Domácí umělá plícní ventilace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí umělá plícní ventilace"

Transkript

1 Domácí umělá plícní ventilace PhDr. Dana Streitová PhDr. Renáta Zoubková Mgr. Iva Chwalková ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: JESENIUS CENTRUM PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.07/ OSTRAVA 2012

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název: Autor: Domácí umělá plícní ventilace PhDr. Dana Streitová, PhDr. Renáta Zoubková, Mgr. Ivana Chwalková Vydání: první, 2012 Počet stran: 82 ISBN Jazyková korektura byla provedena. Autor Ostravská univerzita v Ostravě

3 OBSAH Úvod Organizace domácí umělé plícní ventilace Přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci Ventilátor vhodný pro domácí ventilaci Sledování stavu pacienta na domácí umělé ventilaci Bezpečnost přístrojů proventilaci 21 3 Přístrojová technika pro domácí ventilaci Kyslíkový koncentrátor Zvlhčovač vzduchu Další přístrojová technika pro domácí ventilaci Odsávačka a odsávací cévky Zajištění dýchacích cest Tracheostomie Péče o invazivní vstupy Kardiopulmonální resuscitace Výživa - podávání enterální výživy Komunikace a smyslové vnímání Dechová rehabilitace Poloha Uvolnění hrudníku Respirační fyzioterapie...76 LITERATURA... 80

4 Použité symboly a jejich význam Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Klíčová slova Čas potřebný k prostudování kapitoly Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality, apod. Pojmy k zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže a úkoly jsou dobrovolné. Testy a otázky ke kterým řešení, odpovědi a výsledky studující najdou v rámci studijní opory.

5 Řešení a odpovědi vážou se na konkrétní úkoly, zadání a testy.

6

7 Úvod V intenzivní medicíně představují určitý problém klienti trvale závislí na ventilační a oxygenační terapii. Jednou z možností, jak uspokojit jejich biopsychosociální potřeby a zlepšit kvalitu života, je domácí umělá plicní ventilační terapie, která není v našem systému poskytování zdravotní péče zatím zcela standardním postupem. Řada pracovišť, především v oblasti dětské intenzivní péče, o této metodě dokonce dosud neví. Je proto nezbytné, aby o ní začali více diskutovat jak odborníci, tak laická veřejnost. Po prostudování textu budete znát: Organizaci poskytování péče o paci enta na ventilátoru v domácí péči Indikace k domácí umělé plícní ventilaci Postupy ošetřování pacienta s ventilační podporou ZÍSKÁTE: vědomosti o technice ošetřování tracheostomie a způsobech zajištění průchodnosti dýchacích cest vědomosti o postupech dechové rehabilitace a fyzioterapie plic získáte povědomí o možnosti komunikace pacienta s tracheostomií. Budete schopni: Edukovat pacienty na domácí umělé plicní ventilaci o ošetřování tracheostomatu. Edukovat pacienty na domácí umělé plicní ventilaci o péči o průchodnost dýchacích cest. Edukovat pacienty na domácí umělé plicní ventilaci v péči o ventilátor, odsávačku a koncentrátor kyslíku. Edukovat příbuzné v péči o pacienta na domácí umělé plícní ventilaci. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu 15 hod 3

8 1 ORGANIZACE POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ UPV V této kapitole se dozvíte: o žádosti k přidělení ventilátoru psychologické vyšetření rodičů posouzení sociální situace domácnosti příprava domácnosti pro péči o ventilovaného pacienta Klíčová slova této kapitoly: Indikace domácí umělé plícní ventilace, edukace, vybavení domácnosti, domácí péče Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) V posledních letech se technický i medicínský pokrok ve zdravotnictví projevil i při poskytování zdravotní péče pacientům, kteří v důsledku úrazu nebo nemoci, nejsou schopni dýchat bez pomoci ventilačních přístrojů. Ventilační přístroje jsou již na takové technické úrovni, že jejich obsluha nevyžaduje nepřetržitý dohled nad jejich funkcí a odborná medicínská péče již dokáže zdravotní stav pacientů dýchajících pomocí těchto přístrojů natolik stabilizovat, že po zácviku rodinných příslušníků a ve spolupráci s nejbližšími odborně způsobilými zdravotnickými zařízeními je možné propustit je do domácího ošetřování. Domácí prostředí představuje pro každého člověka ideální prostředí z hlediska uspokojování jeho biopsychosociálních potřeb, snižuje se riziko přenosu nemocničních nákaz a nezanedbatelný je také aspekt ekonomický. UPV je vhodná především pro pacienty v poúrazových stavech s následným chronickým postižením, s neurologickým postižením a vrozenými vývojovými vadami. V zemích EU je tato péče organizovaná ve spolupráci se státními institucemi, agenturami domácí péče, ale i jinými nestátními organizacemi, které nemocnému poskytují komplexní servis. 4

9 Například, jak uvádí list Pflegezeitschrift, v Německu pracuje společnost pro lékařskou intenzivní péči, která pomáhá dětem a dospělým odkázaným na dlouhodobou UPV, ovšem bez potřeby intenzivní péče. Vyjma komplexní ošetřovatelské péče sem patří i pomoc v péči o domácnost, plánování dovolené nebo doprovod do školy či zaměstnání. Rodinní příslušníci získávají zkušenosti v nemocnici, přičemž musí vyjádřit přání pečovat o pacienty, kteří jsou na přístroji závislí. Je to důležité, protože jde mnohdy o změnu vlastních životních plánů, potřeb rodiny, často také o povolání. Příprava trvá 6-8 týdnů. Organizace žádosti o domácí umělé plicní ventilaci Pacient nebo jeho zákonný zástupce na základě písemné žádosti o převzetí do domácí péče získá od zdravotnického zařízení, kde je hospitalizován, Žádost o realizaci DUPV na oficiálním formuláři Ministerstva zdravotnictví ČR (dostupný z webových stránek MZ ČR- heslo DUPV) a kopii zasílá na příslušnou zdravotní pojišťovnu pacienta. Tato žádost obsahuje základní údaje o pacientovi, o jeho onemocnění, jeho informovaný souhlas. Současně je potřeba získat souhlas blízké osoby, která bude pečovat o pacienta závislého na umělé plícní ventilaci. Součástí žádosti je také psychologické vyšetření pacienta, včetně všech osob, žijící ve společné domácnosti s nemocným a posouzení sociální situace rodiny. 1 (Sklenovská) Psychologické vyšetření Vyšetření je povinné, volba testů a metod je pro zhodnocení cílená. Chronická onemocnění, závislost na ventilátoru, tracheostomie, afonie, zvláště pak obavy z možných komplikací či progrese onemocnění to vše je třeba posoudit, zda tuto zátěž rodina jako celek zvládne. Vyšetření provádí klinický psycholog, který se ve finále vyjádří o pacientovi a členech jeho 1 ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s

10 rodiny, zda zátěž zvládnou nejen po technické stránce, ale i při dlouhodobém psychickém zatížení. 2 Psychologické vyšetření členů rodiny či blízkých osob pečujících o pacienta s DUPV : Vyšetření osobnosti členů rodiny či blízkých, kteří budou pečovat o nemocného: nutností je vyloučení hrubé patologie (včasná detekce poruch osobnosti je kontraindikací), důležitá je především jejich osobnostní stabilita. Zhodnocení motivace a odhodlání osob, kteří chtějí a budou pečovat o pacienta: může jít o rozhodnutí na dlouhou dobu, někdy až řadu let. Vždy je vhodné vyšetřit minimálně dva členy rodiny z důvodu možného zástupu. Posouzení specifických schopností pečovatelů: hodnocení koncentrace pozornosti, reakční čas, schopnost analýzy a syntézy v určitých situacích, inteligenční kvocient (IQ) by mělo vždy alespoň průměrné a vyšší. 3 Posouzení sociální situace Do místa bydliště přichází sociální pracovnice. Předmětem šetření je byt, kde bude nemocný žít. Jeho technické možnosti s eventuálními úpravamijedná se bezbariérový vstup do bytu, dostatečně velké místo pro lůžko a jeho přístup k němu, stav koupelny a sociálního zařízení, vzdálenost elektrických zásuvek pro přístroje. V neposlední řadě jde i o celkové zhodnocení sociální a ekonomické situace rodiny 4 Komise pro DUPV Na MZČR pracuje od roku 2002 komise pro realizaci DUPV. Členové komise jsou zástupci kompetentních odborů ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, zástupci z Fakultní nemocnice Brno a členové 2 WOLESKÁ, J., Psychologické vyšetření pacientů a členů jejich rodiny pro domácí umělou plicní ventilaci,s WOLESKÁ, J., Psychologické vyšetření pacientů a členů jejich rodiny pro domácí umělou plicní ventilaci,s ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s

11 odborné lékařské anesteziologicko-resuscitační společnosti. 5 Komise se schází několikrát ročně, v závislosti na počtu zájemců o domácí umělou plícní ventilací. Na základě jejich rozhodnutí je poskytovatelem přístrojové techniky předán pacientovi ventilátor. 6 Centrum pro poskytování domácí umělé plícní ventilace Toto centrum pracuje v rámci domácí péče FN Brno a spolupracuje s FN Motol. Jeho náplní je odborné vyškolení personálu a rodinných příslušníků v rámci celé ČR pro poskytování UPV v domácím prostředí, čímž se stává i garantem kvality takto poskytované zdravotní péče. Financování V mnoha zemích Evropské Unie jsou přesně definována kritéria financování domácí péče o uměle ventilované pacienty, u nás tomu tak bohužel není. Rozhodující pro schválení koupě domácího ventilátoru zdravotní pojišťovnou je rozdíl ve finančních nákladech na péči v nemocnici a doma, což se odvíjí od diagnózy, prognózy a stavu dítěte. Finanční prostředky k zabezpečení HCV se podařilo získat díky projektu, který Fakultní nemocnice v Brně zaslala na MZ ČR v rámci vytvoření Národního plánu vyrovnávání příležitosti pro občany se zdravotnickým postižením. FN Brno v rámci tohoto projektu v souladu s platnou legislativou zajišťuje nákup ventilačních přístrojů v závislosti na zdravotním stavu a individuálních potřebách klienta. 7 Na úhradě dalších nákladů na techniku se spolupodílí zdravotní pojišťovna, sponzoři nebo pacient sám. V současné době jsou veškeré další výkony související s domácí umělou plicní ventilací hrazeny prostřednictvím stávajících kódů v souladu s vyhláškou MZČR č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 8 5 MIČUDOVÁ, E., Domácí umělá plicní ventilace, s ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s MIČUDOVÁ, E., Domácí umělá plicní ventilace, s MIČUDOVÁ, E., Pacienti na ventilátoru mohou být doma, s. A15. 7

12 Úhrada ošetřovatelské péče V systému financování našeho zdravotnictví, není zatím hrazena trvalá celodenní přítomnost školených zdravotníků v domácnostech klientů, ale pouze 3 hodiny denně. Šance dítěte vrátit se do domácího prostředí je v současné době především závislá na vysoké obětavosti personálu, na nadačních a sponzorských darech, na schopnostech, dovednostech a možnostech rodinných příslušníků a na spolupráci ministerstva zdravotnictví. Program ventilace s možným pobytem doma byl Ministerstvem zdravotnictví ČR uznán jako plnohodnotný a v určených indikacích adekvátní medicínský postup. 9 Úhrada ventilátoru Na základě ceníku FN Brno je vystavena platba zdravotní pojišťovně za zapůjčení přístroje pro umělou plicní ventilaci. Cena je účtována za jeden den a celková kalkulace vychází z nákladů na spotřební materiál bezprostředně související s ventilací (ventilační okruhy, spojky, filtry, uzavřený odsávací systém), odpis přístrojů, servisní smlouvou a pojištění. 10 Úhrada spotřebního materiálu Dodávka spotřebního materiálu je dodávána pacientům vždy na 3 měsíce dopředu. Sortiment a množství je dán věkem a zdravotním stavem klienta. Dovoz je uskutečněn přímo do domu pacienta a je vyúčtován na základě dodacích listů dle skutečné potřeby. 11 U Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je průměrná úhrada ve výši 5000,- Kč na 3 měsíce, což je započteno do pronájmu přístroje. Materiální, technické a medikamentózní zabezpečení pro DUPV Pokud komise žádost schválí, k základnímu technickému vybavení patří: ventilátor pro DUPV odsávačka (většinou částečně hrazena zdravotní pojišťovnou) elektrická 9 SLÁMOVÁ, H., Ne životu v nemocnici, s ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s

13 ruční odsávací cévky tepelný zvlhčovač pulzní oxymetr s hlasitým alarmem ruční dýchací vak s maskou kapnograf inhalátor tlakoměr kyslíková láhev, oxygenátor 12 tracheostomické kanyly spotřební materiál k ošetření tracheostomie léky - mukolytika, bronchodilatancia fyziologický roztok individualizovaný spotřební materiál k poskytování ventilační péče (dýchací okruhy, kolínka, filtry) v průměrných nákladech 5 000,-Kč na 3 měsíce a na jednoho pacienta Indikace domácí umělé plicní ventilace (DUPV) Je indikována především u těch nemocných, u kterých nelze dosáhnout požadované trvalé spontánní ventilace. 13 Nejčastější k tomu dochází na základě selhání dýchacích funkcí u vrozených často neuromuskulárních onemocnění nebo jako následek rozvoje chronického onemocnění či úrazu. Základním a také nejdůležitějším kriteriem je, zda domácí umělá plicní ventilace bude mít vliv na celkové zlepšení kvality života pacienta. 14 DUPV indikuje ošetřující lékař, samozřejmostí je zhodnocení i odborníky z oborů, kterým náleží základní diagnóza pacienta, především jde o pneumology, neurology, internisty a kardiology. 15 Ke schválení indikace se vyjadřuje i zdravotní pojišťovna, psycholog, sociální péče, praktický lékař, nejbližší 12 HAMMER, J., Home mechanical ventilation in children: indicatons and practical aspects, s ŠULC, J., et al., bronchiální hyperreaktivita u zdravých plic po umělé plicní ventilaci (UPV), s MIČUDOVÁ, E., Pacienti na ventilátoru mohou být doma, s. A ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s. 1. 9

14 zdravotnické lůžkové zařízení, zdravotnická dopravní služba, případně agentura domácí péče. Nepostradatelnou součástí je souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce. 16 Nejčastější klinické diagnózy pro DUPV: a) pneumologická - chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 17 - alveolární hypoventilace po dobu 24 hodin denně - restriktivní či smíšené onemocnění s alveolární hypoventilací, po dobu 12 hodin denně - chronická insuficience při zhoršení na inhalační léčbě 18 - bronchopulmonální dysplazie (BPD) - dysfunkce bránice 19 b) neurologická - neuromuskulární onemocnění - poranění krční míchy - stav po neuroinfekci 20 - dlouhodobá fixovaná oxygenoterapie ventilační asistence >=12 hodin Součásti edukačního programu nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR), nácvik standardního postupu odsávání z dýchacích cest, nácvik péče o průchodnost dýchacích cest a optimální ventilaci, ošetřování tracheostomie, zásady hygienické péče, péče o kůži, prevence dekubitů a péče o vyprazdňování, nácvik fyzikální terapie plic, komunikace s nemocným na ventilátoru, možnosti ergoterapie, 16 MIČUDOVÁ, E., Indikace k poskytování umělé plicní ventilaci,s ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s MIČUDOVÁ, E., Indikace k poskytování umělé plicní ventilaci, s MARKOVÁ, M., FENDRYCHOVÁ, J.,Ošetřování tracheostomií u dětí, s ČADOVÁ, K., Domácí umělá plicní ventilace, s

15 psychologická problematice chronicky závislých nemocných na UPV. Veškeré informace jsou doplněny ukázkou situací v praxi. Nutné kroky před propuštěním do domácí péče navázat kontakt s intenzivní službou Home Care, navázat kontakt s ošetřovatelským a léčebným týmem, vypracovat seznam prostředků a pomůcek potřebných k ošetřování klienta v domácí péči, navázat kontakt s pojišťovnou a sociální pracovnicí, doprovod člena léčebného týmu do domácího prostředí, příprava a napojení klienta na ventilátor. Příprava domova pro příchod ventilátoru závislý pacient může být ohromující. Tyto jednoduché kroky povedou k dlouhé cestě směrem k zmírnění značné úzkosti a stresu rodinných příslušníků Výběr Home Care společnosti To může být jedním z nejdůležitějších věcí, které je potřeba připravit na příchod ventilátoru závislé osoby. Co je potřeba zhodnotit: Zkušenosti zařízení s péčí o pacienta s podporou UPV. Frekvence návštěv, za jak dlouho jsou schopni přijet v případě akutní potřeby. Úhrada výkonů spojených s návštěvní činností, péčí o pacienta na UPV. Reference a zkušenosti pacientů se zvolenou agenturou. Příprava domova pro pacienta Zdravotnický pracovník zhodnotí domov, prostředí, kde bude pacient uložen a pomůže nastavit vše pro příjezd pacienta. Váš rodinný příslušník stráví značné množství času v místnosti, kterou si vyberete, takže by to mělo být pohodlné. Místnost by měla být vyčištěna před příjezdem pacienta 11

16 V dosahu by mělo být dostatek elektrických zásuvek pro zařízení. Nezapomeňte, NIKDY nepoužívejte prodlužovací kabel pro ventilátor! Místnost by měla nabídnout soukromí pro osobní péči. Je potřeba dostatečné osvětlení, přirozené i lokální nad hlavou pacienta Pokud je to možné, je vhodná v blízkosti koupelna, aby koupání bylo mnohem jednodušší. Zařízení pokoje Bude potřeba plocha nebo noční držák pro ventilátor u lůžka. Bude potřeba další rovná plocha pro předměty používané při péči o pacienta. Pověsit police na zeď pro pomůcky k péči o pacienta na ventilátoru. Nakoupit plastové zásobníky, které budou v blízkosti ventilátoru pro odsávací cévky a další pomůcky k péči o tracheostomii. Bude potřebovat koše pro biologický a komunální odpad s víkem. Zvážit nákup dětského monitoru. Místnost by mněla vytvářet pohodlí pro pacienta. Vyberte veselou postel a závěsy. Umožnit přirozené světlo z okna do místnosti během dne. Pokud je prostor, je vhodné pohybující se televizi, PC nebo video. Umístit pohodlné křeslo v místnosti pro návštěvníky. Zajistit zdroj energie V případě, že bude pacient na ventilátoru v domácím prostředí, je potřeba kontaktovat energetickou a telefonní společnost s oznámením, že bude tento pacient v domácnosti. Společnost bude dávat přednost do tohoto místa v případě výpadku. Upozorní v případě, že bude potřeba vypnout napájení z jakéhokoli důvodu. Ventilátor bude mít vnitřní baterii a bude pracovat na baterie 1-8 hodiny. 12

17 Shrnutí Projekt domácí umělá ventilace pracuje od roku 2003 a umožňuje zajistit péči o pacienta závislým na ventilační podpoře v domácím prostředí Pacient nebo jeho zákonný zástupce na základě písemné žádosti o převzetí do domácí péče získá od zdravotnického zařízení, kde je hospitalizován Osoba, která bude pečovat o pacienta s umělou plícní ventilací v domácím prostředí absolvuje psychologickou přípravu a edukační proces DUPV indikována především u těch nemocných, u kterých nelze dosáhnout požadované trvalé spontánní ventilace Před příchodem do domácího prostředí, zdravotník posoudí sociální a materiální zajištění domácnosti pro přijetí pacienta do domácí péče Otázky: Vyjmenujte nejčastější indikace pro DUPV: Kde lze získat ventilátor k DUPV? Jaké poznatky získává blízká osoba, která pečuje o dítě v domácnosti během edukačního procesu? 13

18 2 PŘÍSTROJE PRO DOMÁCÍ UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI V této kapitole se dozvíte: Jaké přístrojové vybavení je vhodné pro domácí plícní ventilaci. Jaké jsou sledované parametry u ventilovaného pacienta. Jaké jsou postupy pro bezpečnou domácí plícní ventilaci. Klíčová slova této kapitoly: Plícní ventilátor, domácí plícní ventilace, bezpečnost pacienty, vitální funkce. Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 2 hodiny Úvod Ventilační přístroje jsou dnes na takové technické úrovni, že nevyžadují, aby na jejich činnost nepřetržitě dohlíželi profesionální zdravotníci. Díky pokrokům v resuscitační péči a intenzivní medicíně je dnes možné zdravotní stav mnoha trvale ventilovaných pacientů stabilizovat natolik, že je lze po zácviku rodinných příslušníků a ve spolupráci s nejbližšími odborně způsobilými zdravotnickými zařízeními propustit do domácího ošetřování. Pro pacienta, který strávil řadu měsíců v lůžkovém zdravotnickém zařízení, většinou dosti vzdáleném od bydliště jeho blízkých, znamená návrat do rodiny zásadní krok pozitivním směrem. Domácí prostředí a denní kontakt s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami kladně ovlivňuje psychiku nemocného, čímž se následně zlepšuje i jeho zdravotní stav. 14

19 2.1 Ventilátor vhodný pro domácí plicní ventilaci Ventilátor je technické zařízení, které zcela nebo částečně zajišťuje výměnu plynů mezi alveolami a vnějším prostředím. Ventilátor musí být doma trvale připojen na náhradní zdroj pro případ výpadku elektrického proudu. Zdroj zajistí chod přístroje po dobu 16 hodin, baterie uvnitř ventilátoru pouze na dvě hodiny. Ventilační režim a jeho parametry jsou na přístroji trvale nastaveny lékařem a uzamčeny. Nejčastěji se využívá režim PCV tlakově řízená ventilace, VCV objemově řízená ventilace, PSV + PEEP tlaková podpora s endexpiračním přetlakem. Trigger je na dosud používaných transportních ventilátorech konstantní. Ventilátor standardně pracuje se vzduchem, ale pacienti s plicním postižením potřebují navíc vyšší příkon kyslíku, což je vyřešeno umístěním kyslíkového koncentrátoru nebo opakovaně plnitelným zásobníkem kapalného kyslíku. PŘEHLED PŘÍSTROJŮ VHODNÝCH PRO DOMÁCÍ PLICNÍ VENTILACI Přístroj Vivo 30 pro Bi-level S/T, výrobce: Breas Medical AB, Švédsko (Společnost MEDPLAN spol. s r.o.) 21 Moderní domácí ventilátor, který je vybaven tlakově řízenými ventilačními režimy PSV, PCV a CPAP. Přístroj je opatřen inspiračním triggerem s nastavitelnou citlivostí a rovněž expirační trigger je nastavitelný. Tlak IPAP lze nastavit v rozsahu 4-30 mbar, tlak EPAP lze nastavit v rozsahu 2-30 mbar a tlak CPAP v rozsahu 4-20mbar. Ventilační frekvenci lze zvolit v rozsahu 4 40 dechů za minutu. Při snížení dechového úsilí pacienta pod práh dechového asistoru se aktivuje záložní ventilace back-up s nastavitelnou frekvencí. Nastavené parametry lze uzamknout. Nastavené parametry zůstávají uloženy v interní paměti i po

20 vypnutí přístroje. Ventilátor má alarmové funkce, u kterých lze nastavit hlasitost a zahrnují alarm vysokého a nízkého tlaku, pokles dechového objemu, malý i velký únik z dýchacího okruhu a poruchu napájení. Řešení přístroje dovoluje používat dýchací masky různých typů a samozřejmě dýchací kanylu. Do přístroje může být vložen vyhřívací zvlhčovač. Na předním panelu je velký, dobře čitelný displej a ovládací tlačítka. Přístroj může být používán ve dvou režimech, v klinickém režimu nebo domácím režimu. Velmi nízká hmotnost a malé rozměry ventilátoru umožňují i použití na cestách. Přístroj může být napájen z elektrické sítě 100, 240 V nebo lze také napájet z palubních sítí dopravních prostředků nebo z akumulátorů 12/24 V. Provozní data a parametry se ukládají do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu a lze je přenášet do PC a vyhodnotit softwarem Breas Vivo PC software. Přístroj Vivo 40 s funkcí Target Volume, výrobce: Breas Medical AB, Švédsko (Společnost MEDPLAN spol. s.r.o.) 22 Tento ventilátor je vybaven stejnými tlakově řízenými režimy jako ventilátor Vivo 30 a všechny parametry lze též nastavit stejně. Rozdíl je pouze ve funkci Target Volume, která umožňuje automatické přizpůsobení inspiračního tlaku při změnách plicní mechaniky, aby byl udržován cílový dechový objem. O b r á z e k 1 P ř í s t r o j V i v o 3 0 p r o B i - l e v e l ( h t t p : / / w w w. m e d p l a n. c z / w e b m a g a z i n e / p r o d u c t s. a s p? i d k = ) 22 azine/products.asp?idk=262 16

21 Přístroj VSUltra 23 Ventilátor s tlakovou i objemovou ventilací ze série VS Easyfit Společnost A. M. I. Analytical Medical Instruments s.r.o. Kombinuje tlakovou a objemovou ventilaci. Možnost nastavení režimů S/ST, APC, PS, APCV, PStV, ACV. Přístroj PV403, výrobce: Breas Medical AB, Švédsko Společnost MEDPLAN spol. s.r.o. 24 Dovoluje ventilaci v režimech tlakově řízené nebo tlakově podporované ventilace a objemově řízené ventilace SIMV. Inspirační tlak je nastavitelný v rozmezích 6 50 mbar, dechový objem 0,3 1,8 l a dechová frekvence 6 40 dechů za minutu. Ventilátor má tlakem řízený dechový asistor a průtokem řízené ukončení nádechu v režimu PSV. Přístroj lze ovládat i pomocí dálkového ovládání a zajistit nastavené parametry proti nežádoucím změnám. Obrázek 2 Přístroj PV403 ( domacipeci

22 Přístroj Monnal T50 (Společnost S&T Plus s.r.o.) 25 Tento ventilátor umožňuje nastavení ventilačních režimů: VCV, PCV, SIMV, PSV, CPAP a má také funkci Target Volume. O b r á z e k 3 P ř í s t r o j M o n n a l T 5 0 ( POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ T a b u l k a 1 P l i c n í o b j e m y Minutová ventilace = součet dechových objemů při klidném dýchání za 1 minutu (asi 8 litrů). Dechová frekvence = počet dechů za 1 minutu (asi 10 18). Minutová spotřeba kyslíku = ml. Denní spotřeba kyslíku = asi 350 litrů. Dechový (respirační) objem plic = asi 500 ml vzduchu. Inspirační rezervní objem = 2-2,5 litru vzduchu (po normálním vdechu může člověk ještě dodechnout). Expirační rezervní objem = 1,5 litru (po normálním výdechu může člověk ještě vydechnout, ani po maximální exspiraci nejsou plíce prázdné. Reziduální objem (RV) = je cca 1,2 l

23 T a b u l k a 2 P a t o l o g i c k é s t a v y Apnoe zástava dýchání. Aspirace vdechnutí tuhého nebo tekutého obsahu. Cyanóza namodralé zbarvení kůže, způsobeno nedostatkem O 2 v krvi. Dyspnoe dušnost. Hyperkapnie zvýšení parciálního tlaku CO 2 v krvi. Hypokapnie snížení parciálního tlaku CO 2 v krvi. Hypoxemie nedostatek O 2 v krvi. Hypoxie nedostatek O 2 v buňkách, tkáních a orgánech. 2.2 Sledování stavu pacienta na domácí umělé plicní ventilaci Zdravotní stav pacientů, kteří jsou na domácí umělé ventilaci, je stabilní, přesto se jedná o nemocné s progresí základního i přidruženého onemocnění. Pacienti s CHOPN jsou např. náchylnější k sezónním respiračním onemocněním, což může vést k dekompenzaci celkového stavu. Jedná se tedy o rizikové pacienty, u kterých je třeba pomýšlet na vážné komplikace. Je tedy nezbytné, aby sestra, zajišťující domácí péče, správně odhadla event. komplikaci. Při péči o tyto pacienty sleduje základní fyziologické funkce, tj. dechová frekvence, puls, TK, TT, SpO 2. Zaměřuje se na sledování charakteru dýchání a na klinické projevy. Sleduje a kontroluje ventilační parametry a ventilační režim. Sama provádí fyzikální vyšetření plic. Zároveň spolupracuje s fyzioterapeutem a rodinnými příslušníky, kteří pečují o nemocného. T a b u l k a 3 H o d n o t y d e c h o v é f r e k v e n c e a h o d n o t a S p O 2 VĚK NOVOROZENEC KOJENEC NAD 8 LET DOSPĚLÝ HODNOTA SpO 2 DECHOVÁ FREKVENCE 35-60/min 30-40/min 20/min 12-18/min 95 98% 19

24 T a b u l k a 4 M o n i t o r o v a n é h o d n o t y v p r ů b ě h u U P V pulzní oxymetrie SpO 2 ABR - ph, pao2, paco 2, pao 2 /FiO 2, A-a gradient, ScvO 2 kapnometrie - EtCO 2 ( Vt, PIP, PEEP, V min, FiO 2, V insp, V exp ) nastavené hodnoty na ventilátoru spirometrické monitorování poddajnost respiračního systému ( compliance ) C rs ( C rs = ΔV/ΔP ) statická C stat C stat = Vt : ( P plat PEEP ) dynamická C dyn C dyn = Vt : ( PIP PEEP ) T a b u l k a 5 H o d n o t y s r d e č n í f r e k v e n c e VĚK NOVOROZENEC 1 ROK 2 ROKY 4 ROKY NAD 8 LET HODNOTA SpO 2 SRDEČNÍ FREKVENCE % T a b u l k a 6 Hod n o t y k r e v n í h o t l a k u VĚK MIN. TK MAX. TK NOVOROZENEC 80/ LET 80/ LET 80/ LET 90/55 100/70 110/80 120/80 130/85 20

25 10-12 LET 95/ LET 95/60 130/85 135/85 DOSPĚLÝ nad 100/60 pod 160/90 T a b u l k a 7 T ě l e s n á t e p l o t a VĚK 35º C pod 36 º C 36 º C - 37 º C 37 º C - 38 º C nad 38 º C nad 40 º C SRDEČNÍ FREKVENCE NEBEZPEČÍ SMRTI HYPOTERMIE NORMOTERMIE SUBFEBRILIE FEBRIS HYPERPYREXIE 2.3 Bezpečnost přístrojů pro ventilaci U pacientů, kteří jsou naprosto odkázáni na domácí plicní ventilaci, (většinou se jedná o postižení nervosvalové), je nezbytné kontrolovat těsnost dýchacího systému a napojení na zdroj kyslíku. Rozpojení pacientského systému by byla život ohrožující situace. Proto je velmi důležitou součástí přístrojového vybavení pacienta na domácí plicní ventilaci také samorozpínací vak ruční dýchací přístroj. Je třeba mít na paměti, že většina přístrojů pro domácí ventilaci nedisponuje alarmem pro pokles koncentrace kyslíku ve vdechované směsi. U těchto pacientů je vhodné mít pulzní oxymetr. Další velké riziko pro pacienty je rozpojení okruhu ventilátoru nebo špatná montáž průtokové nádoby u redukčního ventilu. Ventilátor by měl každou takovou změnu hlásit alarmem, ale přesto je vhodné pacienta alespoň na noc zajistit oxymetrem. Práce s přístroji není náročná pro zdravotníky, ale pro laickou veřejnost představuje určitá rizika. Proto je nezbytné, aby členové rodiny zvládli specifiku práce s přístroji. Musí se naučit ovládání ventilátoru, 21

26 odsávačky, tepelného zvlhčovače, kyslíkového koncentrátoru a oxymetru. Přístroje je nutné denně kontrolovat. Pacienti a jejich příbuzní odcházejí ze zdravotnického zařízení se stručnými pokyny nebo příručkami, které jim napoví jak se v určitých situacích zachovat. Návody jsou zaměřeny především na možná rizika nebo komplikace. Umožní jim uspořádat si denní režim, rozložit síly a denní aktivity. O b r á z e k 4 S a m o r o z p í n a c í v a k. ( h t t p : / / w w w. m e d i s e t. c z / a m b u / a m b u v a k y. h t m ) Shrnutí Zdravotní stav pacientů, kteří jsou na domácí umělé ventilaci, je stabilní, přesto se jedná o nemocné s progresí základního i přidruženého onemocnění. Jedná se tedy o rizikové pacienty, u kterých je třeba pomýšlet na vážné komplikace. Práce s přístroji není náročná pro zdravotníky, ale pro laickou veřejnost představuje určitá rizika. Proto je nezbytné, aby členové rodiny zvládli specifiku práce s přístroji. Musí se naučit ovládání ventilátoru, odsávačky, tepelného zvlhčovače, kyslíkového koncentrátoru a oxymetru. Přístroje je nutné denně kontrolovat. Otázky úkoly: Jaká jsou rizika pro pacienta, který je odkázán na domácí plicní ventilaci? 22

27 Jak musí být edukování pacienti nebo příbuzní o řešení rizikových situací? Jaká jsou indikační kritéria pro domácí umělou plícní ventilaci? Jaká jsou základní pravidla bezpečné domácí plicní ventilace? 23

28 3 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA PRO DOMÁCÍ PLICNÍ VENTILACI V této kapitole se dozvíte: Jaká jaké jsou požadavky na další přístrojovou techniku pro pacienty na domácí plícní ventilaci. Jaký význam má zvlhčování dýchacích cest. O problematice průchodnosti dýchacích cest u pacientů na domácí plícní ventilaci. Klíčová slova této kapitoly: Odsávací technika, kyslíkový koncentrátor, Plzní oxymetrie, hygiena dýchacích cest. Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 1 hodiny 3.1 Kyslíkový koncentrátor Koncentrátory kyslíku jsou stacionární zdroje kyslíku pro lékařské použití. Slouží k dlouhodobé domácí oxygenoterapii. Pacienti v domácí péči jsou po dobu svého odpojení od domácího ventilátoru napojeni na přívod kyslíku. Pokud má pacient koncentrátor, má většinou doma i malou přenosnou tlakovou láhev jako rezervu pro případ poruchy. Zásobníky kapalného kyslíku je potřeba pravidelně doplňovat, což většinou zajišťuje firma s medicinálními plyny. Zdravotní pojišťovny tuto léčbu plně hradí. Tyto přístroje se vyznačují regulací průtoku až do hodnoty 6l/min s koncentrací kyslíku 95% (± 3%), jednoduchou obsluhou a moderním designem. Většinou jsou zde nízké provozní náklady, tichý chod, optická a zvuková signalizace poklesu koncentrace kyslíku pod 70% a zvlhčovač pro ochranu sliznic. Pacienti, kteří nechtějí být odkázáni na standardní koncentrátor, mohou využít přenosný, který vydrží na jedno nabití až 8 hodin. 24

29 Obrázek 5 Přístroj Everflo ( O b r á z e k 6 P ř í s t r o j R e s p i r o n i c s E v e r G o p ř e n o s n ý k o n c e n t r á t o r ( A u t o r f o t o : v l a s t n í ) 3.2 Zvlhčovač vzduchu Zvlhčování během umělé plicní ventilace U pacientů na domácí umělé plicní ventilaci je nezbytné, aby dýchací cesty byly dostatečně zvlhčeny a zahřívány. Za fyziologických podmínek horní cesty dýchací zvlhčují a ohřívají vdechovaný vzduch. Cílem je ohřátí vdechované směsi na teplotu 30 C a zvlhčení na % vlhkosti. U pacientů na domácí plicní ventilaci je vyřazena funkce horních dýchacích cest, což má za následek vysychání řasinkového epitelu, selhání funkce mukociliárního transportu a především tvorbu atelektáz. Aby se zabránilo vysychání a rovněž nedošlo k teplotnímu diskonfortu je potřeba dýchací cesty zvlhčovat. Toho je možno dosáhnout vřazením výhřevného zvlhčovače nebo výměníku vlhkosti a tepla (HME - Heat and Moisture Exchanger). Jedná se 25

30 o tzv. pasivní zvlhčování. Jeho nevýhodou je menší schopnost zvlhčení, eventuální zvětšení mrtvého prostoru nebo potenciální obstrukce sekretem z dýchacích cest. Tepelný zvlhčovací výměník (HME filtr umělý nos) pro spontánně dýchající pacienty s tracheostomickou kanylou. Obrázek 7 Umělý nos ( O b r á z e k 8 D ý c h a c í f i l t r y H M E s v l a s t n o s t m i u m ě l é h o n o s u. ( w w w. c h e i r o n. c z ) Pro domácí ventilátory může být využit také vestavný modul, který by měl být používán pro pacienty, kteří vykazují kontraindikace pro HME použití. Jedná se o aktivní zvlhčování. K výhodám výhřevných zvlhčovačů patří kvalita zvlhčení a přesnost ohřevu, který lze nastavit pomocí regulátoru komory. Nevýhodou je kondenzace vody, při které hrozí riziko kontaminace a pomnožení mikroorganismů. Výběr typu zvlhčovače je dán používanými ventilačními režimy a dýchacími okruhy. Pro inhalaci zvlhčeného kyslíku o stanovené koncentraci lze na zvlhčovací komoru nasadit regulovatelnou směšovací hlavici dovolující plynulé nastavení FiO 2. 26

31 3.3 Další přístrojová technika pro domácí ventilaci Na úhradě další techniky se spolupodílí zdravotní pojišťovna, pacient sám nebo s pomocí sponzorů. Mezi tyto přístroje patří např. odsávačka (hrazena zdravotní pojišťovnou), nebo pulzní oxymetr, který si platí pacient sám. O b r á z e k 9 P u l z n í o x y m e t r - p r s t o v ý ( h t t p : / / o x y m e t r. c z / p r o d u k t y / p u l z n i - o x y m e t r y - p r s t o v e / p r i n c e c 1. h t m ) O b r á z e k 10 P u l z n í o x y m e t r ( o x y m e t r h t t p : / / w w w. t e x d a n. c o m / i n d e x. p h p? l n g = & c o n t = p r o d u k t _ d e t a i l & p r o d u k t = U T ) 3.4 Odsávačka a odsávací cévky Odsávací zařízení jsou určena pro mobilní i stacionární použití s regulovatelným výkonem sání. Přístroje mají sterilizovatelné nádobky různého obsahu s bakteriologickým filtrem a ukazatelem podtlaku. Přístroje 27

32 jsou většinou vhodné k odsávání krve, sekretu i pevných podílů. K odsávání sekretů se používají kratší odsávací cévky na jedno použití. Obrázek 11 Elektrická odsávačka. ( O b r á z e k 12 E l e k t r i c k á o d s á v a č k a ( h t t p : / / w w w. o p t i n g s e r v i s. c z / i n d e x. p h p? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & t a s k = v i e w & i d = & I t e m i d = 9 ) O b r á z e k 13 O d s á v a c í c é v k y ( h t t p : / / w w w. z t c n o r t h. c z / p r o d u c t s / o d s a v a c i - c e v k a - c h s - p r e r u s o v - s a n i k s / ) 28

33 Shrnutí Koncentrátory kyslíku jsou stacionární zdroje kyslíku pro lékařské použití. Slouží k dlouhodobé domácí oxygenoterapii. Pacienti v domácí péči jsou po dobu svého odpojení od domácího ventilátoru napojeni na přívod kyslíku. Pokud má pacient koncentrátor, má většinou doma i malou přenosnou tlakovou láhev jako rezervu pro případ poruchy. Zásobníky kapalného kyslíku je potřeba pravidelně doplňovat, což většinou zajišťuje firma s medicinálními plyny. Na úhradě další techniky se spolupodílí zdravotní pojišťovna, pacient sám nebo s pomocí sponzorů. Mezi tyto přístroje patří např. odsávačka (hrazena zdravotní pojišťovnou), nebo pulzní oxymetr, který si platí pacient sám. Otázky úkoly: Jaká přístroje jsou nezbytné pro pacienty na domácí plícní ventilaci? Vysvětlete rozdíl mezi pasivním a aktivním zvlhčováním dýchacích cest. 29

34 4 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V této kapitole se dozvíte: Co je tracheotomie. Jaké pomůcky se užívají v péči o tracheostomickou kanylu. Jaké jsou možnosti v péči o okolí tracheostomické kanylu Jak se provádí výměna tracheotomické kanyly. Klíčová slova této kapitoly: Tracheostoma, tracheostomická kanyla, oxygenace, odsávání z dýchacích cest. Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 2 hodiny 4.1 Tracheostomie Tracheostomie je chirurgický výkon nebo stav po něm, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla. Cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest pro umožnění ventilace (spontánní nebo s pomocí přístroje). Může být trvalá (např. po totální laryngektomii) nebo dočasná. Průdušnici lze otevřít více způsoby. V praxi je ve většině případů u dospělých pacientů využíván obrácený U lalok, jinak známý jako Björkův lalok, který především usnadňuje výměnu kanyly. Velikost otvoru v průdušnici by měla odpovídat velikosti vnějšího průměru tracheostomické kanyly. Při tracheostomii je obvykle zaváděna kanyla s těsnicí manžetou, která umožňuje ventilaci pacienta a brání zatékání krve do dolních dýchacích cest. Po provedení tracheostomie dochází k zásadním změnám ve fyziologických poměrech v dýchacích cestách. Z funkce je vyřazen nasofaryngeální úsek horních cest dýchacích, fyziologická ventilace vedlejších dutin nosních a dochází ke ztrátě čichu. Tracheostoma u pacientů 30

35 s domácí umělou plícní ventilací, by mělo být dostatečně široké, aby případnou urgentní výměnu byla schopna provést i rodina. Pacient musí mít vždy náhradní kanylu. O b r á z e k 14 T r a c h e o s t o m i e ( h t t p : / / r o m a i n p a i l l a r d. u n b l o g. f r / t e c h n i q u e s / ) Tracheostomická kanyla Tracheostomické kanyly jsou pomůcky určené k udržení průchodnosti tracheostomatu. Cílem užívání těchto pomůcek je zajistit vstup do dýchacích cest nebo uskutečnit realizaci umělé plicní ventilace. Jsou vyráběny v různých tvarech, velikostech a délkách. Kanyly jsou z plastických materiálů (PVC, silikon) nebo existují kovové kanyly. Plastové tracheostomické kanyly se snadněji přizpůsobují individuálním anatomickým poměrům, jsou šetrnější a lehčí. Je - li tracheostomický kanál příliš dlouhý, anebo se v průdušnici nachází stenóza, kterou je nutno kanylou překonat, používá se upravená tracheální rourka nebo plastové kanyly s nastavitelným štítkem. Výhodou kovových kanyl je jejich pevnost, proto jsou vhodné i pro úzký tracheostomicky kanál. Kovové kanyly se snadno sterilizují. Vzhledem k tomu, že mají pevný zavaděč, lze je využít i k postupné dilataci zúženého tracheostomatu. 31

36 O b r á z e k 15 T r a c h e o s t o m i c k é k a n y l y ( P V C, s l i l o k o n ) - A u t o r f o t o g r a f i í : v l a s t n í O b r á z e k 16 T r a c h e o s t o m i c k á k a n y l a k o v o v á - A u t o r f o t o g r a f i í : v l a s t n í O b r á z e k 17 T r a c h e o s t o m i c k á k a n y l a m l u v í c í w w w. k a r d i o v s. c z Péče o tracheostomickou kanylu Celou kanylu vyměňujeme většinou jedenkrát denně a vnitřní plášť podle množství sekrece vícekrát za den. Usadí - li se na stěnách kanyly hlen, musí se vyjmout její vnitřní plášť (jde - li o dvouplášťovou kanylu) a vyčistit ho kartáčkem. Po vyčištění se musí vnitřní plášť zavést co nejdříve zpět, aby se hlen neusadil na stěně zevního pláště kanyly. Umělohmotnou tracheostomickou kanylu je po výměně třeba umýt ve vlažné vodě pomocí kartáčku a poté ponechat asi 1 hodinu v dezinfekčním roztoku. Po expozici desinfekčního roztoku kanylu vyjmeme a řádně vícekrát opláchneme vlažnou vodou. U kovových kanyl je postup čištění stejný, ale používá se abrazivní čisticí prostředek, který udržuje kanylu lesklou. 32

37 Pacientům s trvalou tracheostomií je nabídnuta řada pomůcek k usnadnění života a k nahrazení ztracených funkcí horních cest dýchacích. Pacienti mají nárok na plnou úhradu tracheostomického balíčku (obsahuje 5 krát fixační pásek + 5 krát šátek/roláček) jednou za rok a kulatého kartáčku k čištění kanyly, jenž je plně proplácen co 3 měsíce. K dispozici jsou další pomůcky jako např.: Tracheostomický filtr (tzv. umělý nos) - při výdechu zadržuje vlhkost a při nádechu vzduch zvlhčuje, filtruje a ohřívá. Tento filtr se upevní nad tracheostomii a odstraňuje se na noc nebo při kašli. Tracheofix - lepící pěnové krytí, které nahrazuje ochranný šátek. Kryt tracheostomatu kryt proti zatečení vody, který lze využít při sprchování a terapii ve vodě. Péče o okolí tracheostomatu Pečujeme o pokožku v okolí tracheostomatu, která je vystavena nadměrné zátěži, např. působením vlhkosti, dezinfekčních prostředků nebo osídlením choroboplodnými zárodky. Pravidelně kontrolujeme lokalitu tracheostomatu a jeho okolí. Zvýšenou péčí o peristomální kůži předcházíme riziku infekce, iritace či macerace. Sledujeme, zda nejsou v okolí tracheostomatu známky zánětu (zarudnutí, otok, bolestivost, patologická sekrece). Věnujeme pozornost riziku vzniku tracheoezofageální píštěle. Protože nemocný vykašlává kanylou hlen, musí byt kanyla podložena gázovým čtvercem s igelitovým povrchem. Čtverce k vypodkládání kanyly se vyrábějí z různých materiálů - z mulu, z netkaného textilu (kanyly jsou kvalitnější a po rozstřižení se netřepí), či z netkané textilie s hliníkovou vrstvou a ochrannými a sacími vlastnostmi (tzv. aluminiová komprese). Okolí tracheotomie se ošetřuje dvakrát či třikrát denně a dále dle potřeby při 33

38 prosáknutí sekretem. Sterilní čtverce, které vkládáme pod tracheostomickou kanylu, měníme pravidelně při každém převazu. O b r á z e k 18 S a d a n a č i š t ě n í k a n y l ( č i s t í c í p r á š e k, č i s t í c í d ó z a, č i s t í c í k a r t á č e k, m a l ý c h v a t o v ý š t ě t i č k y ( w w w. m e d i a l. c z ) O b r á z e k 19 S p r c h o v ý c h r á n i č ( w w w. m e d i a l. c z ) Fixace tracheostomické kanyly je zajištěna tkalouny či fixačními textilními páskami, které měníme podle potřeby tracheostomovaného pacienta. Pacienti v domácí péči si mohou okolí tracheostomie ošetřovat různými krémy nebo mastmi (Pityol ung, Menalind ung aj.), aby zabránili maceraci. 34

39 O b r á z e k 20 F i x a č n í p á s k y a k r y t í p o d t r a c h e o s t o m i i ( w w w. m e d i a l. c z ) P é č e o p r ů c h o d n o s t t r a c h e o s t o m i e Základním požadavkem je zajištění dostatečné toalety dýchacích cest. I při správně prováděné péči může někdy dojít k náhle vzniklé obstrukci (neprůchodnosti) dýchacích cest, která je způsobena přítomností hlenové zátky nebo krevním koagulem v kanyle. Ve většině případů je možné jeho odstranění odsávací cévkou nebo výměnou vnitřní kanyly. Dráždění sliznice trachey kanylou vyřazuje přirozené obranné mechanismy, které způsobí postupnou ztrátu schopnosti vyvolání efektivního kašlacího reflexu. Stagnace hlenu je zároveň živnou půdou pro vznik infekce. Pacienti většinou nedokážou nahromaděný hlen sami účinně vykašlat, a proto musí být odsáváni. Tvorba hlenové sekrece postupně ustupuje. U dlouhodobých nebo trvalých nosičů kanyl se epitel v dýchacích cestách mění z cylindrického epitelu s řasinkami na vrstevnatý dlaždicový epitel s minimální tvorbou sekretu. Odsávání je jednoduchý technický výkon, u něhož musíme dodržet určité zásady šetrnosti, správného postupu, délky a frekvence odsávání, abychom předešli možným komplikacím. Odsávání nejčastěji provádíme pomocí vakuové nebo elektrické odsávačky. Základním principem odsávání z tracheostomie je dodržení maximální sterility po celou dobu výkonu. Dopomůžeme pacientovi zaujmout optimální polohu v polosedě (tzv. 35

40 Fowlerova poloha) a vyzveme jej ke kašli, který má za cíl uvolnit sekret z dýchacích cest a tím usnadnit následné odsátí. U kanylovaných pacientů je důležité udržování horních cest dýchacích v čistotě. Dutinu nosní dle potřeby lehce odsáváme tenkou cévkou, provádíme to velice šetrně, aby nedošlo k poškození cévního zásobení a následnému krvácení. Taktéž velice opatrně odsáváme dutinu ústní, která je především náchylná k tvorbě ragád, k poranění cévkou a následně k erozím na sliznici. Výhodné je tedy používání netraumatických krátkých zubních cévek, které mají podél dolního okraje četné odsávací otvory. Cévka se zavádí do maximální vzdálenosti 2-3 cm pod úroveň dolního konce kanyly. Odsávání provádíme za pozvolného vytahování cévky z dýchacích cest a to po dobu max sekund. Při zavádění cévky nesmíme odsávat, mohli bychom poranit sliznici tracheobronchiálního stromu a způsobit krvácení. Mezi jednotlivými cykly odsávání necháme pacienta odpočinout. V důsledku nadměrné viskozity sputa může dojít k nedostatečnému odsátí, a proto před odsáváním aplikujeme do dýchacích cest ml sterilního fyziologického roztoku. Po ukončení odsávání z tracheostomie nezapomeneme odsát hleny z oblasti hltanu a dutiny ústní. Lavážování (zakapávání) Pacienti vhodní k domácí plicní ventilaci, by měli být do domácí péče předáváni bez infektu, s minimem invazí a s účelně zavedenou terapií. Do rodiny docházejí sestry intenzivní domácí péče, které mohou provádět lavážování. Lavážování provádíme před nebo během odsávání. Do dýchacích cest podél stěny kanyly vkapeme malé množství (1-5 ml) solného roztoku nebo sekretolytika (Mistabrone), naředěného v určitém poměru s fyziologickým roztokem. Lavážní roztok používáme při zasychání hustého hlenu tvořícího krusty, které ucpávají kanylu a znemožňují nám odsávání. U pacientů silně zahleněných provedeme nejprve odsátí hlenů a poté zakapání. 36

41 Péče o dutinu ústní U pacientů s tracheotomií nesmíme zapomínat na důkladnou zvýšenou péči o dutinu ústní. Kolonizace dutiny ústní je závislá na schopnosti bakterií přichytit se na povrchových plochách zubů a sliznic dutiny ústní. K růstu a množení přispívá také materiál kanyl, který může být zdrojem možného ulpívání biofilmu. Pacienti mají navíc většinou pootevřená ústa a samočisticí funkce dutiny ústní není dostatečná. Je tedy nezbytné, abychom věnovali velkou pozornost hygieně právě v dutině ústní. K ovlivnění vzniku orofaryngeální kolonizace lze s výhodou používat orální antiseptika s obsahem Chlorhexidinu. Doporučuje se provádět dekolonizaci několikrát denně (minimálně stejně, jakoby se jednalo o základní zubní hygienu). Hygiena dutiny ústní se provádí 3-4 denně. Pokud při čištění aplikujeme do úst jakoukoliv tekutinu, je nutné okamžitě souběžně odsávat netraumatickými cévkami. Vhodnými pomůckami jsou různé kartáčky nebo molitanové kostky, které jsou přímo napojeny na zdroj sání. U pacientů v domácím prostředí spočívá péče o dutinu ústní ve vytírání nebo (v případě schopnosti pacienta) kloktání bylinných roztoků, odvarů (heřmánek), vytírání DÚ dezinfekčními roztoky (Chamomilla, Borglycerin) i v pravidelném čištění zubů. Soběstačné pacienty upozorníme a poučíme o správném provádění hygieny DÚ, u nesoběstačných pacientů přebírá zodpovědnost za správnou hygienu DÚ příbuzný nebo sestra domácí péče. Jazyk vytíráme od kořene ke špičce, patro zepředu dozadu namočenou štětičkou nebo tampónem, které dle potřeby měníme. Pokud má pacient pevný chrup, čistíme plošky zubů směrem dopředu od zadních stoliček, přičemž šetrně vytíráme dásně. Výměna tracheotomické kanyly Pro výměnu tracheotomické kanyly si připravíme veškeré potřebné pomůcky. Po dezinfekci rukou si nasadíme ochranné pracovní prostředky (rukavice, ústenku, štít). Pacienta seznámíme s průběhem výkonu a poučíme 37

42 ho, aby si před tracheostoma při kašli přiložil buničinu. Nejvhodnější poloha pro zavedení kanyly je vsedě s mírným záklonem hlavy. Před výměnou provedeme odsátí z dýchacích cest. Pokud má kanyla těsnící manžetu, přestřižením tkanice vypustíme vzduch a použitou kanylu odstraníme. Okolí tracheostomatu očistíme od nečistot, dezinfikujeme, okolí ošetříme hojivou mastí nebo pastou. Novou kanylu i se zavaděčem potřeme lubrikačním prostředkem (Mesokain gel, aj.) a zavádíme při nádechu šroubovitým pohybem. Ihned po zavedení zavaděč odstraníme (hrozí riziko udušení) a vložíme vnitřní díl. Pokud je součástí kanyly manžeta, nafoukneme ji, pod kanylu vložíme nastřižený mulový čtverec a upevníme tkanicí. Shrnutí Nácvik péče o tracheostomii a edukaci nemocných zahajujeme co nejdříve s cílem dosažení maximální samostatnosti a soběstačnosti pacientů před jejich propuštěním do domácí péče. Psychologická podpora a maximální stupeň empatie ze stran rodiny a zdravotnického personálu je samozřejmostí. Pokud je pacient schopen výměny kanyly sám je nácvik zavádění tracheostomické kanyly vhodné provádět kvůli zrakové kontrole před zrcadlem. Nácviku předchází poučení pacienta o průběhu průdušnice směrem dolů (nikoliv dozadu), abychom předešli poranění stěny trachey. V jiném případě výměnu provádí edukovaný člen rodiny nebo sestra v domácí péči. Otázky úkoly: Popište základní péče i průchodnost dýchacích cest. Jaký je postup při výměně tracheotomické kanyly? Jak edukujete pacienta nebo příbuzné v péči tracheostoma, tracheotomickou kanylu, o správném odsávání a výměně tracheotomické kanyly? Jaké pomůcky může pacient využívat v péči o tracheotomii? 38

43 5 PÉČE O INVAZIVNÍ VSTUPY V této kapitole se dozvíte: Co je součástí dechové péče o pacienta na domácí umělé plícní ventilaci. Jaká je péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii. Jaké je péče o permanentní močový katétr. Jaká je péče o cévní vstupy. Klíčová slova této kapitoly: PEG, permanentní močový katétr, cévní vstup, venózní porty. Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 2 hodiny PEG - perkutánní gastrostomie Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je léčebný výkon, při kterém je přes kůži zaveden plastový katétr do žaludku. Výhodu představuje poskytnutí umělé výživy pacientovi v situaci, kdy nemůže přijímat potravu ústy. Plastový katétr je možno kdykoliv a jednoduše odstranit, pomine-li důvod k umělé výživě. Výhodou PEGu je, že katétr může být zaveden dlouhodobě a umožňuje relativně přirozený příjem potravy. Potrava, která putuje hadičkou PEGu ihned do žaludku dále, již pokračuje klasicky přes střeva. To má obrovský význam pro funkci střev. Neopomenutelným pozitivem je snadná péče o katétr, kterou zvládnou i laikové a pacient s PEGem tedy může být ošetřován i v domácím prostředí. Péče je založena na přísně aseptických základech. 39

44 O b r á z e k 21 S e t k p e r k u t á n n í g a s t r o s t o m i e Péče o močový katétr Mnoho pacientů v domácí péči je postiženo nervosvalovým onemocnění a má zajištěno permanentní močový katétr. V domácím prostředí se o něj mohou starat příbuzní či zdravotní sestry z agentur domácí péče. Pokud to umožní jejich stav, tak i pacienti sami. Předem by měli být, ale dostatečně vyškoleni zdravotním personálem sestrou či lékařem. Nemalé procento pacientů má zavedený permanentní močový či epicystostomický katétr jako definitivní řešení derivace moči. Péče o tyto pacienty nespočívá jen v pravidelných kontrolách a výměnách katétrů, ale důležité je především důsledně a srozumitelně pacienta a jeho blízké vzdělávat v péči o ně. Zavedení permanentního katétru je indikováno z nejrůznějších důvodů. Zavádí se buď na dobu přechodnou, nebo bývá trvalým řešením stavu. Pacient je ohrožen celou řadou komplikací uroinfekcí, krvácením, neprůchodností katétru či vznikem litiázy. Cílem péče o pacienta s permanentním močovým katétrem je zmíněným komplikacím předcházet. Cestou je v tomto případě pečlivá péče o pacienta. Péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem je základní ošetřovatelská dovednost. Prvotním základem je důsledná hygiena genitálu a kůže oblasti genitálií. Klientům se zavedeným močovým katétrem se doporučuje používat mýdlo určené k hygieně intimních partií a provádět ji dvakrát denně, dle potřeby i častěji. Ideální je sprchování či oplachová koupel. Dalším, neméně důležitým doporučením, je sledování a udržování 40

45 průchodnosti katétru. Močová cévka s močovým sáčkem nebo zátkou tvoří uzavřený močový systém. Pokud má klient katétr uzavřen zátkou, je nutné močový měchýř v pravidelných intervalech (2 3 hodiny) vypouštět. Sběrný systém se rozpojuje jen v nezbytných případech, např. při vypuštění moče, odběru moče na vyšetření, výměně močového sáčku či močového katétru. Důležitá je hygiena rukou před a po manipulaci s katétrem, zátkou či sběrným systémem a dezinfekce konce katétru a sběrného systému či zátky. Močový katétr nesmí být nikde zalomený ani zaškrcený (např. gumou v pase u kalhot). Sáček musí být vždy pod úrovní močového měchýře, musí být zachován tzv. gravitační spád. V opačném případě moč stagnuje v močovém měchýři a vznikají časté infekce a následně litiáza. Zajištění a fixaci močového sáčku při chůzi lze zabezpečit např. suchými zipy připevněnými na lýtko dolní končetiny. Pokud pacient leží, měla by odvodná hadička vést pod stehnem či lýtkem nohy a být připevněna k boku lůžka například držákem na močové sáčky. Důležitá je i věc relativně banální, a to je dodržování pitného režimu. Doporučuje se vypít minimálně 2 2,5 litrů tekutin denně, pokud není pacientovi doporučeno jinak např. kontraindikace ze strany kardiologů nebo nefrologa. Cévní vstupy Někteří pacienti nohou mít zavedeny intravenózní porty, které jsou typem dlouhodobého centrálního vstupu. Nejčastěji jsou využívány v léčbě onkologických pacientů k podávání chemoterapie. Lze je také využít při podávání parenterální výživy nebo jiných léků. Zásady ošetření spočívají v aseptickém zacházení s katétrem, v pravidelných převazech a kontrole místa vpichu. Dále je nutné minimalizovat rozpojování systému setů a měnit je 1krát za 24 hodin. Pokud je použit bakteriální filtr, je výměna setů prodloužena na 96 hodin. Při ošetřování permanentního katétru musíme pečlivě edukovat pacienta nebo rodinné příslušníky, aby byli schopni o katétr správně pečovat sami doma. Péče o venózní porty je řízena speciálními pravidly, mezi která patří: používání speciální Huberovy jehly, 41

46 proplachování a uzavírání portu heparinovou zátkou po ukončení terapie, proplachy u dočasně nepoužívaného portu (doporučeno 1krát za 6 až 8 týdnů). Při manipulaci s cévními vstupy je důležité dodržovat aseptické zásady, kterými předcházíme komplikacím. Shrnutí Pacienti na domácí umělé plícní ventilaci jsou chronicky nemocní, což mnohdy vyžaduje zajištění některých invazivních vstupů. Tito pacienti mohou mít zavedeny cévní vstupy, permanentní močový katétr nebo perkutánní gastrostomii. Péče o tyto vstupy jsou ošetřovány přísně asepticky. Správným ošetřovatelským postupům se musí naučit členové rodiny nebo sám pacient. Otázky úkoly: Na čem je založena péče o permanentní močový katétr? Co dodržujeme v péči o cévní vstupy? Jaké jsou výhody Perkutánní endoskopická gastrostomie? 42

47 6 K A R D I O P U L M O N Á L N Í R E S U S U S C I T A C E V této kapitole se dozvíte: základní postupy BLS u dětí a dospělých hodnocení poruchy základních funkcí manévry k zajištění dýchacích cest, postupy defibrilace, kardiovereze doporučení pro KPR odborných společností Budete schopni: rozpoznat projevy zástavy základních životních funkcí zahájit BLSu dětí i dospělých Klíčová slova této kapitoly: Řetězec přežití, Heimlichův manévr, Gordonův manévr, masáž srdce Kardiopulmonální resuscitace Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1,5 + 1 hodiny (teorie + řešení úloh) Definice neodkladné resuscitace Soubor postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osob postižených náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a myokard. Základní neodkladná resuscitace ( BLS- Basic life support) Základní výkony KPR jsou součástí první pomoci. Obecně zahrnuje zajištění volných dýchacích cest (A), podporu cirkulace (B) a podporu dýchání (C). V algoritmech sledu výkonů je zahrnuto i přivolání skupiny rychlé zdravotnické pomoci a zajištění časné dostupnosti defibrilátoru. Doporučení, které se týká aktivace záchranného řetězce (řetězce přežití) jsou přesně zapracována doporučení, kdy aktivace záchranného řetězce je prioritní, probíhá tedy v režimu okamžité výzvy ( call first ). 43

48 Rozšířená neodkladná resuscitace ( ALS- Advenced life support) Navazuje na základní neodkladnou resuscitaci. Je prováděna speciálně vycvičeným týmem zdravotníků na místě selhání základních životních funkcí. Jejich úkolem je stabilizace základních životních funkcí a transport pacienta do nejbližšího zdravotnického zařízení. Rozšířená neodkladná resuscitace zahrnuje použití pomůcek, přístrojů, farmak a je charakterizována těmito výkony: zajištění průchodnosti dýchacích cest zajištění vstupu do krevního řečiště, podání léků a infuzních roztoků monitorování elektrické činnosti srdce (EKG) defibrilace Dle Safarovy abecedy zkratky u rozšířené neodkladné resuscitace jednotlivých písmen znamenají: D: drugs and fluids : aplikace léků a tekutin E: ECG: monitorace aktivity srdce F: fibrillation treatment: elektrická defibrilace 26 V dnešní době se klasická Safarova abeceda mírně pozměnila: D: defibrilation: defibrilace, zevní kardistimulace E: endotracheal tube: endotracheální intubace F: farmacotherapy: farmakoterapie Řetězec přežití Zdůrazňuje nezbytnost provedení řady úkonů v jejich časové posloupnosti, rychlé návaznosti a úplnosti jako předpoklad pravděpodobnosti úspěchu neodkladné resuscitace po zástavách oběhu zejména z kardiálních příčin. 26 POKORNÝ, J. Lékařská první pomoc s. 44

49 O b r á z e k 22 Hodnocení základních životních funkcí Dýchání Dýchání Krevní oběh Vědomí Kontrola dýchání je na prvním místě základního schématu neodkladné resuscitace. Sledujeme dýchací pohyby hrudníku, barvu kůže (cyanóza), známka částečné obstrukce dýchacích cest může být i viditelně značné dechové úsilí s neadekvátní ventilací, frekvence dýchání, charakter dýchání (hlučné dýchání). Využíváme k tomu 3 smysly pohled, kdy pozorujeme pohyby hrudníku, poslech posloucháme dýchací fenomény a pocit, kdy cítíme teplo vydechovaného vzduchu. Krevní oběh Posouzení kontroly krevního oběhu se detekce pulsu provádí na krční tepně (a.carotis). Vyhledání pulsu není již doporučováno v postupech zajišťovanými laiky, pro zdravotníky toto doporučení stále platí, ale detekce pulsu by měla trvat maximálně 10 sekund. Vědomí Kontrolou vědomí posuzujeme reaktivitu centrální nervové soustavy. Stav vědomí je posuzováno hlasitým a důrazným oslovením nebo reakcí na bolestivý podnět. Existují různá skórovací schémata, která hodnotí stav vědomí nejčastěji užívané je Glasgow coma scale (GCS). 45

50 Postupy Basic Life Support Zajištění průchodnosti dýchacích cest Hodnocení průchodnosti dýchacích cest je jednou z hlavních priorit jak základní, tak i rozšířené neodkladné resuscitace. Omezenou průchodnost dýchacích cest hodnotíme pohledem (barva kůže a sliznic, známky zatahování mezižeberních prostor.), poslechem a pohmatem (krepitace). Přítomnost patologických dýchacích fenoménů znamená vždy částečné omezení průchodnosti dýchacích cest. Manévry užívané k uvolňování dýchacích cest Vyčistění dýchacích cest Vyčištění dutiny ústní provádíme po otevření úst. Ústa otevíráme hmatem zkřížených prstů. Zahnutým ukazovákem vytřeme dutinu ústní a předmět, který vidíme nebo hmatáme, se pokusíme odstranit. Je třeba dávat si pozor abychom předmět nezasunuli ještě hlouběji. Tato metoda se nedoporučuje laikům. O b r á z e k 223 Záklon hlavy V doporučeních pro neodkladnou resuscitaci 2010 spočívá uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy (tahem za bradu a tlakem na čelo) dříve doporučovaný trojitý manévr je již doporučovaný pouze pro profesionální zachránce. Guidelines ERR doporučují pro případ resuscitace ihned po provedení záklonu hlavy zahájit masáž (modifikace klasické sekvence A-B- 46

51 C na A-C-B). 27 Je kontraindikován při podezření na poranění krční páteře a neprovádí se u malých dětí. Hlavu i krk v těchto případech se udržuje v neutrální pozici. (Obr. 24) h t t p : / / p o m a h e j. w e b n o d e. c z / p r v n i - p o m o c / O b r á z e k FRAŇEK, O. Co je nového v doporučeních pro neodkladnou resuscitaci 2005., 2005, s

52 Heimlichův manévr Používá se u obstrukce dýchacích cest cizím tělem. Je preferován u dospělých lidí s výjimkou pokročilého těhotenství a značné obezitě postiženého, kde je účinek téměř bez efektu. Je li pacient při vědomí, zachránce se postaví za pacienta, obejme jeho hrudník a kompresí vyvinutou na mečovitý výběžek vtláčí nadbřišek směrem vzhůru. Pokud je pacient bezvědomí, postiženého uloží zachránce na záda, pěsti přiloží do oblasti pod mečovitým výběžkem a provede prudké stlačení směrem k bránici. Je nutné si dát pozor, že zde hrozí rizika aspirace žaludečního obsahu, ruptury dutých a poškození parenchymových orgánů. 29 (obr. 25) O b r á z e k 25 Ú k o l : N a c v i č t e m a n é v r y k z a j i š t ě n í p r ů c h o d n o s t i d ý c h a c í c h c e s t Gordonův manévr 29 POKORNÝ, J. Urgentní medicína., s. 48

53 Jedná se o úder mezi lopatky. Úder do zad se preferuje spíše u malých dětí (novorozenci, kojenci), kdy horní polovina těla směřuje směrem dolů a rychlými opakovanými údery zápěstní hranou udeříme mezí lopatky (Gordonův manévr obr. 26). 30 O b r á z e k 26 K udržení průchodnosti dýchacích cest se využívá zotavovací poloha - Rautekova poloha. (obr.27) O b r á z e k 27 Kasuistika: 45 letý muž při ústním jednání náhle upadá na zem, bledý, lapavě dýchá o frekvenci 3 dechy/min, puls nehmatný, nereaguje na slovní ani algický podnět. Jak budete postupovat proveďte praktický nácvik 30 GREGORA, M. První pomoc u dětí., s. 49

54 Nepřímá srdeční masáž Během nepřímé masáže srdce musí postižená osoba ležet na rovné tvrdé podložce, jinak není nepřímá masáž srdce účinná. Masáž se provádí uprostřed hrudníku na hrudní kosti. (Obr. 28) O b r á z e k 28 Na hrudní kost se klade jako první dominantní ruka, druhá se klade na ni. Lokty jsou napjaté, ke kompresi využíváme hmotnost horní poloviny těla. 31 Frekvence stlačení je 100/min, hloubka stlačení je u dospělých 4-5 cm, výkonnost při jednom zachránci klesá přibližně za 1 minutu, kdy se stanou komprese mělčími. Dekomprese musí být úplná. Doba komprese a relaxace v jednom cyklu se nejeví prioritní, ale optimální je udržování 50 %: 50 %. 32 Umělé dýchání Umělé dýchání je dýchání s postiženým. Zjistíme- li nepřítomnost spontánního dýchání, pak okamžitě po zajištění průchodnosti dýchacích cest zahajujeme umělé dýchání z plic do plic.,,v případě, že laický zachránce z určitých důvodů nemůže zajistit umělé dýchání a nejsou známky přítomnosti efektivní cirkulace, provádí 31 SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY. Kardiopulmonální resuscitace( KPR) Basic life support (BLS) [online] Dostupné z: DRÁBKOVÁ, J. Neodkladná resuscitace- KPR [online] Dostupné z: /nlkcz/uvod.php 50

55 neodkladnou resuscitaci pouze kompresemi hrudníku (zevní srdeční masáž) dle standardního postupu. Samotná masáž hrudníku je lepší než žádná resuscitace. 33 Umělé dýchání z plic do plic lze provádět několika způsoby: - Z úst do úst - Z úst do nosu - Z úst do úst i nosu (u dětí) - Z úst do tracheostomické kanyly Technika provedení dýchání z úst do úst:,, Zachránce se nadechne, přiloží svá ústa na ústa zachraňovaného, dvěma prsty uzavře nos a vydechne do úst zachraňovaného. Pozoruje, zda se zvedá během umělého dechu hrudník. 34 (Obr. 29) O b r á z e k 29 K ochraně před přímým kontaktem s ústy postiženého, lze použít resuscitační roušku, která je součásti povinné výbavy v lékárničce a chrání před přenosem infekčních onemocnění. Počet umělých vdechů byl stanoven na 10 za minutu a umělé vdechy by měly být prováděny rychleji, tak aby délka jednoho dechu byla asi 1 sekundu, bez přestávky s masáží. Tím klesne mozková a koronární perfuze co nejméně. Výdech je děj pasivní. 35 Po celou dobu umělého dýchání je nutné sledovat pohyb hrudníku postiženého, barvu kůže. 33 UNIVERZITA KARLOVA 3:LÉKAŘSKÁ FAKULTA.Anesteziologie a resuscitace [online]. Dostupné z: s Kasal, E. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče. 1.vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA [online]. Dostupné z:

POLYMED medical CZ. NABÍDKA Tepelné zvlhčování při invazivní ventilaci

POLYMED medical CZ. NABÍDKA Tepelné zvlhčování při invazivní ventilaci NABÍDKA Tepelné zvlhčování při invazivní ventilaci Jak zmenšit hlenové zátky v dýchacích cestách? Jak rychleji odvyknout pacienta od ventilátoru? Jak ochránit mukociliární clearance? Obranyschopnost dýchacích

Více

Oxygenoterapie, CPAP, high-flow nasal oxygen

Oxygenoterapie, CPAP, high-flow nasal oxygen Oxygenoterapie, CPAP, high-flow nasal oxygen Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Kompetence záchranáře. MUDr. Mgr. Dita Mlynářová

Kompetence záchranáře. MUDr. Mgr. Dita Mlynářová Kompetence záchranáře MUDr. Mgr. Dita Mlynářová Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má dle zákona

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CÉVKOVÁNÍ. Zavedení permanentního močového katétru

CÉVKOVÁNÍ. Zavedení permanentního močového katétru CÉVKOVÁNÍ Zavedení permanentního močového katétru Pomůcky permanentní Folleyův katétr fyziologický roztok F 1/1 injekční stříkačka dle velikosti balonku 10-20 ml sběrný močový sáček sterilní tampony dezinfekční

Více

DOMÁCÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE K. ČADOVÁ Oddělení chronické resuscitační a intenzívní péče OCHRIP Fakultní nemocnice v Motole Praha, Česká republika 1 Kandidáti DUPV Pacienti, kteří úspěšně překonali akutní

Více

Vývoj kompetencí sester. Mgr. Jana Sehnalová Krajská nemocnice Liberec a.s., ARO Technická univerzita v Liberci, FZS

Vývoj kompetencí sester. Mgr. Jana Sehnalová Krajská nemocnice Liberec a.s., ARO Technická univerzita v Liberci, FZS Mgr. Jana Sehnalová Krajská nemocnice Liberec a.s., ARO Technická univerzita v Liberci, FZS Co to jsou kompetence? pravomoc rozsah působnosti souhrn vědomostí a dovedností umožňující vykonávat určitou

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Umělá plicní ventilace na urgentním příjmu z pohledu ošetřovatelské péče M. Bařinová V. Pašková Anesteziologicko-resuscitační klinika FN a LF UK Plzeň 6.Celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

POLYMED medical CZ NABÍDKA NEINVAZIVNÍ VENTILACE. v í c e n a w w w. p o l y m e d. e u

POLYMED medical CZ NABÍDKA NEINVAZIVNÍ VENTILACE. v í c e n a w w w. p o l y m e d. e u NABÍDKA NEINVAZIVNÍ VENTILACE Zvlhčování jako standard péče... Tepelné zvlhčování je prospěšné při poskytování dechové podpory a to i během NIV kdy se má často za to, že zvlhčování není potřeba, protože

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 9: Vliv uživatelem nastavitelných parametrů na chování systémů pacientského simulátoru METI ECS Metodický pokyn pro

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Kateřina Martinů. 2. Vyberte prosím, ve které věkové kategorii se nacházíte. o o o o o 60 a více

Kateřina Martinů. 2. Vyberte prosím, ve které věkové kategorii se nacházíte. o o o o o 60 a více Příloha A Dotazník Vážení klienti jsem studentkou třetího ročníku oboru Všeobecná sestra na 1. LF UK v Praze. Součástí mé bakalářské práce je zpracování dotazníku na téma: Tracheostomie z pohledu klienta.

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Globální respirační insuficience kazuistika

Globální respirační insuficience kazuistika Globální respirační insuficience kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Technické možnosti. oxygenoterapie v. intenzivní péči. MUDr. David Krch KARIM FNOL

Technické možnosti. oxygenoterapie v. intenzivní péči. MUDr. David Krch KARIM FNOL Technické možnosti oxygenoterapie v intenzivní péči MUDr. David Krch KARIM FNOL zvlhčování vdechované směsi systémy s nízkým průtokem vdechované směsi systémy s vysokým průtokem vdechované směsi Fyziologie

Více

B-und-p.com [online] cit. [ ]. Místo provedení tracheostomie WWW:

B-und-p.com [online] cit. [ ]. Místo provedení tracheostomie WWW: Příloha A Místo provedení tracheostomie B-und-p.com [online]. 2015 cit. [2015-4-10]. Místo provedení tracheostomie WWW: www.wikiskripta.eu/index.php/soubor:koniotomie.png Příloha B Tracheotomická kanyla

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Příloha č. 1 Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce

Příloha č. 1 Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce Příloha č. 1 Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce Vážená paní, Vážený pane, jmenuji se Bc. Václav Kukol a jsem studentem 1. LF UK navazujícího magisterského studia Ošetřovatelská péče v anesteziologii,

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Umělá plicní ventilace. Bc. Jiří Frei, RS

Umělá plicní ventilace. Bc. Jiří Frei, RS Umělá plicní ventilace Bc. Jiří Frei, RS Typy umělé ventilace 1) Ventilace pozitivním přetlakem konveční UPV, nejvíce užívaná (alternativou je trysková ventilace) - řídí se dechovou frekvencí a dechovými

Více

MRSA? $EKONTAMINACE \ 3PRCHA \ +OUPEL $EKONTAMINACE \ 3PRCHA

MRSA? $EKONTAMINACE \ 3PRCHA \ +OUPEL $EKONTAMINACE \ 3PRCHA Co je MRSA? Co je MRSA? MRSA je označení pro Methicillin Rezistentní Staphylococcus Aureus. Staphylococcus aureus je bakterie, která se může neškodně vyskytovat na kůži i jinde u více než 60 % lidí. Někdo

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Eva Smržová Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. KAPIM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s. Kongres ČSIM Hradec Králové 27.5.-29.5.2015

Více

Urgentní medicína Logbook

Urgentní medicína Logbook Název akreditovaného zařízení Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína Logbook Logo akreditovaného zařízení 2011 Logbook Jméno, příjmení, titul účastníka specializačního vzdělávaní (dále jen

Více

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ NEINVAZIVNÍ VENTILAČNÍ PODPORY (NIVP) [KAP. 8.3] Sekce intenzivní pneumologie ČPFS MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ NEINVAZIVNÍ VENTILAČNÍ PODPORY (NIVP) [KAP. 8.3] Sekce intenzivní pneumologie ČPFS MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ NEINVAZIVNÍ VENTILAČNÍ PODPORY (NIVP) [KAP. 8.3] Sekce intenzivní pneumologie ČPFS MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., za Sekci intenzivní pneumologie 1 (za Sekci intenzivní péče v pneumologii

Více

Ošetřovatelská anamnéza - děti

Ošetřovatelská anamnéza - děti Ošetřovatelská anamnéza - děti Jméno dítěte (bez příjmení)... oslovení:... Diagnóza:...... Věk... Den hospitalizace:... Předchozí zkušenost s hospitalizací: ne ano Jaká: Charakteristika dítěte samotářské

Více

Aortální stenóza. Kazuistika pacientky od narození po transplantaci

Aortální stenóza. Kazuistika pacientky od narození po transplantaci Aortální stenóza Kazuistika pacientky od narození po transplantaci Bc. Lucie Laciaková Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze FN Motol Praha 2017 Kazustika pojednává o komplikacích

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 1 Plicní ventilace zajišťuje výměnu vzduchu mezi atmosférou a plicními alveoly. závisí na průchodnosti dýchacích cest, objemu

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Monitorace CO2 v PNP. Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje

Monitorace CO2 v PNP. Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje Monitorace CO2 v PNP Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje 19. 4. 2013 Monitorace CO2 v PNP Definice, princip Metody, výhody, komplikace, použité zkratky Kapnometrie, hodnoty Kapnografie Fyziologická křivka

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

TOALETA DÝCHACÍCH CEST

TOALETA DÝCHACÍCH CEST TOALETA DÝCHACÍCH CEST Podmínky samočištění DC mají schopnost samočištění: Řasinkový epitel Kašlací reflex Dostatečná výkonnost svalů Zvlhčování vdechovaného vzduchu Toto vše je při UPV zhoršeno či znemožněno.

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

POLYMED medical CZ. NABÍDKA NASAL HIGH FLOW Vysoký průtok nosní kanylou. v í c e n a w w w. p o l y m e d. e u

POLYMED medical CZ. NABÍDKA NASAL HIGH FLOW Vysoký průtok nosní kanylou. v í c e n a w w w. p o l y m e d. e u NABÍDKA NASAL HIGH FLOW Vysoký průtok nosní kanylou Cílem je optimalizovat spontánní dýchání... Jednoduché nastavení teploty a průtoku Ergonomický design kanyly Optiflow pro pohodlné podávání vysokých

Více

DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. Příprava a asistence při pravostranné srdeční katetrizaci

DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. Příprava a asistence při pravostranné srdeční katetrizaci DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP Příprava a asistence při pravostranné srdeční katetrizaci Značka: PSKSSP/OP/2011/09 TYP STANDARDU: procesuální KDO HO VYDÁVÁ, SCHVALUJE Odborný garant: Pracovní skupina

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková

Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková ČSIM 2015 Weaning T-trial Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST A KYSLÍKOVÁ LÉČBA doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. ARK FN Plzeň Stránka 2 Úvod Pomůcky k zajištění průchodnosti

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Chirurgické zajištění dýchacích cest

Chirurgické zajištění dýchacích cest MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Chirurgické zajištění dýchacích cest VI. brněnský ORL den 16.2.2018 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice

Více

Příběhy našich pacientů hospitalizovaných za dobu činnosti NIP VAMED Meditera NSZ Mostiště: Příběhy

Příběhy našich pacientů hospitalizovaných za dobu činnosti NIP VAMED Meditera NSZ Mostiště: Příběhy Příběhy našich pacientů hospitalizovaných za dobu činnosti NIP VAMED Meditera NSZ Mostiště: Příběhy Příběh první Pac. 44 let po úraze byla postižena plicní embolií, s opakovanými resuscitacemi oběhu. Na

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Táborská 28, 326 00 Plzeň Obor vzdělání (kód a název): 74-41-M/01 Sociální činnost Forma vzdělávání: dálková SOUBOR MATURITNÍCH OKRUHŮ PEČOVATELSTVÍ pro školní rok 2018/2019 1. Péče

Více

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V URGENTNÍ MEDICÍNĚ - Kurz urgentní medicíny, Brno INDIKACE, ALTERNATIVY

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V URGENTNÍ MEDICÍNĚ - Kurz urgentní medicíny, Brno INDIKACE, ALTERNATIVY ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V URGENTNÍ MEDICÍNĚ - Kurz urgentní medicíny, Brno 12. 4. 14 INDIKACE, ALTERNATIVY OBSAH PŘEDNÁŠKY Jak rozpoznáme, že dýchací cesty jsou ohrožené Techniky zprůchodnění a zajištění

Více

Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění

Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění Ventilační poruchy neurologicky nemocných Neurogenní ventilační selhání neurologické onemocnění je samo příčinou ventilační poruchy Plicní komplikace

Více

Bariérová ošetřovatelská péče.

Bariérová ošetřovatelská péče. Bariérová ošetřovatelská péče https://www.youtube.com/watch?v=yw9gnbgqa1e Bariérová ošetřovatelská péče systém pracovních a organizačních opatření, které mají zabránit vzniku a šíření nozokomiálních nákaz.

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP)

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Struktura projektu Obsah: 1. Souhrn 2. Stručná charakteristika organizace 3. Zdůvodnění projektu (definice projektu) 4. Cíle projektu

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Umělá plicní ventilace. Michaela Gehrová OUP FN Olomouc

Umělá plicní ventilace. Michaela Gehrová OUP FN Olomouc Umělá plicní ventilace Michaela Gehrová OUP FN Olomouc Umělá plicní ventilace představuje způsob dýchání,při němž machanický přístroj ( ventilátor UPV) plně nebo částečně zajišťuje průtok plynů respiračním

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Domácí umělá plicní ventilace u dětí. J.Šesták, D.Krejčí

Domácí umělá plicní ventilace u dětí. J.Šesták, D.Krejčí Domácí umělá plicní ventilace u dětí J.Šesták, D.Krejčí Proč a co zvažovat u DUPV? Který pacient by měl nejvíce prospěch z dlouhodobé ventilace, a můžeme kvantifikovat a předvídat tyto přínosy? Jak lze

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum Učební texty Univerzity Karlovy v Praze Jana SlavíKová JitKa Švíglerová Fyziologie DÝCHÁNÍ Karolinum Fyziologie dýchání doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. Recenzovali: prof.

Více

NABÍDKA KURZŮ 2. pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2. pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2. pol. 2019 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER?

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? Mgr. Ivana Kupečková, MBA KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové ČAS sekce ARIP PROTOKOLY / DOPORUČENÉ POSTUPY Jsou to sady postupů předepsaných

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky Kvalita a bezpečí poskytovaných ZS Zavedení povinného interního hodnocení kvality a bezpečí

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2 DÝCHACÍ SOUSTAVA Vyšetření funkce plic má nezastupitelnou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Používá se pro stanovení diagnózy, monitorování léčby, stanovení průběhu a prognózy onemocnění,

Více

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Vydání: 2. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 29. 2. 2008 Odborný

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění

Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění Návrh změn registračních listů Česká asociace sester-sekce domácí péče (dále jen

Více

Eva Karausová Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Eva Karausová Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Eva Karausová Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednotka intenzivní péče Plicní kliniky Aplikují se: Streptokináza Talek Autologní krev Hospitalizovaný + informovaný pacient se zavedeným

Více

Oxygenoterapie Umělá plicní ventilace

Oxygenoterapie Umělá plicní ventilace Oxygenoterapie Umělá plicní ventilace Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Oxygenoterapie Aplikace kyslíku http://ose.zshk.cz/vyuka/terapie.aspx?tid=101 Umělá plicní ventilace (UPV) UPV (1) = soubor

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Možnosti léčby dekubitů na resuscitačním oddělení

Možnosti léčby dekubitů na resuscitačním oddělení Možnosti léčby dekubitů na resuscitačním oddělení Jana Hocková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2.LF a FN Motol Praha KARIM FN v Motole Resuscitační oddělení pro dospělé 22

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2018 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Přílohy. Příloha A. Výhody poskytování umělé plicní ventilace v domácím prostředí. (Zdroj: Respiratory care, 2012) Příloha B

Přílohy. Příloha A. Výhody poskytování umělé plicní ventilace v domácím prostředí. (Zdroj: Respiratory care, 2012) Příloha B Přílohy Příloha A Výhody poskytování umělé plicní ventilace v domácím prostředí JIP Hlučné prostředí Světlo často i v noci Omezení života na nemocniční pokoj Sdílení životního prostoru s ostatními pacienty

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Zdravotnictví Kvalita zdravotní péče začíná dobrou hygienou

Zdravotnictví Kvalita zdravotní péče začíná dobrou hygienou Kvalita zdravotní péče začíná dobrou hygienou 41 Pomůžeme vám vybrat si ten správný výrobek Zajištění péče o pacienty, návštěvníky i personál znamená, že musíte zavést vysoké hygienické standardy. To,

Více