Informačný list predmetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informačný list predmetu"

Transkript

1 KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. - Semináre PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Akademický rok: 2013/2014 Semester: 9 Forma štúdia: denná Forma výučby: priama Počet kreditov: 3 Ukončenie predmetu: Klasifikovaný zápočet Rozsah výučby: 3 hodiny/ týždeň - Prednášky: 2 hodiny/ týždeň - Cvičenia/semináre: 1 hodina/ týždeň Poslanie a ciele predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom ucelený systém poznatkov z oblasti krízového manažmentu v podnikovo-hospodárskej základni. Naučiť ich zorientovať sa v analýzach krízových situácií, formulovaní vhodnej krízovej stratégie a jej implementácie. Oboznámiť ich s jednotlivými teóriami, typmi, prístupmi, metódami a modelmi strategického manažmentu, použiteľnými pre rôzne situácie s dôrazom na flexibilitu stratégie a zvyšovanie reakčnej schopnosti podniku vzhľadom k zmenám trhového prostredia. Dosiahnuť schopnosť aplikovať tieto poznatky pri riešení krízovej situácie na príslušnej úrovni riadenia, miestnej štátnej správy a samosprávy. Súčasťou predmetu sú prípadové štúdie riešených krízových situácií v podnikovo-hospodárskej praxi. Podmieňujúce predmety: Manažment. Podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu a podrobný spôsob hodnotenia: Priebežné hodnotenie (počas semestra na seminároch): Semestrálna práca, projekt (v rozsahu 7 10 strán, neopravuje sa): Aktívny výstup na seminári (PP prezentácia v trvaní min.): Max. 40 % Min. 21 % Záverečné hodnotenie: Zápočtová písomka (formou testu) Max. 60 % Min. 30 % Základnou požiadavkou pre úspešné absolvovanie klasifikovaného zápočtu je zvládnutie problematiky rozsahovo vymedzenej obsahovou náplňou jednotlivých prednášok a seminárov. Okrem rozsahu učiva v povinnej literatúre je predpokladom úspešného zvládnutia klasifikovaného zápočtu štúdium materiálov, ktoré sú v rámci tematickej orientácie jednotlivých prednášok a seminárov zverejnené v IS Moodle. Pre úspešné absolvovanie predmetu a získanie 3 kreditov musí študent dosiahnuť z obidvoch bodovaných povinností minimálne 51 %. Verzia: 01/2003 Zdokumentovaný postup ZP2/ strana 1 z 5 Aktualizácia dňa

2 Časový rozvrh a opis prednášok a cvičení/seminárov. Týždeň Prednášky Cvičenia/Semináre 1 Podstata, význam a úlohy manažmentu. Manažment ako proces, profesia, vedná disciplína, umenie. Vývoj manažmentu. Charakteristika, predmet, funkcie a stupne krízového manažmentu. Základné pojmy, princípy a kategórie rizikológie a krízového manažmentu. 2 Strategický krízový manažment. Operatívny krízový manažment. Krízový manažment v ekonomike. Kreatívne a inovatívne riešenia problémov v otázkach krízového manažmentu. 3 Riadenie. Úrovne riadenia. Základné funkcie riadenia. Organizačná štruktúra krízového manažmentu. 4 Manažérske schopnosti. Osobnosť krízového manažéra. Profesionálne schopnosti krízového manažéra. Krízové stratégie a strategické rozhodovanie v krízovom manažmente. Manažérske rozhodovanie, manažérske plánovania, manažérske organizovanie, funkcia kontroly, vedenie ľudí. 5 Procesný charakter kríz a krízové scenáre. Charakteristika krízy, krízovej situácie, vývoj krízy, determinanty krízy, rozdelenie kríz, monitorovanie kríz. Finančné zabezpečenie krízových situácií. Psychosociálne aspekty krízových situácií. Cezhraničná spolupráca v oblasti krízového manažmentu. 6 Vonkajšie a vnútorné prostredie podniku, vznik nerovnovážnych stavov. Kríza podniku, jej prejavy, príčiny a možné riešenia. Základná dokumentácia podniku, organizačnoprávne normy. 7 Druhy rizík a ich členenie. Definícia druhu rizík ich klasifikácia, meranie a prístupy k ním. Metódy znižovania rizika. Informácie a rizika, ľudský faktor. Metódy hodnotenia rizík. Úvodný, metodický seminár. Organizácia práce v študijných skupinách, oboznámenie s obsahom predmetu KM, práca s literatúrou, podmienky pre získanie klasifikovaného zápočtu. Zadanie prípadovej štúdie riešenia krízovej situácie v podnikovo-hospodárskej praxi. Verzia: 01/2003 Zdokumentovaný postup ZP2/ strana 2 z 5 Aktualizácia dňa

3 Výber hodnotiteľov do expertných skupín pre hodnotenie rizík MEO (Metóda analýzy expertných odhadov). 8 Ochrana kritickej infraštruktúry: Základné informácie o programe ochrany kritickej infraštruktúry v rámci EÚ. Základné definície. Prvky kritickej infraštruktúry. 9 Krízový plán metodický nástroj riešenia krízovej situácie. Tvorba krízového plánu. Príprava evakuačného plánu. Plán hospodárskej mobilizácie. 10 Public Relations v systéme KM: Akceleračné zložky PR (human relations, media relations, sponsoring atď.). Charakteristika a komunikačná filozofia PR. Proces, ciele a cieľové skupiny PR. Funkcie PR. Vzťahy s verejnosťou a marketing. Interné (vnútorné) PR. Poslanie, ciele a nástroje interných PR. Externé (vonkajšie) PR. Vzťahy s médiami. Vzťahy s miestnou verejnosťou, PR Komunikácia v krízovom období. Press Relations (PR): Mediálne informovanie verejnosti a press relations. Organizácia subjekt v PR. Tlačový hovorca. Prostriedky a formy press relations. Tlačové akcie. Interview. Fotografie pre tlač. Informačné a diskusné akcie. 11 Globálne problémy, ich rizikovosť a možné dôsledky na človeka, organizáciu a riadenie. Medzinárodná bezpečnosť a medzinárodné organizácie: OSN, NATO, EÚ. Medzinárodné organizácie v skvalitňovaní krízového manažmentu (napr. IAEM International Association of Emergency Managers). Bezpečnostná legislatíva Slovenskej republiky a súčasný bezpečnostný systém štátu. Organizačné otázky súvisiace s ukončením výučby predmetu Krízový manažment. Verzia: 01/2003 Zdokumentovaný postup ZP2/ strana 3 z 5 Aktualizácia dňa

4 12 Krízový manažment vo verejnej správe. Krízové riadenie vo verejnej správe, jeho poslanie a integrovaný záchranný systém. Orgány krízového riadenia v štátnej správe a ich činnosť Zloženie a úlohy krízového štábu kraja alebo určených obcí 13 Informačný systém vo verejnej správe. Informačná podpora hospodárskych opatrení pre krízové stavy (Informačný systém krízového riadenia). Zápočtová písomka formou testu. Vyhodnotenie podmienok na klasifikovaný zápočet. Povinná literatúra: 1. PALAŠČÁKOVÁ, D. a kol., Krízový manažment v ekonomike. Košice : Elfa, ISBN GOZORA, V Krízový manažment. Nitra : SPU. ISBN X. Odporúčaná literatúra: 1. SLÁVIK, Š Strategický manažment. Bratislava : Ekonóm. 2. GERVAIS, M. KITA, J. VOLOŠIN, M., Stratégia podniku cesty zvyšovania jeho pružnosti a reakčnej schopnosti. Prešov : Mana-Con. 3. LIBERKO, I. ŠUTAJ - EŠTOK, A. MIHOK, J Vybrané kapitoly z manažmentu. Košice : TU, Východoslovenské tlačiarne, Edícia študijnej literatúry. ISBN ŠIMÁK, L Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina : ŽU. ISBN SVOBODA, V Public relations, moderně a účinně. Vydala Grada Publishing, a.s. ISBN Legislatíva: 1. Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 2. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 3. Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme. 4. Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyslových havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5. Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky. 6. Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. 7. Zákon č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii. 8. Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 9. Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10. Zákon č. 330/2003 Z.z. o obrane. Verzia: 01/2003 Zdokumentovaný postup ZP2/ strana 4 z 5 Aktualizácia dňa

5 vypracoval: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.... garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.... vedúci katedry: doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc. / v.z. doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.... Informácie: (tel.: ) (tel ) V Košiciach,... Verzia: 01/2003 Zdokumentovaný postup ZP2/ strana 5 z 5 Aktualizácia dňa

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Krizový management řízení věcných krizí

Krizový management řízení věcných krizí 3MA321 Krizový management řízení věcných krizí Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Krizový management řízení věcných krizí Crisis Management Das Crisis Management 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 5) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo : RR 02 /10 - VSLG POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM) TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY Předmět Základy robotizácie Přednáška Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Globalistika Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420 731 505 363 E-mail: jaroslav.vencalek@osu.cz Študijný program:

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

IPNIN - Podnikání na na Internetu

IPNIN - Podnikání na na Internetu IPNIN - Podnikání na na Internetu Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. garant předmětu Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice Cíl předmětu - STAG Cílem předmětu je uvedení do problematiky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. Procesně. řízená organizace. Václav Řepa. VIP partner Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. Procesně. řízená organizace. Václav Řepa. VIP partner Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Procesně řízená organizace Václav Řepa VIP partner Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Václav Řepa Procesně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu

Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu Kurz A0B38FPGA Aplikace

Více

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Ivan Hanzlík, EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2013 Praha 28.11.2013 Pojem Workflow Automatizovaný proces Abstrakce/popis pracovní činnosti,

Více

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2011 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku, pri ktorých bolo promovaných 398 bakalárov

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ IV. mezinárodní vědecká konference školského managementu Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Praha, 27. 04. 2015 IV. mezinárodní vědecká konference školského

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

13,00 15.15. Specializovaná ošetřovatelská péče. v interně I. (3 hodiny přednáška) CPD VS

13,00 15.15. Specializovaná ošetřovatelská péče. v interně I. (3 hodiny přednáška) CPD VS úterý pondělí Rozvrh magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma, akademický rok 2015/2016, 1. ročník. ZIMNÍ SEMESTR pracovní

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Economics and Business Scientific Journal of the Faculty of Economy and Business The Bratislava School of Law Ekonómia a podnikanie

Více