Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è kvìten 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015"

Transkript

1 Veletržní noviny è kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Èeská premiéra stroje Océ ColorWave 700 Náš tah bílou Pøijïte si popovídat se Stevem Jacquesem Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys

2 Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy? Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách. Každý den vás budou informovat o aktuálním dìní na výstavišti. Novinkou je pøidaný virtuální rozmìr technologií Clickable Paper. Kdekoliv v novinách spatøíte logo, staèí jen nasmìrovat své mobilní zaøízení a nasnímat tuto plochu. V tom okamžiku se ocitnete v on-line svìtì STIAHNITE si apku CP Clicker z itunes alebo Google Play TM Událost dne ZOSNÍMAJTE pomocou aplikácie CP Clicker plochu Veletržních novin Pouze dnešní den je Event Day UŽÍVAJTE SI virtuálny on-line svet Nemusíme hned tvrdit, že pouze pro ten dnešní den stojí za to žít, ale kdo jste se na veletrh vydal dnes, máte o zajímavý bod programu navíc. Pouze dnes se totiž koná akce Event Day den plný zážitkù. Program mezinárodního veletrh reklamních služeb a polygrafie Reklama Polygraf už potøetí pøináší nový pohled na specializované odvìtví marketingové komunikace event marketing. Dnes se tedy uskuteèní již 3. roèník prezentace služeb v této oblasti pod názvem Event Day. Event Day je cílenou prezentací pro event agentury, kongresová centra, hotely a poskytovatele služeb pro semináøe, konference, kongresy, firemní veèírky, teambuildingy a další akce. V rámci Event Day se pøedstaví firmy poskytující služby v oblasti gastronomických služeb jako catering, barman show a vinaøství. Získáte pøehled, kdo nabízí pronájem rùzných prostor od hotelù pøes kongresová centra, restaurace, hrady a zámky až po golfová høištì. Své služby nabídnou poskytovatelé konferenèní, ozvuèovací a osvìtlovací techniky, stejnì jako umìlecké agentury, foto a video služby. Okouzlí vás kvìtinové dekorace i agentury s hosteskami a promotéry. Nevšední den osvìží rùzné atrakce a zážitky pro dìti i dospìlé. Nebudou chybìt ani firmy pronajímající mobiliáø èi divadelní techniku....ostatní tlaèia pre všetkých, my tlaèíme pre Vás. Ďalej ponúkame: noviny pre grafický priemysel personalizované s variabilnými dátami cielený spôsob oslovenia Vašich zákazníkov s Augmented Reality Clickable Paper priestor pre Vašu prezentáciu a kampane možnosť tlačovín s rozšírenou realitou konzultácie a poradenstvo, štúdie uskutočniteľnosti návrhy a implementáciu workflow riadenie projektov vzdelávanie zamestnancov Vyzkoušejte si personalizovaný tisk tak, jak jej umíme my Reklama Polygraf

3 Hala 4, stánek 4B8 Èeská premiéra na stánku 4B8 Na letošním veletrhu Reklama Polygraf urèitì zavítejte na stánek 4B8, kde najdete expozici spoleènosti Canon. Na ploše 110 m 2 uvidíte unikátní technologické workflow od pøedtiskové pøípravy pøes samotný profesionální tisk na velkoformátových zaøízeních a jeho kompletní øízení až po koneènou finalizaci tištìných materiálù. Kromì øešení pro tisk na obvyklé materiály, jako je papír nebo plast, uvidíte také nejrùznìjší možnosti využití ménì tradièních materiálù, aś jde o sklo, nejrùznìjší kompozitní panely nebo dýhované desky. Všechna zaøízení na stánku budou v provozu vèetnì ukázek konkrétních výstupù. Všichni zájemci o profesionální tisk a pøehlídku netradièních aplikací jsou srdeènì zváni. A co bude k vidìní konkrétnì? Z tiskových zaøízení UV flatbed tiskárna Océ Arizona 660GT, 24palcový inkoustový plotr imageprograf ipf6450 s dvanáctibarevným tiskovým systémem LUCIA EX a nejnovìjší model multifunkèního zaøízení s technologií tisku Crystal Point Océ ColorWave 700. Océ ColorWave 700 byl pøedstaven teprve v únoru letošního roku a v Èeské republice je pøedvádìn vùbec poprvé právì na veletrhu Reklama Polygraf Z kategorie dokonèovacích zaøízení bude v akci Bürkle LFC1300 pro kontinuální nanášení základních nátìrù nebo ochranných lakù ve vysoké kvalitì. Chybìt nebude ani univerzální digitální øezací systém Kongsberg V20, který se vyznaèuje atraktivní cenovou hladinou pøi zachování povìstné kvality a pøesnosti tìchto stolù. Pokud kromì prohlídky Reklama Polygraf plánujete i návštìvu veletrhu FESPA 2015, který se koná již za pár dnù, kvìtna, v nìmeckém Kolínì nad Rýnem, expozici Canon najdete na stánku Y10 v hale 9. Zde uvidíte také øešení pro tisková workflow, digitální øezací plotry a všechna tisková média znaèky Canon. Návštìvníci se mohou tìšit i na pøedvedení nejvýkonnìjšího modelu Océ Arizona 6170XTS, produkèní inkoustové fototiskárny DreamLabo 5000 a na uvedení nových softwarových nástrojù Onyx Production. Canon CZ, s.r.o. Náš ťah bielou Ricoh Pro TM C7100X Tlač bielym aj čírym tonerom Reklama Polygraf

4 Hala 4, stánek 4B4 Se svými otázkami pøijïte pøímo za Stevem Jacquesem Úspìch a vytrvalost øady ImagePerfect od firmy Spandex je výsledkem úzkého dialogu s grafiky, jejichž zpìtná vazba a kreativní nápady jsou pro rozvoj této znaèky zásadní. O rozvoji tìchto produktù soubìžnì s rychle se mìnícím digitálním trhem hovoøíme s Category Managerem, Stevem Jacquesem. Jak se podle vás vyvíjel velkoformátový tisk v prùbìhu uplynulých 18 let? Když jsme uvedli na trh øadu ImagePerfect, digitální technologie se v oblasti velkoformátového tisku teprve zaèínala prosazovat. Zákazníci se shánìli po vìtší rozmanitosti výrobkù, než jaká byla tehdy k dispozici, což nás pøivedlo k vývoji vlastní produktové øady. Ze zaèátku náš sortiment tvoøily pøevážnì digitálnì potisknutelné bílé a prùhledné vinyly. Protože tehdy zaèaly pøicházet na trh tiskové jednotky schopné spolehlivì tisknout na rùzné podklady, pøidali jsme produkty jako potisknutelné bannery a textilie. Do poloviny prvního desetiletí rostla poptávka po materiálech umožòujících vìtší kreativitu v reklamních aplikacích, proto jsme do sortimentu zaøadili produkty ImagePerfect Signage. Do jaké míry vaši zákazníci ovlivòují vývoj produktù? Hrají zásadní roli pøi podnìcování inovací produktù; jak se vyvíjejí jejich potøeby a potøeby jejich klientù, vyvíjí se i ImagePerfect. Odborníci na reklamu a vizuální komunikaci, s kterými spolupracujeme, jsou tvoøiví a vynalézaví a tlaèí nás k hledání øešení, která jim pomohou uskuteènit jejich nápady. A to pokud jde jak o reprodukci obrazù, tak o úèelnost instalace. Jejich zpìtná vazba a podnìty jsou absolutnì klíèové pro proaktivní rozvoj produktové øady a dbáme na to, abychom s nimi zùstali v úzkém kontaktu pøipraveni na prùbìžnou zpìtnou vazbu. Jaké trendy na trhu ovlivòují inovaci produktù dnes? V dùsledku nárùstu produktivity výstupních zaøízení zaèaly být pro velkoformátové tiskárny klíèové dvì vìci: zlepšení manipulace pro zajištìní vysokého výkonu a optimální absorpce inkoustu, aby nedocházelo k zaplavení povrchu podkladu inkoustem nebo k pomalému schnutí, což oboje pøipravuje tiskárnu o drahocenný èas. Úkolem pro výrobce exteriérových reklam je dosáhnout vìtší trvanlivosti, proto jsme se soustøedili na zlepšení rozmìrové stability, aby nedocházelo ke smršśování po instalaci. Rozvoj samolepicích aplikací, jako jsou fólie na auta a okenní grafika, nás nutí inovovat v takových oblastech, jako je pevnost spojù, pøemístitelnost a neprùhlednost, což se týká napøíklad našich produktù PerfectApply, které umožòují rychlejší instalaci, a našich pigmentovaných lepidel, která brání prùhlednosti a dávají finální aplikaci výraznìjší vzhled. Další rostoucí oblastí jsou mìkké reklamní materiály, využívané zejména v kongresovém prùmyslu, ale také pro takové aplikace, jako je interiérová nástìnná grafika. U zákazníkù svých zákazníkù pozorujeme i poptávku po takových grafických produktech, které budou vyhovovat jejich ekologické nákupní politice, napø. po produktech bez PVC a biologicky odbouratelných. Dekoraèní aplikace rovnìž nabízejí obrovský obchodní potenciál pro profesionály v oblasti grafiky. To zákazníkùm pomáháme realizovat zavedením speciálních interiérových dekoraèních produktù vèetnì tapet, metalických výrobkù, dekorativních a potisknutelných okenních fólií a materiálù pro podlahovou grafiku. Mìní zákazníci své nákupní chování? Jak trh dozrává, zákazníci si média pro jednotlivé zakázky vybírají stále peèlivìji; vìdí, že na kvalitì záleží. Dobrým pøíkladem jsou bannery. Nejvíce se rozvíjejícím produktem jsou naše zátìžové køídové materiály, v porovnání s laminovanými øešeními, která jsou vhodnìjší pro krátkodobé nebo vnitøní aplikace. Zákazníci dnes hledají ten pravý materiál pro každou jednotlivou zakázku. Aby to jen fungovalo, nestaèí. Jaké faktory by zákazníci pøi nákupu materiálù mìli brát v úvahu? Nejdùležitìjším dùvodem pro výbìr každého materiálu by vždy mìla být jeho funkènost. Ménì zkušení kupující se nìkdy chybnì zamìøí jen na cenu produktu místo ceny celé instalace, jíž je materiál pouze jednou ze souèástí. Kupování levných médií však mùže být šetøením na nepravém místì, pokud je kvùli tomu instalace a její odstranìní obtížnìjší nebo pokud ztratíte èas a materiál a obìtujete marži. V krajním pøípadì vás špatná práce mùže pøipravit o zákazníka. Pokud jde o bannery, je dùležité vybrat materiál s dobrou rozmìrovou stabilitou, spolehlivým pøilnutím, dobrým vyrovnáním a snadným øezáním a upravováním. Špatná volba materiálu mùže vést napøíklad k jeho smršśování nebo oprýskávání, což by se mohlo stát velmi nákladnou chybou. Naší hlavní zásadou je nabídnout optimální vyváže Reklama Polygraf

5 Hala 4, stánek 4B4 na stánek Spandexu, jste vítáni ní ceny a kvality pro každé zadání, což zákazníkùm umožní dodávat jednotlivé zakázky bez kompromisù. Zákazníci by mìli být schopni dosáhnout u každé zakázky rozumné marže, protože mohou poèítat se spolehlivým dodavatelem, který jim zajistí dodávky do druhého dne a poprodejní podporu. Jak vidíte rozvoj trhu v následujících letech? Zásadní pro rozvoj podnikání vìtšiny tiskaøù a výrobcù reklam je dùvìra v diverzifikaci do nových oblastí aplikace, protože zakázky s komoditami vynášejí stále ménì. Inovace v médiích umožòují zákazníkùm rozšíøit portfolio svých služeb a nabídnout svým zákazníkùm nová øešení. Øada zákazníkù ImagePerfect napøíklad pøechází na obleèení a propagaèní odìvy digitálnì potištìné pomocí tepelných fólií a filmù s využitím své stávající velkoformátové tiskárny a cenovì dostupného tepelného lisu. Jiní zákazníci využívají inovací v samolepicích vinylech k pøechodu na fólie pro vozidla a dekoraèní aplikace. Jak podporujete pøechod zákazníkù k novým aplikacím? Pøístup k produktùm ImagePerfect teï zákazníkùm nabízíme prùbìžnì. To znamená, že si nemusí udržovat zásoby specializovaných produktù a mohou výhodnì využít malých objednávek a nebýt tak zatíženi nepotøebnou zásobou velmi specifických médií. To jim uvolòuje hotovost, ale pøedevším umožòuje experimentovat s novými aplikacemi. Na základì analýzy trhu a rozhovorù se zákazníky jsme schopni uvádìt na trh celé produktové øady, které vyhovují schopnostem výrobcù reklam a tiskaøù a poskytnou jim další zdroj pøíjmù. Dobrými pøíklady jsou naše øada flock and flex pro aplikace na odìvy a naše portfolio interiérových dekoraèních materiálù. Tým úzce spolupracuje se zákazníky v terénu a prodiskutovává s nimi, jaké produkty by mohli využít pro splnìní zadání nebo jak by se mohli dostat na nové trhy. Každý den nás zákazníci pøekvapují svojí vynalézavostí, když používají produkty ImagePerfect zpùsoby, s nimiž jsme ani nepoèítali. Udržet tempo inovací tak, abychom vyšli této kreativitì vstøíc a pomohli zákazníkùm získat rozumnou marži pøi dodávání jedineèné práce, je pro nás výzvou. Se svými otázkami mùžete pøijít první den výstavy, , na stánek Spandexu (hala 4, stánek 4B4), kde vám na nì rád odpoví pøímo pan Steve Jacques. SPANDEX, s.r.o. EXPERIENCE SEE THE INNOVATIONS IN LARGE FORMAT PRINTING Inovace a inspirace pro Vaše podnikání REKLAMA-POLYGRAF KVĚTNA STÁNEK Č. 4B8 FESPA DIGITAL KVĚTNA STÁNEK Y10, HALA 9 Reklama Polygraf

6 Hala 6 Hala 3 Hala 4 a Reklama Polygraf

7 Plánek výstavištì a seznam vystavovatelù 1000KOZ s.r.o. Hala3-A20 12M ALICJA W SOWSKA Hala3-B26 3D gang Hala3-A15 3 DKreator.com Hala3-A13 4ISP s.r.o. Hala4-B16 A A Technologies Hala6-A26 ABA, spol. sr.o. Hala3-C1 ABF, a.s. Hala3-B28 ABF, a.s. Hala3-C29 ADAM A SYN s.r.o. Hala6-A23 AGA AGNIESZKA PRZYBOROWSKA Hala3-A34 Agentura M-S-P Hala3-C32 AGS Trade s.r.o. Hala6-A1 Achilles CZ Hala3-A21 ALEDETO, s.r.o. Hala4-C7 ALEX FOX Central Europe Hala3-A12 Anavia s.r.o. Hala6-A5 Andrew/eBMA Hala3-B5 Aquaprint Hala4-B17 ASKA PRAHA Hala3-B25 Asociacesítotiskuadigitálního tisku ÈR Hala4-C37 Atlas Advertising Group Hala4-C32 Automatic Letter Bender Hala3-C7 AWC Morava Hala4-C39 B Badge4u Wojciech Paw³owski Baloušek Bohemia möbel s.r.o. Borgis Brand Gifts Brnìnská Drutìva, výrobní družstvo C CANON CZs.r.o. Ceiba CNC technikas.c. COLOP CZ COMAC COMIMPEX PRINT Cotton Classics Handels GmbH. COVERAX Sp. z o.o. CT Praha Hala3-B12 Hala3-C6 Hala3-B42 Hala3-B36 Hala3-B11 Hala3-B23 Hala4-B8 Hala4-C35 Hala4-B1 Hala3-C20 Hala4-C5 Hala4-A8 Hala3-B4 Hala3-A37 Hala4-C7 È ÈESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Hala6-A12 Èokoládovny Fikar Hala3-A41 D Dallmayr Vending & Office, k.s. DataLine Technology, a.s. Dencop Lighting DISKUS Distribution TMP DOT COLOR E Economia ELASTO FORM Bohemia ELECTRON Enkáèko EPSON EUROPE B.V. EUROPE MATCH EXPOSALE - CZ F Falk & Ross Group Austria GmbH Firma A&J Agnieszka Polak FORMICA CZ, s.r.o. FOTONAUT FRANCES FUJIFILM Europe Hala3-B29 Hala4-A1 Hala4-B11 Hala3-A28 Hala3-C9 Hala4-C2 Hala3-C16 Hala3-A36 Hala4-A2 Hala3-A9 Hala4-A10 Hala3-A2 Hala3-C34 Hala3-B27 Hala3-B3 Hala4-A7 Hala6-A30 Hala3-C5 Hala4-A9 fusion hotels G GMF AQUA PARK PRAGUE a.s. GOQLED. Co. GRAFIE CZ GRAFIE SK s.r.o. GRAPP CZ GravoTech H HANTONÈR HaWe systems Hermann Majer GmbH & Co.KG Hrací karty CH CHOCOGASTRO, s.r.o. I IMPROMAT CZ spol.sr.o. Industrial Wear Ing. Karel PIŠTÌK, CSc. Ing. Václav Koláø InkTec CZ InSpe INTEGART Sp. z.o.o. Inter Flag ISMC BOHEMIA J Jan Hajný Jansen Display Hala6-A14 Hala6-A17 Hala4-B5 Hala4-A4 Hala4-A7a Hala3-C22 Hala4-A15 Hala3-B20 Hala4-A17 Hala4-C31 Hala3-A29 Hala3-A42 Hala4-A7 Hala3-A26 Hala4-A12 Hala6-A7 Hala4-B12 Hala4-C1 Hala4-C30 Hala3-A1 Hala3-A38 Hala6-A28 Hala3-C24 K K-Square Hala3-A30 Kafka Design Hala4-B14 Key2Print sp. zo.o. Hala4-A1 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Hala3-A31 KOMFI Hala4-C8 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o. Hala4-B4 L LAMplus Lepíky Likor East - West Promotion M MCAE Systems MEGAFLEX s.r.o. N NC Computers Nedbal Trading NUDE Juice and Smoothieco. NUDEJuiceandSmoothie co., s.r.o. O Oki Systems (Czechand Slovak) OMNIPLAST ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM Ondøej Cempírek OPUS Praha Hala3-A11 Hala3-C33 Hala3-B2 Hala3-A7 Hala4-B10 Hala3-A10 Hala3-B14 Hala3-A25 Hala6-A6 Hala4-A5 Hala4-C33 Hala4-C9 Hala6-A31 Hala3-C35 P PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala3-C10 PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o. Hala6-A25 POPAI CE service Hala3-B10 PREZENTA CZECH Hala3-C14 PRINTA Hala3-B41 PRODUCTION 24 Hala3-C21 Profisignplus Hala4-A6 Progress Promotion Bratislava, spol. sr.o. Hala6-A23 PROMO-HOUSE S.C. T.LUKASIK W.LUKASIK Hala3-B1 PROMORAIN Hala3-A39 Proppoint, s.r.o. Hala6-A10 PRVNÍ HANÁCKÁ BOW Hala4-B7 PVA EXPO a.s. Q QUENTIN R RACE CLUB s.r.o. Radomír Havlík Rathgeber RAYFILM Bohemia RAYFILM Moravia RAYFILM s.r.o. REDA a.s. Repre Ritter CZ Roggi, s.r.o. RTS Technologies, s.r.o. Hala6-A19 Hala4-B19 Hala6-A29 Hala3-A40 Hala3-C23 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-C8 Hala3-B6 Hala3-A18 Hala3-B24 Hala3-A3 Hala6-A33 S Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA Hala3-B23 SERVIS CENTRUM Hala3-B8 SIPEC SpA Hala3-A22 Smaltovna Mišík Hala4-B6 Smartdata Hala4-B2 Soukromá vyšší odborná škola umìní a reklamy, s.r.o. Hala4-C40 Soukromá vyšší odborná škola umìnía reklamy, s.r.o. Hala6-A9 Spandex SyndiCUT Hala4-B4 STI Èesko Hala3-C17 STIL MEDIA SRL Hala3-B43 Støední Morava - Sdružení cestovního ruchu Hala6-A11 Støední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hala4-A14 Støední škola mediální grafiky a tisku Hala4-A16 STUDAS Hala3-B35 Svaz èeských a moravských výrobních družstev Hala3-B23 Š Šicí technika Brother T TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ STROJE s.r.o. TEXCENTRUM TIGER TEAMs.r.o., anglicky TIGER TEAM Ltd.Co. Tokhi Music TVAR výrobnídružstvo Pardubice U Uhaltrade cz Ultima Displays Uniform - Accessoires Bohemia UV STAR printing company s.r.o. Hala3-A19 Hala3-B40 Hala3-C25 Hala3-A35 Hala6-A1 Hala3-B23 Hala3-C18 Hala3-B21 Hala3-B13 Hala3-B37 V Vd IRISA VSETÍN - vánoèníozdoby Hala3-B23 Veletrhy Brno, a.s. Hala6-A3 VOLTER Tech Hala4-C6 Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola grafická, Praha1, Hellichova22 Hala4-B3 W Whitesoft X XEROX CZECH REPUBLIC Z Zdenìk Kompert Zenit ZPROGO team Ž ŽÍDEKtisk Hala3-C4 Hala4-A11 Hala6-A15 Hala4-A13 Hala3-B44 Hala4-B20 Reklama Polygraf

8 Hala 4, stánek 4A11 ixprint jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys ixprint - software spoleènosti Xerox obecnì známý pod zkratkou Web-2- Print, nabízí unikátní spojení myšlenky s provedením. Na základì mnohaletých zkušeností Xerox pochopil problémy, které stojí pøed rozhodnutím každého potencionálního kupce/provozovatele podobného softwaru a vyøešil je. Rychlost nasazení, pøipravená nabídka produktù, jednoduchost konfigurace, ale pøedevším nízká míra rizika nasazení, to vše ixprint nabízí. Je to v podstatì jednoduchý webový obchod. Nic víc, ale ani nic míò. V nabídce najdete produkty, které mùžete použít tak, jak jsou nebo si je pøizpùsobit, individualizovat èi je úplnì zmìnit. Je to zcela na provozovateli a jeho zákaznících. Produkt samotný je ovšem jen èástí nabídky. Další výhodou je také nastavená cena produktu. ixprint obsahuje i ceny všech prvkù nabízených systémem. Pøednastavené ceny odpovídají cenám jednotlivých produktù na trhu. Je na Vás, zda je zachováte èi zmìníte. ixprint umožní provozovateli rozšíøit svou nabídku a prezentovat vlastní práci zákazníkùm. Pøístup k nìmu máte odkudkoliv. Z tabletu i mobilu si mùže zákazník ihned vytvoøit zakázku a objednat pøímo bez nutnosti dalších složitých krokù. Což je další obrovskou devizou tohoto softwaru. ixprint je naprogramován technologií HTML 5, tzn. zcela podporuje jak klasické operaèní systémy, tak i mobilní platformy. Dokonce pøi tvorbì zakázky mùžete zaøízení libovolnì mìnit. Zaèít na tabletu a dokonèit zakázku v notebooku nebo obrácenì. S ixprintem je to hraèka. Díky tomu, že je ixprint provozován modelem SaaS, budete mít administrativu i správu softwaru bez starostí a vaše data budou v bezpeèí. Platíte totiž mìsíèní èástku za provoz systému a nestaráte se o nic dalšího, co by vás odvádìlo od toho, èemu bezvýhradnì rozumíte, tedy tisku a obchodu s ním. O vše ostatní se postará Xerox. Ideální zpùsob, jak rozšíøit svùj byznys a zvýšit spokojenost zákazníkù. I Vy mùžete mít Xerox. ixprint si mùžete vyzkoušet na Xerox Czech Republic, s.r.o. Nominace do EuroShop RetailDesign Award 2015 Èeské koncepty obchodù v soutìži o nejlepší obchody svìta Šéfredaktorka èasopisu Brands&Stories Blanka Bukovská byla pøed lety pøizvána do mezinárodního týmu expertù této významné soutìže a dostalo se jí té cti nominovat do soutìže také èeské koncepty. Ty jsme ètenáøùm pøedstavili na stranách èasopisu Brands&Stories koncem loòského roku. Náš èasopis každoroènì vítìze soutìže pøedstavuje a ani letos tomu nebude jinak. Vìøíme, že úèast èeských konceptù v mezinárodním klání pøispìje k povìdomí, že i v oboru store konceptù má náš design svìtu co øíci. Již od roku 2008 udílí EHI Retail Institute a Trade Fair Düsseldorf ceny EuroShop RetailDesign Award tìm nejlepším konceptùm z celého svìta. Nyní již s potìšením mùžeme ohlásit, že i letos se dostal do užšího kola výbìru 28 nejkrásnìjších konceptù svìta ze 79 pøihlášených konceptù z 23 zemí èeský koncept spoleènosti Espresso s.r.o. Chrám èaje Dilmah. Tomuto originálnímu interiéru pøedních èeských architektù - Marka Deyla a Jana Šestáka a jejich Studia pha, velmi gratulujeme a držíme palce ve finále soutìže! Podrobnì jsme koncept Dilmah popsali již v našem vydání 4/2014, nyní Vám ho jen ve struènosti pøipomeneme. Chrám èaje - nejde o název jakkoli nadnesený, interiér skuteènì pøipomíná chrám a slouží skuteènì pro ochutnávky a vychutnávání si èajù Dilmah. Tito renomovaní architekti mají za sebou nespoèet svìtovì úspìšných projektù, interiérù a veletržních expozic. Pro jejich unikátní díla byli vyzváni ke spolupráci i svìtoznámou ikonou architektury Danielem Libeskindem. V Èechách vytvoøili mimo jiné i showroom spoleènosti Lasvit v holešovickém Holportu, který náš èasopis nominoval do svìtové soutìže o nejlepší shopkoncept svìta EuroShop RetaiDesign Award 2014 a který se také dostal do užší nominace. Pøi návrhu T-boutique se architekti inspirovali tvarem vnitøku èajové konvice. Chrám èaje je tedy prostorovì koncipován do zaoblených tvarù a uprostøed má kulatý prùzor ve stropì, na jehož vrcholu je pùvodní kopulovitý svìtlík pasáže Brodway. Náhodnì odhalený svìtlík, který se stal dominantou T-boutique, byl po léta pùsobení rùzných nájemcù prostoru zakrýván nejrùznìjšími vrstvami stropù a teprve pøi rekonstrukci prostoru pro tento úèel se ho podaøilo objevit. Pomocí nìho je využito osvìtlení prostoru denním svìtlem a v ztemnìlé pasáži navozuje skuteènì atmosféru chrámu. Centrální prosklený pult v butiku je vymyšlen tak, že na jednotlivé pozice pultu, které jsou zespodu podsvícené, se umístí nádobky s èajem, aby vynikla kromì vùnì i barva èaje. Zákazník tak mùže vidìt i jemné nuance odstínù jednotlivých druhù èaje. T-boutique je místem, kde je zákazníkovi nabízena škála bílých, zelených i èerných èajù, mùže ochutnat teplé i studené èaje, èajové koktejly, moktejly nebo T-shoty. Mùže také vyzkoušet tradièní formu anglického odpoledního èajového dýchánku Real High tea. Èasopis Brands&Stories Reklama Polygraf

9 Hala 4, stánek 4A7 Náš tah bílou RICOH Pro TM C7100 Veletrh Reklama Polygraf 2015 je první akcí v rámci Èeské i Slovenské republiky, na které má premiéru nová archová produkèní tiskárna z øady RICOH Pro TM C7100. Tato komplexní tisková technologie otevírá potenciál pro aplikace, které pro tento zpùsob digitálního tisku nikdy nebyly urèeny. Mùžeme zmínit bezproblémový potisk strukturovaných materiálù, který už více než rok slaví úspìchy v nejnižší kategorii produkèních zaøízení, zastoupenou modelem Pro TM C5100. Pøidejme k tomu potisk prodloužených formátù až do rozmìru 330 x 700 mm, který lze využít pro tvorbu tøíklopých produktových brožur, tedy oboustranný potisk tøí A4 formátù vedle sebe. Ty lze využít i pro produkci pøebalù knih, nebo jiných dat, pro které tradièní limit délky média 487 mm nestaèí. Dalším zajímavých parametrem je tisková kvalita s certifikací Fogra L39. Už samotná kombinace tìchto parametrù v jediném zaøízení tìžko hledá ve tøídì støedních produkèních zaøízení konkurenci. Japonská spoleènost Ricoh je však držitelem nìkolika ocenìní v oblasti rozvoje a inovací a díky svému technologickému vývoji pøipravila ještì jeden zajímavý parametr. Kromì výše uvedeného tisku na strukturované ma- teriály a prodloužené formáty pøináší tato novinka pátou barevnou stanici. Spolu s tradièními CMYK barvami je tedy možný parciální tisk èirým tonerem s efektem lesku a revoluèním bílým tonerem, který již po jednom prùjezdu dosahuje výraznì lepší bìlosti, než je tomu napøíklad u ofsetu. Pomyslnou tøešnièkou na dortu je pak výmìna èiré za bílou, kterou zvládne klasický operátor døív, než dorazí pražské metro z Hlavního nádraží do Letòan, kde se již tradiènì veletrh koná. Pøijïte se podívat na stánek RICOH! Pøedstavíme vám plno nových a zajímavých aplikací, vèetnì jedineèných výstupù s èirým a bílým tonerem, pøebalù fotoknih a mnoho dalšího. IMPROMAT CZ s.r.o. Spandex pozýva na Reklama - Polygraf Pre viac informácií volajte Spandex na (SK): alebo (CZ): , alebo navštívte naše webové stránky Spandex All rights reserved. Reklama Polygraf

10 Kdo je kdo Robert Méry Zdenìk Sobota Blanka Ciprysová GRAFIE SK, s.r.o. Øeditel spoleènosti ABF, a.s. Øeditel výstavy Reklama Polygraf Spandex SyndiCUT, s.r.o. Manager customer centra 1) Co pro Vás znamená signmaking? Je to jedna z oblastí, kde se polygrafie spojuje s dalšími obory. Násobí se tu prostor pro kreativitu a dovednosti z rùzných oborù. Líbí se mi ale, že ani tu pøes zákony polygrafie nejede vlak. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Chtìl jsem vìdìt víc a nechtìl jsem dìlat obchodníka. Fakt je, že mám mnohem lepší pøístup k informacím a dokážu zanalyzovat informace z rùzných zdrojù. Prodávám stále, ale v oboru, který mi imponuje dynamikou a kreativitou. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Rozšíøená realita. Nejdøíve jsem si o tom myslel, že je to fajn veselá hraèièka, která mùže oslovit nejmladší generaci. Pak jsem pøišel na to, že je to vážná technologie, a nyní se o tom snažím pøesvìdèit ostatní. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Signmaking je slovo, které pro mì vyjadøuje pestrost, kreativitu až životní postoj. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Rád jsem maloval a tak jsem si vybral støední grafickou školu, vyuèil se tiskaøem a pracoval v reklamní agentuøe. Když se objevily první technologie pro výrobu reklamy, byl jsem z nich uchvácen a pøišel i nápad ukázat je veøejnosti. Tak se zrodil veletrh Reklama Polygraf. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? To že se dožíváme reálného prùmyslového využití technologií, které byly pùvodnì vyvinuty pro signmaking. Rodí se nové prùmyslové obory a pod pojmem digitální tiskárna se ukrývají stroje produkující více než tisíc metrù ètvereèních za hodinu. 1) Co pro Vás znamená signmaking? Kreativní obor, který mì (vìtšinou dobøe) živí, hodnì uèí a zatím stále baví. 2) Proè jste si zvolila svou práci? K signmakingu jsem se dostala v roce Líbila se mi rùznorodost, kreativita lidí pracujících v tomto oboru, neustále se mìnící trh. Musíte být stále ve støehu, abyste udrželi krok, stále hledat nová a lepší øešení, uèit se novým vìcem. Vývoj je velmi rychlý a nenechá vás v klidu. To mi vyhovuje. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Baví mì soutìže v polepu aut, snad každý rok jsme svìdky nového svìtového rekordu v carwrappingu. Polepit celé auto za dobu kratší než pùl hodiny, pøitom perfektnì a zajímavì, to je pecka Reklama Polygraf

11 Kdo je kdo Dušan Novotný Richard Jílek Peter Varga Xerox Czech Republic s.r.o. Product Manager GCBG 1) Co pro Vás znamená signmaking? Signmaking vnímám jako oblast, která dokáže úèinnì propojit tištìný obsah s digitálním. Velkoplošné reklamní sdìlení dokáže upoutat pozornost a díky chytrým mobilním zaøízením nasmìrovat k digitálnímu obsahu. 2) Proè jste si zvolil svou práci? V oboru grafické komunikace se pohybuji již od devadesátých let. Fascinují mne nové technologie a tìší mne potkávat schopné a kreativní lidi, kteøí vytváøí úžasné vìci. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Je to trend automatizace rutinních procesù a pøedevším dramatický vývoj jednoprùchodových inkjetových technologií. Díky ním lze nyní produkovat velkoformátové tiskoviny takovou rychlostí, v objemu a kvalitì, která døíve nebyla možná. IMPROMAT CZ s.r.o. Business Director RICOH production printing 1) Co pro Vás znamená signmaking? Komunikace smìrem k cílovému pøíjemci, která jako jedna posledních zažívá technologický pøerod od tradièního statického dvourozmìrného zobrazení k dynamickému a úplnì nejvìtší výzvou pøinést interaktivitu navázáním okamžité komunikace se zákazníkem a jeho pøínosem pro všechny strany. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Pro mne osobnì je to nová profesionální výzva. Vytvoøit kvalitní a dlouhodobý vztah s obchodními partnery, kteøí chtìjí profitabilnì využívat nové technologie. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Propojení analogové a digitální tiskové technologie s interaktivitou jako je Clickable Paper se všemi novými kanály komunikace a pøínosu pro všechny strany. Canon CZ s.r.o. Product Marketing Manager DGS, Display Graphics Systems / Wide Format Group 1) Co pro Vás znamená signmaking? 20 let pracovního života na stranì dodavatelù pro signmaking a nepøetržitého sledování dìní v oboru, pøedevším v oblasti technologií. 2) Proè jste si zvolil svou práci? Pùvodnì jsem chtìl být badatelem, který zkoumá rùzné jevy a hledá zpùsoby, jak je využít ve prospìch lidstva. Studoval jsem na univerzitì fyziku Celkem záhy jsem však zjistil, že pøi práci v signmakingu se mohu vìnovat rozvoji rychle se vyvíjejícího oboru i svému zájmu o grafiku a digitální tisk. 3) Co je pro Vás nejvìtší pecka v oboru? Na své práci mì nejvíc baví tìsné propojení špièkových technologií s umìním a možnost vytváøet, tvoøit, budovat nìco nového. Kalibrační software: ColorNavigator nyní v ceně Grafické 27" AdobeRGB LCD monitory řady CS/CX/CG Nová GB-r LED obrazovka IPS: px. Integrovaný kalibrační/autokorekční senzor. Obvody DUE pro dokonale homogenní obraz. Video vstupy: HDMI, DP, DVI-I. detail senzoru Reklama Polygraf

12 Doprovodný program veletrhu Reklama Polygraf kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. ÈEŠI A REKLAMA Jak se vyvíjejí postoje èeské veøejnosti k reklamì Úèastníci panelu: Jitka Vysekalová, ÈMS; Renata Doležilová, ppm factum hod. Køest a pøedstavení knížky JAK BÝT PØESVÌDÈIVÝ A NEZTRATIT SE V DAVU Úèastníci: Karel Voøíšek a Jitka Vysekalová, autoøi publikace; Kateøina Drongová, za nakladatelství Grada Køtít budou: Gustav Tomek, Zdenìk Sobota, Kamila Mouèková hod Informace o 10. roèníku soutìže Marketér roku Moderátor: prof. Gustav Tomek hod. Kouzelný svìt QR kódù Pøednášející: Jan Bartoš, Smartdata s.r.o hod. Kalibrace barev / Pantone, X-Rite Prezentace spoleènosti QUENTIN hod. From Shelf-Ready Packaging to Retail- Ready Displays POS Design between logistics and emotions Pøednášející: Claudia Rivinius, Marketing Director STI Group hod. Slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže Kalendáø roku Soutìž o nejlepší kalendáø roku 2014 Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE 13. kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. Kalibrace barev / Pantone, X-Rite Prezentace spoleènosti QUENTIN hod. OlymPOS 2016 Higher Faster Further How to create olympic spirit at the POS Pøednášející: Matthias Jahn, Marketing Manager, STI Group hod. Semináø na téma reklamní a dárkové pøedmìty Garant: POPAI CE hod. Úèinnost reklamních pøedmìtù Pøednášející: Pavel Èerný, Asociace 3D reklamy hod. Upcyklované reklamní pøedmìty Pøednášející: p.mastík, Respiro hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Hvìzda 3D reklamy Soutìž o nejlepší reklamní pøedmìt roku hod. Slavnostní vyhlášení soutìže Duhový paprsek Soutìž o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2014 Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE 14. kvìtna Vstupní hala I, sál èíslo hod. POS Trends 2015 From Insights to Action Martin Prokop, Key Account Manager STI Èesko Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT, hala 4, stánek 4B 4 Prùbìžnì po celý den Ukázky a konzultace: P. Cinski mistr svìta v carwrappingu R. Potmann wrapping nábytek a interiér (stìny) Výstava a vyhodnocení soutìže o produkty z UJF a Arlon wrapping a hod. Semináø: Nové trendy využití materiálù v architektuøe a designu Semináø Sdružení dodavatelù pro signmaking a POPAI CE noviny pre grafický priemysel 22. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - Sídlo vydávate¾a: Svetlá 1, Bratislava 1, IÈO , tel: Vychádza v náklade kusov Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, Bratislava, Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov Inzercia neprešla jazykovou úpravou Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme Tlaè - Impromat, s.r.o. pracovisko na ve¾trhu Reklama a Polygraf tlaèový stroj Pro TM C7100, vytlaèené na papier BIO TOP 3, obálka 200gr/m 2, vnútro 120gr/m 2 Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk Jaro 2011 www.multiexpo.eu AGFA GRAPHICS Široké možnosti tisku se systémem :Anapurna. :ANAPURNA M4F 4 COLOUR UV PRINTER. :ANAPURNA M 2050

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete:

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete: 2 Zpravodaj pro oblast signmakingu červen / jún 2011 V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete: Durst Omega 1 HP Scitex LX850 Jak se rodila fotografie na titulní stranu katalogu Co mají společného

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více