1. září na ZŠ Mutěnická 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. září na ZŠ Mutěnická 23"

Transkript

1 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm Ëas m vinohradsk m. Totiû, v tuto chvìli, na poë tku Ìjna, V m mohu sdïlit p Ìjemnou zpr vu, ano, vskutku d leûitou a podstatnou zpr vu pro n s pro vöechny. Jiû delöì dobu stojìm v Ëele snah naöì radnice dychtìcìch po umenöenì a usilujìcìch o p ÌpadnÈ ruöenì s zkov ch v hernìch automat a termin l (jednoduöeji heren) na zemì naöì mïstskè Ë sti. Ono silì, byù intenzivnì a vyëerp vajìcì, bylo dosud pov tce bezzubè a m lo ËinnÈ. Legislativa vztahujìcì se k hazardu, ke hr m Ëi s zk m v bec nebyla obcìm podnes pr vï naklonïna. Vöechny obce mohly pouze omezenï ovlivúovat, ale spìöe jen p ihlìûet, zav dïnì hernìch automat a hernìch termin l. Tak tomu bylo i na Vinohradech. Naposledy v loúskèm roce jsem spolu s radou naöì mïstskè Ë sti nesouhlasil se z ÌzenÌm herny v b valè p jëovnï videokazet v rohu obchodnìho centra na P lavskèm n mïstì. Nic to nebylo platnè. Herna tam stojì. Ovöem pr vï v tèto oblasti doch zì nynì k jakèmusi nadïjnèmu pohybu. Ano, Tempora mutantur. AlespoÚ v oblasti hazardu se Ëasy z ejmï opravdu mïnì. Nov koncipace z kona o loteriìch a jin ch podobn ch hr ch p ipraven v parlamentu sice zruöila nïkter opat enì omezujìcì herny, ale co je podstatnè, nov z kon tato omezenì p ebìjì a d v obcìm z konnou moûnost plnï rozhodovat na jejich zemì o umìstïnì (Ëi neumìstïnì) ve ejnï p Ìstupn ch nov ch hernìch za ÌzenÌ. Navrhovan z kon d v moûnost obecnìm reprezentacìm rozhodnout takè o regulaci Ëi o ukonëenì Ëinnosti jiû existujìcìch hernìch za ÌzenÌ (tedy hracìch automat, on line termin l a podobnï). Onen novï formulovan z kon Ëek jiû Ñjenì na vyj d enì a podpisy p Ìsluön ch funkcion. MÏsto Brno vöak v jistèm p edstihu vyzvalo mïstskè Ë sti ke stanovisk m nesoucìm podobu n vrh reûimu heren na jejich zemìch. Stanoviska mïstsk ch Ë stì budou obsaûena v ÑobecnÏ z vaznè vyhl öce o regulaci provozu loteriì a jin ch podobn ch herì mïsta Brna. Regulaci jsme na Vinohradech mohli uplatnit v intencìch z kona dvïma zp soby: buô jsme mohli navrhnout z kaz provozov nì loterie a s zkov ch her na celèm zemì mïstskè Ë sti nebo do vyhl öky uvèst vöechna mìsta, na nichû je provozov nì s zkov ch her zak z no, p iëemû na vöech ostatnìch mìstech Vinohrad by hazard povolen byl. K rozhodnutì o stanovisku naöì mïstskè Ë sti jsem svolal na pondïlì 12. z Ì p ny radnì k mimo dnè radï, po nìû n sledovalo zased nì vinohradskèho zastupitelstva. ObÏ samospr vn konsorcia se jednomyslnï p iklonila k variantï prvnì ñ tedy k z kazu heren ve ve ejn ch prostor ch na celèm zemì Vinohrad. To je ta dobr zpr va pro n s vöechny, kterou V m velmi r d sdïluji. Snaha mnoha mïsìc a snad i nïkolika let se zavröila. Po schv lenì z kona a brnïnskè vyhl öky by se na Vinohradech jiû nemïla objevit û dn nov herna a ty dnes existujìcì by z Vinohrad mïly zmizet nejpozdïji do t Ì let. Tato zvolen cesta m i sv j zd nliv z por v podobï ztr ty financì. Z provozu hracìch automat (vöimnïte si, ûe z mïrnï (pokraëov nì na stranï 3) Dne 1. z Ì byl zah jen ökolnì rok takè na EZä»ejkovick. Na snìmku starosta Ji Ì»ejka, z stupkynï editele Tereza Bo eck a editel stavu JaromÌr PospÌchal. DÏti öly do ökoly r dy. 1. září na ZŠ Mutěnická z Ì se naöe ökola opït naplnila halasem nedoëkav ch dïtì. V tento den jiû tradiënï n s nejvìce zajìmali naöi nejmenöì ñ prvú Ëci, kte Ì p iöli v doprovodu sv ch blìzk ch. PoprvÈ usedli do ökolnìch lavic v kr snï vyzdoben ch t Ìd ch, kde je p ivìtali vz cnì hostè: pan Mgr. Ji Ì Kar sek a Ing. Ji Ì Pustina v doprovodu panì editelky Dr. Ilony SokolovÈ a panì z stupkynï Mgr. Zdenky»echovÈ. Vöichni p li dïtem spoustu pïkn ch zn mek, hlavnï hodnï spïch v novèm ökolnìm roce a rodië m splnïnì vöech oëek v nì. VÏ Ìme, ûe se naöi prvú Ëci budou u n s dob e cìtit a najdou novè kamar dy. JistÏ si dob e porozumì i se sv mi uëitelkami a ökolnì pr ci budou zvl dat radostnï a spïönï. Mgr. Viola Olgyaiov, uëitelka 1. t Ìdy Nevšední zážitek, pro mne nastal p i zah jenì novèho ökolnìho roku na EvropskÈ z kladnì ökole v BrnÏ-Vinohrady. 1. z Ì 2011 v 9.00 hodin se na pokyn editele ökoly postavili p ÌtomnÌ rodiëe, û ci spolu s pedagogy p ed budovou ökoly na h iöti do kruhu a t ikr t mohutn m hlasem zaznïlo AHOJ! (bïûn pozdrav odvozen od poë teënìch slov, ad honorem Jesu). K tomu editel ökoly jen dodal, ûe v chovn spïch a vzdïl nì odvisì od rovnï spolupr ce pedagog, û k a jejich rodië. Kaûd z tïchto t Ì sloûek musì p inèst sv j dìl, kter v kladnèm smyslu je hodnotn a d leûit. Z - stupkynï editele kr tce orientovala p ÌtomnÈ o organizaënìch z leûitostech. P Ìtomn starosta mïstskè Ë sti Vinohrady pozdravil ökolnì ml deû a pop l jim vöem hodnï spïchu i radosti z dosahovanèho vzdïl nì. NaË ok zalè proslovy p ed znaën m objemem pr ce. O co jde, vïdì nejlèpe vyuëujìcì. DospÏlÌ vïdì, jakè to bylo za jejich ml dì, kterè nenì jiû ekvivalentem soudobèho stavu rovnï ökolstvì. é ci ch pou nov ökolnì rok jako krok do nezn ma, jsou nejistì a plnì oëek v nì. To, co vïdì jen z doslechu, je Ëek na vlastnì k ûi. LÌbilo se mi, ûe se o pr ci jen nemluvilo, hned od zah jenì kaûd nabyl poznatek, ûe bude muset vïnovat znaënè silì ke splnïnì vzdïl vacìch program. OdmÏnou pro û ka za dobrè v sledky pr ce je radost, kter potïöì i rodiëe a nakonec i vyuëujìcì, ûe se jim pr ce da Ì. V clav Hlav Ë SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Městská policie poskytuje nově obyvatelům Brna informace v novém Poradenském centru BrnÏnsk mïstsk policie dnes slavnostnï otev ela novè PoradenskÈ centrum slouûìcì obyvatel m a n vötïvnìk m jihomoravskè metropole, kterè sìdlì v K enovè ulici. Stalo se tak za p Ìtomnosti brnïnskèho prim tora Romana Onderky, editele MP Brno Jaroslava P ikryla, z stupc krajskèho policejnìho editelstvì, jihomoravskèho hejtmanstvì a Magistr tu mïsta Brna. NovÏ otev enè PoradenskÈ centrum bude pracoviötï zamï enè na öirokou obëanskou ve ejnost, kterè nabìzì rozs hlè spektrum poradenstvì a informacì v oblasti prevence kriminality a pomoci obïtem trestnè Ëinnosti, zajiötïnì vlastnìho bezpeëì a majetku, orientaci v soci lnìch sluûb ch poskytovan ch v r mci komunitnìho pl nu MMB. PoradenskÈ centrum slouûì jako distribuënì mìsto pro informaënì let ky, broûury a publikace vydanè MÏstskou policiì, ale i dalöìmi participujìcìmi st tnìmi i nest tnìmi subjekty. Projekt je rozöì en o moûnosti prezentaënì Ëinnosti organizacì zab vajìcìch se problematikou prevence (nap. BESIP, BÌl kruh bezpeëì, SdruûenÌ obrany spot ebitel, HasiËsk z chrann sbor), a to formou informaënìch panel, banner, PWP prezentacì, atd. DalöÌ v hodou mobilnìho uspo d nì je prava prostor pro p edn ökovou Ëinnost, diskusnì setk nì s odbornou i laickou ve ejnostì. Z jemci v PoradenskÈm centru mohou zìskat informace o vöech projektech realizovan ch MÏstskou policiì Brno a o moûnostech, jak se do nich zapojit. Mimo uvedenè sluûby je v PoradenskÈm centru moûno kontaktovat Senior linku bezpeëì tel a zìskat nap Ìklad informace o tzv. neobjednan ch sluûb ch (ovï it si, zda nenì p Ìpadn n vötïva z stupc energetick ch spoleënostì, vod - ren,»eskè poöty apod. pouze pokusem podvodnìk dostat se do bytu). SouË stì centra je i ÑKnihovna bezpeëìì, kterou mohou vyuûìvat absolventi Senior akademie. K zap jëenì jsou zde publikace z oblasti psychologie, pr va, sociologie, ale i technicky orientovan literatura. P ednostì centra je jeho bezbarièrov p Ìstup, prodlouûenì otevìracì doby a lepöì dostupnost zejmèna pro motorizovanè n vötïvnìky, vëetnï moûnosti parkov nì. Mgr. Denisa KapitanËikov Halloweenská ZOO , 13ñ16 hod. SoutÏûnÌ Ñhalloweensk stezka po zooì a dlab nì d nì. DÌla budou pouûita na v zdobu are lu zoo. Taoisticke tai chi TaoistickÈ tai chi, vnit nì umïnì pro zdravì, slouûì ke kultivaci tïla a mysli, ke zlepöenì zdravì a prodlouûenì ûivota. Jedn se o plynulou sestavu pohyb, kterè systematicky procviëujì celè tïlo a zklidúujì mysl. Jeho pravidelnè cviëenì zlepöuje zdravì. ProcviËov nìm vöech sval, kloub a ölach se zvyöuje jejich ohebnost a sìla, zlepöuje se drûenì tïla, koordinace pohyb i obïh krve a d ch nì. Pokud V s toto cviëenì zaujalo, m ûete se p ijìt podìvat na uk zkovou hodinu a potè se p ihl sit. ZaËÌn me v hod. ve SpoleËenskÈm s le KVIC, P lavskèm n m., Brno Vinohrady. VeökerÈ informace najdete na str nk ch Z 12. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 31. srpna 2011 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 26 a 27; ñ rozpoëtov v hled mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na obdobì 2013ñ2019. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p edloûen n vrh obecnï z vaznè vyhl öky Ë..../2011, o regulaci provozu loterii a jin ch podobn ch her bez p ipomìnek; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit bez p ipomìnek p edloûenou novelizaci obecnï z vaznè vyhl öky Ë. 21/2010 o mìstnìm poplatku za provozovan v hernì hracì p Ìstroj nebo jinè technickè hernì za ÌzenÌ povolenè Ministerstvem financì podle jinèho pr vnìho p edpisu; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p edloûenou novelizaci obecnï z vaznè vyhl öky Ë. 22/2010 o mìstnìch poplatcìch ve znïnì vyhl öky Ë. 5/2011 se zmïnou na stranï 1 p Ìlohy Ë. 4 vyhl öky u mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za vyhrazenì trvalèho parkovacìho mìsta v lokalitï II p vodnì Ë stky 6000R na 9000R; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit obecnï z vaznou vyhl öku Poû rnì d mïsta Brna; I letos na zaë tku ökolnìho roku oslovuje Knihovna Ji Ìho Mahena v BrnÏ vöechny prvú Ëky a jejich rodiëe akcì s n zvem ÑPoprvÈ do ökoly ñ poprvè do knihovnyì. SlavnostnÌ vstup dïtì do prvnìch t Ìd se rozhodla spojit se slavnostnìm vstupem do knihovny. Formou z bavn ch po ad, divadelnìch vystoupenì, v tvarn ch dìlen, soutïûì a dalöìch aktivit chce vytvo it pevnou vazbu zaëìnajìcìch Ëten ke knih m a ËtenÌ. A co pro nï p ipravila v letoönìm roce? V obdobì od 1. z Ì do 9. Ìjna 2011 mohou prvú Ëci vyuûìt moûnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma. SoutÏû ÑKam chodì t ta a m ma do pr ce?ì urëenou pro Ëten e KJM ve vïku od 6 do 10 let. SoutÏû trv od 1. z Ì do 23. Ìjna SoutÏûnÌ Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ p idïlenì bod nov m ûadatel m o byt ve 4 p Ìpadech; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve 27 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu ve 4 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè; ñ doëasn podn jem; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm za uûìv nì bytu v 6 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu ve 2 p Ìpadech; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 28, 29 a 30; ñ Lize vozìëk moûnost bez platnèho vyuûitì venkovnì zpevnïnè a travnatè plochy za objektem Bzeneck 23 na po d nì II. roënìku ÑVinohradskÈho VozÌkohranÌì; ñ pron jem nebytov ch prostor ñ jìdelny v objektu Bzeneck 23 na po d nì setk nì p Ìznivc a dobrovoln ch hasië ; ñ odprodej neupot ebiteln ch spot ebië a vybavenì kuchynï stravovacìho pavilonu v objektu Bzeneck 23; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23; ñ zmïnu organizaënì struktury adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm za uûìv nì bytu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ povï enì odboru bytovèho a vöeobecnèho M» Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ v povïô z n jmu nebytov ch prostor; ñ neplnïnì z vazk plynoucìch z Ñr mcovè smlouvyì na drûbu bytovèho fondu; ñ û dost o pron jem pozemku; ñ investiënì z mïr ÑStavba sportovnì haly s kav rnou na pozemku p. Ë. 9074/4 na ulici Bzeneck ì podle p edloûenèho materi lu; ñ poskytnutì daru z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady na Ëast a reprezentaci na partnerskè akci; ñ seznam n jemc v objektu Bzeneck 23. Z IV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 12. září 2011 ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku ve vlastnictvì mïsta za Ë st pozemku ve vlastnictvì ûadatel. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemku ve vlastnictvì mïsta za Ë st pozemku ve vlastnictvì ûadatel ; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej Ë sti pozemku pro zbudov nì neoplocenè terasy; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej Ë sti pozemku pro zbudov nì p ÌstupovÈho chodnìku. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. pololetì 2011; ñ rozbor hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. pololetì roku 2011; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. pololetì roku 2011; ñ zpr vu o plnïnì usnesenì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady od poë tku volebnìho obdobì 2010ñ Poprvé do školy Poprvé do knihovny listy najdete na vöech provozech KJM. SlavnostnÌ pasov nì prvú Ëk na rytì e knih a Ëten e knihovny na poboëce KJM v mïstskè Ë sti Brno - Vinohrady, Velkopavlovick 25 ve Ëtvrtek 6. Ìjna Projekt se kon pod z ötitou hejtmana JihomoravskÈho kraje Mgr. Michala Haöka, prim tora statut rnìho mïsta Brna Romana Onderky, MBA a za podpory mïstsk ch Ë stì, ve kter ch se kon slavnostnì pasov nì. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (dokonëenì ze strany 1) nepìöi v hernìch automat ñ jsou pr vï nastaveny tak, aby ti, co do nich vkl dajì penìze, nakonec nic nevyhr li) totiû p ich zely obci solidnì penïûnì Ë stky. Pro p edstavu: v roce 2010 obn öel p Ìjem z hazardu sumu 2,9 milionu korun. JistÏ by nïkdo mohl Ìci, ûe Ë stka je to nemal a leccos by se za ni dalo po Ìdit. To je pravda. Ovöem, vï Ìm, ûe vïtöina z n s ony penìze r da oûelì. Hazard totiû i na Vinohrady p itahuje nekal uskupenì a podivnè jedince, kriminalitu a nepo dek, mnoûì opilstvì a zp sobuje neötïstì, hluk a dalöì excentrickè chov nì. O hygienick ch excesech ani nemluvï. ÑChybÏjÌcÌì penìze z hazardu dok ûeme nahradit z r zn ch fond a dotacì. OstatnÏ n - prava ökod vztahujìcìch se k hazardu stojì obec takè nemalè finanënì Ë stky. Zkr tka, shodneme se asi na tom, ûe klid, po dek a bezpeëì jsou k nezaplacenì. VÏ Ìm, ûe se n m vöem bez ve ejn ch hazardnìch heren bude na Vinohradech ûìt o pozn nì lèpe. V ûenì VinohraÔanÈ, ËastÈ dotazy, kterè mi v poslednì dobï kladete, souvisì rovnïû s klidem, po dkem a bezpeëìm v naöì obci. S obavami a s rozechvïnìm (a to je mi velmi lìto) se t ûete, zda se k n m na Vinohrady budou stïhovat ñ jak to jen Ìci ñ obyvatelè z brnïnsk ch soci lnï vylou- Ëen ch lokalit. Po Vinohradech kolujì zvïsti, ûe tito nep izp sobivì majì b t stïhov ni do LÌönÏ, k n m a na dalöì mìsta v BrnÏ. V obci se rovnïû Ñprosl ch ì, ûe na zemì R ûenina dvora majì vyr st novè objekty ñ ubytovny pro problèmovè spoluobëany. A jako zaruëen zvïst se Vinohrady öì Ì vypr vïnì o tom, ûe obec rozd v nep izp sobiv m dekrety na byty. Chci rozpt lit Vaöe obavy (kterè jinak naprosto ch pu) a odmìt m ona zvl ötnì tvrzenì, kter, jakoby nïkdo z mïrnï öì il. Obec nikdy nep idïlila a nep idïlì byt ËlovÏku mimo po adnìk. Na Vinohradech se Ëek na p idïlenì bytu lèta. Bez Ñvyst nìì si po adnìku, kter urëujì nemïnn kriteria a z sady, byt nem ûe b t (na Vinohradech) p idïlen. KoneËnÏ, po adnìk je ve ejnï p Ìstupn na ednì desce. V stavba objekt pro nep izp sobivè Ëi jejich stïhov nì na Vinohrady je Ëir nesmysl. P edstavenì obce, vëetnï mne, by museli b t zasaûeni nïjakou v ûnou duöenì chorobou, kdyby trpïli p Ìsun nep izp sobivèho ûivlu do vinohradskè obce. Museli by b t zasaûeni ment lnì slepotou, neboù by nedohlèdli katastrof lnìch dopad spojen ch s p Ìchodem ÑjinÈho svïtaì. Zkr tka, o niëem takovèm, co je povïzeno v öe, nevìm. NevÌ o tom ani kolegovè starostovè v ostatnìch mïstsk ch Ë stech, kter ch jsem se Ñpro po dekì dotazoval. Nic popisovanèho na Vinohradech nenastane a nastat nem ûe. V opaënèm p ÌpadÏ bych se proti takov m snah m r znï postavil, aù by poch zely od kohokoli. A vï Ìm, ûe v onom pomyslnèm öiku bych st l spolu s V mi, s V mi vöemi. Co se bezpeënosti a po dku dot k, i na Vinohradech je st le co zlepöovat. Po mèm soudu je nutnè nav öit poëty policist v naöì obci. Nav öit tak, aby je bylo ve vinohradsk ch ulicìch ÑvidÏtì p edevöìm v podveëernìch a noënìch hodin ch. Zv öenì poëtu policist poûaduji jiû delöì dobu po novèm editeli mïstskè policie i po nejvyööìm veliteli tèto policejnì jednotky ñ po prim torovi Onderkovi. S obïma muûi jsem nejednou jednal a û dal je o citelnè posìlenì a vïtöì akceschopnost sboru na Vinohradech. Pan editel mi to slìbil. K posìlenì m dojìt od letoönìho podzimu. Ten pr vï pozvolna p ich zì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, V m vöem p eji klidn, barvami protkan, kr sn podzim. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta ZaËal nov ökolnì rok, pro dev ù ky poslednì na z kladnì ökole. Je pot eba plnit si nejen ökolnì povinnosti, ale takè rozöi ovat svoje vïdomosti a znalosti i jin mi formami. Proto se jiû 15. z Ì deset vybran ch û k z Ëastnilo soutïûe éirafa, kter je sou- Ë stì Festivalu vïdy s Jihomoravskou plyn renskou, konanèho pod z ötitou prim tora mïsta Lipka ñ ökolskè za ÌzenÌ pro environment lnì vzdïl v nì nabìzì ve ökolnìm roce 2011/2012 na sv ch brnïnsk ch pracoviötìch mnoûstvì z - jmov ch krouûk a kurz pro dïti i dospïlè. N - plú krouûk Lipky je velmi rozmanit, v nabìdce najdete krouûky p ÌrodovÏdnÈ, tvo ivè i pohybovè, vöechny krouûky vöak spojuje jejich environment lnì rozmïr. Krouûky vedou kvalifikovanì lekto i, kte Ì p ipravujì poutav program a dïtem se plnï vïnujì po celou dobu krouûku. VÌce informacì o krouûcìch najdete na PracoviötÏ Lipky JezÌrko V m ve ökolnìm roce 2011/12 nabìzì tyto p ÌrodovÏdnÈ krouûky: BROUK PYTLÕK, pro dïti 9ñ12 let, ter Žirafa na ZŠ Mutěnická Lipka Brna a rektor Vä. é ci si ovï ili, ûe majì znalosti, kterè mohou aktivnï vyuûìvat v kaûdodennìm ûivotï. O zìskanè zkuöenosti z vïdomostnìho kl nì se podïlì s letoönìmi û ky osm ch t Ìd, kte Ì budou naöi ökolu reprezentovat v p ÌötÌm roënìku tèto soutïûe. Mgr. Miloslava MatÏjÌkov, uëitelka Zä MutÏnick 15.30ñ17.30 hod. KUKLY, pro dïti 6ñ9 let, ter 15.30ñ17.30 hod. LARVY, pro dïti 4ñ6 let, ter 15.30ñ17.30 hod. ZLATOHL VCI, pro dïti 7ñ11 let, st eda 15.30ñ17.30 hod. KLUB SKÿÕTKA LESNÕ»KA, pro dïti 2,5ñ 5 let, st eda 16.00ñ17.30 hod.»mel CI, pro dïti 9ñ12 let, Ëtvrtek 15.30ñ hod. PESTÿENKY, pro dïti 6ñ9 let, Ëtvrtek 15.30ñ hod SPLEäçULE, pro dïti 8ñ12 let, nepravidelnï Cena krouûku je 550 KË/pololetÌ. VÌce informacì najdete na nebo tel. ËÌsle Lipka ñ pracoviötï JezÌrko, Ë. p. 97, poöta Brno-SobÏöice. 9. z Ì 2011 se z Ëastnila t Ìda 5.B z EZä»ejkovick kr snè exkurze v r mci p edmïtu N ö svït s tèmatikou ÑM j krajì. Dokumentaristka 5.B Krist na Pallov sepsala o tèto akci kr tkou zpr viëku: Výlet na prígl (Brněnskou přehradu) žáků EZŠ Brno Sraz byl v 7.50 p ed naöì ökolou. NÏkte Ì spoluû ci tam byli asi o 20 minut d Ìv. PÏöky jsme se vydali na nejbliûöì tramvajovou zast vku, nemuseli jsme ani Ëekat. TramvajÌ jsme jeli asi 45 minut, ale byli jsme tam namaëkanì jako sardinky. Kdyû jsme p ijeli, p ivìtal n s tatìnek B ry EclerovÈ. Dal n m spoustu suven r, nap Ìklad papìrovou n mo nickou Ëepici, nafukovacì balûnek, pohledy a spoustu dalöìch vïcì. Potom n s provedl lodïnicì a zahr li jsme si soutïû. Dvojice, kter mïla kol hotov prvnì, dostala d evïn model nejnovïjöìho parnìku. Po soutïûi jsme se öli nasvaëit a uû tu byl parnìk, kter n s mïl odvèst do Rokle. Jmenoval se Lipsko, byl to pr nejnovïjöì parnìk. Cel t Ìda se na nïj vrhla skoro tak, ûe se parnìk rozhoupal. Vöichni se prali o nejlepöì mìsta. Cesta byla zajìmav, dokonce n s pustili do kabinky kapit na. Z Rokle jsme jeli parnìkem, kter se jmenoval Veve Ì. Kdyû jsme p ijeli zpït do ökoly, tak jsme öli na obïd jako spr vnì mo ötì vlci. TÏöÌme se na dalöì podobnè v lety. Krist na + 5.B Cestovatelské večery na EZŠ Brno Evropsk z kladnì ökola Brno,»ejkovick 10, po d pravidelnè cestovatelskè veëery. ZajÌmavÈ a poutavè vypr vïnì naöich pedagog Ñdobrodruh ì je doplnïno promìt nìm fotografiì. PrvnÌ p edn öka ñ ÑPutov nì poho Ìm Sajany a kolem jezera Bajkalñ se uskuteënì dne od v aule ökoly. SrdeËnÏ V s vöechny zveme. P edn öì Mgr. Roman Burda Skautský oddíl hledá nové členy V nedïli probïhlo v Ak tk ch hernì odpoledne skautskèho oddìlu Modr delfìn. DÏti si zahr li mnoho her a vyzkouöeli si r znè soutïûe. Pokud jste nemohli p ijìt nevadì, uû pro V s chyst me draki du a pokud nem te draka m ûete ho spoleënï s n mi uöìt. Podrobnosti budou zve ejnïny na naöich str nk ch. A kdyû se V m bude s n mi lìbit, m ûete se k n m p idat a podobnè z ûitky si uûìvat kaûd t den. VÌce se dozvìte na skauting.cz, na ËÌsle (Ond ej»ern ñ Malej) nebo mailu 3

4 SIMPLY CLEVER Zaost eno na zimní pé i Ilustra ní foto Ilustra ní foto. Zimní servisní prohlídka od do pro Váš v z ŠKODA Užijte si p íjemnou zimu za volantem díky naší profesionální pé i. Navštivte s Vaším vozem zna ky ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na n j m žete v náro ném zimním provozu spolehnout. V p ípad nalezení závady Vám pak nabídneme opravu za skute n výhodné ceny. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO 9001 PEDIKÚRA zámek Belcredi, Pohankova 8 Míša tel KOSMETIKA Terezia Kočí Synkova Brno-Líšeň (mateřská školka) KOSMETIKA S DVACETILETOU PRAXÍ VÁM NABÍZÍ: Ošetření pokožky líčení Masáž obličeje poradenská služba Čištění pleti epilace elektrickou jehlou Úprava obočí depilace Barvení řas trvalá na řasy Čokoládové ošetření obličeje Lymfatická masáž obličeje Ošetření přístrojem sorisa-iontoforéza-galvanické proudy Uklidňující masáž šíje Indická masáž hlavy Chemické peelingy Otevřeno: po pá hod. Objednávky: tel.: , mob.: Tramvaj č. 8: směr Líšeň, výstup st. Masarova Rychlá půjčka od 5000, Kč Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: Bazar Zlevněnka Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán, spotřebiče, nářadí výkup pozůstalostí. Táborská 191, Křenová 67 (po pá hod.) Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Malíř pokojů Tel.: , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MUDr. Ondřej RÁČEK zubní lékař registruje pacienty všech pojišťoven, Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady) Telefon: st, čt, pá po, út Pronajmu gar û. Ul.VlËnovsk. Vöe na DO. Tel KoupÌm kuchyúskou linku MOCCA. Tel KoupÌm gar û p i ul. VÏstonick. platba hotovï. Tel KoupÌm byt v osobnìm vlastnictvì 4+1, nebo 5+1. Tel Hled m OB 2+kk nebo 3+1. Vinohrady. Tel

5 KOSMETIKA A MASÁŽE MR Kmochova 12, Obřany (vstup z ul. Mlýnské nábřeží) tel.: Připravte pleť na zimu!!!! OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM BDR-PROFIPEEL Dokonalé odstranění odumřelých buněk z povrchu pleti: chemický a mechanický peeling, následná hydratace = dokonalá regenerace pleti. Další služby: klasické kosmetické ošetření kosmetikou AINHOA, ATOK ošetření pleti galvanickou žehličkou ruční relaxační masáže Přístrojová lymfodrenáž dolních končetin LYMPHASTIM Fotodepilace po několika ošetřeních dochází k trvalému odstranění chloupků KOSMETIKA A MASÁŽE MR Kmochova 12, Obřany (vstup z ul. Mlýnské nábřeží) tel.: Přijďte se seznámit s přístrojem BDR-beauty defekt repair. Vysoce účinné omlazení pleti. PREZENTAČNÍ DEN se bude konat , kde shlédnete ukázkové ošetření tímto přístrojem na jedné z vás. Po dobu prezentace bude zajištěno občerstvení. MÁTE RÁDI ZUMBU? ZAMILUJETE SE DO MOVIDY! Přijďte si vyzkoušet novinku MOVIDA fitness! Každé pondělí od 17 hodin v ZŠ Mutěnická 23. Lenka Šilerová, mob PERFEKT REALITY DM Prodej, koupi, pronájem a výměny bytů všech druhů, RD a veškerých nemovitostí. Fitness Romana Vás zve na cvičební lekce ZŠ Bzenecká 23: BODY PERFECT út 19:00 ZŠ Mutěnická 23: ZUMBA FIT čt 18:00 sál na Albertem, Pálavské náměstí: PILATES středa 18:00 SLOW TONING středa 19:15 INFO: Zdarma odvoz vozidel k ekologickè likvidaci Firma Auto Milan PurË nabìzì ZDARMA pro obëany nejen mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, odvoz vozidel k ekologickè likvidaci i s vy ÌzenÌm veöker ch formalit na p ÌsluönÈm odboru dopravy. Vyuûijte sluûby a domluvte si termìn odvozu, likvidace vaöeho vozu (autovraku). Moûnost objedn nì termìnu pondïlì aû nedïle 8:00ñ 19:00 hod., na telefonnìch ËÌslech nebo (p. Milan PurË). OdstranÏnÌm autovraku p ispïjete k zlepöenì prost edì mïstskè Ë sti a z roveú se zbavìte starostì. VÌce informacì zìsk te na Výkup bytů i zadlužených, právní pomoc zdarma. Tel.: Pro manžele s malou dcerkou hledáme 3+1 v hezkém prostředí. Tel.: PIVO KVASAR s dovozem. Ob ansk 138, Brno. Tel , sv. leû k,13 ËernÈ, 15 speci l lahve 1,5 l. P i odbïru vìce kus dovoz zdarma. Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , AKCE NA ŘÍJEN MELÍR + STŘÍHÁNÍ + FOUKANÁ 480 Kč

6 6

7 Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) i» st öest 7NDOFRYVN âphudo %UQR.ĜHQRYi.ĜHQRYi =GHUDGRYD 0DVQi MilÌ vinohradötì spoluobëanè, s pozvoln m p Ìchodem podzimu se snad r di zaëtete do öestè Ë sti pokraëov nì seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnè ûidenickè osobnosti, mistrovi svïta v tïlocviku z roku 1938, opravdovèm sokolu a vlastenci, kter zem el na n sledky utrpenì v k znicìch ve 2. svïtovè v lce.... V tu dobu jezdili jiû brat i V cha, äupëìk, Karafi t a Sychra kaûd ch 14 dn na nedïlnì n cviënè do P erova, kde se sjìûdïli borci z Moravy. Po jednè takovè nedïli ozn mil Gajdoöovi bratr V cha, ûe na p ÌötÌ n cviënou pojede s nimi, protoûe ho chce vidït bratr Erben, Ëlen n Ëelnictva muû»os, kter tyto n cviënè hodiny vedl. Tak se dostal Jan mezi nejlepöì sportovce v Obci sokolskè a slova b. Erbena, jimiû ho vyz val k dalöì pr ci, ho povzbudila natolik, ûe se vrhl s novou energiì do odstraúov nì poslednìch nedostatk svèho cviëenì. O tom, ûe jeho pr ce byla spïön, svïdëì to, ûe byl vyzvan n Ëelnictvem»OS k vyluëovacìm z vod m, kterè se konaly v Praze, praûskèm Sokole. Jan byl rozëilen bïhem prvnìho z vodu, v nïmû se utkal se vöemi p ebornìky»os. DÌky V chovi neztratil vöak svou bojovnost ani tehdy, kdyû za hrazdu a konï naöì si odnesl pouze 7 bod. Za bradla a kruhy dostal 10 bod. DomnÌval se, ûe je ztracen pro dalöì p Ìpravu, kter mïla b t v Praze, ale V cha, kter mïl v sledky vöech borc a znal ostatnì, ho st le vybìzel k dalöìmu boji, neboù vïdïl, ûe m v bornè veleskoky. Ty takè rozhodly a Honza se dostal na 11. mìsto mezi vöemi z ËastnÏn mi. SlabÏ se zachvïl a neskonal radost se rozhostila v jeho nitru, kdyû n ËelnÌk Jindra VanÌËek oznamoval v sledky a prohl sil, ûe prvnìch 12 z vodnìk se bude p ipravovat v r mci celodennì p Ìpravy v Praze. Byla to odmïna za jeho pr ci a nezlomnou v li probìt se mezi nejlepöì. Po 6-t dennìm kaûdodennìm trèninku, trvajìcìm od 8 do 12 a od 15 do 18 hodin, se stala z Jana teprve ÑnadÏje do budoucnaì. KoneËn z vod byl pro nïho zklam nìm, protoûe podle slov cviëitel Erbena a»ady rostl Gajdoö den ode dne. Na jeho za azenì do druûstva byly kon ny i s zky, ale Erben i»ada prohr li, neboù v poslednìm z vodï byl vy azen na 11. mìsto. Nejen, ûe nebyl v druûstvu, jak p edpokl dal Erben, ale nedostal se ani jako n hradnìk do Pa Ìûe. Honza si vzpomìn na v rok Jindry VanÌËka, kdyû po poslednìch z vodech oznamoval, kdo do Pa Ìûe pojede. ÿekl mu tehdy: ÑBrat e Gajdoöi, jsi jeötï ml d (bylo mu 21 let) a mnohokr t si jeötï v mezin rodnìch z vodech zaz vodìö, nic si z toho nedïlej, ûe tï posìl me dom a pokraëuj ve svè pr ci tak, jak jsi to dïlal aû dosud.ì Potom se obr til k B. Rezkovi z vinohradskè jednoty a ekl mu: ÑA ty, brat e Rezku, zaber v poslednìm t dnu, kter n s jeötï dïlì od vlastnìho z vodu, nebo jinak bys öel dom a mìsto tebe by do Pa Ìûe jel bratr Gajdoö.ì MÏlo to b t pro Jana tïöìnskè jablìëko, neboù B. Rezek se od 20 rok marnï pokouöel o r znè z vody a do Pa Ìûe jel snad za odmïnu za svou pr ci. Byl totiû n hradnìkem, kter v Pa Ìûi nemïl pr vo z vodit. V sledek byl pro Jana sice velk m zklam nìm, ale p ece jen velmi r d vzpomìn na tuto p Ìpravu a z vody s nì spojenè, ponïvadû mu dala nejen mnoho cennèho k jeho dalöìmu cviëenì, ale hlavnï mnoho d leûitèho pro z vod. NauËil se bìt o kaûdou desetinku bodu, coû do tè doby neumïl. Dr. Miroslav Klinger pìöe v Ël nku Pam tce Jana Gajdoöe: ÑPat il mezi nejmladöì sokolskè z vodnìky, kte Ì proöli ökolou dr. Jind icha VanÌËka. ZaËal s nìm p Ìpravou na pa ÌûskÈ olympijskè hry. Vstoupil mezi n s smïle, neohroûenï, ba snad i sebevïdomï. TÌm vïtöì bylo jeho zklam nì, kdyû p i poslednìm vyluëovacìm z vodï neproöel. Pobou en, uraûen vzal na vïdomost rozhodnutì n Ëelnictva, tlumoëenè samotn m Jindrou. Byli jsme p esvïdëeni, ûe to byl jeho poslednì z vod, ûe se zklam n ve svè mladè ctiû dostivosti vr tì opït ke kopanè. Smi oval se i pozdïji velmi nerad s ne spïchy. Neznali jsme jeötï tu duöi, plnou v önivè touhy po boji, po z vodï a po vìtïzstvì. P i nejbliûöìm vyhled vacìm z vodï se objevil opït. Z stal mezi n mi, aû nakonec svrchovanï ovl dl vöechna odvïtvì sokolskèho z vodïnì, aù ölo o tïlocvik n aôov nebo o vìceboje atletickè.ì (PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu) Mgr. Ivana Gajdoöov 7

8 Informace o akcích Senior klubu Pr zdniny Ëi letnì mïsìce m me bohuûel opït za sebou (to je öpatn zpr va), ale na druhè stranï se opït rozbìh Ëinnost Senior klubu (to je ta dobr zpr va). Seöli jsme se hned prvnìho z Ì, abychom si u ö lku Ëaje a z kusku mohli sdïlit dojmy a z ûitky z lèta ñ bylo jich hodnï a v klubovnï to p i jejich sdïlov nì jen ÑhuËeloì. PodobnÏ jsme v pondïlì 5. z Ì zah jili i cviëenì taj-ëi a p es doznìvajìcì letnì poëasì a dvoumïsìënì p est vku se n s seölo 26 dychtiv ch po p imï enèm pohybu a uvolnïnì mysli. P edn ökovou Ëinnost zah jil 6. z Ì Dr. äubert p ipomenutìm bohatèho ûivotnìho osudu Albrechta z Valdötejna, p iëemû pro p ÌtomnÈ byly zajìmavè p edevöìm r znè ÑperliËkyì z jeho osobnìho ûivota. Na historickè tèma pak symbolicky nav zal i PhDr.»ejka, i kdyû se vïnoval jinèmu stoletì a plynule p eöel od svèho cyklu ÑNaöi panovnìciì k ÑNaöim prezident mì ñ lze s potïöenìm konstatovat, ûe obïma historik m se da Ì vzbudit z jem u n vötïvnìk akcì Senior klubu, protoûe i p es letnì poëasì mïli Ñpln s lì. Podobn m spïchem se m ûe pyönit i Eliöka Vackov p i svèm cestopisnèm cyklu, zaloûenèm na osobnìch z ûitcìch, tentokr t z cest po äv carsku. JejÌ vystoupenì 13. z Ì zaslouûì o to vïtöì uzn nì, protoûe ho absolvovala ani ne hodinu potè, co byla propuötïna z lèka skèho oöet enì, kterè si vyû dalo jejì p dem pochroumanè tïlo ñ jejì zdrav ko Ìnek a odpovïdnost v Ëi posluchaë m jì ale pomohly p ekonat bolest, za coû jì pat Ì naöe uzn nì i podïkov nì. Hned n sledujìcì den se vydalo 33 ËastnÌk z jezdu na prohlìdku arboreta ämelcovna v BoskovicÌch a byla Ñstylov ì ñ aëkoliv z Brna jsme vyjìûdïli za sluneënè pohody, z autobusu jsme vystoupili do drobnèho mûenì, kterè se chvìlemi mïnilo ve vydatn zahradnick dèöù. Zvl dali jsme to r znï ñ nïkdo s deötnìkem Ëi pl ötïnkou, nïkdo nouzovï s igelitkou na hlavï, ale proch zku po nïkolikahektarovèm are lu arboreta po r znï se klikatìcìch cestiëk ch nevzdal nikdo. Lze ji doporuëit i rodin m s dïtmi jako vìkendov v let ñ setk nì se zahradnìmi sk Ìtky i r zn mi druhy zvì at v klecìch Ëi v bïzìch, nemluvï o nespoëetn ch druzìch ovocn ch i okrasn ch strom, ke a bylin (kvïtin) za tu hodinku cesty z Brna stojì a i my se tam urëitï v p ÌötÌm kvïtnu na kvetoucì rododendrony jeötï podìv me. Pobyt v boskovickè p ÌrodÏ byl zavröen prohlìdkou zahradnictvì Lebiö, kde n s zaujaly p edevöìm n paditè Ñstromyì z p evisl ch muök t i jin ch kvïtin a takè kr snï kvetoucì (a jedovatè) durmany neboli ÑandÏlskÈ trumpetyì Ëi jinè produkty pro balkûn Ëi zahr dku ñ nïkterè z p Ìtomn ch neodolaly a odvezly si balìëek Ëi s Ëek. :) Na kr snè z ûitky trochu zmokl ch, ale p esto dob e naladïn ch v letnìk jsme pak nav zali hned 15. z Ì p i spoleëenskè ud losti, kterou bylo blahop nì jubilant m, narozen m v srpnu. V jejìm pr bïhu si sice jejì ËastnÌci opït p ipomnïli, jak ten Ëas, n m vymezen, letì, ale p i harmonice a pìsniëk ch na to alespoú na chvìli zapomnïli. VÌce z ijov ch akcì vzhledem k uz vïrce p ipomenout nemohu, ale i tìmto kr tk m v Ëtem zvu k aktivnìmu zapojenì se do naöì Ëinnosti i dalöì seniory a z jemce o Ëinnost Senior klubu z Vinohrad i okolì. P ÌleûitostÌ k tomu mohou b t jak jiû tradiënì pondïlnì cviëenì taj-ëi, tak i nabìdka ÌjnovÈho programu ñ vï Ìm, ûe si v nïm nïjakou akci urëitï vyberete. Nev hejte ñ v noru si p ipomeneme dvacet let existence klubu a tak byste mïli b t u toho i Vy. Ing.LudÏk HodboÔ V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho V s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìhajì cviëenì taj-ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte ñ TER PÿIPRAVUJEME SE NA ZIMU (ûivotospr - va, vitamìny apod.), Mgr. Bedna Ìkov ñ»tvrtek MEZI AMERIKAMI A OCE NY - KOS- TARIKA (2. Ë st), Ing. M.»apek ñ TER ZAJÕMAVOSTI äv CARSKA (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov Divadlo pro nejmenöì Po pr zdninovè p est vce zveme opït nejmenöì div ky i jejich rodiëe na divadelnì p edstavenì do DomeËku. LoutkovÈ divadlo Vrati Schildera a Olgy MarkovÈ zahraje dïtem dvï zn mè poh dky: ÑO BudulÌnkoviì a ÑO SmolÌËkoviì. Ve st edu 5. Ìjna 2011 od hodin v DomeËku, Valtick 23. P edprodej vstupenek v kancel i DomeËku, rezervace na tel.: VstupnÈ 40 KË. PodzimnÌ v let za moravsk mi krokod ly D m dïtì DomeËek p ipravil na podzimnì pr zdniny pro dïti i dospïlè celodennì v let do krokod lì farmy. K prohlìdce je p ipraveno na Ëty icet krokod lìch v rostk a stovka ml Ôat ñ na mazlenì si sice moc nepotrpì, ale jinak se v m r di p edvedou! Zima nikomu nebude, u krokod l je st le 30 C. DalöÌ Ë stì z jezdu bude n vötïva ruënì papìrny v éeleticìch, kde si kromï prohlìdky m ûete sami vyzkouöet v robu ruënìho papìru. St eda Cena z jezdu 220 KË (doprava, pojiötïnì, pedagog. doprovod). P ihl öky a info ñ DomeËek, Valtick 23, tel.: Voln mìsta v krouûcìch Po z ijovèm rozjezdu pravideln ch aktivit v DomeËku m ûeme v havïjöìm z jemc m nabìdnout jeötï p r voln ch mìst v nïkter ch krouûcìch. DÏti od 3 let uvìt me v taneënìm krouûku Sedmikr ska, v pondïlì 16ñ16.45 a ve V tvarce pro malè, kter probìh ve Ëtvrtek 16.45ñ Pro trochu staröì dïtiñökol ky od 7 let m me mìsta v Aerobiku, kde se mohou po dnï zah t se zkuöenou cviëitelkou, nauëit se z kladnì kroky a prvky a potom se p edvèst na vystoupenìch ñ vûdy v pondïlì 16.45ñ Pro ty, kte Ì r di cestujì a zajìmajì se o ûivot na r zn ch mìstech naöì planety a k tomu r di malujì a tvo Ì, je tu v tvarn krouûek S malì em kolem svïta. KaûdÈ ter 15ñ16.30 hodin. Pokud se nechcete v zat roënìm nebo pololetnìm p edplatn m, m ûete vyuûìt naöì nabìdky na v tvarnou dìlnu s jednor zov mi platbami. OtvÌr se vûdy v p tek ve hodin a je pro vöechny od 5 let, kte Ì r di malujì,vyr bïjì a modelujì z hlìny. SENIOR KLUB V ŘÍJNU ñ STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov ñ»tvrtek PREZIDENTI»ESKOSLOVENSKA (pokra- Ëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER MEZI AMERIKAMI A OCE NY ñ KOSTA- RIKA (3. Ë st), Ing. M.»apek ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZE- N M V ÿõjnu, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka ŘÍJEN V DOMEČKU ñ»tvrtek 587. V RO»Õ SMRTI JANA éiéky U PÿI- BYSLAVI, Dr. L. äubert DospÌvajÌcÌ a dospïlè s v tvarn mi ambicemi zveme do novèho v tvarnèho kurzu, ve kterèm si vyzkouöìte z klady kresby a malby pod vedenìm mladè v tvarnice.»tvrtek 18.30ñ Ti, kte Ì majì blìûe k pr ci s hlìnou, mohou vyzkouöet pondïlnì Kreativ od 19 do 21 hodin. P ihl sit se jeötï m ûete i do cviëenì na velk ch mìëìch ve Ëtvrtek od 20 hodin.»ek v s protaûenì a posìlenì celèho tïla. Vöechny nabìzenè krouûky si m ûete p ijìt v uveden ch Ëasech nez vaznï vyzkouöet. TÏöÌme se na v s a dalöì informace v m r di poskytneme na tel.: nebo DÏti se dob e bavily V sobotu 10. z Ì p ipravili pracovnìci DomeËku v r mci kaûdoroënì akce BavÌme se na Vinohradech z bavnè dopoledne pro dïti. Tentokr t jsme soutïûili s postaviëkami ze»ty lìstku ñ krmili hladovèho BobÌka, pomohli dojìt b zlivèmu PinÔovi tmav m lesem k hl vce zelì, par dnici Fifince posbìrali a uv zali poztr cenè maöliëky a vyzkouöeli si MyöpulÌn v vyn lez. OdmÏnou vöem öikovn m dïtem byly sladkosti a drobnè d reëky od pojiöùovny Generali. Divadlo Parav nek pak zahr lo dïtem poh dku ÑO PaleËkoviì, p i kterè se vöichni dob e bavili. Protoûe jsme neponechali nic n hodï a objednali i kr snè poëasì, seölo se na louce za b valou ökolou pïkn ch p r desìtek vinohradsk ch dïtì a myslìm, ûe nikdo neodch zel nespokojen. A to t eba i proto, ûe celè odpoledne se k tomu jeötï dov - dïlo na sk kacìm hradï. Vöem ökolkov m i ökolou povinn m dïtem jsme tìmto chtïli zp Ìjemnit zaë - tek ökolnìho roku a vï Ìm, ûe se n m to poda ilo.ih MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. Ìjna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Městský úřad Ceská Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka ě.p. 1, 47036 Česká Lípa. V áš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.

Městský úřad Ceská Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka ě.p. 1, 47036 Česká Lípa. V áš dopis zn.: Ze dne: Naše zn. v Městský úřad Ceská Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka ě.p. 1, 47036 Česká Lípa V áš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MUCL/94264/2011 Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet

Více

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Kancelář hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967 e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz,

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 285/7.

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná 100 ČERVENEC SRPEN 2013 Starobrněnské filmové léto na Vinohradech Ve dnech 21. 7. ñ 23. 7. 2013 navötìvì Vinohrady Kinematograf brat Ì»adÌk. PromÌtat se bude v prostor ch basketbalovèho h iötï na ulici

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

KRAJSKY URAĎ - JIHOČESKY KRAJ

KRAJSKY URAĎ - JIHOČESKY KRAJ Obec Králova Lhota okrespísek KUJCP00JUF3T Došlo dne: J[ /- Vyřizuje: KRAJSKY URAĎ - JIHOČESKY KRAJ Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,

Více

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO0275/09/Sc Telefon: 602 686 783 Č.j.: DUCR-53832/09/Sc e-mail: sedlacek@ducr.cz

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více