Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 9 3 Charakteristika školy 19 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk - řečová výchova Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Rýsování Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Projekty VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Evaluace vzdělávacího programu 379

3 PLACE HERE Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum Verze Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie "Oáza" Platnost Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání RVP ZV LMP základní vzdělávání podle přílohy LMP RVP ZV LMP základní vzdělávání podle přílohy LMP Základní vzdělání Název školy Adresa Okružní 367, Bochov IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Věra Sosnovcová Telefon www Zřizovatel Město Bochov Adresa Nám.Míru 1, Bochov IČ Kontakt Město Bochov Telefon Fax www Doplňující údaje č.j. 48/2013 Spisový znak: A.8. Skartační lhůta: A10 "Stejně tak, jako je oáza v poušti životadárným a bezpečným místem, tak i naše škola se snaží být místem bezpečí a klidu pro naše žáky." Projednáno školskou radou dne Mgr. Věra Sosnovcová ředitelka školy 2

4 lehkým mentálním postižením - Kopie Identifikační údaje datum, podpis, razítko 3

5 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Škola je zaměřena na výuku a výchovu dětí s mentálním postižením. Počítat musíme s tím, že mnozí žáci školy pocházejí ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí. S využitím speciálně pedagogických metod a forem práce odpovídajících schopnostem těchto žáků se zaměřujeme na: 1. formování osobnosti žáků, formování jejich chování a jednání, vytváření pozitivního vztahu ke škole, učení, rodičům, společnosti 2. zlepšování učebních výsledků s využitím výpočetní a komunikační technologie 3. přípravu k volbě povolání, profesní orientaci 4. prevenci problémů s alkoholem, drogami, negativními sociálními jevy 5. péči o zdraví, zdravý životní styl a ochranu života Naplňování záměrů - individuálním přístupem, který vychází ze znalosti a respektování zvláštností žáků daných stupněm jejich postižení, prostředí ve kterém žijí a vztahů v rodině, chceme docílit toho, aby si žáci vytvořili takový žebříček životních hodnot, které budou v souladu s právním řádem našeho státu, se stanovenými pravidly, zejména školním řádem a budou odpovídat zásadám slušného chování a jednání - poznávací procesy jsou rozvíjeny na základě konkrétních operací, proto je dán důraz na činnostní pojetí vyučování - chceme docílit, aby si žáci uvědomili význam vzdělání pro jejich budoucí život a podle toho přistupovali k učení, škole, učitelům - usilujeme o to, aby byly do výuka zařazovány efektivní metody podporované především komunikačními a informačními technologiemi a zaváděním využívání výpočetní techniky do výuky - velký důraz je kladen na hry s psychologickým zaměřením, které vedou ke zlepšení klimatu jednotlivých tříd a k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností - zapojováním do soutěží, kulturních akcí a vystoupení vypsaných pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, organizováním výletů, vycházek a exkurzí rozšiřujeme našim žákům obzory, představujeme jim prostředí, do kterého se mnozí z nich jen obtížně dostávají - zapojováním do zájmové činnosti podporujeme hudební, výtvarné, pohybové i manuální nadání - usilujeme o to, aby výběr budoucího povolání odpovídal reálným možnostem žáků - veškerou školní činností eliminujeme výskyt negativních sociálních jevů a vliv nevhodného sociálně kulturního prostředí na některé naše žáky; při tom úzce spolupracujeme s Policií ČR, oddělením sociálně právní ochrany a dalšími kompetentními orgány - vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k aktivní péči o zdraví, zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti 2. Výchovné a vzdělávací strategie 4

6 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházející z RVP ZV LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu k osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení využíváme v hojné míře her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací učíme žáka získávat informace z různých zdrojů učební a informační texty, knihovna, výukové programy, internet apod. vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech ho učíme vybírat podstatné věci průběžně žákům vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti žák je hodnocen za to, co dokázal, nikoli za to, co neumí společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností a limitů v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a modifikujeme umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce a jejich srovnání s pracemi ostatních žáků projekty, skupinové práce, výstavy, soutěže při výuce různých předmětů používáme jednotné terminologie a společné dohodnuté zkratky na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život trh práce, nezaměstnanost, a motivujeme ho k následnému odbornému vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním motivujeme a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a řešeních vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáky k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností, limitů vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí a totožných postupů formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému úsudku a rozhodování umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problému kolektivu i školy a navrhovat společná řešení jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka samostatnému rozhodování soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních problémů snažíme se vést žáky k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru nebo trendu s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 5

7 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami a tento způsob vyjadřování důsledně vyžadujeme vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme mu informace motivující k doplňujícím otázkám žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení do výuky v co největší míře začleňujeme prvky kooperativního učení předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat při tématických besedách a diskusích umožňujeme žákovi zadávat ústní i písemné dotazy a podněty podporujeme komunikaci mezi žáky přes internet, některé informace a pokyny se snažíme předávat dle možností em technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory podněcujeme žáka k vyjadřování názorů a postojů v komunitních a diskusních kruzích, připouštíme konstruktivní dialog na jakékoli téma vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru příkladem formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické, informační a komunikační prostředky při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikaci v kolektivu formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky pomocí netradičních forem výuky modelové situace, dramatizace, projekty učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo ni jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možností žáka vyjadřovat se k chodu školy žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán, sankcionován, kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování následují bezprostředně ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně i celé školy pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáky k toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným nebo postiženým na úrovni celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným žákům seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních nebo rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší spolužáky během akcí školy vedeme žáky k pomoci dětem s těžším nebo kombinovaným postižením, vhodnou integrací těchto dětí posilujeme sociální chování a sebeovládání žáků při diskuzích a rozborech učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování, které narušují soužití v třídních kolektivech formou besed a projektů seznamujeme žáky s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky 6

8 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP posilováním sebeúcty a základního právního povědomí se snažíme eliminovat možnosti psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině KOMPETENCE OBČANSKÉ důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných školním řádem vytváříme základní rámec školních i společenských norem poskytujeme žákovi prostor k vyjádření vlastních názorů uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi, výukou i osobním příkladem ho vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu, xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy pořádáním tématických diskuzí a besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti nakupování, cestování, návštěva lékaře, pošty, atd. KOMPETENCE PRACOVNÍ průběžně vedeme žáky k získávání základních pracovních návyků a postupů seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně motoriky a handicapu zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho pracovně komunikační schopnosti volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací hodnotíme dílčí výsledky rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel pořádáním exkurzí do SOU a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a možnostech vlastního uplatnění vedeme žáka s sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci pracovní činnosti úzce propojujeme s dalšími předměty učíme žáka pracovat podle vlastních plánků a technických výkresů, vytvářet si vlastní řešení a postupy v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi práce a úkoly blízké zvolenému učebnímu oboru vytváříme u žáků základní přehled o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech různých úrovní 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi důležitá a nepodtradatelná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. Za školu do tohoto procesu vstupuje ředitelka školy, všichni učitelé, výchovný poradce, školní metodik 7

9 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP prevence, popř. asistent pedagoga. Důležitým aspektem je také zvyšování kompetentnosti jednotlivých učitelů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně doplňování jejich kvalifikace. a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením Naše škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, konkrétně pro žáky se sníženými rozumovými schopnostmi - lehkou mentální retardací, proto byl i školní vzdělávací program zpracován podle RVP pro ZV s přílohou pro žáky s lehkou mentální retardací. Respektuje tedy snížené rozumové schopnosti žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Dále umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem. Vzdělávání těchto žáků je organizováno ve třídách s malým počtem žáků, kde je zajištěn individuální přístup učitele. Vedení školy zajišťuje pravidelný přísun odborné literatury (časopisy, učebnice, skripta), která je k dispozici jednak učitelům, ale v případě zájmu i rodičům. Při výuce je zejména dbáno na: respektování zvláštností a možností žáka, utvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, přiměřené užívání speciálních metod a forem při práci, takový přístup k žákovi, aby mohl své postižení kompenzovat i v činnostech, ve kterých je úspěšný. Pro žáky s jiným než mentálním postižením není škola příliš dobře vybavena, chybí bezbarierový přístup. V případě potřeby jsme ale připraveni vzniklou situci řešit ve spolupráci se zřizovatelem, zajisti potřebné pomůcky a podmínky a přizpůsobit provoz školy tak, aby bylo možné vytvořit co možná nejlepší prostředí ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Při doporučení školského poradenského pracoviště a souhlasu krajského úřadu je možné zřídit funkci asistenta pedagoga. b) vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Za tyto žáky jsou považováni zejména žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Většina z těchto poruch doprovází lehkou mentální retardaci některých našich žáků. Svým obsahem se vzdělávací proces těchto žáků nijak neodlišuje od vzdělávání žáků ostatních. Prognóza žáka s těmito poruchami je vždy individuální. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání. Škola zajišťuje individuální přístup k žákovi, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva, využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy, jednotný přístup všech učitelů, jednoznačně definované prostředí, zařazování relaxací dle momentální potřeby, pevný režim dne,k uvolnění fyzického a psychického napětí využívání větší dotace pracovních činností a sportovní vyžií. c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením nebo žáci z jiného jazykového prostředí. Někdy bývá problém nedostatečná znalost jazyka. Naším cílem je v maximální možné míře vykompenzovat znevýhodňující prostředí, proto je třeba při práci s těmito dětmi věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale také umožnit a podpořit budování vlastní identity těchto žáků. To může výrazně zvýšit jejich úspěšnost ve společnosti. Při práci s dětmi se sociálním znevýhodněním je důležité, aby učitel dobře znal své žáky a jejich rodinné prostředí, volil vhodné přístupy a vytvářel ve třídě i ve škole příznivé klima. Škola vypracuje v případě potřeby individuální vzdělávací plány, volí vhodné metody a formy práce, pravidelně komunikuje s žákem a rodiči a zajišťuje zpětnou vazbu, spolupracuje také s psychologem a sociálním pracovníkem (např. společné návštěvy v rodině). 4. Začlenění průřezových témat Začlenění průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém rozvoji žáků s lehkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Jednotlivé tématické okruhy průřezových témat jsou realizovány přímo v jednotlivých předmětech nebo prostřednictvím školních projektů - viz příloha. jsou integrována do vyučovacích předmětů prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a činností. 8

10 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk 1. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: naslouchání 3. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA:zvuková stránka jazyka Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE 5. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE Anglický jazyk SKUPINOVÁ PRÁCE 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 1. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY:úlohy na orientaci v prostoru a čase GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rovině ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : porovnávání čísel 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rodině, čáry ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: peníze ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 3. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 4. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 5. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání, odčítání ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 6. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady Informatika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : desetinná čísla 6. ročník VYHLEDÁVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Prvouka 1. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY: látky a jejich vlastnosti Přírodopis 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE HUB:houby s plodnicemi 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis Hudební výchova TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE:ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 1. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 6. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 7. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 8. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 2. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení 9

11 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 4. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokryto předmětem Český jazyk Fyzika Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:péče o zdraví, zdravá výživa Hudební výchova VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 8. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova POSLECHOVÉ ČINNOSTI 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: hygiena při Tv 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Matematika 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy Rýsování 8. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: konstrukční úlohy GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: prostorové útvary, konstrukční úlohy Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:péče o zdraví, zdravá výživa 2. ročník LIDÉ A ČAS: orientace v čase Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 6. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 8. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: hygiena při Tv 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: zdravotně zaměřené činnosti 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 3. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Hudební výchova 1. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: dekorativní práce 10

12 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 2. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení 5. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Kreativita Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY TEMATICKÉ OKRUHY Hudební výchova 5. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: dekorativní práce DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 2. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 3. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: dekorativní práce DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 4. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 6. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM Tělesná výchova 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pracovní činnosti 6. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 7. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Český jazyk Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY Poznávací schopnosti Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech Český jazyk - řečová výchova SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rovině 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rodině, čáry ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: peníze ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 3. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : peníze ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : jednotky hmotnosti, délky a času ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání, odčítání ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 6. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : desetinná čísla ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : zlomky APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady Rýsování ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : desetinná čísla ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : procenta 8. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: 11

13 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rýsování 8. ročník konstrukční úlohy GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: prostorové útvary, konstrukční úlohy Fyzika 6. ročník MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN Zeměpis 7. ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ: Země jako vesmírné těleso TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE:ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Výtvarná výchova 2. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tělesná výchova DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pracovní činnosti PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 7. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 8. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY Pokryto předmětem Český jazyk Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost AUDIOORÁLNÍ KURZ JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Matematika 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy Zeměpis REGIONY SVĚTA Výtvarná výchova 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Pracovní činnosti Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Komunikace Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech 4. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA:zvuková stránka jazyka KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: psaní 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA : mluvený projev Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost TEMATICKÉ OKRUHY AUDIOORÁLNÍ KURZ ČTENÍ A PŘEKLAD JEDNODUCHÝCH POJMŮ A NÁZVŮ TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 1. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY:úlohy na orientaci v prostoru a čase 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Hudební výchova 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 8. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 12

14 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tělesná výchova VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Informatika Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Spolupráce a soutěživost Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost TEMATICKÉ OKRUHY AUDIOORÁLNÍ KURZ TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy 8. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 1. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY:úlohy na orientaci v prostoru a čase 2. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: peníze 3. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : peníze 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy 7. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady 8. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady Tělesná výchova Pracovní činnosti ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností 6. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 7. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence PŘÍPRAVA POKRMŮ Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 13

15 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Matematika 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy Zeměpis TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE:ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 5. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pracovní činnosti 6. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 7. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Prvouka 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME:škola Občanská výchova 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI:rodina, škola ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : obec, region, kraj 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI:rodina a škola Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Anglický jazyk ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE Prvouka 3. ročník LIDÉ KOLEM NÁS: právo a spravedlnost Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Formy participace občanů v politickém životě Pokryto předmětem Zeměpis Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace Pokryto předmětem Zeměpis VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Matematika ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : převody jednotek Informatika 7. ročník SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ INTERNETU Občanská výchova MEZINÁRODNÍ VZTAHY: evropská integrace Zeměpis Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti REGIONY SVĚTA Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Informatika 6. ročník PRÁCE S VÝUKOVÝMI PROGRAMY, HRY, MULTIMÉDIA PRÁCE S VÝUKOVÝMI PROGRAMY,HRY, 14

16 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat MULTIMÉDIA Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace Zeměpis 8. ročník REGIONY SVĚTA Pokryto předmětem Zeměpis Jsme Evropané Integrace do výuky Anglický jazyk ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Občanská výchova ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : mezilidské vztahy ve společnosti Pokryto předmětem Zeměpis MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly Integrace do výuky Anglický jazyk TEMATICKÉ OKRUHY Dějepis Občanská výchova NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY:2.světová válka 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : obec, region, kraj Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA REGIONY SVĚTA Výtvarná výchova 7. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Lidské vztahy Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY:2.světová válka Občanská výchova 6. ročník STÁT A PRÁVO:lidská práva 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI:mezilidské vztahy ve společnosti ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : mezilidské vztahy ve společnosti Přírodopis 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA REGIONY SVĚTA Pracovní činnosti 6. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 7. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 8. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Etnický původ Integrace do výuky Dějepis NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY:2.světová válka Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA 8. ročník REGIONY SVĚTA Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Multikulturalita Integrace do výuky Hudební výchova 1. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 6. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 15

17 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Chemie VZDUCH Přírodopis VODA 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE HUB:houby s plodnicemi 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:krajina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pracovní činnosti 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE,CHOVATELSTVÍ 7. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 8. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Pokryto předmětem Zeměpis Základní podmínky života Integrace do výuky Chemie VODA Přírodopis VZDUCH 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ: Země jako vesmírné těleso 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:krajina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Fyzika 7. ročník ZVUKOVÉ DĚJE: vlastnosti zvuku Chemie CHEMIE A SPOLEČNOST Přírodopis ORGANICKÉ SLOUČENINY:paliva POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 2. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti 16

18 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY: ochrana přírody Fyzika VESMÍR: sluneční soustava Chemie Přírodopis ORGANICKÉ SLOUČENINY:paliva 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:krajina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 2. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 7. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 8. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Zeměpis SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ INTERNETU REGIONY SVĚTA Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Pracovní činnosti 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Informatika Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY Informatika 7. ročník SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ INTERNETU 8. ročník PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE, JEJICH ÚČEL, POUŽITÍ A OBSLUHA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ,mobilní telefon Pracovní činnosti PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ,mobilní telefon Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE PRÁCE S VÝUKOVÝMI PROGRAMY, HRY, MULTIMÉDIA 17

19 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 18

20 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1. Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy je plně organizovaná malá spádová škola, která má 1.. Škola byla založena v roce Od roku 1985 je trvale umístěna do patra v pravém pavilonu Základní školy Bochov, Okružní 367, kde jí jsou pronajaty prostory. V současné době poskytuje škola základní vzdělání cca 30 dětem. Počet tříd se pohybuje mezi 3 až 4 s průměrným počtem 6 13 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 16 žáků. Škola zajišťuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy praktické a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách základní školy. Do školy dojíždějí žáci z Bochova a jeho spádových obcí. 1.2 Prostorové, materiální a technické podmínky Výuka probíhá ve 3 kmenových třídách a 2 odborných učebnách (školní kuchyňka a školní dílna). Jedno oddělení školní družiny využívá odděleného prostoru v kmenové třídě. Dále je k dispozici třída vymezená pro výtvarnou a pracovní činnost. V této učebně probíhá i logopedická péče zajišťována ve spolupráci se SPC Karlovy Vary. Každá kmenová třída je vybavena pevným počítačem připojeným na internet a interaktivní tabulí. Pro výuku pracovních činností je využíván školní pozemek v areálu školy. Škola má k dispozici řadu kompenzačních a speciálních pomůcek dle charakteru postižení nebo znevýhodnění žáků. K výuce jsou dále využívány netbooky, škola je pokryta bezdrátovou wifi sítí. K interaktivním tabulím lze využívat ve výuce i hlasovací zařízení a digitální třída. Pedagogové využívají pro přípravy každý svůj notebook, ve sborovně je k dispozici stálý počítač s černobílou i barevnou tiskárnou, vizualizér a kopírovací přístroj. Základní škola Bochov nám umožňuje využívat 2 tělocvičny, společenský sál a školní jídelnu. V areálu školy je nám k dispozici travnaté hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm. Dále školní družina využívá i dětského hřiště v areálu školy. Na velmi dobré úrovni je hygienické zázemí, které odpovídá požadavkům a normám evropské unie. 1.3.Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků se každoročně odvíjí od počtu žáků a stupně jejich postižení nebo znevýhodnění. Pedagogický sbor tvoří 4 pedagogové na plný úvazek, 1 pedagog na zkrácený úvazek a v případě doporučení SPC a souhlasu krajského úřadu je ve škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Požadovanou kvalifikace splňují 2 pedagogové, 1 pedagog má vysokoškolské vzdělání pro 1.stupeň ZŠ a 1 pedagog středoškolské vzdělání. Ve škole pracuje výchovná poradkyně se specializačním studiem a metodik a koordinátor ICT také se specializačním studiem. Koordinátor EVVO a školní metodik prevence doposud neukončili specializační studium. 1 pedagog absolvoval kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a 2 jsou absolventy kurzu Zdravotníka dětských zotavovacích akcí. 1.4 Charakteristika žáků Do školy přicházejí žáci s lehkým mentálním postižením na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště, dále pak žáci se specifickými poruchami učení, rovněž na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště. Pro integrované žáky vypracovává škola ve spolupráci s příslušným poradenským zařízením individuální vzdělávací plán. 1.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Informace o prospěchu a chování jsou jejich zákonný zástupcům předávány průběžně prostřednictvím žákovských knížek, závažnější záležitosti jsou projednávány osobně. Třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně 19

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014 ZPRACOVALA: Jana Lučková Cílové skupiny: Děti a mládež mladší školní věk 6-12 let starší školní věk 12-15 let mládež

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více