Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová"

Transkript

1 Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová CARGO Slovakia, a.s. Úvod Pracovnoprávnymi predpismi sa na účely pracovnoprávnych vzťahov rozumejú predovšetkým: Zákonník práce, ďalšie pracovnoprávne predpisy (upravujúce pracovnoprávne vzťahy napr. pri výkone prác vo verejnom záujme, pri výkone štátnej služby), mzdové predpisy a právne normy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež predpisy o zamestnanosti. Jedným z hlavných prameňov pracovnoprávnych vzťahov je Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) a Listina základných práv a slobôd, ktoré sú súčasťou ústavného poriadku Slovenskej republiky. Ďalšími prameňmi pracovnoprávnych vzťahov sú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách ratifikované Slovenkou republikou a vyhlásené v Zbierke zákonov. Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce, ktoré vykonávajú výlučne fyzické osoby pre právnické alebo fyzické osoby (majúce status zamestnávateľa) a tiež upravuje kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Predmetom úpravy ZP sú pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú najskôr od momentu uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pod pojmom individuálne pracovnoprávne vzťahy chápe ZP právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom ako individuálnymi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu. Pod kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi ZP chápe vzťahy, v ktorých aspoň na jednej strane vystupuje kolektívny právny subjekt (napr. zástupcovia zamestnancov). V ZP je upravená iba časť týchto vzťahov, podstatná časť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je upravená v zákone o kolektívnom vyjednávaní. (z. č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Zásadné myšlienky, ktoré vyjadrujú základné princípy právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, sú vyjadrené v Základných zásadách Zákonníka práce. Ide o 11 zásad, ktoré vychádzajú najmä z článkov 35 až 38 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorých sú zakotvené základné a neodňateľné práva občana vrátane práva na prácu, slobodnú voľbu povolania, práva na slobodné podnikanie a inú zárobkovú činnosť a ďalšie práva, ktoré vznikajú pri výkone pracovnoprávnych vzťahov (kolektívne pracovnoprávne vzťahy právo kolektívne vyjednávať, právo združovať sa na ochranu svojich záujmov). Do základných zásad a následne aj do celej právnej úpravy pracovných vzťahov sú premietnuté aj ustanovenia dohovorov MOP (Medzinárodná organizácia práce), predovšetkým tých, ktoré SR ratifikovala a tiež smerníc Európskej únie. 1. Zákonník práce a jeho zmeny v uplynulom období V súčasnosti platí v slovenskom právnom poriadku Zákonník práce, ktorý verejnosť pracujúca s normami pracovného práva pozná ako Magvašiho zákonník. Tento zákon bol uverejnený v zbierke zákonov v roku 2001 pod číslom 311/2001, avšak jeho účinnosť bola 106

2 posunutá na 1. apríl Obdobie medzi vyhlásením v Zbierke zákonov SR a nadobudnutím jeho účinnosť sa malo využiť na oboznámenie celej širokej verejnosti s touto právnou normou a jej uvedením do života. Pred týmto dátumom platil v právnom poriadku SR (a predtým aj v celej ČSFR) zákon č. 65/1965 Zb., ktorý bol počas svojej účinnosti 35 krát novelizovaný a popri ňom platili desiatky ďalších právnych noriem, ktorými sa tento zákon vykonával (vládne nariadenia, vyhlášky ministerstiev) a zákony upravujúce konkrétne situácie: zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku, zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru, zákon upravujúci vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi spolu 25 právnych predpisov, ktoré boli prijatím z. č. 311/2001 Z. z. zrušené. Zákon č. 311/2001 Z. z. bol do dnešných dní 14 krát novelizovaný, z toho 2x pomerne rozsiahlymi úpravami. Za najrozsiahlejšiu novelu sa považuje tzv. Kaníkova novela, ktorá priniesla cca 120 zmien. (z. č. 210/2003 Z. z.) a od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť z. č 348/2007 Z. z. vo verejnosti známy ako Tomanovej novela. Je nepopierateľným faktom, že aktuálna politická situácia na Slovensku ovplyvňuje vývoj pracovnoprávnej legislatívy (a nielen jej) a nová kvalita základnej pracovnoprávnej normy akou ZP nepochybne je, je poznačená tým, kto riadi rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s pracovnoprávnymi predpismi je potrebné spomenúť existenciu ďalších dôležitých právnych noriem a to: Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (z. č. 124/2006 Z. z.) Zákon o inšpekcii práce (z. č. 125/2006 Z. z.) a Zákon o verejnom zdravotníctve (z. č. 126/2006 Z.z.). 1.1 Na čo a komu slúži zákonník práce? Tak ako každá iná oblasť nášho života, aj vzťahy v práci musia byť upravené určitými pravidlami, normami, aby nedochádzalo k svojvoľnému výkonu práv a rôznemu výkladu povinností, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. Tieto normy majú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky a vzťahujú sa na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov. Kto sa považuje za zamestnávateľa je definované v 7 ZP a definícia pojmu zamestnanec je obsiahnutá v 11 ZP. Keďže pracovný pomer (ako druh zmluvného vzťahu) je založený na princípe podriadenosti a nadriadenosti, teda jeden účastník tohto zmluvného vzťahu (zamestnávateľ) vydáva pokyny na realizáciu nejakých úloh a druhý (zamestnanec) je povinný tieto úlohy plniť a vykonávať prácu podľa príkazov za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, je pochopiteľné, že zamestnávateľ má uložených viac povinností pri realizácii pracovnoprávneho vzťahu a naopak, zamestnanec požíva väčšiu právnu ochranu. Nie každá situácia sa dá obsiahnuť vo všeobecne záväznom právnom predpise a tiež ZP nerieši všetky udalosti, ktoré môžu pri výkone pracovnoprávnych vzťahov vzniknúť. Preto pri jeho aplikácii je potrebné poznať aj príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a tam, kde v ZP chýba konkrétna právna úprava, je potrebné použiť Občiansky zákonník (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka). Filozofia ZP je obsiahnutá v základných zásadách, ktoré sú rozpracované do 11 článkov (do ich bolo 10). V týchto základných zásadách sú v súlade s Ústavou SR podrobnejšie rozpracované garantované práva občanov na prácu, na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, právo podnikať a vykonávať zárobkovú činnosť. Zákon tiež zabezpečuje zamestnancom právo na odmenu za vykonanú prácu, ktorá je dostatočná na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň, ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu, proti 107

3 diskriminácii podľa pohlavia, rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, vierovyznania, politického zmýšľania, odborovej činnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zákon ďalej garantuje zamestnancom ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, právo slobodne sa združovať na ochranu svojich sociálnych a hospodárskych záujmov, právo na kolektívne vyjednávanie, právo na informácie, právo na rovnaké zaobchádzanie. V základných zásadách sú tiež obsiahnuté základné povinnosti zamestnávateľov robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov v práci, povinnosť poskytovať zvýšenú ochranu mladistvým, tehotným ženám a zamestnancom na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ďalej povinnosť rešpektovať súkromie zamestnanca a konkrétne ustanovenia obsahujúce zákaz zhromažďovať také údaje o zamestnancoch, ktoré nesúvisia s výkonom práce. Zákonník práce je potrebné chápať ako zákon miním, čo znamená, že garantuje minimálne nároky zamestnancov (minimálna mzda, základná výmera dovolenky, odstupné pri skončení pracovného pomeru a pod) a maxím (napr. maximálnu dĺžku pracovnej zmeny, týždenného pracovného času, maximálny limit nadčasovej práce, pohotovosti na pracovisku atď.). Jedným z hlavných princípov ZP je, ako sme už spomenuli, princíp nadriadenosti a podriadenosti, čo znamená, že na rozdiel od iných typov zmlúv, napr. v obchodnom alebo občianskom zákonníku, kde majú obe strany rovnaké postavenie, v pracovnoprávnom zmluvnom vzťahu nie sú obe strany rovnocenné, pretože jeden pokyny vydáva a druhý podľa nich vykonáva prácu a má obmedzené možnosti brániť sa, ak sú tieto príkazy napríklad nad rámec dohodnutého obsahu pracovnej zmluvy. Z tohto pohľadu je aj potrebné chápať iniciatívu, ktorú vyvinuli zástupcovia zamestnancov (odborári) pri ostatnej novele ZP, kde sa snažili dostať do zákonnej úpravy čo najviac ustanovení, ktoré by chránili slabší článok vo vzťahu zamestnávateľ zamestnanec. Je nesporné, že zraniteľnejším v tomto vzťahu je zamestnanec a preto požíva väčšiu právnu ochranu ako zamestnávateľ. Na vyjadrenie myšlienok o posilnení práv zástupcov zamestnancov (najmä odborových orgánov) nemáme v tomto príspevku priestor, preto sa obmedzíme na konštatovanie, že ostatná novela rozšírila ich práva a zastabilizovala ich pôsobenie u zamestnávateľov, ktorí sú povinní vytvárať im podmienky pre ich pôsobenie (poskytovanie pracovného voľna, bezplatné poskytovanie miestnosti pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť s nevyhnutným vybavením, ako aj hradenie nákladov spojených s ich údržbou). Poznámka: pod pojmom zástupcovia zamestnancov nechápeme iba odborový orgán, ale aj zástupcov zamestnancov pre BOZP a zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka. 2. Štruktúra zákonníka práce Okrem 11 základných zásad ZP obsahuje všeobecné ustanovenia a osobitné ustanovenia rozdelené systematicky do 11 častí a v konkrétnych ustanoveniach sú definované práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone závislej činnosti. Prvá časť Všeobecné ustanovenia Druhá časť Pracovný pomer Tretia časť Pracovný čas a doba odpočinku Štvrtá časť Mzda a priemerný zárobok Piata časť Prekážky v práci Šiesta časť Ochrana práce Siedma časť Podniková sociálna politika Ôsma časť Náhrada škody 108

4 Deviata časť Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Desiata časť Kolektívne pracovnoprávne vzťahy Jedenásta časť Prechodné a záverečné ustanovenia Prvá časť obsahuje všeobecné ustanovenia ako je definícia závislej práce, vysvetľuje pojmy zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov, určuje, ako postupovať pri riešení sporov vzniknutých v rámci pracovného pomeru, pri prechode práv a povinností z pracovných právnych vzťahov, podrobne rieši otázku doručovania písomností a obsahuje výklad niektorých pojmov (napr. kto sa považuje za osamelého zamestnanca, za mladistvého zamestnanca, kto je zákonný zástupca mladistvého, kto sa považuje sa rodinného príslušníka, ďalej obsahuje definíciu tehotnej a dojčiacej zamestnankyne pre účely tohto zákona a tiež zamestnanca so zdravotným postihnutím). ZP vo všeobecnej časti upravuje iba niektoré ustanovenia, ktoré sú špecifické pre oblasť pracovného práva. V ostatných ustanoveniach, kde chýba konkrétna právna úprava, platí subsidiárne (podporne) pôsobnosť Občianskeho zákonníka, čo znamená, že pri aplikácii ZP je potrebné používať aj Občiansky zákonník, napr. úprava neplatnosti právnych úkonov. V druhej časti je v 41 až 84 riešené všetko o vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru a tiež o povinnostiach zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Tretia časť v 85 až 117 obsahuje úpravu pracovného času a doby odpočinku, pracovnej pohotovosti, práce nadčas, nočnej práce a dovolenky. V štvrtej časti až 135 je upravené všetko, čo súvisí s odmeňovaním za prácu, je tu uvedená definícia mzdy, minimálne mzdové nároky, minimálne nároky za prácu nadčas, prácu v noci, kompenzácie za sťažený výkon práce, mzda a náhrad mzdy za sviatok a tiež definícia priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Piata časť od 136 po 145 upravuje situácie, kedy zamestnanec nemôže vykonávať prácu z rôznych dôvodov a zamestnávateľ je povinný takúto neprítomnosť v práci ospravedlniť a poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, alebo iba ospravedlniť bez náhrady mzdy. V tejto časti sú upravené aj prekážky v práci na strane zamestnávateľa, to znamená situácie, kedy zamestnávateľ z objektívnych príčin nemôže zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy. V šiestej časti sú 146 až 150 definované povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov a upravený je tu spôsob kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov jednak zo strany odborových orgánov a tiež inšpekciou práce. Z. č. 125/2006 Z. z.. V tejto časti bola niekedy upravená aj problematika ochrany práce BOZP, ktorá však bola neskôr riešená samostatným zákonom a dnes je upravená z. č. 124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 Z. z. Siedma časť v 151 až 176 obsahuje úpravu pracovných a životných podmienok zamestnancov od otázky stravovania, vzdelávania zamestnancov, ich zabezpečenia pri dočasnej práceneschopnosti cez pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti, upravuje podmienky výkonu práce pre určité kategórie zamestnancov, ktoré priamo zo zákona požívajú určitú zvýšenú ochranu matky, tehotné a dojčiace ženy a mladiství. V ôsmej časti až sú podrobne upravené otázky náhrady škody vznikajúcej pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním. Ide o otázky zodpovednosti zamestnanca sa škodu pri výkone povolania (napr. za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, za stratu zverených predmetov a iné škody, ktoré porušením pracovných povinností môžu vzniknúť.) Tiež je tu upravená zodpovednosť zamestnávateľa voči zamestnancovi napr. zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. a ďalšie situácie, kedy zamestnávateľ má povinnosť nahradiť zamestnancovi škodu. 109

5 Deviata časť upravuje podmienky výkonu práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru až 228a. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti, ktorá bola ostatnou novelou vrátená do Zákonníka práce. V desiatej časti sú v 229 až 250 riešené otázky účasti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, zástupcov zamestnancov, podmienky pôsobenia odborových organizácii u zamestnávateľov, ich práva a povinnosti a rovnako povinnosti zamestnávateľa voči nim pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Jedenásta časť obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia až 256. Pre obmedzený rozsah tohto príspevku sa nemôžeme podrobne venovať všetkým častiam ZP a preto sa budeme venovať aspoň v praxi najrozšírenejším udalostiam, z ktorých zamestnancom vyplývajú práva a povinnosti a to je vznik, zmena a zánik pracovného pomeru a všetko čo s tým súvisí. V závere spomenieme aspoň niektoré najpodstatnejšie zmeny oproti úprave platnej do Prehľad najdôležitejších ustanovení ZP 2.1 Pracovný pomer Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, ktorého právna úprava predstavuje jadro pracovného práva. Obsahom pracovného pomeru je súbor práv na strane jedného účastníka a im zodpovedajúcich povinností na strane druhého účastníka. Zamestnávateľa (ako jeden z účastníkov tohto zmluvného vzťahu) je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, pracovnou zmluvou alebo ak u neho pôsobí odborová organizácia, kolektívnou zmluvou. Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a v dohodnutom mieste a dodržiavať pracovnú disciplínu. Zákonník práce pozná viac druhov pracovných pomerov a to: pracovný pomer na neurčitý čas pracovný pomer na určitú dobu - 48 pracovný pomer na kratší pracovný čas - 49 Aj keď ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť uzavrieť pracovnú zmluvu v písomnej forme, jej nedodržanie nemá za následok neplatnosť takýmto spôsobom založeného pracovného pomeru. Teda platný je aj pracovný pomer, ktorý vznikne na základe ústnej dohody, avšak v praxi môže spôsobovať problémy domáhať sa plnenia podľa dohody, ktorá nemala písomnú formu. Založenie pracovného pomeru znamená zmluvne dohodnúť podmienky, za akých sa bude pracovný pomer vykonávať a platne založiť pracovný pomer je možné aj niekoľko týždňov alebo mesiacov pred skutočným vznikom pracovného pomeru. Príklad: 15. januára 2007 sa fyzická osoba dohodne s budúcim zamestnávateľom a uzatvorí písomnú pracovnú zmluvu, v ktorej bude uvedený (okrem iných podstatných náležitostí) aj deň nástupu do práce 1. február Pracovný pomer vzniká dňom, ktorý je uvedený ako deň nástupu do práce, aj keď platne je založený dňom, ktorý mu predchádza, teda v tomto prípade 15. januára. Dátum založenia pracovného pomeru má vplyv na plnenia zo strany zamestnávateľa vyplývajúce 110

6 zamestnancovi z tohto pracovného pomeru, aj keby z objektívnych dôvodov do práce v deň dohodnutý ako deň nástupu do práce, nenastúpil. Napríklad cestou do zamestnania si zlomil nohu a nemohol nastúpiť do práce. Túto skutočnosť je však povinný zamestnávateľovi oznámiť. Pracovný pomer platne vznikol dňom 1. februára 2007 a zamestnanec má nárok na všetky plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru, v tomto prípade najmä na hmotné zabezpečenie počas dočasnej práceneschopnosti. Vzniku pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy predchádzajú tzv. predzmluvné vzťahy upravené v 41 ZP, ktorý ukladá zamestnávateľovi dodržanie určitých povinnosti najmä čo sa týka zákazu vyžadovania takých informácií o zamestnancovi, ktoré nesúvisia s výkonom práce, o ktorú sa fyzická osoba uchádza. Pracovná zmluva, ak sa uzatvára písomne, musí obsahovať tieto podstatné náležitosti: druh práce na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika miesto výkonu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto) deň nástupu do práce mzdové podmienky, ak nie sú uvedené v kolektívnej zmluve. Okrem týchto podstatných náležitostí sa v pracovnej zmluve uvádzajú ďalšie náležitosti a to napr. výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a nemožno je dodatočne predlžovať. Musí sa dohodnúť písomne a najneskôr v deň nástupu do práce, inak je neplatná. 2.2 Dohoda o zmene pracovných podmienok Počas trvania pracovného pomeru je možné dohodnutý obsah pracovnej zmluve meniť len vtedy, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ na jeho zmene dohodnú. Ak je pracovná zmluva písomná aj dohoda o zmene jej obsahu musí mať písomnú formu. ( 54 ZP). Najčastejšími dôvodmi na zmenu obsahu pracovnej zmluvy je preradenie na inú prácu. Zákon rozlišuje situácie, kedy je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu - ide najmä o dôvody ochrany jeho zdravia, napr. tehotnú ženu alebo ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku - a vtedy tak môže urobiť aj bez súhlasu zamestnanca, alebo keď sa zmluvné strany dohodnú na zmene pracovnej zmluvy z iných dôvodov. Preložiť zamestnanca do iného miesta výkonu práce než aké bolo dohodnuté v pracovnej zmluve nie je možné jednostranným úkonom zo strany zamestnávateľa. V týchto prípadoch sa vždy vyžaduje písomná dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy. 2.3 Skončenie pracovného pomeru Pracovný pomer možno skončiť: Dohodou, Výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe Dohoda - 60 ZP Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru sa uzatvára písomne. Nedodržanie tejto formy však nemá za následok jej neplatnosť. Ak zamestnanec trvá na uvedení dôvodov skončenia pracovného pomeru, alebo ak sa pracovný 111

7 pomer končí dohodou z dôvodov organizačných zmien (nadbytočnosti zamestnanca) zamestnávateľ je povinný tieto dôvody do dohody uviesť. Zamestnávateľ nemá povinnosť písomne odpovedať na žiadosť zamestnanca o skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak by zamestnanec svojvoľne nenastúpil do práce po dni, ku ktorému žiadal skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnávateľ na túto žiadosť nereagoval, to znamená, že neakceptoval tento návrh, ide o neplatné skončenie pracovného pomeru a zamestnávateľ má právo vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu vznikla z titulu neplatného skončenia PP Výpoveď - 61 ZP Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Podmienkou jej platnosti je vždy dodržanie písomnej formy a doručenie druhému účastníkovi zmluvného vzťahu, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v 63 ZP. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Výpovedný dôvod nie je možné dodatočne meniť. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu ( 67). Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príklad: Zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa 4 roky bola doručená výpoveď dňa Výpovedná doba začne plynúť dňom 1. februára a uplynie 31. marca. V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť aj inú dĺžku výpovednej doby, nemôže však byť kratšia ako dva mesiace. Výpoveď daná zamestnávateľom - 63 Ako je uvedené vyššie, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov výslovne uvedených v 63. Prvou skupinou výpovedných dôvodov sú tzv. organizačné zmeny, v dôsledku ktorých sa zamestnanec stáva nadbytočným a zamestnávateľ objektívne stráca možnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. Ide o dôvody uvedené v odseku 1 písm. a) zrušenie zamestnávateľa zrušenie jeho časti premiestnenie zamestnávateľa premiestnenie jeho časti a písm. b) kedy je daný výpovedný dôvod nadbytočnosti zamestnanca na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa o: zmene jeho úloh zmene technického vybavenia 112

8 znížení stavu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práce iných organizačných zmenách. Pri uplatnení výpovedného dôvodu podľa písm. a) a b) je zamestnávateľ povinný najskôr ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, inak je výpoveď neplatná. Túto ponukovú povinnosť nemá zamestnávateľ, ak bude zrušený celý bez právneho nástupcu a tiež ak sa premiestňuje ako celok alebo jeho časť. Druhá skupina výpovedných dôvodov má pôvod v osobe zamestnanca: písm. c) týka sa zdravotného stavu zamestnanca a ochrany jeho zdravia. Dôvodom výpovede je dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, kedy je zamestnávateľ oprávnený dať zamestnancovi výpoveď, avšak predtým je povinný ponúknuť mu inú vhodnú prácu. písm. d), obsahuje štyri skutkové podstaty, kedy zamestnanec: nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce (napr. kvalifikačné predpoklady, strata vodičského oprávnenia) prestal spĺňať požiadavky podľa 42 ods. 2 ZP (voľba alebo menovanie do funkcie podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa) nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise (rôzne interné skúšky, jazykové znalosti, strata oprávnení a spôsobilostí napr. zváračský kurz, elektrotechnické skúšky) neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. písm. e) tvoria prípady, keď zamestnanec porušil pracovnú disciplínu. Zákonník práce ponecháva na zamestnávateľovi, či pri porušení pracovnej disciplíny závažným spôsobom skončí s ním pracovný pomer okamžite, alebo uplatní výpoveď. Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny je zamestnávateľ povinný písomne zamestnanca upozorniť na možnosť výpovede v posledných šiestich mesiacoch.. Ide o hmotnoprávnu podmienku výpovede, avšak nedodržanie písomnej formy nemá za následok neplatnosť. V prípadnom súdnom konaní o neplatnosti výpovede by však zamestnávateľ musel dokázať, že takúto výzvu smerom k zamestnancovi urobil. ZP neobsahuje definíciu menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny. Preto konanie zamestnanca je vždy posudzované individuálne s ohľadom na všetky okolnosti daného prípadu. Je vhodné ak zamestnávateľ definíciu týchto pojmov uvedie v pracovnom poriadku. Pri uplatnení výpovedných dôvodov podľa písm. e) zamestnávateľ nemá ponukovú povinnosť. Uplatniť ich môže iba do uplynutia tzv. prekluzívnych (prepadných) lehôt, t.j. v lehote dvoch mesiacov, odo dňa keď sa o dôvode výpovede dozvedel (subjektívna lehota) alebo najneskôr do jedného roka keď dôvod výpovede nastal (objektívna lehota), bez ohľadu na to, kedy sa zamestnávateľ o ňom dozvedel. (napr. pri dlhodobom pobyte zamestnanca v cudzine). V 63 sú upravené aj ďalšie povinnosti zamestnávateľa a okolnosti, ktoré je potrebné zohľadňovať pri daní výpovede zamestnancovi. Spomenieme aspoň poslednú uvedenú v odseku 5 ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. Zákaz výpovede

9 vymedzuje prípady, kedy zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď (tzv. ochranná doba). V prípade ochrannej doby je dôležitá existencia zákonom stanovenej skutočnosti (napr. dočasná práceneschopnosť, tehotenstvo zamestnankyne, materská alebo rodičovská dovolenka.) Tento zákaz výpovede sa vzťahuje iba na zamestnávateľa, zamestnanec môže dať výpoveď aj v čase svojej práceneschopnosti alebo v čase keď je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnávateľom z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny a z dôvodu zrušenia zamestnávateľa Okamžité skončenie pracovného pomeru Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - 68 Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec: a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin b) porušil závažne pracovnú disciplínu. K písmenu a) Zamestnávateľ môže tento dôvod použiť len výnimočne v prípade právoplatného odsúdenia zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Nie je rozhodujúci druh a výmera uloženého trestu, (niekdajšia právna úprava obsahovala ustanovenie, že muselo ísť o trestný čin v súvislosti s výkonom povolania), ale skutočnosť, že rozsudok, ktorým súd uznal zamestnanca za vinného, musí byť právoplatný. Rovnako ako pri výpovedi, aj pri okamžitom skončení pracovného pomeru zákon chráni určité kategórie zamestnancov, s ktorými nie je možné okamžite skončiť pracovný pomer - tehotné ženy, zamestnankyne na materskej dovolenke, zamestnanci (teda aj muži) na rodičovskej dovolenke, osamelí zamestnanci, ak sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky, zamestnanci, ktorí sa osobne starajú o blízku osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V určitých prípadoch však je možné aj s týmito osobami skončiť pracovný pomer, ak sú naplnené dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru, ale iba výpoveďou. Voči zamestnankyni na materskej dovolenke a zamestnancom na rodičovskej dovolenke však nemôže uplatniť ani výpoveď. Zamestnávateľ môže takto skončiť pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. (Do platil jeden mesiac). Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca - 69 Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak: a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať dohodnutú prácu bez vážneho poškodenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti c) je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca. Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Táto lehota je prekluzívnou lehotou, to znamená, ak si zamestnanec svoje právo neuplatní v rámci tejto lehoty, lehota prepadne. 114

10 Príklad: U zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, teda nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu, v ktorej by mal dohodnutý výplatný termín, ani so zamestnancom nemá takýto termín dohodnutý v pracovnej zmluve a nemá ho ani upravený vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ nevyplatil mzdu za mesiac marec ani do konca apríla, to znamená, že 15 dňová lehota pri ktorej je zamestnanec oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer, začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť vyplatená mzda teda 1. májom. V čase od 16. mája do 15. júna môže zamestnanec platne skončiť pracovný pomer okamžite. Ak by s doručením prejavu svojej vôle teda okamžitým skončením pracovného pomeru váhal a podal by ho až napr. 18. júna, okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné, pretože sa neurobilo v rámci jednomesačnej lehoty, ktorá márne uplynula (zamestnanec ju nevyužil).rovnako neplatným by bolo aj okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy,, ak by zamestnanec takéto podanie zamestnávateľovi doručil napr. 5. mája, lebo neuplynula 15 dňová lehota od uplynutia splatnosti mzdy. (Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodne inak - 129). V prípade, že výplatný termín je dohodnutý, zamestnávateľ je v omeškaní vždy, ak na výplatu mzdy (jej časti) nedodrží 15 dňovú lehotu. Až po jej uplynutí môže zamestnanec platne okamžite skončiť pracovný pomer a má na to jeden mesiac. Zamestnanec má v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodov, ktoré sú uvedené vyššie nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. (Nemýliť si s odstupným!) 3. Čo priniesla novela ZP Z dôvodu pretrvávajúcich problémov v praxi, kedy veľa zamestnávateľov nútilo zamestnancov, aby si zriadili živnosť na výkon dohodnutej práce a pracovali pre zamestnávateľa ako samostatne zárobkovo činné osoby, teda nie v pracovnoprávnom vzťahu, vznikla potreba definovať závislú prácu v ZP. V úvode sme už spomínali, že typickým znakom pre pracovnoprávne vzťahy je princíp podriadenosti a nadriadenosti. Tento znak obsahuje aj nová definícia závislej práce. Druhým znakom je výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa (teda nie je možná zastupiteľnosť), práca vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa, v mene zamestnávateľa, na zodpovednosť zamestnávateľa, na jeho náklady, jeho výrobnými prostriedkami, v pracovnom čase, ktorý určuje zamestnávateľ a to všetko za mzdu alebo odmenu (pri dohodách mimo pracovného pomeru). Ďalším znakom závislej práce je, že pozostáva prevažne z opakovaných činností. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti). Závislou prácou nie je iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. ZP po novom upravil aj pracovný pomer na dobu určitú. V ustanovení 48 je zakotvené, že pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie PP na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak PP na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. PP na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri toky. PP na určitú dobu možno predlžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov iba jedenkrát. Teda stručne: PP je vždy uzatvorený na neurčitý čas, ak nebola splnená niektorá z podmienok: 115

11 v pracovnej zmluve nebola výslovne určená doba jeho trvania alebo v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie PP na určitú dobu PP na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Príklad: Dňa bol medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorený PP na určitú dobu do Zmluvné strany sa písomným dodatkom k PZ dohodli na predĺžení PP do konca roka Ďalším dodatkom k PP už nie je možné predĺžiť PP inak ako na neurčitý čas. Uzavretie nového PP na dobu určitú je možné až po šiestich mesiacoch, teda najskôr (Opätovné dohodnutie PP na určitú dobu). Podľa novej právnej úpravy pracovného pomeru na určitú dobu platí, že predĺžiť alebo opätovne dohodnúť PP na určitú dobu v rámci troch rokov je možné iba raz! Z tohto zákazu platia výnimky uvedené v 48 odsek 4 až 6 (zastupovanie zamestnanca, vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci 8 mesiacov v kalendárnom roku, sezónnych prácach, z iných dôvodov uvedených v KZ). Vypúšťa sa odsek 4 v 71, podľa ktorého bolo možné PP na určitú dobu okamžite skončiť aj bez udania dôvodu. V takomto prípade mal zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za celú dobu, po ktorú mal PP trvať. Upravený je tiež pracovný pomer na kratší pracovný čas a to hlavne čo do rozsahu namiesto 20 hodín týždenne je 15 hodín a výpovedná doba namiesto 15 dní je 30 dní. a začína plynúť dňom, v ktorom sa doručila výpoveď. Na tento druh pracovného pomeru sa nevzťahujú určité ustanovenia ZP a sú uvedené v 49 odsek 7. Zavádza sa nový pojem telepráca. Ide o pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje. Ide o určitú formu domáckeho zamestnanca. Vypúšťa sa 65, podľa ktorého pri výpovedi danej zamestnancovi preto, že nesmie ďalej vykonávať doterajšou prácu pre ohrozenie chorobou z povolania a pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície na pracovisku bol zamestnávateľ povinný zabezpečiť tomuto zamestnancovi nové vhodné zamestnanie. V týchto prípadoch sa výpovedná doba skončila až vtedy, keď zamestnávateľ túto povinnosť splnil. Ustanovenie bolo vypustené, pretože zamestnávateľovi sa nemôže ukladať povinnosť zabezpečiť nové vhodné zamestnanie, táto povinnosť patrí podľa zákona o službách zamestnanosti do pôsobnosti príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Odstupné Nová právna úprava pripúšťa súbeh výpovednej doby a odstupného pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa - 63 odsek 1 písm. a) alebo b) a tiež zdravotné dôvody. Do zamestnanec mohol buď počas výpovednej doby zotrvať u zamestnávateľa a vtedy mu odstupné nepatrilo, alebo požiadať o skončenie PP pred začiatkom plynutia výpovednej doby a vtedy mu zamestnávateľ vyplatil odstupné. Výška odstupného zostala nezmenená a zamestnancovi patrí odstupné vo výške najmenej dvojnásobku jeho priemerného zárobku a ak odpracoval najmenej päť rokov u zamestnávateľa, vo výške najmenej trojnásobku jeho priemerného zárobku. Odstupné sa poskytuje len pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 116

12 Ak zamestnávateľ skončí PP výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, pre ktoré zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí zamestnancovi odstupné v sume desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Pracovný čas Otázky pracovného času a doby odpočinku, jeho organizovania, určovanie prestávok v práci, otázky súvisiace s výkonom nočnej práce, pracovnej pohotovosti a nadčasovej práce, podliehajú prerokovaniu alebo dohode so zástupcami zamestnancov. Dovolenka Podľa predchádzajúcej právnej úpravy zamestnávateľ nemohol preplatiť zamestnancovi nevyčerpanú časť dovolenky, resp. mohol tak urobiť iba v jednom prípade, ak zamestnanec nemohol dovolenku vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru a v tom prípade mu poskytol náhradu mzdy za nevyčerpanú časť dovolenky. Podľa novej právnej úpravy je možné za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktoré nemohol zamestnanec vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, poskytnúť náhradu mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca. Dôležité osobné prekážky v práci Za dôležitú osobnú prekážku v práci sa opäť považuje aj svadba zamestnanca, kedy mu zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na vlastnej svadbe. Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne zamestnancovi na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca. Stravovanie Kým bývalá právna úprava neurčovala výšku hodnoty jedla pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov formou stravných poukážok (gastrolístkov), v novele sa ustanovila minimálna hodnota stravovacej poukážky, ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi zabezpečiť a ktorá predstavuje cenu jedla. Hodnota tejto poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Takýmto osobitným predpisom je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa stanovujú sumy stravného pri pracovných cestách. Tiež sa odstránila diskriminácia zamestnancov, ktorí majú odborným lekárom určenú špeciálnu diétu (diabetici, bezlepková diéta) a ktorým zamestnávateľ nemôže zabezpečovať stravovanie v pracovnej zmene. Týmto zamestnancom sa poskytuje finančný príspevok. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov, 117

13 ak ide o prácu, ktorá je stanovená výsledkom, alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto rozsahu sa započítava aj práca vykonávaná na základe inej dohody u toho istého zamestnávateľa. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Na základe tejto dohody nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Za výkon práce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru patrí zamestnancom odmena v dohodnutej výške, nie mzda. 118

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1 OBSAH Úvodník Karel Čermák: Možnost nebýt 3 Články Kalenská Marie: Manažerská smlouva v českém právním řádu 6 Barancová Helena: Výkon závislej práce vo vzťahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015 advokátska kancelária Kým začne leto CZ: Změna posuzování spotřebitelských soutěží ze strany ministerstva financí SK: Lex Váhostav dobrá správa pre veriteľov? EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv Brno, 15. června 2005 Masarykova univerzita v Brně, 2005 ISBN 80

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více