PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody"

Transkript

1

2 Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované a rozšířené vydání Vklad Sestavil Jiří Doležílek 3

4 Vzor citace: Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012 ISBN (brož.) ISBN (epub) ISBN (mobi) ISBN (pdf)

5 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Úvod A. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU I. ObECNá ODPOVĚDNOST Vyloučení odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou třetí osobě Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou třetí osobě Souvislost porušení povinností zaměstnance s plněním jeho pracovních úkolů Meze plnění pracovních úkolů zaměstnancem a přímé souvislosti s ním Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou zaměstnavateli zaplacením pokuty uložené orgánem bezpečnosti práce Povaha otázky příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody Škoda způsobená zaviněným porušením povinností zaměstnance Zavinění zaměstnance Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou neoprávněnými výplatami Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou v důsledku požáru Odpovědnost zaměstnance za svěřené vozidlo Souběh obecné a zvláštní odpovědnosti zaměstnanců za škodu Rozsah náhrady škody v případě spoluzavinění zaměstnavatele Předpoklady pro úhradu poměrné části škody Dělená odpovědnost více zaměstnanců II. III. 17. Rozsah náhrady škody v případě škody způsobené neznámým pachatelem Způsob náhrady škody Vliv skončení pracovního poměru na posuzování odpovědnosti zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli tím, že se jeho pohledávka stala nedobytnou. Závěr o nedobytnosti pohledávky ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU PŘI NEPLATNéM ROZVáZáNí PRACOVNíHO POMĚRU Právo zaměstnavatele na náhradu škody podle 70 zákoníku práce Právo zaměstnavatele na náhradu škody podle 70 zákoníku práce.. 33 ODPOVĚDNOST ZA SCHODEK NA SVĚŘENýCH HODNOTáCH, KTERé JE ZAMĚSTNANEC POVINEN VYÚčTOVAT Účinnost dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Počátek účinnosti dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Odkládací podmínka Platnost dohody o společné odpovědnosti za schodek, ve které nebyl ustanoven vedoucí Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska existence pracovněprávního vztahu Platnost dohody o odpovědnosti uzavřené při dohodě o pracovní činnosti Forma dohody o odpovědnosti Podmínky platnosti dohody o odpovědnosti

6 30. Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska označení zaměstnavatele v dohodě Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska věku zaměstnance při jejím uzavření Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska věku zaměstnance při jejím uzavření Podpis dohody o odpovědnosti Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska označení funkce vykonávané zaměstnancem a zhlediska provedení inventarizace hodnot Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska označení funkce a pracoviště zaměstnance a z hlediska vymezení hodnot Předmět dohody o odpovědnosti Předmět dohody o odpovědnosti Předmět dohody o odpovědnosti Předmět dohody o odpovědnosti Okruh zaměstnanců, se kterými je třeba uzavřít dohodu o odpovědnosti Výhrada podmínky při uzavření dohody o společné odpovědnosti Dohody o společné odpovědnosti Odpovědnost více zaměstnanců s individuálními dohodami o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Odpovědnost více zaměstnanců s individuálními dohodami o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Rozsah odpovědnosti zaměstnance, který převzal závazek o společné odpovědnosti spolu s ostatními zaměstnanci Trvání odpovědnosti při změnách pracovního poměru Trvání odpovědnosti v průběhu pracovního poměru Trvání odpovědnosti při uloženém trestu zákazu činnosti Zánik dohody o odpovědnosti. Forma odstoupení od dohody o odpovědnosti Forma odstoupení od dohody o odpovědnosti Schodek (manko) vzniklý na svěřených hodnotách ve více zúčtovacích obdobích Pojem schodku na svěřených hodnotách Škoda vzniklá nesprávným přeceněním zásob zboží a jeho poškozením nebo znehodnocením. Tzv. účetní schodek Kompenzace přebytků se schodky Odpovědnost pachatele vloupání za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou výplatou prostředků určených k výplatě mezd neoprávněnému zaměstnanci Průkaznost inventarizace Povaha škody vzniklé odcizením svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Zproštění se odpovědnosti za škodu, umožnil-li zaměstnanec její vznik porušením svých povinností Zproštění odpovědnosti za schodek zaviněný třetí osobou Odpovědnost za schodek vzniklý zneužitím platební karty Závady v pracovních podmínkách odpovědných zaměstnanců Význam závazku zaměstnavatele odstranit závady v pracovních podmínkách před uzavřením dohody o odpovědnosti Plnění povinnosti zaměstnavatele zajišťovat odpovědným zaměstnancům pracovní podmínky pro řádné plnění pracovních úkolů Škoda zaměstnavatele jako podnikové riziko

7 65. Tzv. normy ztratného při odpovědnosti za schodek Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek. Nevytvoření řádných pracovních podmínek. Objektivní příčiny vzniku schodku Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek. Nedostatečné obsazení prodejny. Nedostatek skladovacích prostor Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek. Znemožnění dispozice se svěřenými hodnotami Důkazní břemeno v řízení o náhradu škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách. Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Důkazní břemeno zaměstnavatele v řízení o náhradu škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách. Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Podmínky zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Nevytvoření přiměřených pracovních podmínek a odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách Bezdůvodné obohacení vzniklé plněním přijatým zaměstnavatelem od zaměstnance na úhradu schodku, který zaměstnanec nezavinil Rozsah náhrady škody při společné odpovědnosti za schodek Kogentní povaha ustanovení o rozsahu společné odpovědnosti za schodek Rozsah náhrady škody při společné odpovědnosti za schodek Postavení společně odpovědného zaměstnance, který nebyl platně ustanoven zástupcem vedoucího IV. 80. Předpoklady pro použití zmírňovacího práva soudu v případě odpovědnosti za schodek Snížení výše náhrady škody u jednotlivého člena kolektivu společně odpovědných zaměstnanců Přednost omezení odpovědnosti zaměstnance pro porušení povinnosti zaměstnavatele před snížením výše náhrady škody Zkoumání předpokladů ke snížení výše náhrady škody Přednost zjištění výše škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, před snížením výše náhrady škody podle 264 zákoníku práce Rozhodnutí soudu o nákladech řízení o náhradu škody v případě snížení její výše podle 264 zákoníku práce.. 69 ODPOVĚDNOST ZA ZTRáTU SVĚŘENýCH PŘEDMĚTů Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů. Způsobilé předměty odpovědnosti Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů. Způsobilý předmět odpovědnosti Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů. Náležitosti písemného potvrzení Předpoklady práva zaměstnavatele na náhradu škody podle 255 zákoníku práce. Právo zaměstnavatele na vydání věci Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu při nesplnění podmínek odpovědnosti podle 255 zákoníku práce Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance Rozsah náhrady škody Vydání bezdůvodného obohacení zaměstnance při nevrácení věci 7

8 svěřené mu zaměstnavatelem k výkonu práce V. URčOVáNí VýŠE NáHRADY ŠKODY A JEJí PROJEDNáVáNí SE ZAMĚSTNANCEM A ODbOROVOU ORgANIZACí. PROMLčENí PRáVA NA NáHRADU ŠKODY Bezdůvodné odmítnutí plnění nabídnutého zaměstnancem zaměstnavateli. Znemožnění naturální restituce zaměstnavatelem Právní význam uznání závazku zaměstnance k náhradě škody Forma uznání závazku zaměstnance k náhradě škody a dohody o způsobu její úhrady. Povaha uznání závazku k náhradě škody. Platnost dohody o způsobu úhrady škody Uznání závazku zaměstnance k náhradě škody a dohoda o narovnání Rozlišení uznání závazku zaměstnance k náhradě škody a dohody o narovnání Uznání budoucího závazku Splatnost práva na náhradu škody určené zaměstnavatelem bez projednání se zaměstnancem a odborovou organizací Prodlení zaměstnance s plněním povinnosti k náhradě škody Promlčení práva na náhradu škody Počátek běhu promlčecí doby Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody vzniklé zaměstnavateli zaplacením uložené pokuty Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody vzniklé zaměstnavateli zaplacením peněžní částky odepsáním z peněžního účtu Subjektivní a objektivní promlčecí doba k uplatnění práva na náhradu škody. Promlčení práva na náhradu škody, která má povahu opětovného plnění Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Adhezní řízení Stavení promlčení během adhezního řízení Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Řádné pokračování v řízení Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Řádné pokračování v řízení Účinky uplatnění práva na náhradu škody proti jednomu z více odpovědných zaměstnanců Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Adhezní řízení Uplatnění práva na náhradu škody u místně a věcně nepříslušného soudu Osobní účinky uplatnění práva na náhradu škody u soudu Stavení běhu promlčecí doby práva přiznaného exekučním titulem b. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU I. ObECNá ODPOVĚDNOST Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Objektivní povaha obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Povaha obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Dobré mravy Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (plnění pracovních úkolů zaměstnance a přímá souvislost s ním) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 II Odpovědnost za škodu způsobenou krádeží osobních věcí zaměstnance na ubytovně Právo zaměstnance na náhradu škody při neplatném rozvázání pracovního poměru Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci neplatným rozvázáním pracovního poměru Právo zaměstnance na náhradu škody po právní moci rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru Právo zaměstnance odvolaného z pracovního místa na náhradu škody Právo zaměstnance odvolaného z pracovního místa na náhradu škody. Výše škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nepravdivým pracovním posudkem Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nevydáním potvrzení o zaměstnání Náhrada škody v souvislosti s dohodou o rozvázání pracovního poměru (odstupné) Povaha škody vzniklé nevyplacením odstupného Náhrada škody v souvislosti s dohodou o rozvázání pracovního poměru (náhrada za ztrátu na výdělku) Náhrada škody vzniklé nesprávnou výplatou náhrady za ztrátu na výdělku (zaplacení vyšší daně z příjmů fyzických osob) ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNíCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLáNí Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Pojem pracovního úrazu Pojem pracovního úrazu. Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a porušením zdraví při existenci latentního chorobného stavu Působení chemických látek jako příčina pracovního úrazu. Odpovědnost za poškození zdraví nastalé v souvislosti se závadným pracovním prostředím Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví Infarkt myokardu nebo jiná cévní příhoda jako pracovní úraz Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví. Spolupůsobení predispozice u poškozeného při úrazovém ději Pracovní úraz způsobený nadměrnou námahou při tělesné nebo duševní práci Vliv zdravotní predispozice zaměstnance na příčinnou souvislost mezi pracovním úrazem a invaliditou Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví Souvislost úrazu s plněním Hlediska posuzování Souvislost úrazu s plněním Hlediska posuzování Souvislost úrazu s plněním Hlediska posuzování Souvislost úrazu s plněním Cesta do zaměstnání Souvislost úrazu s plněním Cesta do zaměstnání Souvislost úrazu s plněním Cesta ke stravování

10 149. Souvislost úrazu s plněním Úraz při přespávání v ubikaci Souvislost úrazu s plněním pracovních úkolů zaměstnancem Souvislost úrazu s plněním Napadení zaměstnance jinou osobou Souvislost úrazu s plněním Úraz po dokončení pracovního úkolu Souvislost úrazu s plněním Úraz domácké dělnice Souvislost úrazu s plněním Náhlá nevolnost Souvislost úrazu s plněním Úraz řidiče Souvislost úrazu s plněním Vybočení z plnění pracovních úkolů Souvislost úrazu s plněním Úraz během přestávky školení Souvislost úrazu s plněním Team-building Souvislost úrazu s plněním Vybočení z plnění pracovních úkolů Souvislost úrazu s plněním Očkování jako pracovní úraz Souvislost úrazu s plněním Úraz při požívání ochranných nápojů v horkých provozech Souvislost úrazu s plněním Úraz při pracovní cestě konané vlastním motorovým vozidlem Souvislost úrazu s plněním pracovních úkolů zaměstnancem. Úraz při výkonu pedagogického dozoru Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem zaměstnance v nepřímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů Úraz dítěte při výchově v mateřské škole Úraz žáka školy v přestávce mezi vyučovacími hodinami Prokazování pracovního úrazu Pojem nemoci z povolání Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání Podmínky, za nichž vzniká nemoc z povolání Podmínky, za nichž vzniká nemoc z povolání, a prodej podniku Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání Vliv predispozice zaměstnance pro onemocnění nemocí z povolání na odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Význam příčiny vzniku nemoci z povolání pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při nemoci z povolání za situace, kdy zaměstnanec trpí i jinými nemocemi Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při nemoci z povolání za situace, kdy zaměstnanec trpí i jinými nemocemi Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou dvěma nemocemi z povolání Narušení sluchu jako následek pracovního úrazu a jako následek nemoci z povolání

11 179. Okamžik vzniku škody při nemoci z povolání Odpovědnost zaměstnavatele za poškození zdraví zaměstnance chemickými nebo jinými látkami. Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance vzniklou porušováním předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatele Úplné nebo částečné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele Seznámení zaměstnance s bezpečnostními předpisy a pokyny Zproštění odpovědnosti za škodu vzniklou úrazem žáku základní školy Zavinění zaměstnance Konkrétnost bezpečnostního předpisu. Zavinění zaměstnance Podmínky pro úplné zproštění odpovědnosti Konkrétnost bezpečnostních předpisů a pokynů. Předpisy a pokyny všeobecného charakteru Pravidla silničního provozu jako bezpečnostní předpis Konkrétnost bezpečnostního předpisu. Vyhodnocení bezpečnostního předpisu zaměstnancem Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozsah povinnosti zaměstnance používat přidělené osobní ochranné prostředky. Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nedostatek zavinění zaměstnance. Vykonávání prací v rozporu s bezpečnostními předpisy na příkaz nadřízených Pracovní úraz při práci se strojem, který neměl být vůbec v provozu. Seznámení zaměstnance s bezpečnostními předpisy a pokyny Předpoklady pro zproštění odpovědnosti. Zabezpečení znalosti bezpečnostních předpisů Náhoda jako jedna z příčin pracovního úrazu Porušení dopravních předpisů zaměstnancem při pracovní cestě konané vlastním motorovým vozidlem Zproštění odpovědnosti. Kontrola znalostí dopravních předpisů zaměstnavatelem. Zaviněné porušení dopravních předpisů zaměstnancem Opilost zaměstnance. Stupeň opojení Opilost zaměstnance. Míra požití alkoholického nápoje Opilost zaměstnance. Tolerance požívání alkoholu na pracovišti vedoucími zaměstnanci Pojem lehkomyslného jednání zaměstnance Posuzování lehkomyslného jednání zaměstnance Posuzování lehkomyslného jednání zaměstnance Lehkomyslné jednání zaměstnance a porušení bezpečnostních předpisů Lehkomyslné jednání zaměstnance a porušení bezpečnostních předpisů Lehkomyslné jednání zaměstnance Zákaz zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele v případě pracovního úrazu při odvracení škody Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Důkazní břemeno zaměstnavatele v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

12 210. Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem. Vedlejší účastník na straně zaměstnavatele Rozsah náhrady škody Samostatnost dílčích práv na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Samostatnost dílčích práv na odškodnění pracovního úrazu. Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví u jednotlivých dílčích práv Právo na odškodnění pracovního úrazu a poskytnutí pojistného plnění Právo poškozeného na úroky z prodlení Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného zaměstnance v trestním řízení Samostatnost dílčích práv na náhradu škody na zdraví. Způsob určení nákladů řízení Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu. Příjem z vlastní výdělečné činnosti zaměstnance Práva zaměstnance z odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání po zániku zaměstnavatele Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Náklady řízení. Vedlejší účastník Náhrada za ztrátu na výdělku Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru Doba vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku Doba vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku Doba vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku Samostatnost práv na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti Samostatnost práv na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti Samostatnost práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Uplatnění části práva Pojem ztráty na výdělku. Ztráta příjmu ze samostatné výdělečné činnosti Průměrný výdělek pro účely náhrady za ztrátu na výdělku Rozhodné období pro určení průměrného výdělku zaměstnance Rozhodné období pro určení průměrného výdělku zaměstnance. Zaměstnání u více zaměstnavatelů v rozhodném období Povaha otázky výše průměrného výdělku zaměstnance Rozhodné období pro určení průměrného výdělku při zvýšeném pracovním úsilí zaměstnance Pravděpodobný výdělek zaměstnance Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatele invalidního důchodu pro obecné onemocnění Příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a ztrátou na výdělku. Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatelů starobních a invalidních důchodů Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance s invalidním důchodem přiznaným mu místo důchodu starobního

13 238. Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatele tzv. stavovského invalidního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatele tzv. stavovského invalidního důchodu Příčinná souvislost mezi škodou na výdělku a nemocí z povolání. Obecné onemocnění vedle nemoci z povolání Počátek běhu subjektivní promlčecí doby pro uplatnění práva na náhradu za ztrátu na výdělku u poživatele invalidního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance dosahujícího po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výdělku se zvýšeným pracovním úsilím Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance dosahujícího po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výdělku se zvýšeným pracovním úsilím Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance dosahujícího po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výdělku se zvýšeným pracovním úsilím. Rozdíl mezi náhradou za ztrátu na výdělku a náhradou za ztížení společenského uplatnění Zvýšené pracovní úsilí poživatele invalidního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku po rozvázání pracovního poměru z důvodu uvedeného v 52 písm. a) zákoníku práce Náhrada za ztrátu na výdělku Náhrada za ztrátu na výdělku po rozvázání pracovního poměru zaměstnance z důvodu uvedeného v 52 písm. c) zákoníku práce Náhrada za ztrátu na výdělku Postavení zaměstnance, který je pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí bez zaměstnání Náhrada za ztrátu na výdělku po rozvázání pracovního poměru z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice Náhrada za ztrátu na výdělku Skončení pracovního poměru. Určení výše náhrady Náhrada za ztrátu na výdělku Průměrný výdělek zaměstnance. Podmínky řízení. Překážka věci rozsouzené Náhrada za ztrátu na výdělku Pravděpodobný výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl u jiného zaměstnavatele Náhrada za ztrátu na výdělku po převedení zaměstnance na jinou práci pro ohrožení nemocí z povolání Náhrada za ztrátu na výdělku a dosažení nejvyšší přípustné expozice. Fixní renta. Změna poměrů Náhrada za ztrátu na výdělku a dosažení nejvyšší přípustné expozice. Výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání u zaměstnanců, kteří přestali vykonávat původní práci z důvodů nesouvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku podle valorizačních předpisů Náhrada za ztrátu na výdělku a dosažení nejvyšší přípustné expozice Náhrada za ztrátu na výdělku po převedení na jinou práci nebo po rozvázání pracovního poměru Vztah nejvyšší přípustné expozice a nemoci z povolání Výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě vzniku práva až 13

14 po skončení pracovního poměru bez souvislosti s následky pracovního úrazu. Průměrný výdělek Stanovení náhrady za ztrátu na výdělku v případě nezaměstnanosti poškozeného zaměstnance Výdělek po pracovním úrazu u podnikatele Příjmy z podnikání a výdělek po pracovním úrazu Výdělek zaměstnance po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání Výdělek zaměstnance po pracovním úrazu. Hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání. Minimální mzda Náhrada za ztrátu na výdělku Zvláštní příspěvek horníkům Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou. Výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl u jiného zaměstnavatele Náhrada za ztrátu na výdělku formou pravidelné měsíční úhrady (renty) Náhrada za ztrátu na výdělku formou pravidelné měsíční úhrady (renty). Změna poměrů Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle čl. VI bodu 6 zákona č. 74/1994 Sb Náhrada za ztrátu na výdělku. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle čl. VI bodu 6 zákona č. 74/1994 Sb Náhrada za ztrátu na výdělku Úprava náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kteří dovršili věk 65 let v době před Výše náhrady za ztrátu na výdělku přiznávaná po Stanovení náhrady za ztrátu na výdělku po v hrubé výši. Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při škodě vzniklé před Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku Nařízení vlády Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku Nařízení vlády Náhrada za ztrátu na výdělku Důvody odmítnutí zajištěné práce Náhrada za ztrátu na výdělku Opomenutí výdělku zaměstnancem Splatnost náhrady za ztrátu na výdělku. Úroky z prodlení Právo zaměstnavatele na vrácení přeplatku náhrady za ztrátu na výdělku Právo zaměstnavatele na vrácení přeplatku náhrady za ztrátu na výdělku Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Povaha náhrady za bolest Bolestné z důvodu rehabilitace Náhrada za ztížení společenského uplatnění v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu zaměstnance po onemocnění nemocí z povolání. Počátek běhu promlčecí doby Náhrada za ztížení společenského uplatnění v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu zaměstnance po onemocnění nemocí z povolání. Počátek běhu promlčecí doby Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 287. Náhrada škody na zdraví. Vznik dalšího nároku. Zhoršení zdravotního stavu. Pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění při zhoršení zdravotního stavu poškozeného Ztížení společenského uplatnění. Promlčení. Vědomost poškozeného o škodě Náhrada za ztížení společenského uplatnění a výkon zaměstnání se zvýšeným úsilím Analogie při aplikaci vyhlášky o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Maximalizace náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění Stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění Zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění Podmínky pro mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění Rozhodování o mimořádném zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění Prodlení s placením zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění Výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při poškození na zdraví před , vznikly-li bolest a ztížení společenského uplatnění po tomto datu Výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění z poškození zdraví způsobeného před Náhrada za bolest. Aplikace vyhlášky č. 440/2001 Sb Náhrada za bolest. Počátek běhu subjektivní promlčecí doby Účelně vynaložené náklady spojené s léčením Účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Druhy nákladů Náklady na dietní stravování Náklady spojené s návštěvami poškozeného zaměstnance Podmínky přiznání nákladů na dietní stravování. Promlčení Účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Svobodná volba lékaře Náhrada nákladů zdravotní péče placených zaměstnancem Věcná škoda Pojem věcná škoda Pojem věcná škoda Pojem věcná škoda Pojem věcná škoda. Náklady na obstarání domácnosti Náhrada škody pozůstalým Náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Okruh oprávněných osob Podmínky práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých Náhrada nákladů na výživu pozůstalé družky a jejích dětí Doba rozhodná pro vznik, rozsah a další trvání práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých Věcná škoda Věcná škoda a náklady pozůstalé manželky na práce vykonávané dříve poškozeným zaměstnancem Uplatnění práva pozůstalých dětí na jednorázové odškodnění a náhradu nákladů na jejich výživu Povaha práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Změna poměrů Náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Střet zájmů mezi pozůstalými Valorizace náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vklad. PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

Vklad. PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Druhy zápisů do katastru nemovitostí 2 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované a rozšířené vydání

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce III. N á v r h ZÁKON ze dne. 2014, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Předmluva. Praha, červen 2015. za kolektiv autorů Jan Pichrt a Ljubomír Drápal

Předmluva. Praha, červen 2015. za kolektiv autorů Jan Pichrt a Ljubomír Drápal Předmluva Komu je publikace určena? Co v ní čtenář nalezne? Kdo jsou autoři? Jaký byl jejich cíl a jaké byly jejich pohnutky k napsání publikace? Odpověď na tyto otázky (či aspoň některou z nich) očekává

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 10 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.: 224 217 485,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ k 1. 1. 2010 4. aktualizované a rozšířené vydání 4. aktualizace k 1. 9. 2014 V roce 2014 k žádným podstatným koncepčním změnám v právních nárocích při

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku - poznatky z V. kongresu medicínského práva 11/2013 Praha MUDr. Markéta Petrovová PhD. Typy náhrad u škody na zdraví majetková újma: ztráta na výdělku

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Mgr. Ing. Šárka Dytková

Mgr. Ing. Šárka Dytková ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Zákoník práce chrání zaměstnavatele před negativními důsledky,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více