MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA"

Transkript

1 $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu, pak do krajskèho zastupitelstva a ke dvoukolov m do Sen tu. K tomu jeötï rozhodovali v dosud nejvïtöìm mìstnìm referendu o rekonstrukci brnïnskèho ûelezniënìho uzlu. Vinohradsk inform dïkuje vöem tïm vinohradsk m obëan m, kte Ì se letoönìch voleb a referenda z Ëastnili. Sen torem Rostislav SlavotÌnek Ilona Sokolov zastupitelkou kraje Nov sen tor Rostislav SlavotÌnek, letos pades tilet, ûije v BrnÏ Ëty i desìtky let. V roce 1970 absolvoval VUT v BrnÏ. PotÈ p sobil ve spoleënosti ORGREZ. Od roku 1990 je Ëlenem KDU»SL. TÈhoû roku byl zvolen do Zastupitelstva mïsta Brna, opakovanï i v letech 1994, 1998 a P sobil v nïm p ev ûnï jako Ëlen mïstskè rady. V prosinci 2000 byl zvolen 1. n mïstkem prim tora mïsta Brna a ve funkci potvrzen v listopadu Byl rovnïû Ëlenem krajskèho zastupitelstva. Krajskou zastupitelskou z Vinohrad byla za ObËanskou demokratickou stranu zvolena PaedDr. Ilona Sokolov, editelka Zä na BzeneckÈ, kter v editelskè funkci p sobì od roku RodaËka z Teplic v»ech ch, kter vlastnï docela ned vno oslavila v znamnè ûivotnì jubileum, kandidovala do vinohradskèho zastupitelstva za ODS v roce 1998 a potè v roce Hned v prvnìm volebnìm obdobì se stala starostkou mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Je spojov na s postupnou dostavbou P lavskèho n mïstì. Co p inesly volby do Sen tu Pozv nka na XIV. Zastupitelstvo M» Z voleb do krajskèho zastupitelstva Rostislav SlavotÌnek se stal prvnìm lidoveck m z stupcem v Sen tu ve volebnìm obvodu 58 v BrnÏ, kter zahrnuje mïstskè Ë sti Bohunice, Brno-jih,»ernovice, Chrlice, LÌöeÚ, MalomÏ ice-ob any, Slatina, Tu any, Vinohrady a éidenice. Aû dosud obvod v hornì komo e reprezentovali pouze kandid ti ODS: od listopadu roku 1996 LudÏk ZahradnÌËek, od listopadu roku 1998 Dagmar Lastoveck a po jejìm odchodu na stavnì soud od listopadu roku 2003 Karel Jar öek. SlavotÌnek se stal sen torem na druh pokus. Loni ho Jar öek porazil ve druhèm kole doplúovacìch voleb o 21 hlas. NynÌ zìskal SlavotÌnek ve volebnìm obvodu ve druhèm kole 7453 hlas, tedy 52,77 procenta. Jar öka podpo ilo 6668 hlas volië, tedy 47,22 procenta. V prvnìm kole 5.ñ6.listopadu dos hla volebnì Ëast 28,14 procenta, ve druhèm klesla na 15,3 procenta. PrvnÌ kolo sen tnìch voleb nep eöli: na t etìm mìstï Daniel Boreck (KS»M) s 14,72 procenta hlas, Ëtvrt Ji Ì»ejka (»SSD), starosta Vinohrad, se 14,07 procenta hlas, p t Ji Ì Lˆw (LiRA) s 11,74 procenta hlas a öest Karel Kobosil (NEZ) se 4,49 procenta hlas. V prvnìm kole vyhr l na Vinohradech Jar öek s 28,8 procenta hlas p ed Ji Ìm»ejkou se ziskem 25,93 procenta hlas. T etì SlavotÌnek obdrûel 16,54 procenta hlas. VolebnÌ Ëast na Vinohradech byla v obou kolech voleb do Sen tu o m lo slaböì, neû v celèm obvodu 58. V prvnìm kole dos hla 27,36 procenta a ve druhèm 14,36 procenta. VoliËi urëitï zaznamenali jistè oûivenì vyööìm poëtem mlad ch ve volebnìch komisìch. I jejich z sluhou probïhly adem M» Ë sti dob e zajiötïnè sen tnì a krajskè volby na Vinohradech bez problèm. Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka zve vöechny obëany na XIV. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, kterè se uskuteënì ve st edu 15. prosince v 17 hodin v zasedacì mìstnosti M» v p ÌzemÌ radnice, Velkopavlovick 25. Program zased nì zastupitelstva bude uve ejnïn na ednì desce. ObËanÈ Vinohrad zaznamenali v pondïlì 18. Ìjna n vötïvu ministra financì Bohuslava Sobotky. TradiËnÏ se zajìmal o integrovan objekt OC-02 a proöel se po novè parkovè pravï na P lavskèm n mïstì. Na snìmku sleduje ministr Sobotka starostu a kandid ta na sen tora Ji Ìho»ejku p i p ed v nì p edvolebnìch materi l v lèk rnï v objektu radnice. Foto m v sobï jistou symboliku:»ejka recept na spïch v sen tnìch volb ch nenaöel. Stromy prvnì a strom poslednì V podzimnì kulise doölo na dvou mìstech P lavskèho n mïstì k v znamn m ud lostem. SvÈ prvnì stromy nejprve v ter 19. a ve st edu 20. Ìjna zasadili v prostoru vyhlìdky novì obë nci Vinohrad Simonka a Martin-Daniel spolu se sv mi rodiëi a v p Ìtomnosti z stupc radnice mìstostarosty M.»ernockÈho a radnìho A. äkultètyho (snìmek vlevo). Jejich okrasnè hruönï (Pyrus communis ÑBeach Hillì) bychom jim, kdyû uû to vìme, mohli pomoci chr nit vöichni. StejnÈ je to vöak i s deseti vzrostl mi okrasn mi stromy, 456 okrasn mi ke i a 34 popìnav mi d evinami v dokonëenè parkovè pravï Ñna klìëì v koutï n mïstì pod Zä Bzeneck. Ve Ëtvrtek 21. Ìjna tam zasadil poslednì strom pïtilet Michal Gregor spolu se starostou Ji Ìm»ejkou (snìmek vpravo). TÌm poslednìm stromem byl jerlìn japonsk (Sophora japonica). Jihomoravsk kraj povede po listopadov ch volb ch do krajskèho zastupitelstva koalice lidovc s obëansk mi demokraty. V pïtaöedes tiëlennèm Zastupitelstvu zìskala KDU-»SL 20 k esel a ODS 19. OpoziËnÌm stran m KS»M p ipadlo 14 a»ssd 9 mand t, seskupenì Zelen pro Moravu zìskalo t i k esla. Z p edeölèho Zastupitelstva se nedostalo na NestranÌky pro Moravu, kte Ì mïli pït mand t,»ssd z stala na stejnèm poëtu k esel, komunistè jedno ztratili. Lidovci, minule kandidujìcì v r mci»ty koalice, si prakticky polepöili o devït mand t a ODS o öest. Pro KDU-»SL se celkovï vyslovilo volië, to je 26,18 procenta, pro ODS volië, to je 25,80 procenta. Staronov krajsk hejtman Stanislav Jur nek (KDU-»SL) zìskal preferenënìch hlas, v bec nejvyööì poëet odevzdan ch platn ch hlas pro jednoho kandid ta v»eskè republice. VolebnÌ Ëast dos hla na jihu Moravy 29,71 procenta. Koalice uû ozn mila, ûe v krajskè radï budou mìt lidovci öest mìst a ODS pït. PrvnÌm n mïstkem hejtmana bude Milan VenclÌk (ODS) a dalöìmi n mïstky lidovec V clav Hor k a obëansk demokrat Igor PoledÚ k. V krajskè radï budou p sobit i dvï ûeny: Marie Cackov z KDU-»SL a Anna Proch zkov z ODS. Koalice p enech vedenì kontrolnìho v boru opozici. Pokud jde o volebnì v sledky na Vinohradech p i mìrnï slaböì Ëasti 28,74 procenta proti celkovè zìskala nejvìce ODS 26,50 procenta hlas, druh KDU-»SL 23,20 procenta a t etì KS»M 15,94 procenta.»tvrt»ssd mïla 14,07 a Zelen pro Moravu 8,90 procenta hlas.

2 KUCHYÒSKÉ LINKY, VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ renovace p vodnìch dvì ek a dve Ì nov dvì ka, frèzovan, lamino z suvky pod kuchyúskou linku (mìsto kovov ch noûek) Tel: , Telefon: , Nov v stavba 8 adov ch domk Brno-LÌöeÚ: Ñulice Chmelniceì DokonËenÌ: lèto 2005 PoslednÌ d m k prodeji INTEGROVANÁ STØEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PØÍPRAVY BRNO, Olomoucká 61, tel.: fax: http: // D N Y O T E V Ø E N Ý C H D V E Ø Í prosinec 2004 a leden 2005 soboty , , a v dobì hod. NABÍDKA OBORÙ na školní rok 2005/2006 S T U D I J N Í O B O R Y U È E B N Í O B O R Y Cena za rozestavïnou stavbu domu ,ñ KË (vë. DPH, pozemku, sìtì) Informace: Slovinsk 36, Brno Kupte svému autu garáž. Již zítra mùže být pod støechou! Nabízíme Vám ke koupi poslední samostatné garáže v novém objektu hromadných garáží na ulici Marie Kudeøíkové 11a, v sídlišti Juliánov v Brnì- Židenicích. Rozmìr standardní garáže je 2,9 5,2 m, každá garáž má výklopná vrata, svìtlo a zásuvku 220 V, objekt centrálnì uzavøen. Stále držíme ceny již od 175 tis. Kè vèetnì pozemku (bez DPH). Garáž je pøedána k užívání ihned po uzavøení kupní smlouvy. V pøípadì zájmu nás kontaktujte: ACE INVEST, s.r.o., Kounicova 6 (hotel Continental, 12. patro), Brno, osobnì: pondìlí a støeda a nebo telefon+zázn , fax mobilní telefon: , * Informaèní technologie - aplikace osobních poèítaèù správce PC sítí, zapojování, provoz, servis, prodej * Mechanik elektronik - kanceláøská technika -faxy, kopírky, telefony - spotøební elektronika -TV, audio,video,satel. - informaèní technologie správce PC sítì výroba, montáž, provoz, opravy, servis, seøizování, diagnostikování, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Strojírenská tech. administrativa odborná technicko- administrativní a technicko-ekonomická èinnost * Management strojírenství asistent marketingu, obchodní zástupce, referent nákupu, odbytu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Strojírenství poèítaèové systémy CNC a programování programování, øídící PC systémy, automatizace, robotika * Mechanik seøizovaè - programování CNC strojù obsluha a programování, automatizace, robotizace * Mechanik elektronických zaøízení výroba, montáž, provoz, seøizování, diagnostikování, oživování, opravy a servisní èinnost elektrozaøízení * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ØEMESLA OBORU KOVO JSOU TRVALE VELICE ŽÁDANÁ NA TRHU PRÁCE * Obsluha NC a CNC strojù odborné práce na obrábìcích strojích v kusové výrobì, vyžadující vyšší znalosti a odbornost, obsluha strojù s poèítaèovým øízením * Puškaø nástrojaø - výroba, servis, opravy a prodej všech d ruhù sportovních, loveckých a os obních zbraní NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PO VYUÈENÍ VE VŠECH OBORECH MOŽNOST ZÍSKÁ M A T U R I T Y NÁSTAVBOVÝM STUDIE D E N N Í D Á L K O V É * Provozní technika * Provozní technik * Provozní elektrotechnika * Elektrotechnik lyže, lyžáky, boxy na lyže, snowboardy, brusle, koleèkové brusle, NOVÉ I POUŽITÉ motokrossová výstroj, chránièe, boty, pøilby, moto do 80 ccm, NOVÉ I POUŽITÉ Hloubkové èištìní kobercù Možnost zapùjèení stroje WAP Trèka, Mutìnická 23 T.: Filipínského 2, Židenice, tel.: , prac. doba: po pá 12 18, so 9 12 Koupelny vašich snù rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyøízení stavebního povolení RADECO, s. r. o., T: , Moravany u Brna Vym. DB 2+1 s komorou, prostorn 10 p. v Kr lovï Poli za nejmènï 3+1, druûstevnì, niûöì poschodì. Jen Vinohrady. Tel VymÏnÌm SB 1+1 za SB DOPLATEK. Tel »iötÏnÌ koberc a ËalounÏnÈho n bytku. Tel KoupÌm byt 2+kk do KË v BrnÏ, tel , p Ìm z j. KoupÌm gars. do KË v BrnÏ, tel , p Ìm z j. Pronajmu gar û na VÏstonickÈ. Tel SILVESTROVSKÁ NOC 2004 na místì s nejkrásnìjším výhledem na noèní Brno s gurmánským zážitkem a kulturním programem INFORMACE a VSTUPENKY v hotelu Velká Klajdovka nebo na tel

3 ZPRÁVY Z VINOHRADSKÉ RADNICE Z mimo dnè sch ze Rady M» (p eruöenè 19. Ìjna, dokonëenè 21. Ìjna) Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ï poûadavky na umìstïnì p enosn ch za ÌzenÌ, p Ìvod energie a moûnosti vjezd a parkov nì k uspo- d nì MistrovstvÌ svïta a Evropy v bïhu na 24 hodin na zemì M». Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady uloûila: ï p edsedovi komise pro posouzenì a hodnocenì nabìdek na plnïnì ve ejnè zak zky ÑMÏstsk kamerov systèmì svolat dalöì jedn nì komise a p edloûit zpr vu o posouzenì a hodnocenì nabìdek RadÏ M». Z 30. dnè sch ze Rady M» (konanè 26. Ìjna) Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ï pron jem bytu v domï Mikulovsk 6, ï dohodu o v mïn ch byt v domech na BzeneckÈ 13 a 17, na Bo etickè 19 a 21, na Pruö neckè 13 a na MikulovskÈ 9, ï p idïlenì bod u novï podan ch û dostì o byt sedmi ûadatel m, ï p idïlenì bod za dalöì rok trv nì û dosti dvaceti ûadatel m o byt, ï p idïlenì dalöìch bod u doplnïn ch û dostì o byt ze soci lnìch hledisek t em ûadatel m, ï prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v domï MutÏnick 15, VlËnovsk 7, ï ukonëenì n jmu k bytu na MikulovskÈ 8 jednomu n jemci, ï pron jem nebytovè mìstnosti na VlËnovsk 7, ï pron jem nebytov ch prostor (keramickè dìlny) v Mä Pruö neck 8, ï p evedenì 100 kus publikacì ÑNaöe Vinohradyì z KVIC pro pot eby vedenì radnice, ï komisi pro otevìr nì a hodnocenì nabìdek na provozov nì sportovnìho are lu p i Zä MutÏnick ve sloûenì: Mgr. Ji Ì Kar sek, PhDr. Ji Ì»ejka, MUDr. Pavel Horsk, Ing. Bohuslav Jur sek, Ing. Miroslav Hoöek, Ing. Miroslava Orsavov a LubomÌr Mizera ï pl n zimnì drûby na zemì M» Brno-Vinohrady na obdobì 2004ñ2005, ï smlouvu o provozov nì ve ejnè telekomunikaënì sìtï mezi Statut rnìm mïstem Brnem ñ M» Brno- Vinohrady a spoleënostì s r.o. Karneval Media. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëila: ï Zastupitelstvu M» doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna v kup pozemk od soukrom ch vlastnìk pro p Ìstupov koridor do rekreaënì zûny, ï Zastupitelstvu M» doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna nabytì pozemk v katastru éidenic z vlastnictvì st tu do vlastnictvì Statut rnìho mïsta Brna, ï Zastupitelstvu M» projednat pron jem bytu 1+KK jednomu ûadateli mimo po adì z d vodu v jimeënèho z etele. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vybrala: ï nabìdku firmy Maxprogres Brno jako nejvhodnïjöì k realizaci ve ejnè zak zky na mïstsk kamerov systèm a z roveú vylouëila z dalöì Ëasti na zad vacìm ÌzenÌ zmìnïnè zak zky spoleënosti ORZO SECURITY Ostrava, ZASIS Brno, EBIS Brno, AéD Praha, Tyco Integrated SystÈme Praha a Trade Fides Brno. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vzala na vïdomì: ï p echod n jmu k bytu v domï Mikulovsk 4, ï alternativnì a ekonomick n vrh odvïtr v nì kopulovitè st echy HudebnÌ ökoly na»ejkovickè 8. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschv lila: ï v mïnu bytu mezi domy Bo etick 17 a Mikulovsk 4, ï p idïlenì dalöìch bod u doplnïnè û dosti jednoho ûadatele, v jednom p ÌpadÏ body ûadateli odúala, ï zmïnu reûimu vyhrazenèho parkov nì p ed v mïnìkovou stanicì na BzeneckÈ 18a. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neosvïdëila: ï p echod n jmu k bytu na Bo etickè 24. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nedoporuëila: ï Zastupitelstvu M» doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemku v katastru éidenic. Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech (Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta) Optimalizace sìtï ökol je problèm, kter h be ökolskou a rodiëovskou ve ejnostì v BrnÏ. Na stranï jednè jde o nepopul rnì krok, kter vzbuzuje obavy jak pedagogickè tak rodiëovskè ve ejnosti, na stranï druhè je pravdou, ûe tam kde doch zì k masivnìmu poklesu poëtu û k, nenì moûnè udrûovat v provozu polopr zdnè ökolnì budovy a z mïr optimalizovat (Ëti omezovat, ruöit) nïkterè z nich je nejspìöe nezbytn. OäMT MM Brna byl zpracov n a p edloûen n - vrh optimalizace sìtï ökol na Vinohradech. Tento n - vrh, tak jak n m byl p edloûen, nebyl RM» schv len a n slednï ani ZM». KromÏ toho, ûe obsah tohoto n vrhu nebyl s n mi konzultov n, byla rada a zastupitelstvo toho n zoru, ûe n vrh nezohledúoval stav vïcì jak je na Vinohradech. (N vrh OäMT MMB p edpokl dal utlumenì BzeneckÈ, RMB vöak schv - lila utlumenì MutÏnickÈ) A jak se vlastnï vïci u n s majì. V naöì m. Ë. je situace p ece jen ponïkud odliön. Fakt, ûe jsme m. Ë. s nejniûöìm vïkov m pr mïrem napovìd a praxe naplnïn ch Mä v naöì m. Ë. potvrzuje, ûe k ivka poklesu poëtu dïtì nenì tak strm jako jinde, naopak poëet narozen ch dïtì v naöì m. Ë. se sice mìrnï, ale p ece jen zvyöuje. V tuto chvìli je m. Ë.Vinohrady z izovatelem dvou z kladnìch ökol ñ a sice Zä MutÏnick a Zä Bzeneck. ObÏ tyto ökoly jsou modernì a plnï vybavenè. Je pravdou, ûe se pot kajì s poklesem poëtu û k. Z izovatelem EvropskÈ z kladnì ökoly je od r mïsto Brno. EZä je nejmodernïjöì ökola v BrnÏ, je vöak st le zatìûena chybïjìcìm z zemìm, zejm. tïlocviënou a h iötïm (investice za cca 70. mil.). äkola je naplnïn. P i realizaci optimalizace sìtï ökol na Vinohradech nenì moûnè podstupovat jakèkoliv riziko. Naopak, myslìm, ûe je nutnè mìt naprostou jistotu zachov nì kvalitnì sìtï ökol na Vinohradech, tzn. ûe chceme disponovat jednak dostateënou kapacitou poëtu mìst ve ökol ch, jednak chceme mìt ökoly plnï vybavenè. Proto musìme trvat v jedn nìch s OäMT MMB na dostavbï EZä»ejkovick pokud se m skuteënï st t jednou z pilotnìch ökol. Pokud se splnì z mïr mïsta, o kterèm jsme byly ujiöùov ni a v p ÌötÌm roce bude zah jena v stavba vìce ËelovÈ sportovnì haly p i EZä»ejkovick, bude tak splnïna jedna z klìëov ch podmìnek stabilizace sìtï ökol. V jedn nìch se rovnïû opìr me o dohodu o p evodu EZä, uzav enou mezi m. Ë. a MMB, ve kterè se mïsto zavazuje, ûe Ñbude mïstskè Ë sti n pomocno p i eöenì vyuûitì p Ìpadn ch voln ch kapacit vinohradsk ch z kladnìch ökolì. JakÈ jsou zatìm v sledky jedn nì. VedoucÌ OäMT MMB Mgr. JelÌnek p islìbil zpracovat a RMB p edloûit nov materi l, na jehoû obsahu jsme se shodli, tj. ûe budeme usilovat o zachov nì vöech t Ì z kladnìch ökol na Vinohradech s tìm, ûe voln kapacita bude vyuûita pro st edoökolskè za ÌzenÌ (vìceletè gymn zium). UmÌstÏnÌm gymn zia na Vinohradech by se tak naplnil n ö dlouholet z mïr v oblasti ökolstvì. Zkratky: OäMT MMB ñ Odbor ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Magistr tu m. Brna RM» ñ Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ZM» ñ Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady RMB ñ Rada mïsta Brna Za VladimÌrem R ûiëkou V Ëtvrtek 4. listopadu jsme se v kostele sv. Vav- ince v BrnÏ-ÿeËkovicÌch naposled rozlouëili s panem Ing. VladimÌrem R ûiëkou, kter zem el 28. Ìjna ve vïku 69 let. Od vzniku naöì mïstskè Ë sti pracoval jako vedoucì stavebnìho adu. Za dobu svèho p sobenì na Vinohradech mïl znaën podìl na realizaci v znamn ch staveb ñ Domu dïtì, HudebnÌ ökoly, Domu sluûeb, EvropskÈ z kladnì ökoly a objektu radnice. Integrovan d m dooblèkl kab t ZaË tkem listopadu byla koneënï dokonëena fas da integrovanèho bytovèho domu OC-02 na P lavskèm n mïstì. Nov objekt uû m i sv orientaënì ËÌsla: P lavskè n mïstì 12, 13, 14 a 15. Od letoönìho kvïtna jsou postupnï p ed v ny do uûìv nì byty, bude jich tu 106, zb vajìcì majì b t p ed ny v prosinci. Do uûìv nì jsou postupnï uv dïny takè nebytovè prostory: supermarket Albert, videop jëovna, zlatnictvì, lèk rna, prodejny obuvi a textilu, papìrnictvì a hraëky, prodej a servis jìzdnìch kol, studio kuchyúsk ch linek a elektrospot ebië, bistro»ern Hora. Velk m p Ìnosem pro obëany Vinohrad se stala i poboëka KomerËnÌ banky vybaven venkovnìm bankomatem. Celkov kolaudace dokonëenèho objektu se uskuteënì v noru (esmë) TVÁØ VINOHRAD Vzpomenete si, odkud se na V s tak up enï dìv? Vinohradsk inform p ipravuje svè v noënì a novoroënì vyd nì, kterè by mïli dostat Ëten i do rukou jeötï p ed sv teënìmi dny. KromÏ aktu lnìch informacì by mïlo b t ohlèdnutìm za ud lostmi pr vï konëìcìho roku. Dopisovatele upozorúujeme, ûe uz vïrka tohoto vyd nì je jiû v pondïlì 6. prosince. 3

4 KALEIDOSKOP O kultu e naöich p tel S kulturou, literaturou a souëasnou situacì jiûnìch Slovan soustavnï seznamuje z jemce v BrnÏ, na jihu Moravy i v celè»eskè republice SpoleËnost p tel jiûnìch Slovan, kter m svè st ednì sìdlo v BrnÏ. Ve druhè polovinï Ìjna uspo dala v BrnÏ T den srbskè kultury. V jeho r mci vyslechlo po- ËetnÈ publikum na vod p edn öku velvyslance Srbska a»ernè Hory v»r profesora Alexandra IliËe o vz jemn ch Ëesko-srbsko-Ëernohorsk ch kulturnìch stycìch i o souëasnèm dïnì. V dalöìch dnech se pak posluchaëi sezn mili s Ëesk mi p eklady ze srbskè literatury v uplynulèm desetiletì a s tìm, jakè tradice mïlo d Ìve a ËÌm se vyznaëuje dnes studium ËeskÈho jazyka a literatury na univerzitï v BÏlehradÏ. V dob e komponovanèm liter rnìm podveëeru se z - jemci zaposlouchali do verö souëasn ch Ëesk ch a srbsk ch b snìk, kterè studenti srbistiky, ale i nïkte Ì auto i p ednesli Ëesky a srbsky. Ivan Dorovsk Senior klub zve: P ijôte mezi n s! Zveme ÑmladöÌì roënìky vinohradsk ch senior ke sch zce do Senior klubu na BzeneckÈ 19 ve Ëtvrtek 9. prosince od 17 hodin. R di bychom podpo ili bohatou Ëinnost Senior klubu o novè Ëleny, kte Ì by mïli z jem i schopnosti podìlet se na pr ci klubu, pop ÌpadÏ by pomohli rozöì it program klubu o dalöì aktivity (nap. turistiku a jinè). Do Senior klubu doch zejì nïkte Ì ËlenovÈ po celou dobu jeho dvan ctiletèho trv nì. S p ib vajìcìm vïkem se jim vöak uû nedost v pot ebn ch sil. Je na n s ÑmladöÌchì, abychom vysoko postavenou pomyslnou laùku aktivit Senior klubu udrûeli na takovè rovni, kam ji dlouholetou obïtavou pracì ve vedenì klubu pozvedli manûelè Miloslava a Jind ich Moud Ì. Senior klub proto zve vöechny staröì spoluobëany, kte Ì majì o Ëinnost klubu z jem: P ijôte mezi n s! Program akcì najdete kaûd mïsìc ve VinohradskÈm informu. Eliöka»tvrteËkov DomeËek pln krouûk a ûivota Vyda en start model LetoönÌ rok byl pro n s model e ve vinohradskèm DomeËku prvnì a ne zrovna lehk. Pot kali jsme se s technick mi problèmy p i zdokonalov nì model, v robou komponent pro dr hu i sh nïnìm finanënìch prost edk. Nakonec nejvïtöì problèm se vyskytl tam, kde jsme to nejmènï Ëekali ñ v lidech. M me velkè mnoûstvì pasivnìch p Ìznivc, kte Ì si s n mi dopisujì, majì nakoupenè modely, dvakr t za rok si p ijdou zaz vodit a to je vöe. Pokud po nich chceme sebemenöì aktivitu, je tèmï pravidlem, ûe je delöì dobu nevidìme. RozhodnÏ nejsme p Ìznivci pr kazek nebo Ëlensk ch zn mek a ani nechceme ze z bavy dïlat povinnost. Ale pokud kaûd bude jen Ëekat, co pro nïj udïlajì ostatnì, tak to k dobrèmu nepovede. I p es tyto potìûe se n m poda ilo udrûet krouûek v chodu a dostavily se i prvnì spïchy. Jeden z naöich Ëlen zvìtïzil na z vodech model v HavÌ- ovï-äenovï. V pr bïhu pr zdnin jsme rovnïû objevili novou kategorii model v mï Ìtku 1 : 18 s oznaëenìm Mini- T. Hned jsme jì propadli. D vod je cel ada. Hotov kompletnì model i s vysìlaëkou se osadì tuûkov mi bateriemi a uû se jezdì. Prav modela ina to sice nenì, ale zatìm to nikoho z n s netr pì. Model se cenovï blìûì kategorii hraëek, ale v bavou a moûnostmi prav bude mìt tïûko konkurenci. Obsahuje elektronick regul tor motoru, proporcion lnì ÌzenÌ, kluznou spojku chr nìcì motor atd. Model lze d le doplnit olejov mi tlumiëi a velk m mnoûstvìm speci lnìch dìl. NenÌ n roën na drûbu a je velmi odoln. NÏkolik hodin jsme ho testovali na parkoviötìch i lesnìch cest ch. P eûil i tok psa, kter ho chtïl aportovat. NaötÏstÌ jìzdnì vlastnosti tohoto modelu nedaly psovi öanci. Na zimu se vr tìme zpït do tïlocviëny. Kaûd p tek od do jezdìme s modely v DomeËku na ValtickÈ 23, kde si s n mi m ûete zaz vodit na trati s umïl mi p ek ûkami. VÌce informacì zìsk te takè na naöich str nk ch Dost moûn, ûe pro nïkterè z v s bude tento Ël nek zajìmav m typem na v noënì d rek. Knihovna roku 2004 pro KJM Knihovna Ji Ìho Mahena (KJM) zìskala titul Knihovna roku 2004, udïlovan Ministerstvem kultury»r, a to v kategorii V znamn poëin v oblasti poskytov nì ve ejn ch knihovnick ch a informaënìch sluûeb za unik tnì projekt PoprvÈ do ökoly ñ poprvè do knihovny. Pr ci s dïtsk m Ëten em se KJM dlouhodobï vïnuje formou besed pro ökolnì t Ìdy, celodennìch aktivit v r mci celorepublikov ch i celomïstsk ch aktivit (Brno-mÏsto uprost ed Evropy, T den knihoven, aj.). LoÚsk rok 2003 byl v KJM vyhl öen rokem dïtskèho Ëten e a pro ökolnì dïti a ml deû byla p ipravena pestr nabìdka po ad. Vedle tïchto trval ch aktivit uvedla KJM v ûivot prvnì roënìk ocenïnèho projektu, zamï enèho na podporu rozvoje dïtskèho Ëten stvì. KJM v vodu ökolnìho roku pro prvú Ëky uspo dala slavnostnì p ijetì do ad Ëten knihovny. KromÏ registrace zdarma pro vöechny prv- Ú Ëky v pr bïhu z Ì, nejviditelnïjöì akcì bylo pasov nì prvú Ëk na rytì e knih a Ëten e knihovny. CelkovÏ se pasov nì v celè KJM z Ëastnilo p es 280 dïtì a bïhem celèho z Ì se zdarma zaregistrovalo 600 dïtì, coû je v raznï vìce neû v roce p edchozìm. (ht) Knihovnice dïtskèho oddïlenì vinohradskè poboëky KJM Eva éaludov pro Vinohradsk inform p ipomnïla, ûe k prestiûnìmu ocenïnì p ispïla i poboëka KJM na Vinohradech. Knihovnice p ipravily doprovodnè akce pro prvnì t Ìdy Ñ»ek n s ËtenÌ, psanì, zajìmavè povìd nìì ñ uvedenì do svïta knih, kterèho se z Ëastnilo 78 dïtì. Pro prvú Ëky v minulèm i letoönìm ökolnìm roce uchystaly r znè po ady a soutïûe. DÌky jim naöli budoucì Ëten i cestu do knihovny. (vû) NÌzkoprahov klub Likus k Klub ÑLikus kì sìdlìcì na JedovnickÈ ulici, zah jil svou Ëinnost 30. z Ì Za pomïrnï kr tkou dobu, kter od otev enì ubïhla, uû mladì lidè naöli zalìbenì v jeho prostor ch. V otevìracì dobï (poñët: 16.00ñ20.00, ne: 14.00ñ18.00) se zde st ÌdajÌ mladì lidè, kte Ì se p iöli t eba jen oh t a popovìdat se sv mi kamar dy, poslechnout si svou hudbu a p itom si p eëìst knìûku nebo Ëasopis, zahr t si stolnì fotb lek, nebo jinè stolnì hry. Mohou si zde vyp jëit flowersticky nebo diabola a vyzkouöet si jak jim to jde s ûonglov nìm. Tady ale nabìdka ËinnostÌ v klubu zdaleka nekonëì. V p ÌpadÏ z jmu si po p edchozì domluvï mohou p ÌchozÌ natoëit sv j vlastnì videoklip nebo kr tk film, kter si potom m ûou promìtnout v klubu pro svè zn mè. V neposlednì adï nabìzìme pomoc s realizacì vlastnìch n pad ñ hudebnì workshopy, graffiti jamy atd. Klub vöak nefunguje pouze jako volnoëasovè centrum, ale v p ÌpadÏ pot eby nabìzì pomoc a podporu v obtìûnè ûivotnì situaci. Pomoc je nabìdnuta a poskytnuta jen pokud z ËastnÏn s m chce. V û dnèm p ÌpadÏ nenì pomoc nikomu vnucov na. Pokud jste jeötï o nìzkoprahovèm klubu nikdy neslyöeli, uvedu nïkolik m lo informacì o tom co je a pro koho je klub urëen. Klub ÑLikus kì je nìzkoprahovè za ÌzenÌ pro dïti a ml deû z brnïnsk ch sìdliöù Vinohrady a LÌöeÚ ve vïku 12ñ24 let, tr vìcì sv j voln Ëas Ñna uliciì, v parku apod. NÌzkoprahovost znamen moûnost vyuûìvat prostor a vybavenì klubu zdarma a bez povinnosti jakèkoli registrace a pravidelnè doch zky. N vötïvnìk klubu se nemusì Ëastnit aktivit a ËinnostÌ, jeû klub nabìzì. M ûe zde tr vit sv j Ëas pasivnï a p itom z stat v anonymitï, pouze za p edpokladu dodrûov nì minim lnìch pravidel. CÌlem tohoto projektu je nabìdnout mlad m lidem alternativu pasivnìmu, nïkdy i rizikovèmu ûivotnìmu stylu Ñmezi panelyì. Projekt je realizov n obëansk m sdruûenìm Ratolest Brno. Na webov ch str nk ch najdete dalöì informace. NejvÏtöÌ akce, kter doposud v klubu probïhla, byla v zdoba ûalostnï bìl ch prostor. Po domluvï se v nedïli 7. listopadu seölo p ed klubem na t Ì desìtky mlad ch v tvarnìk a bïhem dne zmïnilo tv interièru k nepozn nì. PodobnÈ akce jsou pl nov ny i do budoucna. V souëasnè dobï klub ÑLikus kì vyhlaöuje soutïû o LOGO klubu, kdy nejlepöì n vrhy budou ocenïny, z jemci mohou svè n vrhy nosit p Ìmo do klubu nebo posìlat v elektronickè podobï na do 15. prosince tohoto roku. A d le pro vöechny, kte Ì tvo Ì a majì chuù se o sv dìla podïlit s jin mi, majì jedineënou p Ìleûitost p edvèst svè dovednosti na putovnì v stavï VÌce informacì zìsk te na zmìnïnè ovè adrese. (mö) ZruöÌ EU omezenì v sadby vinic? P ÌsnÈ pravidlo EvropskÈ unie, kterè zakazuje Ëlensk m zemìm zvïtöovat plochy sv ch vinic, z ejmï brzy padne. DenÌk Rovnost to uvedl 18. listopadu v Ël nku k tèmatu. Op el se p itom o slova editele ZnovÌnu Znojmo Pavla VajËnera. ÑEU doöla k tomu, ûe sv mi p Ìliö p Ìsn mi regulacemi vlastnì vina e poökozuje, protoûe vina i v zemìch NovÈho svïta ñ v Chile, ArgentinÏ, Kalifornii, jiûnì Africe Ëi Austr - lii plochy sv ch vinic st le rozöi ujì a st vajì se tak pro evropskè vina e st le vïtöì konkurencì. Proto omezenì v sadby brzy padne,ì citoval denìk editele ZnovÌnu.»esk republika po nïkolika letech intenzivnì v sadby nynì podle denìku disponuje hektary vinic, vysadit m ûe jeötï 186 hektar nov ch vinic, navìc je m ûe pravidelnï obnovovat. Na jiûnì MoravÏ je podle daj Rovnosti 96,1 procenta z celkov ch hektar vinic v»r. ÑAle ani po tèto intenzivnì v sadbï nenì»esko v produkci vìna zdaleka sobïstaënè, pouze ze 40 procent. ZbylÈ vìno se musì dovèzt,ì ekl VajËner. Moûnosti v vozu do zemì unie jsou podle jeho slov tèmï nulovè, export se zatìm nevypl cì. Spot eba vìna v tuzemsku ËinÌ 16 litr vìna na hlavu roënï a st le stoup, konstatoval denìk. Pr mïr EU je zhruba 30 aû 32 litr na osobu. Ke zv öenì spot eby by mohl p ispït i letoönì roënìk vìn, kter je ÑspÌöe nadpr mïrn ì. VajËner poznamenal, ûe ÑletoönÌ vìna jsou pikantnïjöì, majì svïûì kyselinku a budou i hodnï aromatick.ì Redakce dïkuje vöem dopisovatel m za p ÌspÏvky, kterè od nich do uz vïrky dostala. SdÏluje s omluvou, ûe Ë st z nich uve ejnì v dalöìm vyd nì VinohradskÈho informu. 4

5 KAM NA VINOHRADECH V NOCE 2005 V DOME»KU Valtick 23 OtvÌr nì v noc na Vinohradech V pondïlì 6. prosince v hodin zazpìv dïtsk pïveck sbor ze Zä Bzeneck pod vedenìm p. uë. ForstovÈ p i tradiënìm otvìr nì keramickèho betlèma vyr bïnèho jiû po lèta dïtmi z keramick ch krouûk DomeËku. SrdeËnÏ zveme nejen rodiëe do are lu P - lavanky. V noënì koncert hudebnìch krouûk SrdeËnÏ zveme vöechny rodiëe, prarodiëe a p tele na v noënì p ehlìdku kurz hry na flètnu a kytaru, p sobìcìch ve vinohradskèm DomÏ dïtì pod vedenìm lektorek Dany DoËkalovÈ a Ivany HeindlovÈ. S l Domu dïtì ñ Ëtvrtek 16. prosince od hodin. V noënì dìlny pro dïti Vinohradsk D m dïtì zve vöechny dïti k v robï drobn ch d rk z r zn ch materi l. P ijìt m ûete vûdy v p tek od 14 do 15 hodin (3., 10. a 17. prosince). S sebou p ez vky a 35,ñ KË. Den otev en ch dve Ì v DomeËku V sobotu 18. prosince 2005 je tu DomeËek celè dopoledne pro ty, kte Ì r di vyr bïjì a chtïjì zkr ölit v - noënì domov sv mi vlastnìmi v robky. Ozdoby na stromeëek, p nìëka,v noënì dekorace, pernìëky. 9ñ12 hodin, s sebou p ez vky, jablko a 40,ñ KË. V tvarnè kurzy pro dospïlè V mïsìci Ìjnu jsme rozöì ili nabìdku naöich kurz pro dospïlè o v uku malov nì pastelem, pokraëovat se bude dalöìmi technikami jako je tempera, olej a dalöì.»ty i öikovnè ûeny se jiû pustili do pr ce a da Ì se jim. To jste mohli ostatnï posoudit i vy, kdo jste navötìvili naöi podzimnì v stavu, kterè se naöe malì ky jiû z Ëastnily.Pokud i nïkdo z V s, Ëten m kladn vztah k v tvarnèmu umïnì a chtïl by si vyzkouöet pod vedenìm odbornè lektorky panì PoklonovÈ nïkterou z malì sk ch technik, je srdeënï zv n. Sch zìme se v DomÏ dïtì na ValtickÈ 23 vûdy ve Ëtvrtek od do JednÈ technice jsou vïnov ny vûdy 3 lekce v cenï 390,ñ KË. V noënì keramick dìlna V sobotu 4. prosince bude opït otev ena dìlna pro vöechny, kdo r di tvo Ì a chtïjì si vyrobit keramiku s v noënì tematikou jako dekoraci do bytu nebo v - noënì d rek. Kon se od 9 do hodin v DomÏ dïtì, cena 200,ñ KË. Informace a p ihl öky na tel: VÌkendov v tvarn kurz SÕTOTISK V DOM CÕM PROSTÿEDÕ Sobota ñ16 hodin NedÏle ñ12 hodin Z jemci o tuto techniku se mohou p ihl sit v kancel i DomeËku nebo na tel: , GALERIE DOME»KU Od 29. listopadu 2004 pat Ì naöe galerie klient m dennìho stacion e Effeta z LÌönÏ, kte Ì zde vystavujì svè pr ce na tèma ADVENT, V NOCE. V stava potrv do 23. prosince, otev eno v pracovnì dny 8ñ12 a 14ñ18, p tky do 17 hodin. St eda 22. prosince v hod. LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ p ipravilo pro nejmenöì div ky p edv noënì p edstavenì plnè Ìkadel, pranostik a v noënìch zvyk ñ NESEM V M NOV INY Vstupenky v cenï 30,ñ KË doporuëujeme zakoupit p edem v kancel i DomeËku. Senior klub Vinohrady Bzeneck 19 Program ñ prosinec ñ nejen pro Ëleny Senior klubu. Pravideln akce kaûdou st edu od 14 hodin ruënì pr - ce v mìstnosti jûgy ñ panì Jindra Kohoutkov. 1. st N boûenskè rozjìm nì cìrkve ÿìmskokatolickè 2. Ët Za historiì Brna 63 ñ panì Jaroslava Vrbick 7. t Mikul ösk z bava s tombolou 8. st N boûenskè rozjìm nì cìrkve»eskoslovenskè husitskè 9. Ët TajemstvÌ dobrè n lady p ed V nocemi: Koledy ñ manûelè Vackovi 14. t Akupresura zase jinak ñ beseda s p edv dïnìm a poradenstvìm ñ pan Ing. Lubor Tajer 15. st N boûenskè rozjìm nì»eskobratrskè cìrkve evangelickè 16. Ët Blahop nì jubilant m narozen m v prosinci 21. t P edv noënì posezenì u stromeëku s ochutn vkou v noënìho cukrovì upeëenèho seniorkami ñ panì Eliöka»tvrteËkov P eji V m na V noce l sku, radost, zdravì, aù V s programy Senior klubu v roce 2005 po d bavì! Eliöka»tvrteËkov, vedoucì klubu Ozn menì klubu zastupitel»lenovè Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady zvolenì za KS»M chtïjì lèpe poznat problèmy, kterè tr pì obyvatele mïstskè Ë sti. Rozhodli se proto, ûe vûdy jednou v mïsìci zorganizujì Den zastupitel za KS»M v prostor ch klubovny M» pod terasou u radnice. P ivìtajì n mïty a doporuëenì ob- Ëan a jsou p ipraveni napomoci p i eöenì jejich problèm. Letos do konce roku se zmìnïnè dny uskuteënì v pondïlì 29. listopadu a 20. prosince, a to vûdy od 17 do 19 hodin. (aö) Klub maminek na Vinohradech D m dïtì, Valtick 23, st eda 9ñ11.30 hod. Program na prosinec: 1. JaponskÈ pìsmo ñ kaligrafy 8. V roba svìëek gelov ch, voskov ch ñ skleniëky, muöliëky atd. vezmïte sebou 15. P edv noënì rozjìm nì ñ cukrovìëka sebou 22. Poh dka VinohradskÈ maminky p ijôte, jste srdeënï vìt ny! (md) Knihovna Ji Ìho Mahena v BrnÏ poboëka Vinohrady, Velkopavlovick 25 zve srdeënï z jemce na setk nì z cyklu Koho m m r d. S vlastnìmi liter rnìmi pracemi se p edstavì VÏra JelÌnkov, Ivan David Franklin RusÌnsk. HudebnÌ doprovod na tibetskè mìsy Eva S dlìkov. Setk nì se kon ve Ëtvrtek 9. prosince v hodin v knihovnï v budovï adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, vchod k dïtsk m lèka m pod rampou, zast vka MHD Bzeneck, trolejbus 26 nebo 27. Vstup voln. NADÃJE, poboëka Brno V dennìm stacion i na Vinohradech, Velkopavlovick 13, Brno, pro V s v prosinci p ipravili n sledujìcì program: 1. st eda Burza v noënìch recept ñ p ispïjì vöichni z ËastnÏnÌ 6. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 8. st eda mimo dnï 10ñ12 P ijde k n m Mikul ö 15. st eda ve 14:30 V noënì prozpïvov nì ñ setk nì se studenty EvangelickÈ akademie pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory st eda ve Radujme se, veselme se ñ p edv noënì setk nì s ochutn vkou naöich specialit Pr vnì poradna poskytuje svè sluûby zdarma vöem senior m, nejen klient m NadÏje. Vöem naöim p Ìznivc m p ejeme pïknè v noënì sv tky a spïön nov rok ZamÏstnanci NadÏje Pohodovou atmosfèru jednè z akcì dennìho stacion e NadÏje p ibliûuje fotografie. Je z 27. Ìjna ze z bavnèho odpoledne s n zvem P rty u kr lovny. Samoz ejmï, ûe nechybïly dobroty ani muzika k poslechu i k tanci. O z bavu se staraly dvornì d my. A kr lovna? JejÌ silueta tam st la dob e vymûdïn v apartnìm klobouëku. MlËky a nehybnï, jako krejëovsk panna. Ale kdyby mohla, urëitï by se s ostatnìmi kr lovsky bavila. Klub gymn ziì a st ednìch ökol ve spolupr ci s KVIC Brno-Vinohrady po d kaûd p tek (v prosinci 3., 10. a 17.) ve 14ñ15.30 v DomeËku Kurz pro zaëìnajìcì modelky pro dìvky od 12 let. hrada kurzu mïsìënï 200,ñ KË. V stava ke 150. v roëì vëela stvì OrganizaËnÌ z klad vëela enì na MoravÏ a ve Slezsku byl poloûen ustavenìm vëela skèho odboru p i Moravsko-slezskÈ hospod skè spoleënosti v BrnÏ v roce P Ìm podnït vyöel od opata starobrnïnskèho kl ötera C. F. Nappa. VËela a ökolnì rada J. Hansmann vypracoval jednoduchè stanovy vëela skèho odboru a na ustavujìcì sch zi dne 24. listopadu 1854 byl zvolen jeho prvnìm p edsedou. VËela stvì se jak zn mo zab v chovem vëel. P vodnìm cìlem byla produkce medu a vosku, Ëasem p ibyly dalöì produkty ñ pyl, mate Ì kaöiëka, propolis (vëelì tmel) a vëelì jed. Teprve pozdïji byla docenïna opylovacì Ëinnost vëel, kter zajiöùuje zv öenè v nosy ovoce a semen. V znamnè a pam tnè dny si p ipomenou vëela i letos 11. a 12. prosince, kdy se brnïnskèm v staviöti uskuteënì v pavilonu E v r mci v noënìch prodejnìch trh v stava ke 150. v roëì organizovanèho vëela stvì na MoravÏ a ve Slezsku. P inese historick p ehled v voje moravskèho vëela stvì vëetnï p ehlìdky vëelìch produkt. DalöÌ informace zìsk te na vcelar.ais.cz/. 5

6 SIMPLY CLEVER VZPOMÍNÁTE SI NA TEN POCIT, KDYŽ ZA VÁS NĚKDO PLATIL? TEĎ ZA VÁS PLATÍME MY. Navštivte nás, vyberte si nový vůz Škoda Fabia na leasing od ŠkoFINu a my za Vás zaplatíme celý první rok splátek. Díky akci Rok leasingu zdarma můžete ušetřit až Kč. Počítejte s námi: Škoda Fabia Ambiente Kč 50% splátka předem Kč Měsíční splátka Kč Splátky za první rok Kč Splátky za druhý až pátý rok leasingu Kč Zůstatková hodnota vozu Kč Celkem zaplatíte Kč První rok leasingu ušetříte Kč Váš prodejce vozů Škoda: Masná 20, Brno tel.: STØEDNÍ ODBORNÉ UÈILI TÌ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ Trnkova 113 = BRNO LÍ EÒ STÿEDNÕ ODBORN äkola A STÿEDNÕ ODBORN U»ILIäTÃ OBCHODNÕ, BRNO, CEJL 61 sìdlo: Cejl 61, Brno-Z brdovice tel.: , Nabízíme mo nosti studia pro chlapce a dívky v tìchto strojírenských a elektrotechnických oborech: TØÍLETÉ UÈEBNÍ OBORY H/ H/ H/ H/ H/ H/001 (ukonèeny získáním výuèního listu) Mechanik elektronických zaøízení Elektrikáø pro silnoproud Elektrikáø pro slaboproud Zámeèník Obrábìè kovù se zamìøením na CNC stroje Nástrojaø ÈTYØLETÉ STUDIJNÍ OBORY L/ L/ L/ L/ L/001 (ukonèeny maturitní zkou kou) Mechanik seøizovaè programování a obsluha CNC strojù Mechanik strojù a zaøízení Mechanik èíslicovì øízených strojù Mechanik silnoproudých zaøízení Mechanik elektronik DENNÍ, VEÈERNÍ A DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM L/ L/ L/501 Provozní technika Provozní elektrotechnika Elektrotechnika Zveme Vás na dny otevøených dveøí 11. prosince 2004 od 9:00 do 15:00 hodin 12. a 26. ledna 2005, v dy od 13:00 do 17:00 hodin Podrobné informace Vám kdykoliv poskytnou: pí. Koutná Vìra pí. Bartlová Helena / Fax: / Fax: Zaji ujeme také stravování a ubytování ákù ve vlastním Domovì mláde e Mgr. Vachová Ladislava / Fax: DEN OTEVÿEN CH DVEÿÕ o sobot ch a , a od 9 do 14 hod. a kaûdou st edu do od 15 do 17 hod. P ehled vzdïl vacì nabìdky STUDIJNÕ OBORY ñ Ëty letè obory ukonëenè maturitnì zkouökou ObchodnÌk ObchodnÏ podnikatelsk Ëinnost U»EBNÕ OBORY ñ t ÌletÈ obory zakonëenè v uënìm listem AranûÈr ProdavaË ñ smìöenè zboûì ProdavaË ñ drogistickè zboûì ProdavaË ñ elektrotechnickè zboûì ProdavaË ñ textil, odïvy a obuv ProdavaË a v robce lah dek ProdavaË ñ smìöenè zboûì, d lkovè studium N STAVBOV STUDIUM ñ pro vyuëenè Podnik nì Provoz obchodu Propagace Technickohospod skè a spr vnì Ëinnosti

7 TEXTIL (pøevážnì èeský) kojenecký, dìtský, dámský, pánský, bytový Pálavské nám.14, Brno (støedisko Albert) VÁS ZVE K VÁNOÈNÍMU NÁKUPU. Kromì bìžného kusového textilu nabízíme napø. pánské noèní košile, legraèní pyžama, pánské zástìry, vánoèní utìrky, prostírky a ubrusy, textilní kalendáøe, ale také klidné prostøedí a pøíjemnou obsluhu. Prodejní doba: , sobota Mgr. Valéria Žižáková, Obecká 59, Brno-Líšeò tel , , prov. doba: Po Pá Nabízíme: Kvalitní pøípravky renomované znaèky Ošetøení akné Ošetøení zralé pleti Zpevnìní a modelace poprsí Celotìlové relaxaèní a detoxikaèní zábaly Tvarování, barvení oboèí a øas Depilace Tip mìsíce: Kosmetika Depilace GERnétic špièková francouzská kosmetika Vánoèní balíèek na zpevnìní poprsí získáte dárek v hodnotì 590, Kè Vánoèní balíèek pro citlivou ple získáte dárek v hodnotì 490, Kè Vánoèní dárková poukázka na ošetøení pleti JIŽ TRADIÈNÌ Vánoèní prodej kaprù Valtická 23 èervený DOMEÈEK od 8.00 do hodin KADEØNICE dámská, pánská, dìtská, Valtická 15 (u Domeèku). Jana Slov Ëkov Lenka SvatoÚov (po mate skè dovolenè) Jana Hrub TÃäÕME SE NA V S PEREX SERVIS, Gajdoöova 46, Brno tel.: , tel./fax: PRA»KY ñ MY»KY ñ CHLADNI»KY PRODEJ ñ moûn i spl tkov prodej ñ 0 % leasing, p i platbï v hotovosti sleva aû 15 %, doprava, p edvedenì a odvoz starèho spot ebiëe zdarma! SERVIS A OPRAVY ñ automatick ch, vì iv ch a pr myslov ch praëek, myëek, mandl a suöiëek. PRODEJ N HRADNÕCH DÕLŸ ñ na vöechny typy praëek. Otev eno: PoñP 8ñ12, 13ñ17 hod., So 9ñ11 hod. Nejlevnìjší týden ve Vysokých Tatrách ZIMA, JARO 2005 Penzion ECHO Tatranská Lesná, v centru Vysokých Tater ZOO LAGUNA, Pálavské nám. 117/13, tel.: krmiva doplúky pot eby pro chovatele ps, koëek,pt k, ter. zvì at a na obdiv se tïöì éiv ZVÕÿATA CYKLOBIKES Prodej a servis jìzdnìch kol Brno-Vinohrady, P lavskè n mïstì 119, T.: Akce: v razn sleva kol 10ñ20 %. KUCHYÒSKÉ STUDIO, PÁLAVSKÉ NÁM. 13, BRNO-VINOHRADY Otevøeno: Po Pá , So , tel.: KUCHYNÌ, VESTAVNÉ SKØÍNÌ, ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK, SPOTØEBIÈE AKCE! PØI OBJEDNÁVCE KUCHYNÌ DO KONCE ROKU MIKROVLNNÁ TROUBA ZDRAMA! VÝRAZNÉ SLEVY VESTAVNÝCH SPOTØEBIÈÙ! ; MIMOØÁDNÁ SLEVA CENA ZA 7 DNÍ PRO DOSPÌLÉ: 2740, Kè Dìti pøedškolního vìku ZDARMA šestileté Kè sedmileté Kè osmileté Kè devítileté Kè desetileté Kè jedenáctileté Kè dvanáctileté Kè Volné termíny: ledna, února, dubna. Nástup a ukonèení pobytu sobota není podmínkou. V cenì je zahrnuto: ubytování: dvou a tøílùžkové pokoje s pøistýlkou stravování: polopenze Objednávejte na Vinohradech: tel , mobil ,

8 VINOHRADSKÝ SPORT SvÏt se probïhl po Vinohradech Zemi obïhl t ikr t Basketbal: Po t ech kolech osmì Tak ojedinïlou ud lost, jakou bylo 2. mistrovstvì svïta a 12. mistrovstvì Evropy v ultramaratonu na 24 hodin ve dnech 22.ñ24. Ìjna, brnïnskè Vinohrady ve svè modernì historii dosud nezaûily a dost moûn uû k tomu ani nebudou mìt p Ìleûitost. Souhra okolnostì p ivedla na Vinohrady 170 bïûc z 26 zemì celèho svïta. Nikde jinde v»esku nebylo zatìm k vidïnì tak poëetnè a kvalitnì ultravytrvaleckè pole. Tom ö Rusek, to jmèno bylo p i svïtovèm a evropskèm öampion tu v bïhu na 24h na Vinohradech nejfrekventovanïjöì. é dn div, öestapades tilet Rusek byl editelem z vodu. Byl to takè on, kdo p ivedl svït ultramaratonc do ulic domovsk ch Vinohrad. Nezb v neû smeknout p ed tìm, co se spolupracovnìky dok zal udïlat pro zd rn pr bïh z vodu. A co vlastnï vykonal pro samotnè Vinohrady. Tom ö Rusek je borec k pohled nì. Na dlouh ch tratìch je doma od poloviny 70. let, za tu dobu obïhl zemïkouli zhruba t ikr t a ze svïtov ch z vodiöù p ivezl nejeden cenn kov. Naposled p ed rokem bronz z Tchaj-wanu z bïhu na 100 kilometr v kategorii nad 55 let. Jeho nejlepöì osobnì v kon 263,140 kilometru je dosud Ëesk m rekordem v bïhu na 24h. BasketbalistÈ SK Vinohrady zìskali po t ech odehran ch kolech Ëty i body a jsou mezi dvan cti t my MÏstskÈho p eboru muû I na osmèm mìstï. Nejd Ìve prohr li 87 : 60 s A t mem Sokola Brno II, pak jako dom cì p ehr li V t m Sokola Brno II 81 : 61, ale ve t etìm kole podlehli 69 : 56 muûstvu Sokola Husovice C. PeËliv Ëten si m ûe na ochoze p ed radnicì spoëìtat a urëit vlajky z ËastnÏn ch zemì (Korea je zapoëtena jednou a vlajka EvropskÈ unie je jaksi navìc, dalöì vlajky uû byste na radnici hledali marnï). Navzdory hodnï zkr cenè p ÌpravÏ akce a tìm i menöì propagaci se kolem 1356 metr dlouhèm okruhu (od radnice po MutÏnickÈ a zpït Valtickou) seöly i v m lo p ÌznivÈm poëasì stovky, moûn dvï t i tisìcovky div k. Borce povzbuzovali doslova ve dne v noci. S netajen m obdivem k jejich v kon m bez ohledu na vïk, spat en m na vlastnì oëi, jinak z ejmï sotva k uvï enì. Za vöechno mluvì fakt, ûe celkem 66 ËastnÌk mistrovskèho ultramaratonu na Vinohradech zdolalo hranici 200 kilometr (49 muû a 17 ûen), coû je nov ctyhodn rekord jakèhokoli z vodu v bïhu na 24 hodin. Ruku v ruce s tìm triumfovala i organizaënì zdatnost, pìle a obïtavost Ëesk ch po adatel. Kr tce po skonëenì z vodu v nedïli 24. Ìjna v hodin aplaudoval div ky zaplnïn prostor p ed radnicì vìtïz m. Mezi muûi vyhr l Japonec RyoiËi Sekiya, kter ubïhl 198 kol a celkovï 269,085 km. Druh byl Slov k LubomÌr Hrmo se 191 kolem a 259,064 km na kontï, t etì Francouz Mohamed Magroun dokonëil 190 kol a ubïhl 257,881 km. NejlepöÌ z Ëesk ch bïûc byl Jan Ondruö na 17. mìstï se 168 koly a 227,868 km. V souboji druûstev vyhr la Francie p ed Japonskem a Ruskou federacì. äampion tu ûen dominovala Sumie Inagakiov, ubïhla 174 kola a 237,184 km. Druh v po adì Ruska Galina Jereminov zdolala o kolo a o dva kilometry mènï. AmeriËanka Stephanie Ehretov ubïhla 166 kol a 225,573 km. V t mech vyhr ly Rusky p ed Japonkami a AmeriËankami. Na takov z bïr startovnìho pole ultramaratonc p i ÌjnovÈm svïtovèm a evropskèm öampion tu v bïhu na 24 hodin na Vinohradech m ûe b t fotograf P. KratochvÌl docela pyön. Poda ilo se mu totiû hezky pospolu zvïënit oba pozdïjöì japonskè vìtïze mezi muûi a ûenami ñ Sekiyu a Inagakiovou (58 a 141). SnÌmkem Michala Bartoöe doloûìme, ûe bïûce povzbuzovali div ci po celou dobu z vodu, tedy i v noci (s ËÌslem 185 sedmdes tilet Roy Bainbridge z VelkÈ Brit nie). Pro ty, kte Ì by r di o öampion tu vïdïli vìce, doporuëujeme adresu na Internetu ultramarathon.czechian.net. Na snìmcìch dole vìtïznì muûi a ûeny. äachy: ZatÌm s jednou v hrou äachistè TJ Vinohrady vstoupili jako nov Ëek do JihomoravskÈho krajskèho p eboru I. T Ìdy v hrou nad TJ Sloup 4,5 : 3,5. Vynesla jim t etì mìsto v tabulce 12 t m. Po prohr ch s lìdrem p eboru Lokomotivou Brno B 2 : 6 a doma s Tatranem Poötorn 3,5 : 4,5 bodu vöak v tabulce klesli se ziskem 10 bod na dev tè mìsto. Box: V hra po boji Pokud chce oddìl boxu BC Vinohrady pom ölet na vìtïzstvì v prvoligovè soutïûi, nesmì ztr cet body p edevöìm doma. RealizaËnÌ t m si to zvl öù intenzivnï uvïdomil po v raznè, byù trochu smolnè por ûce v Plzni, kterou Vinohradsk inform p iblìûil v minulèm vyd nì. Pro utk nì se dom cìm poda ilo opït zìskat na hostov nì talentovanèho Kohoutka ve v ze do 54 kg a do utk nì tentokr t postavit kompletnì t m. Ale i boxe i VSK VäB Ostrava p ijeli kompletnì a nijak se netajili cìlem postoupit nakonec do extraligy. SK BC Vinohrady zvìtïzil nad tïûk m soupe em 10 : 8. Jak k tomu doölo? Ve v ze do 54 kg zvìtïzil Kohoutek na body nad Petrem Durajem ñ 2 : 0. Pro Kohoutka to rozhodnï snadnè utk nì nebylo, soupe byl nejen o hlavu vyööì, ale tèmï o Ëty i kila tïûöì, coû v tèto v ze p edstavuje v razn rozdìl. Rozhodla p edevöìm kondice, podloûen skvïlou taktikou. Do 57 kg vyhr l Dunka na body nad Krbcem ñ 4 : 0. Utk nì mïlo jednoznaën pr bïh a dom cì borec mïl na to, aby vyhr l p ed limitem. Do 60 kg podlehl Horv th ve 3. kole diskvalifikacì Josefu Durajovi ñ 4 : 2. Horv th, o hlavu menöì neû soupe, na rozdìl od Kohoutka teprve zkuöenosti sbìr. Soupe ov m tok m Ëelil mnohdy v rozporu s pravidly. Po t etìm napomenutì v polovinï 3. kola automaticky n sledovala diskvalifikace. Do 64 kg prohr l Ocetek na body s Hermanem ñ 4 : 4. Jeho por ûka byla p ekvapiv. Ve vyrovnanèm utk nì doöly ve 4. kole Ocetkovi sìly. Ve v ze do 69 kg zvìtïzil Besaljan na body nad Goreck m ñ 6 : 4. V div cky nejatraktivnïjöìm utk nì si Besaljan poradil s mnohem zkuöenïjöìm Goreck m dìky trvalè aktivitï od zaë tku do konce utk nì. Do 75 kg podle p edpokladu zvìtïzil MatÏjovsk nad Kubinou ve 3. kole diskvalifikacì ñ 8 : 4. Do 81 kg zaslouûenï porazil Moûn r na body mnohem zkuöenïjöìho Kurijaka ñ 10 : 4. I v tomto utk nì si div ci p iöli na svè. Ve v ze do 91 kg podlehl Leikep na body Chomovi ñ 10 : 6. Choma zvìtïzil trvalou aktivitou, proti nìû Leikep nenaöel bohuûel recept. Ve v ze nad 91 kg prohr l Dirgas na body s Pek rkem ñ 10 : 8. Dom cì borec sbìr zkuöenosti. Bojoval sice otev enï a neboj cnï, zatìm vöak nestaëil technicky. Je velk m p Ìslibem do budoucna. JUDr.»eslav Gojn, p edseda oddìlu box V noënì turnaj kuûelk pop tè TajemnÌk turnaje vyz v kuûelk e, aby se vöestrannï p ipravili na z vïreënè kl nì 5. roënìku V noënìho turnaje, kterè se uskuteënì v tradiënìch prostor ch herny Probe ve Ëtvrtek 16. prosince od 16 do 21 hodin. V p ÌpadÏ vïtöìho poëtu p ihl öen ch poëìtajì po adatelè s dvoudennìm turnajem se zah jenìm 15. prosince. Vöe bude z ejmè potè, co t my podajì z vaznè p ihl öky k Ëasti na turnaji osobnï v kancel i KVIC na MutÏnick 21 nebo telefonicky na telefonnìm ËÌsle (ip) MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Ji Ì äest k. V roba: Tisk rna Settronic, Rokycanova 29, Brno-éidenice, tel: , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 6. prosince. Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5700 kus.

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více