ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr."

Transkript

1 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb. vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., vyhl. č. 22/2010 Sb., vyhl. č. 20/2011 Sb., vyhl. č. 431/2012 Sb. vyhl č. 500/2006 Sb., o ÚPD, ÚPP a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb. vyhl. č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů dlouhodobě příprava nové koncepce po novele všechny dokumentace ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 2

3 Vyhl. č. 63/2013 Sb. = novela vyhl. č. 503/2006 Sb. zrušení vyhl. č. 526/2006 Sb. její včlenění do vyhl. č. 503/2006 Sb. úpravy textů ve vazbě na novelu stavebního zákona nové úpravy: - územní rozhodování - žádost o společné ÚR a SP, obsah společného rozhodnutí, žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, obsah územního souhlasu 15 formulářů úpravy formulářů zjednodušení, zestručnění

4 Vyhl. č. 62/2013 Sb. = novela vyhl. č. 499/2006 Sb. začlenění dokumentace k žádosti o vydání ÚR 3 dokumentace 8 dokumentací + stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě nová společná dokumentace uvedení požadavků na dokumentaci do souladu s novelou SZ sjednocení struktury návaznost jednotlivých dokumentací se specifiky požadavků zjednodušení procesu navrhování a povolování staveb přehlednost dokumentací přizpůsobení obsahů dokumentací charakteru stavby

5 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ diferenciace rozhodování v zastavěném a nezastavěném území využití zjednodušujících postupů ochrana nezastavěného území zastavěné území 3 způsoby vymezení nezastavitelný pozemek nezastavěné území - 18 odst. 5 a 188a nezastavěné území územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, regulační plán vztah územního rozhodování k ohlašování a povolování staveb ( 103 a 104 SZ významná změna ve specifikaci záměrů) 5

6 FORMY ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ 1. územní řízení v plném rozsahu ( 84 a násl. SZ, 3 až 13 vyhl.) 2. zjednodušené územní řízení ( 95 SZ, 14 vyhl.) 3. územní souhlas ( 78 odst. 1 a 96 SZ, 15 vyhl.) 4. veřejnoprávní smlouva ( 4 odst. 1, 78 odst. 1 a 78a SZ, 16 vyhl., 161 až 168 SŘ) 5. regulační plán ( 61 a násl., 78 odst. 2 SZ) 6

7 Společné územní a stavební řízení ( 78 odst. 3, 94a) Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ( 79 odst. 4, 96a) Veřejnoprávní smlouva, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení ( 78 odst. 5) 7

8 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 4 odst. 1 a 78a SZ, 16 vyhl. č. 503/2006 Sb., 161 až 168 Spr.Ř může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby o změně využití území o změně vlivu užívání stavby na území uzavírá - stavební úřad se žadatelem = smluvní strany dotčený orgán závazné stanovisko s podmínkami 8

9 Proces uzavírání VPS nemá povahu správního řízení Postup: stavební úřad návrh posoudí lhůta 30 dnů ode dne předložení posouzení záměru - 90 vyvěšení informace o podaném návrhu úřední deska po dobu 8 dnů stavební úřad návrh - přijme nebo odmítne 9

10 Platnost VPS podpisem smluvních stran Účinnost VPS podpisy (souhlasy) dotčených osob písemný souhlas následně vyznačení účinnosti Po vyznačení účinnosti na úřední desce vyvěšeno oznámení o uzavření VPS po dobu 15 dnů Účinnost - 2 roky ode dne její účinnosti lze stanovit lhůtu delší, max. 5 let Přezkum VPS 10

11 ÚZEMNÍ SOUHLAS 96 SZ, 15 vyhl. č. 503/2006 Sb. Stavební úřad může vydat, jestliže záměr je v zastavěném území nebo zastavitelné ploše poměry v území se podstatně nemění záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu závazné stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné záměr nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí 11

12 96 odst. 2 taxativní výčet staveb, u nichž může být vydán územní souhlas: ohlašované stavby - změny staveb - změny druhu pozemku od 300 m 2 do 1000 m 2 - terénní úpravy od 300 m 2 do 1000 m 2 - různé plochy nestavebního charakteru od 300 m 2 do 1000 m 2 - stavby v uzavřených areálech ohraničených budovami 12

13 Územní souhlas vydává se na základě žádosti o územní souhlas obsahové náležitosti žádosti příloha vyhl.č.503/2006 Sb. přílohy žádosti - 96 odst. 3 SZ

14 Posouzení záměru: soulad - 90 vydání územního souhlasu jiný úkon SÚ ( 158 Spr.Ř) nemožnost vydání - vydání usnesení o provedení územního řízení Postup po překlopení : žádost o ÚS = žádost o ÚR doplnění potřebných údajů a podkladů, vč.dokumentace Projektant pouze u staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami - u staveb podle 104 odst. 1 písm. a) až e) 14

15 vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti nabývá právních účinků dnem doručení žadateli vyznačení účinnosti + ověření situačního výkresu doručování žadatel nabývá právních účinků dnem doručení osoby, které daly souhlas + DO + místně příslušný obecní úřad, pokud není SÚ + speciální SÚ (všem s vyznačením účinnosti) 15

16 platnost 2 roky nelze prodloužit pozbytí platnosti stejné důvody jako ÚR změna územního souhlasu přezkum územního souhlasu 16

17 SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU - 96a 78 odst a na základě žádosti formulář není 2 vyplněné formuláře dokumentace dle záměru s vazbou na ohlášení ( 105) Společný souhlas obsahuje 2 samostatné souhlasy - nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi - platí 2 roky ode dne vydání - nepozbývá platnosti, pokud v této lhůtě bylo započato s ohlášeným záměrem - platnost nelze prodloužit 17

18 ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 95 SZ, 14 vyhl. č. 503/2006 Sb. Stavební úřad může vést zjednodušené územní řízení o umístění stavby o změně využití území o změně vlivu užívání stavby na území o dělení nebo scelování pozemků Za zákonem stanovených podmínek: - zastavěné území, zastavitelná plocha - bez posuzování vlivů na ŽP - závazná stanoviska dotčených orgánů - k žádosti - souhlas majitele pozemku či stavby + souhlas mezujících sousedů 18

19 Žádost: o nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení stavební úřad rozhodne o provedení územního řízení usnesením Usnesení doručuje se žadateli, nelze se proti němu odvolat o splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení stavební úřad zveřejní návrh výroku územního rozhodnutí na úřední desce (15 dnů) + jednotlivě žadatel a dotčené orgány 19

20 Proti návrhu výroku dotčené orgány výhrady pokud nejsou v návrhu výroku obsaženy podmínky z jejich závazného stanoviska účastníci řízení námitky - písemně, ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku Nepřihlíží se k námitkám účastníků, kteří dali souhlas Námitky pouze v případě, že se změnily podklady pro souhlas. 20

21 Výhrady nebo námitky byly podány usnesení o provedení územního řízení nebyly podány rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci následujícím dnem po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad a námitek Následně - vyhotovení kompletního územního rozhodnutí; poučení o odvolání nelze se odvolat 21

22 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Druhy územních rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (= rozhodnutí o umístění stavby) rozhodnutí o změně využití území rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nový druh územního rozhodnutí rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků rozhodnutí o ochranném pásmu 22

23 Rozhodnutí o umístění stavby - 79 vymezuje stavební pozemek umisťuje navrhovanou stavbu stanoví druh a účel umisťované stavby stanoví podmínky pro umístění stavby stanoví podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení V 79 odst. 2 taxativní výčet staveb, které nevyžadují rozhodnutí umístění stavby ani územní souhlas DŘÍVE 15 případů; NOVELA 19 případů 23

24 Rozhodnutí o změně využití území - 80 stanoví nový způsob užívání pozemku stanoví základní podmínky pro navrhované využití území V 80 odst. 2 taxativní výčet případů, kdy je vyžadováno toto rozhodnutí V 80 odst. 3 taxativní výčet případů, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas: - terénní úpravy do 300 m 2 - plochy nestavebního charakteru do 300 m 2 - změny druhu pozemku do 300 m 2 - úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody - terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků 24

25 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - 81 nový druh ÚR stanoví podmínky pro změnu užívání stavby = - změna spojená se změnou vlivu stavby na životní prostředí - stanovisko - změna v souvislosti se změnou nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

26 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - 82 stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků Žádost všichni vlastníci všech dotčených pozemků - oprávněná osoba za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšnou stavbu Postup: podání žádosti o vydání ÚR SÚ posoudí vedení územního řízení nebo vydání sdělení 26

27 Rozhodnutí o ochranném pásmu - 83 chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky vydává se zpravidla současně při rozhodování o příslušném záměru, ale lze jej vydat i samostatně nevydává se pokud podmínky ochrany vyplývají přímo z právní předpisů 27

28 Příslušnost SÚ Příslušné k vydání ÚR - obecné SÚ + újezdní úřady - vyhrazení pravomoci - 17 KÚ, MMR - jiné správní orgány např. OBÚ Novela: MMR příslušné k vydání ÚR u staveb v působnosti MPO jako jiného SÚ OBÚ v dobývacích prostorech - umisťovat i povolovat stavby sloužící otvírce, přípravě a dobývání. s výjimkou staveb v působnosti MPO a vodních děl 28

29 Účastníci územního řízení 1. žadatel 2. obec 3. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 4. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 5. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 29

30 Žádost o vydání územního rozhodnutí na formulářích uvedeny v přílohách vyhl. č.503/2006 Sb. povinné 196 odst. 1 SZ přílohy: - doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám nebo souhlas vlastníka - závazná stanoviska, popř. rozhodnutí DO - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochran. a bezpečnost. pásem - dokumentace pro vydání ÚR - plánovací smlouva nebo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury 30

31 V řízení s velkým počtem účastníků žádost o vydání ÚR + další úkony, vč. vydaného ÚR jmenovitě se neuvádějí účastníci podle 85 odst. 2 písm. b) = osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno identifikace - pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí 31

32 Žádost je úplná a dalšího projednání schopná - stavební úřad oznámí zahájení územního řízení - k projednání žádosti nařídí ústní jednání účelné - spojí s ohledáním na místě Oznámení o konání ústního jednání - doručeno nejméně 15 dnů předem SÚ může upustit od ústního jednání: jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru Upuštění od ústního jednání stanovení lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek ne kratší než 15 dnů 32

33 Veřejné ústní jednání pouze v případech: a) záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení b) záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posuzování vlivů na ŽP c) záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán ÚP Koncentrační zásada Konání veřejného ústního jednání - veřejnost veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem 33

34 Doručování v územním řízení Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení a DO jednotlivě V řízení s velkým počtem účastníků ( 144 Spr.Ř = řízení s více než 30 účastníky: žadateli + obci + vlastníkovi + DO jednotlivě ostatním veřejnou vyhláškou, včetně způsobem umožňujícím dálkový přístup Záměry zasahujících do území více obcí - doručování - na úředních deskách příslušných obec. úřadů - den vyvěšení = den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem 34

35 Lhůta pro vydání ÚR: v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu, nejdéle do 60 dnů ve zvlášť složitých případech nejdéle do 90 dnů Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení není povinnou součástí ÚR postup podle 68 odst. 3 Spr.Ř V územním rozhodnutí - na žádost stanoveno - u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v 104 odst. 1 písm. f) až i) - nebude vyžadováno ohlášení - stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení AI odst. 1 SZ 35

36 Doba platnosti územního rozhodnutí 93 SZ Územní rozhodnutí platí obecně 2 roky - v odůvodněných případech lhůtu delší max. 5 let ÚR o ochranném pásmu po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru Pozbytí platnosti ÚR důvody - 93 odst. 4 stanoveno, kdy ÚR nepozbývá platnosti. Prodloužení platnosti ÚR na žádost, uznatelné důvody, specifický postup 36

37 SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 1/4 nový 94a společné řízení společná žádost + společná dokumentace ke spojení nemůže dojít, jestliže to vylučuje - povaha věci - závazné stanovisko DO SÚ vyloučí povolení stavby ze společného řízení + stavební řízení přeruší do nabytí právní moci ÚR 37

38 2/4 Postup: ústní jednání, možnost upustit veřejné ústní jednání uplatnění námitek a závazných stanovisek stejná pravidla jako v územním řízení a ve stavebním řízení přezkoumání záměru - 90 a 111 vydání společného rozhodnutí 1. výrok o umístění stavby 2. výrok o povolení stavby vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění 38

39 Doručování ve společném řízení JEDNOTLIVĚ účastníci řízení DO 3/4 V řízení s velkým počtem účastníků JEDNOTLIVĚ žadatel (stavebník) obec vlastník stavby na níž má být provedena změna vlastník pozemku jestliže může být jeho vlastnické právo přímo dotčeno prováděním stavby vlastník stavby na pozemku na kterém má být stavba prováděna + ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, tato práva mohou být přímo dotčena DO VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, vč. internetu - ostatní 39

40 4/4 Doba platnosti 2 roky lze prodloužit odůvodněná žádost Pozbytí platnosti uplynutí platnosti stavba nebyla zahájena oznámením stavebníka, že od provedení svého záměru upouští Obsahové náležitosti žádost o vydání společného rozhodnutí + přílohy, společná dokumentace + společné rozhodnutí prováděcí vyhláška 40

41 Děkuji za pozornost 41

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Problematika územního rozhodování

Problematika územního rozhodování Problematika územního rozhodování vodoprávní úřady Medlov 15. a 16. 10. 2013 Mgr. Jana Machačková ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ diferenciace rozhodování v zastavěném a nezastavěném území využití zjednodušujících

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Územní rozhodování. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Územní rozhodování. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Územní rozhodování Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - jedna z forem územního rozhodování základní princip namísto ÚR další formy (za splnění zákonem

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Umisťování staveb po novele SZ a zákona EIA. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Umisťování staveb po novele SZ a zákona EIA. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Umisťování staveb po novele SZ a zákona EIA Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Váš partner v profesním rozvoji Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Postup povolovacího procesu vodního díla ve společném územním a stavebním řízení Stavebník se rozhodne,

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Připravovaná novela SZ Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 SPOLEČNÉ/ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ nová právní úprava

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ JUDr. Vladimíra Sedláčková Medlov 15. a 16. 10. 2013 Stavební řád Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 103 až

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Právní konference SMO ČR

Právní konference SMO ČR Právní konference SMO ČR Brno 26. dubna 2018 Novela stavebního zákona Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon JUDr. Vladimíra Sedláčková

Více

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a až

Více

PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA

PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA EXCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V BRNĚ REGISTRAČNÍ Č. PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/30.0039 KA01 1.1. VÝUKA SPECIALIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA VYUČUJÍCÍ: Ing. DANIEL MARTON,

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Kouty 2. 3. 11. 2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Východiska právní úpravy Příslušnost

Více

parlamentní tisk č. 573/0 určený pro projednání ve výborech PSP

parlamentní tisk č. 573/0 určený pro projednání ve výborech PSP návrh novely zákona č. 183/2006 Sb. předkládaný Vládou ČR parlamentní tisk č. 573/0 určený pro projednání ve výborech PSP navrhované změny, opravy a doplnění P L A T N É Z N Ě N Í z á k o n a č. 183/2006

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Hlavní změny na úseku územního plánování XIII. Setkání starostů a místostarostů JčK Zliv 25.1.2018 Ing. Viktor Tomšík Vydána pod č, 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2018 Změny se dotknou i souvisejících vyhlášek

Více

POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 ÚZEMNÍ PLÁN ( 43 odst. 1) Je vymezeno: zastavěné zastavitelné plochy vymezené k zastavění plochy vymezené ke změně stávající

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Novela stavebního zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 ISBN 978-80-87147-37-5 Obsah Význam novely stavebního zákona pro investory veřejné dopravní

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší právnická firma v České

Více

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Brno

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Brno Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Brno 7.12.2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona se vztahují na řízení a postupy podle stavebního

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

Novela stavebního zákona s účinností od

Novela stavebního zákona s účinností od Novela stavebního zákona s účinností od 1.1.2013 Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Stanoví rozsah a obsah dokumentace dokumentace pro ÚR o umístění stavby dokumentace

Více

Novela stavebního zákona. Ing. Eva Fialová

Novela stavebního zákona. Ing. Eva Fialová Novela stavebního zákona Ing. Eva Fialová Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Novela stavebního zákona: umisťování a povolování staveb

Novela stavebního zákona: umisťování a povolování staveb Novela stavebního zákona: umisťování a povolování staveb MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Celostátní konference 12. a 13. 10. v Plzni JUDr. Vladimíra Sedláčková odbor stavebního řádu MMR Průběh projednávání

Více

Územní plán po novele SZ

Územní plán po novele SZ Porada pořizovatelů 11/2017 43 odst. 1 SZ Územní plán... vymezí... plochy změn v krajině. - legislativní úprava na základě dnes běžné praxe Pro územní rezervy se použije 36 odst. 1 obdobně. - vazba na

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Povolování staveb D. Další rozhodování a postupy podle stavebního zákona E. Další otázky stavebního práva

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 283/11-Mo 283/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Územní studie Regulační plán

Územní studie Regulační plán Zákon č. 225/2017 Sb.: novela stavebního zákona Územní studie Regulační plán Porada pořizovatelů 11/2017 Územní studie 30 (4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Vypraveno dne:... Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax:

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti

Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Porada pořizovatelů 11/2017 Změny ÚP a nabytí jejich účinnosti Změny ÚP po novele SZ Pořízení změny klasicky dle dosavadního postupu (ZO rozhodne o pořízení

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : Dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 vyřizuje: Bc. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

3. Název životní situace. Společné územní a stavební povolení. 4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

3. Název životní situace. Společné územní a stavební povolení. 4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. 3. Název životní situace Společné územní a stavební povolení 4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Podá-li žadatel žádno o vydání společného územního a stavebního povolení

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : Dle přílohy č. 2 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 591 144 463 Obec Hukvaldy e-mail : potykova@brusperk-mesto.cz

Více

MÍRA OCHRANY PRÁV VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ PŘI UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB

MÍRA OCHRANY PRÁV VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ PŘI UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB MÍRA OCHRANY PRÁV VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ PŘI UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB IRENA POUROVÁ Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Česká republika Nový stavební záklon upravuje šest druhů povolení umístění stavby.

Více

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona Změny ve vodním zákoně Změna souvisejících právních předpisů 1.zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 2.zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 3.zákon

Více

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona STAVEBNÍ ÚŘAD VITA po novele stavebního zákona ŠKOLENÍ Školení změn v programu po novele 17.1. Ostrava 22.1. Brno 29.1. Karlovy Vary 31.1. Praha 7.2. Přerov 8.2. České Budějovice 12.2. Praha Přihlášeno

Více

Velká novela SZ zákon č. 350/ 2012 Sb. Účinnost od 1.1.2013. Zpracovala ing. arch. Zdena Umlášková listopad 2012

Velká novela SZ zákon č. 350/ 2012 Sb. Účinnost od 1.1.2013. Zpracovala ing. arch. Zdena Umlášková listopad 2012 Velká novela SZ zákon č. 350/ 2012 Sb. Účinnost od 1.1.2013 Zpracovala ing. arch. Zdena Umlášková listopad 2012 Po novele SZ i úprava vyhlášek, včetně jejich redukce: Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných

Více

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování.

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování. Všem obcím Zlínského kraje Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování. Prvního ledna 2007 nabývá účinnosti

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

(FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM)

(FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM) (FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM) Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje Úřad územního plánování náměstí Míru 2 375 01 TÝN NAD VLTAVOU ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ORGÁNU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: Slušovice dne 21.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: Slušovice dne 21. Číslo jednání: 3/2013 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice dne 21. února 2013

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Pořizování územního plánu

Pořizování územního plánu Pořizování územního plánu Ing. Tomáš Sklenář Ing. Navrátilová Podklady rozhodnutí o pořízení SZ 44 O pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce a) z vlastního podnětu b) na návrh orgánu veřejné správy c)

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Nové Hrady Stavební úřad Ulice: nám. Republiky 46 PSČ, obec: 373 33 Nové Hrady Tel./GSM.: 386 101 017 / 606 644 521 E-mail:

Více

Územní plánování - aktuální informace

Územní plánování - aktuální informace Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Rozhodnutí o pořízení ÚP SZ 6 odst. 5 písm. a) - Zastupitelstvo obce rozhoduje v samostatné

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV Zastupitelstvo obce Košťálov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plánování stavebního zákona

Územní plánování stavebního zákona 18-102 stavebního zákona 14.10.2015 Proč je územní plánování důležité? Cílem územního plánování (UP) je: zachování podmínek - pro příznivé životní prostředí - pro hospodářský rozvoj - pro soudržnost společenství

Více

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Změna stavebního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Změna stavebního zákona. Čl. I V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 96 zákona č.

Více

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Podmínky pro realizaci stavby ném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí,

Více

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum ING. KAREL HOREJŠ

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum ING. KAREL HOREJŠ STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum 16. listopadu 2016 ING. KAREL HOREJŠ i. Územní rozhodnutí ii. Společné územní a stavební řízení iii. Zjednodušené územní řízení iv. Územní souhlas v. Společný územní

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0630 /2012, čj. Nech 0630/2012 Nechanice, 23. 7. 2012 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová,

Více

Územní plánování - aktuální informace

Územní plánování - aktuální informace Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Novela soudního řádu správního - zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002

Více

Pořizování územního plánu

Pořizování územního plánu Pořizování územního plánu Podklady rozhodnutí o pořízení - SZ 44 O pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce a) z vlastního podnětu b) na návrh orgánu veřejné správy c) na návrh občana obce d) na návrh

Více

Seminář k novele stavebního zákona

Seminář k novele stavebního zákona Seminář k novele stavebního zákona Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

Řízení zpracování a projednání stupně. Projekt pro vydání územního rozhodnutí o

Řízení zpracování a projednání stupně. Projekt pro vydání územního rozhodnutí o Řízení zpracování a projednání stupně projektu Projekt pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Vymezení pojmů : 1)Řízení zpracování projektu -Je to postup zpracování a realizace jednotlivých etap

Více

Stavební zákon - stručné shrnutí

Stavební zákon - stručné shrnutí Stavební zákon - stručné shrnutí Základní požadavky na výstavbu v právních předpisech: zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (poslední novelizace č. 257/2013 Sb.) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM:

Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM: Životní situace Název: Žádost o POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Základní informace: Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. JUDr. Vladimíra Sedláčková Odbor stavebního řádu MMR

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. JUDr. Vladimíra Sedláčková Odbor stavebního řádu MMR Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu JUDr. Vladimíra Sedláčková Odbor stavebního řádu MMR Změny u forem povolení Společné územní a stavební řízení obecná úprava podle stavebního zákona zvláštní

Více

Seminář k novele stavebního zákona

Seminář k novele stavebního zákona Seminář k novele stavebního zákona Magistrát hlavního města Prahy 14. prosinec 2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Novela stavebního zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Úvodní informace Novela zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - změna zákonem č. 350/2012

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

D Územní plán Obsah územního plánu

D Územní plán Obsah územního plánu D.2.3.2 Územní plán Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., přináší zejména ve stanovaní obsahu územního plánu (dále jen ÚP) daleko více podrobností, než tomu bylo v předchozím zákoně č. 50/1976 Sb., o územním

Více

ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE Průběh řízení

ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE Průběh řízení Územní a stavební řízení Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D říjen 2016 Územní řízení x stavební řízení Územní řízení Účastníci územního řízení - žadatel - obec - vlastníci pozemků - vlastníci sousedních pozemků

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. Praha JUDr. Vladimíra Sedláčková

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. Praha JUDr. Vladimíra Sedláčková Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu Praha 7. 12. 2017 JUDr. Vladimíra Sedláčková Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a další související zákony účinnost

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001m2e0 MUVRX001M2E0 Č.j. : MUVR 3041/2008 Sp.Zn. : SPIS 742/2008/VAŽP42 5 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 13.4.2010 VÚP 10997/10-483/10-NOV-328.3 Petr Nový

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací 1. Pojmenování (název) životní situace: Povolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla 2. Základní

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování ÚP dle staré právní úpravy pozbývají platnosti 188 SZ odst. 1 Územně plánovací dokumentaci sídelního

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové 26. listopadu 2012

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové 26. listopadu 2012 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové 26. listopadu 2012 Změny ve výkonu veřejné správy Obecné stavební úřady Žádná změna v počtu stavebních úřadů MMR rozšiřuje působnost na vydání

Více

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1233/Výst/14/HA VYŘIZUJE Ing. Házová ČJ. 2375/Výst/14/HA TELEFON 495 809 016 DATUM 28. 05. 2014 FAX 495 809 018 E-MAIL hazova@mestosmirice.cz VEŘEJNÁ

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0016y0i MUVRX0016Y0I Č.j. : MUVR 2681/2007 Sp.Zn. : SPIS 737/2007/VAŽP41 5 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ č. 36/2018-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ č. 36/2018-2 Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 621/2018/VÝST/Čt Čj.(Če.): MUNAC32194/2018 Vyřizuje: Ing. Michaela Čtvrtečková Tel./mobil: 491405417 E-mail:

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Stavební pozemek pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo

Více