Cirkulační čerpadla TUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cirkulační čerpadla TUV"

Transkript

1 Návod Návod k montáži k montáži a obsluze a obsluze Cz D GB F I Cz Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze D Einbau- und Betriebsanleitung Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and Maintenance Instruc Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de mon F Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio, uso e manute I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Cirkulační čerpadla TUV Wilo-Star- Z 15 Wilo-Star- Z 15 Z 15 A Z 15 APress Z 15 C Z 15 A Z 15 APress Z 15 C CZ Návod k montáži a obsluze 05/2006

2 Návod k montáži a obsluze Star-Z Obsah: 1 Všeobecn 1.1 Ú el použití 1.2 Údaje o výrobku Údaje ohledn p ipojení a výkonu 2 Bezpe nostní pokyny 3 Doprava a skladování 4 Popis výrobku a p íslušenství 4.1 Popis erpadla pro užitkovou vodu 4.2 Rozsah dodávky 4.3 P íslušenství 5 Instalace/montáž 5.1 Montáž Všeobecn Montáž Wilo-Star-Z15 APress 5.2 CZ Elektrické Návod p ipojení k montáži a obsluze 6 Uvedení do provozu 6.1 Napln ní a odvzdušn ní 7 Údržba 8 Poruchy, jejich p í iny a odstra ování 8.1 erpadlo neb ží i když je zajišt n p ívod proudu 8.2 erpadlo je hlu né 2 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

3 Návod k montáži a obsluze Star-Z 1 Všeobecn Montáž a uvedení do provozu smí zajiš ovat pouze kvalifikovaní pracovníci 1.1 Ú el použití Cirkula ní erpadlo konstruk ní ady Star Z 15 se používá pro erpání pitné a užitkové vody. Hlavní oblasti využití: - cirkula ní systémy pitné a užitkové vody - cirkulace chladící vody. 1.2 Údaje o výrobku Údaje ohledn p ipojení a výkonu Jednot. Z 15 Z 15 A/C Z 15 APress Nap tí 1~230 V/50 Hz Výkon motoru P 1 W 28 Maximální po et otá ek motoru (konstantní) ¹/min 2600 Jmenovitý pr m r p ipojovacího potrubí ( erpadlo Rp½ R1 15 p ipojené na závit) Montážní délka 1 mm Maximální p ípustný provozní tlak bar 10 Minimální vstupní tlak na sacím hrdle p i teplot 65 C * bar 0,2 P ípustný teplotní rozsah erpaného média C 20 až 65 * Hodnota platí do 300 m nadmo ské výšky, p irážka pro vyšší polohy: 0,01 bar/100 m nár stu nadmo ské výšky. Za ú elem zamezení kavita ního hluku je nutno na sacím hrdle erpadla dodržovat minimální vstupní tlak. CZ Návod k montáži a obsluze P i objednávání náhradních díl je nutno udávat veškeré údaje z typových štítk erpadla a motoru. 2 Bezpe nostní pokyny Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát p i montáži a provozu za ízení. Proto je bezpodmíne n nutné, aby si montér a p íslušný provozovatel p e etli tento návod ješt p ed zahájením montáže a uvedením za ízení do provozu. Je nutno dbát nejenom všeobecných bezpe nostních pokyn uvedených v této kapitole, ale také speciálních bezpe nostních pokyn, které jsou zmín ny v dalších kapitolách. 2.1 Ozna ování pokyn v návodu k obsluze Bezpe nostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž zanedbání m že zp sobit ohrožení osob, jsou zvýrazn ny obecným symbolem nebezpe í nebo symbolem výstrahy p ed nebezpe ným elektrickým nap tím Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

4 Návod k montáži a obsluze Star-Z Bezpe nostní pokyny, jejichž zanedbáním m že být ohroženo erpadlo/za ízení nebo jejich funkce, jsou uvozeny výrazem: POZOR! 2.2 Kvalifikace personálu Personál ur ený pro montáž musí mít pro tyto práce odpovídající kvalifikaci. 2.3 Rizika p i nedodržování bezpe nostních pokyn Nedodržování bezpe nostních pokyn m že mít za následek ohrožení osob a erpadla/za ízení. Nedodržování bezpe nostních pokyn m že vést ke ztrát veškerých nárok na náhradu škody. V jednotlivých p ípadech m že nedodržování bezpe nostních pokyn zap í init nap.: - selhání d ležitých funkcí erpadla/za ízení, - ohrožení osob mechanickými nebo elektrickými ú inky. 2.4 Bezpe nostní pokyny pro provozovatele Je t eba dodržovat stávající bezpe nostní p edpisy. Je nutno vylou it ohrožení elektrickým nap tím. Je nutno dodržovat obecných bezpe nostních p edpis místních rozvodných elektrických závod. 2.5 Bezpe nostní pokyny pro inspek ní a montážní práce Provozovatel musí zajistit, aby všechny inspek ní a montážní práce provád l autorizovaný a kvalifikovaný personál, který si p ed tím podrobn prostudoval tento návod k montáži a obsluze. Tyto práce smí být na erpadle/za ízení provád ny zásadn v klidovém stavu. 2.6 Svévolná p estavba a výroba náhradních díl Zm ny na erpadle/za ízení jsou p ípustné pouze po dohod s výrobcem za ízení. Originální náhradní díly a p íslušenství autorizované výrobcem za ízení zajiš ují bezpe nost práce. Používání jiných díl m že vést ke zrušení záruky na škody z toho CZ Návod k montáži a obsluze vzešlé. 2.7 Nep ípustné zp soby provozu Provozní bezpe nost dodaného erpadla/za ízení je zaru ena pouze ádným používáním v souladu s 1 kapitolou tohoto návodu k obsluze. V žádném p ípad se nesmí p ekro it uvedené mezní hodnoty uvedené datovém list. 3 Doprava a skladování POZOR! erpadlo je b hem transportu nutno chránit p ed vlhkostí a mechanickým poškozením. 4 Popis výrobku a p íslušenství 4.1 Popis erpadla pro užitkovou vodu Cirkula ní erpadlo Z 15 (obr. 1) je speciáln ur eno pro využití v rámci cirkula ních systém pitné a užitkové vody. Svou skladbou materiálu a konstrukcí je korozivzdorné a odolává všem ásticím, které jsou obsaženy v pitné a užitkové vod. Není zapot ebí žádné ochrany motoru, nebo motor je odolný proti zablokování. Provedení Z 15 (obr. 2) je kompaktním, kompletním ešením, p ipraveným k zabudování, s kulovým uzavíracím ventilem na sání a zp tnou klapkou na výtlaku, které jsou namontovány p ímo na erpadle. T chto uzavíracích orgán je zapot ebí u každé instalace do cirkula ního okruhu. 4 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

5 Návod k montáži a obsluze Star-Z Provedení Z 15 APress (obr. 3) je kompaktním, kompletním ešením, p ipraveným k zabudování, napojení na potrubí slisováním, s integrovaným kulovým uzavíracím ventilem na sání a zp tnou klapkou na výtlaku. Provedení Z 15 C (obr. 4) je vybaveno krom kompletního ešení Z 15 A asovým spína em pro na asované spoušt ní a vypínání erpadla. 4.2 Rozsah dodávky Z 15: - erpadlo, - Návod k montáži a obsluze Z 15 A: - erpadlo s kulovým uzavíracím ventilem, - Návod k montáži a obsluze. Z 15 APress: - erpadlo s kulovým uzavíracím ventilem a zp tnou záklopkou, - Napojení na potrubí slisováním, - Návod k montáži a obsluze. Z 15 C: - erpadlo s kulovým uzavíracím ventilem, zp tná záklopka, p ipojovací kabel 1,8 m s ochrannou zástr kou, - asový spína S1h s 24-hodinovým spínacím programem, - Návod k montáži a obsluze. 4.3 P íslušenství - Rezervní motor, pasuje na každé t leso erpadla stejné konstrukce, - Speciální CZ Návod vložkové k montáži díly R½ a obsluze a / 15 i pro p ipojení na závit a pomocí sva ení, v etn p esuvné matice R1 a plochého t sn ní. 5 Instalace/montáž 5.1 Montáž Všeobecn - erpadlo instalujte teprve po ukon ení veškerých svá ecích a pájecích prací, a pop. po nutném propláchnutí potrubního systému. Ne istoty mohou negativn ovlivnit funk nost erpadla. - erpadlo instalujte na dob e p ístupném míst, s uzavíracími šoupaty na sání a výtlaku, aby bylo možno provád t pozd jší kontroly nebo jeho snadnou vým nu. Podle zp sobu využití je nutno uzavírací šoup na výtlaku nahradit zp tnou záklopkou ovládanou pružinou. U provedení A/APress a C není zapot ebí uzavíracích šoupat, nebo jejich funkce jsou zajišt ny integrovanou zp tnou záklopkou a kulovým ventilem. - Bude-li h ídel erpadla instalován v horizontální poloze, je nutno provést montáž, která je prosta jakéhokoliv pnutí. Je nutno dodržovat instala ní polohy podle obr Sm rová šipka na t lese erpadla udává sm r proud ní. - U typu Z 15 A/C je zp tná záklopka (obr. 2, poz.1) na hrdle výtlaku, uzavírací kulový ventil (obr. 2, poz.2) je p išroubovaný na sacím hrdle. U typu Z 15 APress je zp tná záklopka (obr. 3, poz.1) v hrdle výtlaku, uzavírací kulový ventil (obr. 3, poz.2) je integrován v sacím hrdle. Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

6 Návod k montáži a obsluze Star-Z Kulový ventil je otev ený, je-li drážka nastavena ve sm ru proud ní, je uzav en, je-li drážka kolmo na sm r proud ní. - Kabelová pr chodka (obr. 2, poz.3) musí sm rovat sm rem dol, jinak se do pouzdra motoru m že snadno dostat voda. V p ípad pot eby je nutno pouzdro motoru po uvoln ní p esuvného šroubu (obr. 2, poz. 4) nato it dle pot eby. POZOR! Nepoško te t sn ní pouzdra Montáž typu Wilo-Star-Z15 APress - Pro vytvo ení lisovaného spoje (systém Viega) je vždy zapot ebí používat p íslušného lisovacího ná iní. To vytvo í p íslušný tvar spojovacího lánku p ed a za vroubením. Tím je zajišt no trvalé, naprosto spolehlivé, silové spojení. - Lisovací ná iní firem Geberit, Mannesmann a Viega jsou kompatibilní. To neplatí pro lisovací klešt. Lisovací klešt prodejc jednotlivých systém jsou úzce specifické a proto také vázané na jednotlivé systémy. Lisovacím ná iním výše zmín ných prodejc lze nahradit lisovací klešt ostatních prodejc. POZOR! Pro typ Wilo-Star-Z15 APress lze použít lisovacích kleští fy Viega. 5.2 Elektrické p ipojení Elektrické p ipojení smí provést pouze oprávn ný elektroinstalatér! P itom musí dodržet všechny p íslušné platné elektrotechnické p edpisy! - Elektrické p ipojení je nutno provést podle VDE 0730/ ást 1, a to pomocí pevného p ipojovacího kabelu opat eného p íslušnou zástr kou nebo více-pólovým konektorem s velikostí ústí kontaktu minimáln 3 mm. - Aby byla zajišt na ochrana pr chodek PG proti kapající vod a tahovému p ep tí, je nutno použít p ipojovací kabely s dostate ným pr m rem (nap. H 05 VV-F 3 G1,5). CZ Návod k montáži a obsluze - Zkontrolujte druh proudu a nap tí sí ové p ípojky, - Dbejte údaj na typovém štítku erpadla. - Prove te p ipojení erpadla Z 15 dle schématu na vyobrazení. 6. Uvoln te šroub (obr. 2, poz. 5), sejm te kryt motoru (obr. 2, poz. 6, s pojistným uzáv rem). Schéma zapojení se nachází na svorkovnici. - Dbejte na uzemn ní. 6 Uvedení do provozu 6.1 Napln ní a odvzdušn ní Za ízení je nutno ádn naplnit. K odvzdušn ní prostoru rotoru erpadla dojde zpravidla automaticky, krátce po uvedení do provozu. Krátkodobý chod na sucho erpadlu neškodí. 6 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

7 Návod k montáži a obsluze Star-Z 7 Údržba erpadla jsou bezúdržbová. 8 Poruchy, jejich p í iny a odstra ování 8.1 erpadlo neb ží i když je zajišt n p ívod proudu: - Zkontrolujte elektrické pojistky - Zkontrolujte nap tí na erpadle (dbejte údaj na typovém štítku), - Je aktivován asový spína? - Motor m že být blokován, nap. z d vodu vniknutí ne istot z vodního okruhu. Náprava: otev ete erpadlo pomocí následujících krok : - odpojte p ívod elektrického proudu, - uvoln te p esuvnou matici (obr. 2, poz. 4), sejm te motor s ob žným kolem. Vymyjte ne istoty a pooto ením ob žného kola zkontrolujte jeho pohyblivost. P ed demontáží erpadla je nutno p ed a za erpadlem uzav ít uzavírací armatury. Nechte p edtím erpadlo vychladnou. Podle velikosti systémového tlaku a teploty erpaného média m že p i demontáži z erpadla uniknout resp. pod vysokým tlakem vytrysknout horké erpané médium v kapalném nebo plynném stavu. Hrozí nebezpe í opa ení! 8.2 erpadlo je hlu né - CZ Kavita ní Návod hluk k zp sobený montáži a nedostate ným obsluze vstupním tlakem. Náprava: je nutno zvýšit systémový vstupní tlak v rámci p ípustného rozsahu. Nedá-li se provozní porucha odstranit, obra te se prosím na odborníky z oblasti sanity a topení, nebo na zákaznický servis fy Wilo. Technické zm ny vyhrazeny! Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

8 Návod k montáži a obsluze Star-Z Obr. 1 Obr. 2 CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 3 Obr. 4 8 Obr. 5 Obr. 6 Wilo Praha s.r.o. Obchodní estlice Tel Fax

9

10 D EG - Konformitätserklärung GB EC Declaration of conformity F Déclaration de conformité CEE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Star-Z 15 Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive 89/336/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG 92/31/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Low voltage directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Direction basse-tension Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN , Applied harmonized standards, in particular: EN , Normes harmonisées, notamment: EN , EN , EN Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Document:

11 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: P Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: S Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: N Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu Použité harmonizační normy, zejména: 1) GR ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις : Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, Οδηγία χα ηλής τάσης EG 73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring H Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PL Deklaracja Zgodności CE Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi dokumentami: Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR EC Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, Kısmen kullanılan standartlar: 1) Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам: Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, Директивы по низковольтному напряжению 73/23/EWG с поправками Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) EN , EN , EN , EN , EN Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

12

13 SMLUVNÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ FIRMY ERPADEL WILO Firma PS Adresa Telefon Fax Mobil spec. Poznámka POLANECKÝ Praha 5 - Radotín, Mat jovského DCR p.polanecký AD AQUA sdružení Praha 8, Na Stráži DCR p. Šebek Antonín Mel Kladno, V. Paiskra DC p. Mel ENESTRA s.r.o Habartov, Vít zná DCR p. Vaza PEROMA s.r.o Nejdek, Pozorka DC p. Kova ík Stanislav Kor ák - JANKO Drmoul, Plze ská DCR p. Kor ák Karel Š astný Plze, Domažlická nemá nemá DC p. Š astný Ji í Fu ík - DROOJF Vejprnice u Plzn, Tlu enská ul DCR p. Fu ík POTEX Chomutov, Pesvice DCR p. Potm šil REKKOM s.r.o Ústí nad Labem, Dráž anská DC p. Peterka WARMNIS s.r.o Liberec, Ovocná 157/ DCR p. Pavlí ek ENERGOSERVIS s.r.o Liberec, Dr. M. Horákové 641/34a DC p. Samler Stanislav Velechovský Liberec 6, Halasova DC p. Velechovský Radomír Hendrych Mostek, Borovni ka nemá DC p. Hendrych VIADUKT v.o.s Smržovka, Údolní 951, DC p. Bartel erpadla Vrchlabí s.r.o Vrchlabí, Vápenická DC p. Auersvald SIGSERVIS s.r.o eská Lípa, Dolní Libchava DC p. Barnet KAKRDA Jaroslav Hradec Králové, Mrštíkova DCR p. Kakrda EV s.r.o Pardubice, Arnošta z Pardubic DC p. Ku átko Miroslav Doboš Pardubice, Na Zábo í DC p. Doboš KREJ Í Stanislav Všestary, Sv tí DC p. Krej í Josef S sa - TECHNIK P íbram 1, Líha DCR p. S sa UCHYTIL s.r.o Ž ár nad Sázavou, Brn nská DC p. Lavický Karel Foitl Pelh imov, Plevnická nemá nemá DC p. Foitl EKOTHERM s.r.o eské Bud jovice, Klavíkova DCR p. Volek Karel Melka-NEPTUN servis eské Bud jovice, Rudolfovská DC p. Melka M. Kápl a spol Písek, Hradiš ská DC p. Kápl Karel Buchtele Strakonice, Ku imany DC p. Buchtele B.K.T. spol. s r.o Tábor, Rohá ova DC p. erný MAR-CONTROLS s.r.o Ostrava, Hollarova R ing. Milata DORNET s.r.o Orlová - Poruba, Nádražní DC ing. Richter SIGSERVIS s.r.o Olomouc, Hálkova DC p. Musílek Ji í Bauer - opravna erp Staré M. u U. H., Nová tvr DC p. Bauer Ladislav Rubal - GOA Zlín, Dolní DC p. Rubal AVOS s.r.o Vyškov, Žižkova DCR p. Vrána PUMPA a.s. - servis Brno, U Svitavy DCR p. Ševela SERVIS PUMP s.r.o Brno, ernopolní DCR p. Plšek Otto Grössl Brno, Oderská DC p. Grössl František Doležal - ANTLIA Znojmo, Chvalovice DC p. Doležal SIGSERVIS s.r.o Bzenec, Nádražní DC p. Sojka Specializace: D-Domestic ( erp. pro tech.za. budov), C-Comercial ( erpadla pro pr mysl), R-Regula ní systémy Aktualizováno Smluvní servis WILO.xls

14

15 Návod k montáži a obsluze ZÁRUČNÍ LIST Potvrzení o prodeji: Typ čerpadla (výrobku):... Výrobní číslo:... Datum prodeje a potvrzení prodejny: razítko, podpis Potvrzení o montáži: Montáž provedla odborná firma: Dne:... razítko, podpis a adresa firmy Potvrzení o elektr. připojení: Způsob jištění (typ jističe + nastavená hodnota): Elektr. připojení provedla oprávněná koncesovaná firma: Dne:... CZ Návod k montáži a obsluze razítko, podpis a adresa firmy Potvrzení o zapojení není třeba u výrobků dodávaných s přívodním kabelem ukončeným vidlicí. Záruční podmínky: Obecně se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Prodejce odpovídá za jakost, funkci a provedení prodaného výrobku. WILO PRAHA s.r.o poskytuje u všech čerpadel a řídících a regulačních prvků (systémů) WILO záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, nejdéle však do 36 měsíců od data výroby čerpadla, příp. čerpacího systému. Datum výroby se určuje dle výrobního čísla, které je uvedeno na výrobním štítku čerpadla (systému). Nároky z vad nad rámec této záruky je nutno uplatňovat a požadovat od prodejce. V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezplatná oprava jen za předpokladu, že bude k reklamaci předložen řádně vyplněný záruční list s udáním data prodeje, s potvrzením prodejce o prodeji a potvrzením montážní firmy, která prováděla montáž a připojení na elektrorozvodnou si, včetně potvrzení o jištění a odborném zapojení nebo řádný daňový doklad o zakoupení výrobku výrobek byl použit pro účel daný provozně montážním návodem výrobce při montáži a provozu byly dodržovány podmínky dané návodem k montáži a platnými bezpečnostními předpisy výrobek byl správně jištěn proti přetížení, případně proti chodu na sucho na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy ani jiné neoprávněné manipulace výrobek nebyl mechanicky poškozen.

16 Reklamaci uplatní spotřebitel u nebližší servisní organizace, která je určena k provádění záručních oprav, nebo u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Záruční oprava se provádí v dílnách servisní organizace. Ve výjimečných případech podle povahy závady, lze se servisním střediskem dohodnout opravu přímo na místě instalace. Provedení záruční opravy bude vyznačeno v záručním listě. Zde servisní organizace uvede dobu od uplatnění nároku na opravu do převzetí opraveného výrobku spotřebitelem, maximálně dobu, do kdy po ukončení opravy je spotřebitel povinen výrobek převzít. O tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta. Upozornění pro spotřebitele: Překontrolujte, zda prodejna řádně a čitelně doplnila záruční list typem a výrobním číslem výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny. Dbejte, aby připojení na el. si prováděla odborné firma, která do záručního listu doplní údaje o jištění a zapojení potvrdila razítkem a datem připojení. Neúplný nebo neoprávněně měněný (přepisovaný) záruční list je neplatný. Zvláštní pozornost je třeba věnovat instalačním a provozním podmínkám, protože při jejich nedodržení může dojít k poškození výrobku, na což se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jako důsledek přirozeného opotřebení při provozu, vnějšími příčinami nebo při dopravě. Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky. V případě, že reklamace bude neoprávněná, může servisní organizace uplatnit na spotřebiteli úhradu nezbytných nákladů spojených s posouzením reklamace. Servisní střediska a obchodní organizace Vám ochotně poradí ve všech případech záručních a mimozáručních oprav. Seznam servisních středisek viz příloha. Záznam o servisu a provedených záručních opravách: Datum opravy Popis reklamované závady, záznam o opravě, potvrzení servisní organizace Wilo Praha s.r.o.: Obchodní 125, Čestlice, fax kanceláře: , Internet: Wilo Praha s.r.o.: Obchodní Sklad: 125, fax Čestlice 710 (Dálnice D1 - Exit 6), tel.: , fax: , internet: Kancelář Jižní Čechy: Okružní 393, Borovany, tel./fax: , Kancelář Brno: Cihlařská 19, Brno, tel./fax: , mobil: mobil: Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, Karlovy Vary, tel./fax: , mobil: Kancelář Ostrava: Prostřední 637, Ostrava-Polanka, tel./fax: , mobil: Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, Liberec Kancelář Pardubice: Srch 238, Pardubice, tel./fax: Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, Karlovy Vary, tel./fax: , mobil: , mobil: Kancelář Brno: Cihlářská 19, Brno, tel./fax: , mobil: Kancelář Kancelář Jižní Olomouc: Čechy: Nešverova Okružní 393, 2, Olomouc, Borovany, tel./fax: tel./fax: , 981 mobil: 970, mobil: Kancelář 052 Ostrava: Kancelář Prostřední Olomouc: 637, Nešverova Ostrava Polanka, 2, 772 tel./fax: 00 Olomouc, tel./fax: 007, mobil: , 011 mobil: Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, Liberec, tel./fax: , mobil: Kancelář Pardubice: Srch 238, Pardubice, tel./fax: , mobil:

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

N kolikastup ové horizontální odst edivé erpadlo

N kolikastup ové horizontální odst edivé erpadlo N kolikastup ové horizontální odst edivé erpadlo Typová ada: MHI Technické zm ny vyhrazeny! 06/2006 PROHLÁŠENÍ O SHOD Podle Zákona 22/1997 Sb.. W 18 MHI / 98 PROHLÁŠENÍ O SHOD VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o.

Více

Cirkula ní erpadla TUV. Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6

Cirkula ní erpadla TUV. Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6 Návod Návod k montáži k montáži a obsluze a obsluze Cirkula ní erpadla TUV Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6 CZ Návod k montáži a obsluze 04/2006 Technické zm ny vyhrazeny! Návod Návod k montáži

Více

Wilo-TWI 5. Wilo-TWI 5-SE D GB F NL E I

Wilo-TWI 5. Wilo-TWI 5-SE D GB F NL E I Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE D GB F NL E I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 06/2006 2 CZ 3 CZ 4 CZ 5 CZ 6 CZ 7 8 9 10 11 12 SMLUVNÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ FIRMY ERPADEL WILO Firma PS Adresa Telefon Fax Mobil E-mail spec. Poznámka POLANECKÝ 153 00 Praha 5 - Radotín, Mat jovského

Více

05/2006. Návod k montáži a obsluze

05/2006. Návod k montáži a obsluze 05/2006 Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 1 Všeobecné informace 1.1 O tomto dokumentu Tento návod k montáži a obsluze je sou ástí p ístroje. Je nutno, aby byl neustále k dispozici v

Více

Tlakový spínač PM/PT. Návod k montáži a obsluze

Tlakový spínač PM/PT. Návod k montáži a obsluze . Tlakový spínač PM/PT Návod k montáži a obsluze 03.2010 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2 Technické údaje 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování výstrah v návodu

Více

Kalové čerpadlo TPR 350 S

Kalové čerpadlo TPR 350 S Kalové čerpadlo TPR 350 S Návod k montáži a obsluze 03.2011 Technické změny vyhrazeny! 1. Bezpečnostní opatření Pozorně si přečtěte pokyny k použití ještě před provedením montáže a před uvedením do provozu.

Více

Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem

Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem . Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem Montážní a provozní předpisy 04.2010 Technické změny vyhrazeny! 1. Vlastnosti a použití Tlakové nádoby dodávané firmou WILO (ZILMET) jsou vyrobeny v souladu bezpečnostními

Více

Ponorné čerpadlo TWIS 5

Ponorné čerpadlo TWIS 5 . Ponorné čerpadlo TWIS 5 Návod k montáži a obsluze 02.2011 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1. Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1 Připojovací a výkonová data 2. Bezpečnost

Více

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Wilo-Jet Typ: WJ / HWJ 03/2008 Technické zm ny vyhrazeny! Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 CZ 1 Všeobecné informace................................... 21 2 Bezpečnost.............................................

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze 03/2006 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 2 1 Všeobecné informace 1.1 Informace o tomto dokumentu Návod k montáži a obsluze je sou ástí výrobku. Musí být

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Ponorné čerpadlo TWI 4" Návod k montáži a obsluze 04.2011 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1 Připojovací a výkonová data 2 Bezpečnost

Více

Betriebsanleitung 1120.82-90. Rio C 25/..., 30/... 4084065/2004/04 DDD

Betriebsanleitung 1120.82-90. Rio C 25/..., 30/... 4084065/2004/04 DDD Betriebsanleitung 1120.82-90 Rio C 25/..., 30/... 4084065/2004/04 DDD Betriebsanleitung 5... Installation and operating instructions 13... Notice de service 21... Montage- en bedieningsvoorschrift

Více

Ovládací skříň WSP-201

Ovládací skříň WSP-201 Ovládací skříň WSP-201 Návod k montáži a obsluze 04.2011 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a příslušenství 5 Montáž /

Více

Ponorné kalové čerpadlo MTC 150-S

Ponorné kalové čerpadlo MTC 150-S Ponorné kalové čerpadlo MTC 150-S Návod k montáži a obsluze 04.2011 Technické změny vyhrazeny! 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití Ponorné čerpadlo je opatřeno řezacím zařízením a je vhodné k čerpání

Více

Instrukciå po montaωu i qkspluataciœ

Instrukciå po montaωu i qkspluataciœ WILO-ER 2 ER 3-4 CO-ER System Economy Regeltechnik CO-ER System Economy Regeltechnik 2 025 723/2002.05 DDD D GB F NL E I H PL CZ RUS Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions

Více

Wilo-Star STE 25/6. Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 / Technické změny vyhrazeny!

Wilo-Star STE 25/6. Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 /26.04.01 Wilo-Star STE 25/6 2 035 937 / 0104-D Technické změny vyhrazeny! STE-25/6 1 Obsah 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje o výrobku 1.2.1 Typový klíč

Více

Ovládací zařízení Brio 2000

Ovládací zařízení Brio 2000 Ovládací zařízení Brio 2000 Návod k montáži a obsluze 02.2010 Technické změny vyhrazeny! 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický

Více

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

Wilo-Control EC-Drain LS2, 2x4.0

Wilo-Control EC-Drain LS2, 2x4.0 Wilo-Control EC-Drain LS2, 2x4.0 Návod k montáži a obsluze 04.2010 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1. Všeobecné informace...3 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Přeprava a skladování... 5 4. Popis výrobku

Více

Návod k montáži a obsluze WILO Z15TT. Obr. 1 Obr. 2. Typ: WJ / HWJ. Obr. 3 Obr. 4. Technické zm ny vyhrazeny! 05/2006

Návod k montáži a obsluze WILO Z15TT. Obr. 1 Obr. 2. Typ: WJ / HWJ. Obr. 3 Obr. 4. Technické zm ny vyhrazeny! 05/2006 Typ: WJ / HWJ Obr. 3 Obr. 4 05/2006 Technické zm ny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHOD SHOD Podle Zákona 22/1997 Sb... W 17 WJ,HWJ / 98 PROHLÁŠENÍ O SHOD SHOD VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Vibrační čerpadlo SKM-1000

Vibrační čerpadlo SKM-1000 Vibrační čerpadlo SKM-1000 Návod k montáži a obsluze. 02.2010 Technické změny vyhrazeny! 1 Všeobecné informace Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržovat během instalace a

Více

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D WILO TOP D strana č. 1 1 Všeobecné... 4 Zapojeni a uvedení do provozu může provést jen odborný personál... 4 1.1 Účel použití... 4 1.2 Údaje o výrobku... 4 1.2.1 Klíč k určování typu... 4 1.2.2 připojení

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

Návod k použití oběhových čerpadel řady SCR

Návod k použití oběhových čerpadel řady SCR Návod k použití oběhových čerpadel řady SCR CZ Chyby a jejich náprava Chyba Příčina Oprava Čerpadlo nestartuje. Chyba napájení Zkontrolujte fáze a spojení Nefunkční kondenzátor Vyměňte kondenzátor Čerpadlo

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

Cirkulační čerpadla Wilo TOP-Z

Cirkulační čerpadla Wilo TOP-Z Cirkulační čerpadla Wilo TOP-Z 2 017 210/9712 Technické změny vyhrazeny! Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 13 Z, TOP-Z / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice IČO: 62579207

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Wilo-Stratos PICO. CZ Návod k montáži a obsluze. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!)

Wilo-Stratos PICO. CZ Návod k montáži a obsluze. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Wilo-Stratos PICO CZ Návod k montáži a obsluze 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4a: Obr. 4b: PE N L Obr. 4c: Obr. 4d: Obr. 4e: Obr. 5: Návod 1k Obecné montáži informace

Více

3-cestné ventily s vn jším závitem, PN 16

3-cestné ventily s vn jším závitem, PN 16 OEM 3-cestné ventily s vn jším závitem, PN 6 VXG48... Litinové t lo ventilu EN-GJL-250 DN 20...DN 40 k vs 6,3...20 m 3 /h P ipojeni vn jším závitem G B podle ISO 228/ s plochým t sn ním Sady šroubení ALG

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM NUTNÉ UMÍSTIT V MÍSTĚ PROVOZNÍ INSTALACE VŠEOBECNÉ Čerpadlo NTT je monoblokové, jednostupňové s elektromotorem chlazeným čerpanou

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a provozu Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a provozu Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Yonos PICO GB PL CZ H Installation and operating instructions Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a provozu Beépítési és üzemeltetési utasítás RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации BG

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

L8542839 Rev. 04/05/03

L8542839 Rev. 04/05/03 L8542839 Rev. 04/05/03 CENTRALE DI COMANDO CONTROL UNIT STEUEREINHEIT CENTRALE DE COMMANDE CENTRAL DE MANDO CENTRALKA STEROWANIA Libro istruzioni Operating instructions Betriebsanleitung Livret d instructions

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Wilo-Sub TW 5 / TW 5 SE

Wilo-Sub TW 5 / TW 5 SE Wilo-Sub TW 5 / TW 5 SE Platí také pro SALMSON AQUASON CZ Návod k montáži a obsluze 04/2006 2 Obr. 1 Obr. 2a Obr. 2b 3 Obr. 3a Obr. 3b 4 Obr. 4 5 1. Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlída STW bezpe nostní teplotní hlída

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži NINPHAEA Návod k obsluze a montáži VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY NINPHAEA 700 1100 2500 3800 5000 Příkon (W) 13 20 45 75 95 Průtok max (l/hod) 700 1100 2500 3800 4800 Výtlak max (m) 1,45 1,90 2,35 2,60 3,70

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Typová řada: MC Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 118 MC/ 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4"

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4 Ponorné čerpadlo WILO Typová řada TWU 3, 4" Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 14 TWU / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Adresa: Via L. Einaudi, 3 Z.I. San Giacomo 42016 Guastalla (RE) ITALY

NÁVOD K POUŽITÍ. Adresa: Via L. Einaudi, 3 Z.I. San Giacomo 42016 Guastalla (RE) ITALY ALTA TECNOLOGIA ITALIANA HIGH ITALIAN TECHNOLOGY C.B.C. S.p.A. Via Luigi Einaudi, 3-406 Guastalla (RE) - Italy Tel. +39-5-8303 - Fax +39-5-833 NÁVOD K POUŽITÍ MANUALNÍ OHÝBACÍ STROJ UNI 4 Číslo stroje.:

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Wilo-Drain TP 75 EM. Návod k montáži a obsluze

Wilo-Drain TP 75 EM. Návod k montáži a obsluze . Wilo-Drain TP 75 EM Návod k montáži a obsluze Obsah: 1 Všeobecné informace... 3 1.1 Účel použití....3 1.2 Připojovací a výkonová data......4 2 Bezpečnostní pokyny. 5 2.1 Označování výstrah v návodu k

Více

Kombiventil pro otopná

Kombiventil pro otopná 2 85 Kombiventil pro otopná t lesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferen ního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

GARDEN Návod k obsluze a montáži

GARDEN Návod k obsluze a montáži GARDEN Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 10 30 50 70 80 max. (m) m3/hod 0,6 1,8 3,0 4,2 4,8 GARDEN 750 800 50 42 H (m) 34 23 5 GARDEN 1000 1000

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Impulsní M-Bus adaptér

Impulsní M-Bus adaptér 5 383 Impulsní M-Bus adaptér AEW310.2 Impulsní adaptér AEW310.2 p ijímá a zpracovává impulsy z 1 nebo 2 m i spot eby s impulsním výstupem a p enáší data dále po M-Bus sb rnici. Impulsní adaptér musí být

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 9565CLR 1 1 002978 2 001035 3

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY. a Záruční list

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY. a Záruční list NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY IDEAL 2445 IDEAL 2445 CC IDEAL 2445 MC IDEAL 2445 SMC IDEAL 2465 IDEAL 2465 CC a Záruční list 1 2 Návod k obsluhu skartovací stroje IDEAL Děkujeme, vybrali jste si skartovací

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Trojcestné ventily PN10 s írubovým p ipojením

Trojcestné ventily PN10 s írubovým p ipojením 4 420 cvatix Trojcestné ventily PN10 s írubovým p ipojením VXF31.. lo ventilu z šedé litiny DN 15 150 k vs 2.5 315 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SX.. nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..,

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Multi Eco-Top Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze ATEX Wilo-Drain TP 65... TP40S/25 TS 50... / TS 65... 2 046788 / 0603 Technické změny vyhrazeny! TS 50/65, TP65, TP 40S/25 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

DampFinder DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 06 SE 10 NO 14 "# TR 18 0" RU UA 26 CZ 30! EE 1 LV 30 LT RO BG GR

DampFinder DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 06 SE 10 NO 14 # TR 18 0 RU UA 26 CZ 30! EE 1 LV 30 LT RO BG GR DE GB NL DK FR ES IT PL FI PT SE NO TR 02 06 10 14 18 0 RU 22 10 UA CZ 26 30 1 EE LV 30 LT RO BG GR 1 2 Lithiová baterie CR2032 Art.-Nr. 082.020.1 3 ON/OFF P ístroj se po 3 minutách sepne do úsporného

Více

Wilo-Drain STC 80 / STC 100. Návod k montáži a obsluze 2051155 / 0401. Perfektní čerpadla a něco víc

Wilo-Drain STC 80 / STC 100. Návod k montáži a obsluze 2051155 / 0401. Perfektní čerpadla a něco víc Wilo-Drain STC 80 / STC 100 CZ Návod k montáži a obsluze 2051155 / 0401 Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1a Obr. 1b Obr. 2a Obr. 2b D+ = plnící šroub D = plnící a vypouštěcí šroub (TC80E) D = vypouštěcí

Více

nábytek z tvrdého masivu

nábytek z tvrdého masivu nábytek z tvrdého masivu Jacques & partner, s.r.o., Libe 167, 25241 Dolní B e any, DI CZ26191113 Reklama ní ád nábytek z tvrdého masivu 1. Záru ní doba za íná b et dnem p evzetí zbo í a iní 24 m síc.

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

Cirkulační čerpadla TUV. Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6

Cirkulační čerpadla TUV. Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6 Cirkulační čerpadla TUV Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 13 Z / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní

Více

Zařízení na přečerpávání odpadních vod WS 40/50

Zařízení na přečerpávání odpadních vod WS 40/50 Návod k montáži a obsluze Zařízení na přečerpávání odpadních vod WS 40/50 2525133 / 0505 Technické změny vyhrazeny! Šachtová čerpací stanice syntetická 2 (23) Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Multi Eco-Top Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Návod k instalaci. Logamatic 4121 s FM444, Logamatic 4323 s FM444. Externí regulace pro kotel na pelety Logano SP161/261

Návod k instalaci. Logamatic 4121 s FM444, Logamatic 4323 s FM444. Externí regulace pro kotel na pelety Logano SP161/261 Návod k instalaci Externí regulace pro kotel na pelety Logano SP161/261 Logamatic 4121 s FM444, Logamatic 4323 s FM444 Zvláštnosti při připojení a nastavení Pro certifikovaného odborníka Před montáží a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost

Více

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS 1 Všeobecně č. výr. 996091 9xxCIT verze V03 stav 2009/06 Technické změny vyhrazeny! 2 9960919xxCIT V03 2009/06 1 Všeobecně Obsah 1 Všeobecně...4

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více