Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní centrum výzkumu polárních oblastí"

Transkript

1 Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, Brno, IČ , zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou, Ph.D., Jihočeská univerzit v Českých Budějovicích Brnišovská 1160/31, České Budějovice, IČ , zstoupená rektorem Prof. PhDr. Václvem Bůžkem, CSc., Česká geologická služb Klárov 131/3, Prh 1, IČ , zstoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., Botnický ústv Akdemie věd České republiky, v.v.i. Zámek 1, Průhonice, IČ , zstoupený ředitelem doc. RNDr. Jnem Kirschnerem, CSc. Geologický ústv Akdemie věd České republiky, v.v.i. Rozvojová 269, Prh 6, IČ , zstoupený ředitelem RNDr. Václvem Cílkem, CSc. Biologické centrum Akdemie věd České republiky, v.v.i. Brnišovská 1160/31, 370, 05 České Budějovice, IČ , zstoupené ředitelem prof. RNDr. Frntiškem Sehnlem, CSc. Comenium o.p.s. Vrnovská 1975/1, Říčny, IČ , zstoupené předsedou správní rdy doc. RNDr. Zdeňkem Kuklem, DrSc.,

2 uzvírjí následující dohodu o spolupráci v rámci Národního centr výzkumu polárních oblstí (dále jen Centrum) n společném postupu při budování činnosti tohoto Centr, s cílem nvázt n trdici českých polárních výzkumů, zejmén z 50., let XX. století, převzít odpovědnost z koncepci plnění stávjících i budoucích vědeckých progrmů polárního výzkumu, koordinovt prohloubit český výzkum polárních oblstí, usndnit mezinárodní spolupráci při výzkumu polárních oblstí, vytvořit systém komplexního vzdělávání mldé generce vědců v polární problemtice seznmovt odborníky veřejnost s výše uvedenými činnostmi jejich výsledky. Strny uzvírjí tuto dohodu u vědomí nutnosti ochrny přírody životního prostředí Antrktidy ve smyslu zákon č. 276/2003 Sb. o Antrktidě. I. Cíle Centr 1. Koordinovt, slučovt optimlizovt činnost českých vědeckých prcovišť, která se zbývjí výzkumem polárních oblstí podporovt inicitivy členských orgnizcí Centr v těchto činnostech. 2. Akcentovt výzkumná témt změřená n zákldní i plikovný výzkum v jednotlivých vědních disciplínách včetně součsných globálních problémů svět ovlivňujících polární regiony (npř. globální oteplování, ochrn přírodního prostředí před ntropogenními vlivy, trvle udržitelný rozvoj, prognózy vývoje přírodního prostředí polárních oblstí). 3. Reprezentovt českou polární vědu vůči zhrničním národním i mezinárodním institucím progrmům polárního výzkumu. Vystupovt jko jejich rovnocenný prtner při řešení vědeckých i technicko-logistických problémů spojených s polárními výzkumy. Spoluprcovt při uzvírání nplňování mezinárodních smluv o spolupráci v polárních oblstech. 4. Podílet se n relizci jednoho ze součsných záměrů zhrniční politiky ČR, tj. ktivně působit ve sféře vymezené Smlouvou o Antrktidě, přispět tk k ochrně životního prostředí jejího prostoru spolu s rozvinutím systemtického výzkumu splnit podmínky pro získání konzulttivního sttutu v systému Smlouvy o Antrktidě. 5. Po technické logistické stránce zjišťovt provozuschopnost optimální využití českých polárních stnic, vést dministrtivu spojenou s jejich činností, zjišťovt vybvení expedičních týmů jejich přeprvu mezi ČR polárními stnicemi i veřejnou propgci vědeckých polárních progrmů. 6. Zbezpečovt prvidelné vzdělávání, především vysokoškolské, v oborech polární vědy, včetně terénního školení n českých stnicích. Rozvíjet informovnost obyvtel České republiky o polárních oborech součsně vytvářet podmínky pro propgci české polární vědy. 7. Shromžďovt evidovt výsledky českého polárního výzkumu poskytovt informce o tomto výzkumu zejmén formou smosttné www-prezentce

3 mediálními výstupy určenými jk vědeckým vzdělávcím prcovištím, tk i veřejnosti. Relizci těchto činností bude zbezpečovt zejmén Comenium o.p.s. 8. Zložit oddělení knihoven Msrykovy univerzity Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s cílem shromžďovt polární vědecká periodik dlší informce o českém polárním výzkumu. II. Právní postvení orgnizční zjištění činnosti Centr 1. Centrum není právním subjektem ni sdružením účstníků této dohody bez právní subjektivity podle ustnovení 829 následujících občnského zákoníku. 2. Aktivity Centr řídí Koordinční rd Centr (dále jen Rd), která je hlvním odborným grntem činnosti Centr. 3. Členství dlší orgnizce v Centru vzniká n zákldě schválení její přihlášky Rdou podpisem příslušného dodtku k této dohodě. Nutnou podmínkou přistoupení orgnizce k členství v Centru je její změření n systemticky dlouhodobě prováděný polární výzkum závzek její finnční spoluúčsti zejmén n provozu polárních stnic. 4. Prcovníci podílející se svou činností n ktivitách Centr zůstávjí orgnizčně zčleněni n příslušných prcovištích strn této dohody v rámci jejich orgnizční struktury. 5. Řízení vědeckých, výzkumných populrizčních projektů, v jejichž rámci se budou uskutečňovt ktivity relizovt cíle Centr, bude probíht buď v rámci Centr podle prvidel sjednných strnmi této dohody, nebo v rámci orgnizční struktury jednotlivých strn dohody v souldu s jejich vnitřními normmi podle prvidel stnovených externími poskytovteli prostředků n řešení těchto projektů. 6. Strny této dohody budou uvžovt o postupném převedení Centr n právní formu optimální pro jeho efektivní fungování, včetně možnosti zřízení centr s právní subjektivitou. III. Koordinční rd Centr 1. Řídící činnosti v rámci Centr vykonává Koordinční rd Centr, která se při svém rozhodování řídí zájmy rozvoje české polární vědy. Funkční období rdy je tříleté. Rd se schází nejméně dvkrát ročně. 2. Rd jedná v souldu s Jedncím řádem Centr, který bude schválen formou dodtku k této dohodě.

4 3. Kždá ze smluvních strn je v Rdě zstoupen jedním členem, jehož jmenuje odvolává v přípdě univerzit rektor, v přípdě osttních institucí ředitel, resp. předsed správní rdy. Předsedu volí Rd ze svých členů. 4. Rd koordinuje profilci rozsh vědeckovýzkumných činností Centr. V souvislosti s tím zejmén ) sestvuje kždoroční plán výzkumných činností v polárních oblstech včetně plánu využití polárních stnic, b) vyjdřuje se k návrhům projektů výzkumu vývoje předkládných grntovým genturám poskytovtelům finnčních prostředků jk členskými orgnizcemi Centr, resp. jejich prcovníky, tk institucemi vně Centr, předpokládjí-li tyto projekty využití polárních stnic, c) projednává doporučuje profesní strukturu expedičních výzkumných týmů s cílem zjistit úspěšné řešení výzkumných progrmů, d) vydává stnovisk v souvislosti s logistickým zbezpečením nvrhovných projektů s cílem optimlizce logistických výzkumných činností českého polárního výzkumu, e) projednává doporučuje změny v dministrtivním logistickém systému správy stnic, vydává doporučující stnovisko státním orgánům vzhledem k nutným provozním nákldům, f) nvrhuje příslušným orgánům (ministerstvům pod.) zástupce ČR do mezinárodních orgnizcí polárního výzkumu, projednává výsledky zsedání mezinárodních orgnizcí připrvuje informce pro zodpovědné státní orgány, g) projednává nvrhuje rozsh kpcitu vysokoškolské výuky polární vědy předkládá tyto návrhy ke zvážení příslušným univerzitním prcovištím, h) řídí ktivity Centr předkládá jeho členským orgnizcím návrhy směřující k získávání finnčních prostředků, i) schvluje návrhy n nové členské orgnizce Centr, j) vytváří koncepci populrizce výsledků členských institucí Centr formou www-prezentcí prezentcí v médiích, vytváří podmínky pro propgci české polární vědy podílí se n vzrůstu informovnosti české populce o přírodním prostředí v polárních oblstech. 5. S cílem prevence Rd sleduje plnění povinností členských orgnizcí Centr jejich změstnnců, plynoucích z Českého zákon o Antrktidě. 6. S cílem zbezpečení činností podle odst. 4 Rd sleduje hospodření s finnčními prostředky určenými jk pro údržbu stvebně technických systémů polárních stnic, tk pro řešení výzkumných progrmů stnic, dbá n jejich optimální využití n dodržování prvidel finnční odpovědnosti členských orgnizcí Centr vůči stvebně-technickým strukturám českých polárních stnic.

5 IV. Formy spolupráce v rámci Centr Při nplňování cílů Centr budou strny této dohody upltňovt zejmén tyto formy spolupráce: ) spolupráce při řešení projektů výzkumu vývoje finncovných z veřejných prostředků v souldu s ustnoveními zákon o podpoře výzkumu vývoje (zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), b) smluvní vzthy v souldu s ustnoveními občnského nebo obchodního zákoníku vzájemné poskytování plcených služeb. V. Využívání polárních stnic 1. Strny této dohody mohou při nplňování vědeckovýzkumných, výukových, vzdělávcích populrizčních cílů využívt ) ntrktické stnice John Gregor Mendel n ostrově Jmese Rosse ve vlstnictví Msrykovy univerzity, která byl uveden do plného provozu v roce 2007, b) rktické stnice n Svlbrdu, budovné od roku 2007 Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, po jejím dokončení. 2. Strny této dohody se zvzují hrdit společně nákldy n udržování stnic jejich provoz v jednotlivých výzkumných sezónách podle zásd vycházejících z technických finnčních podmínek vymezených podmínkmi využívání stnic, to ) n zákldě svého podílu počtu prcovníků n jednotlivých expedicích, b) n zákldě nákldů n technicko-logistické operce spojené s těmito expedicemi nebo přímo váznými n zbezpečení činností svých prcovníků. 3. Konkrétní způsob finncování nákldů n údržbu provozu polárních stnic bude sjednán dodtkem této dohody nebo smosttnými smlouvmi uzvřenými jejími účstníky. 4. Strny této dohody umožní využívání polárních stnic třetím subjektům po schválení jejich žádosti Rdou podle zásd, které budou schváleny jko dodtek k této dohodě. VI. Závěrečná ustnovení 1. Tto dohod se uzvírá n dobu neurčitou. Kterýkoliv z účstníků ji může jednostrnně písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůt je 6 měsíců počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi poslednímu účstníkovi. 2. Dohod nbývá pltnosti účinnosti dnem podpisu všemi účstníky.

6 3. Dohod se uzvírá v deseti písemných vyhotoveních. Kždý účstník dohody obdrží po jednom vyhotovení, po jednom vyhotovení obdrží tké Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo zhrničních věcí ČR. V Brně dne Z Msrykovu univerzitu Z Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Z Českou geologickou službu Z Botnický ústv Akdemie věd České republiky, v.v.i. Z Geologický ústv Akdemie věd České republiky, v.v.i. Z Biologické centrum Akdemie věd České republiky, v.v.i. Z Comenium o.p.s.

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 22. dubna 2010 Bod programu: 2b ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více