ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Studijní opora předmětu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Studijní opora předmětu"

Transkript

1 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Studijní opora předmětu KRIMINOLOGIE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS a CŽV JUDr.Milan Kučera, Ph.D. České Budějovice 2007

2 Cíl předmětu: Seznámit posluchače s existencí samostatného vědního oboru, který se systémově zabývá problematikou kriminality. Vysvětlit obsah základních institutů předmětu, principiálních myšlenkových konstrukcí, vzájemných souvislostí a praktických aplikačních postupů využívaných při regulaci závadových jednání. Připravit absolventa na řešení otázek souvisejících s kriminálním jednáním delikventů v praxi. Obsahové zaměření předmětu: Vybavit studenty vědomostmi o historickém vývoji trestné činnosti jako sociálně patologického jevu spjatého s existencí společnosti. Analyzovat současný stav kriminality, poznat její jednotlivé druhy a jejich hlavní charakteristiky, prognózovat vývojové trendy sociálně patologických procesů. Rozvíjet poznatky kriminologických studií o skutečnostech vyvolávajících, umožňujících a podporujících vznik protispolečenských kriminálně závadových chování. Formulovat programy preventivního působení. Prezentace úsilí o vytváření komplexního systému institucí chránících právní řád. Popis žádoucí úlohy občana a jeho sdružení při ochraně veřejného pořádku, zdraví a majetku. Přednášky 2

3 1. Přednáška: Pojem a definice kriminologie, Místo kriminologie v systému vědních disciplín o kriminalitě 2. Přednáška: Úkoly kriminologie, Historický vývoj chápání kriminologie, Metodologie a metody kriminologických zkoumání, techniky empirického kriminologického výzkumu, zjišťování rozsahu kriminality 3. Přednáška: Problematika pachatele trestného činu 4. Přednáška: Problematika oběti trestného činu 5. Přednáška: Vývojové trendy kriminality v České republice 6. Přednáška: Aktuální problémy bezpečnostní situace v České republice, Členění kriminality, Konkretizace jednotlivých druhů trestné činnosti, Prevence kriminality 7. Přednáška: Sociální aspekty imigrační politiky, Úloha Policie České republiky při potírání kriminality 8. Přednáška: Systém společenského úsilí o regulaci kriminality, zápočtový test, udělení zápočtů Semináře: 3

4 1. Seminář: Pojem a definice kriminologie, Místo kriminologie v systému vědních disciplín o kriminalitě 2. Seminář: Úkoly kriminologie, historický vývoj chápání kriminologie, Metodologie a metody kriminologických zkoumání, techniky empirického kriminologického výzkumu, zjišťování rozsahu kriminality 3. Seminář: Problematika pachatele trestného činu 4. Seminář: Problematika oběti trestného činu 5. Seminář: Vývojové trendy kriminality v České republice 6. Seminář: Aktuální problémy bezpečnostní situace v České republice, Členění kriminality, Konkretizace jednotlivých druhů trestné činnosti, Prevence kriminality 7. Seminář: Sociální aspekty imigrační politiky, Úloha Policie České republiky při potírání kriminality 8. Seminář: Systém společenského úsilí o regulaci kriminality 4

5 Informace ke kombinované formě studia Rozsah možných konzultací: Dvě tříhodinové konzultace za semestr, v případě nutnosti nebo zájmu posluchačů bez omezení podle aktuálních potřeb. Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly znalostí: Podmínkou udělení zápočtu je zpracování seminární práce na dohodnuté téma z kriminologie v rozsahu minimálně 5 stran A4 a její prezentace. Bez udělení zápočtu není možné přihlášení k ústní zkoušce. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu. Základní studijní literatura: Zapletal, J. et. al. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Praha: Policejní akademie České republiky, Zapletal, J. et. al. Kriminologie. Díl II. Zvláštní část. Praha: Policejní akademie České republiky Zapletal, J. et. al. Prevence kriminality. Praha: Policejní akademie České republiky Doporučená literatura: Černíková, V. Prekriminalita dětí a mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha: Policejní akademie České republiky Zapletal, J. Vybraná kriminologická témata. Praha: Policejní akademie České republiky Zoubková, I. et. al. Kriminalita mládeže. Praha: Policejní akademie České republiky 1. Přednáška a seminář: Pojem a definice kriminologie, Místo kriminologie v systému vědních disciplín o kriminalitě 5

6 Cíl: Vysvětlení pojmu a definice kriminologie jako společenské nauky zaměřené na zkoumání kriminality a s ní souvisejících sociálně patologických jevů. Vymezení jejího postavení v systému humanitních oborů zkoumajících a regulujících riziková chování. Obsah: Prezentace a popis kriminologie jako vědy o zločinu, pachatelích deliktů, obětech kriminality a o její sociální kontrole. Pojetí kriminologie jako vědy empirické vycházející ze společenské reality. Vztah mezi empirickou a normativní sekcí kriminologie, neboť přes prioritu empirického pojetí zkoumání nesmí kriminologii chybět ani kriminologické normativní teorie. Kriminologie jako interdisciplinární obor integrující společenské pojetí kriminální politiky. Klíčová slova: pojem kriminologie, předmět kriminologie, vědy o kriminalitě, kontrola kriminality, kriminální politika Úkoly: Pojem kriminologie Předmět kriminologie Vazby kriminologie k ostatním oborům zahrnujícím problematiku kriminality Interdisciplinární pojetí kriminologie Prameny: Kuchta, J. a kol. Kriminologie. I. Část. Brno: Masarykova univerzita, s. 5-9, ISBN Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, s , ISBN

7 Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Třetí upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s. 9-14, ISBN Přednáška a seminář: Úkoly kriminologie, Historický vývoj chápání kriminologie, Metodologie a metody kriminologických zkoumání, techniky empirického kriminologického výzkumu, zjišťování rozsahu kriminality Cíl: Vysvětlení úlohy kriminologie v poznávacích a regulačních procesech sociální kontroly kriminality. Pochopení historických pohledů společnosti na kriminalitu a navazující sociálně patologické jevy. Popis obecné metodologie a konkrétních metod kriminologických zkoumání. Informovanost o technikách empirických kriminologických výzkumů. Proporce registrované a latentní kriminality. Obsah: Společenské poslání kriminologie, zaměření na objektivní monitoring kriminality, ochrana společnosti před závadovou činností z pohledu vývoje a otevřenosti systému, význam kriminologie pro vytváření teorie a praxe trestního práva a celospolečenského systému kontroly kriminality. Vývoj názorů společnosti na příčiny kriminality a nástroje jejího omezování. Kooperace a integrace kriminologických institutů a aktivit v národním i mezinárodním měřítku. Aplikace metod (postupů) jiných vědních oborů při zkoumání kriminality, tvorba a využití metodologie jako souboru adekvátních metod výzkumu. Zjišťování rozsahu kriminality, zkoumání skutečně existujícího zločinu a jeho porovnávání se zločinem zjištěným známým. Klíčová slova: 7

8 úkoly kriminologie, historie kriminologie, kriminologické teorie, metodologie a metody kriminalistických výzkumů, rozsah kriminality, latence kriminality Úkoly: Hlavními úkoly kriminologie jsou: zkoumat příčiny kriminality (kriminální etiologie), analyzovat faktickou podobu kriminality (kriminální fenomenologie), zkoumat pachatele trestné činnosti, problematika oběti trestného činu (viktimologie), problematika výkonu trestů a zjišťování účinnosti jejich aplikace (penologie), vytváření doktrín sociální kontroly zločinnosti. Historický vývoj kriminologických poznání, evoluční studium příčin a projevů kriminality. Hlavní zásady metodologie, metod a technik kriminologických výzkumů. Rozsah kriminality, její latence, statistické zdroje kriminality. Prameny: Kuchta, J. a kol. Kriminologie. I. Část. Brno: Masarykova univerzita, s. 9-58, ISBN Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, s , ISBN Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Třetí upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Třetí upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Třetí upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Vybraná kriminologická témata. Praha: Policejní akademie České republiky, s. 7-18, ISBN

9 3. Přednáška a seminář: Problematika pachatele trestného činu Cíl: Vysvětlit hlavní důvody páchání trestné činnosti. Co je příčinami a spouštěcími mechanismy delikvence. Hledání předpokladů kriminálního jednání a zkoumání mechanismů jejich uplatnění. Obsah: Problematika osobnosti pachatele trestné činnosti, zkoumání jednotlivých předpokladů podmiňujících kriminalitu. Historická geneze pohledu na pachatele. Typologie pachatelů. Teorie důvodů páchání kriminality. Komplexní pojetí pohledu na příčiny páchání kriminality. Klíčová slova: pachatel trestného činu, osobnost pachatele, typologie pachatelů, individuální predikce kriminality, recidiva kriminality Úkoly: Specifičnost pojmu vymezení pojmu pachatele trestné činnosti v kriminologii Osobnost pachatele jako souhrn duchovního světa individua a jeho společenského prostředí Kriminologická východiska typologie pachatelů Výzkumy pachatelů trestných činů Recidiva trestné činnosti - lidé, u kterých není kriminalita aktuálním selháním chování, ale trvalým společenským postojem Prognózování budoucího chování pachatelů predikce pokračující individuální kriminální kariéry. Prameny: 9

10 Kuchta, J. a kol. Kriminologie. I. Část. Brno: Masarykova univerzita, s , ISBN Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Třetí upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl II. Zvláštní část. Druhé upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s , ISBN Přednáška a seminář: Problematika oběti trestného činu Cíl: Seznámit studenty s problematikou oběti trestného činu, s viktimologií, která je relativně autonomní součástí kriminologie se zaměřením na oběť, její situaci, společenské postavení a na nápravu a řešení situace, ve které se nachází. Obsah: Obětí trestného činu rozumíme osobu, která v důsledku spáchání deliktu utrpěla újmu na životě, zdraví, majetku, cti nebo jiných právech. V důsledku spáchaných skutků mohou být oběťmi i homogenní skupiny poškozených, právnické osoby nejsou viktimologicky vnímány jako oběti trestné činnosti, neboť nemají postavení individuálních prvků (jedinců) vytvářejících lidskou společnost. Každému hrozí riziko, že se stane obětí trestného činu (viktimizace), existence takových předpokladů je označována jako viktimnost. Klíčová slova: 10

11 oběť trestného činu, viktimologie, typologie oběti, viktimizace, viktimnost Úkoly: Pochopení postavení oběti, jejího biologického, psychického a společenského postavení Vymezení vtahů mezi pachatelem a poškozeným Proces proměny hypotetické oběti v oběť skutečnou. Tento jev je označován jako viktimizace. Postavení oběti v trestním řízení. Problémy spojené s její situací a vystupováním. Možnosti odstranění újmy, kompenzace škod a komplikací oběti, celková sociální rehabilitace poškozených Prevence trestné činnosti ochrana obyvatel před rizikem viktimizace Prameny: Kuchta, J. a kol. Kriminologie. I. Část. Brno: Masarykova univerzita, s , ISBN Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, s , ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. Třetí upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s , ISBN Přednáška a seminář: Vývojové trendy kriminality v České republice Cíl: Popsat dynamiku kriminality v historickém a sociálním kontextu vývoje lidské společnosti. Charakterizovat její aktuální stav a strukturu, prognózovat její očekávaný vývoj. Na vývojových trendech koncipovat preventivní opatření založená na celospolečenském konsenzu majoritní populace. 11

12 Obsah: Interpretace statistických ukazatelů kriminality, generace vývojových trendů kriminality, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé prognózovaní modelů vývoje kriminality. Historický exkurz zaměřený na odlišná pojetí bezpečnostní politiky, porovnávání úrovní kriminality, vysvětlování odlišností. Nosné ukazatele kriminality z mezinárodního pohledu, proces začleňování České republiky do mezinárodních bezpečnostních struktur. Klíčová slova: Stav kriminality, vývojové tendence kriminality, prognózování kriminality, struktura kriminality Úkoly: Pochopení vývojových tendencí současné kriminality Gradace majetkové kriminality zaměřené na získání majetku Prvky násilí v jednání pachatelů Snižování věku pachatelů, růst brutality pachatelů Rozvoj organizované a kvalifikované formy páchání trestné činnosti Drogová problematika, změna tranzitní země na zemi uživatelskou a exportní Rozvoj formy zločinného spolčení a jeho prorůstání do mezinárodních struktur Boj mafií o ovládnutí teritorií Prameny: Bezpečnostní strategie České republiky [online]. [cit ] Dostupné z =12734&idj=1 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006 [online]. [cit ] Dostupné z Kriminalita. [Online]. [cit ] Dostupné z 12

13 Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v období [online]. [cit ] Dostupné z Národní plán boje proti obchodování s lidmi (pro období [online]. [cit ] Dostupné z Organizovaný zločin [online]. [cit ] Dostupné z Výroční zpráva Národní protidrogové centrály [online] [cit ] Dostupné z 6. Přednáška a seminář: Aktuální problémy bezpečnostní situace v České republice, Členění kriminality, Konkretizace jednotlivých druhů trestné činnosti, Prevence kriminality Cíl: Popsat momentální kriminalitu, modelovat bezpečnostní politiku státu, která jí bude vzdorovat. Studovat prvky sociální kriminality, postoje společnosti ke kriminalitě. Zkoumat míru sociální citlivosti k jednotlivým druhům trestné činnosti. Provést obecné členění kriminality na její prvky a linie. Prevence kriminality jako model předcházení páchání trestné činnosti. Obsah: Dokumentace daného stavu kriminality, členění páchané kriminality, vysvětlení jednotlivých druhů trestné činnosti, způsobu jejich páchání, druhové společenské nebezpečnosti, specifických stánek jejich projevů, charakteristiky typických pachatelů a obětí. Systém prevence kriminality. Klíčová slova: Druhy trestné činnosti, členění kriminality, obecná kriminalita, hospodářská kriminality, prevence trestné činnosti 13

14 Úkoly: Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Majetková kriminalita Drogová kriminalita Hospodářská kriminalita Organizovaná kriminalita Kriminalita etnických menšin Kriminalita mládeže Kriminalita páchaná na mládeži Prevence kriminality Prameny: Brabcová, I. Hospodářská kriminalita z pohledu kriminologie. Praha. Policejní akademie České republiky, s. ISBN Nikl, J. Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci. Praha: Policejní akademie České republiky, s. ISBN Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl II. Zvláštní část. Druhé upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s. ISBN Zapletal, J. a kol. Prevence kriminality. Druhé přepracované vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, s. ISBN Zapletal, J. a kol. Vybraná kriminologická témata. Praha: Policejní akademie České republiky, s. ISBN Zoubková, I., Nikl, J., Černíková V. Kriminalita mládeže. Praha: Policejní akademie České republiky, s. ISBN

15 7. Přednáška a seminář: Sociální aspekty imigrační politiky, Úloha Policie České republiky při potírání kriminality Cíl: Popsat situaci v migraci obyvatelstva do zemí střední Evropy, kriminologická rizika včleňování nesourodých komunit do uzavřených fundamentálních struktur populace zemí evropského kontinentu. Obsah: Členění migrace na migraci politickou, náboženskou, ekonomickou, zaměstnaneckou a existenční. Filosofie zemí Evropy k imigraci a přílivu obyvatelstva. Problémy asimilace uprchlíků do kultur a výrobních systémů evropských států. Překonávání nevraživosti místních občanů. Migranti jako pracovní síla, skupiny nekvalifikovaných a kvalifikovaných pracovníků, možnosti jejich společenského uplatnění. Klíčová slova: Emigrace, imigranti, azylová politika, zaměstnávání cizinců, kriminalita cizinců Úkoly: Pohyb obyvatelstva v evropském prostoru Kriminalita cizinců Pracovní uplatnění cizinců Sociální a životní perspektivy imigrantů Komplikace adaptace migrantů do české společnosti Fungování Služby cizinecké policie Policie České republiky Azylové řízení v České republice Prameny: Analýza právní úpravy nabývání a pozbývání státního občanství [online]. [cit ] Dostupné z 15

16 IOM International Organization for Migration. Monitoring migrace sociálně vyloučených romských lokalit ze Slovenska do České republiky. [online]. [cit ] Dostupné z IOM International Organization for Migration. Průzkum migrace slovenských Romů do České republiky. [online]. [cit ] Dostupné z Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období [online]. [cit ] Dostupné z Usnesení vlády České republiky č o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky [online]. [cit ] Dostupné z Výroční zpráva Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra za rok 2006 [online]. [cit ] Dostupné z Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005[online]. [cit ] Dostupné z 8. Přednáška a seminář: Systém společenského úsilí o regulaci kriminality, prezentace seminárních prací, zápočtový test, udělení zápočtů Cíl: Shrnutí kriminologie jako účinného nástroje sociální kontroly kriminality. Opakování hlavních zásad řešení a prevence kriminality v otevřené občanské společnosti. Obsah: Kontrola a regulace kriminality je záležitostí celé společnosti. Může být úspěšná pouze za předpokladu, že ji bude akceptovat majoritní část obyvatelstva. Lidé musí akceptovat sociální normy a v mezích svých osobních možností musí usilovat o jejich naplňování. Takové individuální úsilí musí mít institucionální podporu vládních i nevládních složek. 16

17 Klíčová slova: sociální kontrola kriminality, Úkoly: Osobní prezentace zpracované seminární práce z kriminologie v rozsahu min. 5 stran formátu A4. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Prameny: Seminární práce studentů 17

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu

Více

Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa. Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa. Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Trestní právo

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Kriminalita a prevence

Kriminalita a prevence Kriminalita a prevence Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Kriminologie pro ASEBS

Kriminologie pro ASEBS Kriminologie pro ASEBS Požadavky ke zkoušce Prezentace na vybrané / zadané téma s ppt oporou poslat na: cihounkova@fsps.muni.cz vedení diskuse Písemný orientační test otázky ve skriptech na http://www.fsps.muni.cz/inovace-sebs-

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Self-reportové studie: cesta do hlubin latentní kriminality?

Self-reportové studie: cesta do hlubin latentní kriminality? Self-reportové studie: cesta do hlubin latentní kriminality? Jan Tomášek seminář IKSP, 6. listopadu 2014 Význam self-reportů pro kriminologii Vznik oboru v 19. století poznatky vázané na první oficiální

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostn nostní politiky Sociální integrace v obcích ch Ústí nad Labem 2009 KRIMINALITA V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH hlavní příčinou

Více

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010 Schválen ministrem spravedlnosti dne 7.5.2008, č.j. 5/OANA-SP/13 Nový Střednědobý plán na období 2008 2010

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA VĚDA A PRAXE RŮZNÁ POJETÍ PŘEDMĚT A METODY

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA VĚDA A PRAXE RŮZNÁ POJETÍ PŘEDMĚT A METODY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA VĚDA A PRAXE RŮZNÁ POJETÍ PŘEDMĚT A METODY Soc. ped. nauka o vztazích prostředí a výchovy Ústřední pojem: socializace (zavedl Durkheim) Východiska: sociální psychologie, sociologie

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Vzpomeňte na minule Jaké jsou faktory vzniku deviací? Jak může osobnost pachatele ovlivnit

Více

Teorie práva Magisterské studium I. Semestr. Přednášky

Teorie práva Magisterské studium I. Semestr. Přednášky Školní rok 2007/08 Katedra právní teorie Teorie práva Magisterské studium I. Semestr Základní propedeutická disciplína zakončená zápočtem, postupovou zkouškou a zkouškou za blok A Přednášky Přednášející:

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU NA LÉTA

STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU NA LÉTA STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU NA LÉTA 2019-2020 Zpracovala: Stanislava Valterová, koordinátorka prevence kriminality MěÚ v Kralupech n. Vl. Str. 1 Obsah I. Úvod II. III.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až Praha, JUDr. Michal Barbořík

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až Praha, JUDr. Michal Barbořík Strategie prevence kriminality v ČR Praha, 22. 11. 2016 JUDr. Michal Barbořík Obsah 1. Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 2. Základní východiska a principy politiky prevence

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Obsah. A. Obecná část. Obsah XIX

Obsah. A. Obecná část. Obsah XIX Úvodní slovo k prvnímu vydání...v Předmluva k prvému vydání...vii Předmluva k druhému vydání...x Předmluva k třetímu vydání...xii Autoři jednotlivých kapitol...xiii O autorech...xv Přehled použitých zkratek...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 20 VY 32 INOVACE 0114 0220 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka. Mgr. Linda Doleží, Ph.D. Ústav českého jazyka, FF MU Brno Podzim 2016

Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka. Mgr. Linda Doleží, Ph.D. Ústav českého jazyka, FF MU Brno Podzim 2016 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka Mgr. Linda Doleží, Ph.D. Ústav českého jazyka, FF MU Brno Podzim 2016 ÚVOD Motivace Proč jsem tady? Zkušenosti s výukou češtiny jako druhého/cizího jazyka?

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Zajištění bezpečnostní situace České republiky

Zajištění bezpečnostní situace České republiky Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize Ivan Langer ministr vnitra Východiska podzim 2008 první náznaky ekonomické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality Příloha č. 3: Přehled úkolů souvisejících s jednotlivými prioritami Následující tabulky řadí úkoly podle souvislostí s jednotlivými strategickými cíli (prioritami). Jeden úkol má zpravidla souvislost s

Více

Sylabus předmětu: Komunitní práce

Sylabus předmětu: Komunitní práce Sylabus předmětu: Komunitní práce Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 12 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 12 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 12 VY 32 INOVACE 0114 0212 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc.

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Europeizace práva proces, v němž se v určité právní oblasti projevuje vliv evropského

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Bc. Rostislav Hrdlička

Bc. Rostislav Hrdlička ORGANIZAČNÍ ZMĚNA OBVODNÍHO ODDĚLENÍ MORAVSKÝ BEROUN A ANALÝZA TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ OO PČR ŠTERNBERK, MORAVSKÝ BEROUN, BRUNTÁL A VÍTKOV ZA ROKY 2013-2017 Bc. Rostislav Hrdlička HODNOCENÍ STAVU, STRUKTURY

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Většina veřejnosti požaduje existenci seznamu deviantů

Většina veřejnosti požaduje existenci seznamu deviantů Většina veřejnosti požaduje existenci seznamu deviantů Zejména aktuální dětské oběti deviantů a případ pohřešované Aničky poukázaly na problém, který se týká neexistujícího veřejného, ale i neveřejného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola. 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Ochrana osob a majetku Obor vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Více

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Květen 2008 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pracovní skupina prevence kriminality Bc. Miloslav Macela,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů Generální inspekce bezpečnostních sborů 22-23 zrakem ostřížím HLAVNÍ ÚKOLY GIBS TRESTNÍ ŘÍZENÍ Vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje trestnou činnost příslušníků a zaměstnanců PČR, VS ČR a CS ČR prověřuje

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 25. září 2012 Vyloučené lokality v ČR 70 60 50 40

Více

KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2017

KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2017 KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2017 Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 2017 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017 byla schválena vládou dne 22. května

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN VÝZKUMNÉ ČINNOSTI IKSP NA OBDOBÍ

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN VÝZKUMNÉ ČINNOSTI IKSP NA OBDOBÍ 1 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN VÝZKUMNÉ ČINNOSTI IKSP NA OBDOBÍ 2012-2015 Úvod Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na období 2012 2015 respektuje základní priority resortu

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Více

Příloha č. 2 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2008

Příloha č. 2 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2008 Příloha č. 2 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2008 I. REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO PREVENCI KRIMINALITY 1. Zpracovat a předložit vládě návrh na legislativní úpravu prevence kriminality v ČR. 2. Zajišťovat a koordinovat

Více