ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu."

Transkript

1 Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží odeslaném v srpnu 2005 = 0508 Po et ádk Za p edtisk se do p ti p edtišt ných okének uvádí celkový po et vypln ných ádk na všech listech p edávaného výkazu. P ípadn p eškrtnuté ádky z d vod oprav chybných údaj se do celkového po tu ádek nepo ítají. Nevyužitá okénka p ed íslem vyjad ujícím po et ádk se dopl ují nulami. Ozna ení list na tiskopisech Do p edtišt ného okénka za slovem List se uvádí po adové íslo listu a do dalšího okénka za písmenem z celkový po et list p edávaného výkazu. Nap íklad pokud se vypl ují dva listy výkazu (tzn. více než 15 zbožových položek), na prvním listu se uvádí: na druhém listu se uvádí: List 01 z 02 List 02 z 02 Zpravodajská jednotka Uvádí se tyto identifika ní údaje: DI zpravodajské jednotky, v etn ozna ení CZ, pokud není v tiskopisu výkazu již p edtišt no Obchodní jméno nebo název nebo p íjmení, jméno a adresa zpravodajské jednotky P íjmení a jméno kontaktní osoby, která m že poskytnout za zpravodajskou jednotku podrobn jší informace Telefonní íslo kontaktní osoby íslo faxu kontaktní osoby kontaktní osoby V p ípad, že n který z uvedených druh spojení na kontaktní osobu neexistuje (nap íklad zpravodajská jednotka nevlastní fax), ponechává se prostor vyhrazený pro p íslušné íslo prázdný. T etí strana Výkaz m že za zpravodajskou jednotku vyplnit anebo p edat celnímu ú adu jiný subjekt jako její zástupce. Za správnost vypln ní výkazu a jeho odeslání z stává však odpov dná zpravodajská jednotka. Jestliže výkaz bude vypl ovat anebo p edávat zástupce, musí uvést do pravé ásti záhlaví za nadpis T etí strana slovo ANO. V p ípad, že zástupce zpravodajské jednotky uvede do této ásti výkazu sv j název nebo obchodní firmu, slovo ANO do této ásti výkazu již vyzna ovat nemusí. Sv j název nebo obchodní firmu m že zástupce zpravodajské jednotky doplnit i o svou adresu a p ípadn i o p íjmení a jméno, a telefonní nebo faxové i ové spojení na fyzickou osobu, která je za zpravodajskou jednotku schopna a pov ena podat k p edanému výkazu p ípadn požadované vysv tlení. Pokud n který z uvedených druh spojení na kontaktní osobu neexistuje (nap íklad osoba nevlastní fax) nebo je zpravodajská jednotka i její zástupce do výkazu uvést necht jí, ponechává se prostor vyhrazený pro p íslušné íslo prázdný. V p ípad, že výkaz vyhotovuje sama zpravodajská jednotka bez pomoci zástupce, pravá ást s nadpisem T etí strana se nevypl uje. Údaje o zboží íslo ádky Na tiskopisech výkaz pro odeslání jsou na každém listu p edtišt né ádky Pokud p i oprav chybných údaj dojde k p eškrtnutí ádky, íslování ádek se nem ní. Kód zboží Sloupec 1 výkazu Uvádí se osmimístný íselný kód odpovídající podpoložky odeslaného zboží dle kombinované nomenklatury. Kombinovaná nomenklatura je obsažena v celním sazebníku Spole enství nebo v TARICu (prvních osm ísel zleva zbožového kódu = shodný osmimístný íselný kód zboží uvád ný do první ásti zleva kolonky 33 JSD p i dovozu nebo vývozu zboží). Celní sazebník Spole enství je zve ejn n na internetových stránkách G C na adrese pod názvem Celní sazebník EU. Jeho zbožové kódy se zkrácenými názvy a m rnými jednotkami jsou též mezi íselníky na internetových stránkách SÚ na adrese s názvem cis_kn8.txt. Stát ur ení Sloupec 2 výkazu

2 Státem ur ení je poslední lenský stát, o kterém je v dob odeslání známo, že do n j má být zboží v rámci p íslušné transakce dodáno. V tšinou je to stát, kam je zásilka p ímo adresována. Pro vyzna ení státu ur ení se používají následující alfabetické kódy. AT Rakousko FR Francie (a Monako) LV Lotyšsko BE Belgie GB Spojené království MT Malta CY Kypr GR ecko NL Nizozemí DE N mecko HU Ma arsko PL Polsko DK Dánsko IE Irsko PT Portugalsko EE Estonsko IT Itálie SE Švédsko ES Špan lsko LT Litva SI Slovinsko FI Finsko LU Lucembursko SK Slovensko Kraj p vodu Sloupec 3 výkazu Do sloupce 3 se uvádí kód kraje p vodu zboží. Jedná se o kraj v R, kde zboží bylo vyrobeno, zpracováno, smontováno, zušlecht no, vyt ženo, vyp stováno apod.. Není-li kraj p vodu znám nebo zboží nepochází z R, uvede se kód 99. Pro vyzna ení kraje p vodu p i odeslání zboží se používají následující kódy: Kód kraje Název kraje Kód kraje Název kraje 10 Hl. m sto Praha 52 Královéhradecký kraj 20 St edo eský kraj 53 Pardubický kraj 31 Jiho eský kraj 61 Vyso ina 32 Plze ský kraj 62 Jihomoravský kraj 41 Karlovarský kraj 71 Olomoucký kraj 42 Ústecký kraj 72 Zlínský kraj 51 Liberecký kraj 80 Moravskoslezský kraj Fakturovaná ástka v K Sloupec 4 výkazu Fakturovaná hodnota v K je hodnota, kterou prodávající obdrží od kupujícího za odeslané zboží. Jedná se vlastn o p evodní hodnotu zboží, kterou samoz ejm ovliv uje druh použitých dodacích podmínek. P evodní hodnota je ta, kterou uhrazuje kupující prodávajícímu bez ohledu na použití r zných dodacích podmínek a skute nost, zda jsou prodávajícím do p evodní hodnoty promítnuty p ímé obchodní náklady nebo ne. Fakturovaná hodnota je v tšinou celková ástka na faktu e, která m že být i sou tem jmenovit na faktu e vyjád ené ceny za samotné zboží, náklad spojených s jeho dopravou, balením atd. Sou ástí fakturované hodnoty zboží musí být i dávky, poplatky, spot ební dan a vedlejší výdaje, kterými se rozumí zejména náklady na balení, p epravu, pojišt ní a provize, pokud jsou sou ástí úplaty hrazené kupujícím prodávajícímu a sou asn jsou zahrnovány do základu dan z p idané hodnoty. Do fakturované hodnoty vykazované do Intrastatu se ale nezahrnuje ástka DPH, i když je nap íklad sou ástí ceny hrazené kupujícím, který není plátce DPH. P íklady a poznámky: P i odeslání zboží, jehož samotná hodnota je 100, bude p i dodací podmínce EXW, kdy se náklady spojené s dopravou zboží hradí sám kupující, fakturovaná hodnota také 100. P i stejném zboží a dodací podmínce DDU-místo p íjemce, kdy p ímé obchodní náklady spojené s dopravou budou init 50 a na faktu e bude celková cena 150 (prodávající logicky zvýšil hodnotu zboží 100 o hodnotu jim vynaložených p ímých obchodních náklad 50, to znamená, že p ímé obchodní náklady zahrnul p ímo do ceny zboží), bude fakturovaná hodnota 150. P i stejném zboží a dodací podmínce DDU-místo p íjemce, kdy p ímé obchodní náklady spojené s dopravou budou init 50 a na faktu e bude zvláš uvedena cena zboží 100 a zvláš p ímé obchodní náklady 50, bude fakturovaná hodnota také 150. Z výše uvedených p íklad vyplývá, že není rozhodující, zda na faktu e bude hodnota p ímých obchodních náklad vyzna ena zvláš (nap íklad zboží 100, p ímé obchodní náklady 50, celkem k zaplacení 150) nebo zde bude souhrnná celková ástka 150. Stejn tak by se zahrnovala p i dodací podmínce DDU do fakturované hodnoty k vlastní cen zboží 100 hodnota p ímých obchodních náklad v p ípad, kdyby tyto náklady byly fakturovány zvláš (1. faktura - zboží za 100 a druhá faktura- p ímé obchodní náklady 50) a fakturovaná hodnota by byla též 150. To ovšem pouze za p edpokladu, že je pln na dodací podmínka DDU do místa p íjemce (dopravu zajiš uje a hradí odesílatel a není považována a v rámci p iznání k DPH ozna ována jako zvláš poskytovaná služba).

3 Pro jiné transakce než prodej, musí být hodnota ur ena tak, jako by se o prodej jednalo a deklarovaná hodnota se musí stanovit na základ údaj uvedených na proforma faktu e, dle kalkulace nebo odhadem. To se týká nap íklad p ípad, kdy si zpravodajská jednotka odesílá (p emís uje si) sv j majetek do jiného lenského státu, t eba za ú elem nejistého prodeje, k uskladn ní na dobu delší než 24 m síc nebo i ke zpracování dle smlouvy. Pokud jde o odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy, musí vykazovaná hodnota obsahovat hodnotu zboží p ijatého ke zpracování zvýšenou o hodnotu zpracovatelské operace (provedenou práci na zboží) a o hodnotu p ípadných p ídavk dodaných ke zpracovanému (zušlecht nému) zboží zpracovatelem. Fakturovaná hodnota je v t chto p ípadech vlastn celková hodnota zpracovaného zboží, to je hodnota z faktury zpracovatele zvýšená o hodnotu, která byla vykázána v Intrastatu jako fakturovaná hodnota p i p ijetí zboží ke zpracování. P i odesílání zboží, za které není od odb ratele inkasováno, ale naopak je za n odb rateli placeno (nap íklad p i odesílání odpad ), se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 4 výkazu íslice nula. Místo fakturované hodnoty se do výkazu pro Intrastat uvádí nula i v p ípadech, kdy je zboží, za které by bylo b žn odb rateli dodavatelem placeno (tzv. zboží s opa ným sm rem platby), poskytováno bezplatn. P i zp tném odesílání zboží, které je vraceno do jiného lenského státu a nejedná se o zp tné odeslání zboží, které bylo v R zpracováno dle smlouvy, se do výkazu pro Intrastat uvádí jako fakturovaná hodnota stejná hodnota jaká byla vykázána v Intrastatu p i p ijetí p edm tného zboží. To se týká nap íklad i zboží p ijatého na finan ní leasing, pokud je proti p vodním p edpoklad m odesíláno zp t jeho vlastníkovi nebo zboží vraceného z d vod reklamace jeho kvality. P i odesílání nosi informací, obsahujících data nebo instrukce pro za ízení na zpracování dat, je sou ástí fakturované hodnoty i cena na nosi i nahraných t chto dat nebo instrukcí (zboží se za azuje pod kód nosi e informací). V p ípad, že odesílaná zásilka zboží Intrastatu obsahuje více druh zboží, jejichž hodnota je vyjád ena na jedné faktu e bez podrobného rozd lení na hodnoty jednotlivých druh zboží, fakturovaná hodnota pro p íslušný ádek ve výkazu se ur í rozd lením celkové hodnoty kalkulací nebo odhadem na jednotlivé hodnoty konkrétních druh zboží. Pokud je faktura vystavena na více druh zboží, které se za azuje do r zných kód kombinované nomenklatury, každá podpoložka zboží je však zvláš ocen na, ale hodnota p ímých obchodních náklad spojených s dopravou zboží je zde vyjád ena jen celkov souhrnnou ástkou za všechno uvedené zboží, musí se p ímé obchodní náklady pom rn rozpo ítat k jednotlivým podpoložkám zboží podle vzájemného pom ru jejich hmotnosti nebo množství v dopl kové m rné jednotce, je-li pro všechny druhy zboží uvedené na faktu e m rná jednotka stejná. Není-li možné využít vzájemného pom ru množství jednotlivých druh zboží, rozpo ítají se náklady spojené s dopravou podle vzájemného pom ru jejich cen. Fakturovaná hodnota zboží se do výkazu pro Intrastat uvádí vždy v celých K zaokrouhlen sm rem nahoru bez interpunk ních znamének, bez desetinných míst a bez ozna ení K. Pro p epo et fakturované hodnoty v cizí m n na K se používá kurz devizového trhu stanovený pro celní ú ely na sledované období. Tento kurz ur ený v souladu s ustanovením lánk na ízení Komise (EHS). 2454/93 ze dne 2. ervence 1993, kterým se provádí celní kodex Spole enství, je zve ej ován na internetových stránkách G C na adrese v oddíle Clo online v ásti Kurzovní lístek pod ozna ením M sí ní kurzy pro výpo et cla a ostatních poplatk. Kurz EUR pro aktuální m síc je také zve ejn n na internetových stránkách SÚ ( v ásti Intrastat. Kurzy pro p epo et hodnot vykazovaných do Intrastatu jsou totožné s kurzy pro p epo et hodnot v cizí m n na koruny eské uvád ných do celních prohlášení (JSD). K použití kurz pro p epo et hodnot viz též ást 10. této p íru ky. Fakturovaná hodnota uvád ná do výkazu pro Intrastat nem že být nikdy minusová. Nulu namísto fakturované hodnoty p ipadá v úvahu uvést do sloupce 4 výkazu jen za zboží prodávané s opa nou platbou (viz odst. 67 této p íru ky) nebo v souvislosti s vyzna ením kódu 8 povahy transakce. Vlastní hmotnost v kg Sloupec 5 výkazu Uvádí se údaj o vlastní hmotnosti odeslaného zboží zaokrouhlen v celých kilogramech pro každý ádek ve výkazu zvláš. Hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje sm rem nahoru na 1 kg. Hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 kg zaokrouhlí sm rem dol a desetinná místa od 0,5 kg sm rem nahoru. V p ípadech, kdy zpravodajská jednotka nem že vlastní hmotnost vykazované podpoložky zboží p esn ur it, m že do ádku uvést údaj o isté hmotnosti nebo pr m rnou hmotnost vypo ítanou podle dopl kové m rné jednotky zboží. Výpo et se provede násobením sou tu m rných jednotek zboží odhadnutým pr m rem za jednu m rnou jednotku.

4 Vlastní hmotnost zboží je jeho hmotnost bez jakýchkoli obal. istá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komer ním obalem nebo komer ními obaly, které p ímo chrání zboží. Vlastní hmotnost se do sloupce 5 výkazu uvádí bez ozna ení kg, bez interpunk ních znamének a bez desetinných míst. Údaj o vlastní hmotnosti odeslaného zboží se do výkazu pro Intrastat uvádí v p ípadech, ve kterých je v kombinované nomenklatu e ke kódu p íslušné podpoložky zboží, namísto kódu dopl kové m rné jednotky, vyzna ena poml ka nebo je v íselníku kombinované nomenklatury kód dopl kové m rné jednotky nahrazen kódem ZZZ. P ípadné uvedení údaje o vlastní hmotnosti do výkazu pro Intrastat i v p ípadech, kdy je množství odeslaného zboží vyjád eno v dopl kové m rné jednotce, se nepovažuje za chybné. Množství v dopl kové MJ Sloupec 6 výkazu Uvádí se množství odeslaného zboží v dopl kových m rných jednotkách, které jsou k jednotlivým podpoložkám zboží p i azeny v kombinované nomenklatu e. P íslušné kódy dopl kových m rných jednotek náležející k jednotlivým zbožovým kód m kombinované nomenklatury jsou vyzna eny v celním sazebníku Spole enství, zve ejn ném na internetových stránkách G C na adrese nebo jsou uvedeny na internetových stránkách SÚ na adrese v ásti Intrastat, jako íselník ozna ený cis_kn8.txt. Zde je také zve ejn n íselník ozna ený cis_merj.txt se seznamem kód dopl kových m rných jednotek používaných v celním sazebníku Spole enství. Množství v celé dopl kové m rné jednotce se do sloupce 6 výkazu uvádí bez interpunk ních znamének, p íslušných kód m rných jednotek (nap. ks, pár ) a bez desetinných míst. P ípadná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují sm rem dol a od 0,5 sm rem nahoru. Je-li údaj menší než 1, zaokrouhluje se sm rem nahoru na 1. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku místo kódu m rné jednotky poml ka (p ípadn v elektronické verzi kód ZZZ ), uvádí se zde nula a do sloupce 5 výkazu se musí se uvést údaj o vlastní hmotnosti v kg. Transakce Sloupec 7 výkazu Uvádí se jednomístný íselný kód povahy transakce (obchodní operace) odesílaného zboží. Povahou transakce jsou všechny charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, zejména co do zm ny vlastnictví odeslaného zboží, obdržení úhrady za n, ú el jeho odeslání (nap íklad ke zpracování dle smlouvy nebo po takovém zpracování) apod. Pro vyzna ení povahy transakce se p i odeslání zboží používají následující kódy: Kód Popis povahy transakce 1 - Transakce zahrnující skute né nebo zamyšlené p evody vlastnictví za protipln ní (finan ní nebo jiné) - krom obchodních operací ozna ených kódy 2, 7 a 8 Vysv tlivky: Tímto kódem se ozna uje v tšina transakcí odeslaného zboží, p i kterých p echází vlastnictví ke zboží z jedné osoby na druhou a je spojené s provedením platby nebo náhrady. Vztahuje se rovn ž na zboží odesílané mezi osobami ve spojení nebo do úst edních distribu ních sklad, a to i v p ípadech, kdy odeslání zboží není p ímo spojeno s okamžitou úhradou za n j. Výjimkou by zde bylo jednozna n bezúplatné poskytnutí zboží, p i kterém by se transakce ozna ila kódem 3. Pat í sem i odeslání náhradních díl a jiných zbožových náhrad provád ných za úhradu. Za transakci ozna ovanou kódem 1 se považuje i finan ní leasing; leasingové splátky se vypo ítávají tak, aby pokrývaly zcela nebo tém zcela hodnotu zboží. Finan ní leasing je takový, kdy nebezpe í a výnosy spojené s vlastnictvím pronajatého zboží p echázejí na nájemce. Na konci trvání smlouvy se nájemce stává zákonným vlastníkem zboží. Mezi transakce se zamýšleným prodejem se za azují též dodávky na konsigna ní sklady a proto se i p i odeslání zboží na tento sklad používá kód transakce Vrácení zboží z p vodní transakce ozna ené kódem 1, náhrada zboží zdarma, bezplatná vým na zboží Vysv tlivky: Pod kód 2 se zahrnují zejména transakce, kterými se eší reklamace vadného pln ní dodávek zboží, které bylo p vodn p ijato nebo odesláno pod kódem transakce 1 a vyjad uje se jím zp tné odeslání, to je vrácení, p vodn p ijatého zboží i odeslání náhradního zboží za jiné odeslané zboží, a už p vodn odeslané zboží je vraceno zp t nebo není. Vrácení p ijatého zboží a náhrada za zboží odeslané, které bylo p vodn p ijaté nebo odeslané v transakcích ozna ených kódy 3 až 9, se ozna uje pod stejnými kódy (3 až 9) a ne kódem Transakce, které nejsou p echodné povahy (nejedná se o do asné odeslání), zahrnující p evod vlastnictví zboží bez finan ního nebo jiného protipln ní (bezúplatné odeslání s p evodem vlastnických práv) 4 - Transakce, krom t ch, které se ozna ují kódem 7, jejichž ú elem je zpracování na základ smluvního vztahu (odeslání zboží k provedení zpracovatelských operací podle smluv o pasivním zušlecht ní), p i kterých zpracovatelskou operací není placená i bezplatná oprava nebo údržba zboží Kód povahy transakce 4 se nevztahuje na odeslání zboží k takové zpracovatelské operaci, p i které si zpracovatel zboží po izuje do svého vlastnictví, aby po jeho zpracování ho prodal ve form zušlecht ných výrobk. Jedná se o p ípady, kdy zpracovatel nezušlech uje zboží, které si zaslal objednatel ke zpracování, ale sám nakupuje zboží ur ené ke zpracování a následnému prodeji. Takové transakce se ozna ují kódem 1.

5 Kód povahy transakce 4 rovn ž nelze použít v p ípadech, kdy kupující odesílá svému obchodnímu partnerovi z jiného lenského státu, ást zboží za ú elem jejího p idání k nakupovanému zboží, použití k jeho výrob apod., p i emž se nem ní vlastník do asn odeslané ásti zboží, ani se nejedná o do asné odeslání zboží ke zpracování dle smlouvy. Takové do asné odeslání zboží bez zm ny jeho vlastníka a s p edpokládaným zp tným p ijetím ve form vložené sou ástky nebo p ídavku nakupovaného zboží se ozna uje kódem transakce 9. Kód transakce 4 se však používá na zp tné odeslání (vrácení) zboží, které bylo p ijato ke zpracování dle smlouvy (kód transakce 4 ), ale tímto zpracováním neprošlo, nap íklad není ke zpracování vhodné, ze zpracování sešlo z jiných d vod apod. Zbytky a odpady ze zpracování dle smlouvy odesílané zp t (vracené) objednateli tohoto zpracování se ozna ují stejn jako zpracované výrobky kódem transakce Transakce provád né po zpracování podle smlouvy, kterými nebyla oprava nebo údržba zboží ani operace ozna ená kódem 7 (odeslání zboží po jeho aktivním zušlecht ní, p i kterém zpracovatelskou operací nebyla oprava nebo údržba) Kód povahy transakce 5 se nevztahuje na odeslání zboží po takové zpracovatelské operaci, p i které si zpracovatel toto zboží po ídil do svého vlastnictví, aby ho po jeho zpracování prodal ve form zušlecht ných výrobk. Jedná se o p ípady, kdy zpracovatel nezušlechtil zboží, které si zaslal objednatel ke zpracování dle smlouvy, ale sám nakoupil zboží ur ené ke zpracování a následnému prodeji. Takové transakce se ozna ují kódem 1. Kódem transakce 5 se ozna uje i odeslání zbytk a odpad vzniklých p i zpracování dle smlouvy. Kód transakce 5 se také používá p i odeslání náhradního zboží za zboží p vodn odeslané po zpracování dle smlouvy (nap íklad p i odeslání náhradního zboží za zboží, které bylo zpracováno chybn ). Kód 5 transakce je ale rovn ž ur en pro odeslání zboží, které bylo p ijato po zpracování dle smlouvy v jiném lenském stát (po pasivním zpracování ) a je vraceno zp t (nap íklad z d vod reklamace špatn provedeného zpracování). 6 - V R se tento kód transakce do výkaze pro Intrastat o odeslaném zboží neuvádí. 7 - Transakce podle spole ných obranných projekt nebo jiných spole ných mezivládních výrobních program (nap. Airbus). Uvedení tohoto kódu v R zatím nep ipadá v úvahu a o jeho p ípadném použití obdrží zpravodajská jednotka informace p ímo. 8 - Dodávka stavebních materiál a za ízení pro práce, které jsou sou ástí obecné stavební nebo inženýrské smlouvy (všeobecné dodavatelské smlouvy) Kódem 8 se ozna ují transakce, p i kterých je prodáváno a odesíláno zboží investi ní povahy, jako celé investi ní celky i jejich ásti, které nejsou samostatn fakturovány, ale pro které je vystavena souhrnná faktura zahrnující celkovou hodnotu díla (viz též ást 11 p íru ky). Pokud by takové zboží nebylo fakturováno souhrnn ozna ovalo by se jeho odeslání kódem transakce Ostatní obchodní operace (transakce) Kód 9 se používá v p ípadech, které nelze ozna it n kterým z výše uvedených kód, zejména tehdy, je-li odesíláno zboží, jehož vlastník se v souvislosti s odesláním zboží nem ní (nap íklad zboží z stává ve vlastnictví tuzemského odesílatele) a takové zboží není odesíláno do asn za ú elem zpracování dle smlouvy, p ípadn se jedná o zp tné odeslání (vrácení) zboží, které bylo p ijato pod kódem transakce 9. Nej ast ji se kódem 9 ozna uje do asné odeslání zboží za ú elem jeho uskladn ní v jiném lenském stát, pokud zde není skladováno v p ímé souvislosti s jeho prodejem a p edpokládaná doba jeho uskladn ní je delší než 2 roky, dále i do asné odeslání zboží za ú elem jeho zap j ení nebo pronájmu na p edpokládanou dobu více jak 2 roky, nejedná-li se o finan ní leasing (nep edpokládá se, že se nájemce stane vlastníkem zboží po skon ení pronájmu nebo zap j ení) nebo i jiné odeslání zboží v souvislosti s p evedením majetku do jiného lenského státu na p edpokládanou dobu delší než 2 roky. Stejn tak se kód transakce 9 použije p i vykázání údaj o zboží, které si osoba z R odesílá do jiného lenského státu, ve kterém p edpokládá, že si nechá zboží propustit do n kterého z vývozních celních režim a následn ho dopraví mimo území EU. Dodací podmínky Sloupec 8 výkazu Uvádí se t ímístný alfabetický kód dodací podmínky použité p i odeslání zboží. Dodací podmínka v tšinou odpovídá pravidl m Incoterms a vyplývá z kupní smlouvy. Rozhodující pro uvedení správného údaje je skute nost, za použití jaké dodací podmínky se p íslušná transakce uskute nila. Používají se následující kódy: Dodací podmínky Kód Dodací podmínky Kód P eprava placena do CPT S dodáním clo neplaceno DDU P eprava a pojišt ní placeny do CIP S dodáním clo placeno DDP Náklady a p epravné placeny CFR Ze závodu EXW Náklady, pojišt ní a p epravné CIF Vyplacen k boku lodi FAS

6 S dodáním na hranici DAF Vyplacen lo FOB S dodáním z náb eží DEQ Vyplacen dopravci FCA S dodáním z lodi DES Jiná dodací podmínka než výše uvedená Použití dodacích podmínek ozna ených kódy FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ p ipadá v úvahu pouze v p ípadech, kdy je zboží dopravováno alespo ást lze použít pouze p i alespo áste ném Druh dopravy Sloupec 9 výkazu P i odeslání se uvádí jednomístný kód druhu dopravy odesílaného zboží Intrastatu, která se p edpokládá p i opušt ní území R, to je p i p echodu odesílaného zboží p es státní hranici R. Používají se tyto kódy: 2 - Železni ní doprava (v etn kamion na nákladním vagónu) 3 - Silni ní doprava 4 - Letecká doprava 5 - Poštovní zásilky 7 - Pevná p epravní za ízení (nap. potrubí a vedení) 8 - Vnitrozemská í ní doprava 9 - Vlastní pohon (týká se zboží, které p ekro í hranici na vlastní ose, nap íklad odeslání letadla, kamionu, lod, vagónu apod., pokud nejsou dopravována jiným dopravním prost edkem). Poznámka: Za poštovní zásilky se považují i ty, jejichž doprava je zajiš ována tzv. rychlopoštou, to znamená n kterou ze specializovaných spole ností na expresní dodání zboží, pokud je podání i p ijetí zásilky obdobné b žným poštovním zásilkám a nejedná se o expresní dopravu jedním p edem ur eným dopravním prost edkem. XXX Statistický znak Sloupec 10 výkazu Je-li odeslané zboží ve sloupci 1 výkazu pro Intrastat ozna ené n kterým z kód uvedených níže, doplní se do sloupce 10 výkazu, v návaznosti na up esn ný název zboží, zvláštní dvoumístný íselný kód (statistický znak), který je p íslušnému zbožovému kódu p i azen v seznamu sledovaných druh zboží. Seznam sledovaných druh zboží, ve kterém jsou vybrané zbožové podpoložky kapitol 27, 29, 34 a 38 kombinované nomenklatury, je v p íloze. 3 této p íru ky. Je-li nutno k jednomu zbožovému kódu p i adit více zvláštních dvoumístných íselných kód (statistických znak ), musí být každý zbožový kód uvád n do samostatného ádku výkazu. Pokud k dále uvedeným kód m kombinované nomenklatury nelze p i adit žádný ze zvláštních dvoumístných íselných kód, s ohledem na up esn ný název odesílaného zboží, do sloupce 10 výkazu se zvláštní íselný statistický znak neuvádí a místo pro jeho vypln ní se ponechá prázdné. Seznam kód kombinované nomenklatury, ke kterým existují zvláštní statistické znaky: Zvláštní pohyb Sloupec 11 výkazu V p ípadech, kdy se jedná o zvláštní druh nebo pohyb zboží nebo se zjednodušen vykazují zásilky zboží malé hodnoty (do K ), se do sloupce 11 výkazu uvádí n který z t chto kód : MZ - malé zásilky se zbožím uvedeným pod kódem ZI - pr myslové celky (investi ní celky), pokud je SÚ povoleno zjednodušené za azování ZR - rozložené zásilky (zboží v rozebraném stavu) ZL - letadla (p evod vlastnictví) ZP - lod (p evod vlastnictví) ZZ - zboží dodávané do lodí a letadel ZT - za ízení na mo i ZM - odeslání mo ských produkt ZK - odeslání kosmické lodi ZO - zboží s opa ným sm rem úhrady (nap íklad odpady)

7 Pokud se nejedná o zvláštní druh nebo pohyb zboží, p ípadn se nevyužívá zvláštních nebo zjednodušených možností uvád ní údaj do výkaz pro Intrastat u takového zboží, p íslušný ádek ve sloupci 11 výkazu se ponechává volný. Další komentá k zvláštním druh m a pohyb m zboží je uveden v ásti 9 této p íru ky. Údaje pod vyzna enými sloupci výkazu Za p íslušné p edtisky se uvede p íjmení, jméno a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údaj uvedených ve výkazu a do okének s nadpisem Datum se uvede datum vystavení dokladu zp sobem rok, rok, m síc, m síc, den, den (nap. 11. zá í 2005 = ).

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah. 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody

Průvodce nákladní přepravou Českých drah. 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody Průvodce nákladní přepravou Českých drah 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody květen 2006 eské dráhy, a. s. Generální editelství Odbor nákladní dopravy a p epravy Náb eží

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více