INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I"

Transkript

1 INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků z projektu MAPA ŠKOLY 2013 Základní škola, Komenského 95, Lázně Bělohrad (CFKO)

2 Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ze ZŠ Komenského 95, Lázně Bělohrad (CFKO). Realizátorem projektu je společnost SCIO. Dotazníkového šetření Mapa školy pro ZŠ se v roce 2013 zúčastnilo respondentů ze 119 základních škol. Zpráva je tematicky rozdělena do čtrnácti částí: 1. Cíle školy 2. Školní vzdělávací program 3. Výběr školy 4. Spokojenost se školou 5. Kvalita a forma výuky 6. Hodnocení 7. Vztahy 8. Bezpečné a zdravé prostředí 9. Spolupráce 10. Materiální zázemí 11. Klima učitelského sboru 12. Školní NEJ 13. Souhrnné hodnocení vybraných oblastí 14. SWOT analýza školy Výsledky v této zprávě se často vztahují k souhrnným výsledkům za všechny základní školy. Proto je možné hledat položky, které se významně odchylují od průměrně dosahovaných hodnot, a interpretovat tak výsledky ve vztahu k ostatním školám. Závěr obsahuje shrnutí v podobě SWOT analýzy, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy či existujících příležitostí a ohrožení. Výsledky dotazníkového šetření je nutné vyhodnocovat vždy se zřetelem na specifické podmínky školy. Je potřeba brát v úvahu, že se jedná o subjektivní názory respondentů, které můžou být ovlivněny spoustou okolností někdy stačí jeden větší problém v konkrétní třídě, který může ovlivnit i ostatní respondenty, změna ve vedení školy apod. Pokud není návratnost dotazníků 100 %, mají častěji tendenci se vyjadřovat ti, kteří s něčím silně souhlasí nebo silně nesouhlasí, to pak v souhrnných výsledcích může způsobit vychýlení výsledků. Průměr, ke kterému je škola porovnávána, je vypočítán pouze z výsledků škol, které se účastnily dotazníkového šetření. Pro větší přehlednost jsme barevně odlišili části, kterým by škola měla věnovat zvýšenou pozornost, protože se jedná o její silné a slabé stránky či potenciální rizika. Zeleně jsou označena pozitiva, modře ty části, ve kterých se vyskytly větší názorové rozpory, ať už v hodnocení jednotlivých skupin respondentů nebo v porovnání s jinými ZŠ. 2

3 1. Cíle školy: Rodiče Rodiče, a to zejména rodiče dětí na prvním stupni, dávají přednost získání maxima znalostí a vědomostí. Je to pro ně více důležité, než pro rodiče dětí na ostatních sledovaných školách. Vyžadují, aby se děti uměly učit, vyhledávat a zpracovávat informace, aby spolupracovaly v kolektivu a uměly jednat s lidmi. Rodiče vašich žáků se víceméně shodují s rodiči ostatních škol na tom, na co by měla škola jejich děti připravit. Učitelé Chtějí více než učitelé jiných škol naučit žáky především spolupracovat v kolektivu a vycházet a jednat s lidmi. Dále chtějí, a to také podstatně více než učitelé ostatních škol, aby se žáci uměli učit a vyhledávat samostatně informace 1, větší důraz kladou na umění obhájit vlastní názor a vést diskusi, také na získání zdravého sebevědomí a schopnosti sebekritiky. Žáci Žáci druhého stupně požadují od školy získání maxima znalostí a vědomostí o něco méně než žáci ostatních sledovaných škol. Více než na jiných školách jim záleží zejména na tom, aby se dobře připravili na přijímací zkoušky, také aby uměli dodržovat pravidla respektovat autoritu. Na dalších cílech se víceméně shodují s žáky druhého stupně jiných škol. Součástí této oblasti je také vyjádření respondentů k tomu, jak se daří škole cíle naplňovat. Rodiče si myslí, že se škole nejvíce daří učit žáky spolupracovat v kolektivu a slušně se chovat. Nicméně obecně si rodiče vašich žáků myslí, že se škole nedaří naplňovat cíle v takové míře, jako jiným školám. Výsledky jsou lehce podprůměrné. Učitelé jsou téměř u všech uváděných cílů přesvědčeni, že se jim je daří naplňovat méně než je tomu na jiných školách. 2. Školní vzdělávací program Rodiče mají zájem se dozvědět více o probíhajících změnách souvisejících s reformou základního školství o něco méně než rodiče na ostatních školách, vědí o nich ve shodě s průměrem ostatních škol. Dá se říci, že na vaší škole mají zájem o další informace rodiče žáků všech ročníků, snad jen v devátém ročníku je zájem poněkud menší. 1 Společnost Scio tento závěr z dotazníkového šetření sleduje již několik let a rozhodli jsme se školám, jejich zřizovatelům i rodičům vyjít vstříc v podobě nového komplexního testu, který je zaměřen na dovednosti žáků potřebné pro život v 21. století. Spojuje tak schopnost řešit problémy a dovednost orientovat se v současném světě informací. 3

4 Učitelé spíše nejsou přesvědčeni o tom, že školní vzdělávací programy jsou krokem správným směrem, jejich názor je v souladu s názorem učitelů jiných škol. 3. Výběr školy Rodiče vesměs uvádějí, že prioritou pro volbu školy byla vzdálenost od bydliště, a to 56 % rodičů oproti průměru rodičů ostatních základních škol, který je 60 %. Tuto skutečnost může podpořit další možnost, kterou rodiče zdůrazňují podstatně více než na jiných základních školách, a to, že neměli v podstatě jinou volbu při výběru školy. 4. Spokojenost se školou Na otázku, zda by rodiče doporučili vaši školu svým přátelům, odpovídají rodiče celkově průměrně ve shodě s rodiči ostatních základních škol. Nejvíce doporučení, a tedy více, než je průměr, by vaše škola dostala od rodičů žáků druhého, pátého, sedmého a osmého ročníku. Nejméně pak od rodičů žáků devátého ročníku. Učitelé jsou rádi, že učí na vaší škole. Výsledek je v porovnání s ostatními zúčastněnými školami silně nadprůměrný. Atmosféru a celkové klima vaší školy hodnotí učitelé také velmi dobře, druhý nejvyšší bodovací stupeň zvolilo 56 % učitelů vaší školy, a tím je hodnocení atmosféry vaší školy podstatně vyšší než je tomu na ostatních školách. Žáci prvního stupně hodnotí převážně školu stupněm jedna z možných pěti, ovšem tuto známku dává vaší škole méně dětí než na středně velkých i ostatních školách. Více dětí než na jiných školách pak zvolilo k hodnocení stupeň dvě. Na druhém stupni jsou výsledky spokojenosti se školou srovnatelné či nadprůměrné. Na otázku, zda jsou rádi, že chodí právě do této školy, odpovídají žáci druhého stupně různě. Nejvíce spokojeny jsou dívky sedmého ročníku, celkově žáci osmého ročníku. Na prvním stupni se žákům vaší školy líbí. 94 % žáků prvního stupně se na někoho nebo na něco ve škole těší, jejich počet je o něco vyšší ve srovnání s ostatními školami. Na vaší škole by si učitelé spíše zvolili své povolání učitele znovu, pokud by měli možnost se rozhodnout opakovaně. Podle rodičů by se vaše škola měla zaměřit více snad jen na výuku jazyků. Rodiče celkově méně než na ostatních školách požadují prioritu některé vzdělávací oblasti. 32 % rodičů, více než je tomu na ostatních školách, je se stávajícím stavem rozložení výuky spokojeno. Žáci druhého stupně se na vaší škole cítí dobře a spíše ve shodě s průměrem na jiných školách. 12 % žáků se ale dobře ve škole necítí, a 23 % žáků druhého stupně na tuto otázku nedokáže odpovědět. Ve svých třídách se žáci druhého stupně cítí většinou dobře. 4

5 5. Kvalita a forma výuky Kvalita výuky Rodiče hodnotí kvalitu a formu výuky průměrně až nadprůměrně, někteří rodiče, zejména žáků druhého ročníku, ji neumí posoudit. Rodiče žáků prvního i druhého stupně si myslí, že existují rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce, pouze 14 % rodičů žáků prvního stupně a 13 % rodičů žáků druhého stupně nedokáže situaci posoudit. Učitelé jsou spíše spokojeni s kvalitou a formou výuky, ale přesto méně než učitelé na jiných zúčastněných školách. Více učitelů než na ostatních školách, 30 %, si myslí, že nemají potřebnou znalost nových metod a postupů a neumí je také aplikovat. 26 % učitelů nedokáže své nedostatky blíže specifikovat. Méně učitelů ve srovnání s průměrem uvádí, že nepociťují při své práci žádné nedostatky. Učitelům se podle jejich vyjádření podstatně více než na jiných školách daří zaujmout a nadchnout žáky pro věc, vytvářet přátelskou atmosféru a dobré vztahy s žáky, jejich vztahy mezi sebou navzájem jsou také kvalitnější. Více než na jiných školách si učitelé průběžně doplňují kvalifikaci. Náročnost učení Rodiče a učitelé si spíše nemyslí, že by škola měla nadměrné nároky a přetěžovala žáky učením, avšak určité procento žáků druhého stupně, rodičů žáků druhého stupně a učitelů má opačný názor. Jak výuka probíhá Žáci prvního stupně si někdy mohou vybrat práci či cvičení v hodině podle sebe. Ve skupinách pracují stejně často ve srovnání s žáky 1. stupně jiných škol. Pokud se jim při vyučování něco nepovede, mají možnost si to opravit, a tuto možnost připouští stejné procento žáků ve srovnání s ostatními školami. Většinu žáků baví učení ve škole. Žáci mohou říct učiteli učitelce svůj názor. Žáci druhého stupně v názoru na průběh hodiny uvádí více než žáci na jiných školách, že téměř každou hodinu jen poslouchají a zapisují látku. V týmech nebo ve skupinkách nepracují vaši žáci příliš často ve srovnání s žáky ostatních škol, méně často hledají sami odpovědi na otázky na internetu, v knihách, apod. Pokud se týká možností diskuse o názorech žáků, odpovídají žáci vaší školy, že spíše o svých názorech nediskutují. Poměrně velké procento žáků zvolilo v názorech na průběh výuky odpověď nevím. 5

6 Vaši žáci se také často učí nazpaměť věci, kterým příliš nerozumí. Někteří učitelé se podle nich dostatečně nesnaží, aby učení bylo zajímavé, aby se v hodinách nenudili, výsledky na jiných školách jsou v tomto ohledu srovnatelné. Vaši žáci nejsou otevřeni možnosti říct většině učitelů svůj nesouhlas bez obav, že budou zesměšněni nebo učitele naštvou. Podle vyjádření žáků se mnohem méně učitelů a mnohem méně často ptá na názory na výuku a na spokojenost s hodinou. Žáci si stěžují na nedostatek času na učení. Přiznávají vlastní neochotu a nedostatek vůle k učení. 24 % žáků o žádných překážkách v učení neví. Žáci druhého stupně by přivítali ve výuce především více praktické činnosti, provádění pokusů, více práce ve skupinách a dvojicích, také projekty, které by spojovaly více předmětů. Učitelé jsou přesvědčeni, že spíše nemají od svých žáků dostatek informací o tom, jak komu vyhovuje jejich způsob výuky. Pokud se týká překážek k dosahování lepších výsledků, 81 % učitelů zdůrazňuje především lenost, pohodlnost, nedostatek píle, 48 % z nich poukazuje na celkový stav společnosti a nedostatečnou prestiž vzdělání obecně. Tyto dvě hodnocené položky přesahují nepatrně výsledky na jiných zúčastněných školách. Za zmínku stojí také názor učitelů na nedostatečně zajímavý styl výuky, který přiznává 19 % učitelů oproti 5 % učitelů na jiných školách. Méně učitelů ale jako překážku dosahování lepších výsledků žáků uvádí neukázněnost a neschopnost soustředit se. Rodiče uvádějí jako hlavní překážky v dosahování lepších výsledků svých dětí neochotu a nedostatek vůle, náročnost učení, dále nepřátelství některých spolužáků. 26 % rodičů žádné překážky nevidí, a17 % je neumí posoudit. Rodiče by na úkor klasické výuky přidali raději exkurze a poznávací výpravy, výuku formou projektů, které spojují více předmětů, a samostatné vyhledávání informací v knihovně a na internetu. 20 % rodičů ve shodě s ostatními školami však vyhovuje stávající uspořádání výuky. Volitelné předměty Žáci druhého stupně nejsou jednotní v názoru na další volitelné předměty. 17 % žáků si myslí, že volitelných předmětů je málo. Počet volitelných předmětů vyhovuje na vaší škole 48 % žáků, 13 % žáků si myslí, že volitelných předmětů je až moc. Rodiče jsou s nabídkou volitelných předmětů spokojeni, 18 % rodičů nedokáže situaci posoudit. Oblíbené předměty Ve druhém ročníku mají žáci prakticky v oblibě všechny předměty s výjimkou cizího jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Zejména chlapci nemají rádi matematiku a český jazyk, příliš oblíbená není prvouka. 6

7 Ve třetím ročníku vítězí tělesná výchova a matematika, zejména u chlapců. Dívky pak preferují výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a hudební výchovu Děti nemají rády především český jazyk, prvouku, matematiku a hudební výuku, cizí jazyk. Čtvrtý ročník má v oblibě tělesnou výchovu, zejména dívky pak cizí jazyk, výtvarnou a hudební výchovu. Mezi nejméně oblíbené patří u chlapců český jazyk. Matematika, vlastivěda a přírodověda také není příliš oblíbena. V pátém ročníku mají žáci rádi tělesnou výchovu a matematiku a vlastivědu, dívky pak výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. V pátém ročníku je zřetelná silná neoblíbenost českého jazyka především u chlapců. Dále patří mezi neoblíbené částečně hudební výchova, cizí jazyk a vlastivěda. V šestém ročníku je oblíbená matematika a tělesná výchova. U dívek dále výtvarná výchova a u chlapců informatika. Mezi neoblíbené zde patří především český jazyk, anglický jazyk, dále fyzika, přírodopis, dějepis. Sedmý ročník si oblíbil také tělesnou výchovu a matematiku, dívky pak anglický jazyk a výtvarnou výchovu, část chlapců zeměpis. Žáci nemají rádi především český jazyk. V oblibě nejsou anglický jazyk, přírodopis, dějepis a fyzika, zejména u dívek pak matematika. V osmém ročníku je oblíbena u části třídy matematika a výtvarná výchova, u chlapců tělesná výchova, informatika a zeměpis, u dívek hudební výchova. Velmi neoblíbený je anglický jazyk. U chlapců patří mezi neoblíbené předměty zejména český jazyk a německý jazyk, u dívek matematika. V devátém ročníku mají chlapci v oblibě zeměpis, dívky výtvarnou výchovu, dále mají žáci rádi tělesnou výchovu a matematiku. Mezi neoblíbené předměty patří anglický a český jazyk. Dívkám se nelíbí dějepis. 6. Hodnocení Rodiče si více než na jiných školách přejí hodnocení jen známkami, zároveň však 28 % rodičů dává přednost hodnocení slovnímu i pomocí známek. Jsou spíše přesvědčeni, že jejich dítě je hodnoceno objektivně, stejně jako na jiných školách však rodiče ve více než polovině případů neumí posoudit, jestli je dítě hodnoceno jen na základě encyklopedických znalostí. Žáci druhého stupně mohou ve srovnání s ostatními školami méně hodnotit vlastní výkony či výkony spolužáků v hodinách. 7

8 Učitelé si myslí, že stupnice známek 1 5 má své opodstatnění, že velká většina žáků by polevila ve svém úsilí, kdyby byli hodnoceni jen stupněm 1 nebo 2. Méně než na jiných školách učitelé berou v úvahu při klasifikaci i kázeň žáků v hodinách. 7. Vztahy Žáci druhého stupně mají celkově pocit, že s nimi učitelé nejednají příliš fér, neplní to, co slíbí. Věří ale v tomto bodě učitelům stejně jako žáci ostatních škol. Ovšem výjimku tvoří devátý ročník, kde mají žáci na fér jednání učitelů spíše kladný názor, v celkovém hodnocení ale názor žáků devátého ročníku neovlivní průměrný výsledek. Téměř čtvrtina žáků má výhrady k chování některých svých spolužáků k učitelům. Žáci druhého stupně jsou spokojenější se vztahy ve svých třídách mezi sebou navzájem o něco více než je tomu na jiných školách, největší spokojenost je v šestém a devátém ročníku. Žáci prvního stupně uvádějí ve svých odpovědích, že jim učitelé pomohou a poradí, výsledek je zde shodný s průměrem na ostatních sledovaných školách. Mohou se obrátit na učitele s prosbou o pomoc v menší míře než děti na jiných školách. Kamarády mají ve třídě téměř všichni žáci, výsledek je průměrný ve srovnání s ostatními školami. Podle vyjádření žáků prvního stupně se k sobě děti sice chovají hezky, pokud ale srovnáváme s ostatními školami, výsledek je podprůměrný. Výjimkou je pátý ročník, kde je výsledek nadprůměrný. Děti se ve srovnání s průměrem ostatních škol svěřují s problémy ve škole svým rodičům méně, výsledky jsou podprůměrné. Učitelé Podle jejich vlastního vyjádření se k žákům chovají spíše korektně, jsou o tom přesvědčeni ve stejné míře jako učitelé jiných sledovaných škol. Učitelé mívají podle svých vlastních slov častěji občas vážné výhrady k chování žáků k učitelům, než je tomu na jiných zúčastněných školách. Většina učitelů má pocit, že se žáci navzájem zesměšňují a ponižují jen občas a málokdy, celkově se žáci podle vyjádření učitelů ponižují navzájem v menší míře než je tomu jinde. Učitelé podle svého vyjádření spolupracují mezi sebou o něco méně než na jiných školách při plánování výuky a její realizaci. Vedení oceňuje práci učitelů v porovnání s ostatními školami ve stejné míře. Pokud se týká zasahování do rozhodnutí, která se týkají chodu školy a její budoucnosti, mají učitelé stejné možnosti jako jejich kolegové na ostatních školách. Pokud se týká spokojenosti s oceněním práce učitelů ze strany vedení, dá se říci, že je také ve shodě s průměrem ostatních škol. 8

9 S organizací chodu a řízení školy jsou vaši učitelé méně spokojeni ve srovnání s učiteli jiných škol. Rodiče jsou relativně spokojeni se vztahy žáků ve škole navzájem, jejich spokojenost je však o něco menší než odpovídá průměru, přestože v pátém a šestém ročníku jsou rodiče spokojenější se vztahy mezi žáky ve třídách než na jiných školách. V sedmém a devátém ročníku je spokojenost se vztahy ve třídě nižší oproti průměru. Jsou celkově spokojeni s tím, jak se k nim učitelé chovají, průměrně ve srovnání s ostatními školami. Nejméně jsou spokojeni rodiče žáků devátého ročníku, nejvíce a nadprůměrně pak rodiče žáků druhého a pátého ročníku. Spokojenost rodičů s řízením školy je na stejné úrovni jako na jiných školách. 8. Bezpečné a zdravé prostředí školy Rodiče Určité procento rodičů uvádí, že jejich dítě zažívá ve škole nebo kvůli ní strach. Žáci prvního stupně Ve druhém ročníku se některé děti bojí starších spolužáků, cesty do školy a ze školy, někoho ve třídě. Přesto 82 % žáků uvádí, že se nebojí ničeho. Ve třetím ročníku se děti bojí především starších spolužáků, někoho ve třídě, cesty do školy a ze školy, také jít na záchod, do šatny a do jídelny či družiny. Více než polovina dětí se však nebojí ničeho. Ve čtvrtém ročníku se děti většinou také nebojí, ale u některých dětí je patrný ojedinělý strach ze starších spolužáků, někoho ve třídě, a z cesty ze školy a do školy. V pátém ročníku se především dívky bojí starších spolužáků, vesměs se děti nebojí ničeho. Žáci druhého stupně Většina z nich ví, u koho ve škole hledat pomoc, kdyby zachytili známky šikany, kromě sedmého ročníku jsou si více či stejně jisti jako žáci na jiných školách. Podle svého vyjádření mají širší zkušenost s šikanou, než žáci na ostatních školách. 14 % dětí oproti průměrným 13 % bylo šikanováno, největší zkušenost s šikanou mají žáci šestého ročníku 23 % jich bylo šikanováno. 10 % žáků oproti 4 % žáků jiných škol přiznává, že se sami účastnili šikanování. Poměrně vysoké procento žáků bylo svědkem šikany, a 52 % žáků oproti 42 % žáků jiných škol slyšelo, že někoho šikanovali. Nejmenší zkušenost se šikanou mají žáci šestého ročníku. Rodiče nejsou více než na jiných školách znepokojeni chováním některých spolužáků k jejich dětem. Učitelé si však myslí, že negativní jevy se ve škole vyskytují méně často, než je tomu na jiných školách. Na otázku, jestli se problém šikany mezi žáky daří řešit efektivně, odpovídají spíše nejistě, na jiných školách jsou si učitelé svými postoji jistější. 9

10 9. Spolupráce Rodiče si ve srovnání s průměrem ostatních zúčastněných škol myslí, že spíše nemají možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost, 25 % rodičů nedokáže situaci posoudit. Většina rodičů je přesvědčena, že úroveň vzájemné spolupráce školy a rodiny je vyhovující. Cítí se být dostatečně informováni o dění ve škole, srovnatelně s rodiči na jiných školách. Termíny i způsoby komunikace se školou jim vyhovují více než rodičům na jiných zúčastněných školách. Mají zájem se spolupodílet především na řešení výchovných problémů, na spolupráci při některých školních projektech a organizaci některých mimoškolních aktivit. Učitelé si myslí, že rodiče spíše mají možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti. Také si myslí, že úroveň spolupráce s rodiči je spíše vyhovující. Většina rodičů se podle nich zajímá o práci a chování svých dětí ve škole podstatně více než rodiče žáků jiných škol. Rodiče by podle učitelů neměli zasahovat především do personálního obsazení, hodnocení žáků a metod výuky. O nezasahování rodičů do oblasti hodnocení žáků a cílů a směřování školy jsou více přesvědčeni než učitelé jiných škol. Žáci by podle učitelů neměli zasahovat do personálního obsazení, dále zejména do oblasti cílů a směřování školy, obsahu výuky, skladby předmětů. Žáci prvního stupně uvádějí, že rodiče se vesměs účastní besídek, výstav a akademií, výsledek je nadprůměrný. Žáci druhého stupně spíše nemají obavy z toho, že pokud by si na něco ve škole stěžovali, mohlo by jim to způsobit ještě větší problémy. Přesto však téměř pětina žáků odpovídá na tuto otázku nevím. Mají zároveň pocit, že pokud by chtěli něco změnit, mohlo by se jim to podařit častěji, než uvádějí žáci jiných škol. 10. Materiální zázemí Rodiče i učitelé jsou s materiálním zázemím školy více spokojeni, než na jiných školách, žákům druhého stupně se prostředí ve škole líbí také o něco více, než je tomu jinde. Učitelé a žáci prvního stupně jsou s jídlem ve školní jídelně spíše spokojeni, žáci druhého stupně pak o něco méně. 11. Klima učitelského sboru Hodnocení vedení školy Učitelé jsou rádi, že učí na vaší škole, ve srovnání s průměrem ostatních škol pak o něco více. V jejich přímé pedagogické práci jim překáží vykonávání dozoru o přestávkách, suplování na tyto oblasti činnosti si stěžují více než učitelé ostatních škol. Mezi činnosti, které je zdržují od přímé pedagogické práce, patří podle slov učitelů také administrativa. 10

11 Vedení učitelům spíše pomůže s odstraněním či vyřešením nedostatků v práci či problémů a učitelé cítí, že vedení jejich práci ocení. Do rozhodnutí, která souvisí s chodem a budoucností školy učitelé mohou zasahovat, dokonce ve větší míře než na jiných školách. Učitelé nejsou v takové míře jako jejich kolegové přesvědčeni o tom, že ředitel/ka pracuje s plným nasazením a v zájmu školy. Většina zvolila odpověď spíše ano. Stejně většina učitelů odpovídá na dotaz ohledně vysvětlení kritiky práce některého učitele. 25 % učitelského sboru ale neumí situaci posoudit. Vedení školy umí formulovat úkoly, které vyžaduje od učitelů, a má dobrý přehled o pracovních aktivitách všech učitelů. Vedení školy umí pomoci s problémem, který vyvstane při jednání s rodiči. Vztah s kolegy Učitelský sbor si myslí, že kolegové svou práci dělají spíše dobře. Na ostatních sledovaných školách si ale v tomto ohledu věří kolegové více. Učitelé podle svých slov spolupracují při plánování výuky a její realizaci dostatečně a jsou přesvědčeni, že se k žákům chovají korektně a přátelsky. Učitelé si navzájem věří. Pokud by nastal nějaký problém, se kterým by si nevěděli rady, kolegové by pomohli s jeho řešením. Chování některých kolegů ve škole obtěžuje pouze 12 % učitelského sboru. Ve stejné míře s odpověďmi kolegů na jiných školách hovoří většina učitelů mezi sebou i o osobních věcech, a opět stejné procento učitelů ve srovnání s ostatními školami se stýká i mimo školu. Většina učitelů více ve srovnání s průměrem, hovoří o přátelských vztazích mezi kolegy ve sboru. O supervizi či jinou možnost sdílení své práce nemají učitelé příliš zájem. Stres spojený s výukou Pro výkon své práce učitelé spíše mají dostatek učebních pomůcek. Skladba rozvrhu jim většinou také vyhovuje, odpovídají ve shodě s kolegy jiných škol. Ředitel/ka podle slov učitelů spíše dohlíží na to, jak učitelé plní své povinnosti a dodržují režim školy. Na školní přípravu mají vaši učitelé více času než kolegové na jiných školách a necítí se být tolik přetěžováni. Nežijí v permanentním stresu. Ve srovnání s jinými školami jim shodně občas ujíždí nervy. Někdo z učitelů má strach z některého žáka. Občas se stane, že je některý žák vůči učiteli vulgární, a snaží se učitele vyprovokovat k agresivitě, i když tato možnost je uváděna ve velmi nízkém procentu. Fyzicky žák učitele nikdy nenapadl. 11

12 8 % učitelů uvádí, že si je žáci natáčí na mobil, 16 % toto nedokáže posoudit. 8 % učitelů má zkušenost se sexuálními narážkami ze strany žáků vůči nim. Pětina učitelského sboru má strach z některého rodiče, uvádí to více učitelů než na ostatních školách. Také se občas stává, že někteří rodiče jsou vůči učitelům agresivní. 12. Školní NEJ Rodiče si nejvíce váží přístupu učitelů k žákům, přístupu učitelů k rodičům a kvalitního vybavení, toho si váží více než rodiče žáků jiných škol. Více než na jiných školách také oceňují vzhled budovy a výzdobu a vybavení tříd. Více než na jiných školách by rodiče přidali mimoškolní akce pořádané školou, zvýšili by počet volitelných předmětů. Nejvíce rodičů by ale zlepšilo vztahy mezi žáky navzájem. 39 % rodičů na škole nevadí nic. Učitelé Učitelé si cení především přátelských vztahů mezi učiteli, také mezi žáky a učiteli. V těchto oblastech včetně snahy učitelů o zlepšení a spolupráce s rodiči jejich kladné hodnocení převyšuje průměr na ostatních školách. Také si cení kvalitního vybavení. Mají však podstatně větší výhrady než je tomu na jiných školách ke špatné kázni a drzosti některých žáků k učitelům. Dále jim také více vadí přístup a neochota žáků a neochota některých učitelů ke změně. Žáci druhého stupně jsou rádi se svými kamarády a spolužáky. Baví je i akce, které škola pořádá, váží si výuky na PC. Více než jejich spolužáci na jiných školách oceňují vzhled budovy, vybavení tříd a zájem učitelů o to, co si myslí, a jejich ochotu. Podobně jako na jiných školách pak jsou nespokojeni se školní jídelnou, se způsobem a kvalitou výuky, špatnou kázní některých spolužáků. Více než jinde jim vadí malý výběr volitelných předmětů. 13. Souhrnné hodnocení Atmosféru školy hodnotí žáci prvního stupně průměrně, druhého stupně nadprůměrně, rodiče mírně podprůměrně, učitelé mírně nadprůměrně. Vnitřní vztahy jsou žáky druhého stupně hodnoceny nadprůměrně. Rodiči, učiteli a žáky prvního stupně jsou hodnoceny podprůměrně. Vnější vztahy hodnotili žáci prvního stupně mírně podprůměrně, rodiče a učitelé mírně nadprůměrně. Materiální podmínky hodnotili učitelé průměrně, žáci druhého stupně a rodiče nadprůměrně. 12

13 Kvalita výuky zaměřeno na znalosti - tato oblast byla hodnocena žáky druhého stupně, rodiči i učiteli podprůměrně. Kvalita výuky zaměřeno na kompetence hodnocení všech je opět podprůměrné, kromě žáků prvního stupně, jejichž hodnocení se pohybuje v pásmu průměru. Chování a výchova žáci prvního stupně, rodiče, žáci druhého stupně i učitelé hodnotí oblast chování a výchovy podprůměrně. 13

14 14. SWOT analýza školy Silné stránky (přednosti) Vedení školy Spádovost školy Vztah učitelů k žákům Vzájemná pomoc učitelů, přátelské vztahy, spolupráce Učitelé mohou zasahovat do rozhodnutí o chodu a budoucnosti školy Ocenění práce učitelů ze strany vedení, pomoc učitelům Žáci prvního stupně se do školy těší Učitelé učí na škole rádi a jsou spokojeni se svým povoláním Spolupráce rodiny a školy, rodiče se zajímají o dění ve škole Atmosféra školy Materiální zázemí Spokojenost žáků se školou Učitelé umí zaujmout žáky pro věc Chování učitelů k rodičům Žáci si váží kamarádů ve škole, vztahů ve třídách Důraz na samostatnost a odpovědnost žáků Slabé stránky (nedostatky) Podprůměrné naplňování cílů školy Málo samostatné práce na druhém stupni Málo práce ve skupinách a ve dvojicích Nezajímavé učení Málo volitelných předmětů Průběh výuky žáci jej neumí posoudit a vyhodnotit Neoblíbenost českého a cizího jazyka Šikana na škole Nevšímavost učitelů k projevům šikany Organizace chodu a řízení školy Kvalita výuky Školní jídelna Špatná kázeň a drzost některých žáků Nepoužívání nových metod a postupů v práci učitelů Příležitosti pro rozvoj školy Využít spádovosti školy Dát žákům více prostoru pro samostatnou práci a vyjádření vlastních názorů Využít zájmu učitelů o rozvoj školy Školní jídelna Věnovat pozornost projevům šikany Kvalita výuky Naplňování cílů školy Motivovat učitele k používání nových metod a postupů ve výuce Přidat do výuky samostatné projekty, které spojují více předmětů Více práce ve skupinách Vnější ohrožení rozvoje školy Spádovost školy Celkový stav společnosti, nedostatečná prestiž vzdělání obecně Lenost, pohodlnost žáků, nedostatek vůle Malá podpora a motivace žáků v rodině SWOT analýza poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. Výsledky vás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. Podrobné informace k SWOT analýze najdete v souhrnné zprávě. 14

15 Jak dále pracovat s takto vytvořenou SWOT analýzou SWOT analýzu můžeme chápat jako kombinaci dvou analýz (S-W a O-T). Vnější a vnitřní faktory však nepůsobí na chod školy izolovaně, díky této analýze zjistíme, kde jsou slabiny a rizika školy, která můžeme díky přednostem a příležitostem snížit či eliminovat. Kombinací vnitřních a vnějších faktorů získáme čtyři strategie dosahování úspěchu: SO využívání silných stránek na získání výhody (příležitostí) WO překonávání slabin (nedostatků) využitím příležitostí ST využívání silných stránek (předností) k čelení hrozbám (rizikům) WT minimalizování slabin a čelení hrozbám Tyto čtyři strategie nejsou oddělenými procesy, naopak se mohou překrývat, prolínat a navazovat na sebe. Jedno ze schémat strategických kroků by vypadalo např. takto: Uvědomíme si hrozbu, zjistíme příležitost a využijeme silných stránek, abychom tuto příležitost využili a udělali z ní další silnou stránku, tu pak využijeme k čelení hrozbám. Doporučení následujících kroků: SWOT analýza nám ukazuje, KDE jsme NYNÍ Diskuze vedení školy a pedagogického sboru nad KDE jsme NYNÍ a kde bychom chtěli být, porovnání stávajícího stavu a cílů školy (KAM směřujeme) Upřesnění plánů a cílů školy (ČEHO chceme dosáhnout) Zvolení strategie školy zahrnující využití silných stránek a příležitostí k dosažení cílů (JAK toho dosáhneme a pomocí jakých NÁSTROJŮ, popř. jak tyto nástroje získat) Sledovat, jak se TO DAŘÍ (zmapování situace po určité době, např. opakováním účasti v projektu Mapa školy, získáním zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů, vytvořením nové SWOT analýzy). 15

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy I Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ Roudnice nad Labem. Realizátorem

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků projektu MAPA ŠKOLY Mateřská škola Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa Mateřské školy. Realizátorem projektu je společnost

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Náměty ke koordinované práci s Anketami a k vytvoření souhrnných podkladů Příloha k evaluačním nástrojům Anketa pro rodiče, Anketa pro učitele a Tomáš Kohoutek Náměty ke koordinované práci s Anketami

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí DOTAZNÍK RODIČE (207 odevzdaných dotazníků) A. Podtrhněte prosím odpovídající tvrzení: hodí hodí částečně nehodí vůbec Mé dítě chodí do rádo 125 70 8 Škola mé dítě přetěžuje 7 36 149 K většině učitelů

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY na základních školách Nového Jičína Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky základních škol Nového Jičína z dotazníkového šetření Mapa pro ZŠ. ANALYTICKÁ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008 AUTOEVALUACE Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008 Hlavním cílem této autoevaluace bylo zhodnocení současného stavu školy, které bude sloužit jako zpětná vazby, prostřednictvím níž budou vyvozovány

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

GJP OČIMA STUDENTŮ TŘÍDY 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B

GJP OČIMA STUDENTŮ TŘÍDY 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B GJP OČIMA STUDENTŮ TŘÍDY 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B POČET STUDENTŮ: 98 STUDENTŮ Z TOHO CHLAPCI: 50; DÍVKY: 48 ŠKOLNÍ ROK: 2014/15 (SBĚR DAT: ZÁŘÍ-NYMBURK; LISTOPAD-GJP) Zdroj: http://grafickekresleni.cz/kresbaportretu-kresba-oci/

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok 2008 2009 Dr. Milan Rieger ředitel školy Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Na cestě k úspěšné škole

Na cestě k úspěšné škole Na cestě k úspěšné škole Na konci prvního pololetí školního roku 2014/2015 byla rodičům zaslána anketa sestavená pedagogickými pracovníky ZŠ Ronov nad Doubravou a nazvaná Na cestě k úspěšné škole. Jejím

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více