Cirkulační čerpadla TUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cirkulační čerpadla TUV"

Transkript

1 Návod Návod k montáži k montáži a obsluze a obsluze Cz D GB F I Cz Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze D Einbau- und Betriebsanleitung Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and Maintenance Instruc Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de mon F Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio, uso e manute I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Cirkulační čerpadla TUV Wilo-Star- Z 15 Wilo-Star- Z 15 Z 15 A Z 15 APress Z 15 C Z 15 A Z 15 APress Z 15 C CZ Návod k montáži a obsluze 05/2006

2 Návod k montáži a obsluze Star-Z Obsah: 1 Všeobecn 1.1 Ú el použití 1.2 Údaje o výrobku Údaje ohledn p ipojení a výkonu 2 Bezpe nostní pokyny 3 Doprava a skladování 4 Popis výrobku a p íslušenství 4.1 Popis erpadla pro užitkovou vodu 4.2 Rozsah dodávky 4.3 P íslušenství 5 Instalace/montáž 5.1 Montáž Všeobecn Montáž Wilo-Star-Z15 APress 5.2 CZ Elektrické Návod p ipojení k montáži a obsluze 6 Uvedení do provozu 6.1 Napln ní a odvzdušn ní 7 Údržba 8 Poruchy, jejich p í iny a odstra ování 8.1 erpadlo neb ží i když je zajišt n p ívod proudu 8.2 erpadlo je hlu né 2 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

3 Návod k montáži a obsluze Star-Z 1 Všeobecn Montáž a uvedení do provozu smí zajiš ovat pouze kvalifikovaní pracovníci 1.1 Ú el použití Cirkula ní erpadlo konstruk ní ady Star Z 15 se používá pro erpání pitné a užitkové vody. Hlavní oblasti využití: - cirkula ní systémy pitné a užitkové vody - cirkulace chladící vody. 1.2 Údaje o výrobku Údaje ohledn p ipojení a výkonu Jednot. Z 15 Z 15 A/C Z 15 APress Nap tí 1~230 V/50 Hz Výkon motoru P 1 W 28 Maximální po et otá ek motoru (konstantní) ¹/min 2600 Jmenovitý pr m r p ipojovacího potrubí ( erpadlo Rp½ R1 15 p ipojené na závit) Montážní délka 1 mm Maximální p ípustný provozní tlak bar 10 Minimální vstupní tlak na sacím hrdle p i teplot 65 C * bar 0,2 P ípustný teplotní rozsah erpaného média C 20 až 65 * Hodnota platí do 300 m nadmo ské výšky, p irážka pro vyšší polohy: 0,01 bar/100 m nár stu nadmo ské výšky. Za ú elem zamezení kavita ního hluku je nutno na sacím hrdle erpadla dodržovat minimální vstupní tlak. CZ Návod k montáži a obsluze P i objednávání náhradních díl je nutno udávat veškeré údaje z typových štítk erpadla a motoru. 2 Bezpe nostní pokyny Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát p i montáži a provozu za ízení. Proto je bezpodmíne n nutné, aby si montér a p íslušný provozovatel p e etli tento návod ješt p ed zahájením montáže a uvedením za ízení do provozu. Je nutno dbát nejenom všeobecných bezpe nostních pokyn uvedených v této kapitole, ale také speciálních bezpe nostních pokyn, které jsou zmín ny v dalších kapitolách. 2.1 Ozna ování pokyn v návodu k obsluze Bezpe nostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž zanedbání m že zp sobit ohrožení osob, jsou zvýrazn ny obecným symbolem nebezpe í nebo symbolem výstrahy p ed nebezpe ným elektrickým nap tím Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

4 Návod k montáži a obsluze Star-Z Bezpe nostní pokyny, jejichž zanedbáním m že být ohroženo erpadlo/za ízení nebo jejich funkce, jsou uvozeny výrazem: POZOR! 2.2 Kvalifikace personálu Personál ur ený pro montáž musí mít pro tyto práce odpovídající kvalifikaci. 2.3 Rizika p i nedodržování bezpe nostních pokyn Nedodržování bezpe nostních pokyn m že mít za následek ohrožení osob a erpadla/za ízení. Nedodržování bezpe nostních pokyn m že vést ke ztrát veškerých nárok na náhradu škody. V jednotlivých p ípadech m že nedodržování bezpe nostních pokyn zap í init nap.: - selhání d ležitých funkcí erpadla/za ízení, - ohrožení osob mechanickými nebo elektrickými ú inky. 2.4 Bezpe nostní pokyny pro provozovatele Je t eba dodržovat stávající bezpe nostní p edpisy. Je nutno vylou it ohrožení elektrickým nap tím. Je nutno dodržovat obecných bezpe nostních p edpis místních rozvodných elektrických závod. 2.5 Bezpe nostní pokyny pro inspek ní a montážní práce Provozovatel musí zajistit, aby všechny inspek ní a montážní práce provád l autorizovaný a kvalifikovaný personál, který si p ed tím podrobn prostudoval tento návod k montáži a obsluze. Tyto práce smí být na erpadle/za ízení provád ny zásadn v klidovém stavu. 2.6 Svévolná p estavba a výroba náhradních díl Zm ny na erpadle/za ízení jsou p ípustné pouze po dohod s výrobcem za ízení. Originální náhradní díly a p íslušenství autorizované výrobcem za ízení zajiš ují bezpe nost práce. Používání jiných díl m že vést ke zrušení záruky na škody z toho CZ Návod k montáži a obsluze vzešlé. 2.7 Nep ípustné zp soby provozu Provozní bezpe nost dodaného erpadla/za ízení je zaru ena pouze ádným používáním v souladu s 1 kapitolou tohoto návodu k obsluze. V žádném p ípad se nesmí p ekro it uvedené mezní hodnoty uvedené datovém list. 3 Doprava a skladování POZOR! erpadlo je b hem transportu nutno chránit p ed vlhkostí a mechanickým poškozením. 4 Popis výrobku a p íslušenství 4.1 Popis erpadla pro užitkovou vodu Cirkula ní erpadlo Z 15 (obr. 1) je speciáln ur eno pro využití v rámci cirkula ních systém pitné a užitkové vody. Svou skladbou materiálu a konstrukcí je korozivzdorné a odolává všem ásticím, které jsou obsaženy v pitné a užitkové vod. Není zapot ebí žádné ochrany motoru, nebo motor je odolný proti zablokování. Provedení Z 15 (obr. 2) je kompaktním, kompletním ešením, p ipraveným k zabudování, s kulovým uzavíracím ventilem na sání a zp tnou klapkou na výtlaku, které jsou namontovány p ímo na erpadle. T chto uzavíracích orgán je zapot ebí u každé instalace do cirkula ního okruhu. 4 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

5 Návod k montáži a obsluze Star-Z Provedení Z 15 APress (obr. 3) je kompaktním, kompletním ešením, p ipraveným k zabudování, napojení na potrubí slisováním, s integrovaným kulovým uzavíracím ventilem na sání a zp tnou klapkou na výtlaku. Provedení Z 15 C (obr. 4) je vybaveno krom kompletního ešení Z 15 A asovým spína em pro na asované spoušt ní a vypínání erpadla. 4.2 Rozsah dodávky Z 15: - erpadlo, - Návod k montáži a obsluze Z 15 A: - erpadlo s kulovým uzavíracím ventilem, - Návod k montáži a obsluze. Z 15 APress: - erpadlo s kulovým uzavíracím ventilem a zp tnou záklopkou, - Napojení na potrubí slisováním, - Návod k montáži a obsluze. Z 15 C: - erpadlo s kulovým uzavíracím ventilem, zp tná záklopka, p ipojovací kabel 1,8 m s ochrannou zástr kou, - asový spína S1h s 24-hodinovým spínacím programem, - Návod k montáži a obsluze. 4.3 P íslušenství - Rezervní motor, pasuje na každé t leso erpadla stejné konstrukce, - Speciální CZ Návod vložkové k montáži díly R½ a obsluze a / 15 i pro p ipojení na závit a pomocí sva ení, v etn p esuvné matice R1 a plochého t sn ní. 5 Instalace/montáž 5.1 Montáž Všeobecn - erpadlo instalujte teprve po ukon ení veškerých svá ecích a pájecích prací, a pop. po nutném propláchnutí potrubního systému. Ne istoty mohou negativn ovlivnit funk nost erpadla. - erpadlo instalujte na dob e p ístupném míst, s uzavíracími šoupaty na sání a výtlaku, aby bylo možno provád t pozd jší kontroly nebo jeho snadnou vým nu. Podle zp sobu využití je nutno uzavírací šoup na výtlaku nahradit zp tnou záklopkou ovládanou pružinou. U provedení A/APress a C není zapot ebí uzavíracích šoupat, nebo jejich funkce jsou zajišt ny integrovanou zp tnou záklopkou a kulovým ventilem. - Bude-li h ídel erpadla instalován v horizontální poloze, je nutno provést montáž, která je prosta jakéhokoliv pnutí. Je nutno dodržovat instala ní polohy podle obr Sm rová šipka na t lese erpadla udává sm r proud ní. - U typu Z 15 A/C je zp tná záklopka (obr. 2, poz.1) na hrdle výtlaku, uzavírací kulový ventil (obr. 2, poz.2) je p išroubovaný na sacím hrdle. U typu Z 15 APress je zp tná záklopka (obr. 3, poz.1) v hrdle výtlaku, uzavírací kulový ventil (obr. 3, poz.2) je integrován v sacím hrdle. Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

6 Návod k montáži a obsluze Star-Z Kulový ventil je otev ený, je-li drážka nastavena ve sm ru proud ní, je uzav en, je-li drážka kolmo na sm r proud ní. - Kabelová pr chodka (obr. 2, poz.3) musí sm rovat sm rem dol, jinak se do pouzdra motoru m že snadno dostat voda. V p ípad pot eby je nutno pouzdro motoru po uvoln ní p esuvného šroubu (obr. 2, poz. 4) nato it dle pot eby. POZOR! Nepoško te t sn ní pouzdra Montáž typu Wilo-Star-Z15 APress - Pro vytvo ení lisovaného spoje (systém Viega) je vždy zapot ebí používat p íslušného lisovacího ná iní. To vytvo í p íslušný tvar spojovacího lánku p ed a za vroubením. Tím je zajišt no trvalé, naprosto spolehlivé, silové spojení. - Lisovací ná iní firem Geberit, Mannesmann a Viega jsou kompatibilní. To neplatí pro lisovací klešt. Lisovací klešt prodejc jednotlivých systém jsou úzce specifické a proto také vázané na jednotlivé systémy. Lisovacím ná iním výše zmín ných prodejc lze nahradit lisovací klešt ostatních prodejc. POZOR! Pro typ Wilo-Star-Z15 APress lze použít lisovacích kleští fy Viega. 5.2 Elektrické p ipojení Elektrické p ipojení smí provést pouze oprávn ný elektroinstalatér! P itom musí dodržet všechny p íslušné platné elektrotechnické p edpisy! - Elektrické p ipojení je nutno provést podle VDE 0730/ ást 1, a to pomocí pevného p ipojovacího kabelu opat eného p íslušnou zástr kou nebo více-pólovým konektorem s velikostí ústí kontaktu minimáln 3 mm. - Aby byla zajišt na ochrana pr chodek PG proti kapající vod a tahovému p ep tí, je nutno použít p ipojovací kabely s dostate ným pr m rem (nap. H 05 VV-F 3 G1,5). CZ Návod k montáži a obsluze - Zkontrolujte druh proudu a nap tí sí ové p ípojky, - Dbejte údaj na typovém štítku erpadla. - Prove te p ipojení erpadla Z 15 dle schématu na vyobrazení. 6. Uvoln te šroub (obr. 2, poz. 5), sejm te kryt motoru (obr. 2, poz. 6, s pojistným uzáv rem). Schéma zapojení se nachází na svorkovnici. - Dbejte na uzemn ní. 6 Uvedení do provozu 6.1 Napln ní a odvzdušn ní Za ízení je nutno ádn naplnit. K odvzdušn ní prostoru rotoru erpadla dojde zpravidla automaticky, krátce po uvedení do provozu. Krátkodobý chod na sucho erpadlu neškodí. 6 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

7 Návod k montáži a obsluze Star-Z 7 Údržba erpadla jsou bezúdržbová. 8 Poruchy, jejich p í iny a odstra ování 8.1 erpadlo neb ží i když je zajišt n p ívod proudu: - Zkontrolujte elektrické pojistky - Zkontrolujte nap tí na erpadle (dbejte údaj na typovém štítku), - Je aktivován asový spína? - Motor m že být blokován, nap. z d vodu vniknutí ne istot z vodního okruhu. Náprava: otev ete erpadlo pomocí následujících krok : - odpojte p ívod elektrického proudu, - uvoln te p esuvnou matici (obr. 2, poz. 4), sejm te motor s ob žným kolem. Vymyjte ne istoty a pooto ením ob žného kola zkontrolujte jeho pohyblivost. P ed demontáží erpadla je nutno p ed a za erpadlem uzav ít uzavírací armatury. Nechte p edtím erpadlo vychladnou. Podle velikosti systémového tlaku a teploty erpaného média m že p i demontáži z erpadla uniknout resp. pod vysokým tlakem vytrysknout horké erpané médium v kapalném nebo plynném stavu. Hrozí nebezpe í opa ení! 8.2 erpadlo je hlu né - CZ Kavita ní Návod hluk k zp sobený montáži a nedostate ným obsluze vstupním tlakem. Náprava: je nutno zvýšit systémový vstupní tlak v rámci p ípustného rozsahu. Nedá-li se provozní porucha odstranit, obra te se prosím na odborníky z oblasti sanity a topení, nebo na zákaznický servis fy Wilo. Technické zm ny vyhrazeny! Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

8 Návod k montáži a obsluze Star-Z Obr. 1 Obr. 2 CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 3 Obr. 4 8 Obr. 5 Obr. 6 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

9

10 D EG - Konformitätserklärung GB EC Declaration of conformity F Déclaration de conformité CEE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Star-Z 15 Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive 89/336/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG 92/31/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Low voltage directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Direction basse-tension Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN , Applied harmonized standards, in particular: EN , Normes harmonisées, notamment: EN , EN , EN Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Document:

11 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: P Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: S Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: N Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu Použité harmonizační normy, zejména: 1) GR ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις : Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, Οδηγία χα ηλής τάσης EG 73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring H Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PL Deklaracja Zgodności CE Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi dokumentami: Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR EC Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, Kısmen kullanılan standartlar: 1) Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам: Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, Директивы по низковольтному напряжению 73/23/EWG с поправками Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) EN , EN , EN , EN , EN Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

12

13 SMLUVNÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ FIRMY ERPADEL WILO Firma PS Adresa Telefon Fax Mobil spec. Poznámka POLANECKÝ Praha 5 - Radotín, Mat jovského DCR p.polanecký AD AQUA sdružení Praha 8, Na Stráži DCR p. Šebek Antonín Mel Kladno, V. Paiskra DC p. Mel ENESTRA s.r.o Habartov, Vít zná DCR p. Vaza PEROMA s.r.o Nejdek, Pozorka DC p. Kova ík Stanislav Kor ák - JANKO Drmoul, Plze ská DCR p. Kor ák Karel Š astný Plze, Domažlická nemá nemá DC p. Š astný Ji í Fu ík - DROOJF Vejprnice u Plzn, Tlu enská ul DCR p. Fu ík POTEX Chomutov, Pesvice DCR p. Potm šil REKKOM s.r.o Ústí nad Labem, Dráž anská DC p. Peterka WARMNIS s.r.o Liberec, Ovocná 157/ DCR p. Pavlí ek ENERGOSERVIS s.r.o Liberec, Dr. M. Horákové 641/34a DC p. Samler Stanislav Velechovský Liberec 6, Halasova DC p. Velechovský Radomír Hendrych Mostek, Borovni ka nemá DC p. Hendrych VIADUKT v.o.s Smržovka, Údolní 951, DC p. Bartel erpadla Vrchlabí s.r.o Vrchlabí, Vápenická DC p. Auersvald SIGSERVIS s.r.o eská Lípa, Dolní Libchava DC p. Barnet KAKRDA Jaroslav Hradec Králové, Mrštíkova DCR p. Kakrda EV s.r.o Pardubice, Arnošta z Pardubic DC p. Ku átko Miroslav Doboš Pardubice, Na Zábo í DC p. Doboš KREJ Í Stanislav Všestary, Sv tí DC p. Krej í Josef S sa - TECHNIK P íbram 1, Líha DCR p. S sa UCHYTIL s.r.o Ž ár nad Sázavou, Brn nská DC p. Lavický Karel Foitl Pelh imov, Plevnická nemá nemá DC p. Foitl EKOTHERM s.r.o eské Bud jovice, Klavíkova DCR p. Volek Karel Melka-NEPTUN servis eské Bud jovice, Rudolfovská DC p. Melka M. Kápl a spol Písek, Hradiš ská DC p. Kápl Karel Buchtele Strakonice, Ku imany DC p. Buchtele B.K.T. spol. s r.o Tábor, Rohá ova DC p. erný MAR-CONTROLS s.r.o Ostrava, Hollarova R ing. Milata DORNET s.r.o Orlová - Poruba, Nádražní DC ing. Richter SIGSERVIS s.r.o Olomouc, Hálkova DC p. Musílek Ji í Bauer - opravna erp Staré M. u U. H., Nová tvr DC p. Bauer Ladislav Rubal - GOA Zlín, Dolní DC p. Rubal AVOS s.r.o Vyškov, Žižkova DCR p. Vrána PUMPA a.s. - servis Brno, U Svitavy DCR p. Ševela SERVIS PUMP s.r.o Brno, ernopolní DCR p. Plšek Otto Grössl Brno, Oderská DC p. Grössl František Doležal - ANTLIA Znojmo, Chvalovice DC p. Doležal SIGSERVIS s.r.o Bzenec, Nádražní DC p. Sojka Specializace: D-Domestic ( erp. pro tech.za. budov), C-Comercial ( erpadla pro pr mysl), R-Regula ní systémy Aktualizováno Smluvní servis WILO.xls

14

15 Návod k montáži a obsluze ZÁRUČNÍ LIST Potvrzení o prodeji: Typ čerpadla (výrobku):... Výrobní číslo:... Datum prodeje a potvrzení prodejny: razítko, podpis Potvrzení o montáži: Montáž provedla odborná firma: Dne:... razítko, podpis a adresa firmy Potvrzení o elektr. připojení: Způsob jištění (typ jističe + nastavená hodnota): Elektr. připojení provedla oprávněná koncesovaná firma: Dne:... CZ Návod k montáži a obsluze razítko, podpis a adresa firmy Potvrzení o zapojení není třeba u výrobků dodávaných s přívodním kabelem ukončeným vidlicí. Záruční podmínky: Obecně se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Prodejce odpovídá za jakost, funkci a provedení prodaného výrobku. WILO PRAHA s.r.o poskytuje u všech čerpadel a řídících a regulačních prvků (systémů) WILO záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, nejdéle však do 36 měsíců od data výroby čerpadla, příp. čerpacího systému. Datum výroby se určuje dle výrobního čísla, které je uvedeno na výrobním štítku čerpadla (systému). Nároky z vad nad rámec této záruky je nutno uplatňovat a požadovat od prodejce. V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezplatná oprava jen za předpokladu, že bude k reklamaci předložen řádně vyplněný záruční list s udáním data prodeje, s potvrzením prodejce o prodeji a potvrzením montážní firmy, která prováděla montáž a připojení na elektrorozvodnou si, včetně potvrzení o jištění a odborném zapojení nebo řádný daňový doklad o zakoupení výrobku výrobek byl použit pro účel daný provozně montážním návodem výrobce při montáži a provozu byly dodržovány podmínky dané návodem k montáži a platnými bezpečnostními předpisy výrobek byl správně jištěn proti přetížení, případně proti chodu na sucho na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy ani jiné neoprávněné manipulace výrobek nebyl mechanicky poškozen.

16 Reklamaci uplatní spotřebitel u nebližší servisní organizace, která je určena k provádění záručních oprav, nebo u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Záruční oprava se provádí v dílnách servisní organizace. Ve výjimečných případech podle povahy závady, lze se servisním střediskem dohodnout opravu přímo na místě instalace. Provedení záruční opravy bude vyznačeno v záručním listě. Zde servisní organizace uvede dobu od uplatnění nároku na opravu do převzetí opraveného výrobku spotřebitelem, maximálně dobu, do kdy po ukončení opravy je spotřebitel povinen výrobek převzít. O tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta. Upozornění pro spotřebitele: Překontrolujte, zda prodejna řádně a čitelně doplnila záruční list typem a výrobním číslem výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny. Dbejte, aby připojení na el. si prováděla odborné firma, která do záručního listu doplní údaje o jištění a zapojení potvrdila razítkem a datem připojení. Neúplný nebo neoprávněně měněný (přepisovaný) záruční list je neplatný. Zvláštní pozornost je třeba věnovat instalačním a provozním podmínkám, protože při jejich nedodržení může dojít k poškození výrobku, na což se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jako důsledek přirozeného opotřebení při provozu, vnějšími příčinami nebo při dopravě. Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky. V případě, že reklamace bude neoprávněná, může servisní organizace uplatnit na spotřebiteli úhradu nezbytných nákladů spojených s posouzením reklamace. Servisní střediska a obchodní organizace Vám ochotně poradí ve všech případech záručních a mimozáručních oprav. Seznam servisních středisek viz příloha. Záznam o servisu a provedených záručních opravách: Datum opravy Popis reklamované závady, záznam o opravě, potvrzení servisní organizace Wilo Praha s.r.o.: Obchodní 125, Čestlice, fax kanceláře: , Internet: Wilo Praha s.r.o.: Obchodní Sklad: 125, fax Čestlice 710 (Dálnice D1 - Exit 6), tel.: , fax: , internet: Kancelář Jižní Čechy: Okružní 393, Borovany, tel./fax: , Kancelář Brno: Cihlařská 19, Brno, tel./fax: , mobil: mobil: Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, Karlovy Vary, tel./fax: , mobil: Kancelář Ostrava: Prostřední 637, Ostrava-Polanka, tel./fax: , mobil: Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, Liberec Kancelář Pardubice: Srch 238, Pardubice, tel./fax: Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, Karlovy Vary, tel./fax: , mobil: , mobil: Kancelář Brno: Cihlářská 19, Brno, tel./fax: , mobil: Kancelář Kancelář Jižní Olomouc: Čechy: Nešverova Okružní 393, 2, Olomouc, Borovany, tel./fax: tel./fax: , 981 mobil: 970, mobil: Kancelář 052 Ostrava: Kancelář Prostřední Olomouc: 637, Nešverova Ostrava Polanka, 2, 772 tel./fax: 00 Olomouc, tel./fax: 007, mobil: , 011 mobil: Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, Liberec, tel./fax: , mobil: Kancelář Pardubice: Srch 238, Pardubice, tel./fax: , mobil:

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

Čerpadla schválená dle ATEX

Čerpadla schválená dle ATEX NÁVODY GRUNDFOS Čerpadla schválená dle ATEX DMH 25X, DMH 28X, DMX 226 Montážní a provozní návod, dodatek Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under

Více

NÁVODY GRUNDFOS LT 200. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS LT 200. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS LT 200 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product LT 200, to which

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více