Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 9 3 Charakteristika školy 19 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk - řečová výchova Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Rýsování Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Projekty VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Evaluace vzdělávacího programu 379

3 PLACE HERE Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum Verze Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie "Oáza" Platnost Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání RVP ZV LMP základní vzdělávání podle přílohy LMP RVP ZV LMP základní vzdělávání podle přílohy LMP Základní vzdělání Název školy Adresa Okružní 367, Bochov IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Věra Sosnovcová Telefon www Zřizovatel Město Bochov Adresa Nám.Míru 1, Bochov IČ Kontakt Město Bochov Telefon Fax www Doplňující údaje č.j. 48/2013 Spisový znak: A.8. Skartační lhůta: A10 "Stejně tak, jako je oáza v poušti životadárným a bezpečným místem, tak i naše škola se snaží být místem bezpečí a klidu pro naše žáky." Projednáno školskou radou dne Mgr. Věra Sosnovcová ředitelka školy 2

4 lehkým mentálním postižením - Kopie Identifikační údaje datum, podpis, razítko 3

5 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Škola je zaměřena na výuku a výchovu dětí s mentálním postižením. Počítat musíme s tím, že mnozí žáci školy pocházejí ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí. S využitím speciálně pedagogických metod a forem práce odpovídajících schopnostem těchto žáků se zaměřujeme na: 1. formování osobnosti žáků, formování jejich chování a jednání, vytváření pozitivního vztahu ke škole, učení, rodičům, společnosti 2. zlepšování učebních výsledků s využitím výpočetní a komunikační technologie 3. přípravu k volbě povolání, profesní orientaci 4. prevenci problémů s alkoholem, drogami, negativními sociálními jevy 5. péči o zdraví, zdravý životní styl a ochranu života Naplňování záměrů - individuálním přístupem, který vychází ze znalosti a respektování zvláštností žáků daných stupněm jejich postižení, prostředí ve kterém žijí a vztahů v rodině, chceme docílit toho, aby si žáci vytvořili takový žebříček životních hodnot, které budou v souladu s právním řádem našeho státu, se stanovenými pravidly, zejména školním řádem a budou odpovídat zásadám slušného chování a jednání - poznávací procesy jsou rozvíjeny na základě konkrétních operací, proto je dán důraz na činnostní pojetí vyučování - chceme docílit, aby si žáci uvědomili význam vzdělání pro jejich budoucí život a podle toho přistupovali k učení, škole, učitelům - usilujeme o to, aby byly do výuka zařazovány efektivní metody podporované především komunikačními a informačními technologiemi a zaváděním využívání výpočetní techniky do výuky - velký důraz je kladen na hry s psychologickým zaměřením, které vedou ke zlepšení klimatu jednotlivých tříd a k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností - zapojováním do soutěží, kulturních akcí a vystoupení vypsaných pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, organizováním výletů, vycházek a exkurzí rozšiřujeme našim žákům obzory, představujeme jim prostředí, do kterého se mnozí z nich jen obtížně dostávají - zapojováním do zájmové činnosti podporujeme hudební, výtvarné, pohybové i manuální nadání - usilujeme o to, aby výběr budoucího povolání odpovídal reálným možnostem žáků - veškerou školní činností eliminujeme výskyt negativních sociálních jevů a vliv nevhodného sociálně kulturního prostředí na některé naše žáky; při tom úzce spolupracujeme s Policií ČR, oddělením sociálně právní ochrany a dalšími kompetentními orgány - vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k aktivní péči o zdraví, zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti 2. Výchovné a vzdělávací strategie 4

6 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházející z RVP ZV LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu k osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení využíváme v hojné míře her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací učíme žáka získávat informace z různých zdrojů učební a informační texty, knihovna, výukové programy, internet apod. vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech ho učíme vybírat podstatné věci průběžně žákům vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti žák je hodnocen za to, co dokázal, nikoli za to, co neumí společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností a limitů v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a modifikujeme umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce a jejich srovnání s pracemi ostatních žáků projekty, skupinové práce, výstavy, soutěže při výuce různých předmětů používáme jednotné terminologie a společné dohodnuté zkratky na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život trh práce, nezaměstnanost, a motivujeme ho k následnému odbornému vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním motivujeme a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a řešeních vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáky k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností, limitů vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí a totožných postupů formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému úsudku a rozhodování umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problému kolektivu i školy a navrhovat společná řešení jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka samostatnému rozhodování soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních problémů snažíme se vést žáky k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru nebo trendu s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 5

7 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami a tento způsob vyjadřování důsledně vyžadujeme vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme mu informace motivující k doplňujícím otázkám žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení do výuky v co největší míře začleňujeme prvky kooperativního učení předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat při tématických besedách a diskusích umožňujeme žákovi zadávat ústní i písemné dotazy a podněty podporujeme komunikaci mezi žáky přes internet, některé informace a pokyny se snažíme předávat dle možností em technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory podněcujeme žáka k vyjadřování názorů a postojů v komunitních a diskusních kruzích, připouštíme konstruktivní dialog na jakékoli téma vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru příkladem formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické, informační a komunikační prostředky při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikaci v kolektivu formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky pomocí netradičních forem výuky modelové situace, dramatizace, projekty učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo ni jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možností žáka vyjadřovat se k chodu školy žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán, sankcionován, kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování následují bezprostředně ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně i celé školy pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáky k toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným nebo postiženým na úrovni celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným žákům seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních nebo rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší spolužáky během akcí školy vedeme žáky k pomoci dětem s těžším nebo kombinovaným postižením, vhodnou integrací těchto dětí posilujeme sociální chování a sebeovládání žáků při diskuzích a rozborech učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování, které narušují soužití v třídních kolektivech formou besed a projektů seznamujeme žáky s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky 6

8 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP posilováním sebeúcty a základního právního povědomí se snažíme eliminovat možnosti psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině KOMPETENCE OBČANSKÉ důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných školním řádem vytváříme základní rámec školních i společenských norem poskytujeme žákovi prostor k vyjádření vlastních názorů uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi, výukou i osobním příkladem ho vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu, xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy pořádáním tématických diskuzí a besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti nakupování, cestování, návštěva lékaře, pošty, atd. KOMPETENCE PRACOVNÍ průběžně vedeme žáky k získávání základních pracovních návyků a postupů seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně motoriky a handicapu zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho pracovně komunikační schopnosti volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací hodnotíme dílčí výsledky rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel pořádáním exkurzí do SOU a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a možnostech vlastního uplatnění vedeme žáka s sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci pracovní činnosti úzce propojujeme s dalšími předměty učíme žáka pracovat podle vlastních plánků a technických výkresů, vytvářet si vlastní řešení a postupy v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi práce a úkoly blízké zvolenému učebnímu oboru vytváříme u žáků základní přehled o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech různých úrovní 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi důležitá a nepodtradatelná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. Za školu do tohoto procesu vstupuje ředitelka školy, všichni učitelé, výchovný poradce, školní metodik 7

9 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP prevence, popř. asistent pedagoga. Důležitým aspektem je také zvyšování kompetentnosti jednotlivých učitelů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně doplňování jejich kvalifikace. a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením Naše škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, konkrétně pro žáky se sníženými rozumovými schopnostmi - lehkou mentální retardací, proto byl i školní vzdělávací program zpracován podle RVP pro ZV s přílohou pro žáky s lehkou mentální retardací. Respektuje tedy snížené rozumové schopnosti žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Dále umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem. Vzdělávání těchto žáků je organizováno ve třídách s malým počtem žáků, kde je zajištěn individuální přístup učitele. Vedení školy zajišťuje pravidelný přísun odborné literatury (časopisy, učebnice, skripta), která je k dispozici jednak učitelům, ale v případě zájmu i rodičům. Při výuce je zejména dbáno na: respektování zvláštností a možností žáka, utvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, přiměřené užívání speciálních metod a forem při práci, takový přístup k žákovi, aby mohl své postižení kompenzovat i v činnostech, ve kterých je úspěšný. Pro žáky s jiným než mentálním postižením není škola příliš dobře vybavena, chybí bezbarierový přístup. V případě potřeby jsme ale připraveni vzniklou situci řešit ve spolupráci se zřizovatelem, zajisti potřebné pomůcky a podmínky a přizpůsobit provoz školy tak, aby bylo možné vytvořit co možná nejlepší prostředí ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Při doporučení školského poradenského pracoviště a souhlasu krajského úřadu je možné zřídit funkci asistenta pedagoga. b) vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Za tyto žáky jsou považováni zejména žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Většina z těchto poruch doprovází lehkou mentální retardaci některých našich žáků. Svým obsahem se vzdělávací proces těchto žáků nijak neodlišuje od vzdělávání žáků ostatních. Prognóza žáka s těmito poruchami je vždy individuální. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání. Škola zajišťuje individuální přístup k žákovi, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva, využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy, jednotný přístup všech učitelů, jednoznačně definované prostředí, zařazování relaxací dle momentální potřeby, pevný režim dne,k uvolnění fyzického a psychického napětí využívání větší dotace pracovních činností a sportovní vyžií. c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením nebo žáci z jiného jazykového prostředí. Někdy bývá problém nedostatečná znalost jazyka. Naším cílem je v maximální možné míře vykompenzovat znevýhodňující prostředí, proto je třeba při práci s těmito dětmi věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale také umožnit a podpořit budování vlastní identity těchto žáků. To může výrazně zvýšit jejich úspěšnost ve společnosti. Při práci s dětmi se sociálním znevýhodněním je důležité, aby učitel dobře znal své žáky a jejich rodinné prostředí, volil vhodné přístupy a vytvářel ve třídě i ve škole příznivé klima. Škola vypracuje v případě potřeby individuální vzdělávací plány, volí vhodné metody a formy práce, pravidelně komunikuje s žákem a rodiči a zajišťuje zpětnou vazbu, spolupracuje také s psychologem a sociálním pracovníkem (např. společné návštěvy v rodině). 4. Začlenění průřezových témat Začlenění průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém rozvoji žáků s lehkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Jednotlivé tématické okruhy průřezových témat jsou realizovány přímo v jednotlivých předmětech nebo prostřednictvím školních projektů - viz příloha. jsou integrována do vyučovacích předmětů prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a činností. 8

10 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk 1. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: naslouchání 3. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA:zvuková stránka jazyka Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE 5. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE Anglický jazyk SKUPINOVÁ PRÁCE 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 1. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY:úlohy na orientaci v prostoru a čase GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rovině ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : porovnávání čísel 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rodině, čáry ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: peníze ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 3. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 4. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 5. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání, odčítání ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 6. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady Informatika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : desetinná čísla 6. ročník VYHLEDÁVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Prvouka 1. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY: látky a jejich vlastnosti Přírodopis 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE HUB:houby s plodnicemi 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis Hudební výchova TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE:ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 1. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 6. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 7. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 8. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 2. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení 9

11 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 4. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokryto předmětem Český jazyk Fyzika Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:péče o zdraví, zdravá výživa Hudební výchova VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 8. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova POSLECHOVÉ ČINNOSTI 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: hygiena při Tv 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Matematika 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy Rýsování 8. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: konstrukční úlohy GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: prostorové útvary, konstrukční úlohy Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:péče o zdraví, zdravá výživa 2. ročník LIDÉ A ČAS: orientace v čase Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 6. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 8. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: hygiena při Tv 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: zdravotně zaměřené činnosti 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 3. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Hudební výchova 1. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: dekorativní práce 10

12 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 2. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení 5. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Kreativita Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY TEMATICKÉ OKRUHY Hudební výchova 5. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: dekorativní práce DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování 2. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: malování VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 3. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: dekorativní práce DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: kreslení VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 4. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 6. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM Tělesná výchova 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pracovní činnosti 6. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 7. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Český jazyk Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY Poznávací schopnosti Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech Český jazyk - řečová výchova SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rovině 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: základní útvary v rodině, čáry ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: peníze ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 3. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : peníze ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : jednotky hmotnosti, délky a času ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání, odčítání ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 6. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : sčítání a odčítání do ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : desetinná čísla ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : zlomky APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady Rýsování ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : desetinná čísla ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : procenta 8. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: 11

13 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rýsování 8. ročník konstrukční úlohy GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU: prostorové útvary, konstrukční úlohy Fyzika 6. ročník MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN Zeměpis 7. ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ: Země jako vesmírné těleso TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE:ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Výtvarná výchova 2. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tělesná výchova DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: význam pohybu pro zdraví Pracovní činnosti PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 7. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY 8. ročník PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY Pokryto předmětem Český jazyk Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost AUDIOORÁLNÍ KURZ JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Matematika 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy Zeměpis REGIONY SVĚTA Výtvarná výchova 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Pracovní činnosti Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence Komunikace Integrace do výuky Český jazyk 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA:poslech 4. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA:zvuková stránka jazyka KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA: psaní 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA : mluvený projev Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost TEMATICKÉ OKRUHY AUDIOORÁLNÍ KURZ ČTENÍ A PŘEKLAD JEDNODUCHÝCH POJMŮ A NÁZVŮ TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 1. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY:úlohy na orientaci v prostoru a čase 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Hudební výchova 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 8. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 12

14 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tělesná výchova VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Informatika Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Spolupráce a soutěživost Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 3. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk 8. ročník AUDIOORÁLNÍ KURZ:výslovnost TEMATICKÉ OKRUHY AUDIOORÁLNÍ KURZ TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy 8. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy Výtvarná výchova 1. ročník DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM: prostorové vytváření Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 2. ročník INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE Anglický jazyk INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY Matematika 1. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY:úlohy na orientaci v prostoru a čase 2. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: manipulační činnosti s konkrétními předměty ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY: peníze 3. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : peníze 4. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : násobilka, násobení a dělení 5. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : doplňovačky 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy 7. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady 8. ročník APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady APLIKAČNÍ ÚLOHY : číselné a logické řady Tělesná výchova Pracovní činnosti ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE : slovní úlohy ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností 6. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 7. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu VOLBA POVOLÁNÍ Školní strategie prevence PŘÍPRAVA POKRMŮ Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk - řečová výchova 4. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 5. ročník SKUPINOVÁ PRÁCE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE 13

15 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Matematika 6. ročník ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : zábavné úlohy Zeměpis TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE:ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 5. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pracovní činnosti 6. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 7. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Prvouka 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME:škola Občanská výchova 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI:rodina, škola ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : obec, region, kraj 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI:rodina a škola Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Anglický jazyk ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE Prvouka 3. ročník LIDÉ KOLEM NÁS: právo a spravedlnost Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Formy participace občanů v politickém životě Pokryto předmětem Zeměpis Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace Pokryto předmětem Zeměpis VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Matematika ZÁVISLOSTI,VZTAHY A PRÁCE S DATY : převody jednotek Informatika 7. ročník SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ INTERNETU Občanská výchova MEZINÁRODNÍ VZTAHY: evropská integrace Zeměpis Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti REGIONY SVĚTA Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Informatika 6. ročník PRÁCE S VÝUKOVÝMI PROGRAMY, HRY, MULTIMÉDIA PRÁCE S VÝUKOVÝMI PROGRAMY,HRY, 14

16 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat MULTIMÉDIA Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace Zeměpis 8. ročník REGIONY SVĚTA Pokryto předmětem Zeměpis Jsme Evropané Integrace do výuky Anglický jazyk ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Občanská výchova ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : mezilidské vztahy ve společnosti Pokryto předmětem Zeměpis MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly Integrace do výuky Anglický jazyk TEMATICKÉ OKRUHY Dějepis Občanská výchova NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY:2.světová válka 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : obec, region, kraj Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA REGIONY SVĚTA Výtvarná výchova 7. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Lidské vztahy Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY:2.světová válka Občanská výchova 6. ročník STÁT A PRÁVO:lidská práva 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI:mezilidské vztahy ve společnosti ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI : mezilidské vztahy ve společnosti Přírodopis 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA REGIONY SVĚTA Pracovní činnosti 6. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 7. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI PŘÍPRAVA POKRMŮ 8. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ PŘÍPRAVA POKRMŮ SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Etnický původ Integrace do výuky Dějepis NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY:2.světová válka Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA 8. ročník REGIONY SVĚTA Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Multikulturalita Integrace do výuky Hudební výchova 1. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 6. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 15

17 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK:starověké civilizace Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Zeměpis Pokrytí v projektu Školní strategie prevence ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Chemie VZDUCH Přírodopis VODA 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE HUB:houby s plodnicemi 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:krajina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pracovní činnosti 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE,CHOVATELSTVÍ 7. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 8. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Pokryto předmětem Zeměpis Základní podmínky života Integrace do výuky Chemie VODA Přírodopis VZDUCH 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ: Země jako vesmírné těleso 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:krajina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Fyzika 7. ročník ZVUKOVÉ DĚJE: vlastnosti zvuku Chemie CHEMIE A SPOLEČNOST Přírodopis ORGANICKÉ SLOUČENINY:paliva POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 2. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ: rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti 16

18 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY: ochrana přírody Fyzika VESMÍR: sluneční soustava Chemie Přírodopis ORGANICKÉ SLOUČENINY:paliva 6. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 7. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 8. ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Zeměpis 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:krajina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Výtvarná výchova 1. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 2. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4. ročník VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ PRÁCE SPOJENÉ S EXPERIMENTOVÁNÍM 6. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 7. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI 8. ročník VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI Pokryto předmětem Zeměpis Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Zeměpis SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ INTERNETU REGIONY SVĚTA Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Pracovní činnosti 8. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Pokryto předmětem Informatika Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník TEMATICKÉ OKRUHY Informatika 7. ročník SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ INTERNETU 8. ročník PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE, JEJICH ÚČEL, POUŽITÍ A OBSLUHA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ,mobilní telefon Pracovní činnosti PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Anglický jazyk 8. ročník ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ FRÁZE Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ,mobilní telefon Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Informatika 7. ročník ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE PRÁCE S VÝUKOVÝMI PROGRAMY, HRY, MULTIMÉDIA 17

19 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 18

20 lehkým mentálním postižením - Kopie Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1. Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy je plně organizovaná malá spádová škola, která má 1.. Škola byla založena v roce Od roku 1985 je trvale umístěna do patra v pravém pavilonu Základní školy Bochov, Okružní 367, kde jí jsou pronajaty prostory. V současné době poskytuje škola základní vzdělání cca 30 dětem. Počet tříd se pohybuje mezi 3 až 4 s průměrným počtem 6 13 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 16 žáků. Škola zajišťuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy praktické a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách základní školy. Do školy dojíždějí žáci z Bochova a jeho spádových obcí. 1.2 Prostorové, materiální a technické podmínky Výuka probíhá ve 3 kmenových třídách a 2 odborných učebnách (školní kuchyňka a školní dílna). Jedno oddělení školní družiny využívá odděleného prostoru v kmenové třídě. Dále je k dispozici třída vymezená pro výtvarnou a pracovní činnost. V této učebně probíhá i logopedická péče zajišťována ve spolupráci se SPC Karlovy Vary. Každá kmenová třída je vybavena pevným počítačem připojeným na internet a interaktivní tabulí. Pro výuku pracovních činností je využíván školní pozemek v areálu školy. Škola má k dispozici řadu kompenzačních a speciálních pomůcek dle charakteru postižení nebo znevýhodnění žáků. K výuce jsou dále využívány netbooky, škola je pokryta bezdrátovou wifi sítí. K interaktivním tabulím lze využívat ve výuce i hlasovací zařízení a digitální třída. Pedagogové využívají pro přípravy každý svůj notebook, ve sborovně je k dispozici stálý počítač s černobílou i barevnou tiskárnou, vizualizér a kopírovací přístroj. Základní škola Bochov nám umožňuje využívat 2 tělocvičny, společenský sál a školní jídelnu. V areálu školy je nám k dispozici travnaté hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm. Dále školní družina využívá i dětského hřiště v areálu školy. Na velmi dobré úrovni je hygienické zázemí, které odpovídá požadavkům a normám evropské unie. 1.3.Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků se každoročně odvíjí od počtu žáků a stupně jejich postižení nebo znevýhodnění. Pedagogický sbor tvoří 4 pedagogové na plný úvazek, 1 pedagog na zkrácený úvazek a v případě doporučení SPC a souhlasu krajského úřadu je ve škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Požadovanou kvalifikace splňují 2 pedagogové, 1 pedagog má vysokoškolské vzdělání pro 1.stupeň ZŠ a 1 pedagog středoškolské vzdělání. Ve škole pracuje výchovná poradkyně se specializačním studiem a metodik a koordinátor ICT také se specializačním studiem. Koordinátor EVVO a školní metodik prevence doposud neukončili specializační studium. 1 pedagog absolvoval kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a 2 jsou absolventy kurzu Zdravotníka dětských zotavovacích akcí. 1.4 Charakteristika žáků Do školy přicházejí žáci s lehkým mentálním postižením na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště, dále pak žáci se specifickými poruchami učení, rovněž na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště. Pro integrované žáky vypracovává škola ve spolupráci s příslušným poradenským zařízením individuální vzdělávací plán. 1.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Informace o prospěchu a chování jsou jejich zákonný zástupcům předávány průběžně prostřednictvím žákovských knížek, závažnější záležitosti jsou projednávány osobně. Třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně 19

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více