ýeské skloėování ýeské skloėování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ýeské skloėování ýeské skloėování"

Transkript

1 eské sklo ování eské sklo ování popisuje systém gramaticky podmín ných modifikací podstatných jmen, p ídavných jmen, zájmen a íslovek v eském jazyce. V eštin existuje systém 7 pád (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál, instrumentál). Žádné slovo nemá 14 maximáln možných tvar v jednotném a množném ísle, n které tvary se vždy opakují ve více pádech.v eštin se u podstatných jmen rozlišuje rod mužský, ženský a st ední, mužský se dále rozlišuje na životný a neživotný. Rodem podstatného jména se pak ídí i rod (a tedy i sklo ování) p ídavných jmen, zájmen a íslovek.

2 1.Podstatná jména Podstatná jména - substantiva ( slova ohebná, sklo ují se ) Definice: Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zví at (ko ka), v cí (st l) a samostatné názvy d j (b hání), vlastností (ochota) a vztah (láska). D lení: - konkrétní (názvy osob, zví at, v cí) - obecná ( lov k) - vlastní (Pavel) - abstraktní (názvy vlastností, inností a d j ) Ur ujeme: a) Rod: - mužský - maskulinum ( ten strom ) - ženský - feminimum ( ta eka ) - st ední - neutrum ( to slunce ) b) íslo: - jednotné - singular ( kot ) podstatná jména hromadná ( d íví, kamení ) - mají tvar jednotného ísla, ale znamenají více v cí téhož druhu podstatná jména látková ( mléko, voda ) - ozna ují látku bez z etele na množství podstatná jména pomnožná ( kamna, dve e ) - mají tvar jednotného ísla, ale mohou ozna ovat i jednu v c - množné - plural ( ko ata ) c) Pád: nominativ- 1.pád - kdo, co? ( Honza ) genitiv- 2.pád - koho, eho? ( bez ) ( Honzy ) dativ- 3.pád - komu, emu? ( k ) ( Honzovi ) akuzativ- 4.pád - koho, co? (vidíme ) ( Honzu ) vokativ- 5.pád - oslovujeme, voláme ( Honzo! ) lokál- 6.pád - ( o )kom, ( o ) em? ( o ) ( Honzovi ) instrumentál 7.pád - kým, ím? ( s ) ( Honzou )

3 d) Vzor: ( rod mužský životný ) - pán, muž, p edseda, soudce ( rod mužský neživotný ) - hrad ( les ), stroj ( rod ženský ) - žena, r že, píse, kost ( rod st ední ) - m sto, mo e, ku e, stavení Pro sklo ování podstatných jmen existuje 20 vzor. P i azení ke vzor m závisí na rodu a zakon ení v nominativu. U podstatných jmen, kde kmen kon í skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dv souhlásky u pád s nulovou koncovkou: zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hrad karta (N sg),, karet (G pl) - vzor žena St ídání (alternace) souhlásek na konci kmene je v n kterých pádech obvyklé, nap. zámek (N sg) -> zámcích (L pl), V ra (N sg) -> V e (D sg). Toto pravidlo je pom rn komplikované. Vzory podstatných jmen Systém vzor se liší podle publikace, nejznám jší m sto, mo e, ku e, stavení; žena, r že, píse, kost; pán, hrad, muž, stroj, p edseda, soudce je neúplný.vzor se dá nalézt více, p i emž n které mají jak své varianty, tak podvzory. V následujícím seznamu sestaveném z n kolika zdroj jsou varianty vzor uvedeny v závorkách a podvzory jsou odd leny od sebe árkami. Zvláštní podvzory, které využívají svého hlavního vzoru jen v n kterých pádech a ísle, jsou vyzna eny kurzívou.mnohá jména i p esto kolísají p i sklo ování mezi více vzory (nap. dve e jako r že, ale v 7. pádu dve mi nikoli podle r žemi, ale podle kostmi).

4 Mužský rod životný o pán (student), syn, voják o muž, cizinec, rodi o p edseda, pa áca (rikša) o soudce o génius o hajný (podle vzoru p ídavného jména mladý) o pr vod í (podle vzoru p ídavného jména jarní) Mužský rod neživotný o hrad, les o stroj o cyklus Ženský rod o žena, Má a, lidi ky o r že (n še / tabule / židle) o píse (sk í ) o kost (místnost), lidé o idea o hajná (podle vzoru p ídavného jména mladý) o pr vod í (podle vzoru p ídavného jména jarní) St ední rod o m sto, st edisko (hledisko), jablko (brko), pon o o mo e, bojišt, vejce o ku e o stavení (nádraží) o rám o muzeum o drama o vstupné (podle vzoru p ídavného jména mladý) o telecí (podle vzoru p ídavného jména jarní)

5 b) Rod mužský životný Nominativ pán muž p edseda soudce Genitiv pána muže p edsedy soudce Dativ pánovi, pánu mužovi, muži p edsedovi soudci, soudcovi J.. Akuzativ pána muže p edsedu soudce Vokativ pane! diváku! muži! p edsedo! soudce! Lokál pánovi, pánu mužovi, muži p edsedovi soudci, soudcovi Instrumentál pánem mužem p edsedou soudcem Nominativ pánové, páni mužové, muži p edsedové soudci, soudcové Genitiv pán muž p edsed soudc Dativ pán m muž m p edsed m soudc m Mn.. Akuzativ pány muže p edsedy soudce Vokativ pánové! páni! mužové! muži! p edsedové! soudci! soudcové! Lokál pánech divácích mužích p edsedech kolezích soudcích Instrumentál pány muži p edsedy soudci

6 c) Rod mužský neživotný Nominativ hrad stroj Genitiv hradu lesa stroje Dativ hradu stroji Sg. Akuzativ hrad stroj Vokativ Lokál hrade! zámku! hradu, hrad lesu, lese stroji! stroji Instrumentál hradem strojem Nominativ hrady stroje Genitiv hrad stroj Dativ hrad m stroj m Pl. Akuzativ hrady stroje Vokativ hrady! stroje! Lokál hradech zámcích strojích Instrumentál hrady stroji N která slova latinského p vodu zakon ená -us (génius, cyklus) se sklo ují podle vzoru pán (životná) nebo hrad (neživotná), jako kdyby v nominativu zakon ení -us nebylo: Brut'us, Bruta, Brutovi, Bruta, Brute, Brutovi, Brutem. Toto se týká pouze n kterých ze slov, která se v latin sklo ují podle 2. deklinace (v genitivu se us m ní v i). Slova, která v latin podléhají 4. deklinaci (i v genitivu jsou zakon ená na us) a slova, která v eštin zdomácn la tak, že se p vodní latinská koncovka stala sou ástí eského ko ene, se sklo ují podobn jako p vodní eská slova (nap. ubrus)

7 d) Rod ženský Nominativ žena r že píse kost Genitiv ženy r že písn kosti Dativ žen škole r ži písni kosti Sg. Akuzativ ženu r ži píse kost Vokativ ženo! r že! písni! kosti! Lokál žen škole r ži písni kosti Instrumentál ženou r ží písní kostí Nominativ ženy r že písn kosti Genitiv žen r ží písní kosti Dativ ženám r žím písním kostem Pl. Akuzativ ženy r že písn kosti Vokativ ženy! r že! písn! kosti! Lokál ženách r žích písních kostech Instrumentál ženami r žemi písn mi kostmi

8 e) Rod st ední Nominativ m sto mo e ku e stavení Genitiv m sta mo e ku ete stavení Dativ m stu mo i ku eti stavení Sg. Akuzativ m sto mo e ku e stavení Vokativ m sto! mo e! ku e! stavení! Lokál m st, m stu mo i ku eti stavení Instrumentál m stem mo em ku etem stavením Nominativ m sta mo e ku ata stavení Genitiv m st mo í ku at stavení Dativ m st m mo ím ku at m stavením Pl. Akuzativ m sta mo e ku ata stavení Vokativ m sta! mo e! ku ata! stavení! Lokál m stech mo ích ku atech staveních Instrumentál m sty mo i ku aty staveními Slova latinského p vodu zakon ená -um se sklo ují podle vzoru m sto: muzeum, muzea, muzeu, muzeum N která z takových slov však zdomácn la v eštin i v podob, že se p vodní latinská koncovka stala sou ástí eského ko ene. V tšinou se taková podoba považuje za nespisovnou (dopis bez datumu apod.).

9 2.P ídavná jména P ídavná jména - adjektiva (slova ohebná, sklo ují se) Definice - p ídavná jména vyjad ují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, erný pes, kvetoucí louka, n žná krása) S podstatnými jmény se shodují v rod, v ísle a v pád (hn dý k, hn dá kráva, hn dé št n, hn dá št ata, hn dým št at m) Druhy - tvrdá, m kká, p ivlast ovací Ur ujeme - rod, íslo, pád, vzor, dále druh a stupe Sklo ování p ídavných jmen závisí na rodu podstatného jména, které rozvíjejí: Stup ování p ídavných jmen mladý muž (m) mladá žena (ž) mladé víno (s) 1.stupe pozitiv rychlý vd ný malý hezký 2.stupe komparativ (-ejší, - jší, -ší, -í) rychlejší vd n jší menší hez í 3.stupe superlativ (nej- ) nejrychlejší nejvd n jší nejmenší nejhez í

10 Vzory p ídavných jmen mladý (dobrý) tvrdý vzor jarní m kký vzor otc v p ivlast ovací mužský mat in p ivlast ovací ženský Tvrdé sklo ování Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ mladý mladá mladé Genitiv mladého mladé mladého Dativ mladému mladé mladému Sg. Akuzativ mladého mladý mladou mladé Vokativ mladý! mladá! mladé! Lokál mladém mladé mladém Instrumentál mladým mladou mladým Nominativ mladí mladé mladá Genitiv Dativ mladých mladým Pl. Akuzativ mladé mladá Vokativ mladí! mladé! mladá! Lokál Instrumentál mladých mladými

11 M kké sklo ování Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ jarní Genitiv jarního jarní jarního Dativ jarnímu jarní jarnímu Sg. Akuzativ jarního jarní Vokativ jarní! Lokál jarním jarní jarním Instrumentál jarním jarní jarním Pl. Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Vokativ Lokál Instrumentál jarní jarních jarním jarní jarní! jarních jarními

12 P ivlast ovací p ídavná jména P ivlast ovací p ídavná jména se tvo í od životných podstatných jmen (mužského a ženského rodu) v jednotném ísle: otec -> otc v matka -> mat in Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ otc v, mat in otcova, mat ina otcovo, mat ino Genitiv otcova, mat ina otcovy, mat iny otcova, mat ina Dativ otcovu, mat inu otcov, mat in otcovu, mat inu Sg. Akuzativ otcova, mat ina otc v, mat in otcovu, mat inu otcovo, mat ino Vokativ otc v, mat in otcova, mat ina otcovo, mat ino Lokál otcov, mat in Instrumentál otcovým, mat iným otcovou, mat inou otcovým, mat iným Nominativ otcovi, mat ini otcovy, mat iny otcova, mat ina Genitiv Dativ otcových, mat iných otcovým, mat iným Pl. Akuzativ otcovy, mat iny otcova, mat ina Vokativ otcovi, mat ini otcovy, mat iny otcova, mat ina Lokál Instrumentál otcových, mat iných otcovými, mat inými P íklady:otc v d m, mat ino auto. P ivlast ovací p ídavná jména jsou asto sou ástí názv ulic, nám stí, budov atd.:neruda -> Nerudova ulice ale: Jan Neruda -> ulice Jana Nerudy, partyzáni -> ulice Partyzán.P ivlast ovací p ídavná jména netvo íme od víceslovných pojmenování a podstatných jmen v množném ísle.

13 3.Zájmena Definice Zájména prononima ( slova ohebná, sklo ují se ) zastupují podstatná jména nebo na n ukazují Druhy 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se 2. p ivlast ovací: m j, tv j, jeho, její, náš, váš, jejich, sv j - zvratné 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 4. tázací: kdo, co, jaký, který, í 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, í, jenž 6. neur itá: n kdo, n co, n který, n jaký, n í; ledakdo...; kdokoli...; kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, ísi; leckdo, lecco, leckterý...; každý, všechen 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ni í, žádný Ur ujeme - pád, íslo, jmenný rod, dále vzor a druh Sklo ování a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se ) - mají zvláštní sklo ování b) rodová: * vzory zájmenného sklo ování - ten ( tvrdý vzor ) - náš ( m kký vzor ) * vzory složeného sklo ování - mladý, jarní Sklo ování zájmen je pom rn komplikované, n která se sklo ují podle vzor p ídavných jmen, n která jsou nepravidelná.

14 Osobní zájmena Nominativ já ty on ona ono Genitiv mne, m tebe, t jeho, ho n ho jí ní jeho, ho n ho Sg. Dativ Akuzativ mn, mi tob, ti mne, m tebe, t jemu, mu n mu jeho, ho, jej n ho, n j jí ní ji ni jemu, mu n mu je(j), ho n (j) Lokál mn tob n m ní n m Instrumentál mnou tebou jím ním jí ní jím ním Nominativ my vy oni ony ona Pl. Genitiv nás vás Dativ nám vám Akuzativ nás vás jich nich jim nim je n Lokál nás vás nich Instrumentál námi vámi jimi nimi V n kterých pádech jsou možné krátké tvary, které se však nemohou pojit s p edložkami. Tyto tvary jsou nep ízvu né, tvo í p íklonky k p edchozímu slovu, nemohou tedy stát na za átku v ty. P íklady: Nedávej mi to. Mn to nedávej. (d raz na mn ) P ij ke mn. Ve 3. osob se tvary za ínající j- používají bez p edložek, zatímco tvary za ínající n- se pojí s p edložkami: Ukaž mu to. nebo Ukaž to jemu. (d raz na jemu) P išla k n mu. Akuzativní tvary jej (on), je, n (ono) se dnes považují za knižní.

15 Zvratné osobní zájmeno Používá se, pokud je podm t a p edm t totožný. Toto zájmeno nemá tvar pro nominativ a používá se pro všechny osoby v obou íslech. Nominativ ---- Genitiv Dativ Akuzativ Lokál sebe sob, si sebe, se sob Instrumentál sebou P íklad:vidím se (sebe) v zrcadle. Krátké tvary se a si jsou též sou ástí zvratných sloves: Posa se./sedni si. Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ m j tv j moje, má tvoje, tvá moje, mé tvoje, tvé Genitiv mého tvého mojí, mé tvojí, tvé mého tvého Dativ mému tvému mojí, mé tvojí, tvé mému tvému Sg. Akuzativ mého tvého m j tv j moji, mou tvoji, tvou moje, mé tvoje, tvé Lokál mém tvém mojí, mé tvojí, tvé mém tvém Instrumentál mým tvým mojí, mou tvojí, tvou mým tvým

16 Nominativ moji, mí tvoji, tví moje, mé tvoje, tvé moje, má tvoje, tvá Genitiv mých tvých Dativ mým tvým Pl. Akuzativ moje, mé tvoje, tvé moje, má tvoje, tvá Lokál mých tvých Instrumentál mými tvými Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ její Genitiv jejího její jejího Sg. Dativ jejímu její jejímu Akuzativ jejího její Lokál jejím její jejím Instrumentál jejím její jejím Pl. Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Lokál Instrumentál její jejích jejím její jejích jejími

17 Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ náš váš naše vaše Genitiv našeho vašeho naší vaší našeho vašeho Sg. Dativ Akuzativ našeho vašeho našemu vašemu náš váš naší vaší naši vaši našemu vašemu naše vaše Lokál našem vašem naší vaší našem vašem Instrumentál naším vaším naší vaší naším vaším Nominativ naši vaši naše vaše Genitiv našich vašich Pl. Dativ Akuzativ našim vašim naše vaše Lokál našich vašich Instrumentál našimi vašimi Zájmeno jeho a jejich je nesklonné. Zvratné p ivlast ovací zájmeno Používá se, pokud p ivlast ujeme podm tu. Pro všechny osoby je stejné.

18 Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ sv j svoje, svá svoje, své Genitiv svého svojí, své svého Sg. Dativ svému svojí, své svému Akuzativ svého sv j svoji, svou svoje, své Lokál svém svojí, své svém Instrumentál svým svojí, svou svým Nominativ svoji, sví svoje, své svoje, svá Genitiv svých Pl. Dativ svým Akuzativ svoje, své svoje, svá Lokál Instrumentál svých svými P íklady:vidím svého otce. Vidíš svého otce. Srovnej:On vidí svého otce. (vlastního otce) On vidí jeho otce. (otce n koho jiného)

19 b) Ukazovací zájmena Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ ten ta to Genitiv toho té toho J.. Dativ tomu té tomu Akuzativ toho ten tu to Lokál tom té tom Instrumentál tím tou tím Nominativ ti ty ta Genitiv t ch Mn.. Dativ t m Akuzativ ty ta Lokál Instrumentál t ch t mi Tento, tato, toto a tamten, tamta, tamto se sklo ují jako ten + to (tento, tohoto, tomuto ), resp. tam + ten (tamten, tamtoho, tamtomu ). Onen, ona, ono (nezam ovat s osobními zájmeny) se sklo uje jako ten (onen, onoho, onomu ; ona, oné, oné, ). To se asto používá jako osobní zájmeno místo zájmena ono: Dej mi to. Používá se také ve spojení to je/jsou, a to bez ohledu na rod a íslo podstatného jména: To je m j p ítel. To jsou mí p átelé.

20 c) Adjektivní zájmena N která ukazovací, tázací, vztažná, neur itá a záporná zájmena se sklo ují zcela podle vzor p ídavných jmen.takový, jaký, který, n jaký, n který, nijaký, žádný se sklo uje jako mladý. í, n í, ni í se sklo uje jako jarní. d) Tázací, vztažná, neur itá a záporná zájmena substantivního typu Nominativ kdo co Genitiv Dativ Akuzativ Lokál koho eho komu emu koho co kom em Instrumentál kým ím N kdo, nikdo se sklo uje jako kdo (n kdo, n koho, n komu, ).N co, nic se sklo uje jako co (n co, n eho, n emu, ; nic, ni eho, ni emu, ). e) Vztažné zájmeno jenž Mužský životný Mužský neživotný Ženský St ední Nominativ jenž jež Genitiv jehož n hož jíž níž jehož n hož Dativ jemuž n muž jíž níž jemuž n muž Sg. Akuzativ jehož, jejž n hož jejž n jž již niž jež n ž Lokál n mž níž n mž Instrumentál jímž nímž jíž níž jímž nímž

21 Nominativ již jež Pl. Genitiv Dativ Akuzativ Lokál Instrumentál jichž nichž jimž nimž jež n ž nichž jimiž nimiž Jenž není tázací zájmeno, znamená totéž co který (jako vztažné zájmeno): Vidím muže, který/jenž práv p ichází.

22 2. eské asování asování (konjugace, ohýbání sloves) se provádí p edevším pomocí speciálních koncovek, v n kterých p ípadech i hláskovou zm nou kmene slova. asování v eštin slouží k vyjád ení osoby, ísla, asu, vidu, rodu a zp sobu, který se vztahuje k d ji i stavu, jež sloveso popisuje.rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (nap. d lat, d lám) a složené (nap. d lal jsem, budu d lat). - verba ( slova ohebná, asují se ) Slovesa a jejich kategorie Definice - Slovesa jsou slova, která vyjad ují: innost ( pracovat ), stav ( ležet ) nebo zm nu stavu ( z ervenal ) Ur ujeme a) osoby: 1. já 1. my 2. ty 2. vy 3. on, ona, ono 3. oni, ony, ona b) íslo: - jednotné - singulár ( d lám ) - množné - plurál ( d láme ) c) as: - p ítomný - prézens ( d lám, d láme ) - minulý - préteritum ( d lal jsem, d lali jsme ) - budoucí - futurum ( budu d lat, budeme d lat ) d) zp sob: - oznamovací - indikativ ( d lám, d láme ) - rozkazovací - imperativ ( d lej!, d lejme! ) - podmi ovací - kondicionál ( d lal bych, d lali bychom ) e) slovesný rod: - inný - aktivum - podm t je p vodcem d je ( vidím, vid l jsem, budu vid t ) - trpný - pasivum - podm t není p vodcem d je ( jsem vid n, byl jsem vid n, budu vid n )

23 f) slovesný vid: - nedokonavý - vyjad uje d j probíhající, neohrani ený v p ítomném, minulém nebo budoucím ase - dokonavý - vyjad uje d j n jakým zp sobem ohrani ený v minulém nebo budoucím ase (sedl jsem si, sednu si) g) t ídy a vzory Infinitiv Infinitiv je tvo en koncovkou -t, knižn též -ti; u n kterých sloves -ct (-ci): být/býti, jít/jíti, péct/péci

24 P í estí P í estí se v eštin používají k tvo ení minulého asu, podmi ovacího zp sobu a trpného rodu. Formáln se shodují se jmennými (krátkými) tvary p ídavných jmen. Proto vyjad uje na rozdíl od ostatních slovesných kategorií i jmenný rod, který se musí shodovat s rodem podm tu. P í estí inné P í estí inné, obvykle ozna ované jako minulé nebo též l-ové, se používá k tvo ení minulého asu a podmi ovacího zp sobu. Jednotné íslo Mužský rod Ženský rod St ední rod Mužský rod životný Množné íslo Mužský rod neživotný & ženský rod St ední rod byl d lal byla d lala bylo d lalo byli d lali byly d laly byla d lala P í estí trpné P í estí trpné, ozna ované také jako n/t-ové, se používá k opisnému tvo ení trpného rodu. Tvo í se dvojím typem zakon ení: Jednotné íslo Mužský rod Ženský rod St ední rod Mužský rod životný Množné íslo Mužský rod neživotný & ženský rod St ední rod bit d lán bita d lána bito d láno biti d láni bity d lány bita d lána

25 Shoda p ísudku s podm tem P ísudek musí vždy být ve v t ve shod s v ísle a osob (osobní zájmena), u p í estí také v rod. Toto mluvnické pravidlo ovliv uje pravopis zejména psaní i/y v koncovkách p í estí v množném ísle. P íklady: Rod Jed.. Mn.. mužský životný pes byl koupen mužský neživotný hrad byl koupen psi byli koupeni hrady byly koupeny ženský st ední ko ka byla koupena ko ky byly koupeny m sto bylo koupeno m sta byla koupena Uvedený p íklad ukazuje jak inné (byl, byla ), tak i trpné (koupen, koupena ) p í estí. Shoda ve jmenném rod se uplat uje ve všech asech v trpném rod, pouze v minulém ase v inném rod a podmi ovacím zp sobu. Pokud je podm t složen podstatných jmen r zných rod, rod mužský životný má p ednost p ed ostatními rody, rod ženský a mužský neživotný mají p ednost p ed rodem st edním. P íklady: muži a ženy byli ko ky a ko ata byly my jsme byli (my = my všichni/muži) x my jsme byly (my = ženy) Priorita rod : mužský životný > mužský neživotný & ženský > st ední

26 P echodníky P echodník (transgresiv) vyjad uje d j, který bu p edcházel jinému d ji ve v t (p echodník minulý), nebo probíhal/probíhá/bude probíhat sou asn s jiným d jem (p echodník p ítomný). Pomocí p echodník lze nahrazovat vedlejší v ty. P echodník je v sou asné eštin zastaralá forma slovesa. Používá se jen ke zvláštním ú el m nap. v um lecké literatu e. Obvykle se s ním setkáváme ve starší literatu e. P echodník p ítomný se tvo í p evážn od nedokonavých sloves, naopak p echodník minulý zejména od sloves dokonavých. P echodníky mají v jednotném ísle zvláštní tvar pro rod mužský a spole ný tvar pro rod ženský a st ední. V množném ísle je stejný tvar pro všechny t i rody. Mužský Ženský + st ední rod Množné íslo P echodník p ítomný P echodník minulý P íklady: -e -a -v -Ø -íc -ouc -vši -ši -íce -ouce -vše -še P echodníkovou konstrukci je možné odd lit od zbylé ásti v ty árkou. Usednuvši u okna, za ala plakat. p echodník minulý (p ed asný d j) D ti, vidouce babi ku, vyb hly ven. p echodník p ítomný (sou asný d j)

27 Vid eská slovesa se rozlišují podle vidu na dokonavá (perfektiva) a nedokonavá (imperfektiva). Dokonavá slovesa vyjad ují ukon enost d je, nemohou tedy vyjad ovat p ítomný as. Dokonavá slovesa se obvykle tvo í od nedokonavých pomocí p edpon. N které p edpony nem ní význam slovesa, mají funkci ist perfektiviza ní: psát (nedok.) -> napsat (dok.) N která dokonavá slovesa nejsou formáln odvozena od nedokonavých: brát (nedok.) -> vzít (dok.) Sekundárn je též možné vytvo it pomocí p ípony nedokonavé sloveso z dokonavého, obvykle v p ípadech, kdy p edpona modifikuje význam p vodního nedokonavého slovesa: psát (nedok.) -> p epsat (dok.) -> p episovat (nedok.)

28 asy eská slovesa vyjad ují 3 absolutní asy minulý, p ítomný a budoucí. Relativita d j se vyjad uje pomocí vidu, v tnými vazbami a pomocí p echodník a p í estí. P ítomný as vyjad ují pouze nedokonavá slovesa. P ítomný as P ítomný as se tvo í pomocí zvláštních koncovek: Osoba Jednotné íslo Množné íslo 1. -m/-i/-u -me 2. -š -te 3. -á/-í/-e -ají/-(ej)í/-ou Slovesa se rozd lují do 5 t íd podle toho, jak tvo í p ítomný as. Minulý as Minulý se tvo í pomocí p í estí inného (minulého; ve tvaru p íslušného rodu) a p ítomných tvar pomocného slovesa být, které se vypoušt jí ve 3. osob. Následující p íklad je pro rod mužský (životný v množném ísle): Osoba Jednotné íslo Množné íslo 1. d lal jsem d lali jsme 2. d lal jsi d lali jste 3. d lal d lali

29 Budoucí as U nedokonavých sloves se tvo í pomocí budoucích tvar pomocného slovesa být a infinitivu: Osoba Jednotné íslo Množné íslo 1. budu d lat budeme d lat 2. budeš d lat budete d lat 3. bude d lat budou d lat U n kterých sloves vyjad ujících pohyb se budoucí as tvo í p idáním p edpony po-/p - k tvar m p ítomného asu: p jdu, ponesu, povezu In nedokonavých sloves p ítomné tvary vyjad ují budoucnost. Srovnej: budu d lat nedok. ud lám dok. Rozkazovací zp sob Rozkazovací zp sob (imperativ) se tvo í pro 2. osobu v jednotném i množném ísle a pro 1. osobu v množném ísle. Ve 2. osob jednotného ísla má bu nulové zakon ení, nebo p ibírá koncovku -i/-ej (dle t ídy). Ve 2. osob množného ísla p ibírá koncovku -te/-ete/-ejte. V 1. osob množného ísla p ibírá koncovku -me/-eme/-ejme. P íklady: bu! bu te! bu me! spi! sp te! sp me! d lej! d lejte! d lejme!

30 Podmi ovací zp sob Podmi ovací zp sob (kondicionál) se tvo í pomocí p í estí inného (minulého) a zvláštních tvar pomocného slovesa být. Následující p íklad p ítomného kondicionálu je pro rod mužský (životný v množném ísle): Osoba Jednotné íslo Množné íslo 1. d lal bych d lali bychom 2. d lal bys d lali byste 3. d lal by d lali by Existuje rovn ž minulý kondicionál, který je však v eštin asto nahrazován kondicionálem p ítomným. Osoba Jednotné íslo Množné íslo 1. byl bych d lal byli bychom d lali 2. byl bys d lal byli byste d lali 3. byl by d lal byli by d lali By je také sou ástí spojek aby a kdyby, které rovn ž p ijímají stejné osobní koncovky: Kdybych nepracoval, nedostal bych výplatu.

31 Trpný rod V eštin existují 2 zp soby tvo ení trpného rodu: 1. Opisn pomocí slovesa být a p í estí trpného: M sto bylo založeno ve 14. století. 2. Pomocí zvratného zájmena se: Ono se neud lalo. To se vyrábí v ín. Použití se ovšem neznamená vždy trpný rod. Zvratná slovesa Tvary zvratného zájmena se a si jsou sou ástí zvratných sloves: Zápor posadit se myslet si Zápor se tvo í pomocí p ípony ne-. V budoucím ase a v trpném rod se p ipojuje k pomocnému slovesu být. ned lat ned lám ned lej! ned lal jsem nebudu d lat ned lal bych byl bych neud lal nebo nebyl bych ud lal není d láno V eských v tách asto dochází ke kumulaci záporných slov: Nic nemám. Nikdy to nikomu ne íkej.

32 Slovesné t ídy a vzory eské vzory se t ídí podle t íd, ty jsou ur eny koncovkou podle tvaru 3. osoby jednotného ísla p ítomného asu oznamovacího zp sobu. eština má celkem p t t íd vzor výjimku tvo í slovesa být, jíst, v d t, vid t, mít, chtít a jít, která jsou nepravidelná. Vzory nepostihují zm ny samohlásek ve kmeni slova. e: Tvrdé vzory: v kmeni je tvrdá i obojetná souhláska, p ed l je samohláska a : nese nesl bere bral M kké vzory: v kmeni slova se nachází m kká souhláska. maže mazal pe e pekl um e um el (t e t el) -ne tiskne tiskl mine minul za ne za al -je kryje kryl kupuje kupoval -í prosí prosil trpí trp l sází sázel -á d lá d lal Mnemotechnická pom cka: Že-ne je bída.

33 1. t ída Infinitiv nést íst péct t ít brát mazat P ítomný as nesu neseš nese neseme nesete nesou tu teš te teme tete tou pe u pe eš pe e pe eme pe ete pe ou t u t eš t e t eme t ete t ou beru bereš bere bereme berete berou mažu mažeš maže mažeme mažete mažou P í estí inné (minulé) nesl etl pekl t el bral mazal P í estí trpné nesen ten pe en t en brán mazán Rozkazovací zp sob nes! neste! nesme! ti! t te! t me! pe! pe te! pe me! t i! t ete! t eme! ber! berte! berme! maž! mažte! mažme! P echodník p ítomný nesa nesouc nesouce ta touc touce peka/pe e pekouc/pe íc pekouce/pe íce tra trouc trouce bera berouc berouce maže mažíc mažíce P echodník minulý (do)nes (do)nesši (do)nesše (p e) et (p e) etši (p e) etše (u)pek (u)pekši (u)pekše (u)t ev (u)t evši (u)t evše (se)brav (se)bravši (se)bravše (na)mazav (na)mazavši (na)mazavše Koncovky 0/-te/-me v rozkazovacím zp sobu má v tšina sloves, koncovky -i/-ete/-eme nebo - i/- te/- me mají slovesa, jejichž kmen kon í dv ma souhláskami.

34 2. t ída Infinitiv tisknout minout za ít P ítomný as tisknu tiskneš tiskne tiskneme tisknete tisknou minu mineš mine mineme minete minou za nu za neš za ne za neme za nete za nou P í estí inné (minulé) tiskl minul za al P í estí trpné tisknut/tišt n minut za nut Rozkazovací zp sob tiskni! tiskn te! tiskn me! mi! mi te! mi me! za ni! za n te! za n me! P echodník p ítomný tiskna tisknouc tisknouce mina minouc minouce P echodník minulý (p i)tisknuv (p i)tisknuvši (p i)tisknuvše minuv minuvši minuvše za av za avši za avše

35 3. t ída Infinitiv krýt kupovat P ítomný as kryji, kryju kryješ kryje kryjeme kryjete kryjí, kryjou kupuji, kupuju kupuješ kupuje kupujeme kupujete kupují, kupujou P í estí inné (minulé) kryl kupoval P í estí trpné Rozkazovací zp sob P echodník p ítomný P echodník minulý kryt kryj! kryjte! kryjme! kryje kryjíc kryjíce (za)kryv (za)kryvši (za)kryvše kupován kupuj! kupujte! kupujme! kupujíce kupujíc kupujíce kupovav kupovavši kupovavše

36 4. t ída Infinitiv prosit istit trp t sázet P ítomný as prosím prosíš prosí prosíme prosíte prosí istím istíš istí istíme istíte istí trpím trpíš trpí trpíme trpíte trpí sázím sázíš sází sázíme sázíte sázej, sází P í estí inné (minulé) prosil istil trp l sázel P í estí trpné prošen išt n trp n sázen Rozkazovací zp sob pros! proste! prosme! isti! ist te! ist me! trp! trpte! trpme! sázej! sázejte! sázejme! P echodník p ítomný prose prosíc prosíce ist istíc istíce trp trpíc trpíce sázeje sázejíc sázejíce P echodník minulý prosiv prosivši prosivše (vy) istiv (vy) istivši (vy) istivše (s)trp v (s)trp vši (s)trp vše (vy)sázev (vy)sázevši (vy)sázevše Koncovky 0/-te/-me v rozkazovacím zp sobu má v tšina sloves, koncovky -i/-ete/-eme nebo - i/- te/- me mají slovesa, jejichž kmen kon í dv ma souhláskami.

37 5. t ída Infinitiv P ítomný as d lat d lám d láš d lá d láme d láte d lají P í estí inné (minulé) d lal P í estí trpné Rozkazovací zp sob P echodník p ítomný P echodník minulý d lán d lej! d lejte! d lejme! d laje d lajíc d lajíce d lav d lavši d lavše

38 Nepravidelná slovesa Infinitiv být mít jít jíst sníst vid t v d t chtít P ítomný as jsem jsi je jsme jste jsou mám máš má máme máte mají jdu jdeš jde jdeme jdete jdou jím, sním jíš, sníš jí, sní jíme, sníme jíte, sníte jedí, sn dí vidím vidíš vidí vidíme vidíte vidí vím víš ví víme víte v dí chci chceš chce chceme chcete cht jí P í estí inné (minulé) byl m l šel, šla, šlo šli, šli, šla jedl, sn dl vid l v d l cht l P í estí trpné (-byt) --- (-jit) jeden, sn den vid n v d n cht n Rozkazovací zp sob bu! bu te! bu me! m j! m jte! m jme! jdi, poj! jd te, poj te! jd me, poj te! jez, sn z! jezte, sn zte! jezme, sn zme! viz! vizte! vizme! v z! v zte! v zme! cht j! cht jte! cht jme! P echodník p ítomný jsa jsouc jsouce maje majíc majíce jda jdouc jdouce jeda jedouc jedouce vida vidouc vidouce v da v douc v douce cht /cht je chtíc/cht jíc chtíce/cht jíce P echodník minulý byv byvši byvše (p i)šed (p i)šedši (p i)šedše (vy)jed, sn d (vy)jedši, sn dši (vy)jedše, sn dše (u)vid v (u)vid vši (u)vid vše (z)v d v (z)v d vši (z)v d vše cht v cht vši cht vše Nepravidelný budoucí as mají: jít p jdu, p jdeš, p jde; p jdeme, p jdete, p jdou být budu, budeš, bude; budeme, budete, budou Nepravidelný zápor: být 3. osoba jedn..: není

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě ZÁJMENA Jsou slova, která sama neoznačují osobu, věc nebo vlastnost. Pouze zastupují příslušná podstatná jména a adjektiva přídavná jména. Věc, osobu nebo vlastnost naznačují, odkazují na ně, vyjadřují

Více

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN Mluvnické kategorie podstatných jmen Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 10. 4. 2013

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 23.5.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 23.5. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 4.5.2012 Datum ov ení: 23.5.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ZÁJMENA VY_32_INOVACE_CJ_3_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Skloňování zájmen osobních, zvratné se, zájmen ukazovacích,

Více

Slovesa (verba) Copyright 2008 Strana 41

Slovesa (verba) Copyright 2008 Strana 41 Slovesa (verba) o jadřují děj (činnost, stav nebo změnu stavu) mýt se, libovat si, zblednout o jadřují mluvnické význa: osobu, číslo, čas, způsob, slovesný rod a vid Copyright 2008 Strana 41 Slovesa (verba)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_6_ČJL_2.05 Tématický celek

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13. Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 30.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13. Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 30.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13 Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 26.3.2012 Datum ov ení: 30.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY

ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY Zájmena jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná substantiva a adjektiva, popř. určitou nebo neurčitou

Více

Slovní druhy. Ohebné i neohebné

Slovní druhy. Ohebné i neohebné Slovní druhy Ohebné i neohebné Slovní druhy 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa 6. Příslovce 7. Předložky 8. Spojky 9. Částice 10. Citoslovce Podstatná jména názvy osob,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12 Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 19.3.2012 Datum ov ení: 22.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

RUŠTINA. pro za áte níky a samouky. Št pánka Pa ízková

RUŠTINA. pro za áte níky a samouky. Št pánka Pa ízková RUŠTINA pro za áte níky a samouky Št pánka Pa ízková Illustrations Josef Vojtek ISBN 978-80-904465-9-5 2 mmmmmmmmmmmnnniimmiimmmmmmobsah Obsah... 3 Úvod... 10 Vysv tlivky... 12... 13 1 ( ~ )... 30 (Výrazy

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 21.5.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 21.5. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 18 Po adové íslo: 18. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 4.5.2012 Datum ov ení: 21.5.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

VY_12_INOVACE_29_TEMER_VSE_O_PODSTATNYCH_JMENECH_ NA_1_ST_ZS. Téměř vše o podstatných jménech na 1. stupni ZŠ. Předmět: Český jazyk Ročník: 4.

VY_12_INOVACE_29_TEMER_VSE_O_PODSTATNYCH_JMENECH_ NA_1_ST_ZS. Téměř vše o podstatných jménech na 1. stupni ZŠ. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_29_TEMER_VSE_O_PODSTATNYCH_JMENECH_ NA_1_ST_ZS Téměř vše o podstatných jménech na 1. stupni ZŠ Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

1) Pro vyjádření průběhového děje nebo děje trvajícího delší dobu použijeme slovesné částice zhe 着, která se připojuje za sloveso.

1) Pro vyjádření průběhového děje nebo děje trvajícího delší dobu použijeme slovesné částice zhe 着, která se připojuje za sloveso. Vyjádření současnosti (s. 125, IC s. 209) handout 14. 12. 2015 1) Pro vyjádření průběhového děje nebo děje trvajícího delší dobu použijeme slovesné částice zhe 着, která se připojuje za sloveso. wǒ děng

Více

Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní. 5. Zájmena vztažná. 2. Zájmena ukazovací

Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní. 5. Zájmena vztažná. 2. Zájmena ukazovací Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní bezrodá (=nevyjadřují rod): já, ty, my, vy, se, si rodová: on, ona, ono, oni, ony, ona vzor: 2. Zájmena ukazovací ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám/-ý

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

SLOVESA (VERBA) - Vyjadřují děj, tj. buď činnost podmětu (nesu, jdu), nebo stav podmětu a změnu jeho stavu (stárnu, žiju) DRUHY SLOVES

SLOVESA (VERBA) - Vyjadřují děj, tj. buď činnost podmětu (nesu, jdu), nebo stav podmětu a změnu jeho stavu (stárnu, žiju) DRUHY SLOVES SLOVESA (VERBA) - Vyjadřují děj, tj. buď činnost podmětu (nesu, jdu), nebo stav podmětu a změnu jeho stavu (stárnu, žiju) DRUHY SLOVES - Děj slovesa se může týkat také předmětu. Podle toho rozlišujeme

Více

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i 1.Stá-la Mat-a od-ho-dla-ně v sl-zách ve- dle ří-že Pá-ně, na te-rém Syn e-í pněl. Je- í du-š v hoř-ém lá-ní slí-če - nou, bez sm-lo - vá-ní do hlu-bn meč o-te - vřel. a f d b f Copyrght by

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Úvod do gramatiky. Galénos a Hippokratés na fresce v kryptě katedrály v Anagni, vybudované v roce 1255

Úvod do gramatiky. Galénos a Hippokratés na fresce v kryptě katedrály v Anagni, vybudované v roce 1255 Úvod do gramatiky Galénos a Hippokratés na fresce v kryptě katedrály v Anagni, vybudované v roce 1255 Slovní druhy Z deseti slovních druhů se v lékařské terminologii uplatňují jen některé: a) podstatná

Více

Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník

Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník Anotace Tematický celek zaměřený na tvarosloví - přehled slovních druhů je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k výkladu dané problematiky. Text seznámí žáky se

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Přestože jsou sinice a řasy často spojovány, jedná se o zcela rozdílné skupiny. Sinice jsou bakterie, které získaly schopnost fotosyntézy. V jejich buňkách

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Větné členy Vzorové věty 1. věta Přišel jsem k domu rodičů. 2. věta

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 17. Po adové íslo: 17. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 18.5.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 17. Po adové íslo: 17. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 18.5. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 17 Po adové íslo: 17. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 3.5.2012 Datum ov ení: 18.5.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme eský jazyk íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ČÍSLO PROJEKTU: Anotace: prověrka ze zájmen druhy, pravopis koncovek kontrola

ČÍSLO PROJEKTU: Anotace: prověrka ze zájmen druhy, pravopis koncovek kontrola NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.36.5._ČJ zájmena druhy,

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

- na zájmena se můžeme zeptat klasickými pádovými otázkami (viz. podstatná jména)

- na zájmena se můžeme zeptat klasickými pádovými otázkami (viz. podstatná jména) Zájmena - zastupují jména podstatná i přídavná - u zájmen určujeme 5 mluvnických kategorií: pád, číslo, rod, druh, vzor Pád Číslo Rod - na zájmena se můžeme zeptat klasickými pádovými otázkami (viz. podstatná

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 15. Po adové íslo: 15. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 4.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 15. Po adové íslo: 15. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 4.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 15 Po adové íslo: 15. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 2.4.2012 Datum ov ení: 4.4.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková Nástrahy pravopisu - vznik nových slov Ing. Kateřina Tomšíková Spřahování Jeden ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova. Oba členy si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/08 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/08 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme se zví átky íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_48. Ověření ve výuce: Třída: 7. Datum: 15.12.2011

Výukový materiál VY_32_INOVACE_48. Ověření ve výuce: Třída: 7. Datum: 15.12.2011 Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_48 Ověření ve výuce: Třída: 7. Datum: 15.12.2011 Předmět: Český jazyk Ročník:

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Národní specifika apelace v češtině

Národní specifika apelace v češtině MARYAN SKAB Národní specifika apelace v češtině Každý národ během svého dlouhodobého vývoje vytváří vlastní specifické jazykové prostředky, jejíchž speciální funkcí je navazování a udržování verbální komunikace

Více

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ

UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK 20 000 hesel mluvnické minimum současná slovní zásoba hesla - významy - fráze...pro každého UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK УKРAÏНСЬКО-ЧЕСЬКИЙ

Více

Po počátečních manželských neshodách u nich vznikl pěkný rodinný krb.

Po počátečních manželských neshodách u nich vznikl pěkný rodinný krb. Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie 1. Upravte nevhodně formulovanou větu: Po počátečních manželských neshodách u nich vznikl pěkný rodinný krb. 2. Na každé z následujících

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU 1. Zopakujte si vyjmenovaná slova. Doplňte y,ý/i,í. Pak si práci zkontrolujte a zapište počet získaných bodů. Skl zeň ob lí se v dařila.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

SLOVESA. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti sloves. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností. Ročník 1.

SLOVESA. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti sloves. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností. Ročník 1. SLOVESA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti sloves Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti sloves Tematická oblast Zdokonalování jazykových

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu.

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Český jazyk 1 Otázka číslo: 1 Která z těchto vět je napsána bez chyb? Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb. Modrá obloha se vzhlížela

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Jak psát obchodní dopisy

Jak psát obchodní dopisy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Co je čistá současná hodnota (NPV)

Co je čistá současná hodnota (NPV) {jathumbnail off} NPV a IRR jsou jedny z nejčastěji využívaných nástrojů pro hodnocení a výběr investic, tedy aspoň ve světě. V ČR podle jednoho průzkumu, který zpracovávala VŠE, vede spíše doba návratnosti

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

1. Obecná innost Soudu pro ve ejnou službu Zahájené, ukon ené, probíhající v ci ( )

1. Obecná innost Soudu pro ve ejnou službu Zahájené, ukon ené, probíhající v ci ( ) 1. Obecná innost Soudu pro ve ejnou službu Zahájené, ukon ené, probíhající v ci (2005 2009) 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Zahájené v ci Ukon ené v ci Probíhající v ci Zahájené v ci Ukon

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 10. Po adové íslo: 10. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 15.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 10. Po adové íslo: 10. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 15.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 10 Po adové íslo: 10. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 5.3.2012 Datum ov ení: 15.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více