Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa"

Transkript

1 Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem, strostou měst IČO: Bnkovní spojení: KE Česká Líp Číslo účtu: /0100 Provozovtel: Českolipská regionální ndce "Severní Čechy" Útulek pro opuštěná zvířt Dobrnov 68 - Vyšehrd zstoupený: Ing. Jnem Vávrou, jedntelem IČO: Bnkovní spojení:ub Česká Líp Číslo účtu: /3400 I. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je zjišťování ustájení veterinární péče toulvých opuštěných zvířt odchycených n území měst Česká Líp v útulku v Dobrnově. II. Práv povinnosti smluvních strn 1. Provozovtel se zvzuje zjistit ustájení veterinární péči pro opuštěná, týrná toulvá zvířt odchycená n území měst Česká Líp dodná do útulku Městskou policií v České Lípě, nebo veterinárním lékřem, který má pro tento účel uzvřenou smlouvu s městem Česká Líp. Pro potřeby měst Česká Líp bude po dobu pltnosti smlouvy grntován kpcit v útulku ve výši 20 míst. 2. Provozovtel se zvzuje zjistit příjem nlezeného opuštěného zvířete (viz. bod 1 části II. této smlouvy) do útulku nepřetržitě po 24 hodin denně. 3. Zvířt bude dodávt do útulku Městská policie Česká Líp smluvní veterinární lékř n zákldě potvrzení Městské policie Česká Líp. 4. U kždého zvířete umístěného do útulku bude veden provozovtelem příslušná dokumentce (zejmén evidence o příjmu, pobytu, nákldech, oznčení předání zvířete novému mjiteli), včetně fotodokumentce. 5. Zvířt odchycená n území měst Česká Líp umístěná v útulku budou při příjmu oznčen provozovtelem evidenční známkou nejpozději od 1. ledn 1999 trvlým identifikčním znkem - mikročipem. 6. Provozovtel ručí z ustájení poskytnutí veterinární péče po celou dobu setrvání zvířete v útulku. 7. Provozovtel může pro objedntele zjišťovt i služby speciální (npř. čipování, kstrce psů koček) to n zákldě smosttné objednávky. Tyto služby budou fkturovány odděleně. 8. Zvíře umístěné do útulku bude původnímu mjiteli vydáno ž po předložení dokldu o zplcení skutečných nákldů spojených s odchytem pobytem v útulku. III. Cen prcí způsob finncování 1. Pltby z ustájení služby s tím spojené včetně veterinární péče budou prováděny formou vyúčtování předem slož~né pušální částky ve výši ,- Kč n čtvrtletí.

2 2. Částk bude objedntelem deponován n výše uvedený účet provozovtele vždy do 15. dne čtvrtletí. 3. Pltby budou počítány podle finnční náročnosti ve snze motivovt odbyt zvířt z útulku podle následujícího schémtu: 79,_vK~ z RSé,t p~,den při pobytu.prvních.zl dní:, pk 50,-Kč;,o den po dobuls~te~ného pobytu. Pokud by se do 1 roku od převzetí do útulku nenšel ~<tvý mjitel, přechází.zvíře do mjetku stáru., ~... '~""_ Provozovtel-předloží vždy 40,.10.,dne no~ého čtvrtletí vyúčtování spolu s přehledem.:,všech přijtých zvířt odchycených n území měst Ceská.Líp jejich délky pobytu v útulku...: ':', 5. Vždy k běžného roku se provede vyrovnání vyplcených pušálních záloh. V tomto, termínu se tké provede nrovnání vzhledem k inflci z uplynulé období provede se posouzení skutečně vynložených nákldů obě strny se dohodnou n přípdné změně, velikosti pušálních záloh n dlší období úprvě schémtu plteb to smosttným písemným dodtkem k této smlouvě. 6. Vyplcená záloh z Iv.čtvrtletí roku bude zúčtován smosttně nejpozději do 5.dny.,po uplynutí čtvrtletí...' :0':;-' ', IV. Snkce :1 I",". ",,,:...,.., \, 1. Při nesplnění podmínek této smlouvy je provozovtel povinen nvrátit městu Geská Líp v plné výši finnční prostředky čerpné n ustájení zvířete, u kterého 'došlo k porušení-smluvně stnovených podmínek. ;.!" I:;' 2. Zviní-li provozovtel porušení podmínek dných touto smlouvou, zpltí snkční pokutu ve výši do ,- Kč, která bude spltná do 1 měsíce od upltnění snkce. l~'.,.,r.: 3. Při nesplnění podmínek ze strny objedntele z hledisk nedodržení pltebních, podmínek bude upltněn pokut ve výši 0,05% z kždý zpočtý týden prodlení. '.; ". of V. Společná závěrečná ustnovení '..,,".f Ị 1: Smlouv se uzvírá n dobu 1 let od podpisu oběm smluvními strnmi. 2. Po oboustrnné dohodě lze též smlouvu prodloužit s tím, že procllóužen{je(nutnó"'ť'lárokovt lespoň 3 měsíce.před ukončením pltnosti této smlouvy.,,.. 3. Objedntél je oprávněn odstoupit od smjouvy,.)estliže, provoz?v~e.1, opkovně,~oruší smlouvou stnovené podmínky o porušení bude písemně objedntelem uvědóriíěn. Přitom,.. je objedntel' povinen uhrdit nákldy spojené s ustájením zvířt. Provozovtel dnem odstoupení od smlquvy objedntelem zstvuje příjem zvířt od objedntele.. 'J'.'.,~ " i \/ ( 4. Ínloltt nbývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních s~r.n. ::, _.. '.:' j "!\'1 5. Tto.smlouv může být \!př~sň0ván~ t~~.~<.?v~i) pouze pjserpnými dodtky, ~~~po dohodě obou smluvních strn. '". )" "..,' '. ; d' ~J 6. Tto smlouv je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; z nichž kždý l!lá pl.t:lť-0,.~rig~álu. Kždá.zt;- ~p:.!.l!~ích strn-obdrží po d eu stejnopisech..,...:~. ~: '~'J.,.~) I 'I 7. Právní vzthy touto smlouvou neuprvené 'se,;řídí.pltnými.ustnover :írp.~. občnského Qbc-ooclniQozákoníku.;.. ř=...; I...., r,..; '1 ';,_, '.!. J' ~ v, i","(' 1:'1,.. ~.).,. 1r I.~...:!,.., ";.j '!! j~-,3, ;; 'Ir. J!- -. S,.~ř.: ;.

3 - / Dodtek Č. 1 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná' zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pnem Petrem Skoknem, strostou měst Náměstí T. G. Msryk 1,47001 Česká Líp IČO: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: /0100 (dále jen objedntel) n strně jedné Českolipská regionální ndce "Severní Čechy"-Útulek pro opuštěná zvířt, zstoupená Ing. Jnem Vávrou, jedntelem Dobrnov 68 - Vyšehrd IČO: Bnkovní spojení: Union bnk.s. Česká Líp Č. účtu: /3400 (dále jen provozovtel) Ing. Jn Vávr Dobrnov 68 - Vyšehrd IČO: , DIČ: Bnkovní spojení: Union bnk.s. Česká Líp Č. účtu: /3400 (dále jen nový provozovtel) n strně druhé se dnešního dne d o hod I i n Dodtku Č. 1 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne to tkto: 1. Veškerá práv povinnosti ve smlouvě uvedené přebírá z Českotípskou regionální ndci "Severní Čechy" - Útulek pro opuštěná zvířt fyzická osob Ing. Jn Vávr - živnostenský list ev. č.: vydný dne Obecním živnostenským úřdem MěÚ Česká Líp. 2. Do vdní smlouv ze dne se mění v části smluvní strny tk, že místo stávjícího provozovtele bude uveden nový provozovtel. Osttní články odstvce předrnětné smlouvy zůstávjí nezměněny. 3. Veškeré dluhy ze smlouvy plynoucí jsou mezi objedntelem ptovozovte em k dnešnímu dni uhrzeny v souldu s předmětnou smlouvou. 4. Tento Dodtek Č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž kždá smluvní strn obdrží po jednom výtisku. 5. Dodtek nbývá účinnosti podpisem všech smluvních strn. V České Lípě dne 29. prosince 1998 ;.,z. ~ ~A ~

4 " Dodtek Č. 2 ke Smlouvě o ustájení zjišt'ování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pnem Petrem Skoknem, strostou měst Náměstí T.G.Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: /100 (dále jen "objedntel") n strně jedné Ing. Jn Vávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: , DIČ: Bnkovní spojení: ČS Česká Líp Č. účtu: /0800 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne dohodli n tomto Dodtku Č. 2 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne 2.l (dále jen "Smlouv"): Smlouv se mění tkto: I. 1. V čl. II. odstvci 1 poslední vět zní: "Počet zvířt odchycených n území měst Česká Líp předávných do útulku není nijk limitován." 2. Článek III. zní: "III. Cen prcí způsob finncování 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,- Kč z čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. 2. Finncování se uprví kždoročně podle ktuálního koeficientu inflce vyjádřené přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen stnoveného ČSú. První přehodnocení vůči inflci bude provedeno ž po uplynutí roku Úprv ceny bude vždy smosttným písemným dodtkem k této smlouvě.

5 3. V ei. V. odstvec 1 zní: "Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Kždý z účstníků má právo tuto smlouvu kdykoliv vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou." ' II. 1. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích. 2. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením Rdy měst Česká Líp č!!~/~j ze dne V České Lípě dne:.tj ILJ(J'?... ~ Město Česká Líp Petr Skokn, strost Ing. Jn Vávr Útulek.ci pro opuštěné psy IČO: Dobrnov 68 ~4878?~r.'1.-

6 ~ Dodtek č. 3 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pní Hnou Moudrou, strostkou měst áměstí T.G.Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: (dále jen "objedntel") n strně jedné Ing. Jn Vávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: , DIČ: Bnkovní spojení: GE Money Bnk Č. účtu: /0600 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne do hod I i n tomto Dodtku Č. 3 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne (dále jen "Smlouv"): I. Smlouv se mění tkto: 1. Článek III. zní: "III. Cen prcí způsob finncování 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,- Kč z čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. 2. Výše úhrd dle předchozího odstvce bude uprven kždoročně k dtu 1. července podle koeficientu vyjdřujícího míru růstu spotřebitelských cen publikovného Českým sttistickým úřdem z uplynulý rok. Úprv výše úhrd bude proveden vždy n zákldě předchozí písemné žádosti provozovtele učiněné nejpozději do běžného klendářního roku, to smosttným písemným dodtkem k této smlouvě, který bude uzvírán nejpozději do běžného klendářního roku.

7 II. 1. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích. 2. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením Rdy měst Česká Líp č.275/07 F ze dne V České Lípě dne:.1.f/ft! lm; v "V 7 4~ (J 1 V Ceske Lípě dne:. Ing. Jn Vávr~//./.. )/.' 1.1tu k v ) o opuštěné psy ICO: 65?!'~ 68,g487R ty _, Oobrnov

8 Dodtek č. 4 ke Smlouvě o ustájení zjišt'ování veterínární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pní Hnou Moudrou, strostkou měst Náměstí T.G.Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: /100 (dále jen "objedntel") n strně jedné' Ing. Jn Vávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: , DIČ: Bnkovní spojení: GE Money Bnk Č. účtu: /0600 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne dohodli n tomto Dodtku č. 4 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne (dále jen "Smlouv") : Smlouv se mění tkto: I. 1. Článek III. "Cen prcí způsob finncování", odst.l. zní: 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,- Kč (slovy: jednostotřicetjedentisícsedmsettřináctkorun českých) z čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. II. 1. Osttní ustnovení Smlouvy se nemění zůstávjí v pltnosti. 2. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích.

9 3. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením Rdy měst Česká Líp č. 430/08B/ ze dne v "V V Ceske Lípě dne:. v,'v.~ í r&." V P V Ceske Lípě dne:. Útu k pro opuštěné psy IČO: / Dobrnov68 18'

10 Dodtek Č. 5 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pní Bc. Hnou Moudrou, strostkou měst Náměstí T. G. Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: (dále jen "objedntel") n strně jedné Ing. Jn Vávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: , DIČ: Bnkovní spojení: GE Money Bnk Č. účtu: /0600 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne do hod I i n tomto Dodtku č. 5 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne (dále jen "Smlouv") : Smlouv se mění tkto: I. 1. Článek III. "Cen prcí způsob finncování", cdst.i. zní: 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,- Kč (slovy: jednostočtyřicettisícjedenáctkorunčeských) z čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. II. 1. Osttní ustnovení Smlouvy se nemění zůstávjí v pltnosti. 2. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích. 3. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem

11 4. Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením rdy měst Česká Líp č. 701/09/A ze dne \ \ V České Lípě dne:. V c k' L' v d dcp, '>- c91 es e Ipe ne: CE si(. Á.O ~---,1 0r.V: J<' v 'l.j.j; I' -::D Město Ceská Líp -».J.r Bc. Hn Moudrá, st ost.~.;r ~.:, Ing. Jn Vávr ~

12 Dodtek č. 6 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pní Bc. Hnou Moudrou, strostkou měst Náměstí T. G. Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: /100 (dále jen "objedntel") n strně jedné Ing. Jn Vávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: , DIČ: Bnkovní spojení: GE Money Bnk Č. účtu: /0600 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne dohodli n tomto Dodtku č. 6 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne (dále jen "Smlouv"): Smlouv se mění tkto: I. 1. Článek III. "Cen prcí způsob finncování", odst. 1. zní: 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,- Kč (slovy: jednostočtyřicetjedentisícčtyřistjedenáctkorunčeských) z čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. II. 1. Osttní ustnovení Smlouvy se nemění zůstávjí v pltnosti. 2. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích. 3. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem 1. července 2010.

13 ' Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením rdy měst Česká Líp č. 1015/101D ze dne IJ V České Lípě dne:. V ev k' L' v d 1 ~ LC)40 es e lpe ne:. Město Česká LíPd Bc. Hn Moudrá, strostk

14 Dodtek Č. 7 ke Smlouvě o ustájení zjišt'ování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pní Mgr. Hnou Moudrou, strostkou měst Náměstí T. G. Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: /100 (dále jen "objedntel") n strně jedné Ing. Jn Vávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: , DIČ: Bnkovní spojení: GE Money Bnk Č. účtu: /0600 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne dohodli n tomto Dodtku č. 7 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne (dále jen "Smlouv"): Smlouv se mění tkto: I. 1. Článek III. "Cen prcí způsob finncování", odst.l. zní: 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,- Kč (slovy: jednostočtyřicettřitisícepětsetřicetdvěkorunyčeské) z čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. 1. Osttní ustnovení Smlouvy se nemění zůstávjí v pltnosti. II. 2. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích. 3. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem

15 4. Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením rdy měst Česká Líp č. 87/G/2011 ze dne ' V České Lípě dne:. V České Lípě dne:.~~~~:.!..~.4 d Mesto cesk' lp v Mgr. Hn Moudrá, stros / Ing. Jn Vávr ~. Útulek pro opuštěné psy IČO: Dobrnov 68 ~

16 Dodtek č. 8 ke Smlouvě o ustájení zjišt'ování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne Město Česká Líp, zstoupené pní Mgr. Hnou Moudrou, strostkou měst Náměstí T. G. Msryk 1,47035 Česká Líp IČ: Bnkovní spojení: KB Česká Líp Č. účtu: /100 (dále jen "objedntel") n strně jedné Ing. Jn V ávr Dobrnov 68, Česká Líp IČ: ,DIČ: Bnkovní spojení: GE Money Bnk Č. účtu: /0600 (dále jen "provozovtel") n strně druhé se dnešního dne dohodli n tomto Dodtku č. 8 ke Smlouvě o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp ze dne (dále jen "Smlouv"): Smlouv se mění tkto: I. 1. Článek III. "Cen prcí způsob finncování", odst.l. zní: 1. Úhrd z pobyt, ustájení veterinární péči bude prováděn formou pušálních plteb ve výši ,10 Kč (slovy:jednostočtyřicetšesttisícdvěstěpdesátdevětkorunčeských.desethléřů) n čtvrtletí. Objedntel bude provádět pltby n zákldě fktur provozovtele. Provozovtel vyství fkturu vždy n zčátku příslušného čtvrtletí se spltností do 21 dnů. Spolu s fkturou provozovtel předloží objednteli přehled zvířt dodných objedntelem do útulku z uplynulé čtvrtletí. 1. Osttní ustnovení Smlouvy se nemění zůstávjí v pltnosti. II. 2. Tento dodtek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kždá smluvní strn obdrží po dvou výtiscích. 3. Tento dodtek nbývá účinnosti dnem

17 4. Uzvření tohoto dodtku bylo schváleno usnesením rdy měst Česká Líp č. 443/E12012 ze dne ~05~2012 V České Lípě dne:. v "V 9. h-:2o-tz V Ceske Lípě dne:. Město Česká L' Mgr. Hn Moudrá, stros Útulek 4ro Opu~ěné psy IČO: Doornoy 68 ~4fl78?~".

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Objednatel: adresa: IČ, DIČ: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 285 54 272, CZ28554272 Registrovaná ve spolkovém

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více