Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389"

Transkript

1 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ Pravopis i-y DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BK_01-05_CJ-7 autor Markéta Bokorová vzdělávací oblast: předmět: ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7. ZŠ Šlapanice

2 Pravopis i/y Pravidla a odůvodňování

3 Pravopis i/y Při odůvodňování i/y si musíme nejprve uvědomit, v jaké části slova se jev vyskytuje: předpona kořen přípona koncovka

4 Předpona Jen v předponě vy-/ vý-píšeme tvrdé -y-/-ý-. vyrostl, výnos, vynoření, výšlap, vysmrkat se, vysát, vylezl, výtah, vystrašit, vyschlý, vyčerpaná, vyprat

5 Kořen V kořenu závisí na tom, po jaké souhlásce se i/y vyskytuje: po měkké souhlásce po tvrdé souhlásce po obojetné souhlásce

6 Kořen po měkké souhlásce Po měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) píšeme měkké i. šiška, říká, svačina, jitro, cibule, zažívat, křičet

7 Kořen po tvrdé souhlásce Po tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme tvrdé y. chybovat, nakynout, vyrýt, dýka, nýtovat, týden

8 Kořen po obojetné souhlásce Po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) se řídíme vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými. V takových slovech píšeme tvrdé y, v ostatních případech měkké i. Nutná znalost vyjmenovaných slov!!!

9 Přípona V příponách píšeme vždy měkké i. včelička, vepřín, skalisko, rozvalina, holubník, hornina, smrčina, zmrzlina, samice, slovník Výjimka např. přípona yně(řekyně, ministryně)

10 Jak rozpoznám příponu od koncovky? Přípona tvoří samotný význam slova a je ve všech tvarech slova. Přípona se tudíž při skloňování nemění! včelička, kravín, hostina, slonice, horník Koncovka pouze pomáhá tvořit tvary slova. Koncovka se tedy při skloňování mění! růže, hostina, ženami, rybníky, stroj (bez konc.)

11 Koncovka Určování i/y v koncovkách je nejsložitější. Koncovky se mohou měnit jen u ohebných slov. Je nutné si uvědomit o jaký slovní druh se jedná. podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa

12 Koncovky podstatných jmen Řídíme se ženskými, středními a mužskými vzory: ženský rod: žena, růže, píseň, kost střední rod: město, moře, kuře, stavení mužský rod: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

13 Koncovky přídavných jmen Řídíme se následujícími čtyřmi vzory: tvrdá přídavná jména: mladý měkká přídavná jména: jarní přivlastňovací přídavná jména: otcův, matčin

14 Koncovky zájmen Koncovky některých zájmen se řídí vzory přídavných jmen, skloňování jiných zájmen si musíme pamatovat. Podle vzoru mladý skloňujeme: který, jaký, můj, tvůj, svůj, takový, sám, samý, nějaký, žádný, nijaký, každý Podle vzoru jarní skloňujeme: čí, její, něčí, ničí

15 Koncovky zájmen Pamatuj! mi (od já), kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi, ji, jí (od ona), jím (od on), jich (od oni), naši, naší, vaši, vaší, tím, kdokoli, cokoli, jakýkoli, kterýkoli, číkoli, nich, moji, tvoji, svoji, již, jíž, jímž

16 Koncovky číslovek Koncovky některých číslovek se řídí vzory podstatných jmen nebo přídavných jmen, skloňování ostatních číslovek si musíme pamatovat. Podle vzorů podstatných jmen skloňujeme: sto, tisíc, milion, miliarda Podle vzorů přídavných jmen skloňujeme: první, několikátý, dvojnásobný,

17 Koncovky číslovek Pamatuj! třemi, čtyřmi, pěti, šesti, deseti, dvaceti

18 Koncovky sloves V přítomném tvaru je vždy měkké i. vynáším, troubíš, hlásí (přít. čas nedokonavá) koupíme, postavíte, ponoří (bud. čas dokonavá) Ve tvarech rozkazovacího způsobu také i: mysli, pošli V minulém čase se koncovky řídí shodou přísudku s podmětem. Mámy se smály. (podmět rodu žens.) Pánové usínali. (podmět rodu muž. živ.) Stromy se nakláněly. (podmět rodu muž. neživ.)

19 Koncovky sloves U shody přísudku s několikanásobným podmětem musíme přemýšlet následovně: 1. Je-li některý podmět muž. živ. měkké i. 2. Není-li mezi podměty muž. živ. tvrdé y. 3. Jsou-li všechny podměty rodu středního a v množném čísle a. 4. Jsou-li všechny podměty rodu středního a alespoň jedno v jednotném čísle tvrdé y.

20 Koncovky sloves Příčestí minulé končící na il a infinitiv končící na it mají slovesa patřící ke slovesům 4. třídy a vzoru prosí. V příponách ila itpíšeme vždy měkké i. utopit, uhodil, vypudit, ohrozil, nakrmit, připravil

21 Doplňování s odůvodněním Při následujícím úkolu postupuj takto: 1. Urči si, v jaké části slova se i/y nachází. 2. Pokud v předponě jedině v přeponě vy-/výpíšeme tvrdé -y-/-ý-. 3. Pokud v kořenu řiď se měkkými, tvrdými a obojetnými souhláskami vyjmenovanými slovy. 4. Pokud v příponě píšeme měkké -i-/-í-. 5. Pokud v koncovce urči si slovní druh a řiď se správnými vzory, popř. shodou p. s p.

22 Srnc_ přeskoč_l_ plot vedouc_ kolem obor_. Srnci přeskočili plot vedoucí kolem obory. slovo část slova odůvodnění výsledek srnc_ koncovka podst. jm. vzor muž srnci přeskoč_l_ přípona -il (prosí) vždy i přeskočil_ přeskoč_l_ koncovka slovesa shoda p. s p. (muž.ž.) přeskočili vedouc_ koncovka příd. jm. vzor jarní vedoucí obor_ koncovka podst. jm. vzor žena obory

23 V_soké strom_ v této obc_ b_l_ v m_nulost_ v_kácen_. Vysoké stromy v této obci byly v m_nulost_ v_kácen_. slovo část slova odůvodnění výsledek v_soké kořen slova je VS vysoké strom_ koncovka podst. jm. vzor hrad stromy obc_ koncovka podst. jm. vzor píseň obci b_l_ kořen slova je VS byl_ b_l_ koncovka slovesa shoda p. s p. (muž.n.) byly

24 Vysoké stromy v této obci byly v m_nulost_ v_kácen_. Vysoké stromy v této obci byly v minulosti vykáceny. slovo část slova odůvodnění výsledek m_nulost_ kořen slova není VS minulost_ m_nulost_ koncovka podst. jm. vzor kost minulosti v_kácen_ předpona vy- vždy y vykácen_ v_kácen_ koncovka slovesa shoda p. s p. (muž.n.) vykáceny

25 Mal_čc_ ptáčc_ se schovával_ v chatrn_ch hn_zdech. Maličcí ptáčci se schovávali v chatrných hnízdech. slovo část slova odůvodnění výsledek mal_čc_ přípona vždy i maličc_ mal_čc_ koncovka příd. jm. vzor mladý maličcí ptáčc_ koncovka podst. jm. vzor pán ptáčci schovával_ koncovka slovesa shoda p. s p. (muž. ž.) schovávali chatrn_ch koncovka příd. jm. vzor mladý chatrných hn_zdech kořen slova po měkké souhlásce [ň] hnízdech

26 Už jste v_stř_hal_ vaše pap_rové v_dr_? Už jste vystříhali vaše papírové vydry? slovo část slova odůvodnění výsledek v_stř_hal_ předpona vy- vždy tvrdé y vystř_hal_ v_stř_hal_ kořen slova po měkké souhlásce vystříhal_ v_stř_hal_ koncovka slovesa shoda p. s p. (vy) vystříhali pap_rové kořen slova není VS papírové v_dr_ kořen slova je VS vydr_ v_dr_ koncovka podst. jm. vzor žena vydry

27 Kdo b_ mohl ohroz_t takové malé dět_? Kdo by mohl ohrozit takové malé děti? slovo část slova odůvodnění výsledek b_ kořen slova je VS by ohroz_t přípona -it (prosí) vždy i ohrozit dět_ koncovka podst. jm. vzor (kost) děti

28 Test na závěr 1. Tvrdé y v předponách se: a) píše v každé předponě. b) píše jen v předponě vy-/vý-. c) se nepíše v žádné předponě. 2. V příponách píšeme: a) vždy měkké i (až na pár výjimek). b) vždy tvrdé y. c) měkké i tvrdé y (rovnoměrně). 3. Vyjmenovanými slovy se řídíme: a) v předponě. b) v kořeni slova. c) v koncovce.

29 Test na závěr 4. Měkké i ve slovesech píšeme: a) vždy v minulém čase. b) vždy v budoucím čase. c) vždy v přítomném tvaru. 5. Měkké i píšeme u koncovek sloves, když je: a) podmět rodu mužského neživ. b) podmět rodu ženského. c) podmět rodu mužského živ. 6. Co platí o koncovce? a) Je vždy tvořena posledním písmenem slova. b) Je to část slova, která se při ohýbání slov mění. c) Připojujeme ji vždy ke kořeni slova.

30 Test na závěr 7. Část slova, která se připojuje před kořen slova je: a) předpona b) přípona c) koncovka 8. Souhlásky b, f, l, m, p, s, v, z jsou: a) měkké b) tvrdé c) obojetné 9. U koncovek přídavných jmen se řídíme: a) vyjmenovanými slovy b) vzory (žena, růže, píseň, kost) c) vzory (mladý, jarní, otcův, matčin)

31 Test na závěr 10. Koncovku: a) má každé slovo. b) mají jen podstatná jména. c) připojujeme za kořen slova či za příponu. 11. Co platí o zájmenech? a) Skloňujeme je podle vzorů pro zájmena. b) Musíme si pamatovat skloňování všech zájmen. c) Některé ze zájmen skloňujeme podle vzorů přídavných jmen. 12. Některé číslovky skloňujeme podle vzorů: a) podstatných jmen a číslovek. b) podstatných jmen a přídavných jmen. c) přídavných jmen a sloves.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě

II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě B. Mluvená podoba jazyka a zásady mluveného projevu Základní (nejmenší rozlišitelnou) jednotkou řeči je hláska. Hlásku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SKLOŇOVÁNÍ

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

VY_32_INOVACE_D 11 11

VY_32_INOVACE_D 11 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2013 takto:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více