DOMOVNÍ ŘÁD. bytového družstva PALACHOVA 7. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD. bytového družstva PALACHOVA 7. Čl. 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Schváleno Doplněno Doplněno DOMOVNÍ ŘÁD bytového družstva PALACHOVA 7 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu ve vlastnictví bytového družstva PALACHOVA 7 (dále jen družstvo ). 2. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny uživatele bytů, nebytových prostorů a společných částí domu. Uživatel odpovídá a nese plnou odpovědnost i za chování a jednání osob, které s ním sdílí domácnost nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevním domě. 3. Tyto pravidla mají přispět k tomu, aby bylo zabráněno poškozování a znehodnocování majetku družstva PALACHOVA 7 a dodržováním zásad tohoto řádu je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domu, a snižovat náklady při jeho údržbě a opravách. 4. Dodržování domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení v domě všem jeho obyvatelům. Proto členská schůze družstva očekává, že nebude docházet k jeho porušování. 5. Pro účely tohoto domovního řádu se rozumí 5.1. uživatelem bytu nebo nebytového prostoru člen bytového družstva nebo nájemník bytového družstva; 5.2. bytem místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně balkonu (pokud k bytu náleží), sklep, technické zařízení a technické vybavení: rozvod teplé a studené vody začínající uzávěrem na odbočce z hlavního potrubí k jednotlivým bytům; odpadní potrubí končící zaústěním do svislého hlavního potrubí v instalační šachtě; 1

2 rozvod elektrické energie do bytu a v bytě, začínající přívodními svorkami hlavního jističe za elektroměrem; zvonek včetně tlačítka, které je umístěno před vchodem do bytu a do domu, včetně elektrického rozvodu; kabelová zásuvka pro připojení televizního přijímače; vybavení bytu podle evidenčního listu; vše, co je za dveřmi z chodby do bytu včetně těchto dveří; 5.3. nebytovým prostorem jednotlivé místnosti, soubory místností a prostory, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení, nebytovým prostorem nejsou příslušenství bytu ani společné části domu; 5.4. společnými částmi (prostory) domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, obvodové a nosné zdi, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, sušárny, kočárkárny, kolárny, dílna, šachty vodovodního a odpadního potrubí, sklepy, které nejsou součástí bytu, dva výtahy a technické zařízení: kanalizace začínající zaústěním bytových odboček; rozvody tepla kromě ventilů a radiátorů; svislé rozvody teplé a studené vody končící před uzávěry na odbočkách k jednotlivým bytům v instalačních šachtách; připojovací rozvody elektrické energie, které jsou specifikovány v předávacím a přejímacím protokolu; hlavní svislé rozvody elektřiny začínající v hlavní skříni a končící na vstupních svorkách hlavních jističů pro jednotlivé byty, elektrické rozvody, zařízení a osvětlení ve společných prostorech a sklepech; soustava pro příjem televizního signálu; výměník; hromosvod. Část I Nájem družstevního bytu a nebytového prostoru Čl. 2 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru 1. Základní práva a povinnosti pronajímatele (družstva) a uživatele při pronájmu bytu nebo nebytového prostoru se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 2. Nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru vzniká nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem (družstvem) a uživatelem, kterou pronajímatel (družstvo) přenechává uživateli byt nebo nebytový prostor do užívání. Podmínky pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy k bytu nebo nebytovému prostoru člena družstva upravují Stanovy družstva. 3. Uživatel bytu nebo nebytových prostor je povinen neprodleně oznamovat představenstvu veškeré změny, které by mohly mít vliv na změnu podmínek 2

3 pronájmu (například počet osob včetně jejich osobních údajů, pro stanovení kalkulačního klíče k výpočtu rozpočtu společných nákladů). 4. Družstvo vede technickou dokumentaci domů a jejich částí, včetně všech bytů a nebytových prostorů. Družstvo zajišťuje administrativní práce spojené se správou domů, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od uživatelů za užívání služeb spojených s užíváním družstevního bytu a nebytového prostoru. 5. K úhradě nákladů družstva spojených se správou domu má družstvo nárok na příspěvky od uživatelů ve výši stanovené členskou schůzí družstva. 6. Uživatel je povinen užívat družstevní byt, příslušenství bytu, nebytový prostor, společné části domu a zařízení domu řádně a podle jejich určení a tak, aby nedocházelo k narušování soužití a ničení majetku družstva či ostatních uživatelů v domě. 7. Stavební úpravy, nástavby nebo udržovací práce, které lze provádět podle zvláštního právního předpisu jen na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu může uživatel bytu nebo nebytového prostoru provádět pouze na základě předchozího souhlasu představenstva. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může uživatel provádět jen se souhlasem členské schůze. V případě provedení úprav zakázaných nebo podléhajících souhlasu družstva bez takového souhlasu může družstvo žádat, aby věci takto upravené byly uvedeny do původního stavu na náklady uživatele bytu nebo nebytového prostoru, a to ve stanovené lhůtě. Přitom i ten, kdo provádí družstvem povolené úpravy, zodpovídá za škody vzniklé z důvodů takové rekonstrukce v domě i v jednotlivých bytech. Pokud při opravách a úpravách bude uživatel užívat některou ze společných částí domu nad obvyklou míru (např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu), potřebuje k tomu souhlas představenstva družstva. Takovéto užívání společných částí domu může být zpoplatněno. 8. Umisťování věcí na fasádu, s výjimkou vnitřního prostoru balkonu, nebo na střechu je možné pouze se souhlasem členské schůze. Květiny, jiné rostliny a předměty v oknech a na balkonech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala nebo nesmáčela fasádu a nebyli omezováni ostatní uživatelé. 9. Zřizovat a upravovat televizní, rozhlasové a jiné antény lze jen po předchozím projednání s představenstvem družstva a za podmínek s ním dohodnutých. 10. Družstvo může žádat, aby opravy a úpravy, u kterých je požadován souhlas nebo projednání s družstvem, a které byly provedeny uživatelem bez tohoto souhlasu nebo projednání s družstvem, byly uvedeny do původního stavu. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne provedením oprav nebo úprav. 11. Uživatel je povinen umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, vstup do pronajatého bytu nebo nebytového prostoru za účelem kontroly technického stavu, k provedení odpočtů zabudovaných měřidel a dodržování nájemních podmínek. Uživatel je povinen učinit taková opatření, aby při dlouhodobější nepřítomnosti mohl být vyrozuměn, vyžaduje-li to naléhavost situace. 12. V případě sporu o to, zda opravu má hradit družstvo nebo uživatel, rozhoduje se podle vymezení součástí bytu v evidenčním listu. Není-li to možné, pak se postupuje podle vymezení společných částí domu. Nelze-li ani tak o tom rozhodnout, rozhodne o úhradě opravy členská schůze. 3

4 Čl. 3 Udržovací povinnosti družstva 1. Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a zajišťovat služby spojené s užíváním družstevního bytu a nebytového prostoru. Družstvo zejména zajišťuje, aby byla prováděna pravidelná údržba, včasné opravy a podle možností i modernizace společných částí domu. 2. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné úpravy v pronajatém bytě nebo nebytovém prostoru jen v dohodě s uživatelem. Uživatel musí provedení oprav nařízených kompetentním orgánem v obecném zájmu strpět a provedení nutných oprav vyplývajících z udržovacích povinností umožnit. 3. Družstvo zabezpečuje na své náklady provedení revizí požadovaných zvláštními právními předpisy ve společných částech domu. Čl. 4 Udržovací povinnosti uživatele 1. Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady s tím spojené hradí uživatel, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 2. Uživatel bytu nebo nebytového prostoru je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě nebo domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním sdílí domácnost nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevních domech. 3. Uživatel je povinen oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav, které je povinno zajišťovat. 4. Nepostará-li se uživatel o včasné provedení oprav a obvyklé údržby, nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, může závady nechat odstranit družstvo, pokud na to předem písemně upozorní uživatele. Přiměřené náklady s tím spojené může družstvo požadovat na uživateli. Právo na úhradu těchto nákladů uplatní družstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců po jejich vynaložení. Po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká. 5. Uživatelé nebytových prostorů hradí náklady na opravu a údržbu těchto prostorů sami. Čl. 5 Domovník 1. Domovník je osoba, která byla představenstvem družstva oslovena k plnění těchto povinností: 1.1. Průběžně kontroluje společné prostory domu a jeho technické zařízení; 1.2. Spolupracuje se subjektem, se kterým je uzavřena obstaravatelská smlouva při zajišťování správy domu; 1.3. Informuje představenstvo o naléhavosti příslušných oprav; 4

5 1.4. Přebírá a zabezpečuje drobné opravy; 1.5. Provádí záznam a denní kontrolu o provozu výměníkové stanice. Čl. 6 Úhrada za užívání bytu nebo nebytového prostoru a za služby s tím spojené 1. Výši úhrady za užívání bytu nebo nebytového prostoru a za služby s tím spojené stanoví členská schůze. Úhrady jsou splatné v termínu určeném členskou schůzí. Část II Společné části domu a zařízení domu Čl. 7 Užívání společných částí domu a zařízení domu 1. Společné části domu a zařízení domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení a to tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů. Vchody, chodby, schodiště apod. se udržují volné a nelze v nich skladovat žádné předměty, které náleží jen jednomu nebo několika uživatelům v domě, pokud nemají souhlasu představenstva družstva. Takovéto skladování může být družstvem zpoplatněno. 2. K hlavním uzávěrům vody, topení, kanalizačním čistícím otvorům, hasícím zařízením, hydrantům a dalším podobným zařízením umístěným ve společných částech domu, musí být vždy zajištěn volný přístup. 3. Znečištění společných částí domu nad rámec obvyklého užívání odstraňuje ten uživatel, který jej způsobil. 4. Vybrané společné části domu může družstvo vyhradit uživatelům k užívání pro určitý účel, např. pro dětské kočárky a kola. 5. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených, včetně tříděného odpadu, a to takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota v okolí sběrných nádob. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, PETlahve) jsou řádně barevně označeny 6. Větrání bytů do vnitřních prostor domu a čistění věcí na chodbách nebo jiných společných částech domu je zakázáno. 7. Výtahy jsou oprávněni používat uživatelé bytů, kteří se na nákladech na výtah též podílí, tedy obyvatelé druhého a vyšších pater a ostatní, kteří výtah užívají. 8. Ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, výtahy, sklepy atd.) je kouření zakázáno 5

6 Čl. 8 Užívání sklepu 1. Sklepní kóje tvoří součást příslušenství bytu a je uživateli přidělen. Označuje se stejným číslem jako byt. 2. Platí zde obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a požární předpisy, včetně požárního řádu. Je zakázáno zde skladovat plynové a tlakové láhve, toxické látky a používat otevřeného ohně. 3. Jsou-li ve sklepní kóji ukládány potraviny, učiní uživatel taková opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hlodavců a hmyzu, popř. zápachu, hniloby, plísně apod. Čl. 9 Zajištění pořádku a čistoty v domě 1. Uživatel, osoby, které s ním sdílí domácnost nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevním domě, jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě. Manipulace a skladování výbušných a hořlavých látek v domě se řídí příslušnými právními předpisy a podléhají souhlasu představenstva družstva. 2. Čistotu a pořádek ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech si zajišťuje bytové družstvo svépomoci dohodou podle rozpisu zveřejněném na vývěsné tabuli ve vstupní části vchodu. 3. Přísně zakázáno je vyhazování předmětů z oken, balkonů nebo z prostoru schodiště, zejména cigaretových nedopalků a klepání popela. 4. Nedohodnou-li se nájemci mezi sebou o provádění úklidu, nebo odmítne-li některý z nájemců úklid provádět, zajistí tuto službu bytové družstvo prostřednictvím správcovské firmy a náklady takovému nájemci (nájemcům) vyúčtuje ve výši, která je v daném místě a daném čase obvyklá. 5. Zajištěním pořádku a čistoty se rozumí taková činnost, kterou je zabezpečeno hygienické a zdraví neškodné prostředí v domě. V domě družstva se provádí takzvaný malý a velký úklid Malý úklid Prostorem pro malý úklid se rozumí sušárna na patře, prostor chodby mezi bytovými jednotkami na patře, chodbička na patře směrem ke schodišti, podesta na patře a schodiště směrující k nižšímu patru Malým úklidem se rozumí minimálně 1x týdně mytí a stírání prostor vymezených pro malý úklid včetně balkónových dveří na schodišti Malý úklid si zabezpečují nájemníci daného patra vlastními čistícími prostředky a podle rozpisu, na kterém se domluví na patře, minimálně však 1x týdně Velký úklid Prostorem pro velký úklid se rozumí oba výtahy, přízemní chodba včetně prostoru u schránek, spojující chodbičky směrem ke schodišti, prostor pod schodištěm až ke schodišti do patra, chodník od vchodu domu až po chodník vedle komunikace a prostor kolem nádob na domovní odpad. 6

7 Velkým úklidem se rozumí minimálně 1x týdně mytí a stírání prostor vymezených pro velký úklid, dále čištění zrcadel ve výtahu, mytí vstupních dveří, čištění a úklid chodníku v zimním období k zabezpečení schůdnosti chodníku dle povětrnostních podmínek Velký úklid provádí nájemníci dle rozpisu zveřejněného na vývěsní skříňce v prostoru u schránek. O provedení velkého úklidu se provede zápis v předávací knize, kde předávající a přebírající potvrdí předání a převzetí svým podpisem Nářadí na provádění velkého úklidu je uloženo v místnosti k tomu určené. Čistící prostředky (přípravky na mytí, atd.) si zajistí každý nájemník na své náklady. Posypový materiál na zimní údržbu chodníku zajistí družstvo. 6. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor domu nebo bezprostředního okolí domu uživatel bytu, je povinen znečištění neprodleně odstranit. Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na jeho náklad. Totéž platí o znečištění způsobeném návštěvami a jinými osobami byt užívajícími. Čl. 10 Klid v domě 1. Uživatel je povinen zajistit, aby osoby, které s ním sdílí domácnost nebo se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v družstevní domě, nerušili ostatní uživatele zejména nadměrným hlukem nebo zápachem. 2. Pokud je uživatel nucen provozovat nadměrný hluk v bytě nebo nebytovém prostoru, např. v důsledku opravy, tuto činnost omezí na co nejkratší dobu, nejvýše však na dobu od 08,00 do 19,00 hodiny. 3. V době nočního klidu - v pracovní dny od 22,00 hod. do 06,00 hod. a o sobotách, nedělích a státních svátcích od 22,00 hod. do 08,00 hod. - se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče (zejména vrtat do panelů), ani jinak rušit hlukem, křikem, hlasitě produkovanou hudbou, hlukem strojů, nástrojů nebo jiným způsobem, který by mohl jakkoliv obtěžovat obyvatele domu. Čl. 11 Klíče a jejich užívání 1. Každý uživatel má vůči družstvu právo na dva klíče od vstupních dveří domu, jeden klíč od vybrané společné části domu vymezené podle čl. 6 odst. 4 a od sklepních prostor. 2. Po skončení užívání společných částí domu je uživatel povinen tyto místnosti uzamknout. 3. Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. hlavní uzávěry vody a hlavní měřiče spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy u odpovědné osoby. S jejich uložením seznámí družstvo uživatele. 7

8 Čl. 12 Informační zařízení 1. Družstvo instaluje na vhodném místě informační vývěsku, která je přístupná všem uživatelům. Jejím prostřednictvím předává představenstvo družstva informace uživatelům. Jiných míst v domě nesmí být k informačním účelům používáno. 2. Družstvo zabezpečí označení každého bytu pořadovým číslem. To platí též o označení podlaží, společně užívaných místností, hlavních uzávěrů, hlavních měřidel apod. 3. Uživatelé bytu jsou povinni označit svůj byt, schránku na poštu i venkovní zvonky jménem, popř. se jménem podnájemníka. 4. Jiná informační zařízení, např. firemní či reklamní štíty, je možné umístnit na dům nebo v domě jen se souhlasem představenstva a při dodržení právních předpisů, které se na to vztahují. Čl. 13 Chov domácích zvířat 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena (včetně návštěv). Je současně povinen dbát, aby byly dodržovány veškeré veterinární, bezpečnostní a jiné právní předpisy upravující chov zvířat, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota a hygiena v domě. V případě porušení čistoty a hygieny v domě je představenstvo družstva oprávněno nechat znečistění odstranit na náklady daného nájemce. 2. Rušením užívacího práva ostatních obyvatel domu se rozumí zejména nadměrný hluk (například psí štěkot nebo vytí), zápach, znečišťování společných prostor v domě. 3. Držet zvířata není dovoleno na balkonech, ve sklepě a ve všech ostatních nebytových a společných prostorech domu. 4. Písemného souhlasu představenstva družstva je třeba k držení většího počtu domácích zvířat a zvířat jejichž držení v bytových domech není obvyklé, a která by mohla způsobovat rušení užívacího práva ostatních obyvatel nebo by mohla představovat pro obyvatele nebezpečí. 5. Chov a držení psů (domácích zvířat) v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a vyhláškám města Žďár nad Sázavou, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. Čl. 14 Bezpečnost osob a majetku 1. Domovní vchodové dveře se důsledně zavírají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou průkazně prověřit, anebo 8

9 hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele bytu, nelze vstup do domu umožnit. 2. Objednané návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem od správce domu. 3. Každý uživatel bytu je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči a při odchodu z bytu se přesvědčit, zda jsou všechny přívody vody, el. proudu a plynu vypnuty. 4. Každý uživatel bytu je povinen vědět, že telefonní číslo 112 platí pro veškerá tísňová volání (hasiči, lékařská služba, policie). 5. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí. 6. Výtah smí ovládat pouze osoba starší 10 let, s ohledem na jeho vyznačenou nosnost a vyvěšená pravidla provozu, umístěná na dveřích a v kabině výtahu. Děti do 10 let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10 let. 7. Hlavní uzávěry vody, plynu, ventily na rozvody tepla, domovní elektrické rozvodny (pro strojovnu výtahu a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám. 8. Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do technického podlaží je dovolen pouze oprávněným osobám. 9. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné. 10. Dveře na patrech je zakázáno uzamykat, ale je nutné dbát na jejich uzavírání, zejména v zimním období, z důvodu zamezení úniku tepla a předcházení škodám, které by mohly vzniknout při průvanech. 11. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele zvoláním HOŘÍ, zahájit hašení hasícími přístroji a neprodleně přivolat hasiče. 12. Zatravněné plochy kolem domu mají okrasný účel. Uživatelé bytů jsou povinni se vystříhat znečišťování těchto prostor různými druhy odpadků, papírů a pod. 13. Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit představenstvu družstva k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční nebo desinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži. 14. Ve všech společných prostorech družstevního domu (zejména výtahu) je zakázáno kouřit s ohledem na bezproblémové soužití v družstevním domě a z důvodu udržování stanovených norem hygieny a pořádku. Čl. 15 Požární ochrana (PO) 1. Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, 17, 18 a 19 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění 9

10 pozdějších předpisů a 42, 43 a 44 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 2. Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS, kontaktní telefonní číslo je 150. Část III Společná a závěrečná ustanovení Čl Ustanovení domovního řádu platí dnem jeho schválení členskou schůzí. 2. Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených domovním řádem, řeší je představenstvo družstva, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. 3. Ustanovení domovního řádu se vztahují na všechny uživatele bytů a nebytových prostor s tím, že jejich bydlení a užívací právo může být dále upraveno nájemní smlouvou uzavřenou podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. Bydlení členů družstva upravují dále nájemní smlouvy členů družstva a stanovy družstva. Bydlení nájemníků, stejně jako užívání nebytových prostor nájemci, upravují nájemní smlouvy o užívání bytu, nebo nebytových prostor. 5. Domovní řád musí být trvale vyvěšen v domě na příslušném informačním místě. 6. Domovní řád byl schválen členskou schůzí konanou dne 20. února Za představenstvo Bytového družstva PALACHOVA 7.. místopředseda představenstva předseda představenstva 10

11 11

12 12

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW BYTOVÉ DRUŽSTVO JW DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat... 3 5. Údržba

Více

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Návrh domovního řádu Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Ř Á D Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Malovance 14 čl.1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Na Malovance 14 (dále jen družstvo) upravuje Domovní řád podmínky a

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí domu Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Společenství V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem D O M O V N Í Ř Á D MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO

Společenství V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem D O M O V N Í Ř Á D MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO Společenství V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem D O M O V N Í Ř Á D MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO I ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek vychází

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony (např. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních společnostech

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 Společenství vlastníků domů Notečská 563, 564, 565 Notečská 564/10, Troja, 181 00 Praha 8 I. Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek se

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Mír Teplice DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytům, společných částí domu a nebytových prostor,

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská 1855 (návrh) I. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony* a stanovy,,společenství vlastníků Sečská 27/1855 (dále jen Společenství)

Více

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti v domě, vydává představenstvo Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává zastupitelstvo městyse Opatov tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele bytů, nebytových prostor a společných částí

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech společenství vlastníků Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643 Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků)

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) PRAVIDLA A STANOVENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ DOMŮ, BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ Úvod Tato směrnice upravuje podmínky a způsob

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, společných prostor domu v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinnosti mezi

Více

DOMOVNÍ ŘÁD MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO...

DOMOVNÍ ŘÁD MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO... DOMOVNÍ ŘÁD MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO... I. ÚVOD Domovní řád Bytového družstva V Zápolí 23 vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla.

Více

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb. 16 a 36 odst. 1 písm.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek SVJ Frostova 331-333, Praha 10 Petrovice Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10. I. Úvod

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10. I. Úvod DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10 I. Úvod Domovní řád Společenství vlastníků Na Stezce 489/6,Praha 10 (dále jen společenství ) je součástí základních dokumentů společenství a je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává shromáždění delegátů družstva tento "Domovní řád", který je závazný pro všechny

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova , Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova , Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267-1269, Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6 Čl. I Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Domovní řád - Bytové družstvo Křižíkova 56/75

Domovní řád - Bytové družstvo Křižíkova 56/75 MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO... Tento domovní řád má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád doplňuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu Společenství vlastníků jednotek Mazovská 476 a 477 (dále jen SVJ ), přičemž základní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON čl.1 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společné prostory a zařízení jsou všechny prostory a zařízení, které jsou užívány uživateli k účelům, ke kterým jsou určeny.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1327-1333 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád obsahuje v návaznosti na stanovy družstva a obecně závazné právní předpisy pravidla pro užívání bytů, společných částí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO Úvodní ustanovení Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi obyvateli

Více

Strana 1 (celkem 5) Domovní řád. Společenství Kaštanová III. čp. 683 Adresa: Rakouská 683, 289 24 Milovice

Strana 1 (celkem 5) Domovní řád. Společenství Kaštanová III. čp. 683 Adresa: Rakouská 683, 289 24 Milovice Strana 1 (celkem 5) Domovní řád Společenství Kaštanová III. čp. 683 Adresa: Rakouská 683, 289 24 Milovice I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových

Více

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Nájem bytu 1.Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemců při užívání bytů, místností nesloužících k bydlení a nebytových prostor upravuje

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ DOMOVNÍ ŘÁD Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 262 28 700, zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen společnost CPI

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U KRČSKÉ VODÁRNY 1134/63

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U KRČSKÉ VODÁRNY 1134/63 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U KRČSKÉ VODÁRNY 1134/63 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád Společenství vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63 (dále jen SVJ) vychází ze Stanov SVJ, schválených

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Domovní řád. Článek 2 - Základní pojmy

Domovní řád. Článek 2 - Základní pojmy Domovní řád Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva DONADO (dále jen družstvo ),

Více

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp. 1923-1927, Hrnčířova, Nymburk I. Úvodní ustanovení Pravidla upravují podmínky a způsob užívání bytového domu, bytů, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Rozcestí 721/1 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Rozcestí 721/1 I. ÚVOD 1. Shromáždění vlastníků schválilo na své schůzi dne 18. 3. 2014 tento domovní řád. 2. Domovní řád zahrnuje i některá organizační pravidla.

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - Společenství Radimovická č.p.1423 a 1424, Praha 4

DOMOVNÍ ŘÁD - Společenství Radimovická č.p.1423 a 1424, Praha 4 DOMOVNÍ ŘÁD - návrh nového domovního řádu Vydáno dne. I. ÚVOD Domovní řád Společenství Radimovická č.p.1423 a 1424, Praha 4 vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla.

Více

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu vytvoření prostředí zajišťujícího všem uživatelům výkon jejich

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 2173 Náměstí 14. října 2173/10, 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 02346371 DOMOVNÍ ŘÁD

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 2173 Náměstí 14. října 2173/10, 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 02346371 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 2173 Náměstí 14. října 2173/10, 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 02346371 DOMOVNÍ ŘÁD MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO... I. ÚVOD

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

Společenství Nad Úžlabinou 443, 444, 445, 446, Praha 10, Praha IČO 28990471 DOMOVNÍ ŘÁD I. ÚVOD

Společenství Nad Úžlabinou 443, 444, 445, 446, Praha 10, Praha IČO 28990471 DOMOVNÍ ŘÁD I. ÚVOD DOMOVNÍ ŘÁD I. ÚVOD Domovní řád Společenství Nad úžlabinou 443,444,445,446 vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byla

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Komárov

Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Komárov M Ě S T Y S K O M Á R O V Nám. Míru 204, 267 62 Komárov tel./fax: 311 572 330 email: podatelna@ikomarov.cz Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Komárov I. Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje

Více

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určený k jiným účelům než k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určený k jiným účelům než k bydlení. DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ŠPANIELOVA 1270 1276 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305 Článek I. Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4. Čl. I Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4 Čl. I Úvodní ustanovení Smyslem a účelem tohoto domovního řádu je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o S p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů d o m u 8 5 6 C i o l k o v s k é h o D O M O V N Í Ř Á D d o m u 8 5 6 / 4 C i o l k o v s k é h o čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád domu 856 Ciolkovského upravuje

Více

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic vydává v rámci samostatné působnosti podle 14, odst. (1), písm. i) a p) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více