Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, Zlín Projektová a inženýrská činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost"

Transkript

1 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty v k. ú. Čeperka : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby : Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 7/0 Vedoucí projekce : Zuzana Kuchařová Vypracoval : Ing. Tomáš Ruth Datum : 6/0

2 . Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby : Místo stavby : Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Čeperka Kraj : Pardubický Investor : Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pardubice, B. Němcové, 50 0 Pardubice - Zelené Předměstí IČ: Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Charakter st. : inženýrská dopravní Zpracovatel : NELL PROJEKT s. r. o. (adresa) Plesníkova 5559, Zlín Ing. Karel Kuchař autorizovaný ing. v oboru dopravní stavby, č. autorizace 099. Základní údaje o stavbě a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předmětem této projektové dokumentace je řešení rekonstrukce stávající části polní cesty C a výstavba části nové v k.ú. Čeperka. Území se nachází cca 0 km severně od města Pardubice směrem na Hradec Králové. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesta se šterkopísčitým povrchem a z části zatravněné plochy, v místě výstavby nové cesty je uježděná zemina. Tato komunikace vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu, zejména výtluky a propady krajnice. Polní cesta slouží jako příjezdová cesta k okolním pozemkům a jako spojnice od místní části Malá Čeperka po hranici katastru Podůlšany Rekonstrukce začíná napojením na stávající polní u fotbalového hřiště před RD s č.p. 0 v místní části Malá Čeperka. Komunikace dále pokračuje k oboře, kde na ni navazuje výstavba nové polní cesty. Úsek je ukončen napojením na polní cestu na hranici katastru Podůlšany. Celková délka úseku činí, m, z toho je cca 0 m rekonstrukce stávající polní cesty a cca 88 m výstavba nové cesty.

3 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Polní cesty jsou vedeny v extravilánu. Projekt rekonstrukce a výstavby polních cest byl koordinován s ostatními záměry investora v této lokalitě. b) předpokládaný průběh stavby Termín zahájení stavby 0 Termín ukončení stavby 0 Etapizace výstavby a zprovoznění v rámci navrhovaného rozsahu stavby bude prováděna v rámci jednoho úseku. Je zřejmé, že v rámci rekonstrukce v blízkosti stávajících provozovaných komunikací bude docházet k omezením provozu a provizornímu vedení provozu. Rovněž budou jednotlivé přeložky uváděny do provozu tak, aby omezení dopravy na stávajících komunikací byl co nejkratší (např. uvádění do předčasného provozu). c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek Projektová dokumentace vychází ze schváleného územního plánu a je v souladu s územně plánovací dokumentací. d) stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití Návrh předpokládá jasné funkční i prostorové vymezení jednotlivých ploch a konstrukcí a svým řešením navazuje na kvality území. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesta se šterkopísčitým povrchem a z části zatravněné plochy, v místě výstavby nové cesty je uježděná zemina.

4 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Technické řešení a provoz na polních cestách nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Během výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze eliminovat vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před výjezdem ze staveniště, zabránění úkapům provozních kapalin apod.). Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat zák.85/00 Sb. O likvidaci odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále zajišťovat jejich čistotu. Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především NV 7/0 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby. Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to především NV č. 59/006 Sb a zákona 09/006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN a zároveň vozidlům zdravotní služby. f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Rekonstrukce stávající polní cesty zlepší přístupnost k okolním pozemkům a jednotlivých místních částí a zvýší bezpečnost dopravního provozu.. Přehled výchozích podkladů a průzkumů Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby Tato projektová dokumentace je navržena jako jednostupňová pro účely DSP a DPS. Jako výchozí podklad pro zpracování projektové dokumentace byly předloženy podklady od investora.

5 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace Rekonstrukce a výstavba komunikace je v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami a územním plánem obce. c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady Pro samostatnou realizaci projektu byl zajištěn mapový podklad místa akce, který byl doplněn zaměřením stávajícího stavu, fotodokumentací a dále informacemi o existenci inženýrských sítí. d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) Z důvodu rekonstrukce stávající komunikace nebyly provedeny žádné dopravní průzkumy. V rámci předprojektové přípravy byla zpracována studie využitelnosti území, na jejímž základě je vypracována tato dokumentace. e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum Pro stavbu byl prováděn inženýrsko-geologické průzkum. f) diagnostický průzkum konstrukcí Diagnostický průzkum byl v rámci této stavby prováděn. V rámci předprojektové přípravy byly provedeny kopané sondy, jejichž výsledek byl zohledněn při návrhu konstrukčních skladeb. g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech S ohledem na charakter stavby nebyly ověřovány hydrometeorologické a hydrologické údaje. h) klimatologické údaje V rámci této stavby nebyly nutné žádné klimatologické údaje. 5

6 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně Tato stavba není kulturní památkou, není v památkové rezervaci ani v památkové zóně.. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) Členění stavby bylo provedeno v souladu s vyhláškou 6/008 Sb. přílohy 8. Stavba je není členěna na samostatné stavební objekty. 5. Podmínky realizace stavby a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na související stavby jiných stavebníků. b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Stavba bude zahájena přípravou staveniště případné mýcení náletových dřevin. Následně se budou provádět zemní práce sejmutí humózní zeminy v tl. 0,0 m, výkop pro zemní těleso, úpravu podloží. Po řádném provedení a stabilizování zemního tělesa budou pokládány konstrukční vrstvy vozovky a zpevněných ploch. Na závěr bude provedeno ohumusování v tl. 0,0 m a provedena výsadba nové zeleně a zatravnění. Časový postup prací si dodavatel upraví na základě svých technologií a technického vybavení. c) zajištění přístupu na stavbu Pro příjezd na staveniště bude využíváno především stávajících polních cest a ulice Malá Čeperka. d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Při realizaci stavby nejsou plánovány žádné objížďky či výluky dopravy. Dopravní omezení bude způsobeno vlastní realizací rekonstrukce polních cest, kdy na tyto nebude umožněn vjezd. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to především NV č.59/006sb a zákona 09/006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN a zároveň vozidlům zdravotní služby. 6

7 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka 6. Přehled budoucích vlastníků a správců a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat Stavební objekt polní cesty jsou ve vlastnictví a správy obce Čeperky. b) způsob užívání jednotlivých objektů Stavební objekt bude užíván zejména jako komunikace k propojení přilehlých zástaveb a ploch. 7. Předávání částí stavby do užívání a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby do užívání Jednotlivé části stavby lze po dokončení předat do předčasného užívání. b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby Zabezpečení dopravní obslužnosti okolních pozemků a staveb podél stavby. 8. Souhrnný technický popis stavby 8.. Pozemní komunikace - Situační řešení Rekonstrukce a výstavba polní cesty je navržena v k.ú. Čeperka. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesta se šterkopísčitým povrchem a z části zatravněné plochy, v místě výstavby nové cesty je uježděná zemina. Tato komunikace vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu, zejména výtluky a propady krajnice. Polní cesta slouží jako příjezdová cesta k okolním pozemkům a jako spojnice od místní části Malá Čeperka po hranici katastru Podůlšany 7

8 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Rekonstrukce začíná napojením na stávající polní u fotbalového hřiště před RD s č.p. 0 v místní části Malá Čeperka. Komunikace dále pokračuje k oboře, kde na ni navazuje výstavba nové polní cesty. Úsek je ukončen napojením na polní cestu na hranici katastru Podůlšany. Celková délka úseku činí, m, z toho je cca 0 m rekonstrukce stávající polní cesty a cca 88 m výstavba nové cesty. Polní cesty jsou vedeny v extravilánu. Polní cesty jsou kategorie P,5/0 a jsou navrženy jako hlavní, jednopruhové, obousměrné s návrhovou rychlostí 0 km/h. Šířka komunikací je navržena v šířce,50 m včetně oboustranné krajnice šíře 0,50 m. Krajnice bude ze štěrkodrti frakce 0- mm. Na polních cestách jsou navrženy výhybny délky 0 m a šířky,0 m s náběhy délky 6 m. Lomy jsou zaobleny poloměrem 0 m. Na začátku úseku je výhybna navržena v místě křížení polních cest na 0,0 km. Další výhybna je umístěna na 0,590 km a poslední výhybna je navržena na 0,990 km. Směrové řešení je tvořeno za začátku úseku přímou v délce,6 m, navazuje na ní prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,50 m, přímá délky 77,0 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,9 m, přímá délky 7,6 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,89 m, přímá délky,8 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,5 m, přímá délky,68 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R5=00,00 m, délky,56 m, přímá délky 7,78 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R6=0,00 m, délky 5,97 m, přímá délky 9,7 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R7=50,00 m, délky,8 m, přímá délky 5,56 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R8=500,00 m, délky 9,7 m, přímá délky 7,6 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R9=50,00 m, délky 5,95 m, přímá délky 6, m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R0=0,00 m, délky 0,6 m, přímá délky 7,7 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=50,00 m, délky 7,5 m a úsek je ukončen přímou délky 59,59 m. V místě oblouku R6 je vozovka rozšířena na,90 m, v místě oblouku R7 na,0 m, v místě oblouku R9 až po oblouk R0 na,90 m a místě oblouku R na,0 m. - Výškové řešení Niveleta navržené komunikace přibližně kopíruje stávající stav s drobnými výškovými úpravami z důvodu odvodnění vozovky. Příčný sklon komunikace je do,5%. Podélný sklon vozovky je minimálně 0,0 % a maximálně do,60%. Jsou zde použity tyto druhy výškových oblouků: 8

9 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka vypuklé (vrcholové) R=000 m a vyduté (údolnicové) R=000 m a R=000 m. U podélného sklonu menšího než % není nutno lomy nivelety zaoblovat (viz. 7.. ČSN ). Krátké přímkové sklony byly nahrazeny výškovým obloukem o větším poloměru. - Konstrukční skladby ploch Rekonstrukce polní cesty z asfaltového povrchu v místě štěrkového podkladu je navržena v konstrukční skladbě: - asfaltový beton ACO 50 mm - spojovací postřik 0,5 kg/m - obalované kamenivo ACP 6 50 mm - infiltrační postřik,5 kg/m - recyklace za studena 80 mm - stávající štěrkodrť ŠD mm celkem 50 mm Výstavba polní cesty z asfaltového povrchu v místě zeleně je navržena v konstrukční skladbě: - asfaltový beton ACO 50 mm - spojovací postřik 0,5 kg/m - obalované kamenivo ACP 6 50 mm - infiltrační postřik,5 kg/m - Podkladní vrstva z ŠCM 50 mm - Štěrkodrť ŠD mm - Zlepšení zeminy hydraulickými pojivy % 500 mm celkem 90 mm 8.. Mostní objekty a zdi a) výčet objektů a zdí b) základní charakteristiky jednotlivých objektů Mostní objekty a zdi se na stavbě nevyskytují. 8.. Odvodnění pozemní komunikace Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným spádem do okolních zelených ploch. Zemní plán nové komunikace je odvodněna do trativodu vyplněného kamenivem širokého 0,0 m a hlubokého 0,75 m. Drenážní roura bude PE-HD DN s perforací 0. 9

10 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 8.. Tunely, podzemní stavby a galerie V rámci této stavby se tunely, podzemní stavby a galerie nenachází Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony V rámci rekonstrukce se obslužná zařízení nenacházejí Vybavení pozemní komunikace a) záchytná bezpečnostní zařízení Tato stavba nevyžaduje použití žádných záchytných bezpečnostních zařízení. b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku Zůstane zachováno stávající dopravní značení. Veškeré dopravní značení je na výkrese Situace. c) veřejné osvětlení V rámci této stavby se veřejné osvětlení neřeší. d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace V dané lokalitě se nevyskytují žádné ochranné prvky ÚSES. Podél komunikace se nachází lesy zvláštního určení (0,60 km KÚ) a obora (0,50 km 0,0 km). Mezi těmito lesy a oborou je navržen interakční prvek v podobě výsadby listnatých stromů (0 ks). 0

11 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty musí být nejméně,50m (optimálně,50m). Odpovídající výška spodních větví koruny je,5 m až,0 m nad rovinou vozovky a nad obdělávanými sousedícími pozemky. e) clony a sítě proti oslnění V rámci této výstavby se clony a sítě proti oslnění nenachází Objekty ostatních skupin objektů V rámci výstavby se další objekty nevyskytují. 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Všechny výsledky provedených průzkumů a měření byly zahrnuty do projektové dokumentace. 0. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny a) rozsah dotčení b) podmínky pro zásah c) způsob ochrany nebo úprav d) vliv na stavebně technické řešení stavby V rámci stavby dochází pouze ke křížení inž. sítí a jejich ochranných pásem a to v případě vzdušného vedení VN. Úpravou budou respektovány rovněž poklopy splaškové kanalizace a přípojných šachet od jednotlivých objektů a poklopy vodovodu a plynovodu. Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci, popř. provést sondy. Při práci v blízkosti inženýrských sítí je nutné se držet pokynů správců těchto sítí. Poloha stavby se nenachází v záplavovém území vodního toku. Stavební objekt kopíruje podél lesa ochranné pásmo vodního zdroje. Stavební objekt prochází ochranným pásmem lesa. Od 0,0 km prochází stavba ložiskem nerostných surovin a chráněným ložiskovým uzemím.

12 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka. Zásah stavby do území a) bourací práce Bourací práce zahrnují zařezání a vybourání stávajícího živičného krytu v místech napojení polních cest na stávající již zrekonstruované komunikace. Jedná se zejména o napojení na stávající cestu na začátku úseku. b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada V rámci přípravných prací bude provedeno vykácení náletových dřevin. Podél komunikace se nachází lesy zvláštního určení (0,60 km KÚ) a obora (0,50 km 0,0 km). Mezi těmito lesy a oborou je navržen interakční prvek v podobě výsadby listnatých stromů (0 ks). c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Zemní práce spočívají ve výkopech stávající zpevněných ploch a přilehlých zelených ploch. Jedná se o výkopy v zeminách tř. těžitelnosti III v tl. cca od mm do úrovně zemní pláně navrhovaných ploch zejména v místech, kde se nenachází stávající vozovka. Část zemních prací je prováděna v ochranných pásmech podzemních rozvodů, nutno uvažovat se ztíženou vykopávkou (zákaz strojních výkopů). Na zemní pláni pod komunikací musí být nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef=5 MPa a poměr únosnosti Edef/Edef,5. Pokud tento parametr nebude splněn, bude se muset zemní pláň pravděpodobně zlepšit vápnem (popř. hydraulickými pojivy) do hloubky max. 50 cm nebo se bude muset provést výměna nevhodného podloží pod plání v tloušťce max. 50 cm vhodným materiálem. Po odkopu na zemní pláň doporučuji přizvat projektanta, aby navrhl jakou technologií se bude pokračovat. d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch V rámci konečných terénních úprav budou provedeny dosypávky zeminou za krajnici a plošná dosypávka zeminou v tl. cca 00 mm.

13 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Plochy dosypávek i plochy zeleně dotčené výstavbou budou v závěru prací urovnány a osety travní směsí. Pro dosypávky bude použita zemina z mezidepónie nebo dovezená vhodná humózní zemina. e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace V rámci stavby nedojde k záboru ZPF. f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba jen prochází ochranným pásmem lesa. g) zásah do jiných pozemků Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí. Stavba bude realizování na pozemcích v k.ú. Čeperka. Parcelní číslo Druh pozemku 6 Ostatní plocha 005 Ostatní plocha Výměra (m) Zábor stavbou (m) Vlastník Obec Čeperka, B. Němcové, Čeperka, Obec Čeperka, B. Němcové, Čeperka, 5 5 h) vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků Nedojde ke změnám dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.. Nároky stavby na zdroje a její potřeby a) všechny druhy energií Elektrická energie v době výstavby bude odebírána z odběrných míst, které určí provozovatel energetické sítě. Jedná se o napojení zařízení staveniště, kde budou mimo jiné situovány provozy závislé na elektrické energii. Dále budou napojena i podružná zařízení staveniště. Jednotlivá pracovní

14 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka místa mohou být vybavena přenosnými agregáty pro výrobu elektrické energie. Množství odběru ani požadovaný počet přípojných míst není v tomto stupni projektové dokumentace znám. b) telekomunikace Stavba nevyžaduje připojení na sdělovací zařízení. c) vodní hospodářství Po dobu výstavby bude odběr vody záviset mimo jiné na počtu pracovníků na stavbě a rychlosti stavebních prací. Tento počet není v současném stavu projektu znám. Pro provozní účely bude použita voda technologická, která bude spotřebovávána pro: kropení staveništních komunikací proti nadměrnému prášení a na očistu stavebních strojů a vozidel. Voda pro hygienické potřeby bude během stavby zajišťována obvyklými prostředky (dovoz balené vody, cisterny, případné napojení na stávající rozvod vody). Pro dopravu vody bude určující i charakter zařízení staveniště. d) připojení na dopravní infrastrukturu Stavba je rozčleněna na tři stavební objekty. Rekonstrukce začíná napojením na stávající polní u fotbalového hřiště před RD s č.p. 0 v místní části Malá Čeperka. Komunikace dále pokračuje k oboře, kde na ni navazuje výstavba nové polní cesty. Úsek je ukončen napojením na polní cestu na hranici katastru Podůlšany. e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu Navržená stavba nebude zdrojem pro splaškové odpadní vody. Bude ovšem významným prvkem pro odvod dešťových vod. Tyto dešťové vody budou svedeny příčným a podélným spádem do okolních zelených ploch. f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) rekonstruovat přímo na místě.

15 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Druh odpadů, nakládání s nimi a způsob likvidace je popsán v kapitole odstavci f.. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí a) ochrana krajiny a přírody Stavba nemá vliv na životní prostředí a podle zákona č. 00/00 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů nepodléhá zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona. ŽP nebude vlastní stavbou nijak dotčeno. Podle ustanovení 66 zák. č. 50/978 Sb. je třeba při stavbě vytvořit podmínky odpovídající zájmům ŽP. Investor a dodavatel stavby musí dbát zejména na: - snížení prašnosti včasným čištěním vozovek - zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů - ochranu před znečištěním zejména ropnými produkty, nesmí dojít ke znečištění spodních vod b) hluk Výstavbou komunikací nedojde ke zhoršení stávajících hodnot. Protihluková opatření nejsou navržena. Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především NV 7/0 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby. c) emise z dopravy Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stavba stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce. Vzhledem ke krátkodobosti nelze její vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 5

16 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do stávajících příkopů. e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to především NV č.59/006 Sb. a zákona 09/006 Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN a zároveň vozidlům zdravotní služby. f) nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 8/00 Sb.) Stavební a demoliční odpady Č. odpadu 7050 zemina a kamení neuvedené pod kódem 7050 Název odpadu výkopová zemina Původ inženýrské stavby Kategorie odpadu O ostatní odpad Místo uložení skládka do 0 km Stavební a demoliční odpady Č. odpadu 700 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 700 Název odpadu odstranění komunikace Původ inženýrské stavby Kategorie odpadu O ostatní odpad Místo uložení recyklace nebo skládka do 0 km Stavební a demoliční odpady Č. odpadu 700 beton Název odpadu odstranění komunikace Původ inženýrské stavby Kategorie odpadu O ostatní odpad Místo uložení recyklace nebo skládka do 0 km 6

17 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to, že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 85/00 Sb. a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí dokumentace předkládané ke kolaudaci. Doporučená místa likvidace, ukládání odpadů: skládka komunálního odpadu. Se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavební činnosti, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se nenakládá jako s odpadem dle zák. č. 85/00 Sb. Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem tak, jak to ukládá vyhláška 68/009 Sb. Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů strojních mechanismů při přerušení prací. Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením (upozornění na práce podél komunikace). Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do prostoru stavební činnosti.. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti a) mechanická odolnost a stabilita Navržené řešení povrchu a konstrukce polních cest zajistí odpovídající odolnost pro danou dopravní zátěž. 7

18 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka b) požární bezpečnost Při realizaci stavby zůstanou všechny přístupy a příjezdy k přilehlým nemovitostem průjezdné a přístupné pro zásah požární ochrany dle ČSN c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Stavba nemá zásadních negativních vlivů na životní prostřední a není v rozporu se základními hygienickými předpisy. Plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. d) ochrana proti hluku Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou nově určeny nařízením vlády č.7/0sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. Tato stavba nevyžaduje žádnou ochranu proti hluku. e) bezpečnost při užívání Stavba svým charakterem (liniová stavba) nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. Komunikace jsou navrženy dle příslušných norem a vyhlášek. Uživatelé, účastníci silničního provozu, chodci, cyklisti se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. Komunikace je navržena v souladu s platnými předpisy a normami, jejíchž dodržení přispívá k zajištění bezpečnosti provozu. Návrhové prvky komunikací splňují požadavky na návrh bezpečné komunikace. f) úspora energie a ochrana tepla Stavba nemá nárok na tepelnou energii. 8

19 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka 5. Další požadavky Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení a) užitných vlastností stavby Rekonstrukcí polních cest se zlepší přístupnost k okolním pozemkům a staveb. b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 68/009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 98/009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí Stavební pozemky, na kterých bude stavba prováděna se nenachází v poddolovaném území, nejsou zde žádné bludné proudy ani agresivní podzemní vody. Stavba se nenachází v záplavovém území. d) splnění požadavků dotčených orgánů Řešený projekt byl vypracován v souladu s příslušnými vyhláškami, normami, TP a byl upraven na základě požadavků dotčených orgánů a správců sítí. Tento předpoklad zpracovatele bude v průběhu projednávání projektu u správců sítí a účastníků řízení před vydáním stavebního povolení potvrzen. Zpracoval : Ing. Tomáš Ruth 9

20 MÍSTO STAVBY MÍSTO STAVBY

21 0, ,00 00 R=00,0 m Do 0, , ,0 00 0, , , , ,0 00 0, Do t TK 0,0 6 t KT 0,06 76 TK5 0, 79 R5=00,0 m K5T 0,6 5 HRANICE LESA HRANICE LESA 5 OP LESA - 50 m 0, , , , ,0 00 0,0 00 TK 0, 86 R=00,0 m t Do KT 0,55 5 0,60 00 TK 0,8 79 R=00,0 m t Do KT 0,97 68 OP LESA - 50 m TK 0,8 86 0,0 00 R=00,0 m t Do 0,0 00 KT 0,0 0,60 00 TK6 0,0 0,0 00 t Do R6=0,0 m 0,0 00 K6T 0,57 0 0,60 00 OP LESA - 50 m 0,80 00 TK0 0,95 08 Do R0=0,0m t K0 0,97 TK,07 R=50,0 m Do t KT,06 7 OP LESA - 50 m,0 00 UV, , , , , OP LESA - 50 m TK7 0,606 8 Do t R7 = 50,0 m 0, , TK8 0,79 58 HRANICE LESA 0, t Do 0,80 00 R8=500,0 m K8T 0,8 75 0, , , TK9 0,88 0 R9=50,0 m t Do 0,90 00 K9T 0, , , ,980 00,000 00,00 00,00 00 HRANICE LESA,060 00, K7T 0,60 0 0, , , , , , ,60 00 HRANICE LESA 0, ,660 00

22 5

23 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty v k. ú. Čeperka : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby : Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice C.. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 7/0 Vedoucí projekce : Zuzana Kuchařová Vypracoval : Ing. Tomáš Ruth Datum : 6/0

24 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka a) identifikační údaje objektu C.. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : Místo stavby : Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Čeperka Kraj : Pardubický Investor : Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pardubice, B. Němcové, 50 0 Pardubice - Zelené Předměstí IČ: Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Charakter st. : inženýrská dopravní Zpracovatel : NELL PROJEKT s. r. o. (adresa) Plesníkova 5559, Zlín Ing. Karel Kuchař autorizovaný ing. v oboru dopravní stavby, č. autorizace 099 b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení - Situační řešení Rekonstrukce a výstavba polní cesty je navržena v k.ú. Čeperka. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesta se šterkopísčitým povrchem a z části zatravněné plochy, v místě výstavby nové cesty je uježděná zemina. Tato komunikace vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu, zejména výtluky a propady krajnice. Polní cesta slouží jako příjezdová cesta k okolním pozemkům a jako spojnice od místní části Malá Čeperka po hranici katastru Podůlšany Rekonstrukce začíná napojením na stávající polní u fotbalového hřiště před RD s č.p. 0 v místní části Malá Čeperka. Komunikace dále pokračuje k oboře, kde na ni navazuje výstavba nové polní cesty. Úsek je ukončen napojením na polní cestu na hranici katastru Podůlšany. Celková délka úseku činí, m, z toho je cca 0 m rekonstrukce stávající polní cesty a cca 88 m výstavba nové cesty. Polní cesty jsou vedeny v extravilánu.

25 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Polní cesty jsou kategorie P,5/0 a jsou navrženy jako hlavní, jednopruhové, obousměrné s návrhovou rychlostí 0 km/h. Šířka komunikací je navržena v šířce,50 m včetně oboustranné krajnice šíře 0,50 m. Krajnice bude ze štěrkodrti frakce 0- mm. Na polních cestách jsou navrženy výhybny délky 0 m a šířky,0 m s náběhy délky 6 m. Lomy jsou zaobleny poloměrem 0 m. Na začátku úseku je výhybna navržena v místě křížení polních cest na 0,0 km. Další výhybna je umístěna na 0,590 km a poslední výhybna je navržena na 0,990 km. Směrové řešení je tvořeno za začátku úseku přímou v délce,6 m, navazuje na ní prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,50 m, přímá délky 77,0 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,9 m, přímá délky 7,6 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,89 m, přímá délky,8 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=00,00 m, délky,5 m, přímá délky,68 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R5=00,00 m, délky,56 m, přímá délky 7,78 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R6=0,00 m, délky 5,97 m, přímá délky 9,7 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R7=50,00 m, délky,8 m, přímá délky 5,56 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R8=500,00 m, délky 9,7 m, přímá délky 7,6 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R9=50,00 m, délky 5,95 m, přímá délky 6, m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R0=0,00 m, délky 0,6 m, přímá délky 7,7 m, prostý kružnicový oblouk o poloměru R=50,00 m, délky 7,5 m a úsek je ukončen přímou délky 59,59 m. V místě oblouku R6 je vozovka rozšířena na,90 m, v místě oblouku R7 na,0 m, v místě oblouku R9 až po oblouk R0 na,90 m a místě oblouku R na,0 m. - Výškové řešení Niveleta navržené komunikace přibližně kopíruje stávající stav s drobnými výškovými úpravami z důvodu odvodnění vozovky. Příčný sklon komunikace je do,5%. Podélný sklon vozovky je minimálně 0,0 % a maximálně do,60%. Jsou zde použity tyto druhy výškových oblouků: vypuklé (vrcholové) R=000 m a vyduté (údolnicové) R=000 m a R=000 m. U podélného sklonu menšího než % není nutno lomy nivelety zaoblovat (viz. 7.. ČSN ). Krátké přímkové sklony byly nahrazeny výškovým obloukem o větším poloměru. c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci Všechny výsledky provedených průzkumů a měření byly zahrnuty do projektové dokumentace.

26 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Stavba není členěna na samostatné stavební objekty. e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů - Konstrukční skladby ploch Rekonstrukce polní cesty z asfaltového povrchu v místě štěrkového podkladu je navržena v konstrukční skladbě: - asfaltový beton ACO 50 mm - spojovací postřik 0,5 kg/m - obalované kamenivo ACP 6 50 mm - infiltrační postřik,5 kg/m - recyklace za studena 80 mm - stávající štěrkodrť ŠD mm celkem 50 mm Výstavba polní cesty z asfaltového povrchu v místě zeleně je navržena v konstrukční skladbě: - asfaltový beton ACO 50 mm - spojovací postřik 0,5 kg/m - obalované kamenivo ACP 6 50 mm - infiltrační postřik,5 kg/m - Podkladní vrstva z ŠCM 50 mm - Štěrkodrť ŠD mm - Zlepšení zeminy hydraulickými pojivy % 500 mm celkem 90 mm f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným spádem do okolních zelených ploch. Zemní plán nové komunikace je odvodněna do trativodu vyplněného kamenivem širokého 0,0 m a hlubokého 0,75 m. Drenážní roura bude PE-HD DN s perforací 0. Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

27 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku Zůstane zachováno stávající dopravní značení. Veškeré dopravní značení je na výkrese Situace. h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat vyhl.85/00sb O likvidaci odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále zajišťovat jejich čistotu. Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především NV 7/0 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby. Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to především NV č.59/006 Sb. a zákona 09/006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN a zároveň vozidlům zdravotní služby. i) vazba na případné technologické vybavení Neobsazeno j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů Navržené řešení povrchu a konstrukce vozovky a odstavných ploch zajistí odpovídající odolnost pro danou dopravní zátěž. 5

28 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 68/009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 98/009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zpracoval : Ing. Tomáš Ruth 6

29 0, , , , , , , , ,0 00 0,0 00 Do TK 0,0 6 R=00,0 m Do t KT 0,06 76 TK5 0, 79 R5=00,0 m t K5T 0,6 5 HRANICE LESA HRANICE LESA 5 UV 0, , , , , ,0 00 0,0 00 TK 0, 86 R=00,0 m t Do KT 0,55 5 TK 0,8 79 R=00,0 m t Do KT 0,97 68 OP LESA - 50 m TK 0,8 86 0,0 00 R=00,0 m t Do 0,0 00 KT 0,0 0,60 00 TK6 0,0 0,0 00 Do t R6=0,0 m 0,0 00 K6T 0,57 0 0,60 00 OP LESA - 50 m 0,80 00

30 0, Do OP LESA - 50 m R7 = 50,0 m t K7T 0,60 0 UV 0, ,00 00 HRANICE LESA 5 0,0 00 R6=0,0 m 0,0 00 K6T 0,57 0 0,60 00 OP LESA - 50 m 0, , , , , , , TK7 0, , ,60 00 HRANICE LESA TK6 0,0 t Do 0, ,60 00

31 0, , , OP LESA - 50 m Do t Do UV TK7 0, ,60 00 R7 = 50,0 m HRANICE LESA K7T 0,60 0 0, , , , , , , , HRANICE LESA TK8 0, , R8=500,0 m t Do 0,80 00 K8T 0,8 75 TK9 0,88 0 t Do 0, R9=50,0 m 0,90 00 K9T 0, ,90 00 TK0 0, , R0=0,0m t K0 0,97 TK,07 R=50,0 m Do t KT,06 7 OP LESA - 50 m,0 00, ,980 00,000 00,00 00,00 00 HRANICE LESA,080 00,060 00

32

33 REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA POLNÍ CESTY C V K. Ú. ČEPERKA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ :50 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ :50 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ :50

34 REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA POLNÍ CESTY C V K. Ú. ČEPERKA CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY :00

35 5

36 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty v k. ú. Čeperka : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby : Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice E.. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Zakázkové číslo : 7/0 Vedoucí projekce : Zuzana Kuchařová Vypracoval : Ing. Tomáš Ruth Datum : 6/0

37 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka E.. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Předmětem této projektové dokumentace je řešení rekonstrukce stávající části polní cesty C a výstavba části nové v k.ú. Čeperka. Území se nachází cca 0 km severně od města Pardubice směrem na Hradec Králové. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesta se šterkopísčitým povrchem a z části zatravněné plochy, v místě výstavby nové cesty je uježděná zemina. Tato komunikace vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu, zejména výtluky a propady krajnice. Polní cesta slouží jako příjezdová cesta k okolním pozemkům a jako spojnice od místní části Malá Čeperka po hranici katastru Podůlšany Rekonstrukce začíná napojením na stávající polní u fotbalového hřiště před RD s č.p. 0 v místní části Malá Čeperka. Komunikace dále pokračuje k oboře, kde na ni navazuje výstavba nové polní cesty. Úsek je ukončen napojením na polní cestu na hranici katastru Podůlšany. Celková délka úseku činí, m, z toho je cca 0 m rekonstrukce stávající polní cesty a cca 88 m výstavba nové cesty. Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny stávajících příkopů a vodotečí. Pro zprovoznění navrhované dešťové kanalizace bude dešťová voda odváděna touto kanalizací. b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel Obvod staveniště je zakreslen do výkresu E.. SITUACE ZOV. c) zásady návrhu zařízení staveniště Zařízení staveniště pro provádění stavby bude dohodnuto se zadavatel stavby. Bude zde umístěn hlavní sklad materiálu a vybudováno pro pracovníky hygienické zázemí ve smyslu hyg. Předpisu 9/978 a směrnice 6 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

38 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka d) návrh postupu výstavby Vzhledem k rozsahu stavby se nepočítá s její realizací na etapy. Po celou dobu výstavby bude nutné zachovat přístup pro dopravní obsluhu zejména pro místní obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). Popis postupu výstavby:. Odkop zeminy na úroveň zemní pláně. Zlepšení zeminy. Provedení drenáží. Provedení konstrukčních vrstev 5. Pokládka konstrukčních vrstev 6. Pokládka asfaltových vrstev 7. Terénní úpravy Navrhovaný postup je doporučením pro zhotovitele. Skutečný postup výstavby bude plně v kompetenci vybraného zhotovitele na základě termínu dokončení stavby a zvoleného harmonogramu stavebních prací. e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) Oprava komunikace je řešen jako jediný objekt. Jednotlivé části stavby lze po dokončení předat do předčasného užívání. f) možné napojení na zdroje Pro realizaci stavby nebudou zřizovány trvalé nové přípojky energií. Voda pro potřeby stavby bude po dohodě s provozovatelem odebírána z místních vodovodních řádů (ze stávajících hydrantů), případně převážena na staveniště v mobilních nádržích. K zabezpečení elektrické energie k provádění stavby budou použity elektrocentrály popř. připojení na distribuční síť.

39 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka g) možnosti nakládání s odpady z výstavby V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 8/00 Sb.) Stavební a demoliční odpady Č. odpadu 7050 zemina a kamení neuvedené pod kódem 7050 Název odpadu výkopová zemina Původ inženýrské stavby Kategorie odpadu O ostatní odpad Místo uložení skládka do 0 km Stavební a demoliční odpady Č. odpadu 700 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 700 Název odpadu odstranění komunikace Původ inženýrské stavby Kategorie odpadu O ostatní odpad Místo uložení recyklace nebo skládka do 0 km Stavební a demoliční odpady Č. odpadu 700 beton Název odpadu odstranění komunikace Původ inženýrské stavby Kategorie odpadu O ostatní odpad Místo uložení recyklace nebo skládka do 0 km Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to, že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 85/00 Sb. a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí dokumentace předkládané ke kolaudaci. Doporučená místa likvidace, ukládání odpadů: skládka komunálního odpadu. Se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavební činnosti, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se nenakládá jako s odpadem dle zák. č. 85/00 Sb.

40 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem tak, jak to ukládá vyhláška 68/009 Sb. Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů strojních mechanismů při přerušení prací. Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením (upozornění na práce podél komunikace). Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do prostoru stavební činnosti. h) přístupy na staveniště Přístup na staveniště je bezproblémově zajištěn ze sítě veřejných (státních, krajských a místních) komunikací. i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí Staveniště nelze oplocovat s ohledem na potřebu průběžně zajišťovat obslužný provoz k okolním pozemkům. Proto dílčí regulační omezení dopravy a pěšího provozu bude řešeno mobilními zábranami. Tyto zábrany budou využívány zejména při výkopových pracích. Zábranami budou jednak ochráněni pracovníci dodavatele před obslužným automobilovým provozem a dále automobilový a pěší provoz před kolizí s prováděnými pracemi. Zábrany budou opatřeny reflexními odrazkami a v noci musí být osvětleny. j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které požadují bezpečnostní opatření Stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, podmínky pro provádění stavby. Dále se upozorňuje na práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a nutnosti dodržovat bezpečnostní opatření stanovená příslušnými předpisy a dodržování podmínek stanovených majiteli jednotlivých sítí. 5

41 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka Výkopy je nutno pažit souvisle od hloubky max., m pažením příložným dimenzovaným na zatížení zemním tlakem. k) návrh řešení dopravy během výstavby Realizace stavby nebude mít vliv na omezení dopravy na krajských silnicích II. a III. tříd. Po celou dobu výstavby bude nutné zachovat přístup po místní komunikaci pro dopravní obsluhu zejména pro místní obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). Stavební práce na komunikaci budou označeny přechodným dopravním značením. Jedná se zejména o značení informující o provádění stavebních prací na komunikaci. l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, zejména pak zákon č. 09/006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 59/006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Před zahájením výkopových prací je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a jejich řádné vyznačení na povrchu. Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, musí se zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se mohou provádět jen se souhlasem jejich správců. Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: - ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce) - povinnost dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) 6

42 Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka - povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu zodpovědného pracovníka) - označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky ČSN ISO 86) - osvětlení - vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu) - zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje atd.), pažení (dodržování šířky rýhy..) Zpracoval : Ing. Tomáš Ruth 7

43 HRANICE LESA HRANICE LESA OP LESA - 50 m 5 OP LESA - 50 m UV OP LESA - 50 m OP LESA - 50 m HRANICE LESA OP LESA - 50 m HRANICE LESA HRANICE LESA

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci : Dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice UDIMO,

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY RGANIZACE VÝSTAVBY 1.Identifikační údaje o stavbě : A. značení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: DSP,

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1/10 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 1.1 Identifikační údaje... 3 1.2 Údaje o umístění stavby... 3 1.3 Základní údaje o stavbě...

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více