10 DUBEN Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?"

Transkript

1 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov v lka a vyû dal si desìtky miliûn obïtì. Ani naöe zemï nez stala onoho dramatu uöet ena. Naopak. Jako jedna z prvnìch byla vnit nï rozruöena a poslèze uchv cena nacistickou brannou mocì. N sledujìcìch öest let tzv. Protektor tu»echy a Morava n leûelo k nejtemnïjöìm kapitol m naöich n rodnìch dïjin. Na ja e roku 1945 se vöak nep Ìzniv situace nezvratnï zmïnila. zemì z padnì Ë sti naöì republiky pod r zn m velenìm gener la Pattona oëiöùovali od nacist angloameriëtì spojeneëtì voj ci, z v chodu nezadrûitelnï postupovaly naöìm zemìm oddìly 2. ukrajinskèho frontu tehdejöì RudÈ arm dy, jimû velel marö l Malinovsk. Pr vï MalinovskÈho voj ci spolu s jednotkami rumunsk ch spojenc dos hli 25. dubna po urputn ch bojìch v chodnìho okraje mïsta Brna a osvobodili brnïnskè Ë sti Slatina, LÌöeÚ, éidenice, Juli nov,»ernovice, Kom - rov, MalomÏ ice a Ob any a takè zemì dneönìch Vinohrad. N sledujìcìho dne, 26. dubna, osvobodili postupujìcì pïö ci za podpory tankov ch jednotek mïsto Brno, s v jimkou Kr lova Pole, Medl nek a ÿeëkovic. Z tïchto mìst byli nïmeëtì voj ci vytlaëeni o den pozdïji, z ÿeëkovic pak 5. kvïtna. äestadvac t duben je od roku 1945 p ipomìn n jako den osvobozenì Brna. V pr bïhu celè brnïnskè toënè operace probìhajìcì od Lanûhota a HodonÌna aû po osvobozenì Brna padly tisìce voj k 2. ukrajinskèho frontu. Jen na st ednìm h bitovï jich bylo tehdy pochov no Cel civilizovan svït si 8. kvïtna p ipomene vìtïznè zavröenì onoho bezm la öest let trvajìcìho hr znèho v leënèho inferna a por ûku nacistickè vl dy v EvropÏ. Por ûka zlo- ËinnÈho systèmu p ed öedes ti lety a spolu s nì i naöe n rodnì svoboda byly vykoupeny ûivoty miliûn voj k, ûen a muû mnoha n rod svïta. Na v hu naöì cty k tïmto lidem musìme p iëìst i to, ûe byli vïtöinou mladì, ûe teprve st li na prahu ûivota, ûe za sebou navûdy zanechali svè vzd lenè domovy. I proto bychom my vöichni mïli jejich obïù naplúovat co nejëestnïji ñ sluön m, hodnotn m ûivotem. My, VinohraÔanÈ, obyvatelè mïsta Brna, bychom k tèto vzpomìnce mïli p ipojit i vzpomìnku na ony v dubnov ch dnech roku 1945 padlè voj ky v brnïnsk ch p edmïstìch i v ulicìch Brna a vzd t alespoú tichè podïkov nì jim i tïm, kte Ì po osvobozenì naöeho mïsta pokraëovali v dalöìch bojìch smï ujìcìch k por ûce nacistick ch okupaënìch vojsk. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Patn ctiny Zä Bzeneck V letoönìm roce oslavì Z kladnì ökola Bzeneck 23 patn ctè v roëì od svèho zaloûenì. SlavnostnÏ byla otev ena 3. z Ì Patn ct let v ûivotï ökoly sice nenì dlouh doba, p esto vöak za tyto roky proöly jejìmi chodbami stovky û k, desìtky uëitel a ostatnìch zamïstnanc. I mnozì ze Ëten tuto ökolu navötïvovali buô jako jejì svï enci, Ëi rodiëe. UËitelÈ z kladnì ökoly se proto rozhodli, ûe si toto v roëì spoleënï p ipomenou vyd nìm roëenky. V nì by chtïli zmapovat historii ökoly, jejì zaë tky, kdy zde nebyla ani tïlocviëna, jìdelna Ëi h iötï. Publikace bude p ipomìnat i spïchy ökoly a jejìch û k. Cel bude doplnïna fotografiemi z bohatèho ökolnìho ûivota, pracemi v tvarn mi i liter rnìmi. P jde o dìlo sice nevelkè, ale kaûdèho, kdo mïl Ëi m vztah k z - kladnì ökole, jistï potïöì. Broûura by mïla b t vyd na v z Ì DalöÌ akcì, kter bude souviset s blìûìcìm se v roëìm, bude Den otev en ch dve Ì. Jeho p esnè datum sice jeötï nebylo stanoveno, ale program jistï zaujme rodiëe û k i ostatnì vinohradskou ve ejnost. Tento den budou moci navötìvit v uku, podìvajì se do nov ch odborn ch uëeben, jednotlivè t Ìdy a krouûky p edstavì svou Ëinnost. P Ìjemn m zpest enìm bude jistï odpoledne, kdy se do r zn ch soutïûì zapojì rodiëe se sv mi dïtmi. CÌlem tèto akce je uk zat, ûe ökola je nejen mìstem vzdïl v nì, ale i mìstem setk v nì a spolupr ce dïtì, uëitel a rodië. (mk) Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? Jeden z n vrh, kter se objevil v r mci diskuse nad optimalizacì sìtï z kladnìch ökol (Zä) v naöì mïstskè Ë sti, poëìtal s p emìstïnìm mate sk ch ökol (Mä) do Zä. Auto i tohoto n vrhu argumentujì znaën mi sporami, kterè by toto eöenì p ineslo. Pro ökolu by p Ìsun cca 160 û Ëk znamenal posìlenì rozpoëtu. Pr zdnè objekty Mä je pak moûnè odprodat nebo pronajmout. Tyto ekonomickè argumenty majì svoji v hu. Dotazem na OäMT MMB jsme proto zjiöùovali, zda takov to model, tzn. spoleën existence Mä a Zä v jenom objektu ÑvelkokapacitnÌì sìdliötnì ökoly je ve mïstï provozov n a s jak m v sledkem. V BrnÏ tento model tj. ökola a ökolka v jednè budovï, funguje na t ech ökol ch. Ve dvou p Ìpadech se jedn o objekty ze t ic t ch let, postavenè jiû s tìmto z mïrem. V jednom p ÌpadÏ jde o malou, v podstatï venkovskou ökolu. Vöechny Ëty i vinohradskè Mä jsou umìstïny v budov ch postaven ch jako ËelovÈ, p izp sobenè pot eb m p edökolnìho vzdïl v nì a dnes i plnï vybavenè (aû na maliëkosti) dle nov ch norem. P esun mate sk ch ökol by znamenal vysokè n klady na p ebudov nì a uzp sobenì st vajìcìch prostor Zä pro pot eby Mä tak, aby cel pavilon splúoval hygienickè, bezpeënostnì normy a p edpisy platnè pro Mä od öaten p es nov WC, um v rny, sklady, herny, odpoëìv rny aû po p Ìpravu a v dej stravy. DalöÌ n klady by si vyû dalo vybudov nì a vybavenì zahrad tak, aby plnï odpovìdaly vöem parametr m, neboù tato za ÌzenÌ nenì moûno p enèst. P esun by tedy znamenal vybudov nì kompletnì ökolky na jinèm mìstï p r metr od ökolky st vajìcì. (pokraëov nì na str. 3) 1

2 Z 36. sch ze Rady M» (konanè 1. b ezna) schv lila: ï dohodu o v mïnï bytu na Bo etickè 21, P lavskèm n mïstì 7 a na Pruö neckè 13, ï dohodu o v mïnï bytu Ëty smïnitel z BzeneckÈ 17, Bo etickè 20 a 22 a v jednom p ÌpadÏ prominutì poplatku z prodlenì, ï p idïlenì bod u novï podan ch û dostì pïti ûadatel m o byt, ï p idïlenì bod 28 ûadatel m za dalöì rok trv nì û dosti o byt, ï zmïnu bod u doplnïn ch û dostì jednomu ûadateli pro soci lnì d vody, ï prominutì poplatku z prodlenì jednomu ûadateli, ï pron jem nebytov ch prostor v domech MutÏnick 17 a 21, ï zad nì ve ejnè zak zky na v mïnu st - vajìcìch d evïn ch oken a balkûnov ch sestav v bytov ch domech M» Brno-Vinohrady a v konem zadavatelsk ch ËinnostÌ povï ila firmu RTS, a.s. Brno, LazaretnÌ 13 podle mand tnì smlouvy, ï pravu harmonogramu zad nì, kritèriì a termìnu plnïnì ve ejnè zak zky na mïstsk kamerov a dohlìûecì systèm Brno-Vinohrady s tìm, ûe n vrh Ëlen a n hradnìk hodnotìcì komise projedn 38. sch ze RM», ï pron jem dvou uëeben v Zä Bzeneck 23 pro jednoho z jemce, ï uzav enì dohody na ukonëenì n jmu na Ë sti pozemk v katastru éidenic se t emi soukrom mi vlastnìky, ï poskytnutì dotace z rozpoëtu M» na rok 2005 sedmi ûadatel m v celkovè v öi korun, ï uzav enì smlouvy o dìlo na architektonick n vrh interièru spoleëenskèho s lu v objektu OC-02 na P lavskèm n mïstì, ï smlouvu o provozov nì sportovnìho are lu p i Zä MutÏnick 23 s o.s. Volejbalov sportovnì klub Brno-Vinohrady. vzala na vïdomì: ï p echod n jmu k bytu na BzeneckÈ 15 na jedinèho n jemce ve dvou p Ìpadech, ï p echod n jmu k bytu na BzeneckÈ 16 na spoleënè n jemce. jmenovala: Redakce dïkuje vöem dopisovatel m za p ÌspÏvky, kterè od nich do uz vïrky dostala. SdÏluje s omluvou, ûe Ë st z nich uve ejnì v dalöìm vyd nì VinohradskÈho informu. P ipomìn me, ûe uz vïrka jeho p ÌötÌho vyd nì je 15. dubna. ï z stupce z izovatele M» Brno-Vinohrady do Rady ökoly Bzeneck 23 ve sloûenì: Ing. Miloslava Orsavov, Ing. ZdenÏk BrouËek a Michal Slez Ëek. ï z stupce z izovatele M» Brno-Vinohrady do Rady ökoly MutÏnick 23 ve sloûenì: Otto Har k, Ing. Alexander äkultèty a Ing. Vlastimil Z vadsk. doporuëila: ï XV. zased nì Zastupitelstva M» Brno- Vinohrady souhlasit s prodejem domovnìho celku Bo etick 10, 12, 14 a 16 vëetnï pozemk, drobn ch staveb a Ë stì pozemk, na nichû jsou p ed byty v p ÌzemÌ p edzahr dky, podle Pravidel prodeje dom, byt a nebytov ch prostor v tïchto domech vëetnï pozemk z vlastnictvì mïsta do vlastnictvì pr vnick ch a fyzick ch osob, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» Brno- Vinohrady schv lit prominutì poplatku z prodlenì k hradï bytu na Bo etickè 14, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» Brno- Vinohrady schv lit rozpoëet p ÌspÏvkov ch organizacì M»: KVIC, Zä Bzeneck 23 a Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä Pruö neck 8, Mä Velkopavlovick 15 a Mä SnÏhurka Bo etick 26, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» doporu- Ëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit zmïnu zemnìho pl nu na jmenovitèm pozemku v katastru éidenice pro v stavbu rodinnèho domku. ï XV. zased nì Zastupitelstva M» nedoporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemk v katastru éidenic ve vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna za jmenovitè pozemky t Ì vlastnìk ve shodnèm katastru, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» schv lit Ëast M» v draûebnìm jedn nì na pozemek v katastru éidenice se stanoven m limitem pod nì, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» schv lit prominutì poplatku z prodlenì u dluh p i v mïn ch sedmi byt, a to na BzeneckÈ 17, MikulovskÈ 4, MutÏnickÈ 19, P lavskèm n mïstì 7, ValtickÈ 15 a 17. neschv lila: ï zmïnu vyuûitì nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25. Oprava z minulèho ËÌsla: OcenÏnÌ pedagogick ch pracovnìk. N vrh se t k Jany ForstovÈ, uëitelky Z kladnì ökoly Bzeneck. Nov koncepce ochrany obyvatel V ûivotï ËlovÏka mohou nastat neoëek - vanè mimo dnè situace, jako jsou ûivelnè pohromy (z plavy a povodnï, poû ry, vich ice, sesuvy p dy, snïhovè laviny, zemït esenì), hav rie s nikem nebezpeën ch l tek do ûivotnìho prost edì (hav rie v chemick ch provozech a skladech, dopravnì nehody s nikem nebezpeën ch l tek, radiaënì hav - rie, ropnè hav rie) a dalöì, kterè mohou ohrozit ûivoty, zdravì obyvatel a zp sobit velkè ökody na materi lnìch hodnot ch. Tento Ël nek obsahuje n vod jak se p ipravit na dopad moûn ch n sledk ûiveln ch pohrom a dalöìch mimo dn ch situacì zp soben ch lidskou ËinnostÌ, kterè mohou p ivodit tïlesn zranïnì nebo duöevnì poruchy, ztr ty na ûivotech nebo majetku a poökozenì ûivotnìho prost edì. DŸLEéIT TELEFONNÕ»ÕSLA TÕS OV HO VOL NÕ ZjistÌte-li mimo dnou ud lost (poû r, hav rii chemickèho nebo pr myslovèho za- ÌzenÌ...), kter ohroûuje osoby nebo majetek, okamûitï volejte ËÌslo 112 NOV»ÕS- LO TÕSNOV HO VOL NÕ PLATN V CEL EU. KromÏ toho je jeötï platnè ËÌslo 150 na HasiËsk z chrann sbor. P i p ed v nì zpr vy uveôte: ï kde ho Ì ï co ho Ì ï svè jmèno a ËÌslo telefonu, ze kterèho vol te Po skonëenì hovoru zavïste a Ëekejte na zpïtn dotaz k ovï enì pravdivosti zpr vy o poû ru. Pomoc zdravotnickè z chrannè sluûby se vyûaduje p i vöech stavech ohroûujìcìch ûivot. P ivol v se prost ednictvìm telefonu 155 ñ Zdravotnick z chrann sluûba. Pokud jste svïdky dopravnì nehody nebo sp ch nì trestnìho Ëinu volejte telefonnì ËÌslo 158 ñ Policie»R nebo 156 ñ MÏstsk policie. Den ZemÏ Jiû osm m rokem budou na Vinohradech probìhat soutïûe a kvìzy k oslavï Dne ZemÏ. TradiËnÌ z leûitostì je sbïr starèho papìru a hlinìku. Obzvl ötï sbïr hlinìku se st v st le oblìbenïjöìm, o Ëemû svïdëì st le pln ÑhlinÌkoûroutì v DomeËku. M me radost, ûe si dïti od tlèho vïku zvykajì na t ÌdÏnÌ odpadu. P estoûe v poslednì dobï nastaly problèmy s odbytem tèto suroviny, nynì se situace jiû vy eöila a m ûeme s chutì pokraëovat ve sbìr nì. Vöechny akce k tomuto sv tku letos probïhnou v p tek 22. dubna, Ëasov rozvrh bude up esnïn na n stïnk ch DomeËku. SrdeËnÏ zveme dïti i dospïlè k Ëasti na soutïûìch a k prohlìdce dïtsk ch pracì na tèma ÑKamar di odnaprotiì v naöì galerii po cel mïsìc duben. 2

3 Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? (pokraëov nì ze str. 1) Nejsem p esvïdëen o ekonomickè v hodnosti tohoto eöenì a ani nejsem p esvïdëen o tom, ûe by se na takovouto akci poda ilo zajistit dostatek finanënìch prost edk. Ob v m se dlouholetèho provizoria a s nìm nutnï spojenèho poklesu kvality poskytovanè pèëe v mate sk ch ökolk ch. Nelze takè opomìjet n zor profesnìch organizacì pro p edökolnì vzdïl v nì, kterè na tento problèm takè upozorúujì a argumentujì poukazem na negativnì zkuöenosti v naprostè vïtöinï p Ìpad, kde k podobnèmu sluëov nì doölo. ÿeöenì, jak zajistit naplnïnost naöich z kladnìch ökol, je jinde a z visì nejvìce na ökol ch samotn ch. Z kladnì ökoly jsou v tzv. pr vnì subjektivitï. Znamen to na jednè stranï maxim lnì mìru nez vislosti na M», na stranï druhè vöak klade velkou zodpovïdnost na management ökol, kter musì zvolit a zajistit takov ökolnì vzdïl vacì program, kter bude zajìmav nejen pro dïti z naöì mïstskè Ë sti, ale p it hne z jemce i z jin ch mïstsk ch Ë stì tak, jak jinè ökoly svojì atraktivnì nabìdkou p itahujì ökol ky z Vinohrad. Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta Mraziv, ale vesel noc na VelkÈ Klajdovce Venku mrzl i smïv, nicmènï za okny hotelu Velk Klajdovka bylo tulno a veselo. P teënì veëer 25. nora 2005 byly veökerè restauraënì mìstnosti hotelu slavnostnï vyzdobeny pro n vötïvnìky XIV. reprezentaënìho plesu m. Ë. Brno-Vinohrady a jejich hosty. K tanci vyhr vala hudba r znorod ch taneënìch rytm a û nr v pod nì kapely Ruthband a parket byl neust le zaplnïn. PravidelnÌ n vötïvnìci vöemoûn ch ud lostì brnïnskè plesovè sezûny oce- ÚujÌ na vinohradskèm plese jeho kaûdoroënì intimnì a neform lnì atmosfèru. Ta je d na uû prost edìm modernìho hotelu, rozmìstïnìm host v menöìch prostorech restauracì a salonk, n dhern m v hledem na noënì Brno p Ìmo z taneënìho parketu ñ zimnì zahrady, a navìc neust lou pèëì person lu o svè hosty. T eöinkou na dortu dobrè z bavy jsou jiû tradiënï drobnè pozornosti po adatel, aù jiû je to sklenka sva enèho vìna na uvìtanou pro prok ehlè p ÌchozÌ, kytiëka pro d mu, Ëi degustace vìn v r mci veëernìho programu. Letos skvïl p Ìvlastkov vìna dodala firma JUDr. Blanky œurinovè z Bzence. Plesov veëer zah jil starosta Vinohrad PhDr. Ji Ì»ejka. Po p edtanëenì v pod nì taneënì ökoly DANZA Viktora JanËe se jiû n vötïvnìci mohli neruöenï vïnovat tanci aû do p lnoci, kdy mnohè tv e rozjasnila cena z tomboly, do nìû p ispïli vinohradötì podnikatelè a ve ejnï ËinnÌ obëanè. A tak krom gastronomick ch lah dek v podobï d rkov ch balìëk a koö se mnozì radovali z vìn, kvïtin, publikacì o historii Brna z pera vinohradskèho starosty Ji Ìho»ejky, ale i z v bornè moravskè slivovice z rody mìstostarosty Milana»ernockÈho. HlavnÌ v hrou veëera byl pobytov z jezd od firmy Lefkada Tours na eck ostrov. (PodÏkov nì ötïdr m don tor m tomboly najdete na jinèm mìstï tohoto Informu.) V tïûek tomboly bude vïnov n na Ëinnost dïtsk ch krouûk vinohradskèho DomeËku. TaneËnÌ veselì na VelkÈ Klajdovce pokraëovalo aû do pozdnìch noënìch hodin. Dodejme, ûe vinohradskè plesy se staly jiû tradiënï krom dobrè z bavy a spoleëenskè ud losti tèû p ÌleûitostÌ k neform lnìm setk nìm podnikatel a z stupc obce. Vûdyù podle nejlepöìch moravsk ch tradic pr vï p i dobrèm vìneëku se zrodila uû nejedna prospïön a ûivotaschopn myölenka. Na shledanou na jubilejnìm XV. ReprezentaËnÌm plese Vinohrad v roce 2006 se tïöì organiz to i z MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady a KVIC. I jim vöem pat Ì dìk za zda il veëer. (rez) Pestr ûivot v Senior klubu Senior klub Vinohrady po d dvakr t t dnï besedy, p edn öky i s promìt nìm nebo uk zkami, hudebnì i liter rnì po ady. ChodÌ mezi n s historikovè (tèû n ö pan starosta PhDr. Ji Ì»ejka ), profeso i, inûen i, cestovatelè, knihovnice, lèka, zahradnìk, vëela, policie a poû rnìci, herci... TakÈ dva manûelskè p ry z naöich ad (PlÌhalovi a Vackovi) sv mi po ady zp ÌjemÚujÌ odpoledne v Senior klubu. smïv na tv i babiëek a dïdeëk vyloudì dïti z VinohraÔ nku (vedoucì panì äirok ), David Janoöek, Zdeno Brandejs s kulturnìm vystoupenìm. ChtÏla bych p ipomenou po ad ÑO vìnï p ev ûnï nev ûnïì, kter uv dïl pan Aleö Kopka. V p smu se st Ìdala slova pana profesora Suka se zpïvem konzervatoristy Martina Kukse (doprov zel se na kl vesy) a vtipn mi veröi o vìnu, o jiûnì MoravÏ a o radosti ze ûivota v pod nì brnïnsk ch herc doc. JanÏkovÈ-LoköovÈ a pana Ilji KreslÌka. Pro zasm nì byly p id ny i vtipy, slovnì h ÌËky, p ÌslovÌ, po ekadla a parodie ÑDesatero pro pokroëilèì. Pan profesor Suk p ipomnïl vznik n zvu ÑvÌnoì, pouëil n s o pojmenov nì vìn i s n zvy z bavn mi jako vom nkovè, kvïtinovè, tenkè... Nakonec jsme si vöichni zazpìvali ÑKdyû jsem öel z Hradiöùaì za doprovodu kl ves. Kaûd mïsìc zveme na posezenì p i hudbï, zpïvu a malèm pohoötïnì jubilanty z cel ch Vinohrad a Domova d chodc na VÏstonickÈ 1. Z Domova d chodc se vöak z ËastÚuje mènï lidì. O to vìce potïöì, kdyû ku p Ìkladu 95let pan Houdek nepovaûuje cestu trolejbusem za p ek ûku! NenÌ v naöich sil ch p epravovat jubilanty z Domova d chodc mezi n s. JistÏ by se jich p ijelo pobavit vìc. Eliöka»tvrteËkov, vedoucì Senior klubu Vinohrady Novinky z klubu Likus k S p Ìchodem roku 2005 nastaly zmïny i v klubu Likus k. Klub byl otev en v z Ì loúskèho roku a od tè doby poëet jeho n - vötïvnìk st le stoup. Klub vznikl na z - kladï poûadavku M» Brno-Vinohrady. ChtÏli bychom tedy touto cestou podïkovat mïstskè Ë sti za pomoc a podporu p i realizaci tïchto aktivit. Klub je nynì otev en kaûd vöednì den od do hodin. V tèto dobï mohou p ijìt dïti a ml deû ve vïku 14ñ20 let, kter m je klub urëen a str vit zde sv j voln Ëas ñ zahr t si stolnì fotbal, öipky nebo si jen v klidu p eëìst knìûku nebo Ëasopis. KromÏ toho po d me i pravidelnè aktivity ñ kaûdè ter probìh promìt nì filmu dle v bïru n vötïvnìk klubu, navötïvujeme horolezeckou stïnu a po d me vïtöì akce.. V minulèm roce to byla nap Ìklad pobytov akce, v tvarnè dìlny, paintbal, a jinè. V tomto roce jsme v sobotu 19. nora po dali turnaj ve stolnìm fotbale. Jednalo se uû o druh roënìk tèto soutïûe a vzhledem k spïchu akce, jak p edpokl d me, nebyl poslednì. Po d nì dalöìch akcì z - leûì na z jmu ze strany n vötïvnìk, kte Ì sami urëujì program v klubu. Ale klub nenì jenom o po d nì volno- Ëasov ch aktivit. DÏti a mladì lidè se zde mohou poradit a popovìdat o problèmech, kterè je tr pì, zìskat kontakt na odbornè sluûby a z kladnì poradenstvì. Pomoc a podpora je jim nabìdnuta a poskytnuta pouze pokud sami chtïjì. Vöechny tyto aktivity zajiöùuje od ledna 2005 koordin torka projektu Mgr. Veronika MolËanyiov. Realizaci klubu zajiöùuje obëanskè sdruûenì Ratolest Brno, kterè v r mci sv ch aktivit nabìzì pomoc a podporu dïtem a mlad m lidem v nep ÌznivÈ ûivotnì situaci a ohroûen ch soci lnì exkluzì. V r mci svè Ëinnosti vyuûìv alternativnìch forem soci lnì pr ce a podporuje a rozvìjì dobrovolnictvì. VÌce informacì o naöich aktivit ch naleznete na webov ch str nk ch Na tïchto str nk ch naleznete i vìce informacì o Ëinnosti klubu a dokumentaci z jiû probïhl ch akcì. Kontakt: likus nebo telefon Klub p tel fotografie se sch zì kaûd Ëtvrtek v klubovnï pod radnicì v hod. P ipravujeme kurzy Pr ce s digit lnìm fotoapar tem a kamerou. 3

4 Senior klub Vinohrady Bzeneck 19 Program na duben 2005 ñ nejen pro Ëleny Senior klubu Nep ehlèdnïte! Kr tkè vych zky ve st edu 6., 20., a 27. dubna ñ panì Boûena BaËov. Sraz ve 14 hod p ed klubem senior, Bzeneck 19. V p ÌpadÏ nep ÌznivÈho poëasì posezenì v mìstnosti jûgy, Bzeneck t Produkty podporujìcì ûivotnì styl ñ Ëesk firma ñ panì Vondr Ëkov 7. Ët Z dïjin dïtskèho zdravotnictvì ñ 1.Ë st, pan starosta Ji Ì»ejka 12. t ÑStar gardaì brnïnskè opery od roku 1919 ñ 1. Ë st, manûelè Vackovi 13. st N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè ñ panì KvÏtoslava BezdÌËkov 14. Ët Blahop nì jubilant m narozen m v dubnu 19. t 15.00»ajov d ch nek 21. Ët putov nì za historiì Brna ñ panì Jaroslava Vrbick 26. t V let do st edu ZemÏ ñ pan prof. RNDr. Miloslav Suk 28. Ët Podivuhodn kouzelnìk ñ ûivot a dìlo VÌtÏzslava Nezvala ñ panì Eva éaludov NADÃJE, poboëka Brno V dennìm stacion i na Vinohradech, Velkopavlovick 13, Brno, pro V s v dubnu 2005 p ipravili n sledujìcì program: 4. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 6. st eda MÌËkov nì ñ vede Mirka Such 13. st eda ve JarnÌ probouzenì ñ jak zahnat jarnì navu 18. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 20. st eda Prstem po mapï ñ cestujeme na neëisto 27. st eda Co p inesl duben... ñ vede Mirka Such DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm ËÌsle u vedoucì pì. BrechtovÈ DiS. Pr vnì poradna poskytuje svè sluûby zdarma vöem senior m, nejen klient m NadÏje. KnihovnÌk v rok? Moûn V s napadne jin n zev n sledujìcì vahy. Moûnosti by tu byly. Zn me t eba n zev slavnèho dìla nemènï slavnèho spisovatele Karla»apka ZahradnÌk v rok. HojnÏ vyuûìv me takè oznaëenì ökolnì, daúov, lun rnì a jin rok a podobn pojmenov nì ËasovÈho seku. Z hlediska knihovnìk, ËastÏji vöak knihovnic ñ kdyû tato profese, stejnï jako uëitelstvì, zaznamenala mohutnou feminizaci ñ p in öejì jednotliv roënì obdobì r znè druhy pr ce, odliönè od ËinnostÌ ostatnìch obor a profesì. V souëasnèm p edjarnìm Ëase usilovnï sh nì velk Ë st uûivatel knihovny literaturu pot ebnou k spïönèmu sloûenì p ijìmacìch zkouöek na st ednì ökoly. V tïsnèm z vïsu za nimi jsou maturanti. I oni nevidì probouzejìcì se jarnì p Ìrodu, ale snaûì se dohnat sv st edoökolsk studia pr vï teô, v tïchto dnech. Knihovnice vyt hly z reg l vöechna dìla klasik, kter budou po p r t dnech zbytek roku opït pokojnï odpoëìvat v policìch. Ale, jen co ut ou z Ëela pot v d sledku p ekotnè maturitnì horeëky student, vyst ÌdajÌ je Ëten i s cestovatelsk mi choutkami. ZaËnou pr zdniny a dovolenè, tedy ÑHur do svïta!ì N vötïvou knihovny je t eba doplnit si zemïpisnè a jazykovè znalosti. Kdyû odpo- ËatÌ a op lenì Ëten i vracejì po dovolenè svazky zpït do knihovny, p ebìrajì je bledè knihovnice. O pr zdnin ch totiû p erovnaly a uklidily hory literatury a vyt ely zapr öenè reg ly. A uû chystajì nov m prvú Ëk m seznamovacì akci ÑPoprvÈ do ökoly, poprvè do knihovny.ì PodzimnÌ dny se pozvolna kr tì a nïkomu zb v i vìce Ëasu na ËtenÌ. ZimnÌ plìskanice uteëou se zajìmavou knihou mnohem rychleji. A je tu zase jaro! M me za sebou opït jeden knihovnìk v rok. JakÈ pouëenì plyne z tèto vahy? Kniha a knihovna se sv mi sluûbami je tu pro v s po cel rok. KnihovnÌk v? Eva éaludov, knihovnice dïtskèho odd. poboëky KJM Brno-Vinohrady Koöt vìn na Vinohradech pot in ctè Vinohradsk koöt vìn se adì k v znamnïjöìm vina sk m ud lostem mïsta Brna. MÏstsk Ë st, kde n zvy ulicìm dala mïsta a obce JiûnÌ Moravy, poskytuje prostor nejen k setk nì skvïl m vzork m vìn od VlËnova aû po Tvrdonice, ale i lidem z nejr znïjöìch oblastì spoleëenskèho, kulturnìho i politickèho ûivota. P i poh rku vìna, se debatuje o aktu lnìch ot zk ch, vymïúujì se zkuöenosti. Za tûn cimb lu a houslì se obzvl öù dob e vychutn v proslunïn mok, obdivuje se jeho jiskra, v nï a ani jazyk a patro nez st v zkr ceno. Z akce, kdy u zrodu p ed Ëtrn cti roky st li tehdejöì starosta Milan»ernock, Ing. Miroslav Karbula, majitel firmy Mika CZ, a editel KVIC Ji Ì äest k se stal tradiënìm sv tkem naöì mïstskè Ë sti, akcì v znamem daleko p esahujìcìm hranice Vinohrad. V r mci p ehlìdky vìn probìh kaûdoroënï setk nì starost vina sk ch obcì a starost brnïnsk ch mïstsk ch Ë stì se z stupci mïsta, kraje a st ednìch struktur. Nad mnoh mi koöty p evzaly patron t obce Bo etice Ëi BlatniËka pod sv. AntonÌnkem.TakovÈ koöty jsou i p ehlìdkou folklornìch zvyk, obyëej tïchto obcì. LetoönÌ 13. pokraëov nì koöt vìn se chce za adit k minul m spïön m roënìk m, patron t nad nìm p evzal starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka. ObcÌ, kter se v r mci koötu p edstavì, jsou Pruö nky, tradiënì ËastnÌk vinohradsk ch p ehlìdek. U dobrèho vìna se setk me 8. kvïtna 2005 v 10. hodin na prostranstvì p ed radnicì.vï Ìme, ûe i p es urëitè potìûe vzniklè malopïstitel m p ijetìm vina skèho z kona se m ûeme letos tïöit na stejnè mnoûstvì a na r znorodost vzork, obohacenou o vìna z druûebnìch mïst ze Slovenska, Srbska a moûn takè It lie. V st el z dïla bude v druhou kvïtnovou nedïli znamenìm pro milovnìky vìna, ûe 13. koöt vìn mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady je zah jen. Ivan Pitlach Vinohradsk "S" klub Spolek pro sdruûov nì lidì v produktivnìm vïku nejen pro voln Ëas, kulturu, sport a z bavu. Hled te-li ËlovÏka, partu nebo spoleënost, kter by mïla stejnè z - jmy jako vy, PÿIJœTE. Sch zìme se k domluv m kaûd p tek po 19 hodinï v klubovnï zastupitel M» Brno-Vinohrady pod terasou u radnice. Kontakt: KVIC, tel VinohradskÈ KVIC ñ KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum p ipomìn, ûe m na Internetu vlastnì str nky, kterè si mohou z jemci vyhledat na adrese 4

5 Telefon: Nová výstavba dvojdomkù: Šlapanice ulice Seifertova Zahájení: léto 2005 Dokonèení: léto 2006 Pozemek 550 m 2 Cena dvojdomu na klíè (vè. pozemku, sítí a DPH) Kè Informace: Slovinská 36, Brno NOVÉ GARÁŽE OD Kè Brno-Židenice, ul. M. Kudeøíkové, v sídlišti Juliánov V pøípadì zájmu nás kontaktujte: Telefon + záznamník , fax Mobilní telefon: , Koupelny vaöich sn Modernizace jader, koupelen a cel ch byt na klìë dlaûby a plovoucì podlahy, vy ÌzenÌ stavebnìho povolenì Radeco spol. s r. o. St ednì 400, Moravany u Brna Tel.: , Tel./fax.: , ZŠ Janouškova 2, Èerná Pole jako jediná škola v Brnì opìt otevírá ve školním roce 2005/ tøídu s rozšíøenou výukou francouzštiny (od 6. roè. druhý cizí jazyk AJ). Informace na t.è

6 Veterin rnì ordinace pro psy, koëky a drobn zvì ata Ferrerova 9, Brno-»ernovice, tel MVDr. Kaplanov Jolana ñ tel MVDr. HladÌk SlavomÌr ñ tel OznamujÌ ROZäÕÿENÕ DOSAVADNÕCH KOMPLEXNÕCH PREVENTIVNÕCH A TERAPEUTICK CH SLUéEB ñ NOVÃ VYBAVEN OPERA»NÕ S L ñ chirurgickè z kroky vë. traumatologie ñ ULTRASONOGRAFICK VYäETÿENÕ ñ digit lnì ultrazvuk ñ APLIKACE MIKRO»IPŸ dle ISO normy,»tecõ ZAÿÕZENÕ ñ VYD V NÕ CESTOVNÕCH PASŸ ñ ROZäÕÿEN PRODEJ krmiv, vitamìn a miner lnìch p Ìpravk OrdinaËnÌ doba: poñp : 9ñ12,14ñ18 hod. POHOTOVOST NON-STOP!! KUCHYÒSKÉ STUDIO, PÁLAVSKÉ NÁM. 13, BRNO-VINOHRADY Otevøeno: Po Pá , So , tel.: KUCHYNÌ, VESTAVNÉ SKØÍNÌ, ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK, SPOTØEBIÈE AKCE! SLEVA NA VESTAVÌNÉ SPOTØEBIÈE 20 %! VÝRAZNÉ SLEVY VESTAVNÝCH SPOTØEBIÈÙ! kontakt. tel Hloubkové èištìní kobercù Možnost zapùjèení stroje WAP Trèka, Mutìnická 23, T.: Vym. st. byt 4+1 za st. 2+kk. Tel Pronajmu byt 1+kk s gar ûì na fobuúku na P lavskèm n m. Tel: V mïna: obecnì 4+1 Vin. za 2+1(2+kk) Vin. nebo LÌöeÚ. Tel VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ 20 % sleva prodejna Brno-Vinohrady, Pálavské nám. 5. (1. patro vedle Èeské spoøitelny) pracovní doba : Po Pá Vym. st. 3+1 cihl. d m,»ernovice za st. 2+kk, Vinohr. Tel Pronajmu gar û na P lavskèm n m. Tel: Mob Jste znalcem, nebo milovníkem vín??? Máte zájem o degustace toho nejlepšího z našich a zahranièních vinic??? Chcete nakupovat vína za speciální ceny??? KLUB PØÁTEL VÍNA BRNO VINOHRADY První setkání probìhne 14. dubna 2005 od 19 hodin v klubovnì ÚMÈ Brno Vinohrady, Velkopavlovická 25 (vedle vinárny)!!!!!! Omezený poèet èlenù!!!!!! Stanovy a pøihlášku možno vyzvednout ve vinném restaurantu U Radnice dennì od 11,00 23,00 hodin 6

7 Vinný restaurant U Radnice Velkopavlovická 25,Brno Vinohrady Otevøeno dennì od 11,00-23,00 hodin Tel od 1. dubna 2005 v novém Ø Stylové prostøedí uprostøed betonového mìsta Ø Kvalitní domácí kuchynì Ø Možnost rodinných a firemních oslav Ø Sudová a lahvová vína z Moravy a celého svìta Ø Plzeòský Prazdroj a Velkopopovický Kozel Ø 10 druhù káv a sortiment zákuskù Ø Platby všemi typy kreditních karet Ø Obìdy od 69,- Kè Den zastupitelù za KSÈM se koná dne od hod do hod v klubovnì m.è., Velkopavlovická 25. PodÏkov nì Organiz to i XIV. reprezentaënìho plesu Vinohrad dïkujì vöem, kte Ì p ispïli dary do plesovè tomboly, nebo p ispïli jinak ke zdaru veëera. Byli to zejmèna:»ejka Ji Ì, PhDr. ñ starosta m. Ë.,»ernock Milan ñ mìstostarosta m. Ë., Maröa Igor, Ing. ñ zastupitel m. Ë., ävamberk Jaroslav, Mgr., Ing. ñ ävamberk s.r.o., Vesel P emysl ñ staveb. firma Vesel, s.r.o., Straka LubomÌr ñ Floraservis, äebkov Jana - fa.gs, PM-Gastroservis, s.r.o., KVIC Brno-Vinohrady, Kriötof Otakar ñ zahradnickè pr ce, äorman VladimÌr ñ Furtservis, Golda Leo ñ poradensk Ëinnost, Fanta ZbynÏk, MVDr. ñ veterin rnì ordinace Vinohrady, BartoÚ Alexander ñ Lefkada Tours, s.r.o., Slov Ëkov Jana a SvatoÚov Lenka ñ kade nictvì Lenka, Mizera LubomÌr ñ prodej kvïtin, Polz Ji Ì ñ SAM club, V molov Radmila, Ing. ñ jazykovè ministudio, Maröov Ivana ñ AVIMM, s.r.o., Popelka Karel ñ bistro ÑU hasië ûìznïì, äkultèty Alexandr, Ing. ñ zastupitel m. Ë., K Ìûov Vendula ñ cukr rna Jarmila, Pitlach Ivan, Mgr. ñ editel KVIC,»ernock Marek, Ing. ñ Marvins, œurinov Blanka, JUDr. ñ vina stvì Bzenec. Ozn menì ve ejnosti»esk SPR VA SOCI LNÕHO ZABEZPE»ENÕ MSSZ Brno, Veve Ì 5, Brno MÏstsk spr va soci lnìho zabezpeëenì Brno poëìnaje dnem 21. b ezna 2005, vedle dosavadnìho pracoviötï Veve Ì 5, zahajuje provoz v novï otev enèm zemnìm pracoviöti MSSZ v BrnÏéidenicÌch, Gajdoöova 7. TÌmto opat enìm se obëan m a organizacìm rozöi ujì moûnosti vyuûìvat sluûeb MSSZ v oblasti pojiötïnì osob samostatnï v dïleënï Ëinn ch, nemocenskèho pojiötïnì a kontroly mal ch organizacì, d chodovèho pojiötïnì a evidence plateb pojiötïnì. I kdyû bude celkovè zv öenì obsluûnosti v novèm pracoviöti MSSZ znaën m p Ìnosem pro vy izov nì z leûitostì obëan p ilehl ch mïstsk ch Ë stì ñ éidenice, MalomÏ ice, Ob any, Vinohrady, LÌöeÚ,»ernovice, Slatina, Tu any, Chrlice ñ je moûnè, aby svè z leûitosti zde vy izovali i obëanè a organizace z kterèkoliv Ë sti mïsta Brna. ObÏ pracoviötï jsou si naprosto rovnocenn a je jen na volbï obëana, aù je z kterèkoliv Ë sti Brna, aby si vybral Spr vu, kter je v danou chvìli pro nïho lèpe dostupn. Pouze agenda se zahraniënìm prvkem z st v se svojì specifikou i nad le v objektu Veve Ì 5. ednì hodiny obou pracoviöù jsou shodnè, a to: PO a ST 8.00ñ17.00 h T a»t 8.00ñ14.00 h P 8.00ñ13.00 h TelefonnÌ ËÌslo st edny je rovnïû pro obï pracoviötï shodnè:

8 Ing. M. Pol chov p ed v sportovnì dresy panu M öovi. Klub maminek na Vinohradech D m dïtì, Valtick 23, st eda 9ñ11 30 hod. Program na duben: 06. st V chovnè styly ñ p edn öka 13. st Poh dka 20. st SlupovaËky na okna 27. st Dr tkov nì V let do ZOO Leön Klub maminek na Vinohradech po d 14. kvïtna v let do ZOO Leön na ZlÌnsku. Odjezd autobusu v 8.30 hodin z P - lavskèho n mïstì. Cena dopravy: dospïlì 50 KË, dïti od 3 let 20 KË. Informace a p ihl öky H. äumberov ñ tel , nebo osobnï v Klubu maminek. VinohradskÈ maminky p ijôte mezi n s, jste srdeënï vìt ny! (md) Duben v DomeËku LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ hraje ve st edu 13. dubna v hod. pro nejmenöì div ky dvï poh dky z naöì kuchynï, a to O koblìûkovi a HrneËku va! Vstupenky v cenï 30,ñ KË zakoupìte v kancel i DomeËku. Galerie DomeËku SrdeËnÏ zveme k prohlìdce v stavy dïtsk ch pracì na tèma ÑKamar di odnaprotiì. Jedn se o osm roënìk v tvarnè soutïûe vyhl öen ke Dni ZemÏ. Vernis û v stavy probïhne v pondïlì 4. dubna 2005 v v DomeËku, Valtick 23. V stava potrv do Klub gymn ziì a st ednìch ökol ve spolupr ci s KVIC Brno-Vinohrady po d kaûd p tek ve 14ñ15.30 v DomeËku Kurz pro zaëìnajìcì modelky pro dìvky od 12 let. hrada kurzu mïsìënï 200,ñ KË. HVP podporuje sportovce BrnÏnsk poboëka HasiËskÈ vz jemnè pojiöùovny se rozhodla podpo it vinohradskè sportovce. Ing. Marie Pol chov, editelka poboëky, rozhodnutì zd vodnila takto: ÑZ mïr vinohradskè radnice podporovat p edevöìm dïtskè a ml deûnickè oddìly povaûujeme za krok spr vn m smïrem. Kaûd pojiöùovna si jistï umì spoëìtat jakè Ë stky propl cì za ökody na majetku zp sobenè nevhodn m chov nìm dïtì, jehoû p ÌËinou je Ëasto jen nuda Ëi pot eba vybìt nahromadïnou energii. Nedostatek moûnostì pro sportovnì vyûitì pro pohybovè aktivity je takè jednou z p ÌËin stoupajìcìho poëtu raz dïtì. TakÈ proto chceme podporovat sportovnì aktivity dïtì a ml deûe. VÌme, ûe vïtöina sponzor se zamï uje spìöe na velkè reklamnì akce a kampanï. TakÈ n m jde o reklamu, jdeme vöak ponïkud jinou cestou. MyslÌme si, ûe podpo it ÑobyËejnÈì sportovce na sìdliöti, m ûe mìt vïtöì efekt neû hluën megaakce. OstatnÏ, spïch HasiËskÈ vz - jemnè pojiöùovny na trhu je pr vï dìlem systematickè pr ce na z kladï kvalitnì nabìdky produkt. (joj) Firma TRICON podpo Ì sportovce z Vinohrad Na vinohradskè radnici podepsal v pondïlì 21. nora jednatel TJ Vinohrady L. ätursa dohodu o finanënì podpo e nejmladöìch vinohradsk ch sportovc s Ing. Ji Ìm äigutem, z stupcem firmy TRICON spol. s r. o. V dohodï se firma TRICON zavazuje podporovat po cel letoönì rok sportovnì Ëinnost mlad ch vinohradsk ch sportovc. SpoleËnost TRICON se zab v elektromont ûnìmi pracemi v oboru silnoproudu a slaboproudu. Pro VinohraÔany je moûn zajìmavè vïdït, ûe firma projektuje a dod v i kamerovè, zabezpeëovacì za ÌzenÌ a protipoû rnì systèmy atp. Na ot zku, proë se ve firmï rozhodli podporovat pr vï nejmladöì vinohradskè sportovce, Ing. äigut odpovïdïl: ÑS m jsem byl aktivnì sportovec ñ fotbalista, horolezec. Naöe generace vyr stala v jinèm prost edì a pohybovè aktivity byly p irozenou souë stì naöich dïtsk ch her. NetrpÏli jsme nadv - hou a na letnìch t borech jsme si mohli dovolit hr t i fyzicky n roënè hry. Naöe dïti jsou v souëasnèm svïtï (kter jim vytv Ìme) p Ìliö vtahov ny do pasivnìch aktivit, prost ch jakèhokoliv pohybu, nepovaûujeme-li za pohybovou aktivitu obratnou pr ci s poëìtaëovou myöì. Proto fandìm vöem dospïl k m, kte Ì to nevzdali a tahajì n s a naöe dïti ven do p Ìrody, do tïlocviëen a na h iötï, starajì se o to, abychom se bavili a lèpe se cìtili a p ibliûovali se pr mïrnè v ze obëana evropskè unie.ì DÏkujeme Ing. äigutovi a firmï TRICON spol. s r. o. za podporu. Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta VinohradskÈ öipky do 1. ligy? M lo kdo asi vì, ûe na Vinohradech m me takè dva oddìly, hrajìcì v tichosti II. öipka skou ligu JMOäS skupinu ÑBì. Jsou to äk Grasshoper Vinohrady a DC Hattrick Vinohrady. PrvnÏ jmenovan äk Grasshoper se drûì v souëasnè dobï na 2. mìstï ligo vè tabulky a bojuje o postup do I. ligy JihomoravskÈho kraje a DC Hattrick drûìcì se zatìm ve stejnè soutïûi na dev tè p ÌËce mezi 13 oddìly, kde bojuje o udrûenì. ObÏ druûstva majì kaûd t den (st eda) po jednom spoleënèm ofici lnìm trèninku a jednom soutïûnìm utk nì st ÌdavÏ doma-venku (sobota, nedïle). Dom cì soutïûnì utk nì hrajì oba t my ve SC Hattrick na ulici Blatnick a tam m takè kaûd hr Ë moûnost individu lnìho trèninku. SouËasnÏ takè probìh turnaj jednotlivc pod n zvem ÑSTRME CUPì, jeû se zapoëìt v do celkovèho hodnocenì. Je nutnè takè podotknout, ûe veökerè n klady jak na trènink tak i na z pasy si hradì hr Ëi sami. Najde se sponzor, kterèho by hr Ëi zviditelnily na sv ch dresech? JmenovitÏ nelze û dnèho hr Ëe za nahranè body vyzdvihovat, jelikoû podle jejich vlastnìch slov jsou v kony tak vyrovnanè, ûe by takovè hodnocenì nebylo objektivnì. Klub vznikl na ja e roku 2001 pote, co se nïkolik mïsìc pravidelnï parta lidi setk vala p i hranì öipek v restauraci Hattrick. Tehdy vznikl n pad zaloûit klub. P ihl sili jsme se do p Ìpravky na ligu jihomoravskèho oblastnìho öipkovèho svazu, kter je Ëlenem»eskÈho öipkovèho svazu. Po roce p Ìpravky jsme se dostali do 3. ligy, ze kterè se n m po 2 letech poda ilo postoupit do 2. ligy (3. nejvyööì soutïû), kterou v souëasnosti hrajeme. PravidelnÈ trèninky se konajì kaûdou st edu po 20. hodinï, nedïle je soutïûnìm hracìm dnem. PravidelnÏ po d me r znè turnaje. Ond ej Mika, za t m DC Hattrick Vinohrady PojeÔte s n mi do Prahy D m dïtì DomeËek srdeënï zve dïti i rodiëe na z jezd do Prahy. HlavnÌm cìlem naöì n vötïvy bude v stava ÑP ÌbÏh PraûskÈho hraduì ve StarÈm kr lovskèm pal ci, kde m ûete vidït poh ebnì roucho Karla IV., hrob ËarodÏjnice, uk zky st edovïkèho vandalstvì a vìce neû tisìc dalöìch unik tnìch expon t. DalöÌ Ë stì z jezdu je prohlìdka historickèho centra Prahy ñ Praûsk hrad, Karl v most, StaromÏstsk orloj... V sobotu 9. dubna, cena z jezdu 320,ñ KË (doprava, pr vodce, pojiötïnì). P ihl öky a informace v kancel i DomeËku, Valtick 23, tel: ñ A. V strkov, tel N bor dïtì do brnïnskèho basketbalovèho klubu pro roë. 1994ñ97 na Zä Bzeneck kaûdè ter a Ëtvrtek od do SportovnÌ obuv s sebou. Tel MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: ÿìdì: Mgr. Ivan Pitlach. V roba: Tisk rna Settronic, Rokycanova 29, Brno-éidenice, tel: , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. dubna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5700 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice).

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice). 19 BØEZEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì, p ev ûnï tuh, nevyzpytateln a dlouho vl dnoucì zima vnesla a jeötï z ejmï chvìli bude p in öet mnoho problèm do naöeho vöednìho vinohradskèho ûivota.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ušití stejnokrojových součástí pro OLO v letech 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Kalendář akcí: ÚNOR 2014

Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Výstava: Grogovky kdy: 2.1.2014 08:00 28.2.2014 16:00 kde: městská knihovna V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete na lidové dekory

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-28/11-T. Bastlova 694/9, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-28/11-T. Bastlova 694/9, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-28/11-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o. Bastlova 694/9, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 28 600 738

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 55 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Číslo jednací: ZŠ/03/132/15 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA 5 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA Richard Svoboda je nov m brnïnsk m prim torem Nov m brnïnsk m prim torem je PhDr. Richard Svoboda, zvolen do mïstskèho zastupitelstva za ObËanskou demokratickou

Více

Pìkné prožití jarních svátkù, veselé Velikonoce pøeje redakce Vinohradského informu. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2006

Pìkné prožití jarních svátkù, veselé Velikonoce pøeje redakce Vinohradského informu. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2006 20 DUBEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, kostrbatï, ale vï me, ûe nezadrûitelnï se k n m p es nezvykle dlouho trvajìcì zimu dere jaro. Jaro p edstavuje nejen zaë tek a nadïji v duchu pravidelnèho

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Od 30.1.2012 je možno se napojovat na kanalizaci a vodovod v rámci investice Obce Bořislav. Pro napojení je nutné navštívit OÚ Bořislav, kde Vám budou předány veškeré potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více