X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU"

Transkript

1 X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky Odpovědnost zaměstnance Obecná odpovědnost ( 250) Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251) Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( 252) Rozsah náhrady škody Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Obecná odpovědnost Odpovědnost za škodu na odložených věcech ( 267 a 268) Odpovědnost při odvracení škody ( 266) Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech Shrnutí poznatků Kontrolní otázky Klíč k odpovědím

2 1 Výklad problematiky Základním předpokladem pro posuzování odpovědnosti subjektů za škodu je existence pracovněprávního vztahu. Odpovědnost za škodu lze v pracovním právu rozdělit do dvou základních skupin: 1. odpovědnost za škodu zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli 2. odpovědnost zaměstnavatel za škodu způsobenou zaměstnanci 1.1 Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost může být: obecná ( 250) za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251) Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( 252) Obecná odpovědnost ( 250) Zaměstnanec odpovídá i za škodu, kterou způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům, za škodu způsobenou ve stavu, do kterého se vlastní vinou uvedl (alkohol, drogy apod.) a kdy není schopen ovládat svoje jednání nebo posoudit jeho následky. Při obecné odpovědnosti je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav. Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti požadovaná na zaměstnanci nesmí přesáhnout částku čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, dosahovaného před způsobením škody. Toto omezení neplatí: byla-li škoda způsobena v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek při škodě způsobené úmyslně a v tomto případě může zaměstnavatel požadovat i náhradu jiné škody (např. ušlý zisk). p 2

3 Při společné odpovědnosti zaměstnanců za škodu je každý z nich povinen hradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. Zaměstnanec je v takovém případě povinen hradit pouze poměrnou část škody, a to podle míry svého zavinění. Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251) Zaměstnanci, který nesplnil svoji povinnost k odvrácení škody, tedy nezakročil proti hrozící škodě, ani neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na hrozící škodu, může vzniknout povinnost, aby se podílel na úhradě vzniklé škody. Zaměstnavatel může po něm v tomto případě požadovat, aby přispěl k úhradě škody. Určitým specifikem této škody je, že se nejedná o povinnost hradit vzniklou škodu, ale pouze o povinnost přispět k úhradě vzniklé škody. Záleží na zaměstnavateli, zda tento příspěvek bude požadovat. Přitom musí přihlížet k okolnostem, které bránily zaměstnanci splnit svoji povinnost a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody v tomto případě odpovědnosti nesmí přesáhnout částku trojnásobku průměrného měsíčního výdělku dotyčného zaměstnance Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( 252) Oproti obecné odpovědnosti za škodu jde o zvýšenou a kvalifikovanou odpovědnost u těch zaměstnanců, kterým se v souvislosti s jejich prací svěřují určité hodnoty k vyúčtování. Patří k nim hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, např. stravenky, vstupenky na kulturní představení, poštovní známky apod. 3

4 Charakteristickým znakem těchto hodnot je jejich určení pro oběh a obrat a možnost osobní dispozice zaměstnance s nimi po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Hodnotami, na které není možno uzavřít dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování právě pro nedostatek charakteristického znaku, jsou např. motorová vozidla, inventář provozních místností a kanceláří. U těchto hodnot půjde vždy o obecnou odpovědnost. Za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat, odpovídá zaměstnanec na základě dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen dohoda o odpovědnosti"). Bez této dohody nemůže být náhrada škody na hodnotách svěřených k vyúčtování uplatněna. Dohoda o odpovědnosti musí splňovat všechny zákoníkem práce stanovené předpoklady. Především musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Dohodu může uzavřít zaměstnanec nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let věku. Dohoda se může vztahovat pouze na věci výše specifikované. Náležitostí dohody je její podpis. Nelze tedy vlastnoruční podpis dohody nahradit např. podpisovým razítkem zaměstnavatele tzv. faksimile. Dohoda by byla v tomto případě neplatná. Předpokladem účinnosti dohody o hmotné odpovědnosti je existence pracovního poměru zaměstnance k zaměstnavateli (na základě pracovní smlouvy, volby nebo jmenování). Dohoda o odpovědnosti může být uzavřena i s občanem, se kterým byla uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda může být uzavřena s jedním zaměstnancem (individuální odpovědnost), nebo může být v těchto dohodách se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o odpovědnosti, budou odpovídat za schodek společně (společná odpovědnost). Přitom je nutno s každým členem odpovědného kolektivu uzavřít samostatnou smlouvu o odpovědnosti, nelze uzavírat dohody hromadné. 4

5 Vymezení funkcí, které vyžadují uzavřít dohodu o odpovědnosti je v kompetenci zaměstnavatele. Nejčastěji půjde o pracovní místa pokladních, skladníků apod. Vymezení pracovních míst má i významné pracovněprávní důsledky. Neexistence této dohody může být důvodem k rozvázání pracovního poměru pro nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon sjednané práce. Od dohody může zaměstnanec odstoupit vykonává-li jinou práci je-li převáděn na jinou práci převáděn na jiné pracoviště překládán pokud zaměstnavatel v době 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami při společné odpovědnosti také v případě, jestliže na pracoviště je zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Úmysl odstoupit od smlouvy musí zaměstnanec oznámit zaměstnavateli písemně. Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru dotyčného zaměstnance nebo dnem kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější. Odpovědnosti se zaměstnanec zprostí také tehdy, jestliže prokáže, že schodek vznikl v důsledku toho, že zaměstnavatel nevytvořil přiměřené pracovní podmínky. Zproštění odpovědnosti za schodek u zaměstnance je důsledkem povinnosti zaměstnavatele zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení majetku. Zjistí-li zaměstnavatel závady, je povinen je odstranit. 5

6 1.1.4 Rozsah náhrady škody Zaměstnanec, který odpovídá za schodek, je povinen nahradit schodek v plné výši, tedy bez omezení. Při společné odpovědnosti se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího zaměstnance a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši. Podíl náhrady jednotlivých zaměstnanců (s výjimkou vedoucího a jeho zástupce) nesmí přesáhnout částku, rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Jestliže se neuhradí takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni zbytek uhradit vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků. Prakticky tedy náhrada škody u vedoucího a jeho zástupce není omezena, u ostatních řadových zaměstnanců je omezena jednoměsíčním průměrným výdělkem. Ke vzniku odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů musejí být splněny tyto předpoklady: písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu. Musí se jednat o takové předměty, které zaměstnanec sám výlučně používá a má možnost zabezpečit jejich ochranu. Jde o nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty (např. kalkulačky, přenosné počítače, diktafony apod.). škoda ve formě ztráty svěřeného předmětu, zavinění, které se předpokládá, zaměstnavatel je neprokazuje. Zaměstnanec se této odpovědnosti zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Předměty, jejichž cena převyšuje Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Lze ji uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. 6

7 Ztrátu svěřených předmětů je povinen zaměstnanec hradit zaměstnavateli v plné výši, omezení výší výdělku neexistuje Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel. V případě, že škodu způsobil vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, určí výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil. Zaměstnavatel je povinen výši požadované náhrady škody se zaměstnancem projednat a ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že vznikla škoda, a že za ni zaměstnanec odpovídá, mu oznámit výši požadované náhrady škody. Nesouhlasí-li zaměstnanec s úhradou škody, kterou na něm požaduje zaměstnavatel, zaměstnavatel může uplatnit svůj nárok u soudu. 1.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Obecná odpovědnost Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu: která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Co je považováno za plnění pracovních úkolů a přímou souvislost s ním je vysvětleno u obecné odpovědnosti zaměstnance. kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci, jednající jeho jménem. Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu: na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu. 7

8 Předpokladem obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je vznik škody na straně zaměstnance porušení právních povinností, případně úmyslné jednání proti dobrým mravům ze strany zaměstnavatele, porušení právních povinností zaměstnancem zaměstnavatele, jednajícího jeho jménem příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností Odpovědnost za škodu na odložených věcech ( 267 a 268) Úkolem zaměstnavatele je zabezpečit věci, které jeho zaměstnanec v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním odložil na místě, které mu k tomuto určil nebo na místě, kde se obvykle ukládají. Nejčastěji to bývají zamykatelné skříňky, kancelářské stoly apod. Za věci, které se obvykle do zaměstnání nosí, odpovídá zaměstnavatel plně. Věci, které do zaměstnání zaměstnanci obvykle nenosí, jako jsou větší částky peněz, klenoty a jiné cennosti, může zaměstnavatel vzít do zvláštní úschovy (např. uschovat v trezoru). V takovém případě pak zaměstnavatel odpovídá plně. Pokud však zaměstnavatel uvedené věci do zvláštní úschovy nepřevzal, odpovídá zaměstnanci jen do částky Kč. Zjistí-li se však, že škoda na těchto věcech byla způsobena jiným zaměstnancem zaměstnavatele, hradí zaměstnavatel škodu v plné výši. Nárok na náhradu je vázán na předpoklad, že zaměstnanec bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl, uvědomí zaměstnavatele. Jedná se o lhůtu propadnou, jejímž uplynutím nárok na náhradu škody zaniká Odpovědnost při odvracení škody ( 266) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za věcnou škodu, kterou utrpěl při odvracení škody, hrozící zaměstnavateli. Odpovědnost vzniká nejen tehdy, zakročoval-li zaměstnanec proti vzniku majetkové újmy zaměstnavatele, ale i tehdy, když zakročoval proti 8

9 nebezpečí, které hrozilo životu nebo zdraví, jestliže by za škodu odpovídal zaměstnavatel. Zaměstnanci se hradí věcná škoda a účelně vynaložené náklady. Odpovědnost zaměstnavatele nevzniká, jestliže zaměstnanec nebezpečí sám úmyslně vyvolal, nebo pokud si při odvracení škody počínal způsobem nepřiměřeným okolnostem Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje zvláštní právní předpis, pokud není v zákoníku práce stanoveno jinak. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání je odpovědností za výsledek. Předpokladem jejího vzniku není porušení právní povinnosti jako u obecné odpovědnosti. To znamená, že zaměstnavatel odpovídá za škodu, i když dodržel všechny povinnosti, vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V ustanovení 367 jsou upraveny taxativně případy, kdy se zaměstnavatel může odpovědnosti zprostit, a to buď zcela, nebo zčásti. Zaměstnavatel se však nemůže zprostit odpovědnosti, utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz při odvracení škody hrozící tomuto zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal. Náhrady se týkají v případě Pracovního úrazu Nemoci z povolání V těchto případech náleží zaměstnanci náhrady: Náhrada za ztrátu na výdělku ( 370 a 371) Náhrada za bolest a ztížení společenské uplatnění ( 372) Náhrada nákladů spojených s léčením ( 373) Náhrady při úmrtí zaměstnance ( 375 a násl.) 9

10 1.2.5 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance jsou ze zákona pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud zaměstnavatel měl sjednáno toto pojištění u České pojišťovny, a.s. k , je pojištěn u této pojišťovny. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištění u Kooperativy, pojišťovny, a.s. To se nevztahuje na organizační složky státu. Pojistný vztah vzniká přímo ze zákona, nezakládá se pojistnou smlouvou, jako je tomu u smluvního pojištění. Z tohoto pojištění vzniká zaměstnavatelům právo, aby za ně pojišťovna uhradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu na jiného zaměstnavatele, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný zaměstnavatel Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech Zvláštní případy odpovědnosti za škodu podle pracovněprávních předpisů jsou uvedeny v ustanovení 391 až 393. Úprava náhrady škody, se podle uvedených ustanovení vztahuje na: fyzické osoby, vykonávající veřejné funkce a funkcionáře odborové organizace osoby se zdravotním postižením, které nejsou v pracovním poměru, a jejich příprava pro budoucí povolání se provádí podle zvláštních předpisů žáky základních škol, základních uměleckých škol, učilišť, středních odborných škol a speciálních škol, vyšších odborných škol, studenty vysokých škol členy dobrovolných požárních sborů a členy báňských záchranných sborů fyzické osoby, které na výzvu správních úřadů nebo územního samosprávného celku nebo velitele zásahu a podle jeho pokynů, popř. s jeho vědomím, osobně napomáhají při zásahu proti živelní události nebo při odstraňování jejich následků 10

11 fyzické osoby, které dobrovolně v rámci akce organizované územním samosprávným celkem vypomáhají při plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti členy družstev zdravotníky Červeného kříže dárce krve členy Horské služby a fyzické osoby, které na její výzvu a podle jejich pokynů osobně pomáhají při záchranné akci v terénu fyzické osoby, které dobrovolně vykonávají pečovatelskou službu sociálního zabezpečení fyzické osoby, které byly zaměstnavatelem pověřeny určitou funkcí nebo činnosti, jestliže utrpěly úraz při plnění úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti 2 Shrnutí poznatků Základním předpokladem pro posuzování odpovědnosti subjektů za škodu je existence pracovněprávního vztahu. Odpovědnost za škodu lze v pracovním právu rozdělit do dvou základních skupin: odpovědnost za škodu zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli odpovědnost zaměstnavatel za škodu způsobenou zaměstnanci Odpovědnost zaměstnance za škodu může být: obecná ( 250) jedná se o odpovědnost, která plyne z přímého plnění pracovní úkolů pokud zaměstnanec způsobil škodu z nedbalosti, náhrada škody nesmí přesáhnout částku čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. pokud byla škoda způsobena úmyslným jednáním proti dobrým mravů, pod vlivem alkoholu, drog apod., je zaměstnanec povinen uhradit škodu v plné výši. 11

12 za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251) Zaměstnanci, který nesplnil svoji povinnost k odvrácení škody, tedy nezakročil proti hrozící škodě, ani neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na hrozící škodu, může vzniknout povinnost, aby se podílel na úhradě vzniklé škody Zaměstnavatel může po něm v tomto případě požadovat, aby přispěl k úhradě škody. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( 252) Jedná se o odpovědnost, která vzniká na základě dohody o hmotné odpovědnosti, kterou zaměstnavatel uzavře se zaměstnance. Dohodu o hmotné odpovědnosti lze uzavřít jen na hodnoty, které jsou určeny pro oběh a obrat a zaměstnanec má možnost osobně s nimi disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Dohodu o hmotné odpovědnosti může uzavřít zaměstnanec starší 18 let. Uvedené hodnoty zaměstnanec musí inventárně převzít a po stanovené době zaměstnavateli vyúčtovat. Případný schodek je povinen uhradit v plné výši. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ( 255) Zaměstnanec odpovídá za předměty, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny Předměty, jejichž cena převyšuje Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Lze ji uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Dohodu o převzetí předmětů může uzavřít zaměstnanec starší 18 let. Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel. 12

13 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu může být: Obecná Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu: která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Co je považováno za plnění pracovních úkolů a přímou souvislost s ním je vysvětleno u obecné odpovědnosti zaměstnance. kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci, jednající jeho jménem. Odpovědnost za škodu na odležených věcech ( 267 a 268) Zaměstnavatel zodpovídá za škodu na odležených věcech, které jeho zaměstnanec v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním odložil na místě, které mu k tomuto určil nebo na místě, kde se obvykle ukládají. Nejčastěji to bývají zamykatelné skříňky, kancelářské stoly apod. Za věci, které se obvykle do zaměstnání nosí, odpovídá zaměstnavatel plně. Věci, které do zaměstnání zaměstnanci obvykle nenosí, jako jsou větší částky peněz, klenoty a jiné cennosti, může zaměstnavatel vzít do zvláštní úschovy (např. uschovat v trezoru). V takovém případě pak zaměstnavatel odpovídá plně. Pokud však zaměstnavatel uvedené věci do zvláštní úschovy nepřevzal, odpovídá zaměstnanci jen do částky Kč. Zjistí-li se však, že škoda na těchto věcech byla způsobena jiným zaměstnancem zaměstnavatele, hradí zaměstnavatel škodu v plné výši. 13

14 Odpovědnost za odvracení škody ( 266) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za věcnou škodu, kterou utrpěl při odvracení škody, hrozící zaměstnavateli Odpovědnost zaměstnavatele nevzniká, jestliže zaměstnanec nebezpečí sám úmyslně vyvolal, nebo pokud si při odvracení škody počínal způsobem nepřiměřeným okolnostem. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání je odpovědností za výsledek. Předpokladem jejího vzniku není porušení právní povinnosti jako u obecné odpovědnosti. To znamená, že zaměstnavatel odpovídá za škodu, i když dodržel všechny povinnosti, vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V ustanovení 367 jsou upraveny taxativně případy, kdy se zaměstnavatel může odpovědnosti zprostit, a to buď zcela, nebo zčásti. Náhrady se týkají v případě: Pracovního úrazu Nemoci z povolání V těchto případech náleží zaměstnanci náhrady: Náhrada za ztrátu na výdělku ( 370 a 371) Náhrada za bolest a ztížení společenské uplatnění ( 372) Náhrada nákladů spojených s léčením ( 373) Náhrady při úmrtí zaměstnance ( 375 a násl.) Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, jsou ze zákona pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 14

15 3 Kontrolní otázky Otázka č. 1 V jaké maximální výši uhradí zaměstnavatel škodu, kterou způsobil tím, že zpozdil úhradu dodavatelské faktury a dodavatel nám naúčtoval penále. Otázka č. 2 Pokladní v hypermarketu má uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky v pokladně. V případě schodu, do jakého výše je povinna škodu uhradit? Otázka č. 3 Zaměstnavatel chce se zaměstnancem uzavřít dohodu o hmotné odpovědnost na škodu, která vznikne v případě penalizace při zpožděné fakturaci zboží. Může zaměstnavatel v tomto případě uzavřít se zaměstnancem dohodu o hmotné odpovědnosti? O jakou odpovědnost se v daném případě jedná? 4 Klíč k odpovědím Odpověď k otázce č. 1 Zaměstnanec může uhradit škodu v maximální výši čtyřapulnásobku jeho průměrného měsíčního příjmu. Odpověď k otázce č. 2 Pokladní musí uhradit schodek v plné výši. Odpověď k otázce č. 3 V tomto případě nelze uzavřít dohodou o hmotné odpovědnosti, jelikož se nejedná o hodnoty, které byly zaměstnanci svěřeny a které musí následně vyúčtovat. Zde se bude jednat o obecnou odpovědnost za škodu, jejíž výši může činit maximálně čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního příjmu zaměstnance. 15

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce III. N á v r h ZÁKON ze dne. 2014, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Mgr. Ing. Šárka Dytková

Mgr. Ing. Šárka Dytková ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze

Více

ŠKODNÍ KOMISE A ŠKODNÍ ŘÍZENÍ NA UP

ŠKODNÍ KOMISE A ŠKODNÍ ŘÍZENÍ NA UP B3-03/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY (SR) B3-03/4-SR ŠKODNÍ KOMISE A ŠKODNÍ ŘÍZENÍ NA UP Obsah: Zpracoval: Platnost: I. Vymezení pojmu škodní komise II. Jmenování a složení komise

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Odpovědnost zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu Zákoník práce rozeznává následující druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 1.) obecná odpovědnost, 2.) odpovědnost za nesplnění povinnosti k

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy a pojištění odpovědnosti školy Připravil: Připravila: Mgr. Marie Lorencová Duben Datum 2014 OBSAH Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy na jmění Náhrada újmy na přirozených právech

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Náhrada škody v pracovním právu. Jana Procházková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Náhrada škody v pracovním právu. Jana Procházková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Náhrada škody v pracovním právu Jana Procházková Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více