1. září na ZŠ Mutěnická 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. září na ZŠ Mutěnická 23"

Transkript

1 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm Ëas m vinohradsk m. Totiû, v tuto chvìli, na poë tku Ìjna, V m mohu sdïlit p Ìjemnou zpr vu, ano, vskutku d leûitou a podstatnou zpr vu pro n s pro vöechny. Jiû delöì dobu stojìm v Ëele snah naöì radnice dychtìcìch po umenöenì a usilujìcìch o p ÌpadnÈ ruöenì s zkov ch v hernìch automat a termin l (jednoduöeji heren) na zemì naöì mïstskè Ë sti. Ono silì, byù intenzivnì a vyëerp vajìcì, bylo dosud pov tce bezzubè a m lo ËinnÈ. Legislativa vztahujìcì se k hazardu, ke hr m Ëi s zk m v bec nebyla obcìm podnes pr vï naklonïna. Vöechny obce mohly pouze omezenï ovlivúovat, ale spìöe jen p ihlìûet, zav dïnì hernìch automat a hernìch termin l. Tak tomu bylo i na Vinohradech. Naposledy v loúskèm roce jsem spolu s radou naöì mïstskè Ë sti nesouhlasil se z ÌzenÌm herny v b valè p jëovnï videokazet v rohu obchodnìho centra na P lavskèm n mïstì. Nic to nebylo platnè. Herna tam stojì. Ovöem pr vï v tèto oblasti doch zì nynì k jakèmusi nadïjnèmu pohybu. Ano, Tempora mutantur. AlespoÚ v oblasti hazardu se Ëasy z ejmï opravdu mïnì. Nov koncipace z kona o loteriìch a jin ch podobn ch hr ch p ipraven v parlamentu sice zruöila nïkter opat enì omezujìcì herny, ale co je podstatnè, nov z kon tato omezenì p ebìjì a d v obcìm z konnou moûnost plnï rozhodovat na jejich zemì o umìstïnì (Ëi neumìstïnì) ve ejnï p Ìstupn ch nov ch hernìch za ÌzenÌ. Navrhovan z kon d v moûnost obecnìm reprezentacìm rozhodnout takè o regulaci Ëi o ukonëenì Ëinnosti jiû existujìcìch hernìch za ÌzenÌ (tedy hracìch automat, on line termin l a podobnï). Onen novï formulovan z kon Ëek jiû Ñjenì na vyj d enì a podpisy p Ìsluön ch funkcion. MÏsto Brno vöak v jistèm p edstihu vyzvalo mïstskè Ë sti ke stanovisk m nesoucìm podobu n vrh reûimu heren na jejich zemìch. Stanoviska mïstsk ch Ë stì budou obsaûena v ÑobecnÏ z vaznè vyhl öce o regulaci provozu loteriì a jin ch podobn ch herì mïsta Brna. Regulaci jsme na Vinohradech mohli uplatnit v intencìch z kona dvïma zp soby: buô jsme mohli navrhnout z kaz provozov nì loterie a s zkov ch her na celèm zemì mïstskè Ë sti nebo do vyhl öky uvèst vöechna mìsta, na nichû je provozov nì s zkov ch her zak z no, p iëemû na vöech ostatnìch mìstech Vinohrad by hazard povolen byl. K rozhodnutì o stanovisku naöì mïstskè Ë sti jsem svolal na pondïlì 12. z Ì p ny radnì k mimo dnè radï, po nìû n sledovalo zased nì vinohradskèho zastupitelstva. ObÏ samospr vn konsorcia se jednomyslnï p iklonila k variantï prvnì ñ tedy k z kazu heren ve ve ejn ch prostor ch na celèm zemì Vinohrad. To je ta dobr zpr va pro n s vöechny, kterou V m velmi r d sdïluji. Snaha mnoha mïsìc a snad i nïkolika let se zavröila. Po schv lenì z kona a brnïnskè vyhl öky by se na Vinohradech jiû nemïla objevit û dn nov herna a ty dnes existujìcì by z Vinohrad mïly zmizet nejpozdïji do t Ì let. Tato zvolen cesta m i sv j zd nliv z por v podobï ztr ty financì. Z provozu hracìch automat (vöimnïte si, ûe z mïrnï (pokraëov nì na stranï 3) Dne 1. z Ì byl zah jen ökolnì rok takè na EZä»ejkovick. Na snìmku starosta Ji Ì»ejka, z stupkynï editele Tereza Bo eck a editel stavu JaromÌr PospÌchal. DÏti öly do ökoly r dy. 1. září na ZŠ Mutěnická z Ì se naöe ökola opït naplnila halasem nedoëkav ch dïtì. V tento den jiû tradiënï n s nejvìce zajìmali naöi nejmenöì ñ prvú Ëci, kte Ì p iöli v doprovodu sv ch blìzk ch. PoprvÈ usedli do ökolnìch lavic v kr snï vyzdoben ch t Ìd ch, kde je p ivìtali vz cnì hostè: pan Mgr. Ji Ì Kar sek a Ing. Ji Ì Pustina v doprovodu panì editelky Dr. Ilony SokolovÈ a panì z stupkynï Mgr. Zdenky»echovÈ. Vöichni p li dïtem spoustu pïkn ch zn mek, hlavnï hodnï spïch v novèm ökolnìm roce a rodië m splnïnì vöech oëek v nì. VÏ Ìme, ûe se naöi prvú Ëci budou u n s dob e cìtit a najdou novè kamar dy. JistÏ si dob e porozumì i se sv mi uëitelkami a ökolnì pr ci budou zvl dat radostnï a spïönï. Mgr. Viola Olgyaiov, uëitelka 1. t Ìdy Nevšední zážitek, pro mne nastal p i zah jenì novèho ökolnìho roku na EvropskÈ z kladnì ökole v BrnÏ-Vinohrady. 1. z Ì 2011 v 9.00 hodin se na pokyn editele ökoly postavili p ÌtomnÌ rodiëe, û ci spolu s pedagogy p ed budovou ökoly na h iöti do kruhu a t ikr t mohutn m hlasem zaznïlo AHOJ! (bïûn pozdrav odvozen od poë teënìch slov, ad honorem Jesu). K tomu editel ökoly jen dodal, ûe v chovn spïch a vzdïl nì odvisì od rovnï spolupr ce pedagog, û k a jejich rodië. Kaûd z tïchto t Ì sloûek musì p inèst sv j dìl, kter v kladnèm smyslu je hodnotn a d leûit. Z - stupkynï editele kr tce orientovala p ÌtomnÈ o organizaënìch z leûitostech. P Ìtomn starosta mïstskè Ë sti Vinohrady pozdravil ökolnì ml deû a pop l jim vöem hodnï spïchu i radosti z dosahovanèho vzdïl nì. NaË ok zalè proslovy p ed znaën m objemem pr ce. O co jde, vïdì nejlèpe vyuëujìcì. DospÏlÌ vïdì, jakè to bylo za jejich ml dì, kterè nenì jiû ekvivalentem soudobèho stavu rovnï ökolstvì. é ci ch pou nov ökolnì rok jako krok do nezn ma, jsou nejistì a plnì oëek v nì. To, co vïdì jen z doslechu, je Ëek na vlastnì k ûi. LÌbilo se mi, ûe se o pr ci jen nemluvilo, hned od zah jenì kaûd nabyl poznatek, ûe bude muset vïnovat znaënè silì ke splnïnì vzdïl vacìch program. OdmÏnou pro û ka za dobrè v sledky pr ce je radost, kter potïöì i rodiëe a nakonec i vyuëujìcì, ûe se jim pr ce da Ì. V clav Hlav Ë SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Městská policie poskytuje nově obyvatelům Brna informace v novém Poradenském centru BrnÏnsk mïstsk policie dnes slavnostnï otev ela novè PoradenskÈ centrum slouûìcì obyvatel m a n vötïvnìk m jihomoravskè metropole, kterè sìdlì v K enovè ulici. Stalo se tak za p Ìtomnosti brnïnskèho prim tora Romana Onderky, editele MP Brno Jaroslava P ikryla, z stupc krajskèho policejnìho editelstvì, jihomoravskèho hejtmanstvì a Magistr tu mïsta Brna. NovÏ otev enè PoradenskÈ centrum bude pracoviötï zamï enè na öirokou obëanskou ve ejnost, kterè nabìzì rozs hlè spektrum poradenstvì a informacì v oblasti prevence kriminality a pomoci obïtem trestnè Ëinnosti, zajiötïnì vlastnìho bezpeëì a majetku, orientaci v soci lnìch sluûb ch poskytovan ch v r mci komunitnìho pl nu MMB. PoradenskÈ centrum slouûì jako distribuënì mìsto pro informaënì let ky, broûury a publikace vydanè MÏstskou policiì, ale i dalöìmi participujìcìmi st tnìmi i nest tnìmi subjekty. Projekt je rozöì en o moûnosti prezentaënì Ëinnosti organizacì zab vajìcìch se problematikou prevence (nap. BESIP, BÌl kruh bezpeëì, SdruûenÌ obrany spot ebitel, HasiËsk z chrann sbor), a to formou informaënìch panel, banner, PWP prezentacì, atd. DalöÌ v hodou mobilnìho uspo d nì je prava prostor pro p edn ökovou Ëinnost, diskusnì setk nì s odbornou i laickou ve ejnostì. Z jemci v PoradenskÈm centru mohou zìskat informace o vöech projektech realizovan ch MÏstskou policiì Brno a o moûnostech, jak se do nich zapojit. Mimo uvedenè sluûby je v PoradenskÈm centru moûno kontaktovat Senior linku bezpeëì tel a zìskat nap Ìklad informace o tzv. neobjednan ch sluûb ch (ovï it si, zda nenì p Ìpadn n vötïva z stupc energetick ch spoleënostì, vod - ren,»eskè poöty apod. pouze pokusem podvodnìk dostat se do bytu). SouË stì centra je i ÑKnihovna bezpeëìì, kterou mohou vyuûìvat absolventi Senior akademie. K zap jëenì jsou zde publikace z oblasti psychologie, pr va, sociologie, ale i technicky orientovan literatura. P ednostì centra je jeho bezbarièrov p Ìstup, prodlouûenì otevìracì doby a lepöì dostupnost zejmèna pro motorizovanè n vötïvnìky, vëetnï moûnosti parkov nì. Mgr. Denisa KapitanËikov Halloweenská ZOO , 13ñ16 hod. SoutÏûnÌ Ñhalloweensk stezka po zooì a dlab nì d nì. DÌla budou pouûita na v zdobu are lu zoo. Taoisticke tai chi TaoistickÈ tai chi, vnit nì umïnì pro zdravì, slouûì ke kultivaci tïla a mysli, ke zlepöenì zdravì a prodlouûenì ûivota. Jedn se o plynulou sestavu pohyb, kterè systematicky procviëujì celè tïlo a zklidúujì mysl. Jeho pravidelnè cviëenì zlepöuje zdravì. ProcviËov nìm vöech sval, kloub a ölach se zvyöuje jejich ohebnost a sìla, zlepöuje se drûenì tïla, koordinace pohyb i obïh krve a d ch nì. Pokud V s toto cviëenì zaujalo, m ûete se p ijìt podìvat na uk zkovou hodinu a potè se p ihl sit. ZaËÌn me v hod. ve SpoleËenskÈm s le KVIC, P lavskèm n m., Brno Vinohrady. VeökerÈ informace najdete na str nk ch Z 12. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 31. srpna 2011 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 26 a 27; ñ rozpoëtov v hled mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na obdobì 2013ñ2019. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p edloûen n vrh obecnï z vaznè vyhl öky Ë..../2011, o regulaci provozu loterii a jin ch podobn ch her bez p ipomìnek; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit bez p ipomìnek p edloûenou novelizaci obecnï z vaznè vyhl öky Ë. 21/2010 o mìstnìm poplatku za provozovan v hernì hracì p Ìstroj nebo jinè technickè hernì za ÌzenÌ povolenè Ministerstvem financì podle jinèho pr vnìho p edpisu; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p edloûenou novelizaci obecnï z vaznè vyhl öky Ë. 22/2010 o mìstnìch poplatcìch ve znïnì vyhl öky Ë. 5/2011 se zmïnou na stranï 1 p Ìlohy Ë. 4 vyhl öky u mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za vyhrazenì trvalèho parkovacìho mìsta v lokalitï II p vodnì Ë stky 6000R na 9000R; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit obecnï z vaznou vyhl öku Poû rnì d mïsta Brna; I letos na zaë tku ökolnìho roku oslovuje Knihovna Ji Ìho Mahena v BrnÏ vöechny prvú Ëky a jejich rodiëe akcì s n zvem ÑPoprvÈ do ökoly ñ poprvè do knihovnyì. SlavnostnÌ vstup dïtì do prvnìch t Ìd se rozhodla spojit se slavnostnìm vstupem do knihovny. Formou z bavn ch po ad, divadelnìch vystoupenì, v tvarn ch dìlen, soutïûì a dalöìch aktivit chce vytvo it pevnou vazbu zaëìnajìcìch Ëten ke knih m a ËtenÌ. A co pro nï p ipravila v letoönìm roce? V obdobì od 1. z Ì do 9. Ìjna 2011 mohou prvú Ëci vyuûìt moûnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma. SoutÏû ÑKam chodì t ta a m ma do pr ce?ì urëenou pro Ëten e KJM ve vïku od 6 do 10 let. SoutÏû trv od 1. z Ì do 23. Ìjna SoutÏûnÌ Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ p idïlenì bod nov m ûadatel m o byt ve 4 p Ìpadech; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve 27 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu ve 4 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè; ñ doëasn podn jem; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm za uûìv nì bytu v 6 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu ve 2 p Ìpadech; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 28, 29 a 30; ñ Lize vozìëk moûnost bez platnèho vyuûitì venkovnì zpevnïnè a travnatè plochy za objektem Bzeneck 23 na po d nì II. roënìku ÑVinohradskÈho VozÌkohranÌì; ñ pron jem nebytov ch prostor ñ jìdelny v objektu Bzeneck 23 na po d nì setk nì p Ìznivc a dobrovoln ch hasië ; ñ odprodej neupot ebiteln ch spot ebië a vybavenì kuchynï stravovacìho pavilonu v objektu Bzeneck 23; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23; ñ zmïnu organizaënì struktury adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm za uûìv nì bytu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ povï enì odboru bytovèho a vöeobecnèho M» Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ v povïô z n jmu nebytov ch prostor; ñ neplnïnì z vazk plynoucìch z Ñr mcovè smlouvyì na drûbu bytovèho fondu; ñ û dost o pron jem pozemku; ñ investiënì z mïr ÑStavba sportovnì haly s kav rnou na pozemku p. Ë. 9074/4 na ulici Bzeneck ì podle p edloûenèho materi lu; ñ poskytnutì daru z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady na Ëast a reprezentaci na partnerskè akci; ñ seznam n jemc v objektu Bzeneck 23. Z IV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 12. září 2011 ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku ve vlastnictvì mïsta za Ë st pozemku ve vlastnictvì ûadatel. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku ve vlastnictvì mïsta za Ë st pozemku ve vlastnictvì ûadatel ; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej Ë sti pozemku pro zbudov nì neoplocenè terasy; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej Ë sti pozemku pro zbudov nì p ÌstupovÈho chodnìku. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. pololetì 2011; ñ rozbor hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. pololetì roku 2011; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. pololetì roku 2011; ñ zpr vu o plnïnì usnesenì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady od poë tku volebnìho obdobì 2010ñ Poprvé do školy Poprvé do knihovny listy najdete na vöech provozech KJM. SlavnostnÌ pasov nì prvú Ëk na rytì e knih a Ëten e knihovny na poboëce KJM v mïstskè Ë sti Brno - Vinohrady, Velkopavlovick 25 ve Ëtvrtek 6. Ìjna Projekt se kon pod z ötitou hejtmana JihomoravskÈho kraje Mgr. Michala Haöka, prim tora statut rnìho mïsta Brna Romana Onderky, MBA a za podpory mïstsk ch Ë stì, ve kter ch se kon slavnostnì pasov nì. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (dokonëenì ze strany 1) nepìöi v hernìch automat ñ jsou pr vï nastaveny tak, aby ti, co do nich vkl dajì penìze, nakonec nic nevyhr li) totiû p ich zely obci solidnì penïûnì Ë stky. Pro p edstavu: v roce 2010 obn öel p Ìjem z hazardu sumu 2,9 milionu korun. JistÏ by nïkdo mohl Ìci, ûe Ë stka je to nemal a leccos by se za ni dalo po Ìdit. To je pravda. Ovöem, vï Ìm, ûe vïtöina z n s ony penìze r da oûelì. Hazard totiû i na Vinohrady p itahuje nekal uskupenì a podivnè jedince, kriminalitu a nepo dek, mnoûì opilstvì a zp sobuje neötïstì, hluk a dalöì excentrickè chov nì. O hygienick ch excesech ani nemluvï. ÑChybÏjÌcÌì penìze z hazardu dok ûeme nahradit z r zn ch fond a dotacì. OstatnÏ n - prava ökod vztahujìcìch se k hazardu stojì obec takè nemalè finanënì Ë stky. Zkr tka, shodneme se asi na tom, ûe klid, po dek a bezpeëì jsou k nezaplacenì. VÏ Ìm, ûe se n m vöem bez ve ejn ch hazardnìch heren bude na Vinohradech ûìt o pozn nì lèpe. V ûenì VinohraÔanÈ, ËastÈ dotazy, kterè mi v poslednì dobï kladete, souvisì rovnïû s klidem, po dkem a bezpeëìm v naöì obci. S obavami a s rozechvïnìm (a to je mi velmi lìto) se t ûete, zda se k n m na Vinohrady budou stïhovat ñ jak to jen Ìci ñ obyvatelè z brnïnsk ch soci lnï vylou- Ëen ch lokalit. Po Vinohradech kolujì zvïsti, ûe tito nep izp sobivì majì b t stïhov ni do LÌönÏ, k n m a na dalöì mìsta v BrnÏ. V obci se rovnïû Ñprosl ch ì, ûe na zemì R ûenina dvora majì vyr st novè objekty ñ ubytovny pro problèmovè spoluobëany. A jako zaruëen zvïst se Vinohrady öì Ì vypr vïnì o tom, ûe obec rozd v nep izp sobiv m dekrety na byty. Chci rozpt lit Vaöe obavy (kterè jinak naprosto ch pu) a odmìt m ona zvl ötnì tvrzenì, kter, jakoby nïkdo z mïrnï öì il. Obec nikdy nep idïlila a nep idïlì byt ËlovÏku mimo po adnìk. Na Vinohradech se Ëek na p idïlenì bytu lèta. Bez Ñvyst nìì si po adnìku, kter urëujì nemïnn kriteria a z sady, byt nem ûe b t (na Vinohradech) p idïlen. KoneËnÏ, po adnìk je ve ejnï p Ìstupn na ednì desce. V stavba objekt pro nep izp sobivè Ëi jejich stïhov nì na Vinohrady je Ëir nesmysl. P edstavenì obce, vëetnï mne, by museli b t zasaûeni nïjakou v ûnou duöenì chorobou, kdyby trpïli p Ìsun nep izp sobivèho ûivlu do vinohradskè obce. Museli by b t zasaûeni ment lnì slepotou, neboù by nedohlèdli katastrof lnìch dopad spojen ch s p Ìchodem ÑjinÈho svïtaì. Zkr tka, o niëem takovèm, co je povïzeno v öe, nevìm. NevÌ o tom ani kolegovè starostovè v ostatnìch mïstsk ch Ë stech, kter ch jsem se Ñpro po dekì dotazoval. Nic popisovanèho na Vinohradech nenastane a nastat nem ûe. V opaënèm p ÌpadÏ bych se proti takov m snah m r znï postavil, aù by poch zely od kohokoli. A vï Ìm, ûe v onom pomyslnèm öiku bych st l spolu s V mi, s V mi vöemi. Co se bezpeënosti a po dku dot k, i na Vinohradech je st le co zlepöovat. Po mèm soudu je nutnè nav öit poëty policist v naöì obci. Nav öit tak, aby je bylo ve vinohradsk ch ulicìch ÑvidÏtì p edevöìm v podveëernìch a noënìch hodin ch. Zv öenì poëtu policist poûaduji jiû delöì dobu po novèm editeli mïstskè policie i po nejvyööìm veliteli tèto policejnì jednotky ñ po prim torovi Onderkovi. S obïma muûi jsem nejednou jednal a û dal je o citelnè posìlenì a vïtöì akceschopnost sboru na Vinohradech. Pan editel mi to slìbil. K posìlenì m dojìt od letoönìho podzimu. Ten pr vï pozvolna p ich zì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, V m vöem p eji klidn, barvami protkan, kr sn podzim. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta ZaËal nov ökolnì rok, pro dev ù ky poslednì na z kladnì ökole. Je pot eba plnit si nejen ökolnì povinnosti, ale takè rozöi ovat svoje vïdomosti a znalosti i jin mi formami. Proto se jiû 15. z Ì deset vybran ch û k z Ëastnilo soutïûe éirafa, kter je sou- Ë stì Festivalu vïdy s Jihomoravskou plyn renskou, konanèho pod z ötitou prim tora mïsta Lipka ñ ökolskè za ÌzenÌ pro environment lnì vzdïl v nì nabìzì ve ökolnìm roce 2011/2012 na sv ch brnïnsk ch pracoviötìch mnoûstvì z - jmov ch krouûk a kurz pro dïti i dospïlè. N - plú krouûk Lipky je velmi rozmanit, v nabìdce najdete krouûky p ÌrodovÏdnÈ, tvo ivè i pohybovè, vöechny krouûky vöak spojuje jejich environment lnì rozmïr. Krouûky vedou kvalifikovanì lekto i, kte Ì p ipravujì poutav program a dïtem se plnï vïnujì po celou dobu krouûku. VÌce informacì o krouûcìch najdete na PracoviötÏ Lipky JezÌrko V m ve ökolnìm roce 2011/12 nabìzì tyto p ÌrodovÏdnÈ krouûky: BROUK PYTLÕK, pro dïti 9ñ12 let, ter Žirafa na ZŠ Mutěnická Lipka Brna a rektor Vä. é ci si ovï ili, ûe majì znalosti, kterè mohou aktivnï vyuûìvat v kaûdodennìm ûivotï. O zìskanè zkuöenosti z vïdomostnìho kl nì se podïlì s letoönìmi û ky osm ch t Ìd, kte Ì budou naöi ökolu reprezentovat v p ÌötÌm roënìku tèto soutïûe. Mgr. Miloslava MatÏjÌkov, uëitelka Zä MutÏnick 15.30ñ17.30 hod. KUKLY, pro dïti 6ñ9 let, ter 15.30ñ17.30 hod. LARVY, pro dïti 4ñ6 let, ter 15.30ñ17.30 hod. ZLATOHL VCI, pro dïti 7ñ11 let, st eda 15.30ñ17.30 hod. KLUB SKÿÕTKA LESNÕ»KA, pro dïti 2,5ñ 5 let, st eda 16.00ñ17.30 hod.»mel CI, pro dïti 9ñ12 let, Ëtvrtek 15.30ñ hod. PESTÿENKY, pro dïti 6ñ9 let, Ëtvrtek 15.30ñ hod SPLEäçULE, pro dïti 8ñ12 let, nepravidelnï Cena krouûku je 550 KË/pololetÌ. VÌce informacì najdete na nebo tel. ËÌsle Lipka ñ pracoviötï JezÌrko, Ë. p. 97, poöta Brno-SobÏöice. 9. z Ì 2011 se z Ëastnila t Ìda 5.B z EZä»ejkovick kr snè exkurze v r mci p edmïtu N ö svït s tèmatikou ÑM j krajì. Dokumentaristka 5.B Krist na Pallov sepsala o tèto akci kr tkou zpr viëku: Výlet na prígl (Brněnskou přehradu) žáků EZŠ Brno Sraz byl v 7.50 p ed naöì ökolou. NÏkte Ì spoluû ci tam byli asi o 20 minut d Ìv. PÏöky jsme se vydali na nejbliûöì tramvajovou zast vku, nemuseli jsme ani Ëekat. TramvajÌ jsme jeli asi 45 minut, ale byli jsme tam namaëkanì jako sardinky. Kdyû jsme p ijeli, p ivìtal n s tatìnek B ry EclerovÈ. Dal n m spoustu suven r, nap Ìklad papìrovou n mo nickou Ëepici, nafukovacì balûnek, pohledy a spoustu dalöìch vïcì. Potom n s provedl lodïnicì a zahr li jsme si soutïû. Dvojice, kter mïla kol hotov prvnì, dostala d evïn model nejnovïjöìho parnìku. Po soutïûi jsme se öli nasvaëit a uû tu byl parnìk, kter n s mïl odvèst do Rokle. Jmenoval se Lipsko, byl to pr nejnovïjöì parnìk. Cel t Ìda se na nïj vrhla skoro tak, ûe se parnìk rozhoupal. Vöichni se prali o nejlepöì mìsta. Cesta byla zajìmav, dokonce n s pustili do kabinky kapit na. Z Rokle jsme jeli parnìkem, kter se jmenoval Veve Ì. Kdyû jsme p ijeli zpït do ökoly, tak jsme öli na obïd jako spr vnì mo ötì vlci. TÏöÌme se na dalöì podobnè v lety. Krist na + 5.B Cestovatelské večery na EZŠ Brno Evropsk z kladnì ökola Brno,»ejkovick 10, po d pravidelnè cestovatelskè veëery. ZajÌmavÈ a poutavè vypr vïnì naöich pedagog Ñdobrodruh ì je doplnïno promìt nìm fotografiì. PrvnÌ p edn öka ñ ÑPutov nì poho Ìm Sajany a kolem jezera Bajkalñ se uskuteënì dne od v aule ökoly. SrdeËnÏ V s vöechny zveme. P edn öì Mgr. Roman Burda Skautský oddíl hledá nové členy V nedïli probïhlo v Ak tk ch hernì odpoledne skautskèho oddìlu Modr delfìn. DÏti si zahr li mnoho her a vyzkouöeli si r znè soutïûe. Pokud jste nemohli p ijìt nevadì, uû pro V s chyst me draki du a pokud nem te draka m ûete ho spoleënï s n mi uöìt. Podrobnosti budou zve ejnïny na naöich str nk ch. A kdyû se V m bude s n mi lìbit, m ûete se k n m p idat a podobnè z ûitky si uûìvat kaûd t den. VÌce se dozvìte na skauting.cz, na ËÌsle (Ond ej»ern ñ Malej) nebo mailu 3

4 SIMPLY CLEVER Zaost eno na zimní pé i Ilustra ní foto Ilustra ní foto. Zimní servisní prohlídka od do pro Váš v z ŠKODA Užijte si p íjemnou zimu za volantem díky naší profesionální pé i. Navštivte s Vaším vozem zna ky ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na n j m žete v náro ném zimním provozu spolehnout. V p ípad nalezení závady Vám pak nabídneme opravu za skute n výhodné ceny. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO 9001 PEDIKÚRA zámek Belcredi, Pohankova 8 Míša tel KOSMETIKA Terezia Kočí Synkova Brno-Líšeň (mateřská školka) KOSMETIKA S DVACETILETOU PRAXÍ VÁM NABÍZÍ: Ošetření pokožky líčení Masáž obličeje poradenská služba Čištění pleti epilace elektrickou jehlou Úprava obočí depilace Barvení řas trvalá na řasy Čokoládové ošetření obličeje Lymfatická masáž obličeje Ošetření přístrojem sorisa-iontoforéza-galvanické proudy Uklidňující masáž šíje Indická masáž hlavy Chemické peelingy Otevřeno: po pá hod. Objednávky: tel.: , mob.: Tramvaj č. 8: směr Líšeň, výstup st. Masarova Rychlá půjčka od 5000, Kč Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: Bazar Zlevněnka Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán, spotřebiče, nářadí výkup pozůstalostí. Táborská 191, Křenová 67 (po pá hod.) Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Malíř pokojů Tel.: , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MUDr. Ondřej RÁČEK zubní lékař registruje pacienty všech pojišťoven, Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady) Telefon: st, čt, pá po, út Pronajmu gar û. Ul.VlËnovsk. Vöe na DO. Tel KoupÌm kuchyúskou linku MOCCA. Tel KoupÌm gar û p i ul. VÏstonick. platba hotovï. Tel KoupÌm byt v osobnìm vlastnictvì 4+1, nebo 5+1. Tel Hled m OB 2+kk nebo 3+1. Vinohrady. Tel

5 KOSMETIKA A MASÁŽE MR Kmochova 12, Obřany (vstup z ul. Mlýnské nábřeží) tel.: Připravte pleť na zimu!!!! OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM BDR-PROFIPEEL Dokonalé odstranění odumřelých buněk z povrchu pleti: chemický a mechanický peeling, následná hydratace = dokonalá regenerace pleti. Další služby: klasické kosmetické ošetření kosmetikou AINHOA, ATOK ošetření pleti galvanickou žehličkou ruční relaxační masáže Přístrojová lymfodrenáž dolních končetin LYMPHASTIM Fotodepilace po několika ošetřeních dochází k trvalému odstranění chloupků KOSMETIKA A MASÁŽE MR Kmochova 12, Obřany (vstup z ul. Mlýnské nábřeží) tel.: Přijďte se seznámit s přístrojem BDR-beauty defekt repair. Vysoce účinné omlazení pleti. PREZENTAČNÍ DEN se bude konat , kde shlédnete ukázkové ošetření tímto přístrojem na jedné z vás. Po dobu prezentace bude zajištěno občerstvení. MÁTE RÁDI ZUMBU? ZAMILUJETE SE DO MOVIDY! Přijďte si vyzkoušet novinku MOVIDA fitness! Každé pondělí od 17 hodin v ZŠ Mutěnická 23. Lenka Šilerová, mob PERFEKT REALITY DM Prodej, koupi, pronájem a výměny bytů všech druhů, RD a veškerých nemovitostí. Fitness Romana Vás zve na cvičební lekce ZŠ Bzenecká 23: BODY PERFECT út 19:00 ZŠ Mutěnická 23: ZUMBA FIT čt 18:00 sál na Albertem, Pálavské náměstí: PILATES středa 18:00 SLOW TONING středa 19:15 INFO: Zdarma odvoz vozidel k ekologickè likvidaci Firma Auto Milan PurË nabìzì ZDARMA pro obëany nejen mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, odvoz vozidel k ekologickè likvidaci i s vy ÌzenÌm veöker ch formalit na p ÌsluönÈm odboru dopravy. Vyuûijte sluûby a domluvte si termìn odvozu, likvidace vaöeho vozu (autovraku). Moûnost objedn nì termìnu pondïlì aû nedïle 8:00ñ 19:00 hod., na telefonnìch ËÌslech nebo (p. Milan PurË). OdstranÏnÌm autovraku p ispïjete k zlepöenì prost edì mïstskè Ë sti a z roveú se zbavìte starostì. VÌce informacì zìsk te na Výkup bytů i zadlužených, právní pomoc zdarma. Tel.: Pro manžele s malou dcerkou hledáme 3+1 v hezkém prostředí. Tel.: PIVO KVASAR s dovozem. Ob ansk 138, Brno. Tel , sv. leû k,13 ËernÈ, 15 speci l lahve 1,5 l. P i odbïru vìce kus dovoz zdarma. Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , AKCE NA ŘÍJEN MELÍR + STŘÍHÁNÍ + FOUKANÁ 480 Kč

6 6

7 Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) i» st öest 7NDOFRYVN âphudo %UQR.ĜHQRYi.ĜHQRYi =GHUDGRYD 0DVQi MilÌ vinohradötì spoluobëanè, s pozvoln m p Ìchodem podzimu se snad r di zaëtete do öestè Ë sti pokraëov nì seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnè ûidenickè osobnosti, mistrovi svïta v tïlocviku z roku 1938, opravdovèm sokolu a vlastenci, kter zem el na n sledky utrpenì v k znicìch ve 2. svïtovè v lce.... V tu dobu jezdili jiû brat i V cha, äupëìk, Karafi t a Sychra kaûd ch 14 dn na nedïlnì n cviënè do P erova, kde se sjìûdïli borci z Moravy. Po jednè takovè nedïli ozn mil Gajdoöovi bratr V cha, ûe na p ÌötÌ n cviënou pojede s nimi, protoûe ho chce vidït bratr Erben, Ëlen n Ëelnictva muû»os, kter tyto n cviënè hodiny vedl. Tak se dostal Jan mezi nejlepöì sportovce v Obci sokolskè a slova b. Erbena, jimiû ho vyz val k dalöì pr ci, ho povzbudila natolik, ûe se vrhl s novou energiì do odstraúov nì poslednìch nedostatk svèho cviëenì. O tom, ûe jeho pr ce byla spïön, svïdëì to, ûe byl vyzvan n Ëelnictvem»OS k vyluëovacìm z vod m, kterè se konaly v Praze, praûskèm Sokole. Jan byl rozëilen bïhem prvnìho z vodu, v nïmû se utkal se vöemi p ebornìky»os. DÌky V chovi neztratil vöak svou bojovnost ani tehdy, kdyû za hrazdu a konï naöì si odnesl pouze 7 bod. Za bradla a kruhy dostal 10 bod. DomnÌval se, ûe je ztracen pro dalöì p Ìpravu, kter mïla b t v Praze, ale V cha, kter mïl v sledky vöech borc a znal ostatnì, ho st le vybìzel k dalöìmu boji, neboù vïdïl, ûe m v bornè veleskoky. Ty takè rozhodly a Honza se dostal na 11. mìsto mezi vöemi z ËastnÏn mi. SlabÏ se zachvïl a neskonal radost se rozhostila v jeho nitru, kdyû n ËelnÌk Jindra VanÌËek oznamoval v sledky a prohl sil, ûe prvnìch 12 z vodnìk se bude p ipravovat v r mci celodennì p Ìpravy v Praze. Byla to odmïna za jeho pr ci a nezlomnou v li probìt se mezi nejlepöì. Po 6-t dennìm kaûdodennìm trèninku, trvajìcìm od 8 do 12 a od 15 do 18 hodin, se stala z Jana teprve ÑnadÏje do budoucnaì. KoneËn z vod byl pro nïho zklam nìm, protoûe podle slov cviëitel Erbena a»ady rostl Gajdoö den ode dne. Na jeho za azenì do druûstva byly kon ny i s zky, ale Erben i»ada prohr li, neboù v poslednìm z vodï byl vy azen na 11. mìsto. Nejen, ûe nebyl v druûstvu, jak p edpokl dal Erben, ale nedostal se ani jako n hradnìk do Pa Ìûe. Honza si vzpomìn na v rok Jindry VanÌËka, kdyû po poslednìch z vodech oznamoval, kdo do Pa Ìûe pojede. ÿekl mu tehdy: ÑBrat e Gajdoöi, jsi jeötï ml d (bylo mu 21 let) a mnohokr t si jeötï v mezin rodnìch z vodech zaz vodìö, nic si z toho nedïlej, ûe tï posìl me dom a pokraëuj ve svè pr ci tak, jak jsi to dïlal aû dosud.ì Potom se obr til k B. Rezkovi z vinohradskè jednoty a ekl mu: ÑA ty, brat e Rezku, zaber v poslednìm t dnu, kter n s jeötï dïlì od vlastnìho z vodu, nebo jinak bys öel dom a mìsto tebe by do Pa Ìûe jel bratr Gajdoö.ì MÏlo to b t pro Jana tïöìnskè jablìëko, neboù B. Rezek se od 20 rok marnï pokouöel o r znè z vody a do Pa Ìûe jel snad za odmïnu za svou pr ci. Byl totiû n hradnìkem, kter v Pa Ìûi nemïl pr vo z vodit. V sledek byl pro Jana sice velk m zklam nìm, ale p ece jen velmi r d vzpomìn na tuto p Ìpravu a z vody s nì spojenè, ponïvadû mu dala nejen mnoho cennèho k jeho dalöìmu cviëenì, ale hlavnï mnoho d leûitèho pro z vod. NauËil se bìt o kaûdou desetinku bodu, coû do tè doby neumïl. Dr. Miroslav Klinger pìöe v Ël nku Pam tce Jana Gajdoöe: ÑPat il mezi nejmladöì sokolskè z vodnìky, kte Ì proöli ökolou dr. Jind icha VanÌËka. ZaËal s nìm p Ìpravou na pa ÌûskÈ olympijskè hry. Vstoupil mezi n s smïle, neohroûenï, ba snad i sebevïdomï. TÌm vïtöì bylo jeho zklam nì, kdyû p i poslednìm vyluëovacìm z vodï neproöel. Pobou en, uraûen vzal na vïdomost rozhodnutì n Ëelnictva, tlumoëenè samotn m Jindrou. Byli jsme p esvïdëeni, ûe to byl jeho poslednì z vod, ûe se zklam n ve svè mladè ctiû dostivosti vr tì opït ke kopanè. Smi oval se i pozdïji velmi nerad s ne spïchy. Neznali jsme jeötï tu duöi, plnou v önivè touhy po boji, po z vodï a po vìtïzstvì. P i nejbliûöìm vyhled vacìm z vodï se objevil opït. Z stal mezi n mi, aû nakonec svrchovanï ovl dl vöechna odvïtvì sokolskèho z vodïnì, aù ölo o tïlocvik n aôov nebo o vìceboje atletickè.ì (PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu) Mgr. Ivana Gajdoöov 7

8 Informace o akcích Senior klubu Pr zdniny Ëi letnì mïsìce m me bohuûel opït za sebou (to je öpatn zpr va), ale na druhè stranï se opït rozbìh Ëinnost Senior klubu (to je ta dobr zpr va). Seöli jsme se hned prvnìho z Ì, abychom si u ö lku Ëaje a z kusku mohli sdïlit dojmy a z ûitky z lèta ñ bylo jich hodnï a v klubovnï to p i jejich sdïlov nì jen ÑhuËeloì. PodobnÏ jsme v pondïlì 5. z Ì zah jili i cviëenì taj-ëi a p es doznìvajìcì letnì poëasì a dvoumïsìënì p est vku se n s seölo 26 dychtiv ch po p imï enèm pohybu a uvolnïnì mysli. P edn ökovou Ëinnost zah jil 6. z Ì Dr. äubert p ipomenutìm bohatèho ûivotnìho osudu Albrechta z Valdötejna, p iëemû pro p ÌtomnÈ byly zajìmavè p edevöìm r znè ÑperliËkyì z jeho osobnìho ûivota. Na historickè tèma pak symbolicky nav zal i PhDr.»ejka, i kdyû se vïnoval jinèmu stoletì a plynule p eöel od svèho cyklu ÑNaöi panovnìciì k ÑNaöim prezident mì ñ lze s potïöenìm konstatovat, ûe obïma historik m se da Ì vzbudit z jem u n vötïvnìk akcì Senior klubu, protoûe i p es letnì poëasì mïli Ñpln s lì. Podobn m spïchem se m ûe pyönit i Eliöka Vackov p i svèm cestopisnèm cyklu, zaloûenèm na osobnìch z ûitcìch, tentokr t z cest po äv carsku. JejÌ vystoupenì 13. z Ì zaslouûì o to vïtöì uzn nì, protoûe ho absolvovala ani ne hodinu potè, co byla propuötïna z lèka skèho oöet enì, kterè si vyû dalo jejì p dem pochroumanè tïlo ñ jejì zdrav ko Ìnek a odpovïdnost v Ëi posluchaë m jì ale pomohly p ekonat bolest, za coû jì pat Ì naöe uzn nì i podïkov nì. Hned n sledujìcì den se vydalo 33 ËastnÌk z jezdu na prohlìdku arboreta ämelcovna v BoskovicÌch a byla Ñstylov ì ñ aëkoliv z Brna jsme vyjìûdïli za sluneënè pohody, z autobusu jsme vystoupili do drobnèho mûenì, kterè se chvìlemi mïnilo ve vydatn zahradnick dèöù. Zvl dali jsme to r znï ñ nïkdo s deötnìkem Ëi pl ötïnkou, nïkdo nouzovï s igelitkou na hlavï, ale proch zku po nïkolikahektarovèm are lu arboreta po r znï se klikatìcìch cestiëk ch nevzdal nikdo. Lze ji doporuëit i rodin m s dïtmi jako vìkendov v let ñ setk nì se zahradnìmi sk Ìtky i r zn mi druhy zvì at v klecìch Ëi v bïzìch, nemluvï o nespoëetn ch druzìch ovocn ch i okrasn ch strom, ke a bylin (kvïtin) za tu hodinku cesty z Brna stojì a i my se tam urëitï v p ÌötÌm kvïtnu na kvetoucì rododendrony jeötï podìv me. Pobyt v boskovickè p ÌrodÏ byl zavröen prohlìdkou zahradnictvì Lebiö, kde n s zaujaly p edevöìm n paditè Ñstromyì z p evisl ch muök t i jin ch kvïtin a takè kr snï kvetoucì (a jedovatè) durmany neboli ÑandÏlskÈ trumpetyì Ëi jinè produkty pro balkûn Ëi zahr dku ñ nïkterè z p Ìtomn ch neodolaly a odvezly si balìëek Ëi s Ëek. :) Na kr snè z ûitky trochu zmokl ch, ale p esto dob e naladïn ch v letnìk jsme pak nav zali hned 15. z Ì p i spoleëenskè ud losti, kterou bylo blahop nì jubilant m, narozen m v srpnu. V jejìm pr bïhu si sice jejì ËastnÌci opït p ipomnïli, jak ten Ëas, n m vymezen, letì, ale p i harmonice a pìsniëk ch na to alespoú na chvìli zapomnïli. VÌce z ijov ch akcì vzhledem k uz vïrce p ipomenout nemohu, ale i tìmto kr tk m v Ëtem zvu k aktivnìmu zapojenì se do naöì Ëinnosti i dalöì seniory a z jemce o Ëinnost Senior klubu z Vinohrad i okolì. P ÌleûitostÌ k tomu mohou b t jak jiû tradiënì pondïlnì cviëenì taj-ëi, tak i nabìdka ÌjnovÈho programu ñ vï Ìm, ûe si v nïm nïjakou akci urëitï vyberete. Nev hejte ñ v noru si p ipomeneme dvacet let existence klubu a tak byste mïli b t u toho i Vy. Ing.LudÏk HodboÔ V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho V s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìhajì cviëenì taj-ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte ñ TER PÿIPRAVUJEME SE NA ZIMU (ûivotospr - va, vitamìny apod.), Mgr. Bedna Ìkov ñ»tvrtek MEZI AMERIKAMI A OCE NY - KOS- TARIKA (2. Ë st), Ing. M.»apek ñ TER ZAJÕMAVOSTI äv CARSKA (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov Divadlo pro nejmenöì Po pr zdninovè p est vce zveme opït nejmenöì div ky i jejich rodiëe na divadelnì p edstavenì do DomeËku. LoutkovÈ divadlo Vrati Schildera a Olgy MarkovÈ zahraje dïtem dvï zn mè poh dky: ÑO BudulÌnkoviì a ÑO SmolÌËkoviì. Ve st edu 5. Ìjna 2011 od hodin v DomeËku, Valtick 23. P edprodej vstupenek v kancel i DomeËku, rezervace na tel.: VstupnÈ 40 KË. PodzimnÌ v let za moravsk mi krokod ly D m dïtì DomeËek p ipravil na podzimnì pr zdniny pro dïti i dospïlè celodennì v let do krokod lì farmy. K prohlìdce je p ipraveno na Ëty icet krokod lìch v rostk a stovka ml Ôat ñ na mazlenì si sice moc nepotrpì, ale jinak se v m r di p edvedou! Zima nikomu nebude, u krokod l je st le 30 C. DalöÌ Ë stì z jezdu bude n vötïva ruënì papìrny v éeleticìch, kde si kromï prohlìdky m ûete sami vyzkouöet v robu ruënìho papìru. St eda Cena z jezdu 220 KË (doprava, pojiötïnì, pedagog. doprovod). P ihl öky a info ñ DomeËek, Valtick 23, tel.: Voln mìsta v krouûcìch Po z ijovèm rozjezdu pravideln ch aktivit v DomeËku m ûeme v havïjöìm z jemc m nabìdnout jeötï p r voln ch mìst v nïkter ch krouûcìch. DÏti od 3 let uvìt me v taneënìm krouûku Sedmikr ska, v pondïlì 16ñ16.45 a ve V tvarce pro malè, kter probìh ve Ëtvrtek 16.45ñ Pro trochu staröì dïtiñökol ky od 7 let m me mìsta v Aerobiku, kde se mohou po dnï zah t se zkuöenou cviëitelkou, nauëit se z kladnì kroky a prvky a potom se p edvèst na vystoupenìch ñ vûdy v pondïlì 16.45ñ Pro ty, kte Ì r di cestujì a zajìmajì se o ûivot na r zn ch mìstech naöì planety a k tomu r di malujì a tvo Ì, je tu v tvarn krouûek S malì em kolem svïta. KaûdÈ ter 15ñ16.30 hodin. Pokud se nechcete v zat roënìm nebo pololetnìm p edplatn m, m ûete vyuûìt naöì nabìdky na v tvarnou dìlnu s jednor zov mi platbami. OtvÌr se vûdy v p tek ve hodin a je pro vöechny od 5 let, kte Ì r di malujì,vyr bïjì a modelujì z hlìny. SENIOR KLUB V ŘÍJNU ñ STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov ñ»tvrtek PREZIDENTI»ESKOSLOVENSKA (pokra- Ëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER MEZI AMERIKAMI A OCE NY ñ KOSTA- RIKA (3. Ë st), Ing. M.»apek ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZE- N M V ÿõjnu, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka ŘÍJEN V DOMEČKU ñ»tvrtek 587. V RO»Õ SMRTI JANA éiéky U PÿI- BYSLAVI, Dr. L. äubert DospÌvajÌcÌ a dospïlè s v tvarn mi ambicemi zveme do novèho v tvarnèho kurzu, ve kterèm si vyzkouöìte z klady kresby a malby pod vedenìm mladè v tvarnice.»tvrtek 18.30ñ Ti, kte Ì majì blìûe k pr ci s hlìnou, mohou vyzkouöet pondïlnì Kreativ od 19 do 21 hodin. P ihl sit se jeötï m ûete i do cviëenì na velk ch mìëìch ve Ëtvrtek od 20 hodin.»ek v s protaûenì a posìlenì celèho tïla. Vöechny nabìzenè krouûky si m ûete p ijìt v uveden ch Ëasech nez vaznï vyzkouöet. TÏöÌme se na v s a dalöì informace v m r di poskytneme na tel.: nebo DÏti se dob e bavily V sobotu 10. z Ì p ipravili pracovnìci DomeËku v r mci kaûdoroënì akce BavÌme se na Vinohradech z bavnè dopoledne pro dïti. Tentokr t jsme soutïûili s postaviëkami ze»ty lìstku ñ krmili hladovèho BobÌka, pomohli dojìt b zlivèmu PinÔovi tmav m lesem k hl vce zelì, par dnici Fifince posbìrali a uv zali poztr cenè maöliëky a vyzkouöeli si MyöpulÌn v vyn lez. OdmÏnou vöem öikovn m dïtem byly sladkosti a drobnè d reëky od pojiöùovny Generali. Divadlo Parav nek pak zahr lo dïtem poh dku ÑO PaleËkoviì, p i kterè se vöichni dob e bavili. Protoûe jsme neponechali nic n hodï a objednali i kr snè poëasì, seölo se na louce za b valou ökolou pïkn ch p r desìtek vinohradsk ch dïtì a myslìm, ûe nikdo neodch zel nespokojen. A to t eba i proto, ûe celè odpoledne se k tomu jeötï dov - dïlo na sk kacìm hradï. Vöem ökolkov m i ökolou povinn m dïtem jsme tìmto chtïli zp Ìjemnit zaë - tek ökolnìho roku a vï Ìm, ûe se n m to poda ilo.ih MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. Ìjna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více