INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I"

Transkript

1 INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků projektu MAPA ŠKOLY Mateřská škola

2 Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa Mateřské školy. Realizátorem projektu je společnost SCIO. Dotazníkového šetření Mapa školy pro MŠ se v roce 2013 zúčastnilo respondentů ze 108 mateřských škol. Zpráva je tematicky rozdělena do deseti částí: 1. Hodnocení MŠ, ŠVP (TVP) Podmínky vzdělávání Průběh vzdělávání Vnitřní vztahy Spokojenost s MŠ Vnější vztahy a spolupráce s rodiči Školní NEJ Souhrnné hodnocení Extrémy SWOT analýza školy...9 Výsledky v této zprávě se často vztahují k souhrnným výsledkům za všechny mateřské školy. Proto je možné hledat položky, které se významně odchylují od průměrně dosahovaných hodnot, a interpretovat tak výsledky ve vztahu k ostatním školám. Průměr, ke kterému je škola porovnávána, je vypočítán pouze z výsledků škol, které se účastnily dotazníkového šetření. Závěr obsahuje shrnutí v podobě SWOT analýzy, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy či existujících příležitostí a ohrožení. Výsledky dotazníkového šetření je nutné vyhodnocovat vždy se zřetelem na specifické podmínky školy. Pouze vedení MŠ může ze znalosti prostředí, specifik a podmínek vaší mateřské školy posoudit, které údaje obsažené v závěrečné zprávě jsou pro školu důležité, a je nutné s nimi dále pracovat. Je potřeba brát v úvahu, že se jedná o subjektivní názory respondentů, které můžou být ovlivněny spoustou okolností někdy stačí jeden větší problém v konkrétní třídě, který může ovlivnit i ostatní respondenty, změna ve vedení školy apod. Pokud není návratnost dotazníků stoprocentní, mají častěji tendenci se vyjadřovat ti, kteří s něčím silně souhlasí nebo silně nesouhlasí, to pak může v souhrnných výsledcích způsobit vychýlení výsledků. Pro větší přehlednost jsme barevně odlišili části, kterým by mateřská škola měla věnovat zvýšenou pozornost, protože se jedná o její silné či slabé stránky a potenciální rizika. Zeleně jsou označena pozitiva, modře části, ve kterých se vyskytly větší názorové rozpory ať už v hodnocení jednotlivých skupin respondentů, nebo v porovnání s jinými MŠ. 2

3 1. Hodnocení MŠ, ŠVP (TVP) Definovaní hlavních cílů a hodnocení MŠ Rodiče Rodiče i vyučující měli za úkol vybrat pro svou MŠ nejpřiléhavější označení (vlastnosti) mohli vybrat i více možností. Rodiče, na rozdíl od hodnocení rodičů z jiných MŠ, kteří vidí svou MŠ nejčastěji jako školku, která respektuje děti, má k nim dobrý přístup a vede je k samostatnosti (73 %), se nejvíce přiklánějí k tomu, že vaše MŠ je dobře řízena, má kvalitní vedení, které podporuje dobré učitele. Na vaší škole rodiče oceňují také větší měrou pěkné prostředí, pořádání akcí pro rodiče a děti, bezpečnost školy, dostatek personálu a důraz na zdravou výživu dětí. Vaši školu celkově rodiče oceňují lépe než rodiče z jiných mateřských škol. Rodiče měli také za úkol vybrat cíle, které očekávají, že bude jejich MŠ při práci s dětmi plnit. Nejčastěji si přejí, aby MŠ nabídla dětem různé zájmové aktivity. To si přeje 91 % rodičů oproti průměru rodičů ostatních škol, který je 79 %. Ve větší míře také očekávají, že vaše mateřská škola jejich děti pohlídá. Jiná očekávání se pohybují ve srovnání s ostatními školami v pásmu podprůměru. Učitelé Podobně jako rodiče, také učitelé vidí v současné chvíli velký přínos MŠ v tom, že pořádá akce pro rodiče a děti. Učitelé více oceňují tvořivou a bohatou náplň vaší školy, podnětné prostředí, ke kterému jistě přispívají zejména oni. Podle jejich vlastních slov škola respektuje děti, má k nim dobrý přístup a vede je k samostatnosti. Učitelé jsou spokojeni i s pěkným prostředím, o něco méně pak než jejich kolegové z jiných škol také s bezpečností a zdravou výživou pro děti. V odpovědích 1 a 2 vidíme rozdíl ve spokojenosti učitelů a rodičů. Na rozdíl od rodičů učitelé nejsou v celkovém hodnocení příliš spokojeni s řízením školy, s vedením. Oproti názoru rodičů se jim vaše škola nejeví jako otevřená ke komunikaci, vstřícná. Značná část vyučujících je spokojena se vzdělávacím programem, podle kterého vedou v MŠ výuku. Jeden z vyučujících však spokojen není. Na ostatních MŠ se nespokojenost s ŠVP prakticky nevyskytuje. Přesto jsou prakticky všichni vyučující schopni program ŠVP naplňovat. 2. Podmínky vzdělávání S časovým rozmezím pro příchod do MŠ jsou spokojeni téměř všichni rodiče i učitelé. Rodiče i učitelé odpovídají téměř ve shodě s rodiči a učiteli na jiných školách. V další otázce se rodiče mohli vyjádřit, zda by přivítali některá organizační opatření. Možnost přivádět dítě do MŠ kdykoli podle svých potřeb by přivítalo téměř ve shodě s ostatními rodiči 18 % z nich. 8 % rodičů by rádo vstupovalo volně do tříd. Ovšem rodiče na vaší škole cítí více potřebu prodloužení provozní doby, také je mnohem více zajímá provozní doba o prázdninách. 3

4 73 % rodičů konstatuje, že na toaletách nejsou oddělené boxy, WC v MŠ dětem neumožňuje intimitu. Názory rodičů na změny v jídelníčku jsou spíše nejednotné. 35 % rodičů by nic neměnilo. Více ovoce a zeleniny by přivítalo 18 % rodičů a 14 % rodičů, více než činí průměr na jiných školách, by méně sladilo nápoje. Vybavení hračkami a výukovými pomůckami hodnotí rodiče průměrně, shodují se s rodiči ostatních škol. Nadprůměrného hodnocení se od rodičů dostává vaší školní zahradě a prostoru ve třídě pro pohybové aktivity, většina rodičů je rozhodně spokojena. Víceméně ve shodě s rodiči na jiných školách pak je hodnocen dostatek prostoru a náčiní pro pohybové aktivity. Všichni učitelé jsou spokojeni nebo spíše spokojeni s vybavením pro výuku (otázka zněla: Máte k dispozici veškerý materiál, hračky a vzdělávací pomůcky potřebné pro řádný výkon vaší práce?) Podobně je tomu při rozpisu služeb ve třídě žádný z učitelů není vysloveně nespokojen. O další vzdělávání mají zájem všichni učitelé. Učitelé na rozdíl od kolegů na jiných školách nemusí v práci vykonávat činnosti, které přímo nesouvisejí s jejich pedagogickou činností. Všichni učitelé jsou spokojeni se školním jídelníčkem, všem vyhovuje provozní doba školy. Provozní zaměstnanci nejsou jednotní v názoru na materiál a vybavení potřebné pro výkon své práce. Zatímco polovina je spíše spokojena, třetina je rozhodně nespokojena. Celkový výsledek je silně podprůměrný. Občas je jejich práce narušována nějakými překážkami, někteří téměř vždy a někteří občas pracují i přesčas. Většina nemá samostatnou místnost pro odpočinek a převlečení. Všichni jsou však spokojeni s vedením školy, spokojenější než jejich kolegové na jiných školách jsou pak s chováním žáků, s organizací práce, s finančním ohodnocením a vztahy na pracovišti. Naopak podprůměrně jsou spokojeni s pracovním prostředím a pracovní dobou. 3. Průběh vzdělávání S množstvím nejrůznějších akcí pořádaných pro děti jsou učitelé spokojeni, nicméně ne tolik jako učitelé na jiných MŠ. Rodiče na tuto otázku přímo neodpovídali, ale v otázce č. 1 na MŠ ocenili právě to, že pořádá akce pro rodiče a děti. Učitelé považují čas na adaptaci každého dítěte po jeho nástupu do MŠ za dostatečný. Jsou spíše přesvědčeni, že mají dostatek informací o každém dítěti po jeho nástupu do školy. Více než polovina vyučujících se domnívá, že se nemohou dostatečně věnovat jednotlivým dětem podle jejich individuálních potřeb (zřejmě s výjimkou období adaptace žáků na MŠ). Na jiných mateřských školách odpovídají učitelé častěji, že mohou respektovat individuální potřeby a vývoj dětí. 4

5 Učitelé odpovídali také na to, které aktivity je pro ně u dětí nejnáročnější rozvíjet a které ani příliš nerozvíjejí. Zřejmě jsou na sebe ve své pedagogické činnosti náročnější než jejich kolegové na jiných školách. Ve velmi nadprůměrném hodnocení je totiž pro ně nejnáročnější rozvíjet vzdělávací aktivity, rozvíjet děti v hudebním cítění, dále v aktivitách podporujících samostatnost a logické myšlení. Učitelé vaší MŠ zároveň přiznávají, že v podstatě hudební aktivity nerozvíjejí, jeden z učitelů pak cítí slabiny v možnosti odpočinku dětí po aktivitách, v podpoře vztahů mezi dětmi, případně v jiných oblastech. Někteří na obě otázky odpověděli, že situaci neumí posoudit. S organizací dne ve školce jsou rodiče spokojeni, případně spíše spokojeni, naproti tomu jeden z učitelů spokojen spíše není. Z pohledu přepočtených bodů se hodnocení pohybuje pod průměrem ostatních MŠ. S délkou pobytu dětí na vycházce jsou téměř všichni rodiče spokojeni či spíše spokojeni, celkově pak spokojenější ve srovnání s průměrem ostatních škol. Podle vyjádření rodičů vaši učitelé umí pracovat s pozitivní motivací dětí. Podle vyjádření rodičů děti nejsou násilně nuceny do jídla a téměř v souladu s učiteli si rodiče myslí, že i pomalejší děti by měly mít možnost jíst tak dlouho, jak potřebují. Přesto se jeden z učitelů domnívá, že by čas na jídlo měly mít děti omezen, celkově jsou odpovědi učitelů na toto téma váhavější oproti průměru odpovědí učitelů jiných škol. Více než polovina učitelů se domnívá, že děti nemohou kdykoli přerušit prováděnou činnost a odpočinout si, pokud to potřebují. Podle rodičů i učitelů se děti do her pouštějí spontánně či spíše spontánně a bez obav z chyby, ovšem ve srovnání s jinými školami jsou děti o něco méně spontánní. Rozdílně se učitelé i rodiče dívají na organizaci odpočinku po obědě. Spokojeno s ní spíše není 9 % rodičů. V přepočtu na body se ale toto hodnocení pohybuje pod průměrem všech zapojených škol. Rodiče však nejsou v názoru jednotní. Zatímco 29 % z nich si myslí, že děti s nižší potřebou spánku mají možnost vykonávat jinou klidnou aktivitu, 27 % rodičů je spíše přesvědčeno o opaku. Učitelé ovšem rozhodně či spíše souhlasí s tím, aby dětem, které méně spí, byla nabídnuta jiná alternativa. Jsou zřejmě více nakloněni respektování individuálních potřeb dítěte, i když to přináší větší nároky na ně samotné. V několika případech (2 %) se rodiče domnívají či spíše domnívají, že problémy s dodržováním hygieny nejsou s dětmi (rodiči) řešeny příliš citlivě (diskrétně). 4. Vnitřní vztahy 25 % rodičů se domnívá, že se k jejich potomkovi ostatní děti ve školce chovají velmi dobře, 73 % rodičů si myslí, že vztah ostatních dětí k jejich dítěti je dobrý. Pouze 2 % rodičů hovoří spíše o špatném vztahu k jejich dítěti. I to zřejmě přispívá k podprůměrnému hodnocení ve srovnání s odpověďmi rodičů na jiných školách. 5

6 S chováním učitelů a ostatních zaměstnanců k dětem jsou rodiče spokojeni. Učitelé vztahy mezi sebou navzájem hodnotí nejčastěji jako velmi dobré (57 %) nebo jako vyhovující (43 %). Učitelé na jiných MŠ vztahy mezi sebou v průměru hodnotí podobně. S organizací chodu MŠ je většina učitelů spíše spokojena, ale méně, než je obvyklé na ostatních MŠ. Jeden z učitelů je spíše nespokojen. S řízením MŠ však je spíše spokojeno 71 % vyučujících, vysloveně nespokojen není žádný, přesto je výsledek podprůměrný. Odpovědi učitelů na jiných školách byly v průměrném hodnocení přesvědčivější. Většina učitelů je také spíše spokojena s přístupem vedení k řešení či odstraňování problémů, na které při své práci vyučující narážejí, nicméně opět si nejsou ve svých odpovědích učitelé tak jisti, jako v průměru na jiných školách. Téměř třetina vyučujících je spíše nespokojena s tím, jak vedení oceňuje jejich práci. Rozhodně nespokojen je jeden učitel a celkový výsledek vyznívá ve srovnání ostatními školami nepříznivě. Většina učitelů přiznává, že jim občas z vedení chybí nějaká informace důležitá k jejich práci nebo by ji mohli dostat dříve. Provozní zaměstnanci jsou spokojeni či spíše spokojeni se spoluprací s pedagogickými pracovníky. Jen občas vedení podle jejich názoru zvýhodňuje pedagogické pracovníky před nimi samotnými. Polovina provozních zaměstnanců má dostatečný prostor k tomu, aby se mohli ke své práci vyjádřit, jeden má pocit, že se ke své práci rozhodně vyjádřit nemůže. Odpovědi spíše ano a spíše ne pak volilo po jednom z nich. Výsledek pak je podprůměrný, stejně jako u odpovědí na otázku, zda vedení pomůže při odstranění či vyřešení nějakého problému, odpovědi jsou podobné. Podle mínění 73 % provozních zaměstnanců vedení dokáže ocenit jejich práci, ale jeden z nich je naopak s oceněním práce ze strany vedení spíše nespokojen. 5. Spokojenost s MŠ S prostředím v MŠ (vzhledem tříd, chodeb atd.) jsou spokojeni prakticky všichni rodiče i učitelé. Atmosféru ve třídě rozhodně ocenilo 61 % všech zapojených rodičů a 71 % z nich by si pro své dítě znovu vybralo stejnou školku. Pouze 5 % rodičů má pochybnosti. Podobně hodnotí rodiče atmosféru v celé MŠ. Také část učitelů potvrdila, že rozhodně ráda učí právě ve vaší MŠ, více než polovina učitelů pak spíše ráda na škole učí. To se projevuje na hodnocení spokojenosti ze strany učitelů. Kvůli váhavějším, i když kladným odpovědím pak výsledek ve srovnání se spokojeností na jiných školách vyznívá podprůměrně. Provozní zaměstnanci jsou v hodnocení atmosféry školy nejednotní. Rozhodně kladně ji hodnotí 67 % z nich, ale jeden z nich ji spíše kladně nehodnotí. 6

7 6. Vnější vztahy a spolupráce s rodiči Část rodičů (11 %) spíše není a 2 % rozhodně nejsou spokojeni s tím, jak jsou ze strany MŠ informováni o dítěti, programu a dění ve školce nebo o případných problémech. Ovšem podstatně větší část rodičů spokojena je. 31 % rodičů zaškrtlo, že by přivítali častější individuální schůzky MŠ rodič (průměr všech MŠ je 28 %). Ovšem rodiče vašich žáků by si více než rodiče na jiných školách přáli také více individuálních schůzek s odborníky, více odborných přednášek, více společných diskusí o cílech a směřování školy, 39 % jich má také zájem na rozšíření nabídky zájmových kroužků. Jsou spokojeni s diskrétností učitelů, s ochranou svého soukromí. S informacemi na internetových stránkách MŠ jsou rodiče až na výjimky spokojeni. Rodiče si myslí, že spíše mají reálnou možnost ovlivňovat průběh vzdělávání svého dítěte. Učitelé se domnívají, že se rodiče dostatečně zajímají o práci a chování svých dětí v MŠ. Také spolupráci a komunikaci s rodiči považují za dobrou. Ovšem spolupráci s odborníky vidí jako nevyhovující jeden učitel, jeden pak jako spíše nevyhovující. Rodiče podle nich spíše nemají reálnou možnost ovlivňovat chod MŠ a průběh vzdělávání, zajímavé je, že rodiče si myslí spíše opak. 7. Školní NEJ Učitelé i rodiče měli za úkol vybrat z nabídky jednu až tři možnosti, čeho si na mateřské škole nejvíce váží. Obě skupiny respondentů měly na výběr ze třinácti možností. V dalších otázkách pak učitelé i rodiče vybírali tři nejhorší skutečnosti v MŠ, které podle jejich názoru potřebují změnit. Učitelé Učitelé nejlépe a nadprůměrně hodnotili svůj přístup k dětem (86 %), dále, rovněž nadprůměrně, kvalitu vzdělávání, také si vysoce nadprůměrně cení své snahy o zlepšení (57 %). Část učitelů, pak ještě vybrala kvalitní vybavení. Dva učitelé jsou nespokojeni s prezentací mateřské školy, dále s něčím jiným, co však blíže nespecifikovali. Jeden učitel je nespokojen s neochotou některých svých kolegů ke změně a s kázní některých dětí. Rodiče I rodiče nejvíce ocenili přístup učitelů k dětem (82 %), průměrná hodnota všech zapojených MŠ je nižší (79 %). 38 % rodičů označilo za nejlepší na školce otevřenost vůči rodičům. Rodiče nadprůměrně ocenili vedení školy, nabídku jídla a kvalitní vybavení. Rodiče nebyli ve výběru negativ příliš jednotní. Největší část (45 %) by neměnila nic, některým rodičům vadí, a to více než na jiných školkách, neochota některých učitelů ke změně, kázeň a drzost některých dětí, vztahy mezi dětmi navzájem. 7

8 8. Souhrnné hodnocení Rodiče jsou v názoru na MŠ jednotnější než učitelé. Současně jsou s MŠ spokojenější. Na MŠ oceňují zejména kvalitní vybavení, přístup učitelů k dětem, otevřenost a vstřícnost školy, vedení školy. Jsou zároveň i náročnější v požadavcích na častější individuální schůzky MŠ rodič, schůzky s odborníky, přednášky, setkání. Přivítali by rozšíření nabídky výuky o prázdninách. Učitelé nejsou v hodnocení školy jednotní v některých oblastech. Nejvíce oceňují svůj přístup k dětem, váží si kvality výuky, kvalitního vybavení a své snahy o zlepšení. Dva z učitelů by změnili prezentaci mateřské školy, dva mají blíže nespecifikované výhrady. Jeden z učitelů je nespokojen s kázní žáků, s neochotou svých kolegů ke změně. 9. Extrémy Extrémy vystihují oblasti, ve kterých je výsledek vaší MŠ výrazně odchýlen od souhrnných výsledků všech zapojených MŠ. Zda je daná odlišnost pro vaši školu důležitá, můžete ovšem posoudit pouze vy ze znalosti prostředí, specifik a podmínek vaší mateřské školy. Výsledky podle odlišností tedy neberou do úvahy absolutní výsledek, ale pouze ho srovnávají s ostatními školami. V takovém případě se může stát extrémním i takový výsledek, kdy většina respondentů sledované MŠ odpoví spíše ano, zatímco na jiných školách většina respondentů volila odpověď rozhodně ano. Z pohledu učitelů se mezi záporné extrémy dostala: organizace dne v MŠ, atmosféra v MŠ, spokojenost se svým působením v MŠ, spokojenost s řízením MŠ, pomoc ze strany vedení s odstraněním problémů, spontánní aktivity dětí. Podle hodnocení rodičů pak v této souvislosti můžeme uvést zejména: organizaci dne, organizaci odpočinku po obědě a nedostatek intimity dětí na WC. Mezi záporné extrémy podle hodnocení provozních zaměstnanců patří zejména: nedostatečný prostor pro vyjádření se k jejich práci, pomoc ze strany vedení při případných problémech. 8

9 10. SWOT ANALÝZA ŠKOLY Silné stránky (přednosti) děti mají po nástupu do MŠ dostatečný čas na adaptaci rozpis služeb ve třídě atmosféra ve třídách a v celé MŠ školní jídelníček pobyt dětí na vycházce pozitivní motivace dětí respekt k dětem důraz na samostatnost dětí tvořivá, bohatá náplň práce, podnětné prostředí školní zahrada aktivní trávení volného času vztahy mezi dětmi vztahy mezi učiteli a nepedagogickými pracovníky zájem učitelů o další vzdělávání rodiče se zajímají o dění v MŠ spokojenost rodičů s MŠ, s vedením, s otevřeností a vstřícností školky akce pořádané pro rodiče a děti prostředí školy a tříd (výzdoba) Příležitosti pro rozvoj školy rodiče oceňují přístup učitelů k dětem častější individuální schůzky MŠ rodič možnost přivádět dítě do MŠ kdykoliv podle potřeb rodičů vzájemná komunikace vedení a učitelů spolupráce s odborníky spontánní aktivity dětí praktická podpora učitelů v možnostech respektování individuálních potřeb dětí zajištění intimity dětí na WC podmínky provozních zaměstnanců rozšíření provozní doby v období prázdnin učitelé mají zájem o další vzdělávání rozšíření nabídky zájmových kroužků podpořit vzdělávací aktivity především v oblastech podporujících samostatnost a logické myšlení dětí, v hudební oblasti Slabé stránky (nedostatky) učitelé se nemohou vždy věnovat dětem podle jejich individuálních potřeb nespokojenost některých učitelů s vedením, s otevřeností a vstřícností školy provozní doba o prázdninách, délka provozní doby spolupráce s odborníky nedostatek individuálních setkání rodičů s učiteli, přednášek nedostatek času na spontánní hru dětí organizace dne v MŠ děti nemohou přerušit aktivitu a odpočinout si nejednotnost učitelského sboru intimita dětí na WC nespokojenost provozních zaměstnanců s materiálním vybavením, místem na odpočinek, s prací přesčas náročnost vzdělávacích aktivit v oblasti hudební, v oblastech podporujících samostatnost a logické myšlení Vnější ohrožení rozvoje školy provozní doba o prázdninách vyšší nároky rodičů na MŠ SWOT analýza poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. Výsledky vás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. Podrobné informace k SWOT analýze najdete v souhrnné zprávě. 9

10 Jak dále pracovat s takto vytvořenou SWOT analýzou SWOT analýzu můžeme chápat jako kombinaci dvou analýz (S-W a O-T). Vnější a vnitřní faktory však nepůsobí na chod školy izolovaně. Díky této analýze zjistíme, kde jsou slabiny a rizika školy a co můžeme díky přednostem a příležitostem snížit či eliminovat. Kombinací vnitřních a vnějších faktorů získáme čtyři strategie dosahování úspěchu: SO využívání silných stránek na získání výhod (příležitostí) WO překonávání slabin (nedostatků) využitím příležitostí ST využívání silných stránek (předností) k čelení hrozbám (rizikům) WT minimalizování slabin a čelení hrozbám Tyto čtyři strategie nejsou oddělenými procesy, naopak se mohou překrývat, prolínat a navazovat na sebe. Jedno ze schémat strategických kroků by vypadalo např. takto: Uvědomíme si hrozbu, zjistíme příležitost a využijeme silných stránek, abychom z této příležitosti udělali další silnou stránku, tu pak využijeme k čelení hrozbám. Doporučení následujících kroků: SWOT analýza nám ukazuje, KDE jsme NYNÍ Diskuze vedení školy a pedagogického sboru nad KDE jsme NYNÍ a kde bychom chtěli být, porovnání stávajícího stavu a cílů školy (KAM směřujeme) Upřesnění plánů a cílů školy (ČEHO chceme dosáhnout) Zvolení strategie školy zahrnující využití silných stránek a příležitostí k dosažení cílů (JAK toho dosáhneme a pomocí jakých NÁSTROJŮ, popř. jak tyto nástroje získat) Sledovat, jak se TO DAŘÍ (zmapování situace po určité době, např. opakováním účasti v projektu Mapa školy, získáním zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů, vytvořením nové SWOT analýzy). 10

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy I Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ Roudnice nad Labem. Realizátorem

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků z projektu MAPA ŠKOLY 2013 Základní škola, Komenského 95, Lázně Bělohrad (CFKO) Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008 AUTOEVALUACE Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008 Hlavním cílem této autoevaluace bylo zhodnocení současného stavu školy, které bude sloužit jako zpětná vazby, prostřednictvím níž budou vyvozovány

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY na základních školách Nového Jičína Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky základních škol Nového Jičína z dotazníkového šetření Mapa pro ZŠ. ANALYTICKÁ

Více

MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Každoročně v naší mateřské škole oslovujeme rodiče našich dětí, aby se vyjádřili k níže uvedeným otázkám. Z dotazníkového šetření,

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Příloha III SITUAČNÍ (SWOT) ANALÝZA

Příloha III SITUAČNÍ (SWOT) ANALÝZA Příloha III SITUAČNÍ (SWOT) ANALÝZA SWOT analýza je vhodným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. Jádro metody spočívá

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015 Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 204/205 Úvod Dotazníky přinášejí informace, které pomáhají k rozvoji školky. Výsledky dotazníkové ankety budou na počátku příštího školního roku využity k diskusi s

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Náměty ke koordinované práci s Anketami a k vytvoření souhrnných podkladů Příloha k evaluačním nástrojům Anketa pro rodiče, Anketa pro učitele a Tomáš Kohoutek Náměty ke koordinované práci s Anketami

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Závěrečná ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY 1 Vymezení a specifikace řešeného problému Problém řešený v tomto dokumentu vyplývá z řady negativních reakcí zákazníků,

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/34313 Obrázek č. 1: Budova ÚMG AV ČR, Praha Krč 1 1 Září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Stručné informace o Projektu... 4 3 Jednotlivé

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více