PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody"

Transkript

1

2 Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované a rozšířené vydání Vklad Sestavil Jiří Doležílek 3

4 Vzor citace: Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012 ISBN (brož.) ISBN (epub) ISBN (mobi) ISBN (pdf)

5 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Úvod A. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU I. ObECNá ODPOVĚDNOST Vyloučení odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou třetí osobě Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou třetí osobě Souvislost porušení povinností zaměstnance s plněním jeho pracovních úkolů Meze plnění pracovních úkolů zaměstnancem a přímé souvislosti s ním Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou zaměstnavateli zaplacením pokuty uložené orgánem bezpečnosti práce Povaha otázky příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody Škoda způsobená zaviněným porušením povinností zaměstnance Zavinění zaměstnance Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou neoprávněnými výplatami Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou v důsledku požáru Odpovědnost zaměstnance za svěřené vozidlo Souběh obecné a zvláštní odpovědnosti zaměstnanců za škodu Rozsah náhrady škody v případě spoluzavinění zaměstnavatele Předpoklady pro úhradu poměrné části škody Dělená odpovědnost více zaměstnanců II. III. 17. Rozsah náhrady škody v případě škody způsobené neznámým pachatelem Způsob náhrady škody Vliv skončení pracovního poměru na posuzování odpovědnosti zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli tím, že se jeho pohledávka stala nedobytnou. Závěr o nedobytnosti pohledávky ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU PŘI NEPLATNéM ROZVáZáNí PRACOVNíHO POMĚRU Právo zaměstnavatele na náhradu škody podle 70 zákoníku práce Právo zaměstnavatele na náhradu škody podle 70 zákoníku práce.. 33 ODPOVĚDNOST ZA SCHODEK NA SVĚŘENýCH HODNOTáCH, KTERé JE ZAMĚSTNANEC POVINEN VYÚčTOVAT Účinnost dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Počátek účinnosti dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Odkládací podmínka Platnost dohody o společné odpovědnosti za schodek, ve které nebyl ustanoven vedoucí Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska existence pracovněprávního vztahu Platnost dohody o odpovědnosti uzavřené při dohodě o pracovní činnosti Forma dohody o odpovědnosti Podmínky platnosti dohody o odpovědnosti

6 30. Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska označení zaměstnavatele v dohodě Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska věku zaměstnance při jejím uzavření Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska věku zaměstnance při jejím uzavření Podpis dohody o odpovědnosti Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska označení funkce vykonávané zaměstnancem a zhlediska provedení inventarizace hodnot Platnost dohody o odpovědnosti z hlediska označení funkce a pracoviště zaměstnance a z hlediska vymezení hodnot Předmět dohody o odpovědnosti Předmět dohody o odpovědnosti Předmět dohody o odpovědnosti Předmět dohody o odpovědnosti Okruh zaměstnanců, se kterými je třeba uzavřít dohodu o odpovědnosti Výhrada podmínky při uzavření dohody o společné odpovědnosti Dohody o společné odpovědnosti Odpovědnost více zaměstnanců s individuálními dohodami o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Odpovědnost více zaměstnanců s individuálními dohodami o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Rozsah odpovědnosti zaměstnance, který převzal závazek o společné odpovědnosti spolu s ostatními zaměstnanci Trvání odpovědnosti při změnách pracovního poměru Trvání odpovědnosti v průběhu pracovního poměru Trvání odpovědnosti při uloženém trestu zákazu činnosti Zánik dohody o odpovědnosti. Forma odstoupení od dohody o odpovědnosti Forma odstoupení od dohody o odpovědnosti Schodek (manko) vzniklý na svěřených hodnotách ve více zúčtovacích obdobích Pojem schodku na svěřených hodnotách Škoda vzniklá nesprávným přeceněním zásob zboží a jeho poškozením nebo znehodnocením. Tzv. účetní schodek Kompenzace přebytků se schodky Odpovědnost pachatele vloupání za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou výplatou prostředků určených k výplatě mezd neoprávněnému zaměstnanci Průkaznost inventarizace Povaha škody vzniklé odcizením svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Zproštění se odpovědnosti za škodu, umožnil-li zaměstnanec její vznik porušením svých povinností Zproštění odpovědnosti za schodek zaviněný třetí osobou Odpovědnost za schodek vzniklý zneužitím platební karty Závady v pracovních podmínkách odpovědných zaměstnanců Význam závazku zaměstnavatele odstranit závady v pracovních podmínkách před uzavřením dohody o odpovědnosti Plnění povinnosti zaměstnavatele zajišťovat odpovědným zaměstnancům pracovní podmínky pro řádné plnění pracovních úkolů Škoda zaměstnavatele jako podnikové riziko

7 65. Tzv. normy ztratného při odpovědnosti za schodek Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek. Nevytvoření řádných pracovních podmínek. Objektivní příčiny vzniku schodku Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek. Nedostatečné obsazení prodejny. Nedostatek skladovacích prostor Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek. Znemožnění dispozice se svěřenými hodnotami Důkazní břemeno v řízení o náhradu škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách. Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Důkazní břemeno zaměstnavatele v řízení o náhradu škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách. Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Podmínky zproštění odpovědnosti zaměstnance za schodek Nevytvoření přiměřených pracovních podmínek a odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách Bezdůvodné obohacení vzniklé plněním přijatým zaměstnavatelem od zaměstnance na úhradu schodku, který zaměstnanec nezavinil Rozsah náhrady škody při společné odpovědnosti za schodek Kogentní povaha ustanovení o rozsahu společné odpovědnosti za schodek Rozsah náhrady škody při společné odpovědnosti za schodek Postavení společně odpovědného zaměstnance, který nebyl platně ustanoven zástupcem vedoucího IV. 80. Předpoklady pro použití zmírňovacího práva soudu v případě odpovědnosti za schodek Snížení výše náhrady škody u jednotlivého člena kolektivu společně odpovědných zaměstnanců Přednost omezení odpovědnosti zaměstnance pro porušení povinnosti zaměstnavatele před snížením výše náhrady škody Zkoumání předpokladů ke snížení výše náhrady škody Přednost zjištění výše škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, před snížením výše náhrady škody podle 264 zákoníku práce Rozhodnutí soudu o nákladech řízení o náhradu škody v případě snížení její výše podle 264 zákoníku práce.. 69 ODPOVĚDNOST ZA ZTRáTU SVĚŘENýCH PŘEDMĚTů Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů. Způsobilé předměty odpovědnosti Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů. Způsobilý předmět odpovědnosti Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů. Náležitosti písemného potvrzení Předpoklady práva zaměstnavatele na náhradu škody podle 255 zákoníku práce. Právo zaměstnavatele na vydání věci Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu při nesplnění podmínek odpovědnosti podle 255 zákoníku práce Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnance Rozsah náhrady škody Vydání bezdůvodného obohacení zaměstnance při nevrácení věci 7

8 svěřené mu zaměstnavatelem k výkonu práce V. URčOVáNí VýŠE NáHRADY ŠKODY A JEJí PROJEDNáVáNí SE ZAMĚSTNANCEM A ODbOROVOU ORgANIZACí. PROMLčENí PRáVA NA NáHRADU ŠKODY Bezdůvodné odmítnutí plnění nabídnutého zaměstnancem zaměstnavateli. Znemožnění naturální restituce zaměstnavatelem Právní význam uznání závazku zaměstnance k náhradě škody Forma uznání závazku zaměstnance k náhradě škody a dohody o způsobu její úhrady. Povaha uznání závazku k náhradě škody. Platnost dohody o způsobu úhrady škody Uznání závazku zaměstnance k náhradě škody a dohoda o narovnání Rozlišení uznání závazku zaměstnance k náhradě škody a dohody o narovnání Uznání budoucího závazku Splatnost práva na náhradu škody určené zaměstnavatelem bez projednání se zaměstnancem a odborovou organizací Prodlení zaměstnance s plněním povinnosti k náhradě škody Promlčení práva na náhradu škody Počátek běhu promlčecí doby Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody vzniklé zaměstnavateli zaplacením uložené pokuty Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody vzniklé zaměstnavateli zaplacením peněžní částky odepsáním z peněžního účtu Subjektivní a objektivní promlčecí doba k uplatnění práva na náhradu škody. Promlčení práva na náhradu škody, která má povahu opětovného plnění Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Adhezní řízení Stavení promlčení během adhezního řízení Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Řádné pokračování v řízení Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Řádné pokračování v řízení Účinky uplatnění práva na náhradu škody proti jednomu z více odpovědných zaměstnanců Běh promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody. Adhezní řízení Uplatnění práva na náhradu škody u místně a věcně nepříslušného soudu Osobní účinky uplatnění práva na náhradu škody u soudu Stavení běhu promlčecí doby práva přiznaného exekučním titulem b. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU I. ObECNá ODPOVĚDNOST Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Objektivní povaha obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Povaha obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu Dobré mravy Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (plnění pracovních úkolů zaměstnance a přímá souvislost s ním) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 II Odpovědnost za škodu způsobenou krádeží osobních věcí zaměstnance na ubytovně Právo zaměstnance na náhradu škody při neplatném rozvázání pracovního poměru Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci neplatným rozvázáním pracovního poměru Právo zaměstnance na náhradu škody po právní moci rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru Právo zaměstnance odvolaného z pracovního místa na náhradu škody Právo zaměstnance odvolaného z pracovního místa na náhradu škody. Výše škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nepravdivým pracovním posudkem Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nevydáním potvrzení o zaměstnání Náhrada škody v souvislosti s dohodou o rozvázání pracovního poměru (odstupné) Povaha škody vzniklé nevyplacením odstupného Náhrada škody v souvislosti s dohodou o rozvázání pracovního poměru (náhrada za ztrátu na výdělku) Náhrada škody vzniklé nesprávnou výplatou náhrady za ztrátu na výdělku (zaplacení vyšší daně z příjmů fyzických osob) ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNíCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLáNí Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Pojem pracovního úrazu Pojem pracovního úrazu. Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a porušením zdraví při existenci latentního chorobného stavu Působení chemických látek jako příčina pracovního úrazu. Odpovědnost za poškození zdraví nastalé v souvislosti se závadným pracovním prostředím Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví Infarkt myokardu nebo jiná cévní příhoda jako pracovní úraz Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví. Spolupůsobení predispozice u poškozeného při úrazovém ději Pracovní úraz způsobený nadměrnou námahou při tělesné nebo duševní práci Vliv zdravotní predispozice zaměstnance na příčinnou souvislost mezi pracovním úrazem a invaliditou Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví Souvislost úrazu s plněním Hlediska posuzování Souvislost úrazu s plněním Hlediska posuzování Souvislost úrazu s plněním Hlediska posuzování Souvislost úrazu s plněním Cesta do zaměstnání Souvislost úrazu s plněním Cesta do zaměstnání Souvislost úrazu s plněním Cesta ke stravování

10 149. Souvislost úrazu s plněním Úraz při přespávání v ubikaci Souvislost úrazu s plněním pracovních úkolů zaměstnancem Souvislost úrazu s plněním Napadení zaměstnance jinou osobou Souvislost úrazu s plněním Úraz po dokončení pracovního úkolu Souvislost úrazu s plněním Úraz domácké dělnice Souvislost úrazu s plněním Náhlá nevolnost Souvislost úrazu s plněním Úraz řidiče Souvislost úrazu s plněním Vybočení z plnění pracovních úkolů Souvislost úrazu s plněním Úraz během přestávky školení Souvislost úrazu s plněním Team-building Souvislost úrazu s plněním Vybočení z plnění pracovních úkolů Souvislost úrazu s plněním Očkování jako pracovní úraz Souvislost úrazu s plněním Úraz při požívání ochranných nápojů v horkých provozech Souvislost úrazu s plněním Úraz při pracovní cestě konané vlastním motorovým vozidlem Souvislost úrazu s plněním pracovních úkolů zaměstnancem. Úraz při výkonu pedagogického dozoru Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem zaměstnance v nepřímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů Úraz dítěte při výchově v mateřské škole Úraz žáka školy v přestávce mezi vyučovacími hodinami Prokazování pracovního úrazu Pojem nemoci z povolání Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání Podmínky, za nichž vzniká nemoc z povolání Podmínky, za nichž vzniká nemoc z povolání, a prodej podniku Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání Vliv predispozice zaměstnance pro onemocnění nemocí z povolání na odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Význam příčiny vzniku nemoci z povolání pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při nemoci z povolání za situace, kdy zaměstnanec trpí i jinými nemocemi Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při nemoci z povolání za situace, kdy zaměstnanec trpí i jinými nemocemi Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou dvěma nemocemi z povolání Narušení sluchu jako následek pracovního úrazu a jako následek nemoci z povolání

11 179. Okamžik vzniku škody při nemoci z povolání Odpovědnost zaměstnavatele za poškození zdraví zaměstnance chemickými nebo jinými látkami. Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance vzniklou porušováním předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatele Úplné nebo částečné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele Seznámení zaměstnance s bezpečnostními předpisy a pokyny Zproštění odpovědnosti za škodu vzniklou úrazem žáku základní školy Zavinění zaměstnance Konkrétnost bezpečnostního předpisu. Zavinění zaměstnance Podmínky pro úplné zproštění odpovědnosti Konkrétnost bezpečnostních předpisů a pokynů. Předpisy a pokyny všeobecného charakteru Pravidla silničního provozu jako bezpečnostní předpis Konkrétnost bezpečnostního předpisu. Vyhodnocení bezpečnostního předpisu zaměstnancem Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozsah povinnosti zaměstnance používat přidělené osobní ochranné prostředky. Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nedostatek zavinění zaměstnance. Vykonávání prací v rozporu s bezpečnostními předpisy na příkaz nadřízených Pracovní úraz při práci se strojem, který neměl být vůbec v provozu. Seznámení zaměstnance s bezpečnostními předpisy a pokyny Předpoklady pro zproštění odpovědnosti. Zabezpečení znalosti bezpečnostních předpisů Náhoda jako jedna z příčin pracovního úrazu Porušení dopravních předpisů zaměstnancem při pracovní cestě konané vlastním motorovým vozidlem Zproštění odpovědnosti. Kontrola znalostí dopravních předpisů zaměstnavatelem. Zaviněné porušení dopravních předpisů zaměstnancem Opilost zaměstnance. Stupeň opojení Opilost zaměstnance. Míra požití alkoholického nápoje Opilost zaměstnance. Tolerance požívání alkoholu na pracovišti vedoucími zaměstnanci Pojem lehkomyslného jednání zaměstnance Posuzování lehkomyslného jednání zaměstnance Posuzování lehkomyslného jednání zaměstnance Lehkomyslné jednání zaměstnance a porušení bezpečnostních předpisů Lehkomyslné jednání zaměstnance a porušení bezpečnostních předpisů Lehkomyslné jednání zaměstnance Zákaz zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele v případě pracovního úrazu při odvracení škody Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Důkazní břemeno zaměstnavatele v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

12 210. Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem. Vedlejší účastník na straně zaměstnavatele Rozsah náhrady škody Samostatnost dílčích práv na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Samostatnost dílčích práv na odškodnění pracovního úrazu. Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením na zdraví u jednotlivých dílčích práv Právo na odškodnění pracovního úrazu a poskytnutí pojistného plnění Právo poškozeného na úroky z prodlení Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného zaměstnance v trestním řízení Samostatnost dílčích práv na náhradu škody na zdraví. Způsob určení nákladů řízení Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu. Příjem z vlastní výdělečné činnosti zaměstnance Práva zaměstnance z odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání po zániku zaměstnavatele Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Náklady řízení. Vedlejší účastník Náhrada za ztrátu na výdělku Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru Doba vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku Doba vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku Doba vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku Samostatnost práv na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti Samostatnost práv na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti Samostatnost práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Uplatnění části práva Pojem ztráty na výdělku. Ztráta příjmu ze samostatné výdělečné činnosti Průměrný výdělek pro účely náhrady za ztrátu na výdělku Rozhodné období pro určení průměrného výdělku zaměstnance Rozhodné období pro určení průměrného výdělku zaměstnance. Zaměstnání u více zaměstnavatelů v rozhodném období Povaha otázky výše průměrného výdělku zaměstnance Rozhodné období pro určení průměrného výdělku při zvýšeném pracovním úsilí zaměstnance Pravděpodobný výdělek zaměstnance Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatele invalidního důchodu pro obecné onemocnění Příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a ztrátou na výdělku. Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatelů starobních a invalidních důchodů Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance s invalidním důchodem přiznaným mu místo důchodu starobního

13 238. Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatele tzv. stavovského invalidního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku u poživatele tzv. stavovského invalidního důchodu Příčinná souvislost mezi škodou na výdělku a nemocí z povolání. Obecné onemocnění vedle nemoci z povolání Počátek běhu subjektivní promlčecí doby pro uplatnění práva na náhradu za ztrátu na výdělku u poživatele invalidního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance dosahujícího po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výdělku se zvýšeným pracovním úsilím Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance dosahujícího po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výdělku se zvýšeným pracovním úsilím Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance dosahujícího po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výdělku se zvýšeným pracovním úsilím. Rozdíl mezi náhradou za ztrátu na výdělku a náhradou za ztížení společenského uplatnění Zvýšené pracovní úsilí poživatele invalidního důchodu Náhrada za ztrátu na výdělku po rozvázání pracovního poměru z důvodu uvedeného v 52 písm. a) zákoníku práce Náhrada za ztrátu na výdělku Náhrada za ztrátu na výdělku po rozvázání pracovního poměru zaměstnance z důvodu uvedeného v 52 písm. c) zákoníku práce Náhrada za ztrátu na výdělku Postavení zaměstnance, který je pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí bez zaměstnání Náhrada za ztrátu na výdělku po rozvázání pracovního poměru z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice Náhrada za ztrátu na výdělku Skončení pracovního poměru. Určení výše náhrady Náhrada za ztrátu na výdělku Průměrný výdělek zaměstnance. Podmínky řízení. Překážka věci rozsouzené Náhrada za ztrátu na výdělku Pravděpodobný výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl u jiného zaměstnavatele Náhrada za ztrátu na výdělku po převedení zaměstnance na jinou práci pro ohrožení nemocí z povolání Náhrada za ztrátu na výdělku a dosažení nejvyšší přípustné expozice. Fixní renta. Změna poměrů Náhrada za ztrátu na výdělku a dosažení nejvyšší přípustné expozice. Výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání u zaměstnanců, kteří přestali vykonávat původní práci z důvodů nesouvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku podle valorizačních předpisů Náhrada za ztrátu na výdělku a dosažení nejvyšší přípustné expozice Náhrada za ztrátu na výdělku po převedení na jinou práci nebo po rozvázání pracovního poměru Vztah nejvyšší přípustné expozice a nemoci z povolání Výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě vzniku práva až 13

14 po skončení pracovního poměru bez souvislosti s následky pracovního úrazu. Průměrný výdělek Stanovení náhrady za ztrátu na výdělku v případě nezaměstnanosti poškozeného zaměstnance Výdělek po pracovním úrazu u podnikatele Příjmy z podnikání a výdělek po pracovním úrazu Výdělek zaměstnance po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání Výdělek zaměstnance po pracovním úrazu. Hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání. Minimální mzda Náhrada za ztrátu na výdělku Zvláštní příspěvek horníkům Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou Náhrada za ztrátu na výdělku u zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou. Výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl u jiného zaměstnavatele Náhrada za ztrátu na výdělku formou pravidelné měsíční úhrady (renty) Náhrada za ztrátu na výdělku formou pravidelné měsíční úhrady (renty). Změna poměrů Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle čl. VI bodu 6 zákona č. 74/1994 Sb Náhrada za ztrátu na výdělku. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle čl. VI bodu 6 zákona č. 74/1994 Sb Náhrada za ztrátu na výdělku Úprava náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kteří dovršili věk 65 let v době před Výše náhrady za ztrátu na výdělku přiznávaná po Stanovení náhrady za ztrátu na výdělku po v hrubé výši. Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při škodě vzniklé před Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku Nařízení vlády Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku Nařízení vlády Náhrada za ztrátu na výdělku Důvody odmítnutí zajištěné práce Náhrada za ztrátu na výdělku Opomenutí výdělku zaměstnancem Splatnost náhrady za ztrátu na výdělku. Úroky z prodlení Právo zaměstnavatele na vrácení přeplatku náhrady za ztrátu na výdělku Právo zaměstnavatele na vrácení přeplatku náhrady za ztrátu na výdělku Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Povaha náhrady za bolest Bolestné z důvodu rehabilitace Náhrada za ztížení společenského uplatnění v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu zaměstnance po onemocnění nemocí z povolání. Počátek běhu promlčecí doby Náhrada za ztížení společenského uplatnění v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu zaměstnance po onemocnění nemocí z povolání. Počátek běhu promlčecí doby Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 287. Náhrada škody na zdraví. Vznik dalšího nároku. Zhoršení zdravotního stavu. Pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění při zhoršení zdravotního stavu poškozeného Ztížení společenského uplatnění. Promlčení. Vědomost poškozeného o škodě Náhrada za ztížení společenského uplatnění a výkon zaměstnání se zvýšeným úsilím Analogie při aplikaci vyhlášky o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Maximalizace náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění Stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění Zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění Podmínky pro mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění Rozhodování o mimořádném zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění Prodlení s placením zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění Výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při poškození na zdraví před , vznikly-li bolest a ztížení společenského uplatnění po tomto datu Výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění z poškození zdraví způsobeného před Náhrada za bolest. Aplikace vyhlášky č. 440/2001 Sb Náhrada za bolest. Počátek běhu subjektivní promlčecí doby Účelně vynaložené náklady spojené s léčením Účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Druhy nákladů Náklady na dietní stravování Náklady spojené s návštěvami poškozeného zaměstnance Podmínky přiznání nákladů na dietní stravování. Promlčení Účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Svobodná volba lékaře Náhrada nákladů zdravotní péče placených zaměstnancem Věcná škoda Pojem věcná škoda Pojem věcná škoda Pojem věcná škoda Pojem věcná škoda. Náklady na obstarání domácnosti Náhrada škody pozůstalým Náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Okruh oprávněných osob Podmínky práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých Náhrada nákladů na výživu pozůstalé družky a jejích dětí Doba rozhodná pro vznik, rozsah a další trvání práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých Věcná škoda Věcná škoda a náklady pozůstalé manželky na práce vykonávané dříve poškozeným zaměstnancem Uplatnění práva pozůstalých dětí na jednorázové odškodnění a náhradu nákladů na jejich výživu Povaha práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Změna poměrů Náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Střet zájmů mezi pozůstalými Valorizace náhrady nákladů na výživu pozůstalých

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s.

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. kap. 1, 3

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005 Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Testové otázky z předmětu: Občanské právo

Testové otázky z předmětu: Občanské právo 1. Testové otázky z předmětu: Občanské právo Občanské právo Číslo otázky 1 Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a)způsobilost k odpovědnosti za vlastní

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více