II. Ochrana práv osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Ochrana práv osob"

Transkript

1 II. Ochrana práv osob Pečovatelská služba je poskytována jednak na středisku pečovatelské služby, také v terénu v domácnostech klientů. Pečovatelka je povinna se řídit etickými pravidly a dbát dodržování zásad lidských práv a ostatních pravidel občanského soužití. 5. Pravidla pro uplatňování vlastní vůle Klienti (bez ohledu na národnost, rasu, politickou příslušnost, věk a pohlaví) mají právo se rozhodnout jaké služby a v jakém rozsahu jim budou poskytovány Služba nabízí možnosti řešení situací, upozorní na případná rizika a současně je klientům ponechána svobodná volba v rozhodnutí Klient může kdykoliv od smlouvy, případně od určité služby, odstoupit a opětovně o službu požádat Klient má právo na důstojné zacházení, právo na svobodu pohybu a na svobodnou vůli Klient má právo rozhodnou se o svém vzhledu, délce vlasů a vousů apod. má právo se rozhodnout kdo mu bude pomáhat s osobní hygienou Klient má právo požádat v intimních situacích (hygiena) použití zástěny, případně toaletního křesla Klient má právo se zamknout v koupelně nebo na WC Klient má právo na při podávání jídla rozhodnout o způsobu stolování Situace, kdy může docházet k porušení práv klienta porušení práva na soukromí porušení práva volby porušení práva na důstojnost Opatření k předcházení porušování práv klienta pečovatelka oslovuje důstojně všechny klienty, vyká jim, nepoužívá slova k oslovování dětí, pokud si klient přeje oslovuje jej křestním jménem pečovatelka dbá na zachování soukromí klienta např. při osobní hygieně se řídí pokyny klienta, neumožní vstup dalších osob do prostoru, kde je vykonávána hygiena - 1 -

2 při sjednání služby rozvozu obědů informuje klienta o možnosti výběru stravy, seznámí klienty s jídelníčkem a pevným časem dodávky obědů, klient má svobodnou volbu ve výběru, pečovatelka jeho volbu respektuje pečovatelka před vstupem do domácnosti zazvoní, zaklepe a vyčká příchodu klienta, bez vědomí klienta nepouští do bytu žádnou jinou návštěvu pečovatelka zachovává mlčenlivost, pokud je požádána o poskytnutí informací jiné osobě, je to jen se souhlasem klienta. Výjimkou je stav, kdy by mohlo dojít k ohrožení života klienta např. zdravotní stav. pečovatelka nezasahuje do soukromí a do osobních věcí klienta, pouze, je-li o to požádána, nesděluje žádné osobě údaje jako např. datum narození, výši důchodů a ostatních požitků, nezajímá se o rodinné poměry klienta pečovatelka klientovi nevnucuje své názory a politické přesvědčení pečovatelka klientovi nevnucuje služby, pouze podá informaci o poskytovaných službách a jejich cenách, klient má svobodnou volbu v rozsahu služby pečovatelka poskytne službu ve stanovenou dobu, nenechá klienta bezdůvodně čekat, pokud se tak stane, vždy se neprodleně klientovi omluví, případně jej o zdržení předem informuje pečovatelka plní své úkoly v souladu s morálními zásadami a sociálním cítěním Opatření při porušení práv klienta při porušení práva klienta menšího rozsahu je pečovatelka povinna se omluvit klientovi osobně, popřípadě v přítomnosti nadřízeného pracovníka při porušení práva klienta ve větším rozsahu bude pečovatelce odebráno osobní ohodnocení v rozsahu stanoveném vedoucím organizace, dále budou odebrány i odměny v rozsahu stanoveném vedoucím organizace při hrubém porušení bude v souladu se zákoníkem práce uděleno napomenutí, případně rozvázán pracovní poměr při spáchání trestného činu bude jednání pečovatelky oznámeno orgánům činným v trestním řízení Opatření při porušení práv pečovatelky Při nevhodném chování klienta k pečovatelce je postupováno následovně při slovním napadení pečovatelka upozorní klienta na nevhodnost jeho slovníku, požádá klienta o vedení rozhovoru pouze v rámci poskytované služby po návratu na pečovatelské středisko tuto skutečnost zapíše do dokumentace s vyznačením data a stručného popisu - 2 -

3 při hrubším slovním napadení, je postupováno obdobně, pouze tento incident oznámí pečovatelka svému nadřízenému, pokud se bude jednat o klienta duševně nemocného, informuje pečovatelka někoho z rodinných příslušníků při fyzickém napadení pečovatelky, pečovatelka ihned opustí domácnost klienta a celou záležitost neprodleně oznámí nadřízenému, který spolu s pečovatelkou navštíví domácnost klienta, kde se celou záležitost snaží vyřešit domluvou a upozorní klienta, že v případě opakování bude poskytování služby ukončeno. Pokud se bude jednat o klienta duševně nemocného, bude jednání probíhat za účasti rodinného příslušníka, pokud by se jednalo o napadení, při kterém by došlo k ublížení na zdraví, je okamžitě přivolána policie při sexuálním obtěžování je postupováno obdobně jako při fyzickém napadení Střet zájmu ke střetu zájmu mezi klientem a pečovatelkou může docházet např. v těchto situacích: - při podání jídla (například diabetik vyžaduje sladké jídlo) pečovatelka klienta poučí o nevhodnosti stravy vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, ale pokud klient na požadavku trvá, vyhoví klientovi - pokud není klient spokojený s kvalitou a množstvím jídla, pečovatelka spolu s klientem sepíše jeho stížnost a druhý den ji pečovatelka předá vedoucí školní jídelny - klient není spokojen s provedenou službou např. praní prádla, pečovatelka s klientem konzultuje jeho požadavky a dle možností vyhoví požadavkům klienta - pečovatelka se nedostaví ke klientovi ve sjednanou dobu, po dostavení se omluví a v rámci možností vysvětlí, proč ke zpoždění došlo, pokud nevykoná potřebnou službu, domluví si jiný termín - klient vyžaduje službu v hodinách mimo pracovní dobu pečovatelky, tak pečovatelka s klientem probere dané možnosti a vysvětlí, kdy je možné službu sjednat - klient není spokojen s měsíčním vyúčtováním služby, pečovatelka překontroluje vystavené paragony, s klientem provedou rekapitulaci položek - klient nařkne pečovatelku z nevhodného chování, případně krádeže, tak pečovatelka neodkladně informuje svého nadřízeného a pokusí se s klientem situaci řešit - klient požaduje doprovod k lékaři mimo zdravotní středisko Bobrová, tak pečovatelka klientovi vysvětlí možnosti, popř. domluví s praktickým lékařem převoz sanitním vozem - 3 -

4 - klient požaduje jiné služby, které není pečovatelská služba schopna zajistit, tak pečovatelka klientovi zajistí kontakt na organizaci, která požadované služby zajišťuje - klient požaduje vyšší kvalitu služby za úplatek, tak klienta pečovatelka upozorní, že služby jsou mu poskytovány v rozsahu sjednaném ve smlouvě a dle ceníku 6. Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením pečovatelka zachovává mlčenlivost pečovatelka poskytuje službu v termínu dohodnutém s klientem, případně bez zbytečné prodlevy pečovatelská služba informuje veřejnost pomocí webových stránek, letáků, místního zpravodaje a ostatních sdělovacích prostředků o potřebě služby pečovatelka při doprovodu klienta na jím požadované pochůzky (lékař, úřad, pošta apod.) respektuje přání klienta na doprovod v civilním oděvu a i ostatní chování ke klientovi přizpůsobuje tak, aby nevzbuzovali zbytečnou pozornost ostatních občanů chování ke klientovi musí být důstojné a uctivé oslovování klientů musí být zdvořilé paní pane, spojené s příjmením a vykáním, po dohodě a se souhlasem klienta (vzhledem také k věkovému rozdílu) je možné i oslovování křestním jménem pečovatelka provede záznam do dokumentace klienta Pravidla pro přijímání darů Dar pro organizaci - peněžitý dar na peněžitý dar se vždy sepisuje darovací smlouva, kde je vyznačen dárce i obdarovaný, darovaná částka, případně účel daru a datum podpisu darovací smlouvy. V případě, že dárce hodlá zůstat v anonymitě, kolonka v darovací smlouvě se nevyplňuje. Dar má právo přijmout pečovatelka, statutární zástupce, případně pokladní organizace. Pokud dar přijímá jiná osoba než pokladní, je její povinnosti jej ihned po obdržení předat do pokladny organizace spolu s darovací smlouvou. Darovací smlouvu podepisuje statutární zástupce organizace, ostatní pouze svým podpisem potvrdí převzetí daru. Darovací smlouva podléhá schválení statutárním orgánem. - materiální dar - jedná se o materiál, který pečovatelka použije přímo při výkonu služby např. žiletky, hygienické a kosmetické přípravky, tekutá mýdla apod. Tyto nejsou vedeny v žádné evidenci, pouze pečovatelka do svých záznamů, kde vyznačí jméno dárce a stručný popis darovaného materiálu a počet kusů. Tento materiál pečovatelka běžně spotřebovává při výkonu služeb

5 - majetkový dar - pokud se jedná o dar větší hodnoty než 3000 Kč, sepisuje se také darovací smlouva se všemi náležitostmi výše uvedenými. Dar má právo za organizaci převzít statutární zástupce a pečovatelka. Smlouvu opatří podpisem pouze statutární zástupce. Smlouva je bez prodlení předána finanční účtárně. Pokud majetkový dar věnuje anonymní dárce, je též sepsána smlouva bez označení dárce. - pokud je majetkový dar menší hodnoty než 3000 Kč, tento dar dle přání dárce je i není možné sepsat darovací smlouvu, pokud dárce nepožaduje darovací smlouvu, napíše pečovatelka pouze hlášení do majetkové evidence, kde zapíše o jaký majetek se jedná, kolik kusů, typ nebo označení, datum přijetí daru a opatří dokument podpisem. Tento předá finanční účtárně. Všechny skutečnosti, které se týkají poskytnutého daru jak peněžního, tak nepeněžního, zaznamená pečovatelka ve svých záznamech. Dar určený zaměstnanci - peněžitý dar zaměstnanci nepřijímají - drobné dárky a pochutiny (kytičky, dárkový předmět, nealko nápoje, zákusek) pečovatelka příjme, poděkuje a ponechá si je. Tyto dárky není třeba nikde evidovat a zaznamenávat. Jsou brány jako projev dobré vůle a poděkování klienta pečovatelce - dar větší hodnoty pečovatelka z morálních důvodů nepřijímá. Pokud bude klient, případně rodina na daru pečovatelce trvat, pečovatelka vysvětlí, že tyto dary přijímat nemůže. Tento dar může přijmout pouze organizace. Pečovatelka nesmí svým jednáním naznačit požadavek daru, musí klienta upozornit, že za dar nebude poskytnuta služba lepší kvality, či sleva poplatku na službě. Všichni klienti mají právo na rovné zacházení. Dary nebudou přijímány : - od organizací, jejichž činnost se příčí dobrým mravům, případně hraničí s kriminální činností - od fyzických osob, jejichž jednání není v souladu se zásadami občanského soužití a morálního chování např. lichváři Za poskytnutý dar se dárci veřejně poděkuje, poděkování je možné umístit na nástěnce, ve zpravodaji a podobně. Vždy se respektuje přání dárce, pokud hodlá být anonymní, jeho přání je vyhověno. Vždy se respektuje úmysl dárce - obdarovat organizaci - dar zůstává pro potřeby organizace, - dar pro pečovatelku dar zůstává pečovatelce

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více