Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha"

Transkript

1 Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého , bytové družstvo sídlo: Praha 8 - Střížkov, Černého 512, PSČ IČ : zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3463 zastoupený dále jen jako " převodce" a člen družstva - nájemce družstevního bytu nar., r. č..... bytem dále jen jako "nabyvatel" uzavřely podle 23 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění tuto smlouvu o převodu vlastnictví družstevní bytové jednotky: II. Prohlášení převodce 1. Převodce prohlašuje, že je na základě Kupní smlouvy V /1997 a Prohlášení vlastníka budovy, právní účinky vkladu práva ke dni , č.j. V-53141/2009 výlučným vlastníkem jednotky č..../... v budově č.p. 511, Střížkov na parc. č. 527/41, č.p. 512, Střížkov na parc. č. 527/40, č.p. 513, Střížkov na parc. č. 527/39, č.p. 514, Střížkov na parc. č. 527/38, č.p. 515, Střížkov na parc. č. 527/37 a č. p. 516, Střížkov na parc. 527/36 (dále též jen budova), se spoluvlastnickým podílem ve výši... / na společných částech budovy č.p. 511, 512, 513, 514, 515, 516, Střížkov a na pozemcích parc. č. 527/41, parc. č. 527/40, parc. č. 527/39, parc. č. 527/38, parc.č.527/37 a parc.č.527/36, k.ú. Střížkov. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.402 a 4914 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Střížkov. 2. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že nabyvatel je členem družstva - převodce a nájemcem převáděné jednotky a že jsou splněny všechny podmínky k převodu jednotky podle platných právních předpisů. 3. Převodem jednotky do vlastnictví nabyvatele realizuje nabyvatel své právo vyplývající mu z členství v družstvu - převodci. 4. Převodce a nabyvatel prohlašují,že převodce je právnickou osobou vzniklou za účelem, aby se stala vlastníkem budov č.p. 511,512,513,514,515,516, v k.ú. Střížkov s pozemky, na kterých budova stojí, a nabyvatel nebo jeho předchůdci se jako členové družstva podíleli svými peněžními prostředky na - 1 -

2 pořízení budovy i pozemků. Tímto jsou splněny podmínky 20, odst. 6, písm. j) zákona č. 357/1992 Sb. v platném znění, o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. III. Předmět převodu 1. Předmětem převodu, kterým převodce převádí a nabyvatel nabývá v souladu s 23 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do výlučného vlastnictví podle této smlouvy je jednotka č..../... Jednotka č..../... je byt umístěný v... nadzemním podlaží vchodu č.p.... budovy č.p. 511, 512, 513, 514, 515, 516, k.ú. Střížkov, který se skládá z těchto místností a příslušenství: kuchyň... m 2 pokoj... m 2 pokoj... m 2 pokoj... m 2 předsíň vč. dveří... m 2 koupelna... m 2 WC... m 2 Celková výměra podlahové plochy bytu č..../... je... m 2. Vlastník jednotky č..../... výlučně užívá tyto společné části, jejichž plocha se nezapočítává do podlahové plochy bytu: lodžie 6,70 m 2 komora K... v č. p m 2 Vybaveni náležející k jednotce: Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody po uzavírací ventily vody pro jednotku (bez těchto ventilů), odpadů po napojení na společnou odpadní stoupačku, plynu po uzavírací ventil (včetně uzavíracího ventilu), elektroinstalace po elektrické pojistky umístěné v jednotce (včetně elektrických pojistek), telekomunikace po účastnickou zásuvku umístěnou u vstupu do jednotky (bez této zásuvky) apod. K vlastnictví jednotky dále patří: a) podlahové krytiny v místnostech jednotky b) nenosné příčky c) bytové jádro d) vybaveni zařizovacími předměty včetně mísících baterií e) vnitřní dveře včetně zárubni, vstupní dveře včetně zárubně, okna v jednotce, balkónové dveře, f) vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače apod.) včetně elektrického jističe umístěného v jednotce. Jednotka je ohraničena (včetně): g) vnitřní stranou obvodových zdí, vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubně, h) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody (bez těchto ventilů, které jsou společnými částmi domu), uzavíracím ventilem plynu, elektrickými pojistkami pro jednotku umístěnými v jednotce, napojením bytových odpadů na společné odpadní potrubí. 2. Spolu s vlastnictvím k jednotce - bytu č..../... přechází na nabyvatele v souladu s 8 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy č.p. 511, 512, - 2 -

3 513, 514, 515, 516, Střížkov na parc. č. 527/41, 527/40, 527/39, 527/38, 527/37 a 527/36, k.ú. Střížkov, a to v celkové výši.../ Společnými částmi budovy č.p. 511, 512, 513, 514, 515, 516, k.ú. Střížkov, jsou následující části určené pro společné užívání ve smyslu 2 písm. g) zákona o vlastnictví bytů: a) základy budovy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, fasády b) střecha včetně nosných konstrukcí, hromosvody, klempířské prvky c) hlavní vodorovné a svislé nosné konstrukce, d) vchody do budovy včetně dveří, vstupní prostory e) schodiště, chodby f) okna přístupná ze společných částí, tj. okna chodeb, technického podlaží g) dveře přímo přístupné ze společných částí budovy, nejsou-ii součástí jednotky h) prostory a místnosti ve společných částech v 1. NP a 1. PP uvedené ve schématech - kočárkárny, úklidové místnosti, technické podlaží i) komory umístěné v jednotlivých podlažích, které výlučně užívá vždy označený vlastník jednotky, lodžie přístupné pouze z jednotek, které výlučně užívá vždy vlastník této jednotky s výjimkou zasklení, zamřížováni či zasíťování lodžie (to je ve vlastnictví vlastníka jednotky) j) rozvody vody od hlavního uzávěru vody pro dům včetně šoupěte až po uzavírací ventily pro jednotky včetně těchto uzavíracích ventilů, vodoměry SV a TUV pro odečty spotřeby v jednotlivých jednotkách k) kompletní rozvody tepla v domě včetně rozvodů tepla v jednotkách, radiátory, termostatické hlavice, poměrové měřiče spotřeby tepla, výměník na teplou vodu včetně zařízení na měření spotřeby tepla domu l) společné svody kanalizačních odpadů až po napojení odpadů z jednotek m) rozvody elektrické energie od el. pojistek pro dům vně domu až po elektrické pojistky pro jednotku umístěné v jednotce (el. pojistky umístěné v jednotce jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky) a elektrická zařízení instalovaná mimo jednotky, včetně domovní elektroinstalace (domovního telefonu (bez přístroje), domovních zvonků při vchodu do budovy, osvětlení chodby a jiných společných prostor, n) rozvody plynu od hlavního uzávěru plynu pro dům až po uzavírací ventily plynu pro jednotku (bez těchto uzavíracích ventilů) o) rozvody telekomunikací, radiokomunikací ve společných částech domu až po účastnickou zásuvku umístěnou u vstupu do jednotky (včetně této účastnické zásuvky) p) technická zařízení ve společných částech budovy (výtahy, strojovny výtahů, výtahové šachty), q) rozvody odvětrávání domu a jednotek, svody dešťové vody, hydranty, r) listovní schránky. Vlastníci všech jednotek v domě jsou oprávněni užívat společné části budovy a současně jsou povinni umožnit jejich revize a přispívat na jejich opravy a údržbu podle výše spoluvlastnického podílu anebo podle stanovených podmínek v Prohlášení vlastníka, je-ii v něm stanoveno jinak anebo podle rozhodnutí Společenství vlastníků jednotek. Společné části budovy a spoluvlastnictví na společných částech domu nemůže být samostatným předmětem převodu. Spoluvlastnické právo ke společným částem domu přechází s převodem nebo přechodem jednotky. 3. Předmětem bezplatného převodu je dále podle 21 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 527/41, parc. č. 527/40, parc. č. 527/39, parc. č. 527/38, parc. č. 527/37, parc. č. 527/36, vše druh - zastavěná plocha a nádvoří, na kterých stojí budova č.p. 511, č.p. 512, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515, č.p. 516, vše katastrální území Střížkov, obec Praha, v celkové výši... / Spoluvlastnický podíl k pozemku je odvozený od vlastnictví jednotky a nemůže být samostatným předmětem převodu. Nabyvatel prohlašuje, že výše, pod čl uvedené nemovitosti či podíly k nemovitostem nabývá do výlučného vlastnictví ve smyslu platných právních předpisů

4 IV. Práva a závazky přecházející z převodce na nabyvatele 1. Na vlastníka jednotky přejdou vkladem vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí všechna práva a závazky týkající se budovy č.p. 511, č.p. 512, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515 a č.p. 516, Střížkov a pozemků parc. č. 527/36, 527/37, 527/38, 527/39, 527/40 a 527/41, k.ú. Střížkov, a to v rozsahu odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu, zejména smluvní práva a závazky k dodavatelům služeb a energií, vyplývající především z: a) dodávky vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací; b) dodávky elektrické energie z veřejné sítě; c) zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu; d) zajištění prohlídky, oprav a servisu výtahů; e) dodávky tepla - teplé vody pro ústřední vytápění a pro přípravu TUV na vstupu do objektu; 2. Objekt se skládá z č.p. 511, č.p. 512, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515 a č.p. 516, Střížkov, s tím že vzhledem ke vzájemnému propojení jednotlivých sekci se samostatnými vchody bylo pro celou budovu zpracováno jediné Prohlášení vlastníka budovy. Na předmětných nemovitostech neváznou zástavní práva, věcná břemena ani jiná právní omezení. 3. Nabyvatel prohlašuje, že je mu dobře znám stav předmětu převodu a stav věcí, ke kterým na něj podle zákona č. 72/1994 Sb. je převedeno vlastnictví nebo na něj přechází spoluvlastnické právo a v tomto stavu je také touto smlouvou bez výhrad přijímá do svého vlastnictví. Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů. V. Vzájemné finanční vypořádáni převodce a nabyvatele 1 Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že nabyvatel je členem převodce a svým členským vkladem vztaženým k ploše převáděné jednotky se podílel na pořízení domu, v němž se převáděná jednotka nachází a svým členským vkladem se rovněž podílel na pořízení pozemků příslušejícího k tomu. 2 Převod bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku tak, jak je uvedeno v čl. III této smlouvy, se uskutečňuje za cenu ve výši... 3 Převodce podpisem této smlouvy potvrzuje, že nemá za nabyvatelem ke dni podpisu této smlouvy žádné pohledávky, zejména na nájemném. Nabyvatel uhradil převodci základní členský vklad ve výši. Kč, další členský vklad ve výši.. Kč, vztahující se k ploše převáděné jednotky a další členský vklad ve výši.. Kč, vztahující se k podílu na ploše nájemních bytů (bytů neobsazených členy družstva). Členský vklad ve výši.... Kč sloužil k financování podílu na uhrazení kupní ceny domu a pozemku na základě Kupní smlouvy ze dne... Převodce prohlašuje, že nabyvatel řádně uhradil své členské vklady, ke kterým se zavázal. Převodce a nabyvatel se dohodli, že převodem předmětu převodu dle této smlouvy zaniká nabyvateli právo na vrácení dalšího členského vkladu ve výši...kč, který sloužil k financování podílu na uhrazení kupní ceny. Základní členský vklad a další členský vklad ve výši... Kč vztahující se k podílu k ploše nájemních bytů tím není dotčen a převodem předmětu převodu podle této smlouvy nezaniká dohodou mezi nimi členství nabyvatele v bytovém družstvu. 4 Převodce podpisem této smlouvy prohlašuje, že nečerpal a nečerpá žádný úvěr od banky ani jiné třetí osoby a že převáděné jednotky se tedy netýká žádná splátka žádné části jakéhokoli úvěru. 5 Převodce se v souladu s 24 odst. 7 z. 72/1994 Sb. zavazuje, že po převodu vlastnictví k jednotce na nabyvatele provede vyúčtování a následně převod nevyčerpaných prostředků určených na financování oprava údržby budovy, popř. domu a jednotky a dále prostředků tvořených ze zisku bytového hospodářství připadajících na převáděnou jednotku, a to zpětně ke dni nabytí vlastnického práva k převáděné jednotce nabyvatelem. Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede převodce na účet správce uvedeného v této smlouvě popř. na účet Společenství vlastníků, jednotek (dále SJV), bude-ii již ke dni převodu prostředků zapsáno v rejstříku společenství

5 6 Navrhovaným vkladem práv k převáděné jednotce nabyvatel, člen družstva převodce, realizuje členský vklad, ke kterému se zavázal při vzniku členství v družstvu a který byl splacen podle dohodnutých splátek. Způsob vypořádání se uskuteční postupem podle tohoto čl. V. 7 Nabyvatel se zavazuje přiměřeně pojistit převáděnou jednotku tak, aby byl v zásadě zachován dosavadní rozsah pojištění budovy, a to až do okamžiku uzavření pojistné smlouvy o pojištění domu Společenstvím vlastníků jednotek, nebude-ii dům jako celek pojištěn na základě původní či nové smlouvy jinak. VI. Pravidla pro přispávání spoluvlastníků domu na náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných části domu Přispívání spoluvlastníků budovy (vlastníků jednotek) na výdaje spojené se správou budovy a pozemků, popř. s užíváním jednotek, se řídí těmito pravidly: 1 Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemků podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemcích, pokud není dále stanoveno jinak nebo nedohodnou-ii se jinak. Vlastníci jednotek jsou povinni vlastními náklady hradit veškerou údržbu a opravy jednotky, jejich součástí a příslušenství. 2 Správce je povinen evidovat náklady na každý dům odděleně od ostatních domů, které má ve správě. 3 O nakládání s finančními prostředky poskytnutými vlastníky jednotek vede správce průkaznou dokumentaci. V rámci toho eviduje platby zejména odděleně pro jednotlivé jednotky a podle účelu, pro který byla platba poskytnuta. 4 Správce sestavuje na každý rok rozpočet domu, který představuje přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich krytí. 5 Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na údržbu a opravy společných částí domu, plánované v letech budoucích. 6 Správce domu vede potřebnou dokumentaci k domu, správě domu, provozu a finančnímu hospodaření podle obecně platných předpisů. Finanční prostředky vede u finančního ústavu na příslušném účtu a má právo s nimi disponovat v souladu s povinnostmi správce. 7 Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně platby na úhradu nákladů spojených se správou domu (zejména příspěvky do fondu oprav a údržby) a na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (zálohy na služby). Vlastník jednotky je povinen uhradit nedoplatky z vyúčtování služeb dle písm. bodu 17 tohoto článku. 8 Výši plateb a jejich splatnost si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění SVJ zpravidla na celý kalendářní rok dopředu; výše plateb se stanoví tak, aby bylo zabezpečeno vyrovnané hospodaření domu a zároveň vytvořena dostatečná rezerva na krytí nákladů, jejichž vynaložení na správu domu se předpokládá v příštích letech. Dojde-Ii během kalendářního roku k takové změně poměrů, která zdůvodňuje úpravu plateb (zejména jejich zvýšení), je Společenství vlastníků jednotek povinno výši plateb bez zbytečného odkladu upravit. Výši plateb, jejich splatnost a případné jejich změny sděluje vlastníkům jednotek písemně správce nebo výbor SVJ. 9 Fond oprav a údržby je společný a nedílný fond všech vlastníků jednotek. Podíl na vzniklém fondu oprav a údržby se v případě změny vlastníka jednotky nevyplácí, ale zůstává ve fondu. Případné finanční vypořádání těchto prostředků je věcí prodávajícího a kupujícího jednotky. Vyúčtování plateb na fondu oprav a údržby provede správce v termínu stanoveném platnými předpisy, jinak do 3 měsíců po skončení zúčtovacího období. Nevyčerpaný zůstatek na fondu oprav se s jednotlivými vlastníky jednotek nevypořádává. Přeplatky na fondu oprav se převádí do dalšího kalendářního roku. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků na fondu oprav nejméně 1 x za rok

6 10 Končí-Ii správce svou činnost, je povinen předložit vlastníkům jednotek, resp. SVJ zprávu o své činnosti a písemné materiály, zejména právní a technickou dokumentaci, účetnictví a výkaznictví, které v souvislosti s touto činností vedl. Závěrečné vyúčtování a kontrolu finančního hospodaření nechá provést osobou určenou vlastníky jednotek, kteří k tomuto úkonu byli určeni usnesením SVJ. 11 Vlastník jednotky je povinen hradit částku stanovenou za výkon správy (odměna správci). 12 Podrobnosti týkající se pravidel správy domu budou řešeny smlouvou o správě domu. 13 Náklady na správu domu představují zejména: a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu, příp. pozemků příslušejících k domu, revize stanovené obecně závaznými předpisy apod. (fond oprav a údržby); b) pojištění domu; c) ostatní účelné provozní náklady vztahující se k budově, jejím společným částem či k pozemku. Na úhradě nákladů uvedených v bodech a), b), se vlastníci jednotek podílejí v poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na úhradě nákladů uvedených v bodu c) v poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu, pokud se vlastníci nedohodnou jinak nebo pokud obecně platné předpisy nestanoví něco jiného. Vlastníci jednotek, kteří užívají lodžie, jsou povinni vlastními náklady hradit údržbu a opravy lodžií, vyjma statických vad, tj. např. opravy a údržbu podlahové krytiny, povrchové úpravy stropu a stěn lodžie. Při těchto údržbách a opravách nesmí vlastník jednotky měnit vzhled lodžie a tím i celkový vzhled domu. Zasklení, zamřížování, zasíťování lodžie je možné jen se souhlasem vlastníků disponujících 3/4 spoluvlastnických podílů v domě. Pokud vlastník jednotky instaloval zasklení, zamřížování či zasíťování lodžie, je toto v jeho vlastnictví a je povinen zajistit potřebnou součinnost v případě rekonstrukce, zateplení domu, oprav společných části domu v lodžii apod. 14 V případě nedostatečné výše finanční částky na náklady na správu domu (zejména fondu oprav a údržby) jsou vlastníci jednotek povinni uhradit potřebnou částku oproti potvrzení v hotovosti v poměru podle svého podílu na společných částech domu a pozemcích, pokud jde o náklady na opravy, které je s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejích části nezbytné provést bez odkladu, tak, aby všichni vlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv, spojený s užíváním jednotky a společných části domu. 15 Podrobnosti týkající se těchto pravidel budou řešeny ve smlouvě o správě domu. Smlouva podrobněji rozvede výše uvedená pravidla. Právní vztahy, které nebudou ve smlouvě o správě domu konkrétně uvedeny, se budou řídit obecně závaznými právními předpisy. 16 Náklady na služby spojené s užíváním jednotlivých jednotek jsou vlastníci jednotek povinni hradit podle skutečné spotřeby těchto služeb. Náklady na služby spojené s užíváním jednotlivých jednotek (dále jen "náklady na služby") se rozumí zejména: a) vodné a stočné; b) teplo a TUV; c) odvoz komunálního odpadu, pokud není smlouva uzavřena mezi vlastníkem jednotky a osobou, provádějící odvoz a zneškodnění nebo uložení odpadu; d) náklady na úklid společných částí budovy, úklid chodníků, úpravy pozemku přiléhajícího k domu, včetně zimního úklidu, není-ii úklid zajišťován přímo vlastníky jednotek; e) spotřeba energií ve společných částech a prostorách domu; f) spotřeba energií na provoz výtahu a náklady na pravidelný servis výtahu; g) další náklady vztahující se k jednotlivým jednotkám, nehradí-ii podle odpovídající smlouvy o odběru služeb vlastníci jednotek náklady za tyto služby přímo dodavatelům služeb. Na úhradě nákladů uvedených v bodu a) se vlastníci jednotek podílejí poměrně podle odečtů vodoměrů, na úhradě nákladů uvedených v bodu b) se vlastníci jednotek podílejí podle pravidel stanovených platnými právními předpisy podle odečtů vodoměrů a poměrových měřičů tepla, na úhradě nákladů uvedených v bodech c), d), e) se vlastníci jednotek podílejí poměrně podle počtu osob užívajících jednotku v daném zúčtovacím období, na úhradě nákladů uvedených v bodu f) se vlastníci jednotek podílejí poměrně podle počtu osob užívajících jednotky od 3. NP včetně v daném zúčtovacím období a na úhradě nákladů uvedených v bodu g) v poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu, pokud se vlastníci nedohodnou jinak nebo pokud obecně platné předpisy nestanoví něco jiného

7 17 Finanční prostředky poskytnuté vlastníky jednotek jako zálohy na služby (SV, TUV, teplo, výtahy, společná elektrická energie, komunální odpad, úklid apod.) je správce povinen vyúčtovat vlastníkům jednotek jednou ročně za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 5 kalendářních měsíců po jeho skončení. Právo uplatnit písemnou reklamaci proti tomuto vyúčtování služeb má vlastník jednotky ve lhůtě 30- ti dnů od doručení vyúčtování služeb. Správce je povinen uplatněnou reklamaci vyřídit ve lhůtě 30-ti dnů od jejího doručení. Konečné vypořádání vyúčtování služeb, tj. vrácení přeplatků či úhrada nedoplatků, je splatné v termínu nejpozději do 7 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období, není-ii uplatněna písemná reklamace. Při uplatnění písemné reklamace je konečné vypořádání vyúčtování služeb splatné v termínu nejpozději do 8 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období. Společenství vlastníků jednotek je oprávněno rozhodovat o správnosti rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-ii stanoveno zvl. předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu jinak, a je oprávněno provést kontrolu prvotních účetních a daňových dokladů, týkajících se provedeného vyúčtování. 18 Finanční prostředky poskytnuté vlastníky jednotek jako zálohy, popř. přeplatky či nedoplatky je správce oprávněn užít jen k tomu účel u, ke kterému byly poskytnuty. VII. Pravidla pro správu společných částí domu 1. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu. 2. Společenství vlastníků jednotek se při své činnosti řídí schválenými Stanovami společenství, zákonem o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy. Do doby schválení Stanov společenství nebo do doby, kdy schválené Stanovy nabudou účinnosti, se řídí právní poměry SVJ vzorovými Stanovami podle platných právních předpisů. 3. Správu, provoz, údržbu a opravy společných částí domu a pozemků zajišťuje stávající vlastník, tj. U labutě, Černého , bytové družstvo, IČ: Vzájemný vztah vlastníků jednotek a vlastníků jednotek a správce se řídí obecně závaznými právními předpisy, především občanským zákoníkem, zákonem o vlastnictví bytů, Prohlášením vlastníka a dalšími platnými právními předpisy. 5. Vlastník jednotky má právo užívat jednotku a spoluužívat společné části a prostory a společné pozemky tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě. Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníků, které způsobí sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, je povinen vlastník jednotky odstranit na své náklady. Vlastník jednotky nesmí zasahovat do společných rozvodů ventilace, svodů dešťové vody ani jiných společných částí domu bez předchozího písemného souhlasu SVJ. 6. Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, jeho společných částí, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání správce nebo SVJ přístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření vody či jiných médií v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot. Vlastník jednotky je povinen umožnit vstup do komory, kterou výlučně užívá. 7. Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen s předchozím písemným souhlasem SVJ, případně všech vlastníků jednotek. 8. Na společné vlastnictví musí být uzavřeno nejméně toto pojištění: a) živelní b) odpovědnostní za škody 9. Při neplnění povinností vlastníkem jednotky, popř. před nařízeným prodejem jednotky, se SVJ pokusí projednat s vlastníkem neplnění jeho povinností. Nedojde-Ii k nápravě, upozorní společenství písemně vlastníka na možnost podání soudní žaloby popř. na další kroky společenství. Poté, nedojde-ii k nápravě, následuje podání žaloby prostřednictvím zmocněného zástupce Společenství vlastníků jednotek

8 VIII. Závěrečná ustanoveni 1. Vzájemný vztah vlastníků jednotek a vlastníků jednotek a správce se řídí obecně závaznými předpisy, především občanským zákoníkem, zákonem č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Prohlášením vlastníka a usneseními společenství vlastníků jednotek. 2. Účastnici smlouvy žádají, aby byl u Katastrálního úřadu pro hlavni město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha, proveden zápis změn vlastnických práv k předmětu převodu podle této smlouvy. 3. Práva a povinnosti z této smlouvy vznikají vkladem do katastru nemovitostí s účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. 4. Účastnici této smlouvy smlouvu přečetli a prohlašují a stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním pečlivě přečetli a že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty a sjednány svobodně, vážně a určitě, nikoliv v omylu, v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a s jejím obsahem tak souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Praze dne _._.2010 Za převodce U labutě, Černého , bytové družstvo Nabyvatel:... Přílohy: 1) Schémata určující polohu jednotky a společných části domu s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí domu

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dle ust. 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 6 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná.

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : DEVELOPPILS, s.r.o. se sídlem 312 00 Plzeň, Sluneční 27/984, IČO 279 73 221, DIČ CZ 27973221, zapsán v OR u KS Plzeň, oddíl C, vložka 19498, zastoupen jednatelem

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou Prohlášení vlastníka budovy-změna podle zákona.72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE Příloha č.4 usnesení č. 1193/32/R/2015 č. SM. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle platných právních předpisů dle svého prohlášení k právnímu jednání plně svéprávní účastníci, popř. jejich

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků,

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, kterou podle příslušných ustanovení NOZ č. 89/2012, zejména 1411 1417 a 2430-2442 v platném znění,kterými

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY SMLOUVA č. / O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více