Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon"

Transkript

1 Veletržní noviny è kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta Plus Mají ve Spandexu Arabelin prsten?

2 Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy? Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách. Každý den vás budou informovat o aktuálním dìní na výstavišti. Novinkou je pøidaný virtuální rozmìr technologií Clickable Paper. Kdekoliv v novinách spatøíte logo, staèí jen nasmìrovat své mobilní zaøízení a nasnímat tuto plochu. V tom okamžiku se ocitnete v on-line svìtì STIAHNITE si apku CP Clicker z itunes alebo Google Play TM Událost dne Poprvé i veletrh 3D tisku ZOSNÍMAJTE pomocou aplikácie CP Clicker plochu Veletržních novin UŽÍVAJTE SI virtuálny on-line svet Letošní veletrh Reklama Polygraf pøináší významné prvenství. Koná se na nìm i první oficiální èeský veletrh 3D tisku. Po nìkolika expozicích, které se v minulých letech soustøedili na tuto technologii, máte letos pøíležitost získat mnohem komplexnìjší pohled na dìní v tomto oboru u nás. K èemu je vùbec 3D tisk dobrý? Tuto otázku jsem slyšel pomìrnì èasto od lidí, kteøí se kolem tisku nepohybují, ale našli se i tiskaøi, pro které byl 3D tisk jenom technologickým úletem. Pøesvìdète se, že tato technologie má význam, který mùže ocenit každý z nás. 3D tisk se velmi úspìšnì prosadil pøi tvorbì protetických pomùcek a rùzných náhrad. Dnes jsou k dispozici vyhovující materiály pro rùzné implantáty, které nahradí lidskou chrupavku èi kosti. Další oblastí, kde je 3D tisk velkou pomocí je pøímé modelování navrhovaných souèástek èi rùzných konstrukcí v 3D programech. Výsledkem tak není jen technický výkres, ale i model, na kterém lze zhodnotit funkènost, design a efektivitu konstrukce. Oèekává se, že je velmi blízko èas, kdy se 3D tisk stane souèástí bìžného života. Možná se vám to bude zdát pøekvapivé, ale má to být pøedevším kuchyò, kde se uplatní nejmasovìji. Ostatnì, vše podstatné a do detailu se dovíte od samotných vystavovatelù....ostatní tlaèia pre všetkých, my tlaèíme pre Vás. Ďalej ponúkame: noviny pre grafický priemysel personalizované s variabilnými dátami cielený spôsob oslovenia Vašich zákazníkov s Augmented Reality Clickable Paper priestor pre Vašu prezentáciu a kampane možnosť tlačovín s rozšírenou realitou konzultácie a poradenstvo, štúdie uskutočniteľnosti návrhy a implementáciu workflow riadenie projektov vzdelávanie zamestnancov Spandex pozýva na Reklama - Polygraf Pre viac informácií volajte Spandex na (SK): alebo (CZ): , alebo navštívte naše webové stránky Spandex dodáv Avery Dennison materiály Spandex All rights reserved Reklama Polygraf

3 Hala 4, stánek 4A7 Nestùjte v pùli cesty! Interaktivita v tiskových dokumentech Zcela unikátní technologie RICOH pod oznaèením Clickable Paper, tedy opravdu klikací papír, pøinesla již v loòském roce zásadní zlom v pøístupu ke klasickým papírovým dokumentùm pro oblast reklamy i komunikace. Konkrétní ukázky využití CP vás budou provázet i po celou dobu veletrhu Reklama Polygraf. Snem každého marketéra, vydavatele, nakladatele èi zadavatele reklamní èinnosti je zcela jistì mít informace o úspìšnosti svého poèínání. Dnes již existují velmi sofistikované nástroje, které rùznou kvalitu mìøení poskytují. Zjistí, kolik uživatelù si urèitý soubor stáhlo, kolik návštìvníkù kliklo na nìjakou reklamu, kdo a kdy si pøeèetl zprávu nebo zdali na nìkterý podnìt reagoval. Ovšem dostanete zpìt nìco podobného, když si zadáte klasickou tištìnou inzerci? Nikoli. Papír je bohužel pouze papír. Nicménì stále je jakákoli inzerce v papírové podobì rozšíøenìjší a pøedevším úèinnìjší než její modernìjší elektronická sestra. Proè tedy papír neumocnit tím, že ho s výhodou elektronického svìta prostì a jednoduše propojíme. A právì to je myšlenka RICOH Clickable Paper (CP). Tato technologie pouze registruje pùvodní grafiku, kterou mùže být naprosto cokoli tištìná pøedloha letáku, reklamní informace, obrázek v èasopisu èi novinách, inzerát na plakátu èi billboardu, upoutávka do restaurace, kina nebo jiné kulturní akce, firemní vizitka, reklamní polep na autì, obal èi krabice výrobku nebo libovolná fotografie. Jednoduše tento obraz sejmete aplikací ve vašem chytrém telefonu. Zkuste si napøíklad pøedstavit technologicky moderní, tedy CP katalog cestovní kanceláøe s nabídkou zájezdù. Zajímá vás nìjaký? Sejmete jej a hned vidíte detailní fotogalerii daného místa, vidíte, jaké je na vybraném místì poèasí v daném období, mùžete kontaktovat konkrétní osoby, podívat se na video z lokace a mnoho dalšího. To je pohled ze strany uživatele, tedy zákazníka. Ovšem zadavatel má i pøesto, že se jedná pùvodnì o papírový dokument, kompletní informace o tom, kolik lidí z tohoto katalogu zaujal ten který konkrétní zájezd, co si u nìj zjišśovali, pøípadnì zdali a koho kontaktovali. Následující katalog již mùže být upraven tak, aby podchytil ten správný zájem. Pokud vás technologie CP RICOH zaujala, urèitì ji na letošním veletrhu naleznete a vìøíme, že se s ní budeme setkávat stále èastìji. IMPROMAT CZ s.r.o. EXPERIENCE SEE THE INNOVATIONS IN LARGE FORMAT PRINTING Inovace a inspirace pro Vaše podnikání REKLAMA-POLYGRAF KVĚTNA STÁNEK Č. 4B8 FESPA DIGITAL KVĚTNA STÁNEK Y10, HALA 9 Reklama Polygraf

4 Hala 4, stánek C32 Prosvìtlovací systémy jako stánek Ve svìtì reklamy není moc produktù, které mohou samy vytvoøit výstavní stánek. Prosvìtlovací napínací textilní systémy spoleènosti Atlas Advertising to však dokázaly. Pøitáhly pozornost návštìvníkù hrou grafiky a svìtla, atraktivního povrchu a kombinací s dalšími designovými materiály. Firma je pøedevším výrobcem reklamy a na svém stánku ukázala, že i reklamu lze dìlat s grácií. Napínací prosvìtlovací systémy z hliníkových profilù jsou velmi elegantním øešením pro prosvìtlenou i neprosvìtlenou grafiku. Všichni je znáte z letištì Václava Havla, kde jsou souèástí prezentaèních ploch. Konstrukce Prosvìtlovací napínací systém je tvoøen nosným rámem z hliníkových boèních profilù, které jsou buï pøipojeny na pevnou zadní stìnu z hliníkových sendvièových desek nebo vyztuženy pøíèným profilem. Plochou pro vizuální komunikaci je pak grafika vytištìná na textil, která se vystøihne podle tvaru rámu s dostateèným pøesahem. Na okraj grafiky se totiž našije silikonová páska urèená pro zavedení textilu do profilu rámu napínacího systému. Dobøe napnutý textil je na dotek velmi pøíjemný a prosvìtlená grafika svými záøivými barvami získá na pøitažlivosti. Rám na pohledové ploše vytváøí pouze elegantní linku z pøírodního nebo lakovaného kovu. Systém mùže být sestaven jako jednostranný i oboustranný, tenký i hrubší, uchycený na stìnì i samostatnì stojící èi spuštìný ze stropu do prostoru. Reklamní sdìlení na tìchto systémech má svùj šarm a eleganci. Odhluènìní prostor Estetické hledisko je jistì dùležité, ale není na škodu mít i nìco v záloze. Schopnost pohlcovat zvuk a odhluènit prostory je velmi užiteènou výhodou. Jednak už samotný povrch textilu pohlcuje zvukové vlny a jednak lze do systému vložit i speciální materiály pohlcující zvuk. Za snížení úrovnì hluku vám podìkují zamìstnanci v otevøených kanceláøích, hosté v restauracích i návštìvníci velkých výstavních prostor a hal, kde je šum a ozvìna velmi rušivým prvkem. Atlas Advertising Group, s.r.o. Veletrh oèima studentù Orange Factory, stánek C40 Zahájení veletrhu Reklama Polygraf 2015 Píše se úterý a náš tým se vydal na propagaèní cestu do Letòan. Cestou necestou jsme potkávali mnoho Pražanù, které jsme informovali o tøídenním veletrhu Reklama Polygraf Mnoho lidí jsme zaujali našimi sluneèními hodinami, se kterými jsme procházeli skrz naskrz Vyšehradem. Poté jsme se pøesunuli na Ládví, kde jsme mìli také o zábavu postaráno. Cestu jsme završili v Letòanech, kde jsme nadále pokraèovali v propagaci. Zde se už našlo více zájemcù, kteøí dokonce pøed našimi zraky veletrh navštívili. Sami jsme byli uchváceni novými expozicemi, která letošní reklama Polygraf nabízí. Vìøíme, že budou návštìvnici veletrhu také tak spokojeni. Kolektiv skupiny Reklama Polygraf

5 Hala 4, stánek 4B8 Profesionální tisková øešení Canon Canon pro návštìvníky letošního veletrhu Reklama Polygraf pøipravil prezentaci unikátního øešení vùbec poprvé v Èeské republice pøedstavuje kompletní pracovištì na výrobu digitálnì tištìných médií použitím UV vytvrzovaných inkoustù vèetnì linky pro kontinuální nanášení základních nátìrù nebo ochranných lakù ve vysoké kvalitì. Schopnost potisknout urèitý materiál souvisí s jeho povrchovými vlastnostmi a pro potisk rùzných tradièních materiálù jako sklo, kovy, døevo apod. neexistuje univerzální øešení. Pøed tiskem se používají rùzné základní nátìry a pro ochranu a zvýšení odolnosti tisku také odlišné ochranné laky. Kvalitní výsledky lze dosáhnout pouze použitím precizní technologie k ošetøení povrchù substrátù za pøedpokladu vysokého stupnì know-how v oblasti použitých nátìrù a chemikálií. Návštìvníci expozice znaèky Canon si mohou takovéto øešení prohlédnout zblízka díky kombinaci dokonèovacího zaøízení Bürkle LFC1300 s UV flatbed tiskárnou Océ Arizona 660GT. Specializovaný plochý true flatbed systém Océ Arizona 660 GT otevírá rozsáhlé množství produkèních možností. Vakuový stùl o rozmìrech 1,25 na 2,5 m je zkonstruován tak, aby udržel média a pøedmìty bìhem tisku v nemìnné poloze a nabízí optimální kvalitu tisku a bezkonkurenèní univerzálnost. Podporuje nejrozsáhlejší škálu aplikací s pevnými médii vèetnì: tisku na neobvykle tvarovaná, tìžká, hladká nebo pøedøezaná pevná média; vícevrstvých aplikací s vysokou hodnotou; oboustranných výtiskù; velkých dlaždicových výtiskù na nìkolik desek a bezokrajových výtiskù vše s dokonalým soutiskem a geometrií a bez potíží nebo znehodnocených výtiskù. Dokonèovací stroj Bürkle LFC1300 dokáže pokrýt ochranným lakem jakýkoliv potištìný materiál, jehož šíøe nepøekraèuje mm a jehož tloušśka se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 80 mm. Síla krycího laku mùže být volena podle pøání zadavatele v rozmezí od 5 do 30 mikronù. Stroj využívá bezrozpouštìdlové laky vytvrzované UV záøením. V nabídce spoleènosti Canon jsou pak další varianty, které umožòují lakovat materiál až do šíøe 100 mm. Na stánku Canon je k zhlédnutí nejen toto jedineèné technologické workflow, ale pochopitelnì i celá øada aplikací, o jejichž výjimeèné kvalitì se pøijïte sami pøesvìdèit. Tìšíme se na Vás! Canon CZ, s.r.o. Vyzkoušejte si personalizovaný tisk tak, jak jej umíme my. Reklama Polygraf

6 Hala 3 Hala 4 a Reklama Polygraf

7 Plánek výstavištì a seznam vystavovatelù 1000KOZ s.r.o. Hala3-A20 12M ALICJA W SOWSKA Hala3-B26 3D gang Hala3-A15 3 DKreator.com Hala3-A13 4ISP s.r.o. Hala4-B16 A A Technologies Hala6-A26 ABA, spol. sr.o. Hala3-C1 ABF, a.s. Hala3-B28 ABF, a.s. Hala3-C29 ADAM A SYN s.r.o. Hala6-A23 AGA AGNIESZKA PRZYBOROWSKA Hala3-A34 Agentura M-S-P Hala3-C32 AGS Trade s.r.o. Hala6-A1 Achilles CZ Hala3-A21 ALEDETO, s.r.o. Hala4-C7 ALEX FOX Central Europe Hala3-A12 Anavia s.r.o. Hala6-A5 Andrew/eBMA Hala3-B5 Aquaprint Hala4-B17 ASKA PRAHA Hala3-B25 Asociacesítotiskuadigitálního tisku ÈR Hala4-C37 Atlas Advertising Group Hala4-C32 Automatic Letter Bender Hala3-C7 AWC Morava Hala4-C39 B Badge4u Wojciech Paw³owski Baloušek Bohemia möbel s.r.o. Borgis Brand Gifts Brnìnská Drutìva, výrobní družstvo C CANON CZs.r.o. Ceiba CNC technikas.c. COLOP CZ COMAC COMIMPEX PRINT Cotton Classics Handels GmbH. COVERAX Sp. z o.o. CT Praha Hala3-B12 Hala3-C6 Hala3-B42 Hala3-B36 Hala3-B11 Hala3-B23 Hala4-B8 Hala4-C35 Hala4-B1 Hala3-C20 Hala4-C5 Hala4-A8 Hala3-B4 Hala3-A37 Hala4-C7 È ÈESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Hala6-A12 Èokoládovny Fikar Hala3-A41 D Dallmayr Vending & Office, k.s. DataLine Technology, a.s. Dencop Lighting DISKUS Distribution TMP DOT COLOR E Economia ELASTO FORM Bohemia ELECTRON Enkáèko EPSON EUROPE B.V. EUROPE MATCH EXPOSALE - CZ F Falk & Ross Group Austria GmbH Firma A&J Agnieszka Polak FORMICA CZ, s.r.o. FOTONAUT FRANCES FUJIFILM Europe Hala3-B29 Hala4-A1 Hala4-B11 Hala3-A28 Hala3-C9 Hala4-C2 Hala3-C16 Hala3-A36 Hala4-A2 Hala3-A9 Hala4-A10 Hala3-A2 Hala3-C34 Hala3-B27 Hala3-B3 Hala4-A7 Hala6-A30 Hala3-C5 Hala4-A9 fusion hotels G GMF AQUA PARK PRAGUE a.s. GOQLED. Co. GRAFIE CZ GRAFIE SK s.r.o. GRAPP CZ GravoTech H HANTONÈR HaWe systems Hermann Majer GmbH & Co.KG Hrací karty CH CHOCOGASTRO, s.r.o. I IMPROMAT CZ spol.sr.o. Industrial Wear Ing. Karel PIŠTÌK, CSc. Ing. Václav Koláø InkTec CZ InSpe INTEGART Sp. z.o.o. Inter Flag ISMC BOHEMIA J Jan Hajný Jansen Display Hala6-A14 Hala6-A17 Hala4-B5 Hala4-A4 Hala4-A7a Hala3-C22 Hala4-A15 Hala3-B20 Hala4-A17 Hala4-C31 Hala3-A29 Hala3-A42 Hala4-A7 Hala3-A26 Hala4-A12 Hala6-A7 Hala4-B12 Hala4-C1 Hala4-C30 Hala3-A1 Hala3-A38 Hala6-A28 Hala3-C24 K K-Square Hala3-A30 Kafka Design Hala4-B14 Key2Print sp. zo.o. Hala4-A1 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Hala3-A31 KOMFI Hala4-C8 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o. Hala4-B4 L LAMplus Lepíky Likor East - West Promotion M MCAE Systems MEGAFLEX s.r.o. N NC Computers Nedbal Trading NUDE Juice and Smoothieco. NUDEJuiceandSmoothie co., s.r.o. O Oki Systems (Czechand Slovak) OMNIPLAST ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM Ondøej Cempírek OPUS Praha Hala3-A11 Hala3-C33 Hala3-B2 Hala3-A7 Hala4-B10 Hala3-A10 Hala3-B14 Hala3-A25 Hala6-A6 Hala4-A5 Hala4-C33 Hala4-C9 Hala6-A31 Hala3-C35 P PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala3-C10 PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala6-A25 POPAI CE service Hala3-B10 PREZENTA CZECH Hala3-C14 PRINTA Hala3-B41 PRODUCTION 24 Hala3-C21 Profisignplus Hala4-A6 Progress Promotion Bratislava, spol. sr.o. Hala6-A23 PROMO-HOUSE S.C. T.LUKASIK W.LUKASIK Hala3-B1 PROMORAIN Hala3-A39 Proppoint, s.r.o. Hala6-A10 PRVNÍ HANÁCKÁ BOW Hala4-B7 PVA EXPO a.s. Q QUENTIN R RACE CLUB s.r.o. Radomír Havlík Rathgeber RAYFILM Bohemia RAYFILM Moravia RAYFILM s.r.o. REDA a.s. Repre Ritter CZ Roggi, s.r.o. RTS Technologies, s.r.o. Hala6-A19 Hala4-B19 Hala6-A29 Hala3-A40 Hala3-C23 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-B6 Hala3-A18 Hala3-B24 Hala3-A3 Hala6-A33 S Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA Hala3-B23 SERVIS CENTRUM Hala3-B8 SIPEC SpA Hala3-A22 Smaltovna Mišík Hala4-B6 Smartdata Hala4-B2 Soukromá vyšší odborná škola umìní a reklamy, s.r.o. Hala4-C40 Soukromá vyšší odborná škola umìnía reklamy, s.r.o. Hala6-A9 Spandex SyndiCUT Hala4-B4 STI Èesko Hala3-C17 STIL MEDIA SRL Hala3-B43 Støední Morava - Sdružení cestovního ruchu Hala6-A11 Støední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hala4-A14 Støední škola mediální grafiky a tisku Hala4-A16 STUDAS Hala3-B35 Svaz èeských a moravských výrobních družstev Hala3-B23 Š Šicí technika Brother T TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ STROJE s.r.o. TEXCENTRUM TIGER TEAMs.r.o., anglicky TIGER TEAM Ltd.Co. Tokhi Music TVAR výrobnídružstvo Pardubice U Uhaltrade cz Ultima Displays Uniform - Accessoires Bohemia UV STAR printing company s.r.o. Hala3-A19 Hala3-B40 Hala3-C25 Hala3-A35 Hala6-A1 Hala3-B23 Hala3-C18 Hala3-B21 Hala3-B13 Hala3-B37 V Vd IRISA VSETÍN - vánoèníozdoby Hala3-B23 Veletrhy Brno, a.s. Hala6-A3 VOLTER Tech Hala4-C6 Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola grafická, Praha1, Hellichova22 Hala4-B3 W Whitesoft X XEROX CZECH REPUBLIC Z Zdenìk Kompert Zenit ZPROGO team Ž ŽÍDEKtisk Hala3-C4 Hala4-A11 Hala6-A15 Hala4-A13 Hala3-B44 Hala4-B20 Reklama Polygraf

8 Veletrh oèima studentù Orange Factory, stánek C40 Propagace Reklamy Polygraf: den druhý Úskalí spojená s druhým dnem propagace veletrhu neznala mezí. Ihned po pøíchodu do temnoty pražského metra na nás padla tíseò. Tušili jsme, že èas strávený v podzemí bude tìch nejhorších ètyøicet minut v našich životech. V nepøátelských pohledech spolucestujících se zraèila èirá nenávist a zloba. Temnota jejich duše prosakovala na povrch. Znenadání se ozvalo skøípìní brzd. Souprava prudce zastavila a ozval se roztøesený hlas strojvedoucího: Vážení cestující, zachovejte klid a nevystupujte, prosím. Vlak zde svou jízdu nekonèí. Minuty se zdály nekoneèné. Úzkost se stupòovala. Pøi životì nás držela jen myšlenka, že doruèíme náš drahocenný náklad a Reklama Polygraf byla naším jediným majákem nadìje. Po chvíli se vlak opìt dal do pohybu. Všem nám spadl kámen ze srdce. Naší cestì vstøíc veletrhu již nic nebránilo. Reklama Polygraf je zachránìna! Anežka Sára Pejsarová, Lucie Kratochvílová, Nicola Soukupová, Petr Szelong, Šárka Nová, Veronika Svátková Hala 4, stánek 4A11 Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta Plus Ani v letošním roce si spoleènost Xerox nenechala ujít jedineènou pøíležitost zúèastnit se veletrhu Reklama Polygraf. V letošním roce návštìvníky pøekvapí nejen skvìlou možností si na stánku užít nìjakou tu zábavu, ale také špièkovými stroji, novinkami v technologiích i možností si vše vyzkoušet na vlastní kùži. Na stánku máte možnost si osahat archový barevný stroj Xerox Versant 80, který vyniká svou mimoøádnou produktivitou, rychlostí tisku 80 stran za minutu až do maximální gramáže 350 g/ m2. V portfoliu Xeroxu nahrazuje velmi úspìšnou øadu Xerox C75/J75. Stejnì jako loni uvedený Versant 2100 (ten je na stánku k dispozici rovnìž) nabízí Versant 80 vysokou úroveò automatizace vèetnì automatizovaného nastavení pozice obrazu na archu, pøedozadní registrace a homogenity plochy. Volitelnì je k dispozici in-line spektrofotometr nejen pro kalibraci ale také automatickou tvorbu ICC profilù. Se sadou Automatic Colour Quality Suite tak zákazníci získávají plnì automatizovanou správu barev a øízení kvality tisku. Díky novému typu toneru a pásové fixaèní jednotce je možné potisknout nejširší škálu materiálù a otevøít tak nové možnosti pro zisk a další rùst. Vedle Versantù je zcela urèitì k nepøehlédnutí i velkoformátový produkèní stroj Xerox IJP 2000 Plus. Tento unikát- ní stroj si odbyl svou premiéru na loòském Reklama Polygrafu. Zde vzbudil mimoøádný ohlas. Letos vystaví spoleènost Xerox ve svìtové premiéøe vylepšenou variantu Plus. Zásadní inovace spoèívá v rozšíøení o velkoformátový skener a softwarovou aplikaci pro kopírování, skenování a øízení kvality tisku. Díky tomuto øešení lze nejen zaøízení využívat pro skenování a kopírování, ale pøedevším lze maximálnì kompenzovat drobné nedostatky v kvalitì obrazu. Tyto drobné nedostatky jsou vlastní vysoce výkonným jednoprùchodovým technologiím a díky jejich potlaèení lze nyní na IJP 2000 produkovat daleko širší spektrum zakázek. Zkušenosti z testování u klíèových uživatelù IJP 2000 v Èeské republice ukazují na maximální pøínos tohoto øešení. Zlatým (a to doslova) høebem je uvedení letošní novinky Xerox Colour 1000i Press. Odborná veøejnost se tak mùže jako první seznámit s digitálním archovým tiskem CMYK + pátá pøímá barva, a to volitelná zlatá Pantone 871C nebo støíbrná Pantone 877C. Díky této vychytávce se otevírá všem poskytovatelùm tiskových služeb možnost rozšíøit svou nabídku výroby tiskových zakázek. S využitím støíbrné a zlaté mohou tisknout malonákladové obaly, diplomy, svatební oznámení, rùzné druhy dárkových poukázek èi šekù a luxusní marketingové materiály. Nový tiskový stroj Xerox Colour 1000i Press ve standardní konfiguraci obsahuje unikátní plnì automatizované nastavení, zahrnující seøízení pøedozadního soutisku, homogenitu plochy a barevné kalibrace. Pøedchùdce Xerox Clour 1000i Press se stal v loòském roce nejprodávanìjším strojem ve své kategorii. Je to stroj, který je nadstandardnì hodnocen stávajícími uživateli. Kvalita a stabilita tisku, automatické funkce nastavení, možnost výmìny stìžejních dílù operátorem a rychlost a spolehlivost, to jsou hlavní pøednosti, které spokojení zákazníci vyzdvihují. Skvìlým doplòkem ke kvalitnímu stroji je i software, který nabízí možnost individualizace a plnì automatizované výroby tiskových dat. Plnì automatizované workflow zakázky je další novinkou. Jeho základem je oblíbená W2P aplikace ixprint v propojení s automatizovaným workflow Xerox FreFlow Core. Synergii stroje a aplikace si návštìvníci Reklamy Polygraf mohou vyzkoušet pøímo na místì. Navrhnou si, zprocesují a vytisknou tøeba vlastní selfie pohlednici, kterou mohou poslat pøátelùm èi známým s pozdravem ze zlaté Prahy. Lákadel je však mnohem víc. Automatizaci výroby bìžných typù zakázek, její zrychlení, nižší chybovost a v neposlední øadì úsporu nákladù to vše Xerox nabízí. Xerox Czech Republic, s.r.o Reklama Polygraf

9 Hala 4, stánek 4B4 Mají ve Spandexu Arabelin prsten? Odpovìï se dovíte, když vystihnete doprovodný program s ukázkami aplikace fólií 3M DI-NOC a Fasara nebo dnešní semináø Nové trendy využití materiálù v architektuøe a design, který se koná v 10:00 hod. na stánku Spandexu. Následovat budou ukázky a konzultace od 12:00 do 17:00 hod. skupinách, od metalických po textilní, od kamenných po lakované, od døevìných po uhlíkové, od naturálních po hi- -tech struktury. Tento robustní a velmi odolný materiál, který je zároveò 3D tvárný, je ideální k promìnám interiérù i exteriérù budov a renovace s možností další budoucí obmìny designu. R. Potmann je specialista, který vás provede svìtem kouzel a zázrakù, jak pomocí designových fólií dokážete zmìnit interiéry, exteriér staveb i nábytek. Základem jeho prezentace bude práce s materiály 3M DI-NOC a 3M Fasara. 3M DI-NOC Paleta dekorativních fólií èítá více než 600 vzorù ve více než 25 produktových 3M Fasara Dekoraèní fólie na okna a skla je øada filmù z odolného polyesteru s ozdobným matným povrchem, ideální pro ochranu soukromí a dekorativních aplikací na sklo a okna. Umožòují rychlou a snadnou aplikaci pøímo na podklad a nevyžadují pøípravu v podobì odstranìní nebo pøemístìní stávající sklenìné plochy. Jsou ideálním øešením pro zastí- nìní konferenèních místností, èekáren, sklenìných pøepážek. 3M Fasara se vyznaèuje vynikajícím vzhledem a souèasnì zajišśuje bezpeènost skla tím, že v pøípadì rozbití drží støepy pohromadì a snižuje UV záøení až o 99 %. Je k dispozici pøes 50 rùzných designù s rozdílnou propustností a odrazem svìtla. Není to v prstenu Jak uvidíte pøi ukázkách, rychlé zmìny vzhledu nejsou kouzlem udìlaným pomocí prstenu princezny Arabely, ale plodem šikovných rukou zkušeného aplikátora. No, a protože každý signmaker je hrdý na to, že je zkušeným aplikátorem samolepicích fólií, mùže se každý stát i kouzelníkem mìnícím design i v architektuøe a v interiérech. Ostatnì, každý den jsou v prùbìhu veletrhu na stánku Spandexu dvakrát dennì semináøe na toto téma, a to v 10:30 a 14:30 hod. SPANDEX, s.r.o. Reklama Polygraf

10 Kdo je kdo Martin Dekan Jan Landovský Jan Zelenka TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. Jednatel FUJIFILM Europe Gmbh, organizaèní složka Sales Representative Inkjet GRAPHIC SYSTEMS Atlas Advertising Group, s.r.o. Spolumajitel 1) Co pro Vás znamená signmaking? Práci s nádechem kreativity, která mì dokáže pohltit natolik, že si ani nemyslím, že je to práce. 2) Proè jste si zvolil svou práci? V signmakingu není žádný obchodní pøípad stejný. Neprodáváme krabice, ale øešení pro konkrétní aplikace. Je nutné pro klienta sestavit vždy konfiguraci na míru. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Prùnik velkoplošného tisku do segmentu interiérových dekorací. Velkoplošný tisk tak našel další trh s velkým potenciálem. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Velkoplošnou reklamu, nejlépe tištìnou. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Baví mì. Vystudoval jsem fotografii a je to blízko mého pùvodního oboru. Považuji za symbolické, že pracuji pro znaèku Fujifilm, která se z fotofirmy stala firmou s mnohem širším zábìrem a fotografie excelentnì vytváøí i velkoplošným tiskem. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Umístìní stroje Fujifim JetPress 540W v Èeské republice. Je to 3. instalace na svìtì a 2. v Evropì. A protože ta první evropská instalace byla v showroomu, tak je to vlastnì první komerèní instalace v Evropì. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Práci. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Já si ji nevybral, do oboru mì tak nìjak zavál život Z umìleckého kováøe se stal signmaker. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Digitální potisk keramických obkladù. Pomáhali jsme pøi projektu akademického malíøe Ivana Komárka. Šlo o digitální potisk keramických obkladù tiskárnou Durst Pictocer podle akvarelù, které pak autor ještì na místì dekoroval zlatem. Ta kvalita a výrobní proces mì dostaly. Technologie ocenìná FTA Experti oznaèili techologii GIDUE za nejlepší Flexografická technická asociace FTA udìlila výroèní cenu FTA Technical Innovation Awards za rok 2015 spoleènosti Gidue za inovaci v projektu GIDUE Digital Flexo Excellence. FTA (Flexographic Technical Association) byla založena v roce 1958 za úèelem pozdvihnutí flexografického tiskového prùmyslu. V odborném svìtì je považována za jedno z nejpøednìjších profesních sdružení. Soutìž byla založena, aby zdùraznila technické inovace a oslavila vynikající výsledky dosažené ve flexografickém prùmyslu. V prùbìhu let se toto ocenìní považuje za nejprestižnìjší svìtové ocenìní, které udìlují nejvýznamnìjší odborníci na technologii flexotisku. Ocenìná technologie Digital Flexo Excellence je systém technologií, které byly vyvinuty pro dosažení vysoké produktivity, snížení nákladù, flexibilitu a konzistentní kvalitu s digitálními schopnostmi, jednoduchým ovládáním a opakovatelností. Silnou stránkou je automatizace workflow, zkrácení èasù na zmìnu zakázky a minimální odpad. Toto øešení posouvá flexotisk do nové éry produkce etiket a obalù. Pøináší vysokou kvalitu a efektivnost i pøi malých a mikro sériích Reklama Polygraf

11 Kdo je kdo Olga Moravcová Lenka Votavová Jana Dostálová Spandex Syndicut, s.r.o. IMPROMAT CZ s.r.o. Canon CZ s.r.o. pultový prodejce, 8 let Key Account Manager Obchodník Imaging Supplies (DGS materiály) 1) Co pro Vás znamená signmaking? Je to kreativita, konkurenceschopnost, rostoucí nároky na materiály, technologie, pružnost dodavatelù a rychlost výroby, to vše je pro mì v dnešní dobì signmaking. 2) Proè jste si zvolila svou práci? Mám ráda kontakt se zákazníky, možnost poradit a nabídnout rùzná øešení - každý den je jiný, každý problém specifický. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Pecka v oboru jsou samozøejmì nové materiály a technologie Ale pro mì je to pøedevším kreativita našich zákazníku - co dokáží vytvoøit a realizovat, to je mnohdy opravdová pecka, klobouk dolù. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Signmaking, jako takový, vnímám hlavnì jako proces výroby, od kterého oèekávám jistou míru kreativity a originality, na jehož konci by mìl být poutavý produkt. 2) Proè jste si zvolila svou práci? Volba souvisela s komunikací jako s tématem, které mì vždy bavilo. Aś už mluvíme o komunikaci s obchodním partnerem, èi produktem smìrem k dané cílové skupinì. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Jeho nápaditost. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Kreativu, pokrok, novinky, možnost seberealizace. 2) Proè jste si zvolila svou práci? Baví mne neustálý kontakt s lidmi. V signmakingu potkávám zajímavé osobnosti, nápady i realizace. Právì to mi nabízí možnost rozvoje jak ve vlastním oboru, tak v rùzných dalších prùmyslových odvìtvích, do kterých mám díky signmakingu možnost nahlédnout. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Po dlouhém kralování rùzných variant inkoustového tisku nepøestávám žasnout nad možnostmi, které skýtá, a jak se vyvíjí, 3D tisk. Kalibrační software: ColorNavigator nyní v ceně Grafické 27" AdobeRGB LCD monitory řady CS/CX/CG Nová GB-r LED obrazovka IPS: px. Integrovaný kalibrační/autokorekční senzor. Obvody DUE pro dokonale homogenní obraz. Video vstupy: HDMI, DP, DVI-I. detail senzoru Reklama Polygraf

12 Anketa mezi návštìvníky 1) Co Vás pøivedlo na Reklamu Polygraf? 2) Který stánek Vás nejvíce upoutal a èím? 3) Jste na Veletrhu poprvé a pøijdete i pøíští rok? Lucie, Støední Èechy, reklamní agentura 1) Na Reklamu Polygraf mì pøivedl zájem o novinky v oboru. Mám v plánu zde vybrat nová zaøízení do naší reklamní agentury. 2) Nejvíc mne zaujal stánek Spandexu, jednak se mi moc líbí a zároveò jsme jejich zákazníci. 3) Chodíváme více ménì pravidelnì a pevnì vìøím, že budu moci pøijít i pøíští rok. Milan, Bílina Severní Èechy, muzikant 1) Pøišel jsem na jiný veletrh, který se zde bohužel ale nekoná. Ale jsem opravdu rád, že se úèastním. Je úžasné vidìt nové technologie v tisku. 2) Nejvíce se mi líbil 3D tisk a plastický tisk plakátu. Možná to využiji pro tisk programu a plakátu pro mé koncerty. 3) Urèitì se sem vrátím, i když jsem tu náhodou. Jsem nadšený z nových možností tisku a jsem zvìdavý, co nového tu bude pøíští rok. Marcel a Nicol, designeøi 1) Pøišli jsme hlavnì kvùli soutìži Kalendáø roku 2015, která bude mít dnes vyhlášení výherce. 2) MCAE Systems, protože mají moc zajímavé plakáty a technologie. 3) Pøijdeme znovu, protože musíme znát nové technologie. Doprovodný program veletrhu Reklama Polygraf kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. Kalibrace barev / Pantone, X-Rite Prezentace spoleènosti QUENTIN hod. OlymPOS 2016 Higher Faster Further How to create olympic spirit at the POS Pøednášející: Matthias Jahn, Marketing Manager, STI Group hod. Semináø na téma reklamní a dárkové pøedmìty Garant: POPAI CE hod. Úèinnost reklamních pøedmìtù Pøednášející: Pavel Èerný, Asociace 3D reklamy hod. Upcyklované reklamní pøedmìty Pøednášející: p.mastík, Respiro hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Hvìzda 3D reklamy Soutìž o nejlepší reklamní pøedmìt roku hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Duhový paprsek Soutìž o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2014 Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE 14. kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. POS Trends 2015 From Insights to Action Martin Prokop, Key Account Manager STI Èesko Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE noviny pre grafický priemysel 22. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - Sídlo vydávate¾a: Svetlá 1, Bratislava 1, IÈO , tel: Vychádza v náklade kusov Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, Bratislava, Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov Inzercia neprešla jazykovou úpravou Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme Tlaè - Impromat, s.r.o. tlaèový stroj Pro TM C7100, vytlaèené na papier BIO TOP 3, obálka 200gr/m 2, vnútro 120gr/m 2 Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015 Veletržní noviny è. 1 12. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Èeská premiéra stroje Océ ColorWave 700 Náš tah bílou Pøijïte si popovídat se Stevem Jacquesem Jednoduše a rychle rozvíjejte

Více

Veletržní noviny. è. 3 14. kvìten 2015. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám!

Veletržní noviny. è. 3 14. kvìten 2015. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Veletržní noviny è. 3 14. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Fólie s prodlouženou životností Testování produkèního stroje v provozu Poprvé v Èesku - Océ ColorWave 700 Pivo, žebra a tìžká

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign.

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign. Ostrava - výroba Ruská 2974 703 00 Ostrava - Vítkovice tel. objednávky: 774 712 816 tel. dílna: 775 712 825 e-mail: firma@sevendesign.cz www. sevendesign.cz Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

návrh a zpracování konceptu a tisk reklamních materiálů a tiskovin doporučení návrhu řešení zpracování od návrhu grafiky až po finální tisky

návrh a zpracování konceptu a tisk reklamních materiálů a tiskovin doporučení návrhu řešení zpracování od návrhu grafiky až po finální tisky Kvalita Spolehlivost dokonalé výrobní know-how nejnovější technologie moderní návrhy grafického designu kvalitní zpracování odborná konzultace komplexní řešení zakázek - klientům nabízíme kreativní zpracování

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital.

Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital. Schneider-Kreuznach Objektivy FF-Prime Made to match the needs of today s digital. FULL FRAME NÍZKÁ VÁHA 4K Schneider-Kreuznach FF-Primes FF-Primes Pracují pro vás, a jsou vaše cíle jakékoliv Filmaøùm

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

A Unique Imprint. ...Cenově výhodný inkjet systém s vysokým tiskovým rozlišením nám umožnil prodávat výrobky do většiny světa.

A Unique Imprint. ...Cenově výhodný inkjet systém s vysokým tiskovým rozlišením nám umožnil prodávat výrobky do většiny světa. A Unique Imprint HSA Systems je předním výrobcem průmyslových inkoustových tiskáren. Společnost byla založena v Dánsku v roce 1993 a její hlavní činností je vývoj a výroba in-koustových tiskáren s vysokým

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz

www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz 1K Design s.r.o. Rudolfovská 45 37001 České Budějovice tel. 387 423 280 gsm 608 132 640 info@1kdesign.cz www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz 1K Design s.r.o. Co nabízíme společnost, která splní

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů aip.zlin.cz firma AIP 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku technologické zázemí na vysoké úrovni široká škála značkových a osvědčených materiálů návrh optimálního řešení zakázky vlastní výroba

Více

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK PLATNOST OD 1.12. 2014 CENY BEZ DPH Podmínky dodávek doprava zdarma v Praze nad 2500Kč bez DPH, po ČR nad 6000,-kč bez DPH Cena dopravy: viz přepravní

Více

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ KDO JSME? Rodinná firma Založena v roce 1996 Výrobní plocha: 2222 m Zaměstnanci: 30 Jednatel: Karel Brix CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ? PROKLIENTSKÁ ORIENTACE KOMUNIKACE HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010 IRA SVOBODOVÁ komerční portfolio 2005/2010 LOGOTYP - 2. VARIANTA LOGOTYPU - VIZITKA - HLAVIČKOVÝ PAPÍR - ELEKTRONICKÝ PODPIS Alexandr Pech - Advokát 2010 ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu...

Více

literadesign 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO

literadesign 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO literadesign REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra Nechte si přinést kávu s vhodným dezertem, pohodlně se usaďte, a vklidu si prohlédněte naší prezentaci služeb

Více

Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo 29.9. 1.10.2009. Odborný veletrh interní logistiky. Ve spojení s veletrhy

Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo 29.9. 1.10.2009. Odborný veletrh interní logistiky. Ve spojení s veletrhy Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 29.9. 1.10.2009 Odborný veletrh interní logistiky Ve spojení s veletrhy Odborná nabídka Odborná nabídka Dopravníkové a manipulační systémy Skladovací a vychystávací

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let Ve zkratce o historii a základních rysech firmy: Filosofie a poslání firmy je poskytovat a vytvářet pro naše zákazníky dobré nápady, návrhy, realizace a tím pro ně přispět k zabezpečení stálého postavení

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CENÍK. reprografických prací a spotøebního materiálu. Provozní doba: 00 30. Komunardù 5 Praha 7 Tel.: 220 872 700 Fax: 220 800 946.

CENÍK. reprografických prací a spotøebního materiálu. Provozní doba: 00 30. Komunardù 5 Praha 7 Tel.: 220 872 700 Fax: 220 800 946. CENÍK reprografických prací a spotøebního u Komunardù 5 Praha 7 Tel.: 220 872 700 Fax: 220 800 946 Provozní doba: 00 30 po - pá 8-17 e-mail: www: mp-copier@tnet.cz holesovice@mpcopier.cz www.mpcopier.cz

Více

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu Studie www.paseka5p.com Struktura tiskových technik dle ISO 12637 1 platné od roku 2006 Průmyslové tiskové techniky 2010 Zaměření průmyslových

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu Idealn,, na, pad na da, rek emotion rekreační šeky Nezapomenutelné dárky pro každou příležitost EMOTION MARKETING & TOURISMUS emotion rekreační šek IncentIVa

Více

Ceník. reprografických prací

Ceník. reprografických prací Ceník reprografických prací Černobílé a barevné kopírování, barevný digitální tisk, tisk vizitek, skenování, DTP sazba, retuš, ofsetový tisk prospektů, letáků, pozvánek, hl. papírů, promočních oznámení,

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Prosvětlené designové fotorámy

Prosvětlené designové fotorámy Prosvětlené designové fotorámy CA1 Crystal černý rám tloušťka pouze 8 mm světelný LED (úspora energie) barevné provedení: čirý, po obvodu krycího plexiskla černý potisk připevnění ke zdi přes distanční

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více