Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující"

Transkript

1 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou vïtöinu n s a naöìch dïtì znamen konec doby p Ìjemn ch dovolen ch a b jeënï proûìvan ch pr zdnin na mnoha mìstech naöì zemï i v blìzkè p ÌpadnÏ tèû ve vzd lenì cizinï. Uûili jsme si Ëas volna podle sv ch p edstav a moûnostì a vracìme se do sv ch vinohradsk ch domov hledìce vst Ìc zd nlivï f dnìm a vöednìm dn m pracovnìm Ëi ökolnìm. VÏ Ìm, ûe vöichni zd rnï, plynule a bez potìûì p ejdeme k p eruöenè pr ci a v uce, a ûe n sledujìcì dny nastupujìcìho pozdnìho lèta a podzimu budou pro n s naplnïny nov mi z ûitky a spïchy. LetoönÌ konec pr zdnin a dovolen ch celè naöì spoleënosti ñ a ovöem takè n m, VinohraÔan m ñ p ipomìn neblahè, v toku Ëasu jiû 40. v roëì dramatick ch srpnov ch ud lostì roku Invaze arm d pïti zemì (dobovï oznaëovan ch za sp telenè), kter zapoëala v Ëasn ch rannìch hodin ch 21. srpna onoho osmaöedes tèho roku, neëekanï zas hla do osud a ûivot vöech obyvatel tehdejöìho»eskoslovenska. Ve snaze zmïnit Ëi zastavit demokratizaënì v voj v naöì zemi vtrhla tenkr t, p ed Ëty iceti lety, na naöe zemì vojska tehdejöìch spojenc ñ SovÏtskÈho svazu, NÏmeckÈ demokratickè republiky, PolskÈ lidovè republiky, MaÔarskÈ lidovè republiky a BulharskÈ lidovè republiky. Voj ci obsadili zpoë tku vojensky d leûit a dalöì strategicky v znamn mìsta v zemi, poslèze se vhrnuli do naöich mïst a vesnic. NejvÌce v Praze, avöak i na jin ch mìstech ñ takè v BrnÏ ñ doölo ke st et m okupaënìch sil s obyvatelstvem. NeozbrojenÌ civilistè ñ studenti, lidè pr ce rukou i mozk, d chodci ba i dïti, ml deû ñ st li v nerovnèm leë hrdinnèm vzdoru proti tank m, ozbrojen m voj k m a brzy takè (byù zpoë tku neëetn m) dom cìm kolaborant m. Odpor»ech a Slov k vydrûel do n sledujìcìho roku a pozvolna se vyëerp val. ärouby nastupujìcìho obdobì tak zvanè normalizace se poëaly neomylnï a nep ÌjemnÏ utahovat. V souvislosti s invazì ñ od 21. srpna 1968 do konce onoho roku ñ zem elo podle dostupn ch archivnìch pramen 108 obyvatel naöì zemï. NejmladöÌ obïtì se stal dvoulet slovensk chlapec sraûen vojensk m autem, nejstaröì pak dvaaosmdes tilet panì. TÈmÏ pït stovek obëan tehdejöìho»eskoslovenska bylo tïûce zranïno, dalöì stovky lidì byly zranïny lehce. NejvÌce vöak byla (PokraËov nì na stranï 3) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 22. z Ì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Projekt regenerace se rozbíhá Na poë tku letoönìho roku jsem se v Ël nku Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak zmìnil o p ipravovanèm projektu regenerace panelovèho sìdliötï Vinohrady. Psal jsem o tom, ûe se jedn o jeden ze z kladnìch koncepënìch materi l celèho panelovèho sìdliötï. P ipomenu, ûe jedn o mimo dnï sloûit materi l, jehoû po ÌzenÌ se sv m rozsahem a sloûitostì je srovnatelnè s po ÌzenÌm a projedn nìm zemnìho pl nu. Mnoh z V s se zcela jistï zept, zda-li takov to materi l v bec pot ebujeme, zda-li finanënì prost edky, kterè do nïj vloûìme, nejsou zbyteënï vynaloûenè a zda-li je neölo pouûìt smysluplnïji. Na takovouto ot zku, kterou jsem si nynì vìcemènï poloûil za tyto Ëten e s m, musìm odpovïdït, ûe pro naöi mïstskou Ë st je po ÌzenÌ tohoto projektu opravdu nezbytnè. MyslÌm si dokonce, ûe je ökoda, ûe tento projekt jiû dnes nem me schv len a p ipraven pro okamûitè pouûitì. D vod je prost. Projekt regenerace Foto: red panelovèho sìdliötï, kter je zpracov - v n podle metodiky Ministerstva pro mìstnì rozvoj, (PokraËov nì na stranï 3) Domeček jubilující Patn ct let ûivota lidskèho je vïk v znamn, po ukonëenì z kladnì ökoly se ËlovÏk doch zì k prvnìmu roëenì zìskan ch zkuöenostì a k n kroku do svïta polodospïl ch. U institucì je patn ct rok Ëinnosti ch p no ponïkud jinak. TakovÈ jubileum v letoönìm roce slavì i Ëerven kupole nad v mïnìkem na ValtickÈ ulici 23, kter v povïdomì n vötïvnìk je zakotvena jako»erven domeëek. Ano, je tomu jiû 15 let, kdy 10. z Ì 1993 se poprvè otev ely ve ejnosti dve e tohoto za ÌzenÌ, kterè mïlo slouûit a st le slouûì jako D m dïtì a ml deûe mïstskè Ë sti Vinohrady. Tato architektonicky zajìmav stavba, dneönìma oëima za pouh ch 2,8 mil. korun, byla p ed na KulturnÌmu, vzdïl vacìmu a informaënìmu centru s cìlem slouûit nejen dïtem a ml deûi, ale öirokè ve ejnosti k plnohodnèmu vyuûitì volnèho Ëasu. S l s kapacitou 80 mìst umoûúoval po d nì koncert, divadelnìch p edstavenì. TakÈ jiû v prvnìm roce se zde uskuteëúuje prvnì V noënì benefiënì koncert pïveckèho sboru Konvalinka s hosty Janou Frostovou, Danielou Velebovou a hercem ñ vinohradsk m obëanem, ZdÏÚkem Dvo kem. V prvnìch mïsìcìch se formuje takè n plú novèho za ÌzenÌ. V nabìdce aktivit jsou kurzy v tvarnè, keramickè, hudebnì, pïveck sbor Konvalinka, instrument lnì soubor, KlubÌËka pro nejmenöì ñ velk pomocnìk mamink m na mate skè dovolenè. V roce n sledujìcìm vedle pravideln ch krouûk potïöila vìce jak sedm set n vötïvnìk v stava obraz panì doktorky Dagmar DorovskÈ. PodzimnÌ Zmizel svït pod P lavou ñ fotografie Jind icha Grepla slovem uvedl i Mistr JaromÌr TomeËek. Rok 1995 p ivìtala domeëkovsk galerie keramick dìla vinohradskèho v tvarnìka Ji Ìho Trojka a opït se p edstavil se sv mi fotografiemi Jind ich Grepl s v stavou TeËe voda, teëe. Vernis û zah jil spisovatel Jind ich Uher. S l takè byl svïdkem k tu knihy Jana Kuxe Slov cko vëera a dnes. Jiû 3. roënìk autorskè soutïûe Naöe Vinohrady byl spïön v taneënìch oborech, cenu starosty si odnesla Katka Frohlichov a hrou na klavìr o svèm prvenstvì p esvïdëila porotu Marika BuröÌkov. Obnovenou akci na volnèm prostranstvì poh dkovèho h iötï, BavÌme se na Vinohradech, zah jila v stavou sv ch obraz panì Marie Dost lov. Ve dni plnèm soutïûì se p edstavili i brat i LiökovÈ vìce mist i svïta mist i republiky v cyklotrialu. (PokraËov nì na stranï 4)

2 Z 26. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 24. června 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 20; ñ pron jem h iötï v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2008/2009 ûadateli BrnÏnsk asociace futsalu, Rybnick 75, Brno od do a od do (soboty, nedïle od 9 do hodin) za n jemnè 300KË/h; ñ pron jem tïlocviëen v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2008/2009 pro EZä»ejkovick : a) 10 vyuëovacìch hodin t dnï pro v uku tïlesnè v chovy (kaûd den 2 vyuëovacì hodiny ñ obï tïlocviëny), b) 2 vyuëovacì hodiny pro z jmovou Ëinnost (st eda ñ jedna tïlocviëna) za 180 KË/h; ñ pron jem tïlocviëen v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2008/2009 tïmto ûadatel m: Ing. P. Richter (fotbal) ñ dïti, Tallent Tenisov ökola (tenis) ñ dïti, I. Kr tk (volejbal) ñ dospïlì, Florenc Brno (florbal) ñ dospïlì, J. SmÌöek (mal kopan ) ñ dospïlì, J. TuËek (basketbal) ñ dospïlì, Ing. L. KubÌn (volejbal) ñ dospïlì+dïti, L. B rta (futsal) ñ dospïlì, Mgr. P. Luûn (volejbal) ñ dospïlì, OK Business, s. r. o., (volejbal) ñ dospïlì, M. Sedl Ëek (kopan ) ñ dospïlì, SOP FÚ ky Brno (odbìjen ) ñ dospïlì, FM AV»R Brno (kopan ) ñ dospïlì, V. Mannov (aerobic+yoga) ñ dospïlì, M. Koci n (florbal) ñ dospïlì za n jemnè: dospïlì 450 KË/h, dïti 377,50 KË/h; ñ p idïlenì bod 4 ûadatel m o byt; ñ zv öenì bod ûadatelce za skuteënost, ûe matka ûadatelky je v plnèm invalidnìm d chodu; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti 52 ûadatel m; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu na dobu urëitou 10 let 9 ûadatel m; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu na dobu urëitou 1 rok 1 ûadatelce; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu na dobu urëitou 3 roky 1 ûadateli; ñ pron jem nebytov ch prostor v domï Bo etick 17 (b valè koë rk rny vë. p Ìstavku) Ji Ìmu äkorpìkovi za Ëelem z ÌzenÌ prodejny konzumnìho zboûì s prodejem balen ch potravin, cukrovinek pro dïti a uûöìho sortimentu cigaret, balen ch n poj nealkoholick ch i alkoholick ch, se z kazem prodeje rozlèvan ch alkoholick ch n poj. N jemnì smlouva bude uzav ena na dobu neurëitou s n jemn m ve v öi 526 KË/m 2 /rok + sluûby s moûnostì inflaënìho zv öenì; ñ rozöì enì ve ejnè zak zky malèho rozsahu Mont û rozdïlovaë topn ch n klad o 1200 ks za podmìnek podle p edloûenè nabìdky firmy Techem, spol. s r. o.; ñ dodatek Ë. 2 ke smlouvï Ë A o n jmu Ë sti nemovitosti Mikulovsk 9 s firmou Vodafone Czech Republic, a. s.; ñ zad vacì dokumentaci ve ejnè zak zky vïr na II. etapu regenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady: harmonogram ve ejnè zak zky, mand tnì smlouvu Ë. 1988/2008, plnou moc a Ëleny a n hradnìky spoleënè komise pro otevìr nì ob lek a hodnocenì nabìdek; ñ p i realizaci zak zky Regenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady: Ëerp nì rezervy z d vodu nep edvìdatelnèho n r stu cen tepelnï izolaënìch materi l, ve v öi KË na d m Valtick 15 a KË na d m Mikulovsk 9, provedenì nov ch p Ìvod elektroinstalace k motor m centr lnìho ods v nì na domech Bzeneck 17, Mikulovsk 8, Valtick 15, Valtick 17, provedenì suö k na pr dlo na domech Mikulovsk 4, Mikulovsk 8, Bzeneck 13, Bzeneck 17, Valtick 15; ñ p ijetì vïcnèho daru pro zasklenì balkonu bytu od 3 d rc ; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2008; ñ uskuteënïnì zahraniënì sluûebnì cesty PhDr. Ji- Ìho»ejky na Slovensko do Bratislavy-Vajnor dne , pro kterou bude pouûito soukromè vozidlo; ñ Janu Tr vnìëkovi ñ hudebnì skupina Chocolito panda ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ mìstnost ñ öatna nad tïlocviënou na obdobì od ñ za n jem 1500 KË; ñ sloûenì komise pro Projekt regenerace panelovèho sìdliötï v m. Ë. Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro ve ejnou zak zku malèho rozsahu Vybudov - nì dïtskèho h iötï a uëebny v p ÌrodÏ v Zä MutÏnick 23 jako nejv hodnïjöì nabìdku firmy FLO- RA SERVIS, Straka LubomÌr, FamÏrovo n m. 29, Brno. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ komisi pro otevìr nì ob lek s nabìdkami uchaze- Ë Ve ejn zak zka ñ SÌdliötÏ Brno-Vinohrady ñ prava a dosadba st vajìcì vegetace; ñ hodnotìcì komisi pro hodnocenì a posouzenì nabìdek uchazeë Ve ejn zak zka ñ SÌdliötÏ Brno- Vinohrady ñ prava a dosadba st vajìcì vegetace. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p echod n jmu bytu v 1 p ÌpadÏ; ñ rezignaci panì Simony KvardovÈ na funkci Ëlenky ZM» Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ IX. ZM» Brno-Vinohrady vzìt kontrolnì zpr vu o plnïnì usnesenì RM» a ZM» Brno-Vinohrady za rok 2007 na vïdomì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ firmï ATJ Group, s. r. o., pron jem Ë sti pozemku (50 m 2 ) z parcely Ë. 9047/4 v are lu objektu Bzeneck 23 pro z ÌzenÌ p edzahr dky ökolnì jìdelny a kuchynï za p edpokladu oddïlenì zahr dky nav öen m podiem a ohrazenì tèto plochy. N jemnè za pron jem Ë sti pozemku je stanoveno 20 % kupnì ceny dle cenovè mapy, kter je 580 KË za m 2, coû ËinÌ 116 KË/m 2 /rok. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 740/08/5 23. sch ze Rady m. Ë. Brno- Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere z po adu jedn nì: ñ materi l RozpoËtovÈ opat enì Ë. 19. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady stahuje: ñ materi l é dost o podn jem spoleënosti ATJ äkolnì stravov nì ñ objektu Bzeneck 23, Brno s tìm, ûe materi l bude znovu p edloûen na nejbliûöì termìn sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odejìm : ñ 1 bod za skuteënost, ûe m dìtï ve vlastnì pèëi 1 ûadatelce. Sběr nebezpečného odpadu MobilnÌ sbïr nebezpeën ch sloûek komun lnìho odpadu v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady se uskuteënì dne 11. z Ì na n sledujìcìch zast vk ch a v uvedenèm Ëase: 15.10ñ15.25 VlËnovsk Ë ñ15.50 Pruö neck u Mä 16.00ñ16.15 Bzeneck u Zä 16.25ñ16.40 Velkopavlovick ñ parkoviötï u ËÌsla domu. 1ñ ñ17.05 parkoviötï Bzeneck ñ u zast vky MHD 17.15ñ17.30 trûiötï P lavskè n mïstì 17.40ñ17.55 Valtick ñ u Domu dïtì 18.05ñ18.20 MutÏnick u Zä 18.30ñ18.45»ejkovick ñ parkoviötï nad gar ûemi NebezpeËnÈ odpady jsou charakterizov ny tìm, ûe majì jednu nebo vìce nebezpeën ch vlastnostì (nap. zbytky barev a spot ebnì chemie, rozpouötïdla, oleje, baterie a akumul tory, nepouûiteln IÈËiva). Vážení obyvatelé Vinohrad, v pondělí 15. září v se ve Společenském sále na Pálavském náměstí 14 (nad Albertem) uskuteční setkání a beseda s kandidátem ČSSD na post hejtmana Jihomoravského kraje poslancem parlamentu České republiky a předsedou poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Michalem Haškem Téma besedy: zdravotnická reforma, otázky související s brněnskou úrazovou nemocnicí a další témata, která zvolíte Besedu uvede PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části Brno-Vinohrady Vážení Vinohraďané, přijďte si promluvit o otázkách a problémech, které Vám vadí, které Vás trápí, které se Vás dotýkají 2

3 DÏtsk letnì t bor pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos uskuteënil v bl znivèm mïstï Kocourkov. Z Ëastnilo se ho 55 dïtì a vöichni i se sv mi vedoucìmi si ûivot v tomto zvl ötnìm mïstï po celè dva t dny uûìvali. DÏti budou urëitï jeötï dlouho vzpomìnat na n roënou stavbu radnice, ze kterè je jeötï dalöì dva dny bolelo celè tïlo, i na to, ûe nanosit do nì svïtlo takè nenì û dn hraëka. Po vzoru kocourkovsk ch teô uû vìme, jak se d na poli vypïstovat s l, a ûe se potom takè musì peëlivï hlìdat p ed zlodïji. Protoûe obyvatel m mïsta Kocourkov okolì z vidì mnohè vymoûenosti, nenì zde nouze o r znè nep ÌjemnÈ ud - losti jako byla kr deû kostelnìch zvon Ëi ztracenè klìëe od radnice. KocourkovötÌ si vûdy umïjì poradit, ale znamen to pro nï plnè ruce pr ce od r na do pozdnìho veëera. NaötÏstÌ n s nesuûovalo horko U nás v Kocourkově (mezi n mi ñ v KocourkovÏ byla pïkn zima) a dïtem tedy n roënou pr ci ztïûoval jen obëasn dèöù a vich ice. VÌtr n m ale zpest il pobyt tìm, ûe jsme mohli pouötït vlastnoruënï vyrobenè draky. A nïkterè dokonce i lètaly. Dvakr t jsme se vydali i do svïta, a tak jsme vidïli malebnou jihlavskou zoo i jihlavskè podzemì, vyöplhali na vïû v JihlavÏ i T ebìëi. V T ebìëi jsme mïli ötïstì i na trochu lepöì poëasì a vykoupali se na mìstnìm pïknèm koupaliöti. D leûitè je, ûe vöichni ËastnÌci p eûili pobyt v KocourkovÏ ve zdravì, odnesli si spoustu neobyëejn ch z ûitk a naöli novè kamar dy. Za to pat Ì dìk vöem z RTS Jalovec, kde se o n s vzornï starali, a hlavnï t borov m vedoucìm a zdravotnici, kte Ì se vïnovali dïtem tèmï 24 hodin dennï. I. Heindlov Zahájení III. ročníku Senior akademie Odbor prevence MÏstskÈ policie Brno p ipravil v letoönìm roce jiû III. roënìk projektu prevence kriminality nazvan Senior akademie, kter je organizaënï obdobn jako vöeobecnï zn mè akademie t etìho vïku. LiöÌ se vyuëovan mi tèmatick mi okruhy a rozsahem vyuëovacìch hodin. TematickÈ okruhy jsou koncipov ny jako metodika k bezpeënèmu chov nì senior ve spoleënosti. OdbornÌ lekto i se zamï ujì na rozpozn nì moûnèho nebezpeëì a moûnosti, jak takovè nebezpeëì eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maxim lnì d raz je p i v uce kladen na chov nì moûnè obïti, kterè by nemïlo motivovat potencion lnìho pachatele. V praxi to znamen nauëit se chov nì, kterè bude z pohledu pachatele antiiniciaënì. Absolventi Senior akademie obdrûì OsvÏdËenÌ o absolvov nì a pro Odbor prevence MÏstskÈ policie Brno se stanou neform lnìmi partnery ñ Asistenty prevence kriminality. N sledn aktivita a iniciativa absolvent bude z visl v hradnï na nich samotn ch a nebude nijak urëov na. V r mci jejich dalöìho p sobenì v p irozenèm prost edì rodiny, zn m ch nebo p - tel p edpokl d me, ûe jednou roënï budou organizov na setk nì absolvent, kde formou dvouhodinovèho semin e budou posluchaëi sezn - meni s nov mi trendy v oblasti prevence kriminality a souëasnï se s pracovnìky odboru prevence podïlì o svè zkuöenosti p i svè asistenënì a poradenskè Ëinnosti. V pr bïhu Senior akademie se mohu posluchaëi p ihl sit do kurz sebeobrany, poskytnutì zdravotnickè pomoci p i dopravnì nehodï a prevence internetovè kriminality. D le jsou p ipraveny exkurze na operaënì st edisko a tunelovou st elnici MP Brno. Ofici lnì zah jenì Senior akademie bude dne 15. z Ì v 15 h v budovï MoravskÈho zemskèho muzea v BrnÏ, Zeln trh Ë. 8, kde se posluchaëi budou sch zet kaûdè pondïlì od 15 do 18 hodin. SlavnostnÌ vy azenì absolvent se uskuteënì dne Datov rozvrh vyuëovacìch dn, p ehled tèmatick ch okruh a p ihl öky k absolvov nì Senior akademie MÏstskÈ policie Brno jsou pro z jemce k dispozici v PreventivnÏ informaënì mìstnosti MÏstskÈ policie Brno, Zeln trh Ë. 13 v pracovnì dny od 7.30 do hodin. (tel ). Odbor prevence MP Brno V ûenì vinohradötì spoluobëanè (DokonËenÌ ze strany 1) zranïna duöe»ech a Slov k. Srpnov invaze roku 1968 a n sledn dvacetilet okupace naöich zemì n leûì k dramatickèmu a citlivèmu obdobì naöich modernìch n rodnìch dïjin. Odpor a resistence obyvatel spolu s demokratizaënìmi snahami tzv. praûskèho jara se adì ke svïtl m moment m naöì historie. Je dobrè se k nim vracet, je dobrè si je p ipomìnat. V ûenì spoluobëanè. V tomto z ijovèm ËÌsle vinohradskèho mïsìënìku naleznete vloûen list ankety, na jejìû ot zky m ûete odpovïdït. Anketa tvo Ì souë st z mïru (tedy projektu) vinohradskè radnice smï ujìcìho k öirokè a postupnè regeneraci naöì mïstskè Ë sti. Vaöe odpovïdi mohou p i eöenì celkovè koncepce oz ejmit a nastìnit pot ebnè kroky zam ölenè regenerace. Jak se doëtete v samotnè anketï, Ëas na vyplnïnì odpovïdì je do 20. z Ì. Ozna- Ëena jsou tèû sbïrn mìsta, na nichû m ûete vyplnïn anketnì lìstek odevzdat. V ûenì VinohraÔanÈ, p eji V m vöem p ÌjemnÈ proûitì poslednìch dn pr zdnin a dovolen ch a rovnïû p ÌjemnÈ proûitì pozdnìho lèta. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Projekt regenerace se rozbíhá (DokonËenÌ ze strany 1) je nejenom z kladnìm koncepënìm dokumentem celèho panelovèho sìdliötï, ale je dokumentem, bez kterèho nelze Ëerpat adu dotacì, kterè Ministerstvo pro mìstnì rozvoj p idïluje. Tyto dotace ñ a ne malèho rozsahu ñ jsou potom smï ov ny do prav ve ejn ch prostranstvì, ve ejnèho mobili e, prav a obnovy komunikacì. O tom, ûe tyto dotace jsou re lnè svïdëì ta skuteënost, ûe jinè mïstskè Ë sti (nap Ìklad Bohunice, éabov esky a dalöì) na z kladï projektu regenerace panelovèho sìdliötï zìskaly dotace i opakovanï. Vraùme se nynì k projektu regenerace panelovèho sìdliötï. Jedn se o sloûit projekënì dokument, jehoû zpracov nì zaëìn pr zkumem st vajìcìho stavu sìdliötï odborn mi pracovnìky projektanta. Tento krok jiû m me za sebou a v sledkem je zad nì projektu. Toto zad nì je v souëasnosti posuzov no zvl ötnì komisì. Na tento vodnì krok navazuje anketa, kde budeme mìt z jem zjistit n zory obëan na ûivot na Vinohradech. N zory zìskanè anketou budou projektantem vyhodnoceny a v sledky budou zapracov ny do vlastnìho projektu. Ten bude v n slednï projedn n s ve ejnostì. N sledovat bude sloûit schvalovacì proces, kter musì b t ukonëen schv lenìm Zastupitelstvem mïsta Brna. To vöe musì b t ovöem provedeno extrèmnï rychle a souëasnï se musì p ipravovat i navazujìcì projekty, na jejichû realizaci je moûno Ëerpat dotaënì prost edky. Protoûe se vöak û dosti pod vajì vûdy jedenkr t roënï a to na poë tku kalend nìho roku, je p ed n mi hodnï pr ce v mimo dnï kr tkèm ËasovÈm seku. Protoûe opravdu nem ûeme ztr cet Ëas, najdete anketnì lìstek v p Ìloze tohoto ËÌsla VinohradskÈho informu. Ty z V s, kte Ì budoucì tv chtïjì ovlivnit, si touto cestou dovoluji poû dat o jeho vyplnïnì a odevzd nì v termìnu do v nïkterèm ze sbïrn ch mìst. VlastnÌ sbïrn mìsta, kde budou schr nky umìstïny, budou na vinohradskè radnici a d le v prodejn ch BILLA, ALBERT a PENNY Market. Jiû p edem dïkujeme tïm z V s, kte Ì si anketnì lìstek prostudujete a vyplnïn n m jej vr tìte. PevnÏ vï Ìm, ûe v zìsk v nì dotacì na z kladï tohoto projektu budeme spïönì. Ing. Ji Ì Pustina mìstostarosta M» Brno-Vinohrady 3

4 1. září zahajuje i EZŠ Dne 1. z Ì v 9 hodin bude zah jen ökolnì rok v Ëesk ch i mezin rodnìch t Ìd ch EvropskÈ z - kladnì ökoly, mezin rodnì t Ìda mate skè ökoly bude otev ena jiû o t den d Ìve, v 8 hodin. Po slavnostnìm zahajenì s p islìbenou ËastÌ p edstavitel mïsta Brna probïhne prvnì informativnì sch zka pro rodiëe naöich Ëerstv ch prvú Ëk, pro kterè jsme v tomto ökolnìm roce otev eli dvï ËeskÈ a jednu mezin rodnì t Ìdu. Na vöechny û ky se tïöì kolektiv uëitel a vedenì EZä a Mä Brno. VÌce info na Mgr. Jan ävih lek, EZä a Mä»ejkovick Ukázková lekce přípravky HudebnÌ ökola YAMAHA V s srdeënï zve v p tek 5. z Ì do DomeËku na ValtickÈ 23 na uk zkovè lekce ojedinïlè p Ìpravky pro nemluvúata od Ëty do 17 mïsìc nazvanè Hr tky s rob tky v 9 hodin a pro batolata od 18 mïsìc do Ëty let s n zvem PrvnÌ kr Ëky k hudbï v 10 hodin. Informace na nebo na tel.: , udïl muzikanty z celè rodiny. HudebnÌ obory pro dïti i dospïlè: Keyboard Kytara Zobcov flètna Popul rnì zpïv Elektrick kytara Z pis 3. z Ì od 17 h v Zä HornÌkova v LÌöni , V poslednìm mïsìci ökolnìho roku navötìvili naöi mate skou ökolu budoucì malì û Ëci. Po t i odpoledne na jednu hodinu a bez doprovodu maminky si dïti mohly hr t v jednotliv ch t Ìd ch. Seznamovaly se s uëitelkami i nov mi kamar dy a pozn - valy prost edì, kterè se po pr zdnin ch stane jejich druh m domovem. PanÌ uëitelky pro dïti p ipravily TER 2. 9.»ajov d ch nek po pr zdnin ch, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk.»tvrtek Historie Brna, J.Vrbick. TER PotopenÌ Britaniku 1916, M. Krejsa. STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov.»TVRTEK Blahop nì jubilantum narozen m v srpnu, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk. Z pis do krouûk 8.ñ10. z Ì, vûdy od 15 do 18 h v centru volnèho Ëasu Louka, Bzeneck 23. BliûöÌ informace o jednotliv ch krouûcìch u vedoucì poboëky CV». 13. z Ì, 9ñ13 hodin Den otev enè Louky BÏhem akce BavÌme se na Vinohradech bude voln p Ìstup do vöech mìstnostì naöeho centra, kde bude p ipraven drobn program. První krůčky do školky zajìmav program s pohybov mi hrami, cviëenìm, zpìv nìm pìsniëek a malovanìm obr zk. ProûitÈ chvìle jsou pro malè û Ëky velmi cennou zkuöenostì, kterou ocenì zejmèna v z Ì p i n stupu do mate skè ökoly. Ji ina KotouËkov, Mä Velkopavlovick 15 Senior klub v září PosezenÌ v klubovnï jûgy kaûd den za öpatnèho poëasì, Z. Langrov, B. BaËov. Kr tkè vych zky od 14 hodin ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21. TER Kr sy jiûnì Francie, E. Vackov.»TVRTEK Velk francouzsk revoluce, M. Sold n. TER PokraËov nì O JiûnÌ Korei ñ s promìt nìm, MVDr. T. Rusek.»TVRTEK Blahop nì jubilantum narozen m v z Ì, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk. TER HrozÌ n m zemït esenì?, prof. M. Suk, CSc. ZaË tky vûdy od 15 hodin. Klub otev en od hodin. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Program CVČ Louka v září 27. z Ì, 9ñ12 hodin SobotnÌ dìlna Tisk na textil V dìlnï si vyzkouöìte v robu vlastnìch razìtek a tisk na textil. Cena: 200 KË (v tvarn materi l, 1 ks textilnì taöky), moûno donèst si vlastnì textilie. Je pot eba se dop edu nahl sit. VeökerÈ dalöì informace, p ihl öky: Ing. Lucie H jkov vedoucì poboëky CV» Louka, tel.: (DokonËenÌ ze strany 1) V noënì Ëas podbarvili ËlenovÈ pïveckèho sboru Konvalinka s manûeli Pol kov mi s hrou se zpïvy Stalo se v BetlÈmÏ. S tìmto pïkn m p edstavenìm reprezentovala Konvalinka Vinohrady na mnoha mìstech jiûnì Moravy. V roce 1996 prask DomeËek ve övech. 625 dïtì, Ëlen krouûk v tvarn ch, hudebnìch a pohybov ch, 150 n vötïvnìk veëernìch kurz ñ dospïl k, je d kazem moudrèho a spr vnèho rozhodnutì radnìch, p edat DomeËek k vyuûìv nì obëan m pro voln Ëas. V tomto roce vznik nov po ad Hur pr zdniny, z bavn den louëenì se ökolou. Tento n - zev i akce se v pozdïjöìch letech po dala i v jin ch mïstech. V bec tento rok byl plodn na novè aktivity, kterè se staly tradicemi Vinohrad. Z sluhou lektorky D öi ClondirovÈ mezi panel ky se zaskvïly kyjovskè kroje na Vinohradsk ch babsk ch hodech. SvÈ obrazy z VysoËiny v galerii DomeËku p edvedl Jan Doleûal, architekt, kter projektoval sìdliötï Vinohrady. Keramick vinohradsk BetlÈm, vystaven ve v loze prodejny Agoras, poprvè otvìr V noce v naöì mïstskè Ë sti. Tento d rek dïtì obëan m bude kaûd m rokem doplúov n o novè postaviëky. Rok 1997 je rokem v stav dïtsk ch v tvarn ch pracì. NejlepöÌ jsou p ihl öeny do autorskè soutïûe Naöe Vinohrady, kter v tomto roce je po d na ve spolupr ci ZUä DoölÌkova, poboëka»ejkovick. NedajÌ se zahanbit ani dospïl ci, kte Ì organizujì jako seskupenì v. p. r. s. ñ ve ejnï prospïön relaxaënì skupina, v stavu s n zvem Patl ci. TÏchto Domeček jubilující 19 v tvarnìk ñ keramik, ûen i muû veden ch lektorem Mirkem JanÌkem mile p ekvapili n vötïvnìky v stavy sv mi tèmï profesion lnìmi v tvory. V roce 1998 v r mci T dne pro Zemi, opït novè akci, se soutïûilo ve sbïru starèho papìru, bateriì a hlinìku. VyvrcholenÌm byl Den ZemÏ s pozn - vacìmi soutïûemi ze znalosti p Ìrody a jejì ochrany. DomeËek se v tomto roce zapojuje do v znamn ch sportovnìch akcì. SlouûÌ jako z zemì v r mci MistrovstvÌ»eskÈ republiky v cyklotrialu a je spolupo adatelem srpnovèho I. roënìku streetbalovèho COMS STREET PARTY ñ VINOHRADY BAS- KET SPORT. OblÌbenost uliënì koöìkovè v roce 1999 vyvrcholila v rozöì enì poëtu koö na poh dkovèm h iöti a po d nì Fin le Moravy v r mci MistrovstvÌ»eskÈ republiky ve streetbalu 1999 v Ëervnu a 2. roënìku Cons street party v mïsìci srpnu. Akademie pohybov ch krouûk v z vïru ökolnìho roku je p edstavenìm se rodië m Ëemu se dïti nauëily. V roce 2000 je pro vystoupenì vyuûita aula Zä»ejkovick. V listopadu roku 2001 naöel toëiötï v prostor ch DomeËku novï vznikl Klub maminek. PravidelnÈ st edeënì sch zky jsou velmi pestrè co do programu. VinohradskÈ maminky pat i ke vzorov m klub m v BrnÏ. Vinohradsk keramick BetlÈm m jiû 300 postaviëek a je vystaven ve v loze na terase P lavanky. TradiËnÌho otvìr nì V noc se z Ëastnily pïveckè sbory DomeËku a Zä Bzeneck. V roce 2002 vedle pravideln ch v stav dïtsk ch pracì je p edvedenì fotografiì Mgr. Svatopluka K. JedliËky s n zvem Protiklady Ëasu. Fotografie zachycujì necitlivè vstupy soudobè komunikaënì techniky ñ vysìlaëe, antèny do architektury mïst. Velmi mil m, p telsk m koncertem se stal v roce 2003 VeËer s Hannu Kivelˆ, finsk m studentem hudby v BrnÏ, kter klavìrnì koncert z dïl finsk ch a Ëesk ch skladatel vïnoval sv m p tel m na Vinohradech a v BrnÏ. AdventnÌ recit l Kate iny LejskovÈ v tomtèû roce s klavìrnìm doprovodem Prof. Miloöe Schnierera byl pohlazenìm po duöi v poëìnajìcì uspïchanèm v noënìm Ëase. Od roku 2004 se odvìjì spïön vystoupenì dïvëat taneënìch kurz Danza v soutïûìch v BrnÏ, TiönovÏ aj. Medailov mìsta z tïchto taneënìch soutïûì jsou ocenïnìm nejen soutïûìcìch, ale p edevöìm lektor, kte Ì odv dïjì preciznì pr ci. I dalöì roky 2005 ñ po dneöek jsou vyplnïny v born mi t bory rodië s dïtmi, letnìmi rekreaënìmi pobyty dïtì v Jalovci, äubì ovï a mnohde jinde. OblÌbenÈ Dny otev en ch dve Ì, V noënì dìlny, jsou navötïvov ny dïtmi i dospïl mi. DomeËek za svoji dobu trv nì se stal kultovnìm mìstem Vinohrad. Je to v sledek v bornè pr ce mnoha lidì ñ lektor, jejichû jmenn seznam by zabral velk prostor VinohradskÈho informu, jim pat Ì srdeën dìk a p nì vöeho dobrèho do dalöìch let v DomeËku. (»erp no ze 4 kronik DomeËku) Ivan Pitlach 4

5 Výtvarný příměstský tábor Ve dnech aû probïhl na Louce Barevn t den, kterèho se z Ëastnilo 24 dïtì. Celot borov hra byla ve znamenì hled nì pokladu na konci duhy. Vöichni se stali poutnìky ve svïtï duhy a prozkoumali jednotlivè barvy. DÏti si vyzkouöely v robu benzìnov ch papìr, smaltov nì, glazov nì nebo pletenì z pediku. Mimo to se mezi sebou druûiny poutnìk utkaly ve sportovnìch a rozumov ch hr ch, aby si vybojovaly sv j podìl na zlatèm pokladu. P Ìjemn m zpest enìm byl celodennì v let na hrad Veve Ì. Vöem se asi nejvìce lìbila cesta parnìkem na vyhlìdkovè palubï, ale i hrad samotn byl velkou atrakcì. DÏti obdivovaly ûivè dravce a nadöenï prolèzaly opevnïnì na p Ìhradku. Cel t den se vyda il ke spokojenosti dïtì, vedoucìch i rodië. S öikovn mi v tvarnìky se tïöìme na shledanou p ÌötÌ rok. Jana Hortov, pedagog CV» Louka NADĚJE, pobočka Brno, Velkopavlovická 13 V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc Z ÿõ p ipraven tento program: st eda ve VzpomÌnky na pr zdniny st eda ve BÌlÈ nebo ËervenÈ? ñ povìd nì o vìnï st eda ve Hra Milion st eda ve Sv.V clav ñ patron ËeskÈ zemï Sluníčko dětem zahajuje Montessori mate skè centrum SlunÌËko dïtem, Bzeneck 23 zahajuje svoji Ëinnost dne 29. z Ì. Pro rodiëe s dïtmi od 1 do 4 let jsou p ipravenè dopolednì t ÌhodinovÈ lekce, ve kter ch bude prostor pro spoleënou pr ci na elipse, cvi- ËenÌ ticha, tïlesn cviëenì, tèmatickou v tvarnou Ëinnost a individu lnì pr ci s pom ckami. Lekce se konajì v pondïlì, ter, nebo v p tek od 9 do 12 hodin. Ve st edu je moûn jednotliv vstup bez dlouhodobèho p ihl öenì.»tvrteënì odpoledne bude pat it ökol k m z 1. aû 3. t Ìdy a ËtvrteËnÌ podveëer dospïl m. Ve Ëtvrtek v dobï od 14 do 16 hodin je vyhrazen Ëas pro malè ökol ky. V kaûdè lekci se bude pracovat s Montessori pom ckami, uëit se relaxovat a hlavnï malovat. PomocÌ arteterapie lze podpo it kladnè sebehodnocenì dïtì, rozvoj kreativity, komunikaënìch dovednostì a uvolnit psychickè napïtì. Program je urëen pro dïti, kterè jiû navötïvujì z kladnì ökolu a trpì poruchami uëenì. DospÏlÌ ve Ëtvrtek mezi 17 a 19 hodinou pomocì malby, kol ûì a keramickè hlìny mohou poznat lèpe svoje vnit nì j, zviditelnit neviditelnè, rozvìjet kreativitu, uvolnit napïtì a stres. V arteterapii nejde o to vytvo it dìlo, kterè by bylo vysoce umïlecky hodnotnè, ale o radost z tvorby samotnè. LÈËebn potenci l je totiû uû v samotnèm procesu vytv enì v tvarnèho dìla. P Ìtomnost dalöìch lidì n m umoûnì sdìlenì pocit, radosti i obav s ostatnìmi. P ihl öky se p ijìmajì elektronicky na prihlaska_bzenecka.htm nebo osobnï ve Ëtvrtek od 14 do 18 hodin a v p tek od 8 do 12 hodin. Bc. Eva Bat ökov 5

6 Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, Tel na novè povrchovï poökozenè KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ renovace p vodnìch dvì ek nov dvì ka ñ lamino, frèzovan v roba n bytku a sk ÌnÏk na mìru v roba postelì a loûnic z suvky pod kuchyúskou linku Tel: , , Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady sudé týdny 8 12 hod., liché týdny hod. Tel Ludmila SlabÏÚ kov ï HYPOT»NÕ A POJIäçOVACÕ MAKL ÿ tel: (O2), (T-Mobile), (Netbox) www. lsbmbrno.cz vïry hypotèky vïry ze stavebnìho spo enì vypo d nì exekuce ñ OV, druûstevnì byt ñ podmìnkou z ruky POJIäTÃNÕ ï FONDY ï PENZIJNÕ FONDY ï STAVEBNÕ SPOÿENÕ ODKUP POHLEDÁVEK SK-REALITY Bzenecká 14, Brno PRODEJE VÝMĚNY PRONÁJMY NEMOVITOSTÍ zprost edkov nì hypotèky ï pr vnì servis, poradenstvì zdarma tel. kontakt: , info: SNÍŽENÍ CEN VOZŮ ŠKODA Limitovaná nabídka nových vozů se slevou Kč Mimořádná nabídka financování s nízkým úročením (RPSN od 2.35%) a splátka od Kč (včetně kompletního pojištění) AUTOCENTRUM K.E.I., Žarošická 21, Brno-Vinohrady tel.: MEDIASERVIS s.r.o. distribuënì spoleënost Brno, p ijme okamûitï pro Brno-mÏsto, p edevöìm mïstskou Ë st Vinohrady zamïstnance na doruëov nì tisku, adresn ch a neadresn ch z silek. Kontakt: tel.: , ñ 1. Person lnì odd. ñ MoravskÈ n m. 13, Brno, 4. posch

7 Jde mi o Tvoji budoucnost, Jižní Moravo! TĚLOCVIČNA ZŠ MUTĚNICKÁ - VINOHRADY od ÚTERÝ - AEROBIC - 19 hod. ČTVRTEK - POWER YOGA - 19 hod. Info tel.: , PEDIKÚRA pro vás Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY Ošetření nohou, lakování, depilace v bezbariérovém prostředí s klimatizací. Prod m byt v OV 3+1 (77 m2 ñ 2. p./11) na Vin. Mob ! HRAJEME PRO SENIORY! KDY? KAŽDÉ ÚTERÝ OD KDE? PROSTORY CLUBU DISCO-PÁLAVA Pálavské nám. 5, Vinohrady KDO? K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA BRNĚNKA Vy rozhodnete, jaká bude jižní Morava Mgr. Michal HAŠEK VÁŠ BUDOUCÍ HEJTMAN 7

8 Nabídka kroužků pro děti i dospělé ve školním roce 2008/09: POHYBOV CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe. CviËenÌ s Ìkadly, pìsniëkami, drobn m n ËinÌm i na n adì. PrvnÌ setk v nì s Ìzen m pohybem, podnïty pro celkov rozvoj pohybovè dovednosti, spojenì pìsniëky, Ìkadel a pohybu, p ekon v nì strachu, zvyk nì na kolektiv. ter 9ñ10, 10ñ11, 30 KË hodina VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ urëeno dïtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviëenì s hudbou i na n adì. Pod vedenìm zkuöenè lektorky se vaöe dìtï nauëì z kladnìm pohybov m dovednostem. ter 16.30ñ17.30, 40 KË hodina Sedmikr ska (45 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti 3 aû 4letÈ. S Ìkadly a pìsniëkami se vaöe dìtï nauëì jednoduchè taneëky, pohybovè hry. pondïlì 16.20ñ17.05, 500 KË pololetì, 900 KË roënì, 40 KË hodina TaneËnÌ rytmika p edökol ci (60 min.) ñ pro dïti 5 aû 6 let. HlavnÌ n plnì je rytmick a pohybov pr prava, d raz na spr vnè drûenì tïla a pïknou ch zi. Pr ce s hudbou, z kladnì taneënì kroky, cviëenì na gymnastickèm koberci, vystoupenì. Ëtvrtek 16ñ17, 650 KË pololetì, 1100 KË roënì TaneËnÌ rytmika ökol ci (60 min.) ñ pro dïti 6 aû 8 let. Z kladnì pohybov a rytmick pr prava, tanec s lidov mi i modernìmi prvky, pr ce s hudbou, rozvoj samostatnèho pohybovèho projevu. SouË stì hodiny je i cviëenì na gymnastickèm koberci, pohybovè a taneënì hry, vystoupenì. ter 15.20ñ16.20 se sluûbou vyzved v nì ze äd»ejkovick a MutÏnick, 650 KË pololetì, 1100 KË roënì Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ krouûek modernìho tance pro dïti od 12 let ModernÌ choreografie, vystoupenì, soutïûe. ter 17.40ñ19.10 a p tek 16.15ñ17.45, 1200 KË pololetì, 2100 KË roënì Danza ñ z klady modernìho tance ( min.) ñ krouûek pro dïti od 7 do 11 let se z jmem o modernì tanec. VystoupenÌ, soutïûe. pondïlì 17.15ñ18.45, Ëtvrtek 17.10ñ18.25, 1100 KË pololetì, 1900 KË roënì CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ pro dïti od 7 do 14 let. ZamÏ eno na n pravu öpatnèho drûenì tïla, posìlenì sval celèho tïla z bavnou formou, hry. pondïlì 15.30ñ16.15, Ëtvrtek 15ñ15.45, 650 KË pololetì, 1100 roënì CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky jako prevence bolesti zad. pondïlì 19ñ20, 50,ñ KË/h, omezen poëet mìst, p ihl öky p edem JÛga pro dospïlè (90 min., 75 min.) ñ jûgov cviëenì pro zaë teënìky i pokro- ËilejöÌ z jemce. JÛgovÈ uëenì je ucelen systèm jak vychov vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr se vöem bez ohledu na vïk Ëi tïlesn stav. NabÌzÌ, jak na sobï pracovat. st eda 19.15ñ KË pololetì 1400 KË roënì Ëtvrtek 18.30ñ KË pololetì 1150 KË roënì Poweryoga (60 min.) silovè cviëenì, vych zejìcì z pozic klasickè jûgy. Prot hnete a posìlìte svaly celèho tïla, pravideln m cviëenìm dos hnete celkovèho zpevnïnì a vnit nì rovnov hy organismu. ter 18ñ19, 19.15ñ20.15, s l nad Albertem, p tek 18ñ19 DomeËek, 50 KË/h, 450 KË 10 lekcì Aerobic (60 min.) aerobnì cviëenì pro zaë teënìky i pokroëilè p tek 19.15ñ20.15 DomeËek, 50 KË/h, 450 KË 10 lekcì NOVÃ OTEVÕR ME: Krouûek bojov ch sport a sebeobrany ñ zamï en na z klady karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her a cviëenì se dïti nauëì z kladnì dery, kopy, hody, strhy a p kovè techniky. Povede trenèr L.Wolf, dvojn sobn mistr svïta v kickboxu, mistr»r v jiu jitsu a ËÌnskÈm boxu. VhodnÈ pro kluky i holky od 7 let. st eda 15.30ñ16.30, dïti od 11 let, st eda 16.45ñ17.45 dïti 7ñ10 let, 850 KË pololetì äkola zad ñ zdravotnì cviëenì vedenè zkuöenou fyzioterapeutkou. Sestava cvik zamï en na funkci oslaben ch sval, kterè pohodln m ûivotem m lo pouûìv - me. Cviky protahovacì, balanënì a prostè, cviëenì s tyëemi, overballem, pruûn mi tahy. st eda 18ñ19, 50 KË/h, omezen poëet mìst, p ihl öky p edem V TVARN Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let. Pr ce s hlìnou, jednoduööì tvary, kachle, n doby. pondïlì 17ñ18, ter 17ñ18, 760 KË pololetì, 1350 KË roënì Keramika (60 min.) ñ pro dïti 6 aû 7 let. Tvo enì z hlìny pro nejmladöì ökol ky. st eda 16.45ñ17.45, 760 KË pololetì, 1350 KË roënì Keramika (90 min.) ñ je urëena vïtöìm dïtem a pokroëil m. Kachle, figury, n doby, r znè keramickè techniky. st eda 15ñ16.30, p tek 15.10ñ16,40, 960 KË pololetì, 1750 KË roënì Keramika a textil (90 min.) ñ pro dìvky i ûeny se z jmem o keramiku i pr ci s textilem. ProstÌr nì, batika, malba na hedv bì, öperky. st eda 18ñ19.30, 960 KË pololetì, 1750 KË roënì S malì em kolem svïta (90 min.) ñ v tvarn dìlna pro dïti od 8 let, na motivy jednotliv ch svïtadìl ñ kaöìrov nì, tisk, kol ûe, v roba doplúk z r zn ch materi l (keramika, sklo, dr tov nì...). ter 15ñ16.30, 960 KË pololetì, 1750 KË roënì V tvarn dìlna (60 min.) ñ pro dïti od 5 let. R znè v tvarnè techniky, pr ce s p ÌrodnÌmi materi ly, keramika a dalöì. p tek 14ñ15, 45 KË hodina Vv ñ keramika (90 min.) ñ pro dïti od 6 let. Kombinace r zn ch v tvarn ch technik s keramikou. pondïlì 15.15ñ16.45, 960 KË pololetì, 1750 KË roënì V tvarka pro malè (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami,malba, kresba, kol ûe, pr ce s hlìnou. Ëtvrtek 16.30ñ18, 800 KË pololetì, 1500 KË roënì Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let, v dopolednìch hodin ch. St Ìd se zde pr ce s hlìnou, papìrem, textilem, barvami. pondïlì 10ñ11, Ëtvrtek 8.45ñ9.45, 40 KË/h Malov nì s poh dkou (90 min.) ñ v tvarnè tvo enì pro p edökolnì dïti od 3 let v dopolednìch hodin ch na motivy zn m ch poh dek, loutkovè divadlo. ter 9.30ñ11, 60 KË/90 min. Keramika pro dospïlè (120 min.) ñ r znè keramickè techniky, vytv enì kachl, figur, n dob. Pro zaë teënìky i pokroëilè. pondïlì 19ñ21, 990 KË 8 lekcì HUDEBNÕ Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2 aû 3 û ky, od 7 let. 1300ñ1500 KË pololetì Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2 aû 3 û ky, od 10 let. 1400ñ1500 KË pololetì Ve Ëtvrtek 4. z Ì od 17 hodin se p ijìmajì novì z jemci o hru na n stroje. DomeËek, Valtick 23. Z pis do vöech krouûk se kon v kancel i DomeËku, Valtick 23 od 1. do 12. z Ì, pondïlì aû p tek od 8 do12 a od 14 do 18 hodin. ZaË tek pravidelnè Ëinnosti 15. z Ì. Aktu lnì informace o voln ch mìstech v naöich kurzech v m r di sdïlìme na tel.: Dětský taneční kroužek VINOHRAĎÁNEK p ijìm v novèm ökolnìm roce 2008/2009 do sv ch ad novè kamar dy a kamar dky, kte Ì r di tancujì v lidovèm i country rytmu (lidovè tance, modernì, country, line dance). Zkouöky a n cviky DÏti od 4 do 6 let ter od do hod. DÏti od 7 do 9 let ter od do hod. DÏti od 10 do 12 let ter od do hod. StaröÌ a pokroëilejöì (13ñ18 rok )Ëtvrtek od do hod. KONTAKT A INFORMACE Zuzana äirok ñ vedoucì krouûku, t. Ë , Poprvé do školy i do knihovny V ûenì rodiëe, jde Vaöe dìtï poprvè do ökoly? VezmÏte ho takè poprvè do knihovny! V letoönìm roce jiû poöestè p ipravuje Knihovna Ji- Ìho Mahena v BrnÏ na zaë - tek novèho ökolnìho roku projekt pro vöechny prvú Ëky a jejich rodiëe s n zvem PoprvÈ do ökoly ñ PoprvÈ do knihovny. Formou z bavn ch po ad, v tvarn ch dìlen a dalöìch aktivit pro dïti chce vytvo it pevnou vazbu zaëìnajìcìch Ëten ke knih m a ËtenÌ. A co je Ëek v letoönìm roce? Od 1. z Ì do 11. Ìjna moûnost registrace zdarma na vöech provozech KJM. V tvarn soutïû pro Ëten e KJM ve vïku od 6 do 10 let To jsem j zamï en na v robu vlastnìch znak ñ erb (4. z Ì aû 16. Ìjna). SlavnostnÌ pasov nì prvú Ëk na rytì e knih a Ëten e knihovny na poboëce KJM v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na ul. Velkopavlovick 25 ve Ëtvrtek 9. Ìjna od 13 do 18 hodin. VÌce informacì a aktu lnì program na MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 19. z Ì Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly 36 ŘÍJEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nadch zì podzimnì mïsìc Ìjen a dovolte mi tudìû malè ohlèdnutì do dn mïsìce p edch zejìcìho. T etìho z Ì, v pondïlì, zaëal naplno nov ökolnì rok rozloûen do

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice).

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice). 19 BØEZEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì, p ev ûnï tuh, nevyzpytateln a dlouho vl dnoucì zima vnesla a jeötï z ejmï chvìli bude p in öet mnoho problèm do naöeho vöednìho vinohradskèho ûivota.

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ANGLI TINA POHYBOVÉ FLORBAL PING PONG FOTBAL POHYBOVÉ HRY D ÁTKA POHYB

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii DOPROVODNÉ PROGRAMY KVĚTEN DUBEN 2015 Komentované prohlídky Power jóga v galerii RODIČE A DĚTI Rezervace vlkova@adamgallery.cz míst na dílny na emailu vlkova@adamgallery.cz. 2. 5. 16:00 18:00 Dětský výtvarný

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Z á p i s ze 143. jednání Rady města Strakonice konané 3.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 143. jednání Rady města Strakonice konané 3.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více