Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová"

Transkript

1 Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová CARGO Slovakia, a.s. Úvod Pracovnoprávnymi predpismi sa na účely pracovnoprávnych vzťahov rozumejú predovšetkým: Zákonník práce, ďalšie pracovnoprávne predpisy (upravujúce pracovnoprávne vzťahy napr. pri výkone prác vo verejnom záujme, pri výkone štátnej služby), mzdové predpisy a právne normy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež predpisy o zamestnanosti. Jedným z hlavných prameňov pracovnoprávnych vzťahov je Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) a Listina základných práv a slobôd, ktoré sú súčasťou ústavného poriadku Slovenskej republiky. Ďalšími prameňmi pracovnoprávnych vzťahov sú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách ratifikované Slovenkou republikou a vyhlásené v Zbierke zákonov. Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce, ktoré vykonávajú výlučne fyzické osoby pre právnické alebo fyzické osoby (majúce status zamestnávateľa) a tiež upravuje kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Predmetom úpravy ZP sú pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú najskôr od momentu uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pod pojmom individuálne pracovnoprávne vzťahy chápe ZP právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom ako individuálnymi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu. Pod kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi ZP chápe vzťahy, v ktorých aspoň na jednej strane vystupuje kolektívny právny subjekt (napr. zástupcovia zamestnancov). V ZP je upravená iba časť týchto vzťahov, podstatná časť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je upravená v zákone o kolektívnom vyjednávaní. (z. č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Zásadné myšlienky, ktoré vyjadrujú základné princípy právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, sú vyjadrené v Základných zásadách Zákonníka práce. Ide o 11 zásad, ktoré vychádzajú najmä z článkov 35 až 38 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorých sú zakotvené základné a neodňateľné práva občana vrátane práva na prácu, slobodnú voľbu povolania, práva na slobodné podnikanie a inú zárobkovú činnosť a ďalšie práva, ktoré vznikajú pri výkone pracovnoprávnych vzťahov (kolektívne pracovnoprávne vzťahy právo kolektívne vyjednávať, právo združovať sa na ochranu svojich záujmov). Do základných zásad a následne aj do celej právnej úpravy pracovných vzťahov sú premietnuté aj ustanovenia dohovorov MOP (Medzinárodná organizácia práce), predovšetkým tých, ktoré SR ratifikovala a tiež smerníc Európskej únie. 1. Zákonník práce a jeho zmeny v uplynulom období V súčasnosti platí v slovenskom právnom poriadku Zákonník práce, ktorý verejnosť pracujúca s normami pracovného práva pozná ako Magvašiho zákonník. Tento zákon bol uverejnený v zbierke zákonov v roku 2001 pod číslom 311/2001, avšak jeho účinnosť bola 106

2 posunutá na 1. apríl Obdobie medzi vyhlásením v Zbierke zákonov SR a nadobudnutím jeho účinnosť sa malo využiť na oboznámenie celej širokej verejnosti s touto právnou normou a jej uvedením do života. Pred týmto dátumom platil v právnom poriadku SR (a predtým aj v celej ČSFR) zákon č. 65/1965 Zb., ktorý bol počas svojej účinnosti 35 krát novelizovaný a popri ňom platili desiatky ďalších právnych noriem, ktorými sa tento zákon vykonával (vládne nariadenia, vyhlášky ministerstiev) a zákony upravujúce konkrétne situácie: zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku, zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru, zákon upravujúci vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi spolu 25 právnych predpisov, ktoré boli prijatím z. č. 311/2001 Z. z. zrušené. Zákon č. 311/2001 Z. z. bol do dnešných dní 14 krát novelizovaný, z toho 2x pomerne rozsiahlymi úpravami. Za najrozsiahlejšiu novelu sa považuje tzv. Kaníkova novela, ktorá priniesla cca 120 zmien. (z. č. 210/2003 Z. z.) a od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť z. č 348/2007 Z. z. vo verejnosti známy ako Tomanovej novela. Je nepopierateľným faktom, že aktuálna politická situácia na Slovensku ovplyvňuje vývoj pracovnoprávnej legislatívy (a nielen jej) a nová kvalita základnej pracovnoprávnej normy akou ZP nepochybne je, je poznačená tým, kto riadi rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s pracovnoprávnymi predpismi je potrebné spomenúť existenciu ďalších dôležitých právnych noriem a to: Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (z. č. 124/2006 Z. z.) Zákon o inšpekcii práce (z. č. 125/2006 Z. z.) a Zákon o verejnom zdravotníctve (z. č. 126/2006 Z.z.). 1.1 Na čo a komu slúži zákonník práce? Tak ako každá iná oblasť nášho života, aj vzťahy v práci musia byť upravené určitými pravidlami, normami, aby nedochádzalo k svojvoľnému výkonu práv a rôznemu výkladu povinností, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. Tieto normy majú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky a vzťahujú sa na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov. Kto sa považuje za zamestnávateľa je definované v 7 ZP a definícia pojmu zamestnanec je obsiahnutá v 11 ZP. Keďže pracovný pomer (ako druh zmluvného vzťahu) je založený na princípe podriadenosti a nadriadenosti, teda jeden účastník tohto zmluvného vzťahu (zamestnávateľ) vydáva pokyny na realizáciu nejakých úloh a druhý (zamestnanec) je povinný tieto úlohy plniť a vykonávať prácu podľa príkazov za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, je pochopiteľné, že zamestnávateľ má uložených viac povinností pri realizácii pracovnoprávneho vzťahu a naopak, zamestnanec požíva väčšiu právnu ochranu. Nie každá situácia sa dá obsiahnuť vo všeobecne záväznom právnom predpise a tiež ZP nerieši všetky udalosti, ktoré môžu pri výkone pracovnoprávnych vzťahov vzniknúť. Preto pri jeho aplikácii je potrebné poznať aj príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a tam, kde v ZP chýba konkrétna právna úprava, je potrebné použiť Občiansky zákonník (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka). Filozofia ZP je obsiahnutá v základných zásadách, ktoré sú rozpracované do 11 článkov (do ich bolo 10). V týchto základných zásadách sú v súlade s Ústavou SR podrobnejšie rozpracované garantované práva občanov na prácu, na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, právo podnikať a vykonávať zárobkovú činnosť. Zákon tiež zabezpečuje zamestnancom právo na odmenu za vykonanú prácu, ktorá je dostatočná na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň, ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu, proti 107

3 diskriminácii podľa pohlavia, rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, vierovyznania, politického zmýšľania, odborovej činnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zákon ďalej garantuje zamestnancom ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, právo slobodne sa združovať na ochranu svojich sociálnych a hospodárskych záujmov, právo na kolektívne vyjednávanie, právo na informácie, právo na rovnaké zaobchádzanie. V základných zásadách sú tiež obsiahnuté základné povinnosti zamestnávateľov robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov v práci, povinnosť poskytovať zvýšenú ochranu mladistvým, tehotným ženám a zamestnancom na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ďalej povinnosť rešpektovať súkromie zamestnanca a konkrétne ustanovenia obsahujúce zákaz zhromažďovať také údaje o zamestnancoch, ktoré nesúvisia s výkonom práce. Zákonník práce je potrebné chápať ako zákon miním, čo znamená, že garantuje minimálne nároky zamestnancov (minimálna mzda, základná výmera dovolenky, odstupné pri skončení pracovného pomeru a pod) a maxím (napr. maximálnu dĺžku pracovnej zmeny, týždenného pracovného času, maximálny limit nadčasovej práce, pohotovosti na pracovisku atď.). Jedným z hlavných princípov ZP je, ako sme už spomenuli, princíp nadriadenosti a podriadenosti, čo znamená, že na rozdiel od iných typov zmlúv, napr. v obchodnom alebo občianskom zákonníku, kde majú obe strany rovnaké postavenie, v pracovnoprávnom zmluvnom vzťahu nie sú obe strany rovnocenné, pretože jeden pokyny vydáva a druhý podľa nich vykonáva prácu a má obmedzené možnosti brániť sa, ak sú tieto príkazy napríklad nad rámec dohodnutého obsahu pracovnej zmluvy. Z tohto pohľadu je aj potrebné chápať iniciatívu, ktorú vyvinuli zástupcovia zamestnancov (odborári) pri ostatnej novele ZP, kde sa snažili dostať do zákonnej úpravy čo najviac ustanovení, ktoré by chránili slabší článok vo vzťahu zamestnávateľ zamestnanec. Je nesporné, že zraniteľnejším v tomto vzťahu je zamestnanec a preto požíva väčšiu právnu ochranu ako zamestnávateľ. Na vyjadrenie myšlienok o posilnení práv zástupcov zamestnancov (najmä odborových orgánov) nemáme v tomto príspevku priestor, preto sa obmedzíme na konštatovanie, že ostatná novela rozšírila ich práva a zastabilizovala ich pôsobenie u zamestnávateľov, ktorí sú povinní vytvárať im podmienky pre ich pôsobenie (poskytovanie pracovného voľna, bezplatné poskytovanie miestnosti pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť s nevyhnutným vybavením, ako aj hradenie nákladov spojených s ich údržbou). Poznámka: pod pojmom zástupcovia zamestnancov nechápeme iba odborový orgán, ale aj zástupcov zamestnancov pre BOZP a zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka. 2. Štruktúra zákonníka práce Okrem 11 základných zásad ZP obsahuje všeobecné ustanovenia a osobitné ustanovenia rozdelené systematicky do 11 častí a v konkrétnych ustanoveniach sú definované práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone závislej činnosti. Prvá časť Všeobecné ustanovenia Druhá časť Pracovný pomer Tretia časť Pracovný čas a doba odpočinku Štvrtá časť Mzda a priemerný zárobok Piata časť Prekážky v práci Šiesta časť Ochrana práce Siedma časť Podniková sociálna politika Ôsma časť Náhrada škody 108

4 Deviata časť Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Desiata časť Kolektívne pracovnoprávne vzťahy Jedenásta časť Prechodné a záverečné ustanovenia Prvá časť obsahuje všeobecné ustanovenia ako je definícia závislej práce, vysvetľuje pojmy zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov, určuje, ako postupovať pri riešení sporov vzniknutých v rámci pracovného pomeru, pri prechode práv a povinností z pracovných právnych vzťahov, podrobne rieši otázku doručovania písomností a obsahuje výklad niektorých pojmov (napr. kto sa považuje za osamelého zamestnanca, za mladistvého zamestnanca, kto je zákonný zástupca mladistvého, kto sa považuje sa rodinného príslušníka, ďalej obsahuje definíciu tehotnej a dojčiacej zamestnankyne pre účely tohto zákona a tiež zamestnanca so zdravotným postihnutím). ZP vo všeobecnej časti upravuje iba niektoré ustanovenia, ktoré sú špecifické pre oblasť pracovného práva. V ostatných ustanoveniach, kde chýba konkrétna právna úprava, platí subsidiárne (podporne) pôsobnosť Občianskeho zákonníka, čo znamená, že pri aplikácii ZP je potrebné používať aj Občiansky zákonník, napr. úprava neplatnosti právnych úkonov. V druhej časti je v 41 až 84 riešené všetko o vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru a tiež o povinnostiach zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Tretia časť v 85 až 117 obsahuje úpravu pracovného času a doby odpočinku, pracovnej pohotovosti, práce nadčas, nočnej práce a dovolenky. V štvrtej časti až 135 je upravené všetko, čo súvisí s odmeňovaním za prácu, je tu uvedená definícia mzdy, minimálne mzdové nároky, minimálne nároky za prácu nadčas, prácu v noci, kompenzácie za sťažený výkon práce, mzda a náhrad mzdy za sviatok a tiež definícia priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Piata časť od 136 po 145 upravuje situácie, kedy zamestnanec nemôže vykonávať prácu z rôznych dôvodov a zamestnávateľ je povinný takúto neprítomnosť v práci ospravedlniť a poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, alebo iba ospravedlniť bez náhrady mzdy. V tejto časti sú upravené aj prekážky v práci na strane zamestnávateľa, to znamená situácie, kedy zamestnávateľ z objektívnych príčin nemôže zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy. V šiestej časti sú 146 až 150 definované povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov a upravený je tu spôsob kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov jednak zo strany odborových orgánov a tiež inšpekciou práce. Z. č. 125/2006 Z. z.. V tejto časti bola niekedy upravená aj problematika ochrany práce BOZP, ktorá však bola neskôr riešená samostatným zákonom a dnes je upravená z. č. 124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 Z. z. Siedma časť v 151 až 176 obsahuje úpravu pracovných a životných podmienok zamestnancov od otázky stravovania, vzdelávania zamestnancov, ich zabezpečenia pri dočasnej práceneschopnosti cez pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti, upravuje podmienky výkonu práce pre určité kategórie zamestnancov, ktoré priamo zo zákona požívajú určitú zvýšenú ochranu matky, tehotné a dojčiace ženy a mladiství. V ôsmej časti až sú podrobne upravené otázky náhrady škody vznikajúcej pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním. Ide o otázky zodpovednosti zamestnanca sa škodu pri výkone povolania (napr. za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, za stratu zverených predmetov a iné škody, ktoré porušením pracovných povinností môžu vzniknúť.) Tiež je tu upravená zodpovednosť zamestnávateľa voči zamestnancovi napr. zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. a ďalšie situácie, kedy zamestnávateľ má povinnosť nahradiť zamestnancovi škodu. 109

5 Deviata časť upravuje podmienky výkonu práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru až 228a. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti, ktorá bola ostatnou novelou vrátená do Zákonníka práce. V desiatej časti sú v 229 až 250 riešené otázky účasti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, zástupcov zamestnancov, podmienky pôsobenia odborových organizácii u zamestnávateľov, ich práva a povinnosti a rovnako povinnosti zamestnávateľa voči nim pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Jedenásta časť obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia až 256. Pre obmedzený rozsah tohto príspevku sa nemôžeme podrobne venovať všetkým častiam ZP a preto sa budeme venovať aspoň v praxi najrozšírenejším udalostiam, z ktorých zamestnancom vyplývajú práva a povinnosti a to je vznik, zmena a zánik pracovného pomeru a všetko čo s tým súvisí. V závere spomenieme aspoň niektoré najpodstatnejšie zmeny oproti úprave platnej do Prehľad najdôležitejších ustanovení ZP 2.1 Pracovný pomer Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, ktorého právna úprava predstavuje jadro pracovného práva. Obsahom pracovného pomeru je súbor práv na strane jedného účastníka a im zodpovedajúcich povinností na strane druhého účastníka. Zamestnávateľa (ako jeden z účastníkov tohto zmluvného vzťahu) je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, pracovnou zmluvou alebo ak u neho pôsobí odborová organizácia, kolektívnou zmluvou. Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a v dohodnutom mieste a dodržiavať pracovnú disciplínu. Zákonník práce pozná viac druhov pracovných pomerov a to: pracovný pomer na neurčitý čas pracovný pomer na určitú dobu - 48 pracovný pomer na kratší pracovný čas - 49 Aj keď ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť uzavrieť pracovnú zmluvu v písomnej forme, jej nedodržanie nemá za následok neplatnosť takýmto spôsobom založeného pracovného pomeru. Teda platný je aj pracovný pomer, ktorý vznikne na základe ústnej dohody, avšak v praxi môže spôsobovať problémy domáhať sa plnenia podľa dohody, ktorá nemala písomnú formu. Založenie pracovného pomeru znamená zmluvne dohodnúť podmienky, za akých sa bude pracovný pomer vykonávať a platne založiť pracovný pomer je možné aj niekoľko týždňov alebo mesiacov pred skutočným vznikom pracovného pomeru. Príklad: 15. januára 2007 sa fyzická osoba dohodne s budúcim zamestnávateľom a uzatvorí písomnú pracovnú zmluvu, v ktorej bude uvedený (okrem iných podstatných náležitostí) aj deň nástupu do práce 1. február Pracovný pomer vzniká dňom, ktorý je uvedený ako deň nástupu do práce, aj keď platne je založený dňom, ktorý mu predchádza, teda v tomto prípade 15. januára. Dátum založenia pracovného pomeru má vplyv na plnenia zo strany zamestnávateľa vyplývajúce 110

6 zamestnancovi z tohto pracovného pomeru, aj keby z objektívnych dôvodov do práce v deň dohodnutý ako deň nástupu do práce, nenastúpil. Napríklad cestou do zamestnania si zlomil nohu a nemohol nastúpiť do práce. Túto skutočnosť je však povinný zamestnávateľovi oznámiť. Pracovný pomer platne vznikol dňom 1. februára 2007 a zamestnanec má nárok na všetky plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru, v tomto prípade najmä na hmotné zabezpečenie počas dočasnej práceneschopnosti. Vzniku pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy predchádzajú tzv. predzmluvné vzťahy upravené v 41 ZP, ktorý ukladá zamestnávateľovi dodržanie určitých povinnosti najmä čo sa týka zákazu vyžadovania takých informácií o zamestnancovi, ktoré nesúvisia s výkonom práce, o ktorú sa fyzická osoba uchádza. Pracovná zmluva, ak sa uzatvára písomne, musí obsahovať tieto podstatné náležitosti: druh práce na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika miesto výkonu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto) deň nástupu do práce mzdové podmienky, ak nie sú uvedené v kolektívnej zmluve. Okrem týchto podstatných náležitostí sa v pracovnej zmluve uvádzajú ďalšie náležitosti a to napr. výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a nemožno je dodatočne predlžovať. Musí sa dohodnúť písomne a najneskôr v deň nástupu do práce, inak je neplatná. 2.2 Dohoda o zmene pracovných podmienok Počas trvania pracovného pomeru je možné dohodnutý obsah pracovnej zmluve meniť len vtedy, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ na jeho zmene dohodnú. Ak je pracovná zmluva písomná aj dohoda o zmene jej obsahu musí mať písomnú formu. ( 54 ZP). Najčastejšími dôvodmi na zmenu obsahu pracovnej zmluvy je preradenie na inú prácu. Zákon rozlišuje situácie, kedy je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu - ide najmä o dôvody ochrany jeho zdravia, napr. tehotnú ženu alebo ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku - a vtedy tak môže urobiť aj bez súhlasu zamestnanca, alebo keď sa zmluvné strany dohodnú na zmene pracovnej zmluvy z iných dôvodov. Preložiť zamestnanca do iného miesta výkonu práce než aké bolo dohodnuté v pracovnej zmluve nie je možné jednostranným úkonom zo strany zamestnávateľa. V týchto prípadoch sa vždy vyžaduje písomná dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy. 2.3 Skončenie pracovného pomeru Pracovný pomer možno skončiť: Dohodou, Výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe Dohoda - 60 ZP Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru sa uzatvára písomne. Nedodržanie tejto formy však nemá za následok jej neplatnosť. Ak zamestnanec trvá na uvedení dôvodov skončenia pracovného pomeru, alebo ak sa pracovný 111

7 pomer končí dohodou z dôvodov organizačných zmien (nadbytočnosti zamestnanca) zamestnávateľ je povinný tieto dôvody do dohody uviesť. Zamestnávateľ nemá povinnosť písomne odpovedať na žiadosť zamestnanca o skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak by zamestnanec svojvoľne nenastúpil do práce po dni, ku ktorému žiadal skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnávateľ na túto žiadosť nereagoval, to znamená, že neakceptoval tento návrh, ide o neplatné skončenie pracovného pomeru a zamestnávateľ má právo vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu vznikla z titulu neplatného skončenia PP Výpoveď - 61 ZP Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Podmienkou jej platnosti je vždy dodržanie písomnej formy a doručenie druhému účastníkovi zmluvného vzťahu, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v 63 ZP. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Výpovedný dôvod nie je možné dodatočne meniť. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu ( 67). Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príklad: Zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa 4 roky bola doručená výpoveď dňa Výpovedná doba začne plynúť dňom 1. februára a uplynie 31. marca. V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť aj inú dĺžku výpovednej doby, nemôže však byť kratšia ako dva mesiace. Výpoveď daná zamestnávateľom - 63 Ako je uvedené vyššie, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov výslovne uvedených v 63. Prvou skupinou výpovedných dôvodov sú tzv. organizačné zmeny, v dôsledku ktorých sa zamestnanec stáva nadbytočným a zamestnávateľ objektívne stráca možnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. Ide o dôvody uvedené v odseku 1 písm. a) zrušenie zamestnávateľa zrušenie jeho časti premiestnenie zamestnávateľa premiestnenie jeho časti a písm. b) kedy je daný výpovedný dôvod nadbytočnosti zamestnanca na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa o: zmene jeho úloh zmene technického vybavenia 112

8 znížení stavu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práce iných organizačných zmenách. Pri uplatnení výpovedného dôvodu podľa písm. a) a b) je zamestnávateľ povinný najskôr ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, inak je výpoveď neplatná. Túto ponukovú povinnosť nemá zamestnávateľ, ak bude zrušený celý bez právneho nástupcu a tiež ak sa premiestňuje ako celok alebo jeho časť. Druhá skupina výpovedných dôvodov má pôvod v osobe zamestnanca: písm. c) týka sa zdravotného stavu zamestnanca a ochrany jeho zdravia. Dôvodom výpovede je dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, kedy je zamestnávateľ oprávnený dať zamestnancovi výpoveď, avšak predtým je povinný ponúknuť mu inú vhodnú prácu. písm. d), obsahuje štyri skutkové podstaty, kedy zamestnanec: nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce (napr. kvalifikačné predpoklady, strata vodičského oprávnenia) prestal spĺňať požiadavky podľa 42 ods. 2 ZP (voľba alebo menovanie do funkcie podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa) nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise (rôzne interné skúšky, jazykové znalosti, strata oprávnení a spôsobilostí napr. zváračský kurz, elektrotechnické skúšky) neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. písm. e) tvoria prípady, keď zamestnanec porušil pracovnú disciplínu. Zákonník práce ponecháva na zamestnávateľovi, či pri porušení pracovnej disciplíny závažným spôsobom skončí s ním pracovný pomer okamžite, alebo uplatní výpoveď. Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny je zamestnávateľ povinný písomne zamestnanca upozorniť na možnosť výpovede v posledných šiestich mesiacoch.. Ide o hmotnoprávnu podmienku výpovede, avšak nedodržanie písomnej formy nemá za následok neplatnosť. V prípadnom súdnom konaní o neplatnosti výpovede by však zamestnávateľ musel dokázať, že takúto výzvu smerom k zamestnancovi urobil. ZP neobsahuje definíciu menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny. Preto konanie zamestnanca je vždy posudzované individuálne s ohľadom na všetky okolnosti daného prípadu. Je vhodné ak zamestnávateľ definíciu týchto pojmov uvedie v pracovnom poriadku. Pri uplatnení výpovedných dôvodov podľa písm. e) zamestnávateľ nemá ponukovú povinnosť. Uplatniť ich môže iba do uplynutia tzv. prekluzívnych (prepadných) lehôt, t.j. v lehote dvoch mesiacov, odo dňa keď sa o dôvode výpovede dozvedel (subjektívna lehota) alebo najneskôr do jedného roka keď dôvod výpovede nastal (objektívna lehota), bez ohľadu na to, kedy sa zamestnávateľ o ňom dozvedel. (napr. pri dlhodobom pobyte zamestnanca v cudzine). V 63 sú upravené aj ďalšie povinnosti zamestnávateľa a okolnosti, ktoré je potrebné zohľadňovať pri daní výpovede zamestnancovi. Spomenieme aspoň poslednú uvedenú v odseku 5 ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. Zákaz výpovede

9 vymedzuje prípady, kedy zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď (tzv. ochranná doba). V prípade ochrannej doby je dôležitá existencia zákonom stanovenej skutočnosti (napr. dočasná práceneschopnosť, tehotenstvo zamestnankyne, materská alebo rodičovská dovolenka.) Tento zákaz výpovede sa vzťahuje iba na zamestnávateľa, zamestnanec môže dať výpoveď aj v čase svojej práceneschopnosti alebo v čase keď je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnávateľom z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny a z dôvodu zrušenia zamestnávateľa Okamžité skončenie pracovného pomeru Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - 68 Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec: a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin b) porušil závažne pracovnú disciplínu. K písmenu a) Zamestnávateľ môže tento dôvod použiť len výnimočne v prípade právoplatného odsúdenia zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Nie je rozhodujúci druh a výmera uloženého trestu, (niekdajšia právna úprava obsahovala ustanovenie, že muselo ísť o trestný čin v súvislosti s výkonom povolania), ale skutočnosť, že rozsudok, ktorým súd uznal zamestnanca za vinného, musí byť právoplatný. Rovnako ako pri výpovedi, aj pri okamžitom skončení pracovného pomeru zákon chráni určité kategórie zamestnancov, s ktorými nie je možné okamžite skončiť pracovný pomer - tehotné ženy, zamestnankyne na materskej dovolenke, zamestnanci (teda aj muži) na rodičovskej dovolenke, osamelí zamestnanci, ak sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky, zamestnanci, ktorí sa osobne starajú o blízku osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V určitých prípadoch však je možné aj s týmito osobami skončiť pracovný pomer, ak sú naplnené dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru, ale iba výpoveďou. Voči zamestnankyni na materskej dovolenke a zamestnancom na rodičovskej dovolenke však nemôže uplatniť ani výpoveď. Zamestnávateľ môže takto skončiť pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. (Do platil jeden mesiac). Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca - 69 Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak: a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať dohodnutú prácu bez vážneho poškodenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti c) je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca. Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Táto lehota je prekluzívnou lehotou, to znamená, ak si zamestnanec svoje právo neuplatní v rámci tejto lehoty, lehota prepadne. 114

10 Príklad: U zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, teda nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu, v ktorej by mal dohodnutý výplatný termín, ani so zamestnancom nemá takýto termín dohodnutý v pracovnej zmluve a nemá ho ani upravený vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ nevyplatil mzdu za mesiac marec ani do konca apríla, to znamená, že 15 dňová lehota pri ktorej je zamestnanec oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer, začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť vyplatená mzda teda 1. májom. V čase od 16. mája do 15. júna môže zamestnanec platne skončiť pracovný pomer okamžite. Ak by s doručením prejavu svojej vôle teda okamžitým skončením pracovného pomeru váhal a podal by ho až napr. 18. júna, okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné, pretože sa neurobilo v rámci jednomesačnej lehoty, ktorá márne uplynula (zamestnanec ju nevyužil).rovnako neplatným by bolo aj okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy,, ak by zamestnanec takéto podanie zamestnávateľovi doručil napr. 5. mája, lebo neuplynula 15 dňová lehota od uplynutia splatnosti mzdy. (Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodne inak - 129). V prípade, že výplatný termín je dohodnutý, zamestnávateľ je v omeškaní vždy, ak na výplatu mzdy (jej časti) nedodrží 15 dňovú lehotu. Až po jej uplynutí môže zamestnanec platne okamžite skončiť pracovný pomer a má na to jeden mesiac. Zamestnanec má v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodov, ktoré sú uvedené vyššie nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. (Nemýliť si s odstupným!) 3. Čo priniesla novela ZP Z dôvodu pretrvávajúcich problémov v praxi, kedy veľa zamestnávateľov nútilo zamestnancov, aby si zriadili živnosť na výkon dohodnutej práce a pracovali pre zamestnávateľa ako samostatne zárobkovo činné osoby, teda nie v pracovnoprávnom vzťahu, vznikla potreba definovať závislú prácu v ZP. V úvode sme už spomínali, že typickým znakom pre pracovnoprávne vzťahy je princíp podriadenosti a nadriadenosti. Tento znak obsahuje aj nová definícia závislej práce. Druhým znakom je výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa (teda nie je možná zastupiteľnosť), práca vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa, v mene zamestnávateľa, na zodpovednosť zamestnávateľa, na jeho náklady, jeho výrobnými prostriedkami, v pracovnom čase, ktorý určuje zamestnávateľ a to všetko za mzdu alebo odmenu (pri dohodách mimo pracovného pomeru). Ďalším znakom závislej práce je, že pozostáva prevažne z opakovaných činností. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti). Závislou prácou nie je iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. ZP po novom upravil aj pracovný pomer na dobu určitú. V ustanovení 48 je zakotvené, že pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie PP na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak PP na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. PP na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri toky. PP na určitú dobu možno predlžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov iba jedenkrát. Teda stručne: PP je vždy uzatvorený na neurčitý čas, ak nebola splnená niektorá z podmienok: 115

11 v pracovnej zmluve nebola výslovne určená doba jeho trvania alebo v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie PP na určitú dobu PP na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Príklad: Dňa bol medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorený PP na určitú dobu do Zmluvné strany sa písomným dodatkom k PZ dohodli na predĺžení PP do konca roka Ďalším dodatkom k PP už nie je možné predĺžiť PP inak ako na neurčitý čas. Uzavretie nového PP na dobu určitú je možné až po šiestich mesiacoch, teda najskôr (Opätovné dohodnutie PP na určitú dobu). Podľa novej právnej úpravy pracovného pomeru na určitú dobu platí, že predĺžiť alebo opätovne dohodnúť PP na určitú dobu v rámci troch rokov je možné iba raz! Z tohto zákazu platia výnimky uvedené v 48 odsek 4 až 6 (zastupovanie zamestnanca, vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci 8 mesiacov v kalendárnom roku, sezónnych prácach, z iných dôvodov uvedených v KZ). Vypúšťa sa odsek 4 v 71, podľa ktorého bolo možné PP na určitú dobu okamžite skončiť aj bez udania dôvodu. V takomto prípade mal zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za celú dobu, po ktorú mal PP trvať. Upravený je tiež pracovný pomer na kratší pracovný čas a to hlavne čo do rozsahu namiesto 20 hodín týždenne je 15 hodín a výpovedná doba namiesto 15 dní je 30 dní. a začína plynúť dňom, v ktorom sa doručila výpoveď. Na tento druh pracovného pomeru sa nevzťahujú určité ustanovenia ZP a sú uvedené v 49 odsek 7. Zavádza sa nový pojem telepráca. Ide o pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje. Ide o určitú formu domáckeho zamestnanca. Vypúšťa sa 65, podľa ktorého pri výpovedi danej zamestnancovi preto, že nesmie ďalej vykonávať doterajšou prácu pre ohrozenie chorobou z povolania a pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície na pracovisku bol zamestnávateľ povinný zabezpečiť tomuto zamestnancovi nové vhodné zamestnanie. V týchto prípadoch sa výpovedná doba skončila až vtedy, keď zamestnávateľ túto povinnosť splnil. Ustanovenie bolo vypustené, pretože zamestnávateľovi sa nemôže ukladať povinnosť zabezpečiť nové vhodné zamestnanie, táto povinnosť patrí podľa zákona o službách zamestnanosti do pôsobnosti príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Odstupné Nová právna úprava pripúšťa súbeh výpovednej doby a odstupného pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa - 63 odsek 1 písm. a) alebo b) a tiež zdravotné dôvody. Do zamestnanec mohol buď počas výpovednej doby zotrvať u zamestnávateľa a vtedy mu odstupné nepatrilo, alebo požiadať o skončenie PP pred začiatkom plynutia výpovednej doby a vtedy mu zamestnávateľ vyplatil odstupné. Výška odstupného zostala nezmenená a zamestnancovi patrí odstupné vo výške najmenej dvojnásobku jeho priemerného zárobku a ak odpracoval najmenej päť rokov u zamestnávateľa, vo výške najmenej trojnásobku jeho priemerného zárobku. Odstupné sa poskytuje len pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 116

12 Ak zamestnávateľ skončí PP výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, pre ktoré zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí zamestnancovi odstupné v sume desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Pracovný čas Otázky pracovného času a doby odpočinku, jeho organizovania, určovanie prestávok v práci, otázky súvisiace s výkonom nočnej práce, pracovnej pohotovosti a nadčasovej práce, podliehajú prerokovaniu alebo dohode so zástupcami zamestnancov. Dovolenka Podľa predchádzajúcej právnej úpravy zamestnávateľ nemohol preplatiť zamestnancovi nevyčerpanú časť dovolenky, resp. mohol tak urobiť iba v jednom prípade, ak zamestnanec nemohol dovolenku vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru a v tom prípade mu poskytol náhradu mzdy za nevyčerpanú časť dovolenky. Podľa novej právnej úpravy je možné za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktoré nemohol zamestnanec vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, poskytnúť náhradu mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca. Dôležité osobné prekážky v práci Za dôležitú osobnú prekážku v práci sa opäť považuje aj svadba zamestnanca, kedy mu zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na vlastnej svadbe. Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne zamestnancovi na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca. Stravovanie Kým bývalá právna úprava neurčovala výšku hodnoty jedla pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov formou stravných poukážok (gastrolístkov), v novele sa ustanovila minimálna hodnota stravovacej poukážky, ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi zabezpečiť a ktorá predstavuje cenu jedla. Hodnota tejto poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Takýmto osobitným predpisom je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa stanovujú sumy stravného pri pracovných cestách. Tiež sa odstránila diskriminácia zamestnancov, ktorí majú odborným lekárom určenú špeciálnu diétu (diabetici, bezlepková diéta) a ktorým zamestnávateľ nemôže zabezpečovať stravovanie v pracovnej zmene. Týmto zamestnancom sa poskytuje finančný príspevok. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov, 117

13 ak ide o prácu, ktorá je stanovená výsledkom, alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto rozsahu sa započítava aj práca vykonávaná na základe inej dohody u toho istého zamestnávateľa. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Na základe tejto dohody nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Za výkon práce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru patrí zamestnancom odmena v dohodnutej výške, nie mzda. 118

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

Osvobození procesu vzniku smlouvy

Osvobození procesu vzniku smlouvy PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího. Obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Computer MCL Brno, s.r.o., se sídlem Brněnská

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR HLAVA I POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU 30 (1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností

Více

Návod k použití čerpadla IM 10

Návod k použití čerpadla IM 10 Návod k použití čerpadla IM 10 1.00 ÚVOD Tento návod popisuje použití a údržbu 4 čerpadla řady IM 10 pro 4 vrty a větší studny. Všechny čerpadla jsou zkontrolovány ve výrobě s nejvyšší pozorností tak,

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1 OBSAH Úvodník Karel Čermák: Možnost nebýt 3 Články Kalenská Marie: Manažerská smlouva v českém právním řádu 6 Barancová Helena: Výkon závislej práce vo vzťahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky medzi objednávateľom: zastúpená: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Více

Aktuality z české legislativy a soudní praxe. Co změní první novela NOZ?

Aktuality z české legislativy a soudní praxe. Co změní první novela NOZ? PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Návod k použití kolečkových bruslí CZ

Návod k použití kolečkových bruslí CZ Návod k použití kolečkových bruslí CZ ČSN EN 13843 Popis výrobků 1. Skelet: PP nebo polyamid 2. Podvozek: Aluminium nebo PP, brzda - PP 3. Vnitřní bota: nylon se syntetickou kůží, vnitřní výplň polyuretanová

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

C E N N Í K - S L O V E N S K O

C E N N Í K - S L O V E N S K O CKZemekslov.zlom2015A_Sestava 1 1/22/15 6:03 PM Stránka 1 1 01 C K Z E M E K - Č R C E N N Í K - S L O V E N S K O 24. SEZÓNA S VAŠIM PARTNEROM PRE JADRAN INFORMUJTE SA U SVOJICH PREDAJCOV VO VAŠOM OKOLÍ

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Z Ì 2006 Ë. 57 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9.

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. Ž I V O T J A K O L E P O R E L O, R E G I S T R A Č N Í Č Í S L O C Z. 1. 0 7 / 1. 4. 0 0 / 2 1. 3 7 6 3 Vzdělávací oblast:

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více