10 DUBEN Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?"

Transkript

1 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov v lka a vyû dal si desìtky miliûn obïtì. Ani naöe zemï nez stala onoho dramatu uöet ena. Naopak. Jako jedna z prvnìch byla vnit nï rozruöena a poslèze uchv cena nacistickou brannou mocì. N sledujìcìch öest let tzv. Protektor tu»echy a Morava n leûelo k nejtemnïjöìm kapitol m naöich n rodnìch dïjin. Na ja e roku 1945 se vöak nep Ìzniv situace nezvratnï zmïnila. zemì z padnì Ë sti naöì republiky pod r zn m velenìm gener la Pattona oëiöùovali od nacist angloameriëtì spojeneëtì voj ci, z v chodu nezadrûitelnï postupovaly naöìm zemìm oddìly 2. ukrajinskèho frontu tehdejöì RudÈ arm dy, jimû velel marö l Malinovsk. Pr vï MalinovskÈho voj ci spolu s jednotkami rumunsk ch spojenc dos hli 25. dubna po urputn ch bojìch v chodnìho okraje mïsta Brna a osvobodili brnïnskè Ë sti Slatina, LÌöeÚ, éidenice, Juli nov,»ernovice, Kom - rov, MalomÏ ice a Ob any a takè zemì dneönìch Vinohrad. N sledujìcìho dne, 26. dubna, osvobodili postupujìcì pïö ci za podpory tankov ch jednotek mïsto Brno, s v jimkou Kr lova Pole, Medl nek a ÿeëkovic. Z tïchto mìst byli nïmeëtì voj ci vytlaëeni o den pozdïji, z ÿeëkovic pak 5. kvïtna. äestadvac t duben je od roku 1945 p ipomìn n jako den osvobozenì Brna. V pr bïhu celè brnïnskè toënè operace probìhajìcì od Lanûhota a HodonÌna aû po osvobozenì Brna padly tisìce voj k 2. ukrajinskèho frontu. Jen na st ednìm h bitovï jich bylo tehdy pochov no Cel civilizovan svït si 8. kvïtna p ipomene vìtïznè zavröenì onoho bezm la öest let trvajìcìho hr znèho v leënèho inferna a por ûku nacistickè vl dy v EvropÏ. Por ûka zlo- ËinnÈho systèmu p ed öedes ti lety a spolu s nì i naöe n rodnì svoboda byly vykoupeny ûivoty miliûn voj k, ûen a muû mnoha n rod svïta. Na v hu naöì cty k tïmto lidem musìme p iëìst i to, ûe byli vïtöinou mladì, ûe teprve st li na prahu ûivota, ûe za sebou navûdy zanechali svè vzd lenè domovy. I proto bychom my vöichni mïli jejich obïù naplúovat co nejëestnïji ñ sluön m, hodnotn m ûivotem. My, VinohraÔanÈ, obyvatelè mïsta Brna, bychom k tèto vzpomìnce mïli p ipojit i vzpomìnku na ony v dubnov ch dnech roku 1945 padlè voj ky v brnïnsk ch p edmïstìch i v ulicìch Brna a vzd t alespoú tichè podïkov nì jim i tïm, kte Ì po osvobozenì naöeho mïsta pokraëovali v dalöìch bojìch smï ujìcìch k por ûce nacistick ch okupaënìch vojsk. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Patn ctiny Zä Bzeneck V letoönìm roce oslavì Z kladnì ökola Bzeneck 23 patn ctè v roëì od svèho zaloûenì. SlavnostnÏ byla otev ena 3. z Ì Patn ct let v ûivotï ökoly sice nenì dlouh doba, p esto vöak za tyto roky proöly jejìmi chodbami stovky û k, desìtky uëitel a ostatnìch zamïstnanc. I mnozì ze Ëten tuto ökolu navötïvovali buô jako jejì svï enci, Ëi rodiëe. UËitelÈ z kladnì ökoly se proto rozhodli, ûe si toto v roëì spoleënï p ipomenou vyd nìm roëenky. V nì by chtïli zmapovat historii ökoly, jejì zaë tky, kdy zde nebyla ani tïlocviëna, jìdelna Ëi h iötï. Publikace bude p ipomìnat i spïchy ökoly a jejìch û k. Cel bude doplnïna fotografiemi z bohatèho ökolnìho ûivota, pracemi v tvarn mi i liter rnìmi. P jde o dìlo sice nevelkè, ale kaûdèho, kdo mïl Ëi m vztah k z - kladnì ökole, jistï potïöì. Broûura by mïla b t vyd na v z Ì DalöÌ akcì, kter bude souviset s blìûìcìm se v roëìm, bude Den otev en ch dve Ì. Jeho p esnè datum sice jeötï nebylo stanoveno, ale program jistï zaujme rodiëe û k i ostatnì vinohradskou ve ejnost. Tento den budou moci navötìvit v uku, podìvajì se do nov ch odborn ch uëeben, jednotlivè t Ìdy a krouûky p edstavì svou Ëinnost. P Ìjemn m zpest enìm bude jistï odpoledne, kdy se do r zn ch soutïûì zapojì rodiëe se sv mi dïtmi. CÌlem tèto akce je uk zat, ûe ökola je nejen mìstem vzdïl v nì, ale i mìstem setk v nì a spolupr ce dïtì, uëitel a rodië. (mk) Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? Jeden z n vrh, kter se objevil v r mci diskuse nad optimalizacì sìtï z kladnìch ökol (Zä) v naöì mïstskè Ë sti, poëìtal s p emìstïnìm mate sk ch ökol (Mä) do Zä. Auto i tohoto n vrhu argumentujì znaën mi sporami, kterè by toto eöenì p ineslo. Pro ökolu by p Ìsun cca 160 û Ëk znamenal posìlenì rozpoëtu. Pr zdnè objekty Mä je pak moûnè odprodat nebo pronajmout. Tyto ekonomickè argumenty majì svoji v hu. Dotazem na OäMT MMB jsme proto zjiöùovali, zda takov to model, tzn. spoleën existence Mä a Zä v jenom objektu ÑvelkokapacitnÌì sìdliötnì ökoly je ve mïstï provozov n a s jak m v sledkem. V BrnÏ tento model tj. ökola a ökolka v jednè budovï, funguje na t ech ökol ch. Ve dvou p Ìpadech se jedn o objekty ze t ic t ch let, postavenè jiû s tìmto z mïrem. V jednom p ÌpadÏ jde o malou, v podstatï venkovskou ökolu. Vöechny Ëty i vinohradskè Mä jsou umìstïny v budov ch postaven ch jako ËelovÈ, p izp sobenè pot eb m p edökolnìho vzdïl v nì a dnes i plnï vybavenè (aû na maliëkosti) dle nov ch norem. P esun mate sk ch ökol by znamenal vysokè n klady na p ebudov nì a uzp sobenì st vajìcìch prostor Zä pro pot eby Mä tak, aby cel pavilon splúoval hygienickè, bezpeënostnì normy a p edpisy platnè pro Mä od öaten p es nov WC, um v rny, sklady, herny, odpoëìv rny aû po p Ìpravu a v dej stravy. DalöÌ n klady by si vyû dalo vybudov nì a vybavenì zahrad tak, aby plnï odpovìdaly vöem parametr m, neboù tato za ÌzenÌ nenì moûno p enèst. P esun by tedy znamenal vybudov nì kompletnì ökolky na jinèm mìstï p r metr od ökolky st vajìcì. (pokraëov nì na str. 3) 1

2 Z 36. sch ze Rady M» (konanè 1. b ezna) schv lila: ï dohodu o v mïnï bytu na Bo etickè 21, P lavskèm n mïstì 7 a na Pruö neckè 13, ï dohodu o v mïnï bytu Ëty smïnitel z BzeneckÈ 17, Bo etickè 20 a 22 a v jednom p ÌpadÏ prominutì poplatku z prodlenì, ï p idïlenì bod u novï podan ch û dostì pïti ûadatel m o byt, ï p idïlenì bod 28 ûadatel m za dalöì rok trv nì û dosti o byt, ï zmïnu bod u doplnïn ch û dostì jednomu ûadateli pro soci lnì d vody, ï prominutì poplatku z prodlenì jednomu ûadateli, ï pron jem nebytov ch prostor v domech MutÏnick 17 a 21, ï zad nì ve ejnè zak zky na v mïnu st - vajìcìch d evïn ch oken a balkûnov ch sestav v bytov ch domech M» Brno-Vinohrady a v konem zadavatelsk ch ËinnostÌ povï ila firmu RTS, a.s. Brno, LazaretnÌ 13 podle mand tnì smlouvy, ï pravu harmonogramu zad nì, kritèriì a termìnu plnïnì ve ejnè zak zky na mïstsk kamerov a dohlìûecì systèm Brno-Vinohrady s tìm, ûe n vrh Ëlen a n hradnìk hodnotìcì komise projedn 38. sch ze RM», ï pron jem dvou uëeben v Zä Bzeneck 23 pro jednoho z jemce, ï uzav enì dohody na ukonëenì n jmu na Ë sti pozemk v katastru éidenic se t emi soukrom mi vlastnìky, ï poskytnutì dotace z rozpoëtu M» na rok 2005 sedmi ûadatel m v celkovè v öi korun, ï uzav enì smlouvy o dìlo na architektonick n vrh interièru spoleëenskèho s lu v objektu OC-02 na P lavskèm n mïstì, ï smlouvu o provozov nì sportovnìho are lu p i Zä MutÏnick 23 s o.s. Volejbalov sportovnì klub Brno-Vinohrady. vzala na vïdomì: ï p echod n jmu k bytu na BzeneckÈ 15 na jedinèho n jemce ve dvou p Ìpadech, ï p echod n jmu k bytu na BzeneckÈ 16 na spoleënè n jemce. jmenovala: Redakce dïkuje vöem dopisovatel m za p ÌspÏvky, kterè od nich do uz vïrky dostala. SdÏluje s omluvou, ûe Ë st z nich uve ejnì v dalöìm vyd nì VinohradskÈho informu. P ipomìn me, ûe uz vïrka jeho p ÌötÌho vyd nì je 15. dubna. ï z stupce z izovatele M» Brno-Vinohrady do Rady ökoly Bzeneck 23 ve sloûenì: Ing. Miloslava Orsavov, Ing. ZdenÏk BrouËek a Michal Slez Ëek. ï z stupce z izovatele M» Brno-Vinohrady do Rady ökoly MutÏnick 23 ve sloûenì: Otto Har k, Ing. Alexander äkultèty a Ing. Vlastimil Z vadsk. doporuëila: ï XV. zased nì Zastupitelstva M» Brno- Vinohrady souhlasit s prodejem domovnìho celku Bo etick 10, 12, 14 a 16 vëetnï pozemk, drobn ch staveb a Ë stì pozemk, na nichû jsou p ed byty v p ÌzemÌ p edzahr dky, podle Pravidel prodeje dom, byt a nebytov ch prostor v tïchto domech vëetnï pozemk z vlastnictvì mïsta do vlastnictvì pr vnick ch a fyzick ch osob, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» Brno- Vinohrady schv lit prominutì poplatku z prodlenì k hradï bytu na Bo etickè 14, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» Brno- Vinohrady schv lit rozpoëet p ÌspÏvkov ch organizacì M»: KVIC, Zä Bzeneck 23 a Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä Pruö neck 8, Mä Velkopavlovick 15 a Mä SnÏhurka Bo etick 26, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» doporu- Ëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit zmïnu zemnìho pl nu na jmenovitèm pozemku v katastru éidenice pro v stavbu rodinnèho domku. ï XV. zased nì Zastupitelstva M» nedoporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna smïnu pozemk v katastru éidenic ve vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna za jmenovitè pozemky t Ì vlastnìk ve shodnèm katastru, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» schv lit Ëast M» v draûebnìm jedn nì na pozemek v katastru éidenice se stanoven m limitem pod nì, ï XV. zased nì Zastupitelstva M» schv lit prominutì poplatku z prodlenì u dluh p i v mïn ch sedmi byt, a to na BzeneckÈ 17, MikulovskÈ 4, MutÏnickÈ 19, P lavskèm n mïstì 7, ValtickÈ 15 a 17. neschv lila: ï zmïnu vyuûitì nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25. Oprava z minulèho ËÌsla: OcenÏnÌ pedagogick ch pracovnìk. N vrh se t k Jany ForstovÈ, uëitelky Z kladnì ökoly Bzeneck. Nov koncepce ochrany obyvatel V ûivotï ËlovÏka mohou nastat neoëek - vanè mimo dnè situace, jako jsou ûivelnè pohromy (z plavy a povodnï, poû ry, vich ice, sesuvy p dy, snïhovè laviny, zemït esenì), hav rie s nikem nebezpeën ch l tek do ûivotnìho prost edì (hav rie v chemick ch provozech a skladech, dopravnì nehody s nikem nebezpeën ch l tek, radiaënì hav - rie, ropnè hav rie) a dalöì, kterè mohou ohrozit ûivoty, zdravì obyvatel a zp sobit velkè ökody na materi lnìch hodnot ch. Tento Ël nek obsahuje n vod jak se p ipravit na dopad moûn ch n sledk ûiveln ch pohrom a dalöìch mimo dn ch situacì zp soben ch lidskou ËinnostÌ, kterè mohou p ivodit tïlesn zranïnì nebo duöevnì poruchy, ztr ty na ûivotech nebo majetku a poökozenì ûivotnìho prost edì. DŸLEéIT TELEFONNÕ»ÕSLA TÕS OV HO VOL NÕ ZjistÌte-li mimo dnou ud lost (poû r, hav rii chemickèho nebo pr myslovèho za- ÌzenÌ...), kter ohroûuje osoby nebo majetek, okamûitï volejte ËÌslo 112 NOV»ÕS- LO TÕSNOV HO VOL NÕ PLATN V CEL EU. KromÏ toho je jeötï platnè ËÌslo 150 na HasiËsk z chrann sbor. P i p ed v nì zpr vy uveôte: ï kde ho Ì ï co ho Ì ï svè jmèno a ËÌslo telefonu, ze kterèho vol te Po skonëenì hovoru zavïste a Ëekejte na zpïtn dotaz k ovï enì pravdivosti zpr vy o poû ru. Pomoc zdravotnickè z chrannè sluûby se vyûaduje p i vöech stavech ohroûujìcìch ûivot. P ivol v se prost ednictvìm telefonu 155 ñ Zdravotnick z chrann sluûba. Pokud jste svïdky dopravnì nehody nebo sp ch nì trestnìho Ëinu volejte telefonnì ËÌslo 158 ñ Policie»R nebo 156 ñ MÏstsk policie. Den ZemÏ Jiû osm m rokem budou na Vinohradech probìhat soutïûe a kvìzy k oslavï Dne ZemÏ. TradiËnÌ z leûitostì je sbïr starèho papìru a hlinìku. Obzvl ötï sbïr hlinìku se st v st le oblìbenïjöìm, o Ëemû svïdëì st le pln ÑhlinÌkoûroutì v DomeËku. M me radost, ûe si dïti od tlèho vïku zvykajì na t ÌdÏnÌ odpadu. P estoûe v poslednì dobï nastaly problèmy s odbytem tèto suroviny, nynì se situace jiû vy eöila a m ûeme s chutì pokraëovat ve sbìr nì. Vöechny akce k tomuto sv tku letos probïhnou v p tek 22. dubna, Ëasov rozvrh bude up esnïn na n stïnk ch DomeËku. SrdeËnÏ zveme dïti i dospïlè k Ëasti na soutïûìch a k prohlìdce dïtsk ch pracì na tèma ÑKamar di odnaprotiì v naöì galerii po cel mïsìc duben. 2

3 Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? (pokraëov nì ze str. 1) Nejsem p esvïdëen o ekonomickè v hodnosti tohoto eöenì a ani nejsem p esvïdëen o tom, ûe by se na takovouto akci poda ilo zajistit dostatek finanënìch prost edk. Ob v m se dlouholetèho provizoria a s nìm nutnï spojenèho poklesu kvality poskytovanè pèëe v mate sk ch ökolk ch. Nelze takè opomìjet n zor profesnìch organizacì pro p edökolnì vzdïl v nì, kterè na tento problèm takè upozorúujì a argumentujì poukazem na negativnì zkuöenosti v naprostè vïtöinï p Ìpad, kde k podobnèmu sluëov nì doölo. ÿeöenì, jak zajistit naplnïnost naöich z kladnìch ökol, je jinde a z visì nejvìce na ökol ch samotn ch. Z kladnì ökoly jsou v tzv. pr vnì subjektivitï. Znamen to na jednè stranï maxim lnì mìru nez vislosti na M», na stranï druhè vöak klade velkou zodpovïdnost na management ökol, kter musì zvolit a zajistit takov ökolnì vzdïl vacì program, kter bude zajìmav nejen pro dïti z naöì mïstskè Ë sti, ale p it hne z jemce i z jin ch mïstsk ch Ë stì tak, jak jinè ökoly svojì atraktivnì nabìdkou p itahujì ökol ky z Vinohrad. Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta Mraziv, ale vesel noc na VelkÈ Klajdovce Venku mrzl i smïv, nicmènï za okny hotelu Velk Klajdovka bylo tulno a veselo. P teënì veëer 25. nora 2005 byly veökerè restauraënì mìstnosti hotelu slavnostnï vyzdobeny pro n vötïvnìky XIV. reprezentaënìho plesu m. Ë. Brno-Vinohrady a jejich hosty. K tanci vyhr vala hudba r znorod ch taneënìch rytm a û nr v pod nì kapely Ruthband a parket byl neust le zaplnïn. PravidelnÌ n vötïvnìci vöemoûn ch ud lostì brnïnskè plesovè sezûny oce- ÚujÌ na vinohradskèm plese jeho kaûdoroënì intimnì a neform lnì atmosfèru. Ta je d na uû prost edìm modernìho hotelu, rozmìstïnìm host v menöìch prostorech restauracì a salonk, n dhern m v hledem na noënì Brno p Ìmo z taneënìho parketu ñ zimnì zahrady, a navìc neust lou pèëì person lu o svè hosty. T eöinkou na dortu dobrè z bavy jsou jiû tradiënï drobnè pozornosti po adatel, aù jiû je to sklenka sva enèho vìna na uvìtanou pro prok ehlè p ÌchozÌ, kytiëka pro d mu, Ëi degustace vìn v r mci veëernìho programu. Letos skvïl p Ìvlastkov vìna dodala firma JUDr. Blanky œurinovè z Bzence. Plesov veëer zah jil starosta Vinohrad PhDr. Ji Ì»ejka. Po p edtanëenì v pod nì taneënì ökoly DANZA Viktora JanËe se jiû n vötïvnìci mohli neruöenï vïnovat tanci aû do p lnoci, kdy mnohè tv e rozjasnila cena z tomboly, do nìû p ispïli vinohradötì podnikatelè a ve ejnï ËinnÌ obëanè. A tak krom gastronomick ch lah dek v podobï d rkov ch balìëk a koö se mnozì radovali z vìn, kvïtin, publikacì o historii Brna z pera vinohradskèho starosty Ji Ìho»ejky, ale i z v bornè moravskè slivovice z rody mìstostarosty Milana»ernockÈho. HlavnÌ v hrou veëera byl pobytov z jezd od firmy Lefkada Tours na eck ostrov. (PodÏkov nì ötïdr m don tor m tomboly najdete na jinèm mìstï tohoto Informu.) V tïûek tomboly bude vïnov n na Ëinnost dïtsk ch krouûk vinohradskèho DomeËku. TaneËnÌ veselì na VelkÈ Klajdovce pokraëovalo aû do pozdnìch noënìch hodin. Dodejme, ûe vinohradskè plesy se staly jiû tradiënï krom dobrè z bavy a spoleëenskè ud losti tèû p ÌleûitostÌ k neform lnìm setk nìm podnikatel a z stupc obce. Vûdyù podle nejlepöìch moravsk ch tradic pr vï p i dobrèm vìneëku se zrodila uû nejedna prospïön a ûivotaschopn myölenka. Na shledanou na jubilejnìm XV. ReprezentaËnÌm plese Vinohrad v roce 2006 se tïöì organiz to i z MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady a KVIC. I jim vöem pat Ì dìk za zda il veëer. (rez) Pestr ûivot v Senior klubu Senior klub Vinohrady po d dvakr t t dnï besedy, p edn öky i s promìt nìm nebo uk zkami, hudebnì i liter rnì po ady. ChodÌ mezi n s historikovè (tèû n ö pan starosta PhDr. Ji Ì»ejka ), profeso i, inûen i, cestovatelè, knihovnice, lèka, zahradnìk, vëela, policie a poû rnìci, herci... TakÈ dva manûelskè p ry z naöich ad (PlÌhalovi a Vackovi) sv mi po ady zp ÌjemÚujÌ odpoledne v Senior klubu. smïv na tv i babiëek a dïdeëk vyloudì dïti z VinohraÔ nku (vedoucì panì äirok ), David Janoöek, Zdeno Brandejs s kulturnìm vystoupenìm. ChtÏla bych p ipomenou po ad ÑO vìnï p ev ûnï nev ûnïì, kter uv dïl pan Aleö Kopka. V p smu se st Ìdala slova pana profesora Suka se zpïvem konzervatoristy Martina Kukse (doprov zel se na kl vesy) a vtipn mi veröi o vìnu, o jiûnì MoravÏ a o radosti ze ûivota v pod nì brnïnsk ch herc doc. JanÏkovÈ-LoköovÈ a pana Ilji KreslÌka. Pro zasm nì byly p id ny i vtipy, slovnì h ÌËky, p ÌslovÌ, po ekadla a parodie ÑDesatero pro pokroëilèì. Pan profesor Suk p ipomnïl vznik n zvu ÑvÌnoì, pouëil n s o pojmenov nì vìn i s n zvy z bavn mi jako vom nkovè, kvïtinovè, tenkè... Nakonec jsme si vöichni zazpìvali ÑKdyû jsem öel z Hradiöùaì za doprovodu kl ves. Kaûd mïsìc zveme na posezenì p i hudbï, zpïvu a malèm pohoötïnì jubilanty z cel ch Vinohrad a Domova d chodc na VÏstonickÈ 1. Z Domova d chodc se vöak z ËastÚuje mènï lidì. O to vìce potïöì, kdyû ku p Ìkladu 95let pan Houdek nepovaûuje cestu trolejbusem za p ek ûku! NenÌ v naöich sil ch p epravovat jubilanty z Domova d chodc mezi n s. JistÏ by se jich p ijelo pobavit vìc. Eliöka»tvrteËkov, vedoucì Senior klubu Vinohrady Novinky z klubu Likus k S p Ìchodem roku 2005 nastaly zmïny i v klubu Likus k. Klub byl otev en v z Ì loúskèho roku a od tè doby poëet jeho n - vötïvnìk st le stoup. Klub vznikl na z - kladï poûadavku M» Brno-Vinohrady. ChtÏli bychom tedy touto cestou podïkovat mïstskè Ë sti za pomoc a podporu p i realizaci tïchto aktivit. Klub je nynì otev en kaûd vöednì den od do hodin. V tèto dobï mohou p ijìt dïti a ml deû ve vïku 14ñ20 let, kter m je klub urëen a str vit zde sv j voln Ëas ñ zahr t si stolnì fotbal, öipky nebo si jen v klidu p eëìst knìûku nebo Ëasopis. KromÏ toho po d me i pravidelnè aktivity ñ kaûdè ter probìh promìt nì filmu dle v bïru n vötïvnìk klubu, navötïvujeme horolezeckou stïnu a po d me vïtöì akce.. V minulèm roce to byla nap Ìklad pobytov akce, v tvarnè dìlny, paintbal, a jinè. V tomto roce jsme v sobotu 19. nora po dali turnaj ve stolnìm fotbale. Jednalo se uû o druh roënìk tèto soutïûe a vzhledem k spïchu akce, jak p edpokl d me, nebyl poslednì. Po d nì dalöìch akcì z - leûì na z jmu ze strany n vötïvnìk, kte Ì sami urëujì program v klubu. Ale klub nenì jenom o po d nì volno- Ëasov ch aktivit. DÏti a mladì lidè se zde mohou poradit a popovìdat o problèmech, kterè je tr pì, zìskat kontakt na odbornè sluûby a z kladnì poradenstvì. Pomoc a podpora je jim nabìdnuta a poskytnuta pouze pokud sami chtïjì. Vöechny tyto aktivity zajiöùuje od ledna 2005 koordin torka projektu Mgr. Veronika MolËanyiov. Realizaci klubu zajiöùuje obëanskè sdruûenì Ratolest Brno, kterè v r mci sv ch aktivit nabìzì pomoc a podporu dïtem a mlad m lidem v nep ÌznivÈ ûivotnì situaci a ohroûen ch soci lnì exkluzì. V r mci svè Ëinnosti vyuûìv alternativnìch forem soci lnì pr ce a podporuje a rozvìjì dobrovolnictvì. VÌce informacì o naöich aktivit ch naleznete na webov ch str nk ch Na tïchto str nk ch naleznete i vìce informacì o Ëinnosti klubu a dokumentaci z jiû probïhl ch akcì. Kontakt: likus nebo telefon Klub p tel fotografie se sch zì kaûd Ëtvrtek v klubovnï pod radnicì v hod. P ipravujeme kurzy Pr ce s digit lnìm fotoapar tem a kamerou. 3

4 Senior klub Vinohrady Bzeneck 19 Program na duben 2005 ñ nejen pro Ëleny Senior klubu Nep ehlèdnïte! Kr tkè vych zky ve st edu 6., 20., a 27. dubna ñ panì Boûena BaËov. Sraz ve 14 hod p ed klubem senior, Bzeneck 19. V p ÌpadÏ nep ÌznivÈho poëasì posezenì v mìstnosti jûgy, Bzeneck t Produkty podporujìcì ûivotnì styl ñ Ëesk firma ñ panì Vondr Ëkov 7. Ët Z dïjin dïtskèho zdravotnictvì ñ 1.Ë st, pan starosta Ji Ì»ejka 12. t ÑStar gardaì brnïnskè opery od roku 1919 ñ 1. Ë st, manûelè Vackovi 13. st N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè ñ panì KvÏtoslava BezdÌËkov 14. Ët Blahop nì jubilant m narozen m v dubnu 19. t 15.00»ajov d ch nek 21. Ët putov nì za historiì Brna ñ panì Jaroslava Vrbick 26. t V let do st edu ZemÏ ñ pan prof. RNDr. Miloslav Suk 28. Ët Podivuhodn kouzelnìk ñ ûivot a dìlo VÌtÏzslava Nezvala ñ panì Eva éaludov NADÃJE, poboëka Brno V dennìm stacion i na Vinohradech, Velkopavlovick 13, Brno, pro V s v dubnu 2005 p ipravili n sledujìcì program: 4. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 6. st eda MÌËkov nì ñ vede Mirka Such 13. st eda ve JarnÌ probouzenì ñ jak zahnat jarnì navu 18. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 20. st eda Prstem po mapï ñ cestujeme na neëisto 27. st eda Co p inesl duben... ñ vede Mirka Such DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm ËÌsle u vedoucì pì. BrechtovÈ DiS. Pr vnì poradna poskytuje svè sluûby zdarma vöem senior m, nejen klient m NadÏje. KnihovnÌk v rok? Moûn V s napadne jin n zev n sledujìcì vahy. Moûnosti by tu byly. Zn me t eba n zev slavnèho dìla nemènï slavnèho spisovatele Karla»apka ZahradnÌk v rok. HojnÏ vyuûìv me takè oznaëenì ökolnì, daúov, lun rnì a jin rok a podobn pojmenov nì ËasovÈho seku. Z hlediska knihovnìk, ËastÏji vöak knihovnic ñ kdyû tato profese, stejnï jako uëitelstvì, zaznamenala mohutnou feminizaci ñ p in öejì jednotliv roënì obdobì r znè druhy pr ce, odliönè od ËinnostÌ ostatnìch obor a profesì. V souëasnèm p edjarnìm Ëase usilovnï sh nì velk Ë st uûivatel knihovny literaturu pot ebnou k spïönèmu sloûenì p ijìmacìch zkouöek na st ednì ökoly. V tïsnèm z vïsu za nimi jsou maturanti. I oni nevidì probouzejìcì se jarnì p Ìrodu, ale snaûì se dohnat sv st edoökolsk studia pr vï teô, v tïchto dnech. Knihovnice vyt hly z reg l vöechna dìla klasik, kter budou po p r t dnech zbytek roku opït pokojnï odpoëìvat v policìch. Ale, jen co ut ou z Ëela pot v d sledku p ekotnè maturitnì horeëky student, vyst ÌdajÌ je Ëten i s cestovatelsk mi choutkami. ZaËnou pr zdniny a dovolenè, tedy ÑHur do svïta!ì N vötïvou knihovny je t eba doplnit si zemïpisnè a jazykovè znalosti. Kdyû odpo- ËatÌ a op lenì Ëten i vracejì po dovolenè svazky zpït do knihovny, p ebìrajì je bledè knihovnice. O pr zdnin ch totiû p erovnaly a uklidily hory literatury a vyt ely zapr öenè reg ly. A uû chystajì nov m prvú Ëk m seznamovacì akci ÑPoprvÈ do ökoly, poprvè do knihovny.ì PodzimnÌ dny se pozvolna kr tì a nïkomu zb v i vìce Ëasu na ËtenÌ. ZimnÌ plìskanice uteëou se zajìmavou knihou mnohem rychleji. A je tu zase jaro! M me za sebou opït jeden knihovnìk v rok. JakÈ pouëenì plyne z tèto vahy? Kniha a knihovna se sv mi sluûbami je tu pro v s po cel rok. KnihovnÌk v? Eva éaludov, knihovnice dïtskèho odd. poboëky KJM Brno-Vinohrady Koöt vìn na Vinohradech pot in ctè Vinohradsk koöt vìn se adì k v znamnïjöìm vina sk m ud lostem mïsta Brna. MÏstsk Ë st, kde n zvy ulicìm dala mïsta a obce JiûnÌ Moravy, poskytuje prostor nejen k setk nì skvïl m vzork m vìn od VlËnova aû po Tvrdonice, ale i lidem z nejr znïjöìch oblastì spoleëenskèho, kulturnìho i politickèho ûivota. P i poh rku vìna, se debatuje o aktu lnìch ot zk ch, vymïúujì se zkuöenosti. Za tûn cimb lu a houslì se obzvl öù dob e vychutn v proslunïn mok, obdivuje se jeho jiskra, v nï a ani jazyk a patro nez st v zkr ceno. Z akce, kdy u zrodu p ed Ëtrn cti roky st li tehdejöì starosta Milan»ernock, Ing. Miroslav Karbula, majitel firmy Mika CZ, a editel KVIC Ji Ì äest k se stal tradiënìm sv tkem naöì mïstskè Ë sti, akcì v znamem daleko p esahujìcìm hranice Vinohrad. V r mci p ehlìdky vìn probìh kaûdoroënï setk nì starost vina sk ch obcì a starost brnïnsk ch mïstsk ch Ë stì se z stupci mïsta, kraje a st ednìch struktur. Nad mnoh mi koöty p evzaly patron t obce Bo etice Ëi BlatniËka pod sv. AntonÌnkem.TakovÈ koöty jsou i p ehlìdkou folklornìch zvyk, obyëej tïchto obcì. LetoönÌ 13. pokraëov nì koöt vìn se chce za adit k minul m spïön m roënìk m, patron t nad nìm p evzal starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka. ObcÌ, kter se v r mci koötu p edstavì, jsou Pruö nky, tradiënì ËastnÌk vinohradsk ch p ehlìdek. U dobrèho vìna se setk me 8. kvïtna 2005 v 10. hodin na prostranstvì p ed radnicì.vï Ìme, ûe i p es urëitè potìûe vzniklè malopïstitel m p ijetìm vina skèho z kona se m ûeme letos tïöit na stejnè mnoûstvì a na r znorodost vzork, obohacenou o vìna z druûebnìch mïst ze Slovenska, Srbska a moûn takè It lie. V st el z dïla bude v druhou kvïtnovou nedïli znamenìm pro milovnìky vìna, ûe 13. koöt vìn mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady je zah jen. Ivan Pitlach Vinohradsk "S" klub Spolek pro sdruûov nì lidì v produktivnìm vïku nejen pro voln Ëas, kulturu, sport a z bavu. Hled te-li ËlovÏka, partu nebo spoleënost, kter by mïla stejnè z - jmy jako vy, PÿIJœTE. Sch zìme se k domluv m kaûd p tek po 19 hodinï v klubovnï zastupitel M» Brno-Vinohrady pod terasou u radnice. Kontakt: KVIC, tel VinohradskÈ KVIC ñ KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum p ipomìn, ûe m na Internetu vlastnì str nky, kterè si mohou z jemci vyhledat na adrese 4

5 Telefon: Nová výstavba dvojdomkù: Šlapanice ulice Seifertova Zahájení: léto 2005 Dokonèení: léto 2006 Pozemek 550 m 2 Cena dvojdomu na klíè (vè. pozemku, sítí a DPH) Kè Informace: Slovinská 36, Brno NOVÉ GARÁŽE OD Kè Brno-Židenice, ul. M. Kudeøíkové, v sídlišti Juliánov V pøípadì zájmu nás kontaktujte: Telefon + záznamník , fax Mobilní telefon: , Koupelny vaöich sn Modernizace jader, koupelen a cel ch byt na klìë dlaûby a plovoucì podlahy, vy ÌzenÌ stavebnìho povolenì Radeco spol. s r. o. St ednì 400, Moravany u Brna Tel.: , Tel./fax.: , ZŠ Janouškova 2, Èerná Pole jako jediná škola v Brnì opìt otevírá ve školním roce 2005/ tøídu s rozšíøenou výukou francouzštiny (od 6. roè. druhý cizí jazyk AJ). Informace na t.è

6 Veterin rnì ordinace pro psy, koëky a drobn zvì ata Ferrerova 9, Brno-»ernovice, tel MVDr. Kaplanov Jolana ñ tel MVDr. HladÌk SlavomÌr ñ tel OznamujÌ ROZäÕÿENÕ DOSAVADNÕCH KOMPLEXNÕCH PREVENTIVNÕCH A TERAPEUTICK CH SLUéEB ñ NOVÃ VYBAVEN OPERA»NÕ S L ñ chirurgickè z kroky vë. traumatologie ñ ULTRASONOGRAFICK VYäETÿENÕ ñ digit lnì ultrazvuk ñ APLIKACE MIKRO»IPŸ dle ISO normy,»tecõ ZAÿÕZENÕ ñ VYD V NÕ CESTOVNÕCH PASŸ ñ ROZäÕÿEN PRODEJ krmiv, vitamìn a miner lnìch p Ìpravk OrdinaËnÌ doba: poñp : 9ñ12,14ñ18 hod. POHOTOVOST NON-STOP!! KUCHYÒSKÉ STUDIO, PÁLAVSKÉ NÁM. 13, BRNO-VINOHRADY Otevøeno: Po Pá , So , tel.: KUCHYNÌ, VESTAVNÉ SKØÍNÌ, ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK, SPOTØEBIÈE AKCE! SLEVA NA VESTAVÌNÉ SPOTØEBIÈE 20 %! VÝRAZNÉ SLEVY VESTAVNÝCH SPOTØEBIÈÙ! kontakt. tel Hloubkové èištìní kobercù Možnost zapùjèení stroje WAP Trèka, Mutìnická 23, T.: Vym. st. byt 4+1 za st. 2+kk. Tel Pronajmu byt 1+kk s gar ûì na fobuúku na P lavskèm n m. Tel: V mïna: obecnì 4+1 Vin. za 2+1(2+kk) Vin. nebo LÌöeÚ. Tel VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ 20 % sleva prodejna Brno-Vinohrady, Pálavské nám. 5. (1. patro vedle Èeské spoøitelny) pracovní doba : Po Pá Vym. st. 3+1 cihl. d m,»ernovice za st. 2+kk, Vinohr. Tel Pronajmu gar û na P lavskèm n m. Tel: Mob Jste znalcem, nebo milovníkem vín??? Máte zájem o degustace toho nejlepšího z našich a zahranièních vinic??? Chcete nakupovat vína za speciální ceny??? KLUB PØÁTEL VÍNA BRNO VINOHRADY První setkání probìhne 14. dubna 2005 od 19 hodin v klubovnì ÚMÈ Brno Vinohrady, Velkopavlovická 25 (vedle vinárny)!!!!!! Omezený poèet èlenù!!!!!! Stanovy a pøihlášku možno vyzvednout ve vinném restaurantu U Radnice dennì od 11,00 23,00 hodin 6

7 Vinný restaurant U Radnice Velkopavlovická 25,Brno Vinohrady Otevøeno dennì od 11,00-23,00 hodin Tel od 1. dubna 2005 v novém Ø Stylové prostøedí uprostøed betonového mìsta Ø Kvalitní domácí kuchynì Ø Možnost rodinných a firemních oslav Ø Sudová a lahvová vína z Moravy a celého svìta Ø Plzeòský Prazdroj a Velkopopovický Kozel Ø 10 druhù káv a sortiment zákuskù Ø Platby všemi typy kreditních karet Ø Obìdy od 69,- Kè Den zastupitelù za KSÈM se koná dne od hod do hod v klubovnì m.è., Velkopavlovická 25. PodÏkov nì Organiz to i XIV. reprezentaënìho plesu Vinohrad dïkujì vöem, kte Ì p ispïli dary do plesovè tomboly, nebo p ispïli jinak ke zdaru veëera. Byli to zejmèna:»ejka Ji Ì, PhDr. ñ starosta m. Ë.,»ernock Milan ñ mìstostarosta m. Ë., Maröa Igor, Ing. ñ zastupitel m. Ë., ävamberk Jaroslav, Mgr., Ing. ñ ävamberk s.r.o., Vesel P emysl ñ staveb. firma Vesel, s.r.o., Straka LubomÌr ñ Floraservis, äebkov Jana - fa.gs, PM-Gastroservis, s.r.o., KVIC Brno-Vinohrady, Kriötof Otakar ñ zahradnickè pr ce, äorman VladimÌr ñ Furtservis, Golda Leo ñ poradensk Ëinnost, Fanta ZbynÏk, MVDr. ñ veterin rnì ordinace Vinohrady, BartoÚ Alexander ñ Lefkada Tours, s.r.o., Slov Ëkov Jana a SvatoÚov Lenka ñ kade nictvì Lenka, Mizera LubomÌr ñ prodej kvïtin, Polz Ji Ì ñ SAM club, V molov Radmila, Ing. ñ jazykovè ministudio, Maröov Ivana ñ AVIMM, s.r.o., Popelka Karel ñ bistro ÑU hasië ûìznïì, äkultèty Alexandr, Ing. ñ zastupitel m. Ë., K Ìûov Vendula ñ cukr rna Jarmila, Pitlach Ivan, Mgr. ñ editel KVIC,»ernock Marek, Ing. ñ Marvins, œurinov Blanka, JUDr. ñ vina stvì Bzenec. Ozn menì ve ejnosti»esk SPR VA SOCI LNÕHO ZABEZPE»ENÕ MSSZ Brno, Veve Ì 5, Brno MÏstsk spr va soci lnìho zabezpeëenì Brno poëìnaje dnem 21. b ezna 2005, vedle dosavadnìho pracoviötï Veve Ì 5, zahajuje provoz v novï otev enèm zemnìm pracoviöti MSSZ v BrnÏéidenicÌch, Gajdoöova 7. TÌmto opat enìm se obëan m a organizacìm rozöi ujì moûnosti vyuûìvat sluûeb MSSZ v oblasti pojiötïnì osob samostatnï v dïleënï Ëinn ch, nemocenskèho pojiötïnì a kontroly mal ch organizacì, d chodovèho pojiötïnì a evidence plateb pojiötïnì. I kdyû bude celkovè zv öenì obsluûnosti v novèm pracoviöti MSSZ znaën m p Ìnosem pro vy izov nì z leûitostì obëan p ilehl ch mïstsk ch Ë stì ñ éidenice, MalomÏ ice, Ob any, Vinohrady, LÌöeÚ,»ernovice, Slatina, Tu any, Chrlice ñ je moûnè, aby svè z leûitosti zde vy izovali i obëanè a organizace z kterèkoliv Ë sti mïsta Brna. ObÏ pracoviötï jsou si naprosto rovnocenn a je jen na volbï obëana, aù je z kterèkoliv Ë sti Brna, aby si vybral Spr vu, kter je v danou chvìli pro nïho lèpe dostupn. Pouze agenda se zahraniënìm prvkem z st v se svojì specifikou i nad le v objektu Veve Ì 5. ednì hodiny obou pracoviöù jsou shodnè, a to: PO a ST 8.00ñ17.00 h T a»t 8.00ñ14.00 h P 8.00ñ13.00 h TelefonnÌ ËÌslo st edny je rovnïû pro obï pracoviötï shodnè:

8 Ing. M. Pol chov p ed v sportovnì dresy panu M öovi. Klub maminek na Vinohradech D m dïtì, Valtick 23, st eda 9ñ11 30 hod. Program na duben: 06. st V chovnè styly ñ p edn öka 13. st Poh dka 20. st SlupovaËky na okna 27. st Dr tkov nì V let do ZOO Leön Klub maminek na Vinohradech po d 14. kvïtna v let do ZOO Leön na ZlÌnsku. Odjezd autobusu v 8.30 hodin z P - lavskèho n mïstì. Cena dopravy: dospïlì 50 KË, dïti od 3 let 20 KË. Informace a p ihl öky H. äumberov ñ tel , nebo osobnï v Klubu maminek. VinohradskÈ maminky p ijôte mezi n s, jste srdeënï vìt ny! (md) Duben v DomeËku LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ hraje ve st edu 13. dubna v hod. pro nejmenöì div ky dvï poh dky z naöì kuchynï, a to O koblìûkovi a HrneËku va! Vstupenky v cenï 30,ñ KË zakoupìte v kancel i DomeËku. Galerie DomeËku SrdeËnÏ zveme k prohlìdce v stavy dïtsk ch pracì na tèma ÑKamar di odnaprotiì. Jedn se o osm roënìk v tvarnè soutïûe vyhl öen ke Dni ZemÏ. Vernis û v stavy probïhne v pondïlì 4. dubna 2005 v v DomeËku, Valtick 23. V stava potrv do Klub gymn ziì a st ednìch ökol ve spolupr ci s KVIC Brno-Vinohrady po d kaûd p tek ve 14ñ15.30 v DomeËku Kurz pro zaëìnajìcì modelky pro dìvky od 12 let. hrada kurzu mïsìënï 200,ñ KË. HVP podporuje sportovce BrnÏnsk poboëka HasiËskÈ vz jemnè pojiöùovny se rozhodla podpo it vinohradskè sportovce. Ing. Marie Pol chov, editelka poboëky, rozhodnutì zd vodnila takto: ÑZ mïr vinohradskè radnice podporovat p edevöìm dïtskè a ml deûnickè oddìly povaûujeme za krok spr vn m smïrem. Kaûd pojiöùovna si jistï umì spoëìtat jakè Ë stky propl cì za ökody na majetku zp sobenè nevhodn m chov nìm dïtì, jehoû p ÌËinou je Ëasto jen nuda Ëi pot eba vybìt nahromadïnou energii. Nedostatek moûnostì pro sportovnì vyûitì pro pohybovè aktivity je takè jednou z p ÌËin stoupajìcìho poëtu raz dïtì. TakÈ proto chceme podporovat sportovnì aktivity dïtì a ml deûe. VÌme, ûe vïtöina sponzor se zamï uje spìöe na velkè reklamnì akce a kampanï. TakÈ n m jde o reklamu, jdeme vöak ponïkud jinou cestou. MyslÌme si, ûe podpo it ÑobyËejnÈì sportovce na sìdliöti, m ûe mìt vïtöì efekt neû hluën megaakce. OstatnÏ, spïch HasiËskÈ vz - jemnè pojiöùovny na trhu je pr vï dìlem systematickè pr ce na z kladï kvalitnì nabìdky produkt. (joj) Firma TRICON podpo Ì sportovce z Vinohrad Na vinohradskè radnici podepsal v pondïlì 21. nora jednatel TJ Vinohrady L. ätursa dohodu o finanënì podpo e nejmladöìch vinohradsk ch sportovc s Ing. Ji Ìm äigutem, z stupcem firmy TRICON spol. s r. o. V dohodï se firma TRICON zavazuje podporovat po cel letoönì rok sportovnì Ëinnost mlad ch vinohradsk ch sportovc. SpoleËnost TRICON se zab v elektromont ûnìmi pracemi v oboru silnoproudu a slaboproudu. Pro VinohraÔany je moûn zajìmavè vïdït, ûe firma projektuje a dod v i kamerovè, zabezpeëovacì za ÌzenÌ a protipoû rnì systèmy atp. Na ot zku, proë se ve firmï rozhodli podporovat pr vï nejmladöì vinohradskè sportovce, Ing. äigut odpovïdïl: ÑS m jsem byl aktivnì sportovec ñ fotbalista, horolezec. Naöe generace vyr stala v jinèm prost edì a pohybovè aktivity byly p irozenou souë stì naöich dïtsk ch her. NetrpÏli jsme nadv - hou a na letnìch t borech jsme si mohli dovolit hr t i fyzicky n roënè hry. Naöe dïti jsou v souëasnèm svïtï (kter jim vytv Ìme) p Ìliö vtahov ny do pasivnìch aktivit, prost ch jakèhokoliv pohybu, nepovaûujeme-li za pohybovou aktivitu obratnou pr ci s poëìtaëovou myöì. Proto fandìm vöem dospïl k m, kte Ì to nevzdali a tahajì n s a naöe dïti ven do p Ìrody, do tïlocviëen a na h iötï, starajì se o to, abychom se bavili a lèpe se cìtili a p ibliûovali se pr mïrnè v ze obëana evropskè unie.ì DÏkujeme Ing. äigutovi a firmï TRICON spol. s r. o. za podporu. Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta VinohradskÈ öipky do 1. ligy? M lo kdo asi vì, ûe na Vinohradech m me takè dva oddìly, hrajìcì v tichosti II. öipka skou ligu JMOäS skupinu ÑBì. Jsou to äk Grasshoper Vinohrady a DC Hattrick Vinohrady. PrvnÏ jmenovan äk Grasshoper se drûì v souëasnè dobï na 2. mìstï ligo vè tabulky a bojuje o postup do I. ligy JihomoravskÈho kraje a DC Hattrick drûìcì se zatìm ve stejnè soutïûi na dev tè p ÌËce mezi 13 oddìly, kde bojuje o udrûenì. ObÏ druûstva majì kaûd t den (st eda) po jednom spoleënèm ofici lnìm trèninku a jednom soutïûnìm utk nì st ÌdavÏ doma-venku (sobota, nedïle). Dom cì soutïûnì utk nì hrajì oba t my ve SC Hattrick na ulici Blatnick a tam m takè kaûd hr Ë moûnost individu lnìho trèninku. SouËasnÏ takè probìh turnaj jednotlivc pod n zvem ÑSTRME CUPì, jeû se zapoëìt v do celkovèho hodnocenì. Je nutnè takè podotknout, ûe veökerè n klady jak na trènink tak i na z pasy si hradì hr Ëi sami. Najde se sponzor, kterèho by hr Ëi zviditelnily na sv ch dresech? JmenovitÏ nelze û dnèho hr Ëe za nahranè body vyzdvihovat, jelikoû podle jejich vlastnìch slov jsou v kony tak vyrovnanè, ûe by takovè hodnocenì nebylo objektivnì. Klub vznikl na ja e roku 2001 pote, co se nïkolik mïsìc pravidelnï parta lidi setk vala p i hranì öipek v restauraci Hattrick. Tehdy vznikl n pad zaloûit klub. P ihl sili jsme se do p Ìpravky na ligu jihomoravskèho oblastnìho öipkovèho svazu, kter je Ëlenem»eskÈho öipkovèho svazu. Po roce p Ìpravky jsme se dostali do 3. ligy, ze kterè se n m po 2 letech poda ilo postoupit do 2. ligy (3. nejvyööì soutïû), kterou v souëasnosti hrajeme. PravidelnÈ trèninky se konajì kaûdou st edu po 20. hodinï, nedïle je soutïûnìm hracìm dnem. PravidelnÏ po d me r znè turnaje. Ond ej Mika, za t m DC Hattrick Vinohrady PojeÔte s n mi do Prahy D m dïtì DomeËek srdeënï zve dïti i rodiëe na z jezd do Prahy. HlavnÌm cìlem naöì n vötïvy bude v stava ÑP ÌbÏh PraûskÈho hraduì ve StarÈm kr lovskèm pal ci, kde m ûete vidït poh ebnì roucho Karla IV., hrob ËarodÏjnice, uk zky st edovïkèho vandalstvì a vìce neû tisìc dalöìch unik tnìch expon t. DalöÌ Ë stì z jezdu je prohlìdka historickèho centra Prahy ñ Praûsk hrad, Karl v most, StaromÏstsk orloj... V sobotu 9. dubna, cena z jezdu 320,ñ KË (doprava, pr vodce, pojiötïnì). P ihl öky a informace v kancel i DomeËku, Valtick 23, tel: ñ A. V strkov, tel N bor dïtì do brnïnskèho basketbalovèho klubu pro roë. 1994ñ97 na Zä Bzeneck kaûdè ter a Ëtvrtek od do SportovnÌ obuv s sebou. Tel MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: ÿìdì: Mgr. Ivan Pitlach. V roba: Tisk rna Settronic, Rokycanova 29, Brno-éidenice, tel: , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. dubna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5700 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Paul Verlaine. Elegie

Paul Verlaine. Elegie Vyöehrad Paul Verlaine Elegie Paul Verlaine Elegie VYäEHRAD PÿELOéIL GUSTAV FRANCL Translation, Epilogue PhDr. Gustav Francl, 2004 ISBN 80-7021-748-0 [I] V mèm vïku, dob e vìm, mïl bych dny v klidu tr

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více