Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è kvìten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015"

Transkript

1 Veletržní noviny è kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Èeská premiéra stroje Océ ColorWave 700 Náš tah bílou Pøijïte si popovídat se Stevem Jacquesem Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys

2 Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy? Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách. Každý den vás budou informovat o aktuálním dìní na výstavišti. Novinkou je pøidaný virtuální rozmìr technologií Clickable Paper. Kdekoliv v novinách spatøíte logo, staèí jen nasmìrovat své mobilní zaøízení a nasnímat tuto plochu. V tom okamžiku se ocitnete v on-line svìtì STIAHNITE si apku CP Clicker z itunes alebo Google Play TM Událost dne ZOSNÍMAJTE pomocou aplikácie CP Clicker plochu Veletržních novin Pouze dnešní den je Event Day UŽÍVAJTE SI virtuálny on-line svet Nemusíme hned tvrdit, že pouze pro ten dnešní den stojí za to žít, ale kdo jste se na veletrh vydal dnes, máte o zajímavý bod programu navíc. Pouze dnes se totiž koná akce Event Day den plný zážitkù. Program mezinárodního veletrh reklamních služeb a polygrafie Reklama Polygraf už potøetí pøináší nový pohled na specializované odvìtví marketingové komunikace event marketing. Dnes se tedy uskuteèní již 3. roèník prezentace služeb v této oblasti pod názvem Event Day. Event Day je cílenou prezentací pro event agentury, kongresová centra, hotely a poskytovatele služeb pro semináøe, konference, kongresy, firemní veèírky, teambuildingy a další akce. V rámci Event Day se pøedstaví firmy poskytující služby v oblasti gastronomických služeb jako catering, barman show a vinaøství. Získáte pøehled, kdo nabízí pronájem rùzných prostor od hotelù pøes kongresová centra, restaurace, hrady a zámky až po golfová høištì. Své služby nabídnou poskytovatelé konferenèní, ozvuèovací a osvìtlovací techniky, stejnì jako umìlecké agentury, foto a video služby. Okouzlí vás kvìtinové dekorace i agentury s hosteskami a promotéry. Nevšední den osvìží rùzné atrakce a zážitky pro dìti i dospìlé. Nebudou chybìt ani firmy pronajímající mobiliáø èi divadelní techniku....ostatní tlaèia pre všetkých, my tlaèíme pre Vás. Ďalej ponúkame: noviny pre grafický priemysel personalizované s variabilnými dátami cielený spôsob oslovenia Vašich zákazníkov s Augmented Reality Clickable Paper priestor pre Vašu prezentáciu a kampane možnosť tlačovín s rozšírenou realitou konzultácie a poradenstvo, štúdie uskutočniteľnosti návrhy a implementáciu workflow riadenie projektov vzdelávanie zamestnancov Vyzkoušejte si personalizovaný tisk tak, jak jej umíme my Reklama Polygraf

3 Hala 4, stánek 4B8 Èeská premiéra na stánku 4B8 Na letošním veletrhu Reklama Polygraf urèitì zavítejte na stánek 4B8, kde najdete expozici spoleènosti Canon. Na ploše 110 m 2 uvidíte unikátní technologické workflow od pøedtiskové pøípravy pøes samotný profesionální tisk na velkoformátových zaøízeních a jeho kompletní øízení až po koneènou finalizaci tištìných materiálù. Kromì øešení pro tisk na obvyklé materiály, jako je papír nebo plast, uvidíte také nejrùznìjší možnosti využití ménì tradièních materiálù, aś jde o sklo, nejrùznìjší kompozitní panely nebo dýhované desky. Všechna zaøízení na stánku budou v provozu vèetnì ukázek konkrétních výstupù. Všichni zájemci o profesionální tisk a pøehlídku netradièních aplikací jsou srdeènì zváni. A co bude k vidìní konkrétnì? Z tiskových zaøízení UV flatbed tiskárna Océ Arizona 660GT, 24palcový inkoustový plotr imageprograf ipf6450 s dvanáctibarevným tiskovým systémem LUCIA EX a nejnovìjší model multifunkèního zaøízení s technologií tisku Crystal Point Océ ColorWave 700. Océ ColorWave 700 byl pøedstaven teprve v únoru letošního roku a v Èeské republice je pøedvádìn vùbec poprvé právì na veletrhu Reklama Polygraf Z kategorie dokonèovacích zaøízení bude v akci Bürkle LFC1300 pro kontinuální nanášení základních nátìrù nebo ochranných lakù ve vysoké kvalitì. Chybìt nebude ani univerzální digitální øezací systém Kongsberg V20, který se vyznaèuje atraktivní cenovou hladinou pøi zachování povìstné kvality a pøesnosti tìchto stolù. Pokud kromì prohlídky Reklama Polygraf plánujete i návštìvu veletrhu FESPA 2015, který se koná již za pár dnù, kvìtna, v nìmeckém Kolínì nad Rýnem, expozici Canon najdete na stánku Y10 v hale 9. Zde uvidíte také øešení pro tisková workflow, digitální øezací plotry a všechna tisková média znaèky Canon. Návštìvníci se mohou tìšit i na pøedvedení nejvýkonnìjšího modelu Océ Arizona 6170XTS, produkèní inkoustové fototiskárny DreamLabo 5000 a na uvedení nových softwarových nástrojù Onyx Production. Canon CZ, s.r.o. Náš ťah bielou Ricoh Pro TM C7100X Tlač bielym aj čírym tonerom Reklama Polygraf

4 Hala 4, stánek 4B4 Se svými otázkami pøijïte pøímo za Stevem Jacquesem Úspìch a vytrvalost øady ImagePerfect od firmy Spandex je výsledkem úzkého dialogu s grafiky, jejichž zpìtná vazba a kreativní nápady jsou pro rozvoj této znaèky zásadní. O rozvoji tìchto produktù soubìžnì s rychle se mìnícím digitálním trhem hovoøíme s Category Managerem, Stevem Jacquesem. Jak se podle vás vyvíjel velkoformátový tisk v prùbìhu uplynulých 18 let? Když jsme uvedli na trh øadu ImagePerfect, digitální technologie se v oblasti velkoformátového tisku teprve zaèínala prosazovat. Zákazníci se shánìli po vìtší rozmanitosti výrobkù, než jaká byla tehdy k dispozici, což nás pøivedlo k vývoji vlastní produktové øady. Ze zaèátku náš sortiment tvoøily pøevážnì digitálnì potisknutelné bílé a prùhledné vinyly. Protože tehdy zaèaly pøicházet na trh tiskové jednotky schopné spolehlivì tisknout na rùzné podklady, pøidali jsme produkty jako potisknutelné bannery a textilie. Do poloviny prvního desetiletí rostla poptávka po materiálech umožòujících vìtší kreativitu v reklamních aplikacích, proto jsme do sortimentu zaøadili produkty ImagePerfect Signage. Do jaké míry vaši zákazníci ovlivòují vývoj produktù? Hrají zásadní roli pøi podnìcování inovací produktù; jak se vyvíjejí jejich potøeby a potøeby jejich klientù, vyvíjí se i ImagePerfect. Odborníci na reklamu a vizuální komunikaci, s kterými spolupracujeme, jsou tvoøiví a vynalézaví a tlaèí nás k hledání øešení, která jim pomohou uskuteènit jejich nápady. A to pokud jde jak o reprodukci obrazù, tak o úèelnost instalace. Jejich zpìtná vazba a podnìty jsou absolutnì klíèové pro proaktivní rozvoj produktové øady a dbáme na to, abychom s nimi zùstali v úzkém kontaktu pøipraveni na prùbìžnou zpìtnou vazbu. Jaké trendy na trhu ovlivòují inovaci produktù dnes? V dùsledku nárùstu produktivity výstupních zaøízení zaèaly být pro velkoformátové tiskárny klíèové dvì vìci: zlepšení manipulace pro zajištìní vysokého výkonu a optimální absorpce inkoustu, aby nedocházelo k zaplavení povrchu podkladu inkoustem nebo k pomalému schnutí, což oboje pøipravuje tiskárnu o drahocenný èas. Úkolem pro výrobce exteriérových reklam je dosáhnout vìtší trvanlivosti, proto jsme se soustøedili na zlepšení rozmìrové stability, aby nedocházelo ke smršśování po instalaci. Rozvoj samolepicích aplikací, jako jsou fólie na auta a okenní grafika, nás nutí inovovat v takových oblastech, jako je pevnost spojù, pøemístitelnost a neprùhlednost, což se týká napøíklad našich produktù PerfectApply, které umožòují rychlejší instalaci, a našich pigmentovaných lepidel, která brání prùhlednosti a dávají finální aplikaci výraznìjší vzhled. Další rostoucí oblastí jsou mìkké reklamní materiály, využívané zejména v kongresovém prùmyslu, ale také pro takové aplikace, jako je interiérová nástìnná grafika. U zákazníkù svých zákazníkù pozorujeme i poptávku po takových grafických produktech, které budou vyhovovat jejich ekologické nákupní politice, napø. po produktech bez PVC a biologicky odbouratelných. Dekoraèní aplikace rovnìž nabízejí obrovský obchodní potenciál pro profesionály v oblasti grafiky. To zákazníkùm pomáháme realizovat zavedením speciálních interiérových dekoraèních produktù vèetnì tapet, metalických výrobkù, dekorativních a potisknutelných okenních fólií a materiálù pro podlahovou grafiku. Mìní zákazníci své nákupní chování? Jak trh dozrává, zákazníci si média pro jednotlivé zakázky vybírají stále peèlivìji; vìdí, že na kvalitì záleží. Dobrým pøíkladem jsou bannery. Nejvíce se rozvíjejícím produktem jsou naše zátìžové køídové materiály, v porovnání s laminovanými øešeními, která jsou vhodnìjší pro krátkodobé nebo vnitøní aplikace. Zákazníci dnes hledají ten pravý materiál pro každou jednotlivou zakázku. Aby to jen fungovalo, nestaèí. Jaké faktory by zákazníci pøi nákupu materiálù mìli brát v úvahu? Nejdùležitìjším dùvodem pro výbìr každého materiálu by vždy mìla být jeho funkènost. Ménì zkušení kupující se nìkdy chybnì zamìøí jen na cenu produktu místo ceny celé instalace, jíž je materiál pouze jednou ze souèástí. Kupování levných médií však mùže být šetøením na nepravém místì, pokud je kvùli tomu instalace a její odstranìní obtížnìjší nebo pokud ztratíte èas a materiál a obìtujete marži. V krajním pøípadì vás špatná práce mùže pøipravit o zákazníka. Pokud jde o bannery, je dùležité vybrat materiál s dobrou rozmìrovou stabilitou, spolehlivým pøilnutím, dobrým vyrovnáním a snadným øezáním a upravováním. Špatná volba materiálu mùže vést napøíklad k jeho smršśování nebo oprýskávání, což by se mohlo stát velmi nákladnou chybou. Naší hlavní zásadou je nabídnout optimální vyváže Reklama Polygraf

5 Hala 4, stánek 4B4 na stánek Spandexu, jste vítáni ní ceny a kvality pro každé zadání, což zákazníkùm umožní dodávat jednotlivé zakázky bez kompromisù. Zákazníci by mìli být schopni dosáhnout u každé zakázky rozumné marže, protože mohou poèítat se spolehlivým dodavatelem, který jim zajistí dodávky do druhého dne a poprodejní podporu. Jak vidíte rozvoj trhu v následujících letech? Zásadní pro rozvoj podnikání vìtšiny tiskaøù a výrobcù reklam je dùvìra v diverzifikaci do nových oblastí aplikace, protože zakázky s komoditami vynášejí stále ménì. Inovace v médiích umožòují zákazníkùm rozšíøit portfolio svých služeb a nabídnout svým zákazníkùm nová øešení. Øada zákazníkù ImagePerfect napøíklad pøechází na obleèení a propagaèní odìvy digitálnì potištìné pomocí tepelných fólií a filmù s využitím své stávající velkoformátové tiskárny a cenovì dostupného tepelného lisu. Jiní zákazníci využívají inovací v samolepicích vinylech k pøechodu na fólie pro vozidla a dekoraèní aplikace. Jak podporujete pøechod zákazníkù k novým aplikacím? Pøístup k produktùm ImagePerfect teï zákazníkùm nabízíme prùbìžnì. To znamená, že si nemusí udržovat zásoby specializovaných produktù a mohou výhodnì využít malých objednávek a nebýt tak zatíženi nepotøebnou zásobou velmi specifických médií. To jim uvolòuje hotovost, ale pøedevším umožòuje experimentovat s novými aplikacemi. Na základì analýzy trhu a rozhovorù se zákazníky jsme schopni uvádìt na trh celé produktové øady, které vyhovují schopnostem výrobcù reklam a tiskaøù a poskytnou jim další zdroj pøíjmù. Dobrými pøíklady jsou naše øada flock and flex pro aplikace na odìvy a naše portfolio interiérových dekoraèních materiálù. Tým úzce spolupracuje se zákazníky v terénu a prodiskutovává s nimi, jaké produkty by mohli využít pro splnìní zadání nebo jak by se mohli dostat na nové trhy. Každý den nás zákazníci pøekvapují svojí vynalézavostí, když používají produkty ImagePerfect zpùsoby, s nimiž jsme ani nepoèítali. Udržet tempo inovací tak, abychom vyšli této kreativitì vstøíc a pomohli zákazníkùm získat rozumnou marži pøi dodávání jedineèné práce, je pro nás výzvou. Se svými otázkami mùžete pøijít první den výstavy, , na stánek Spandexu (hala 4, stánek 4B4), kde vám na nì rád odpoví pøímo pan Steve Jacques. SPANDEX, s.r.o. EXPERIENCE SEE THE INNOVATIONS IN LARGE FORMAT PRINTING Inovace a inspirace pro Vaše podnikání REKLAMA-POLYGRAF KVĚTNA STÁNEK Č. 4B8 FESPA DIGITAL KVĚTNA STÁNEK Y10, HALA 9 Reklama Polygraf

6 Hala 6 Hala 3 Hala 4 a Reklama Polygraf

7 Plánek výstavištì a seznam vystavovatelù 1000KOZ s.r.o. Hala3-A20 12M ALICJA W SOWSKA Hala3-B26 3D gang Hala3-A15 3 DKreator.com Hala3-A13 4ISP s.r.o. Hala4-B16 A A Technologies Hala6-A26 ABA, spol. sr.o. Hala3-C1 ABF, a.s. Hala3-B28 ABF, a.s. Hala3-C29 ADAM A SYN s.r.o. Hala6-A23 AGA AGNIESZKA PRZYBOROWSKA Hala3-A34 Agentura M-S-P Hala3-C32 AGS Trade s.r.o. Hala6-A1 Achilles CZ Hala3-A21 ALEDETO, s.r.o. Hala4-C7 ALEX FOX Central Europe Hala3-A12 Anavia s.r.o. Hala6-A5 Andrew/eBMA Hala3-B5 Aquaprint Hala4-B17 ASKA PRAHA Hala3-B25 Asociacesítotiskuadigitálního tisku ÈR Hala4-C37 Atlas Advertising Group Hala4-C32 Automatic Letter Bender Hala3-C7 AWC Morava Hala4-C39 B Badge4u Wojciech Paw³owski Baloušek Bohemia möbel s.r.o. Borgis Brand Gifts Brnìnská Drutìva, výrobní družstvo C CANON CZs.r.o. Ceiba CNC technikas.c. COLOP CZ COMAC COMIMPEX PRINT Cotton Classics Handels GmbH. COVERAX Sp. z o.o. CT Praha Hala3-B12 Hala3-C6 Hala3-B42 Hala3-B36 Hala3-B11 Hala3-B23 Hala4-B8 Hala4-C35 Hala4-B1 Hala3-C20 Hala4-C5 Hala4-A8 Hala3-B4 Hala3-A37 Hala4-C7 È ÈESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Hala6-A12 Èokoládovny Fikar Hala3-A41 D Dallmayr Vending & Office, k.s. DataLine Technology, a.s. Dencop Lighting DISKUS Distribution TMP DOT COLOR E Economia ELASTO FORM Bohemia ELECTRON Enkáèko EPSON EUROPE B.V. EUROPE MATCH EXPOSALE - CZ F Falk & Ross Group Austria GmbH Firma A&J Agnieszka Polak FORMICA CZ, s.r.o. FOTONAUT FRANCES FUJIFILM Europe Hala3-B29 Hala4-A1 Hala4-B11 Hala3-A28 Hala3-C9 Hala4-C2 Hala3-C16 Hala3-A36 Hala4-A2 Hala3-A9 Hala4-A10 Hala3-A2 Hala3-C34 Hala3-B27 Hala3-B3 Hala4-A7 Hala6-A30 Hala3-C5 Hala4-A9 fusion hotels G GMF AQUA PARK PRAGUE a.s. GOQLED. Co. GRAFIE CZ GRAFIE SK s.r.o. GRAPP CZ GravoTech H HANTONÈR HaWe systems Hermann Majer GmbH & Co.KG Hrací karty CH CHOCOGASTRO, s.r.o. I IMPROMAT CZ spol.sr.o. Industrial Wear Ing. Karel PIŠTÌK, CSc. Ing. Václav Koláø InkTec CZ InSpe INTEGART Sp. z.o.o. Inter Flag ISMC BOHEMIA J Jan Hajný Jansen Display Hala6-A14 Hala6-A17 Hala4-B5 Hala4-A4 Hala4-A7a Hala3-C22 Hala4-A15 Hala3-B20 Hala4-A17 Hala4-C31 Hala3-A29 Hala3-A42 Hala4-A7 Hala3-A26 Hala4-A12 Hala6-A7 Hala4-B12 Hala4-C1 Hala4-C30 Hala3-A1 Hala3-A38 Hala6-A28 Hala3-C24 K K-Square Hala3-A30 Kafka Design Hala4-B14 Key2Print sp. zo.o. Hala4-A1 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Hala3-A31 KOMFI Hala4-C8 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o. Hala4-B4 L LAMplus Lepíky Likor East - West Promotion M MCAE Systems MEGAFLEX s.r.o. N NC Computers Nedbal Trading NUDE Juice and Smoothieco. NUDEJuiceandSmoothie co., s.r.o. O Oki Systems (Czechand Slovak) OMNIPLAST ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM Ondøej Cempírek OPUS Praha Hala3-A11 Hala3-C33 Hala3-B2 Hala3-A7 Hala4-B10 Hala3-A10 Hala3-B14 Hala3-A25 Hala6-A6 Hala4-A5 Hala4-C33 Hala4-C9 Hala6-A31 Hala3-C35 P PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala3-C10 PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala6-A25 POPAI CE service Hala3-B10 PREZENTA CZECH Hala3-C14 PRINTA Hala3-B41 PRODUCTION 24 Hala3-C21 Profisignplus Hala4-A6 Progress Promotion Bratislava, spol. sr.o. Hala6-A23 PROMO-HOUSE S.C. T.LUKASIK W.LUKASIK Hala3-B1 PROMORAIN Hala3-A39 Proppoint, s.r.o. Hala6-A10 PRVNÍ HANÁCKÁ BOW Hala4-B7 PVA EXPO a.s. Q QUENTIN R RACE CLUB s.r.o. Radomír Havlík Rathgeber RAYFILM Bohemia RAYFILM Moravia RAYFILM s.r.o. REDA a.s. Repre Ritter CZ Roggi, s.r.o. RTS Technologies, s.r.o. Hala6-A19 Hala4-B19 Hala6-A29 Hala3-A40 Hala3-C23 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-B6 Hala3-A18 Hala3-B24 Hala3-A3 Hala6-A33 S Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA Hala3-B23 SERVIS CENTRUM Hala3-B8 SIPEC SpA Hala3-A22 Smaltovna Mišík Hala4-B6 Smartdata Hala4-B2 Soukromá vyšší odborná škola umìní a reklamy, s.r.o. Hala4-C40 Soukromá vyšší odborná škola umìnía reklamy, s.r.o. Hala6-A9 Spandex SyndiCUT Hala4-B4 STI Èesko Hala3-C17 STIL MEDIA SRL Hala3-B43 Støední Morava - Sdružení cestovního ruchu Hala6-A11 Støední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hala4-A14 Støední škola mediální grafiky a tisku Hala4-A16 STUDAS Hala3-B35 Svaz èeských a moravských výrobních družstev Hala3-B23 Š Šicí technika Brother T TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ STROJE s.r.o. TEXCENTRUM TIGER TEAMs.r.o., anglicky TIGER TEAM Ltd.Co. Tokhi Music TVAR výrobnídružstvo Pardubice U Uhaltrade cz Ultima Displays Uniform - Accessoires Bohemia UV STAR printing company s.r.o. Hala3-A19 Hala3-B40 Hala3-C25 Hala3-A35 Hala6-A1 Hala3-B23 Hala3-C18 Hala3-B21 Hala3-B13 Hala3-B37 V Vd IRISA VSETÍN - vánoèníozdoby Hala3-B23 Veletrhy Brno, a.s. Hala6-A3 VOLTER Tech Hala4-C6 Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola grafická, Praha1, Hellichova22 Hala4-B3 W Whitesoft X XEROX CZECH REPUBLIC Z Zdenìk Kompert Zenit ZPROGO team Ž ŽÍDEKtisk Hala3-C4 Hala4-A11 Hala6-A15 Hala4-A13 Hala3-B44 Hala4-B20 Reklama Polygraf

8 Hala 4, stánek 4A11 ixprint jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys ixprint - software spoleènosti Xerox obecnì známý pod zkratkou Web-2- Print, nabízí unikátní spojení myšlenky s provedením. Na základì mnohaletých zkušeností Xerox pochopil problémy, které stojí pøed rozhodnutím každého potencionálního kupce/provozovatele podobného softwaru a vyøešil je. Rychlost nasazení, pøipravená nabídka produktù, jednoduchost konfigurace, ale pøedevším nízká míra rizika nasazení, to vše ixprint nabízí. Je to v podstatì jednoduchý webový obchod. Nic víc, ale ani nic míò. V nabídce najdete produkty, které mùžete použít tak, jak jsou nebo si je pøizpùsobit, individualizovat èi je úplnì zmìnit. Je to zcela na provozovateli a jeho zákaznících. Produkt samotný je ovšem jen èástí nabídky. Další výhodou je také nastavená cena produktu. ixprint obsahuje i ceny všech prvkù nabízených systémem. Pøednastavené ceny odpovídají cenám jednotlivých produktù na trhu. Je na Vás, zda je zachováte èi zmìníte. ixprint umožní provozovateli rozšíøit svou nabídku a prezentovat vlastní práci zákazníkùm. Pøístup k nìmu máte odkudkoliv. Z tabletu i mobilu si mùže zákazník ihned vytvoøit zakázku a objednat pøímo bez nutnosti dalších složitých krokù. Což je další obrovskou devizou tohoto softwaru. ixprint je naprogramován technologií HTML 5, tzn. zcela podporuje jak klasické operaèní systémy, tak i mobilní platformy. Dokonce pøi tvorbì zakázky mùžete zaøízení libovolnì mìnit. Zaèít na tabletu a dokonèit zakázku v notebooku nebo obrácenì. S ixprintem je to hraèka. Díky tomu, že je ixprint provozován modelem SaaS, budete mít administrativu i správu softwaru bez starostí a vaše data budou v bezpeèí. Platíte totiž mìsíèní èástku za provoz systému a nestaráte se o nic dalšího, co by vás odvádìlo od toho, èemu bezvýhradnì rozumíte, tedy tisku a obchodu s ním. O vše ostatní se postará Xerox. Ideální zpùsob, jak rozšíøit svùj byznys a zvýšit spokojenost zákazníkù. I Vy mùžete mít Xerox. ixprint si mùžete vyzkoušet na Xerox Czech Republic, s.r.o. Nominace do EuroShop RetailDesign Award 2015 Èeské koncepty obchodù v soutìži o nejlepší obchody svìta Šéfredaktorka èasopisu Brands&Stories Blanka Bukovská byla pøed lety pøizvána do mezinárodního týmu expertù této významné soutìže a dostalo se jí té cti nominovat do soutìže také èeské koncepty. Ty jsme ètenáøùm pøedstavili na stranách èasopisu Brands&Stories koncem loòského roku. Náš èasopis každoroènì vítìze soutìže pøedstavuje a ani letos tomu nebude jinak. Vìøíme, že úèast èeských konceptù v mezinárodním klání pøispìje k povìdomí, že i v oboru store konceptù má náš design svìtu co øíci. Již od roku 2008 udílí EHI Retail Institute a Trade Fair Düsseldorf ceny EuroShop RetailDesign Award tìm nejlepším konceptùm z celého svìta. Nyní již s potìšením mùžeme ohlásit, že i letos se dostal do užšího kola výbìru 28 nejkrásnìjších konceptù svìta ze 79 pøihlášených konceptù z 23 zemí èeský koncept spoleènosti Espresso s.r.o. Chrám èaje Dilmah. Tomuto originálnímu interiéru pøedních èeských architektù - Marka Deyla a Jana Šestáka a jejich Studia pha, velmi gratulujeme a držíme palce ve finále soutìže! Podrobnì jsme koncept Dilmah popsali již v našem vydání 4/2014, nyní Vám ho jen ve struènosti pøipomeneme. Chrám èaje - nejde o název jakkoli nadnesený, interiér skuteènì pøipomíná chrám a slouží skuteènì pro ochutnávky a vychutnávání si èajù Dilmah. Tito renomovaní architekti mají za sebou nespoèet svìtovì úspìšných projektù, interiérù a veletržních expozic. Pro jejich unikátní díla byli vyzváni ke spolupráci i svìtoznámou ikonou architektury Danielem Libeskindem. V Èechách vytvoøili mimo jiné i showroom spoleènosti Lasvit v holešovickém Holportu, který náš èasopis nominoval do svìtové soutìže o nejlepší shopkoncept svìta EuroShop RetaiDesign Award 2014 a který se také dostal do užší nominace. Pøi návrhu T-boutique se architekti inspirovali tvarem vnitøku èajové konvice. Chrám èaje je tedy prostorovì koncipován do zaoblených tvarù a uprostøed má kulatý prùzor ve stropì, na jehož vrcholu je pùvodní kopulovitý svìtlík pasáže Brodway. Náhodnì odhalený svìtlík, který se stal dominantou T-boutique, byl po léta pùsobení rùzných nájemcù prostoru zakrýván nejrùznìjšími vrstvami stropù a teprve pøi rekonstrukci prostoru pro tento úèel se ho podaøilo objevit. Pomocí nìho je využito osvìtlení prostoru denním svìtlem a v ztemnìlé pasáži navozuje skuteènì atmosféru chrámu. Centrální prosklený pult v butiku je vymyšlen tak, že na jednotlivé pozice pultu, které jsou zespodu podsvícené, se umístí nádobky s èajem, aby vynikla kromì vùnì i barva èaje. Zákazník tak mùže vidìt i jemné nuance odstínù jednotlivých druhù èaje. T-boutique je místem, kde je zákazníkovi nabízena škála bílých, zelených i èerných èajù, mùže ochutnat teplé i studené èaje, èajové koktejly, moktejly nebo T-shoty. Mùže také vyzkoušet tradièní formu anglického odpoledního èajového dýchánku Real High tea. Èasopis Brands&Stories Reklama Polygraf

9 Hala 4, stánek 4A7 Náš tah bílou RICOH Pro TM C7100 Veletrh Reklama Polygraf 2015 je první akcí v rámci Èeské i Slovenské republiky, na které má premiéru nová archová produkèní tiskárna z øady RICOH Pro TM C7100. Tato komplexní tisková technologie otevírá potenciál pro aplikace, které pro tento zpùsob digitálního tisku nikdy nebyly urèeny. Mùžeme zmínit bezproblémový potisk strukturovaných materiálù, který už více než rok slaví úspìchy v nejnižší kategorii produkèních zaøízení, zastoupenou modelem Pro TM C5100. Pøidejme k tomu potisk prodloužených formátù až do rozmìru 330 x 700 mm, který lze využít pro tvorbu tøíklopých produktových brožur, tedy oboustranný potisk tøí A4 formátù vedle sebe. Ty lze využít i pro produkci pøebalù knih, nebo jiných dat, pro které tradièní limit délky média 487 mm nestaèí. Dalším zajímavých parametrem je tisková kvalita s certifikací Fogra L39. Už samotná kombinace tìchto parametrù v jediném zaøízení tìžko hledá ve tøídì støedních produkèních zaøízení konkurenci. Japonská spoleènost Ricoh je však držitelem nìkolika ocenìní v oblasti rozvoje a inovací a díky svému technologickému vývoji pøipravila ještì jeden zajímavý parametr. Kromì výše uvedeného tisku na strukturované ma- teriály a prodloužené formáty pøináší tato novinka pátou barevnou stanici. Spolu s tradièními CMYK barvami je tedy možný parciální tisk èirým tonerem s efektem lesku a revoluèním bílým tonerem, který již po jednom prùjezdu dosahuje výraznì lepší bìlosti, než je tomu napøíklad u ofsetu. Pomyslnou tøešnièkou na dortu je pak výmìna èiré za bílou, kterou zvládne klasický operátor døív, než dorazí pražské metro z Hlavního nádraží do Letòan, kde se již tradiènì veletrh koná. Pøijïte se podívat na stánek RICOH! Pøedstavíme vám plno nových a zajímavých aplikací, vèetnì jedineèných výstupù s èirým a bílým tonerem, pøebalù fotoknih a mnoho dalšího. IMPROMAT CZ s.r.o. Spandex pozýva na Reklama - Polygraf Pre viac informácií volajte Spandex na (SK): alebo (CZ): , alebo navštívte naše webové stránky Spandex All rights reserved. Reklama Polygraf

10 Kdo je kdo Robert Méry Zdenìk Sobota Blanka Ciprysová GRAFIE SK, s.r.o. Øeditel spoleènosti ABF, a.s. Øeditel výstavy Reklama Polygraf Spandex SyndiCUT, s.r.o. Manager customer centra 1) Co pro Vás znamená signmaking? Je to jedna z oblastí, kde se polygrafie spojuje s dalšími obory. Násobí se tu prostor pro kreativitu a dovednosti z rùzných oborù. Líbí se mi ale, že ani tu pøes zákony polygrafie nejede vlak. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Chtìl jsem vìdìt víc a nechtìl jsem dìlat obchodníka. Fakt je, že mám mnohem lepší pøístup k informacím a dokážu zanalyzovat informace z rùzných zdrojù. Prodávám stále, ale v oboru, který mi imponuje dynamikou a kreativitou. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Rozšíøená realita. Nejdøíve jsem si o tom myslel, že je to fajn veselá hraèièka, která mùže oslovit nejmladší generaci. Pak jsem pøišel na to, že je to vážná technologie, a nyní se o tom snažím pøesvìdèit ostatní. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Signmaking je slovo, které pro mì vyjadøuje pestrost, kreativitu až životní postoj. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Rád jsem maloval a tak jsem si vybral støední grafickou školu, vyuèil se tiskaøem a pracoval v reklamní agentuøe. Když se objevily první technologie pro výrobu reklamy, byl jsem z nich uchvácen a pøišel i nápad ukázat je veøejnosti. Tak se zrodil veletrh Reklama Polygraf. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? To že se dožíváme reálného prùmyslového využití technologií, které byly pùvodnì vyvinuty pro signmaking. Rodí se nové prùmyslové obory a pod pojmem digitální tiskárna se ukrývají stroje produkující více než tisíc metrù ètvereèních za hodinu. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Kreativní obor, který mì (vìtšinou dobøe) živí, hodnì uèí a zatím stále baví. 2) Proè jste si zvolila svou práci? K signmakingu jsem se dostala v roce Líbila se mi rùznorodost, kreativita lidí pracujících v tomto oboru, neustále se mìnící trh. Musíte být stále ve støehu, abyste udrželi krok, stále hledat nová a lepší øešení, uèit se novým vìcem. Vývoj je velmi rychlý a nenechá vás v klidu. To mi vyhovuje. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Baví mì soutìže v polepu aut, snad každý rok jsme svìdky nového svìtového rekordu v carwrappingu. Polepit celé auto za dobu kratší než pùl hodiny, pøitom perfektnì a zajímavì, to je pecka Reklama Polygraf

11 Kdo je kdo Dušan Novotný Richard Jílek Peter Varga Xerox Czech Republic s.r.o. Product Manager GCBG 1) Co pro Vás znamená signmaking? Signmaking vnímám jako oblast, která dokáže úèinnì propojit tištìný obsah s digitálním. Velkoplošné reklamní sdìlení dokáže upoutat pozornost a díky chytrým mobilním zaøízením nasmìrovat k digitálnímu obsahu. 2) Proè jste si zvolil svou práci? V oboru grafické komunikace se pohybuji již od devadesátých let. Fascinují mne nové technologie a tìší mne potkávat schopné a kreativní lidi, kteøí vytváøí úžasné vìci. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Je to trend automatizace rutinních procesù a pøedevším dramatický vývoj jednoprùchodových inkjetových technologií. Díky ním lze nyní produkovat velkoformátové tiskoviny takovou rychlostí, v objemu a kvalitì, která døíve nebyla možná. IMPROMAT CZ s.r.o. Business Director RICOH production printing 1) Co pro Vás znamená signmaking? Komunikace smìrem k cílovému pøíjemci, která jako jedna posledních zažívá technologický pøerod od tradièního statického dvourozmìrného zobrazení k dynamickému a úplnì nejvìtší výzvou pøinést interaktivitu navázáním okamžité komunikace se zákazníkem a jeho pøínosem pro všechny strany. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Pro mne osobnì je to nová profesionální výzva. Vytvoøit kvalitní a dlouhodobý vztah s obchodními partnery, kteøí chtìjí profitabilnì využívat nové technologie. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Propojení analogové a digitální tiskové technologie s interaktivitou jako je Clickable Paper se všemi novými kanály komunikace a pøínosu pro všechny strany. Canon CZ s.r.o. Product Marketing Manager DGS, Display Graphics Systems / Wide Format Group 1) Co pro Vás znamená signmaking? 20 let pracovního života na stranì dodavatelù pro signmaking a nepøetržitého sledování dìní v oboru, pøedevším v oblasti technologií. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Pùvodnì jsem chtìl být badatelem, který zkoumá rùzné jevy a hledá zpùsoby, jak je využít ve prospìch lidstva. Studoval jsem na univerzitì fyziku Celkem záhy jsem však zjistil, že pøi práci v signmakingu se mohu vìnovat rozvoji rychle se vyvíjejícího oboru i svému zájmu o grafiku a digitální tisk. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Na své práci mì nejvíc baví tìsné propojení špièkových technologií s umìním a možnost vytváøet, tvoøit, budovat nìco nového. Kalibrační software: ColorNavigator nyní v ceně Grafické 27" AdobeRGB LCD monitory řady CS/CX/CG Nová GB-r LED obrazovka IPS: px. Integrovaný kalibrační/autokorekční senzor. Obvody DUE pro dokonale homogenní obraz. Video vstupy: HDMI, DP, DVI-I. detail senzoru Reklama Polygraf

12 Doprovodný program veletrhu Reklama Polygraf kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. ÈEŠI A REKLAMA Jak se vyvíjejí postoje èeské veøejnosti k reklamì Úèastníci panelu: Jitka Vysekalová, ÈMS; Renata Doležilová, ppm factum hod. Køest a pøedstavení knížky JAK BÝT PØESVÌDÈIVÝ A NEZTRATIT SE V DAVU Úèastníci: Karel Voøíšek a Jitka Vysekalová, autoøi publikace; Kateøina Drongová, za nakladatelství Grada Køtít budou: Gustav Tomek, Zdenìk Sobota, Kamila Mouèková hod Informace o 10. roèníku soutìže Marketér roku Moderátor: prof. Gustav Tomek hod. Kouzelný svìt QR kódù Pøednášející: Jan Bartoš, Smartdata s.r.o hod. Kalibrace barev / Pantone, X-Rite Prezentace spoleènosti QUENTIN hod. From Shelf-Ready Packaging to Retail- Ready Displays POS Design between logistics and emotions Pøednášející: Claudia Rivinius, Marketing Director STI Group hod. Slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže Kalendáø roku Soutìž o nejlepší kalendáø roku 2014 Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE 13. kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. Kalibrace barev / Pantone, X-Rite Prezentace spoleènosti QUENTIN hod. OlymPOS 2016 Higher Faster Further How to create olympic spirit at the POS Pøednášející: Matthias Jahn, Marketing Manager, STI Group hod. Semináø na téma reklamní a dárkové pøedmìty Garant: POPAI CE hod. Úèinnost reklamních pøedmìtù Pøednášející: Pavel Èerný, Asociace 3D reklamy hod. Upcyklované reklamní pøedmìty Pøednášející: p.mastík, Respiro hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Hvìzda 3D reklamy Soutìž o nejlepší reklamní pøedmìt roku hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Duhový paprsek Soutìž o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2014 Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE 14. kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. POS Trends 2015 From Insights to Action Martin Prokop, Key Account Manager STI Èesko Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE noviny pre grafický priemysel 22. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - Sídlo vydávate¾a: Svetlá 1, Bratislava 1, IÈO , tel: Vychádza v náklade kusov Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, Bratislava, Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov Inzercia neprešla jazykovou úpravou Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme Tlaè - Impromat, s.r.o. pracovisko na ve¾trhu Reklama a Polygraf tlaèový stroj Pro TM C7100, vytlaèené na papier BIO TOP 3, obálka 200gr/m 2, vnútro 120gr/m 2 Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Doprovodný program veletrhů REKLAMA POLYGRAF 2017, OBALY 2017

Doprovodný program veletrhů REKLAMA POLYGRAF 2017, OBALY 2017 Doprovodný program veletrhů REKLAMA POLYGRAF 2017, OBALY 2017 24. 4. 2017 Vstupní hala II, Přednáškový sál 4 11:00 11:45 ČEŠI A REKLAMA výsledky výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě Účastníci panelu:

Více

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon Veletržní noviny è. 2 13. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Nestùjte v pùli cesty! Profesionální tisková øešení Canon Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta Plus Mají ve Spandexu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Co je soutěž Duhový paprsek

Co je soutěž Duhový paprsek Co je soutěž Duhový paprsek Soutěž Duhový paprsek se stala součástí života české odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, podpora Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Veletržní noviny. è. 3 14. kvìten 2015. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám!

Veletržní noviny. è. 3 14. kvìten 2015. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Veletržní noviny è. 3 14. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Fólie s prodlouženou životností Testování produkèního stroje v provozu Poprvé v Èesku - Océ ColorWave 700 Pivo, žebra a tìžká

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Čtenáři časopisu SIGN

Čtenáři časopisu SIGN Čtenáři časopisu SIGN Časopis SIGN SIGN odborný dvouměsíčník pro vizuální komerční komunikaci. Věnuje se kreativitě v komerční komunikaci a výrobě reklamy v oborech tisk, světelná a venkovní reklama a

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Individualizace designu v architektuře

Individualizace designu v architektuře Individualizace designu v architektuře DEN SIGNMAKINGU Brno, 11.11. 2016 Rostislav Vystrčil obchodní zástupce pro region Morava Individualizace designu v architektuře Obsah: Současným trendem v reklamě

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER STAND-BY Europe představuje: VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY MULTIMEDIÁLNÍ LCD KIOSKY VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY BUDOUCNOST VENKOVNÍ REKLAMY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby Chcete, aby vaši reklamu viděly tisíce lidí? uvádíte na trh nové výrobky, Produkty nebo služby? PřiCHÁZíte v PrŮběHu roku se ZaJímavÝmi ProdeJními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio

...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio tiskárna PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI přes 20 let na trhu, desítky tisíc zhotovených zakázek moderní vybavení a technologie špičkoví odborníci spolehlivý a odpovědný tisk (FSC, CO 2, ISO 9001/14001 ) Pomáháme

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

... v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio

... v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio tiskárna PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI přes 20 let na trhu, desítky tisíc zhotovených zakázek moderní vybavení a technologie špičkoví odborníci spolehlivý a odpovědný tisk certifikace: ISO 9001 a 14001 integrovaný

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

Slovo šéfredaktora na úvod

Slovo šéfredaktora na úvod Veletržní noviny 2 14. kvìten 2014 RICOH THETA Nová dimenze v komunikaci obrazem! Ricoh uvedl na trh novinku pro sférické snímání pod oznaèením RICOH THE- TA a tato novinka je v akci k vidìní na stánku

Více

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity Obsah: - Charakteristika veletrhu - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity - Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2018 - GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR

Více

nejšťavnatější informační technologie

nejšťavnatější informační technologie nejšťavnatější informační technologie malá ochutnávka čerstvých technologií co mají šťávu informační technologie komplexní služby grafika a tisk internet web vychutnejte si to, co máte opravdu rádi www.gitech.cz

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti. Insight is King!

Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti. Insight is King! Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti Insight is King! Kdo jsme Jsme zkušený marketingový tým složený z odborníků s více než desetiletou praxí z práce pro mezinárodní společnosti, retailové

Více

REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 2017

REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 2017 g marketin idea USPECH REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 2017 Reklama a její možnosti promotion Outdoor reklama v Průmyslovém paláci (PP) a areálu Výstaviště Holešovice (VH) Mapa outdoorové reklamy v PP a VH Billboardové

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad.

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Pøechodové, schodové a srovnávací profily Pøechodové, schodové a srovnávací profily Ideální pro podlahové vytápìní Možno opìt odstranit Vynikající

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA 1 /OBSAH/ PVA EXPO PRAHA...3 BOARDY...4 TRIBOARD PEVNÉ BILLBOARDY MOBILNÍ BILLBOARDY VENKOVNÍ PLOCHA AREÁLU...5 VLAJKY POKLADNY PLOCHY NA OPLOCENÍ

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Závěrečná zpráva. 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany

Závěrečná zpráva. 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany Závěrečná zpráva 21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 13. 15. 5. 2014 PVA EXPO Praha - Letňany www.reklama-fair.cz www.facebook.com/reklamapolygraf Děkujeme partnerům veletrhu Úvodní

Více

Slovo šéfredaktora na úvod

Slovo šéfredaktora na úvod Veletržní noviny 1 13. kvìten 2014 Slovo šéfredaktora na úvod Veletrh pøitahuje novinky Vítám vás na 21. roèníku mezinárodního veletrhu Reklama Polygraf. Znovu držíte v rukou Veletržní noviny, které by

Více

TISKÁRNY A MINILABY rev.09. TISKÁRNY A MINILABY «

TISKÁRNY A MINILABY rev.09.  TISKÁRNY A MINILABY « TISKÁRNY A MINILABY 2017 rev.09 www.fomei.com» TISKÁRNY A MINILABY « Díky dlouholetému vývoji a praxi v oblasti řešení výroby fotografií ekonomickou a ekologickou cestou, má společnost FOMEI se svým řešením

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI LIVE-MARKETING EVENT-MARKETING & KONGRESOVÉ SLUŽBY

INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI LIVE-MARKETING EVENT-MARKETING & KONGRESOVÉ SLUŽBY BEST OF EVENTS INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI LIVE-MARKETING EVENT-MARKETING & KONGRESOVÉ SLUŽBY INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR BUSINESS COMMUNICATIONS LIVE MARKETING EVENT SERVICES

Více

Produktové portfolio USB FLASH DISKY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VIRTUÁLNÍ REALITA VYCHYTÁVKY POWER BANKY WEB KEY BALENÍ VIDEO BROŽURY

Produktové portfolio USB FLASH DISKY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VIRTUÁLNÍ REALITA VYCHYTÁVKY POWER BANKY WEB KEY BALENÍ VIDEO BROŽURY Produktové portfolio USB FLASH DISKY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VIRTUÁLNÍ REALITA VYCHYTÁVKY POWER BANKY WEB KEY BALENÍ VIDEO BROŽURY Kovové USB flash disky USB FLASH DISKY FLASH DISK K01 Rozměry: 39

Více

Produktové portfolio USB FLASH DISKY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VIRTUÁLNÍ REALITA VYCHYTÁVKY POWER BANKY WEB KEY BALENÍ VIDEO BROŽURY

Produktové portfolio USB FLASH DISKY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VIRTUÁLNÍ REALITA VYCHYTÁVKY POWER BANKY WEB KEY BALENÍ VIDEO BROŽURY Produktové portfolio USB FLASH DISKY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VIRTUÁLNÍ REALITA VYCHYTÁVKY POWER BANKY WEB KEY BALENÍ VIDEO BROŽURY Kovové USB flash disky USB FLASH DISKY FLASH DISK K01 Rozměry: 39

Více

OK DESIGN.... nejen reklama. oznaèení budov interiéry budov prodejní stojany reklamní polepy technologie, služby stavebnictví, prùmysl

OK DESIGN.... nejen reklama. oznaèení budov interiéry budov prodejní stojany reklamní polepy technologie, služby stavebnictví, prùmysl OK DESIGN... nejen reklama oznaèení budov interiéry budov prodejní stojany reklamní polepy technologie, služby stavebnictví, prùmysl Kdo jsme? 1. 2. 3. 4. JSME ÈESKÝ VÝROBCE: REKLAMY A VÝROBKÙ Z PEXISKLA

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

Nabídka è ilaser W

Nabídka è ilaser W Nabídka è. 20170522 CO 2 laser ilaser 4000 100 W Firma: Strana 1 V Praze 22.05.2017 ilaser 4000 ilaser 4000 jsou deskové portálové CO 2 lasery vhodné k popisování, gravírování a øezání pøedevším døeva,

Více

grafické portfolio rebel art

grafické portfolio rebel art grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

www.euronovagroup.com

www.euronovagroup.com www.euronovagroup.com KVALITA dokonalé výrobní know how nejnovější technologie moderní návrhy grafického designu kvalitní zpracování odborná konzultace SPOLEHLIVOST komplexní řešení zakázek - klientům

Více

Závěrečná zpráva. 20. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 14. 16. 5. 2013 PVA EXPO Praha - Letňany

Závěrečná zpráva. 20. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 14. 16. 5. 2013 PVA EXPO Praha - Letňany Závěrečná zpráva 20. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů 14. 16. 5. 2013 PVA EXPO Praha - Letňany www.reklama-fair.cz www.facebook.com/reklamapolygraf Děkujeme partnerům veletrhu Úvodní

Více

FLASH DISK K02 Rozměry: 39 12,5 4,5 mm. Barva: MOQ: 50 ks. FLASH DISK K05 Rozměry: ,2 mm. Barva: MOQ: 50 ks

FLASH DISK K02 Rozměry: 39 12,5 4,5 mm. Barva: MOQ: 50 ks. FLASH DISK K05 Rozměry: ,2 mm. Barva: MOQ: 50 ks Produktové portfolio USB FLASH DISKY REPRODUKTORY VLASTNÍ TVARY CHYTRÉ NÁRAMKY VYCHYTÁVKY POWER BANKY VIRTUÁLNÍ REALITA BALENÍ VIDEO BROŽURY BRAŠNY & BATOHY Kovové USB flash disky USB FLASH DISKY FLASH

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Navrhuj jednodušeji, rychleji a lépe

Navrhuj jednodušeji, rychleji a lépe Navrhuj jednodušeji, rychleji a lépe Speciálnì navrhnutý systém InteriCAD T5 pro návrháøe interiérù nabízí kompletní a integrované øešení k vytvoøení malých i velkých prostor, jednoduchých i složitých

Více

Digitálna a ofsetová tlač

Digitálna a ofsetová tlač Digitálna a ofsetová tlač Talianske manželstvo, alebo harmonický vzťah? Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Jak

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů aip.zlin.cz firma AIP 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku technologické zázemí na vysoké úrovni široká škála značkových a osvědčených materiálů návrh optimálního řešení zakázky vlastní výroba

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Společnost Epson věří, že dokážete využít naplno všechny možnosti tiskárny. PŮSOBIVÁ KVALITA, VÝJIMEČNÉ TISKÁRNY. Zkušenosti společnosti Epson

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín,

Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, Produktový katalog KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, www.kardo.cz 1 KARTONÁŽ WWW.KARDO.CZ Zpracovávané materiály Třívrstvá vlnitá lepenka vlna B, C, E Čtyřvrstvá vlnitá lepenka

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

03-04 / 09 / 2016. Bohatý doprovodný program. Stovky netradičních automobilů. Přes 14 000 návštěvníků z 9 zemí

03-04 / 09 / 2016. Bohatý doprovodný program. Stovky netradičních automobilů. Přes 14 000 návštěvníků z 9 zemí 03-04 / 09 / 2016 Stovky netradičních automobilů Bohatý doprovodný program Přes 14 000 návštěvníků z 9 zemí 03-04 / 09 / 2016 3. až 4. 9. 2016, PVA EXPO PRAHA Velkolepá automobilová show evropského formátu

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Cílem našeho snažení je reklama, která prodává, zákazník, který se k nám vrací.

Cílem našeho snažení je reklama, která prodává, zákazník, který se k nám vrací. PLAY portfolio HISTORIE Historie reklamní agentury tédwa s.r.o. se začala psát roku 1997. Našim cílem tehdy bylo vybudovat silnou reklamní společnost, schopnou poskytovat kvalitní služby na profesionální

Více

CZECH KIOSK. Služby. Výhody

CZECH KIOSK. Služby. Výhody CZECH KIOSK Společnost CZECH KIOSK s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti návrhů, výroby, servisu a dohledu informačních kiosků, platebních automatů, terminálů a dalších zařízení. Náš tým čerpá ze

Více