Xerox Versant 80, který vyniká svou mimoøádnou produktivitou, rychlostí tisku 80 stran za minutu až do maximální gramáže 350 g/ m2. V portfoliu Xeroxu nahrazuje velmi úspìšnou øadu Xerox C75/J75. Stejnì jako loni uvedený Versant 2100 (ten je na stánku k dispozici rovnìž) nabízí Versant 80 vysokou úroveò automatizace vèetnì automatizovaného nastavení pozice obrazu na archu, pøedozadní registrace a homogenity plochy. Volitelnì je k dispozici in-line spektrofotometr nejen pro kalibraci ale také automatickou tvorbu ICC profilù. Se sadou Automatic Colour Quality Suite tak zákazníci získávají plnì automatizovanou správu barev a øízení kvality tisku. Díky novému typu toneru a pásové fixaèní jednotce je možné potisknout nejširší škálu materiálù a otevøít tak nové možnosti pro zisk a další rùst. Vedle Versantù je zcela urèitì k nepøehlédnutí i velkoformátový produkèní stroj Xerox IJP 2000 Plus. Tento unikát- ní stroj si odbyl svou premiéru na loòském Reklama Polygrafu. Zde vzbudil mimoøádný ohlas. Letos vystaví spoleènost Xerox ve svìtové premiéøe vylepšenou variantu Plus. Zásadní inovace spoèívá v rozšíøení o velkoformátový skener a softwarovou aplikaci pro kopírování, skenování a øízení kvality tisku. Díky tomuto øešení lze nejen zaøízení využívat pro skenování a kopírování, ale pøedevším lze maximálnì kompenzovat drobné nedostatky v kvalitì obrazu. Tyto drobné nedostatky jsou vlastní vysoce výkonným jednoprùchodovým technologiím a díky jejich potlaèení lze nyní na IJP 2000 produkovat daleko širší spektrum zakázek. Zkušenosti z testování u klíèových uživatelù IJP 2000 v Èeské republice ukazují na maximální pøínos tohoto øešení. Zlatým (a to doslova) høebem je uvedení letošní novinky Xerox Colour 1000i Press. Odborná veøejnost se tak mùže jako první seznámit s digitálním archovým tiskem CMYK + pátá pøímá barva, a to volitelná zlatá Pantone 871C nebo støíbrná Pantone 877C. Díky této vychytávce se otevírá všem poskytovatelùm tiskových služeb možnost rozšíøit svou nabídku výroby tiskových zakázek. S využitím støíbrné a zlaté mohou tisknout malonákladové obaly, diplomy, svatební oznámení, rùzné druhy dárkových poukázek èi šekù a luxusní marketingové materiály. Nový tiskový stroj Xerox Colour 1000i Press ve standardní konfiguraci obsahuje unikátní plnì automatizované nastavení, zahrnující seøízení pøedozadního soutisku, homogenitu plochy a barevné kalibrace. Pøedchùdce Xerox Clour 1000i Press se stal v loòském roce nejprodávanìjším strojem ve své kategorii. Je to stroj, který je nadstandardnì hodnocen stávajícími uživateli. Kvalita a stabilita tisku, automatické funkce nastavení, možnost výmìny stìžejních dílù operátorem a rychlost a spolehlivost, to jsou hlavní pøednosti, které spokojení zákazníci vyzdvihují. Skvìlým doplòkem ke kvalitnímu stroji je i software, který nabízí možnost individualizace a plnì automatizované výroby tiskových dat. Plnì automatizované workflow zakázky je další novinkou. Jeho základem je oblíbená W2P aplikace ixprint v propojení s automatizovaným workflow Xerox FreFlow Core. Synergii stroje a aplikace si návštìvníci Reklamy Polygraf mohou vyzkoušet pøímo na místì. Navrhnou si, zprocesují a vytisknou tøeba vlastní selfie pohlednici, kterou mohou poslat pøátelùm èi známým s pozdravem ze zlaté Prahy. Lákadel je však mnohem víc. Automatizaci výroby bìžných typù zakázek, její zrychlení, nižší chybovost a v neposlední øadì úsporu nákladù to vše Xerox nabízí. Xerox Czech Republic, s.r.o Reklama Polygraf

9 Hala 4, stánek 4B4 Mají ve Spandexu Arabelin prsten? Odpovìï se dovíte, když vystihnete doprovodný program s ukázkami aplikace fólií 3M DI-NOC a Fasara nebo dnešní semináø Nové trendy využití materiálù v architektuøe a design, který se koná v 10:00 hod. na stánku Spandexu. Následovat budou ukázky a konzultace od 12:00 do 17:00 hod. skupinách, od metalických po textilní, od kamenných po lakované, od døevìných po uhlíkové, od naturálních po hi- -tech struktury. Tento robustní a velmi odolný materiál, který je zároveò 3D tvárný, je ideální k promìnám interiérù i exteriérù budov a renovace s možností další budoucí obmìny designu. R. Potmann je specialista, který vás provede svìtem kouzel a zázrakù, jak pomocí designových fólií dokážete zmìnit interiéry, exteriér staveb i nábytek. Základem jeho prezentace bude práce s materiály 3M DI-NOC a 3M Fasara. 3M DI-NOC Paleta dekorativních fólií èítá více než 600 vzorù ve více než 25 produktových 3M Fasara Dekoraèní fólie na okna a skla je øada filmù z odolného polyesteru s ozdobným matným povrchem, ideální pro ochranu soukromí a dekorativních aplikací na sklo a okna. Umožòují rychlou a snadnou aplikaci pøímo na podklad a nevyžadují pøípravu v podobì odstranìní nebo pøemístìní stávající sklenìné plochy. Jsou ideálním øešením pro zastí- nìní konferenèních místností, èekáren, sklenìných pøepážek. 3M Fasara se vyznaèuje vynikajícím vzhledem a souèasnì zajišśuje bezpeènost skla tím, že v pøípadì rozbití drží støepy pohromadì a snižuje UV záøení až o 99 %. Je k dispozici pøes 50 rùzných designù s rozdílnou propustností a odrazem svìtla. Není to v prstenu Jak uvidíte pøi ukázkách, rychlé zmìny vzhledu nejsou kouzlem udìlaným pomocí prstenu princezny Arabely, ale plodem šikovných rukou zkušeného aplikátora. No, a protože každý signmaker je hrdý na to, že je zkušeným aplikátorem samolepicích fólií, mùže se každý stát i kouzelníkem mìnícím design i v architektuøe a v interiérech. Ostatnì, každý den jsou v prùbìhu veletrhu na stánku Spandexu dvakrát dennì semináøe na toto téma, a to v 10:30 a 14:30 hod. SPANDEX, s.r.o. Reklama Polygraf

10 Kdo je kdo Martin Dekan Jan Landovský Jan Zelenka TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. Jednatel FUJIFILM Europe Gmbh, organizaèní složka Sales Representative Inkjet GRAPHIC SYSTEMS Atlas Advertising Group, s.r.o. Spolumajitel 1) Co pro Vás znamená signmaking? Práci s nádechem kreativity, která mì dokáže pohltit natolik, že si ani nemyslím, že je to práce. 2) Proè jste si zvolil svou práci? V signmakingu není žádný obchodní pøípad stejný. Neprodáváme krabice, ale øešení pro konkrétní aplikace. Je nutné pro klienta sestavit vždy konfiguraci na míru. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Prùnik velkoplošného tisku do segmentu interiérových dekorací. Velkoplošný tisk tak našel další trh s velkým potenciálem. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Velkoplošnou reklamu, nejlépe tištìnou. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Baví mì. Vystudoval jsem fotografii a je to blízko mého pùvodního oboru. Považuji za symbolické, že pracuji pro znaèku Fujifilm, která se z fotofirmy stala firmou s mnohem širším zábìrem a fotografie excelentnì vytváøí i velkoplošným tiskem. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Umístìní stroje Fujifim JetPress 540W v Èeské republice. Je to 3. instalace na svìtì a 2. v Evropì. A protože ta první evropská instalace byla v showroomu, tak je to vlastnì první komerèní instalace v Evropì. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Práci. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Já si ji nevybral, do oboru mì tak nìjak zavál život Z umìleckého kováøe se stal signmaker. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Digitální potisk keramických obkladù. Pomáhali jsme pøi projektu akademického malíøe Ivana Komárka. Šlo o digitální potisk keramických obkladù tiskárnou Durst Pictocer podle akvarelù, které pak autor ještì na místì dekoroval zlatem. Ta kvalita a výrobní proces mì dostaly. Technologie ocenìná FTA Experti oznaèili techologii GIDUE za nejlepší Flexografická technická asociace FTA udìlila výroèní cenu FTA Technical Innovation Awards za rok 2015 spoleènosti Gidue za inovaci v projektu GIDUE Digital Flexo Excellence. FTA (Flexographic Technical Association) byla založena v roce 1958 za úèelem pozdvihnutí flexografického tiskového prùmyslu. V odborném svìtì je považována za jedno z nejpøednìjších profesních sdružení. Soutìž byla založena, aby zdùraznila technické inovace a oslavila vynikající výsledky dosažené ve flexografickém prùmyslu. V prùbìhu let se toto ocenìní považuje za nejprestižnìjší svìtové ocenìní, které udìlují nejvýznamnìjší odborníci na technologii flexotisku. Ocenìná technologie Digital Flexo Excellence je systém technologií, které byly vyvinuty pro dosažení vysoké produktivity, snížení nákladù, flexibilitu a konzistentní kvalitu s digitálními schopnostmi, jednoduchým ovládáním a opakovatelností. Silnou stránkou je automatizace workflow, zkrácení èasù na zmìnu zakázky a minimální odpad. Toto øešení posouvá flexotisk do nové éry produkce etiket a obalù. Pøináší vysokou kvalitu a efektivnost i pøi malých a mikro sériích Reklama Polygraf

11 Kdo je kdo Olga Moravcová Lenka Votavová Jana Dostálová Spandex Syndicut, s.r.o. IMPROMAT CZ s.r.o. Canon CZ s.r.o. pultový prodejce, 8 let Key Account Manager Obchodník Imaging Supplies (DGS materiály) 1) Co pro Vás znamená signmaking? Je to kreativita, konkurenceschopnost, rostoucí nároky na materiály, technologie, pružnost dodavatelù a rychlost výroby, to vše je pro mì v dnešní dobì signmaking. 2) Proè jste si zvolila svou práci? Mám ráda kontakt se zákazníky, možnost poradit a nabídnout rùzná øešení - každý den je jiný, každý problém specifický. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Pecka v oboru jsou samozøejmì nové materiály a technologie Ale pro mì je to pøedevším kreativita našich zákazníku - co dokáží vytvoøit a realizovat, to je mnohdy opravdová pecka, klobouk dolù. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Signmaking, jako takový, vnímám hlavnì jako proces výroby, od kterého oèekávám jistou míru kreativity a originality, na jehož konci by mìl být poutavý produkt. 2) Proè jste si zvolila svou práci? Volba souvisela s komunikací jako s tématem, které mì vždy bavilo. Aś už mluvíme o komunikaci s obchodním partnerem, èi produktem smìrem k dané cílové skupinì. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Jeho nápaditost. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Kreativu, pokrok, novinky, možnost seberealizace. 2) Proè jste si zvolila svou práci? Baví mne neustálý kontakt s lidmi. V signmakingu potkávám zajímavé osobnosti, nápady i realizace. Právì to mi nabízí možnost rozvoje jak ve vlastním oboru, tak v rùzných dalších prùmyslových odvìtvích, do kterých mám díky signmakingu možnost nahlédnout. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Po dlouhém kralování rùzných variant inkoustového tisku nepøestávám žasnout nad možnostmi, které skýtá, a jak se vyvíjí, 3D tisk. Kalibrační software: ColorNavigator nyní v ceně Grafické 27" AdobeRGB LCD monitory řady CS/CX/CG Nová GB-r LED obrazovka IPS: px. Integrovaný kalibrační/autokorekční senzor. Obvody DUE pro dokonale homogenní obraz. Video vstupy: HDMI, DP, DVI-I. detail senzoru Reklama Polygraf

12 Anketa mezi návštìvníky 1) Co Vás pøivedlo na Reklamu Polygraf? 2) Který stánek Vás nejvíce upoutal a èím? 3) Jste na Veletrhu poprvé a pøijdete i pøíští rok? Lucie, Støední Èechy, reklamní agentura 1) Na Reklamu Polygraf mì pøivedl zájem o novinky v oboru. Mám v plánu zde vybrat nová zaøízení do naší reklamní agentury. 2) Nejvíc mne zaujal stánek Spandexu, jednak se mi moc líbí a zároveò jsme jejich zákazníci. 3) Chodíváme více ménì pravidelnì a pevnì vìøím, že budu moci pøijít i pøíští rok. Milan, Bílina Severní Èechy, muzikant 1) Pøišel jsem na jiný veletrh, který se zde bohužel ale nekoná. Ale jsem opravdu rád, že se úèastním. Je úžasné vidìt nové technologie v tisku. 2) Nejvíce se mi líbil 3D tisk a plastický tisk plakátu. Možná to využiji pro tisk programu a plakátu pro mé koncerty. 3) Urèitì se sem vrátím, i když jsem tu náhodou. Jsem nadšený z nových možností tisku a jsem zvìdavý, co nového tu bude pøíští rok. Marcel a Nicol, designeøi 1) Pøišli jsme hlavnì kvùli soutìži Kalendáø roku 2015, která bude mít dnes vyhlášení výherce. 2) MCAE Systems, protože mají moc zajímavé plakáty a technologie. 3) Pøijdeme znovu, protože musíme znát nové technologie. Doprovodný program veletrhu Reklama Polygraf kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. Kalibrace barev / Pantone, X-Rite Prezentace spoleènosti QUENTIN hod. OlymPOS 2016 Higher Faster Further How to create olympic spirit at the POS Pøednášející: Matthias Jahn, Marketing Manager, STI Group hod. Semináø na téma reklamní a dárkové pøedmìty Garant: POPAI CE hod. Úèinnost reklamních pøedmìtù Pøednášející: Pavel Èerný, Asociace 3D reklamy hod. Upcyklované reklamní pøedmìty Pøednášející: p.mastík, Respiro hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Hvìzda 3D reklamy Soutìž o nejlepší reklamní pøedmìt roku hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Duhový paprsek Soutìž o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2014 Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE 14. kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. POS Trends 2015 From Insights to Action Martin Prokop, Key Account Manager STI Èesko Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE noviny pre grafický priemysel 22. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - Sídlo vydávate¾a: Svetlá 1, Bratislava 1, IÈO , tel: Vychádza v náklade kusov Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, Bratislava, Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov Inzercia neprešla jazykovou úpravou Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme Tlaè - Impromat, s.r.o. tlaèový stroj Pro TM C7100, vytlaèené na papier BIO TOP 3, obálka 200gr/m 2, vnútro 120gr/m 2 Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015 Veletržní noviny è. 1 12. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Èeská premiéra stroje Océ ColorWave 700 Náš tah bílou Pøijïte si popovídat se Stevem Jacquesem Jednoduše a rychle rozvíjejte

Více

Veletržní noviny. è. 3 14. kvìten 2015. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám!

Veletržní noviny. è. 3 14. kvìten 2015. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Veletržní noviny è. 3 14. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Fólie s prodlouženou životností Testování produkèního stroje v provozu Poprvé v Èesku - Océ ColorWave 700 Pivo, žebra a tìžká

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Co je soutěž Duhový paprsek

Co je soutěž Duhový paprsek Co je soutěž Duhový paprsek Soutěž Duhový paprsek se stala součástí života české odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, podpora Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Slovo šéfredaktora na úvod

Slovo šéfredaktora na úvod Veletržní noviny 2 14. kvìten 2014 RICOH THETA Nová dimenze v komunikaci obrazem! Ricoh uvedl na trh novinku pro sférické snímání pod oznaèením RICOH THE- TA a tato novinka je v akci k vidìní na stánku

Více

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign.

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign. Ostrava - výroba Ruská 2974 703 00 Ostrava - Vítkovice tel. objednávky: 774 712 816 tel. dílna: 775 712 825 e-mail: firma@sevendesign.cz www. sevendesign.cz Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

portfolio firmy Art reklama s.r.o. www.artreklama.cz kompletní reklamní servis

portfolio firmy Art reklama s.r.o. www.artreklama.cz kompletní reklamní servis portfolio firmy Art reklama s.r.o. www.artreklama.cz kompletní reklamní servis O FIRMĚ Kompletní reklamní servis již od roku 1996. Jsme stabilní a sehraný tým pracovníků, kteří více než 15 let poskytují

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

K O U M E S. Milí ètenáøi, lednové èíslo èasopisu Koumes je vìnováno projektu: Minipodniky na ZŠ. Leden 2015

K O U M E S. Milí ètenáøi, lednové èíslo èasopisu Koumes je vìnováno projektu: Minipodniky na ZŠ. Leden 2015 Leden 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, lednové èíslo èasopisu Koumes je vìnováno projektu: Minipodniky na ZŠ Milan Dunka V rámci projektu Minipodniky na ZŠ, vznikly na naší škole celkem 4 podniky s rùznou

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Kromì vybavení privátních zaøízení - bytù, domù, zahrad - se zabýváme také vybavením restaurací, kaváren, hotelù èi sportovních areálù.

Kromì vybavení privátních zaøízení - bytù, domù, zahrad - se zabýváme také vybavením restaurací, kaváren, hotelù èi sportovních areálù. Vìøíme, že již nastala doba, že øada z Vás vyhledává nejen kvalitní jídlo, módu, auta, kvalitní dovolenou, ale také to nejdùležitìjší a sice kvalitní zázemí v podobì kvalitního bydlení. K tomu, aby se

Více

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER STAND-BY Europe představuje: VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY MULTIMEDIÁLNÍ LCD KIOSKY VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY BUDOUCNOST VENKOVNÍ REKLAMY

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

Závěrečná zpráva. 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany

Závěrečná zpráva. 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany Závěrečná zpráva 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany www.reklama-fair.cz www.facebook.com/reklamapolygraf Děkujeme partnerům veletrhu Úvodní

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

mako silné, izolaèní a opravné pásky

mako silné, izolaèní a opravné pásky mako silné, izolaèní a opravné pásky 008.. mako super silná lepící páska pro opravy a obnovení v domácnosti a pro hobby k opravám, oznaèování, svazování, zpevnìní v interiéru a exteriéru odolná proti povìtrnosti

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let Ve zkratce o historii a základních rysech firmy: Filosofie a poslání firmy je poskytovat a vytvářet pro naše zákazníky dobré nápady, návrhy, realizace a tím pro ně přispět k zabezpečení stálého postavení

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

A Unique Imprint. ...Cenově výhodný inkjet systém s vysokým tiskovým rozlišením nám umožnil prodávat výrobky do většiny světa.

A Unique Imprint. ...Cenově výhodný inkjet systém s vysokým tiskovým rozlišením nám umožnil prodávat výrobky do většiny světa. A Unique Imprint HSA Systems je předním výrobcem průmyslových inkoustových tiskáren. Společnost byla založena v Dánsku v roce 1993 a její hlavní činností je vývoj a výroba in-koustových tiskáren s vysokým

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25mm + ISSO PROVÁZEK - ovládání - základní ceníková

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů aip.zlin.cz firma AIP 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku technologické zázemí na vysoké úrovni široká škála značkových a osvědčených materiálů návrh optimálního řešení zakázky vlastní výroba

Více

Ceramilux. Vetro Freddo

Ceramilux. Vetro Freddo Ceramilux Ceramilux je materál složený z pøírodních minerálù (uhlièitan vápenatý a trihydrát hliníku) a polyesterové pryskyøice. Ochranná vrstva, která pokrývá povrch materiálu je z akrylového polyesteru,

Více

Hi-Tech. Pylon Light PRŮVODCE PRO VÝBĚR A INSTALACI

Hi-Tech. Pylon Light PRŮVODCE PRO VÝBĚR A INSTALACI Hi-Tech Pylon Light PRŮVODCE PRO VÝBĚR A INSTALACI VERZE: 11/2011 Triline je chráněná značka světové jedničky ve vývoji a výrobě architektonických modulárních orientačních systémů, patřící nadnárodní společnosti

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny. Nabídka pro AMSP ČR

Rok 2013 - ve znamení proměny. Nabídka pro AMSP ČR Rok 2013 - ve znamení proměny Nabídka pro AMSP ČR Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost potisk. lakování. nanášení tenkých vrstev. PVC-U desky vhodné pro každou příležitost Obchodní informace pro: dekoratéry reklamní techniky digitální tisk projektové a reklamní agentury vystavovatele výrobce

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ KDO JSME? Rodinná firma Založena v roce 1996 Výrobní plocha: 2222 m Zaměstnanci: 30 Jednatel: Karel Brix CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ? PROKLIENTSKÁ ORIENTACE KOMUNIKACE HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

P R I N T A N D P O S T P R E S S

P R I N T A N D P O S T P R E S S o společnosti CMYK 1 2 Tiskárna Jiskra vznikla v roce 1992. Z malé tiskárny se postupně vypracovala až do současné podoby, kdy patří mezi nejvýznamnější společnosti na trhu polygrafického průmyslu v České

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR základní manuál vizuálního stylu Logotyp logo èerpacích stanic je tvoøeno stylizovaným kvìtem s kapkou, umístìným v zaobleném ètvercovém rámeèku a doplnìné plným názvem sdružení, Základní výška loga je

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

FRANCES s.r.o. VÝROBA, TISK A PRODEJ OBÁLEK

FRANCES s.r.o. VÝROBA, TISK A PRODEJ OBÁLEK FRANCES s.r.o. VÝROBA, TISK A PRODEJ OBÁLEK Specializujeme se na obálky, již od roku 1990. Na jednom místě tak naleznete široký sortiment obálek, z nichž naprostou většinu umíme nout nejkvalitnějším tiskem,

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

KATALOG SKEL A VITRÁŽÍ 2008

KATALOG SKEL A VITRÁŽÍ 2008 KATALOG SKEL A VITRÁŽÍ 2008 Pravidla opracování skla: Pískování a gravír - obecnì se doporuèuje pískování motivu na hladká skla ( Float, Planibel, Satináto) Ornamentní skla - gravír je umístìn na stranì

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

vše od jednoho výrobce mnoho ocenění kvalitní reference kartonáž pop/pos 19 LET velkoplošný a maloplošný tisk

vše od jednoho výrobce mnoho ocenění kvalitní reference kartonáž pop/pos 19 LET velkoplošný a maloplošný tisk Jsme výrobci nápadů vše od jednoho výrobce NOVÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM mnoho ocenění kvalitní reference kartonáž pop/pos 19 LET ZKUŠENOSTÍ velkoplošný a maloplošný tisk 2 POP/POS Kartonáž DISPLEJE A OBALY

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více