A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y"

Transkript

1 POLNÍ CESTA RCH1 a RCH2 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O P Ř I P O J E N Í, S O P C R C H 1 A R C H 2, S O O P R A V A R C H 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E S S T R A K O N I C E O B E C K A D O V k. ú. P O L E, k. ú. V R B N O D U B E N Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 4. ČLENĚNÍ STAVBY 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 10. DOTČENNÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 15. DALŠÍ POŽADAVKY Vypracoval: Autorský tým: ATELIÉR DoPI, s.r.o. Jana Čarka 1863/ České Budějovice Ing. Zbyněk Píša Ing. Petr Peltan ATELIÉR DoPI, s.r.o. 1 / 8

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení stavby: Název stavby: Zakázkové číslo: Místo: Katastrální území: Druh stavby: Druh dokumentace: Polní cesty Kadovsko I. etapa - PC RCH1 a RCH2 Polní cesty Kadovsko I. etapa PC RCH1 a RCH (číslo SoD objednatele) (číslo SoD zhotovitele) Kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Kadov k.ú. Pole, k.ú. Vrbno Rekonstrukce a oprava polní cesty Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro provedení stavby B) Objednatel: Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj pobočka Strakonice Palackého náměstí Strakonice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Marie Hromádková, tel.: , C) Zhotovitel: ATELIÉR DoPI, s.r.o. Jana Čarka 1863/ České Budějovice IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Autorizovaný inženýr: Ing. Zbyněk Píša, č. autorizace: obor dopravní stavby Tel.: , 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby řeší rekonstrukci a opravu polní cesty RCH1 a RCH2 v k.ú. Pole a k.ú. Vrbno. Jedná se jednopruhovou, obousměrnou hlavní polní cestu kategorie P4,0/30 v celkové délce 2 130,61m určenou pro napojení sousedních zemědělských pozemků a propojení místních částí obce Kadov Pole a Vrbno. Na stavebním pozemku se nachází uježděná cesta (částečně cesta z asfaltového betonu. Předmětem projektové dokumentace je směrový a výškový návrh trasy, návrh konstrukčních vrstev vozovky a odvodnění. B) Předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace, dokončení Předpokládané zahájení stavby bude v roce 2016, popř dle přidělení dotací na stavbu. Stavba bude probíhat podle harmonogramu výstavby vypracovaným vybraným zhotovitelem stavby. Etapizace se nepředpokládá, investor se však může rozhodnout vynechat SO 103 a opravu stávající cesty nerealizovat (např. z finančních důvodů). Do provozu bude celá stavba uvedena po dokončení. Jedná se o stavbu trvalou. C) Vazby na regulační plán, územní plán a na vydané územní rozhodnutí včetně splnění jeho podmínek Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v rámci provedených komplexních pozemkových úprav, které nahrazují územní rozhodnutí. D) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Jedná se o území v extravilánu v k.ú. Pole a k.ú. Vrbno s okolními převážně zemědělsky (louky) a lesnicky využívanými pozemky. Na stavebním pozemku se nachází uježděná cesta v místech připojení u stávající zástavby je vybudována cesta z asfaltového betonu. Polní cesta dopravně připojuje okolní pozemky a propojuje místní části obce Kadov Pole a Vrbno. E) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Komunikace včetně svahování a obnovy příkopů je navržena na pozemcích tomu určených, vliv na životní prostředí se nepředpokládá. Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle jednotlivých druhů a je povinen vést jejich evidenci. F) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Dokončená stavba dopravně napojí sousední pozemky a propojí místní části obce Kadov Pole a Vrbno, a tím zpřístupní celé řešené území ATELIÉR DoPI, s.r.o. 2 / 8

3 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ Polní cesty Kadovsko I. etapa - PC RCH1 a RCH2 A) Projektové dokumentace a další podklady - Požadavky objednatele a zástupců obce Kadov - ČSN , ČSN , ČSN , TP 170, Katalog vozovek polních cest - Vyjádření o existenci inženýrských sítí a zařízení jednotlivých správců - Průzkum terénu a vlastní měření - Fotodokumentace pořízená zhotovitelem PD B) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady - Kopie katastrální mapy (digitální katastrální mapa po komplexních úpravách) - Kopie ortofotomapy - Geodetické zaměření (polohopis v systému JTSK a výškopis v systému Balt po vyrovnání) zpracované odpovědnou osobou, Ing. Karel Mika, IČ: C) Dopravní průzkum - Průzkum překážek a vegetace v šířce dopravního prostoru a rozhledových polí na připojeních D) Geotechnický a hydrogeologický průzkum - Inženýrsko-geologický průzkum v řešeném prostoru zpracovaný odpovědnou osobou, GEOSTAV STRAKONICE, s.r.o., Ing. Zdeněk Švehla, IČ: , DIČ: CZ ČLENĚNÍ STAVBY A) Způsob číslování a značení Číslování stavebních objektů je v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb. B) Určení jednotlivých částí stavby Stavba bude realizována jako celek. C) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory Stavba se člení na 3 stavební objekty (z důvodu majetkoprávních vztahů stavebního pozemku a rozdělení na opravu stávajícího stavu a rekonstrukci cesty): SO 101 Připojení SO 102 PC RCH1 a RCH2 SO 103 Oprava RCH2 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY A) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Stavba není věcně ani časově vázána na jiné projektované stavby. B) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Stavba bude realizována jako celek za podmínek stanovených objednatelem stavby. Za plynulost a koordinovanost prací bude zodpovědný zhotovitel stavby. Předpokládaný průběh stavby: - vytýčení hranic pozemků (obvodu staveniště), vytýčení stavby a vytýčení inženýrských sítí - provedení přechodného dopravního značení - provedení kácení vzrostlé zeleně, trhání pařezů - oříznutí hrany asfaltových vrstev, odstranění asfaltových vrstev - provedení zemních prací (sejmutí ornice, odkopávky, hloubení rýh), odvoz zeminy, uložení ornice - odstranění stávajícího poškozeného propustku - pročištění a obnova příkopů podél cesty, zřízení nových propustků s čely, zřízení trativodu s drenáží - hutnění pláně, položení ochranné a podkladní konstrukčních vrstvy ze štěrkodrti - položení konstrukční vrstvy z penetračního makadamu s postřiky v celé ploše rekonstrukce cesty - očištění asfaltového povrchu - položení nové konstrukční vrstvy z asfaltového betonu v místě opravy cesty - zalití spár asfaltových vrstev pružnou asfaltovou zálivkou - provedení úpravy svahů a přilehlého terénu (ohumusování využití sejmuté ornice, osetí travinou, hydroosevem) - instalace dopravního značení a zařízení - odstranění přechodného dopravního značení a převedení stavby k užívání C) Zajištění přístupu na stavbu Po celou dobu výstavby bude přístup na staveniště umožněn odbočením ze silnice III/02019 nebo ze silnice II/174 v místě stávajících odbočení. Přístup na stavbu je zakreslen v grafické příloze B.2 Situace stavby (koordinační) ATELIÉR DoPI, s.r.o. 3 / 8

4 D) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Zhotovitel stavby s dostatečným předstihem oznámí dotčeným hospodářským subjektům, že v průběhu stavby dojde k zamezení přístupu k okolním pozemkům. Přechodné dopravní značení na silnici bude instalováno zhotovitelem stavby před zahájením stavby. 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ A) Seznam budoucích vlastníků a správců SO 101 Připojení obec Kadov SO 102 PC RCH1 a RCH2 obec Kadov SO 103 Oprava RCH2 obec Kadov B) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby Stavební objekty budou využívány dle účelu, ke kterému jsou určeny, jedná se o veřejně přístupnou pozemní komunikaci, její užívání bude v souladu se zákonem 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ A) Možnosti (návrh) postupného předávání částí stavby do užívání Stavba bude předána do užívání jako celek dle zpracované PD (možná realizace bez SO 103). 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8.1 Souhrnný technický popis Předkládaná dokumentace řeší rekonstrukci a opravu polní cesty RCH1 a RCH2 kategorie P4,0/30 v k.ú. Vrbno a k.ú. Pole. Polní cesta je navržena dle ČSN Návrh řešení spočívá v kácení dřevin, sejmutí ornice, úpravě stávajících kamenných tarasů, v řezání a odstranění asfaltových vrstev, odkopávkách pro spodní stavbu, hutnění pláně, zřízení trativodu a vsakovacích jímek, čištění příkopů, bourání a zřízení trubních propustku včetně čel, položení nové konstrukce vozovky s povrchem z penetračního makadamu s dvouvrstvovým nátěrem a z asfaltového betonu (oprava cesty), provedení zemních krajnic, zpevnění krajnic štěrkodrtí, svahování s ohumusováním a osetím travní směsí a úpravě dopravního značení. 8.2 Technický popis jednotlivých objektů Pozemní komunikace a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby SO 101 Připojení účelová hlavní polní cesta P4,0/30 SO 102 PC RCH1 a RCH2 účelová hlavní polní cesta P4,0/30 SO 103 Oprava RCH2 účelová hlavní polní cesta P4,0/30 b) Základní charakteristiky příslušných komunikací Hlavní polní cesta P4,0/30, jednopruhová, obousměrná (RCH1 + RCH2) Délka polní cesty: Šířka v koruně: 2 130,61m (1067,87m ,74m) 4,0m (3,5m jízdní pás + 2x 0,25m krajnice zpevněné štěrkodrtí) Příčný sklon: pravostranný 3,0%, levostranný 3,0% Podélný spád: od 0,3% do 10,0% 7x výhybna dl. 20,0m, sjezdy na pozemky Podélný trativod s drenážní trubkou DN 150 pro odvodnění pláně pravostranný celk. dl m Vsakovací jímka 3x 2m 3 (pro trativod) Trubní propustek pod trasou DN 1000 dl. 9,0m s šikmými svahovými čely z lomového kamene do betonu Trubní propustek pod trasou DN 800 dl. 6,5m s šikmými svahovými čely z lomového kamene do betonu Trubní propustky pod sjezdy 1x DN 600 dl. 7,5m, 1x DN 600 dl. 10m s šikmými čely (1:1) z lomového kamene do betonu Povrch z penetračního makadamu s dvojvrstvovým asfaltovým nátěrem s posypem a zadrcením v množství 1,5 a 1,8kg/m2 (v místě rekonstrukce cesty) Povrch z asfaltového betonu tl. 0,05m (v místě opravy cesty) Mostní objekty a zdi ATELIÉR DoPI, s.r.o. 4 / 8

5 Odvodnění pozemní komunikace Odvodnění polní cesty je řešeno stávajícím způsobem podélným a příčným vyspádováním do příkopů, popř. do okolní zeleně pro vsakování. Pláň vozovky je odvodněna pomocí trativodu s drenážní trubkou DN 150 s vyvedením mimo zpevněné plochy do vsakovacích jímek popř. do příkopů. Převedení vody v příkopech pod sjezdy bude pomocí trubních propustků DN600, převedení vody ve vodoteči pod trasou polní cesty bude pomocí trubních propustků DN 1000 a DN 800. Trativody s drenáží, které se nenapojují do příkopu, budou zakončeny vsakovací jímkou o objemu 2m 3. Silnice II/174 v místě připojení je odvodněna pomocí násypového svahu do zeleně. Vtoku povrchové vody na silnici je zabráněno pomocí podélného spádu 4,0% směrem od silnice a následně je voda pomocí příčného spádu a násypového svahu odvedena do zeleně pro vsakování. Silnice III/02019 v místě připojení je odvodněna pomocí uliční vpusti s napojením do kanalizace. Odvodnění připojení zůstane stávajícím způsobem Tunely, podzemní stavby, galerie Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony Vybavení pozemní komunikace a) Záchytná bezpečnostní zařízení b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály a zařízení pro provozní informace a telematiku Sjezd z polní cesty na silnici II/174 bude osazen dvojicí červených směrových sloupků Z11g a v místě sjezdu bude obnoveno vodorovné dopravní značení V4 v nepřerušované formě dl. 35m. Bude zrušeno stávající svislé dopravní značení E2b (2ks) a nahrazeno novým E2b (změna tvaru křižovatky). c) Veřejné osvětlení d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace e) Clony a sítě proti oslnění Objekty ostatních skupin objektů 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Veškeré provedené průzkumy jsou zohledněny v projektové dokumentaci. 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY Stavba se nachází: v ochranném pásmu podzemního vedení kanalizace obec Kadov v ochranném pásmu podzemního vedení kabelu VO obec Kadov v ochranném pásmu podzemního vedení sdělovacího kabelu CETIN, a.s. v ochranném pásmu nadzemního vedení kabelu NN E.ON Česká republika, s.r.o. v ochranném pásmu podzemního vedení kabelu NN E.ON Česká republika, s.r.o. V ochranném pásmu podzemního vedení STL plynovodu E.ON Česká republika, s.r.o. v ochranném pásmu silnice II. třídy (15m od osy přilehlého jízdního pásu) v ochranném pásmu silnice III. třídy (15m od osy přilehlého jízdního pásu) v ochranném pásmu lesa (50m od hranice pozemku pro plnění funkce lesa) Budou dodrženy veškeré podmínky příslušných správců inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací bude požádáno o souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušných správců inženýrských sítí. Inženýrské sítě budou vytýčeny, zemní práce v ochranném pásmu IS budou probíhat výhradně ručně s maximální opatrností ATELIÉR DoPI, s.r.o. 5 / 8

6 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ Polní cesty Kadovsko I. etapa - PC RCH1 a RCH2 A) Bourací práce Na stavbě polní cesty dojde k odstranění stávajících poškozených propustků, a k opravě stávajícího zděného cihlového objektu na vtoku do meliorace. B) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada Na stavbě polní cesty bude prováděno kácení mimolesní zeleně. Katastrální území Číslo parcely počet stromů, u keřů m 2 Vrbno ks, 5m 2 Návrh kácení, prořezávek dřevin Obvod kmene ve výšce 1,3m 14x 30cm, 10x 65cm, 9x 80cm, 7x 95cm, 1x 160cm Pole ks, 630m 2 7x 30cm, 3x 95cm, 1x 160 cm Návrh nové výsadby Katastrální území Vrbno Pole Číslo parcely Dle požadavků obce Dle požadavků obce počet stromů, a keřů 22ks 20ks Obvod kmene ve výšce 1,3m cca 10 cm cca 10 cm Druh Listnatý strom (bříza, javor, akát atd.) Listnatý strom (bříza, javor, akát atd.) Druh Inventární číslo Dle požadavků obce (předpoklad listnaté ovocné stromy) Dle požadavků obce (předpoklad listnaté ovocné stromy) Zdravotní stav, poznámka Termín realizace Dle požadavků obce, po stavbě polní cesty Dle požadavků obce, po stavbě polní cesty Podél cesty je navržena výsadba 20ks ovocných stromků (švestka, třešeň) v k.ú. Pole a 5ks ovocných stromků (švestka, třešeň) v k.ú. Vrbno. Zbylá výsadba v k.ú. Vrbno bude provedena na pozemcích určených obcí. C) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Zemní práce budou spočívat v sejmutí ornice, v odkopávkách pro spodní stavbu polní cesty, pro čištění příkopů a pro zřízení trativodů. V cca km 0, dojde k navýšení nivelety o cca 0,40m z důvodu napojení sjezdů na sousední pozemky. Násypové i zářezové svahy, příkopy a přilehlé plochy dotčené stavbou na stavebním pozemku budou ohumusovány a osety travní směsí (svahy budou osety hydroosevem). D) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch Svahy a přilehlé plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travní směsí (svahy budou osety hydroosevem). E) Zásah do zemědělského půdního fondu Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. F) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Stavbou nebudou dotčeny pozemky lesního půdního fondu. G) Zásah do jiných pozemků Stavba bude realizována pouze na pozemcích par. č (část SO 102, SO103) a 1232 (část SO 102), k.ú. Vrbno a na pozemcích par. č (část SO 102), 1673 (část SO 102) a 1722 (SO101), k.ú. Pole. Stavbou nebudou dotčeny jiné pozemky. obec katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí VLASTNÍK Výměra [m 2 ] Kadov Vrbno 1263 silnice Obec Kadov, č. p. 65, Kadov Kadov Vrbno ostatní komunikace Obec Kadov, č. p. 65, Kadov Kadov Pole silnice Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice Kadov Pole ostatní komunikace Obec Kadov, č. p. 65, Kadov Kadov Pole ostatní komunikace Obec Kadov, č. p. 65, Kadov ATELIÉR DoPI, s.r.o. 6 / 8

7 H) Vyvolané změny staveb (přeložky, úpravy) dopravní a technické infrastruktury V případě nedostatečného krytí plynovodu bude nutné zajistit jeho přeložku (zahloubení). 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY. ZDŮVODNĚNÍ NÁROKŮ. a) všechny druhy energií b) telekomunikace c) vodní hospodářství Dešťové vody budou z místa stavby odváděny pomocí vyspádování do stávajících příkopů podél cesty s vyústěním do potoka nebo meliorace. V místech, kde není možno příkopy zřídit, je odvodnění řešeno pomocí vyspádování a vsakem v okolní zeleni. Niveleta polní cesty je navržena tak, aby nenarušovala přirozené odtokové poměry povrchových vod. d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování Polní cesta bude napojena pomocí sjezdu ze silnice II/174 v místě stávající křižovatky (vyznačeno svislým dopravním značením). Křižovatka bude upravena na sjezd (stavebně úpravy povrchu sjezdu, zrušení svislého dopravního značení a vyznačení sjezdu dopravním zařízením a vodorovným dopravním značením). Rozhledové poměry jsou navrženy dle ČSN a ČSN Rozhledový trojúhelník je odsazen 3,0m od vnější hrany vodící čáry. Požadovaná délka rozhledu vlevo pro dovolenou rychlost v=50km/h Dz=40m dle ČSN na silnici II/174 je dodržena. Skutečná délka rozhledu je 95m v přilehlém jízdním pruhu a 75m v odlehlém jízdním pruhu. Požadovaná délka rozhledu vpravo pro dovolenou rychlost v=70km/h Dz=75m dle ČSN na silnici II/174 je dodržena v odlehlém jízdním pruhu. Překážkou v rozhledu v přilehlém jízdním pruhu je stávající oplocení. Skutečná délka rozhledu je 62m v přilehlém jízdním pruhu a 91m v odlehlém jízdním pruhu. Vzhledem ke směrovému oblouku R=70m je dosahovaná rychlost v oblouku dle ČSN km/h (v= 9,81 x R x f, kde f je součinitel tření 0,40). Dle ČSN je pro v=60km/h Dz=55m. Požadovaný rozhled pro zastavení pro dosahovanou rychlost v místě připojení je tedy dodržen i v přilehlém jízdním pruhu. Z druhé strany řešená polní cesta napojena na stávající polní cestu (oprava PC) s vyústěním na silnici III/ Zde dojde pouze k opravě stávajícího stavu povrchu cesty (pokud investor sežene finanční prostředky), připojení zůstane stávající. e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady, kromě dešťových vod. 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A) Ochrana krajiny a přírody Stavba nebude mít významnější vliv na životní prostředí. B) Hluk Stavbou polní cesty nedojde ke zhoršení současného hlukového zatížení. C) Emise z dopravy Stavbou polní cesty nedojde ke zhoršení současného emisního zatížení. D) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje Zhotovitel stavby musí zabránit jakémukoliv znečištění vodních toků nebezpečnými látkami dle platných předpisů. E) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby Zhotovitel stavby bude dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a zdraví při práci (zákon 309/2006 Sb.). F) Nakládání s odpady Ve stavbě budou prováděny běžné stavební práce. Kategorie odpadů ze stavby jsou stanoveny dle zákona č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek. Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle jednotlivých druhů a je povinen vést jejich evidenci (druh, využití, likvidace). Sejmutá ornice bude rozprostřena v místě stavby ATELIÉR DoPI, s.r.o. 7 / 8

8 Předpokládané kategorie odpadů ze stavby: Poř. Kód druhu odp. Název druhu odpadu dle Kateg. Způsob nakládání s odpadem Pozn. čís. dle Katal.odp. Katalogu odpadů odpadu Kód způsobu Místo uložení nakládání beton (prostý, armovaný, panely) O AN3 Odvoz na skládku asfaltové směsi neuv.p.č O AN3 Odvoz na skládku železo a ocel O AN10 Sběrné suroviny, a.s zemina a kamení O AN3 Recyklace, odvoz na skládku dřevo O AN3 Pálení, odvoz na skládku 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI A) Mechanická odolnost a stabilita Komunikace je navržena podle platných ČSN a TP, její mechanická odolnost a stabilita je zajištěna. B) Požární bezpečnost Předkládaná PD řeší stavbu pozemní komunikace (PK). Pro stavby PK není požadováno, ve vazbě na vyhl. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb. a zákon 133/1995 Sb. o požární ochraně ( 31), zpracování Požárně bezpečnostního řešení stavby. Po celou dobu stavby bude zajištěn volný přístup k objektům a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k odběrným místům zdrojů požární vody, nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti. C) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí D) Ochrana proti hluku E) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK) Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami, technickými podmínkami a vyhláškami, podmínky bezpečnosti stavby v nich obsažené jsou respektovány. F) Úspora energie a ochrana tepla 15. DALŠÍ POŽADAVKY A) Užitné vlastnosti stavby Tato projektová dokumentace byla navržena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb. (a jejích změn č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb.) O obecných technických požadavcích na výstavbu, dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ve stavbě budou používány pouze materiály v souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. B) Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vzhledem k charakteru stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb. "Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb" nestanovuje opatření pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. C) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí D) Splnění požadavků dotčených orgánů Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána na výrobních výborech, připomínky a požadavky účastníků jednání jsou zapracovány do předkládané dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracovali oprávněné osoby, tj. projektanti s potřebnou autorizací. V Českých Budějovicích, dne Ing. Zbyněk Píša ATELIÉR DoPI, s.r.o. 8 / 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O Silniční stavby 3 petr.mondschein@fsv.cvut.cz D2052 STAVEBNÍ DÍLO INVESTOR KVALITA PROJEKTANT ZHOTOVITEL STAVEBNÍ DÍLO KVALITA MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL VÝROBA ZABUDOVÁNÍ ÚDRŽBA Předpisy

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby Stavebník : Obec Bohuňovice

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva Obsah zprávy: Str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. 2 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 6 4. ČLENĚNÍ STAVBY.... 6 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY. 7 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více