ORP Nové Město na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORP Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP na Moravě 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj na Moravě Vysočina Rozloha ORP 293 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem na Moravě Počet obcí 30 Bobrová Křídla Radešín Bobrůvka Křižánky Radešínská Svratka Borovnice Kuklík Radňovice Daňkovice Líšná Řečice Dlouhé Mirošov Sněžné Názvy obcí Fryšava pod Žákovou horou Nová Ves u Nového Města na Moravě Spělkov Javorek na Moravě Tři Studně Jimramov Nový Jimramov Věcov Kadov Podolí Vlachovice Krásné Račice Zubří Hustota zalidnění 66 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 4 Název a typ dobrovolného svazku obcí Čistá voda Radešínská Svratka, Řečice Mikroregion Novoměstsko Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zelená cesta Dobrovolný svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bobrová monotematický polyfunkční monotematický monotematický V LIKVIDACI 3

4 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP na Moravě působí 4 dobrovolných svazků obcí (Čistá voda Radešínská Svratka, Řečice; Mikroregion Novoměstsko; Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko; Zelená cesta), přičemž v těchto svazcích je sdruženo všech 30 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO působící v území ORP 4

5 Obce v území ORP zapojené do DSO 5

6 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 6

7 2.1 Obecné informace V dané oblasti je poměrně výrazný pouze jeden dobrovolný svazek obcí, a to Mikroregion Novoměstsko. Tento svazek sdružuje mezi svými všech 30 obcí spadajících do správního obvodu ORP na Moravě. Především z tohoto důvodu má značný vliv na dění v tomto regionu. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP na Moravě převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný orgán, který zastupuje svazek navenek, a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je také vázáno disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky. Nejvyšší orgán také schvaluje pravidelné roční rozpočty. Výkonný orgán = Volený, zpravidla kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. V jeho čele zpravidla stojí zvolený jedinec, který má právo zastupovat svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Orgán, který zastupuje svazek = Tento jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích. Zpravidla se jedná o funkci předsedy, který je ve své nepřítomnosti zastoupen místopředsedou. Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve všech případech financovány především ze vstupních vkladů přistupujících, resp. zakládajících členů, pravidelných ročních členských příspěvků a dále z úvěrů a jiné finanční výpomoci, výnosů z pronájmu majetku a zisku z hospodářské činnosti svazku. Velmi důležitým zdrojem financování, na který se především DSO zaměřují, jsou různé dotační programy. Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku zpravidla bývá počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu. O konkrétní výši a termínu splatnosti příspěvku a vstupního vkladu rozhoduje nejvyšší orgán svazku, a to v závislosti na plánovaném hospodaření svazku. 7

8 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Čistá voda Radešínská Svratka, Řečice 8

9 Název DSO Adresa IČ Čistá voda - Radešínská Svratka, Řečice Radešínská Svratka 134, Web - Řečice Počet členů DSO 2 Radešínská Svratka Název ORP Adresa IČ na Moravě Řečice 135, na Moravě Radešínská Svratka 134, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura valná hromada Základní informace o DSO dle stanov realizace společného záměru vybudování a provozování splaškové kanalizace v obou obcích a vybudování společné čistírny odpadních vod monotematický valná hromada správní rada předseda místopředseda revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO vrcholný orgán rozhoduje o všech závažných otázkách svazku volí a odvolává předsedu, místopředsedu, členy správní rady a revizní komise rozhoduje o přijetí dalších členů schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet na další období schvaluje výši členského příspěvku a termín jeho úhrady rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období rozhoduje o změnách a dodatcích stanov rozhoduje o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování, odměňování a odvolání likvidátora jmenuje a odvolává ekonoma svazku rozhoduje o výši majetkového podílu nového člena svazku obcí v případě ukončení členství rozhoduje o vypořádání majetkového podílu člena schvaluje závěrečný účet projednává zprávy o hospodaření dobrovolného svazku 9

10 Usnášeníschopnost Správní rada Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Revizní komise Usnášeníschopnost není ve stanovách upraveno výkonný orgán rozhoduje o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí ukládá konkrétní úkoly k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí ukládá konkrétní úkoly k zajištění svým členům kontroluje plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy ze stanov, z usnesení valné hromady a úkolů uložených správní radou připravuje podklady pro jednání valné hromady a rozhoduje o jejím svolání rozhoduje o uzavírání obchodních případů uděluje předchozí souhlas předsedovi s uzavíráním, změnami a ukončením pracovněprávních vztahů rozhoduje o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám zabezpečuje hospodaření svazku obcí zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informuje členy svazku obcí o záležitostech svazku předkládá Valné hromadě ke schválení účetní závěrku není ve stanovách upraveno zastupuje svazek navenek uzavírá obchodní případy s předchozím souhlasem správní rady uzavírá, mění a ukončuje pracovně právní vztahy v době nepřítomnosti předsedy svazku obcí zastupuje svazek obcí navenek kontrolní orgán provádí kontrolu hospodaření svazku obcí zajišťuje přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem volí ze svého středu předsedu, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správní rady s hlasem poradním dohlíží na činnost správní rady nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě předává zprávy o hospodaření dobrovolného svazku obcí valné hromadě nejméně jednou ročně není ve stanovách upraveno Financování DSO vklad ve výši ,- Kč na každého člena svazku řádné členské příspěvky (stanovené sazbou na každého trvale hlášeného občana) mimořádné členské příspěvky příjem z dotací a darů 10

11 příjem z vlastní hospodářské činnosti Závěr a doporučení Čistá voda - Radešínská Svratka, Řečice je monotematickým svazkem, který sdružuje pouze 2 obce. Obě tyto obce náleží do správního obvodu ORP na Moravě. Hlavní aktivitou tohoto dobrovolného svazku obcí je realizace společného záměru vybudování a provozování splaškové kanalizace v obou obcích a vybudování společné čistírny odpadních vod. Především z důvodu úzké členské základny a monotematického zaměření svazku se nejedná o subjekt, který by představoval vhodný potenciál pro komplexní rozvoj meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP na Moravě. 11

12 3.2 Mikroregion Novoměstsko 12

13 Název DSO Mikroregion Novoměstsko Adresa Vratislavovo nám. 12, na Moravě, IČ Web Bobrová Počet členů DSO 31 Bobrůvka Bohdalec Borovnice Daňkovice Název ORP Adresa IČ Dlouhé Fryšava po Žákovou horou Javorek Jimramov Kadov Krásné Křídla Křižánky Kuklík Líšná Mirošov Nová Ves u N. Města na Moravě na Moravě Bobrová 138, Žďár n. Sázavou, na Moravě Bobrůvka 100, Bobrová, Žďár nad Sázavou Bohdalec 101, Bobrová, na Moravě Borovnice 54, Jimramov, Daňkovice 9, Sněžné na Moravě, 592 na Moravě na Moravě Dlouhé 72, Bobrová, Fryšava pod Žákovou horou 80, na Moravě Fryšava p. Žákovou horu, na Moravě Javorek 57, Sněžné, Nám. Jana Karafiáta 39, Jimramov, na Moravě na Moravě Kadov 51, Sněžné, na Moravě Krásné 63, Krásné, Křídla 1, na Moravě, 592 na Moravě Moravské Křižánky 116, Křižánky, 592 na Moravě na Moravě Kuklík 25, Sněžné, na Moravě Líšná 41, Sněžné, na Moravě Mirošov 27, Bobrová, Nová Ves u Nového Města na Moravě na Moravě 104, Nové M. na M., Vratislavovo nám. 103, na Moravě na Moravě,

14 Nový Jimramov Podolí Račice Radešín Radešínská Svratka Radňovice Řečice Sněžné Spělkov Tři Studně Věcov Vlachovice Zubří na Moravě Nový Jimramov 30, Jimramov, na Moravě Podolí 43, Bobrová na Moravě Račice 23, Bobrová, na Moravě Radešín 19, Radešín Radešínská Svratka 134, Radešínská na Moravě Svratka, Radňovice 61, na na Moravě Moravě, Řečice 135, Radešínská Svratka, 592 na Moravě na Moravě Sněžné 55, Sněžné, na Moravě Spělkov 19, Sněžné, Tři Studně 25, Fryšava po Žák. horou, na Moravě na Moravě Věcov 61, Věcov, Vlachovice 20, na na Moravě Moravě, Zubří 37, na Moravě, 592 na Moravě Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Členská schůze Základní informace o DSO dle stanov Hájit oprávněné ekonomické, společenské, kulturní zájmy a ochranu ŽP obyvatel mikroregionu a řešit problémy, které přesahují rámec a možnosti jednotlivých obcí. Polyfunkční Členská schůze, Rada mikroregionu, Předseda/Místopředseda Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Schvalovat stanovy svazku, jejich změny a doplňky Volit členy Rady Mikroregionu, včetně předsedy a místopředsedy svazku Rozhodovat o hospodaření a majetkoprávních věcech svazku Schvalovat výše členských příspěvků Schvalovat jednací a volební řád orgánů svazku Rozhodovat o zrušení svazku Ostatní záležitosti, u nichž si členská schůze své výlučné rozhodování vyhradí 14

15 Usnášeníschopnost Rada mikroregionu Usnášeníschopnost Je-li přítomen nadpoloviční počet statutárních nebo zplnomocněných zástupců členů svazku. Rozhoduje prostou většinou všech přítomných hlasů, pokud není stanovami dáno jinak. Řídit činnost svazku a jednat jeho jménem Realizovat usnesení členské schůze Zpracovávat roční zprávy o činnosti svazku a jeho hospodaření Realizovat běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu Přijímat nové členy svazku Je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů rady. V příp. rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda/místopředseda Zastupovat svazek navenek a jednat jeho jménem Financování DSO Členské příspěvky členů svazku Dotace a dary Finanční prostředky získané vlastní činností Prostředky sdružené jednotlivými členy k určitému účelu Závěr a doporučení Mikroregion Novoměstsko je činný polyfunkční svazek, který sdružuje 31 obcí, z nichž 30 jich náleží do správního obvodu ORP na Moravě (obec Křižánky však již zaslala na Mikroregion Novoměstsko písemnou výpověď členství ze svazku obcí Mikroregion Novoměstsko). Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří hájit oprávněné ekonomické, společenské, kulturní zájmy, chránit životního prostředí obyvatel mikroregionu a řešit problémy, které přesahují rámec a možnosti jednotlivých obcí. Tento DSO představuje subjekt, který se v rámci své činnosti skutečně zaměřuje primárně na rozvoj analyzovaného území. Tento svazek představuje vcelku jednoznačně největší potenciál pro další prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP na Moravě. 15

16 3.3 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 16

17 Název DSO Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Adresa Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ Web Blažkov Počet členů DSO 80 Bohuňov Název ORP Adresa IČ Pernštejnem Pernštejnem Blažkov 68, Dolní Rožínka, Bohuňova 50, Bystřice n. Pernštejnem, Březejc Velké Meziříčí Březejc 6, Velké Meziříčí, Březí Velké Meziříčí Březí 57, Osová Bítýška, Březské 55, Osová Bítýška, Březské Velké Meziříčí Budeč Žďár n. Sázavou Budeč 44, Nové Veselí, Bukov Pernštejnem Bukov 88, Dolní Rožínka, Pernštejnem Pernštejnem Příční 405, Pernštejnem, Dobrá Voda Velké Meziříčí Dobrá voda 103, Křižanov, Dolní Heřmanice Velké Meziříčí Dolní Heřmanice 100, Velké Meziříčí, Dolní Rožínka Pernštejnem Dolní Rožínka 3, Dolní Rožínka, Drahonín Tišnov Drahonín 10, Doubravník, Hamry nad Sázavou Žďár n. Sázavou Hamry nad Sázavou 322, Žďár n. Sázavou, Heřmanov Velké Meziříčí Heřmanov 35, Heřmanov, Horní Libochová Velké Meziříčí Horní Libochová 53, Křižanov, Horní Rožínka Pernštejnem Horní Rožínka 1, Dolní Rožínka, Jabloňov Velké Meziříčí Jabloňov 52, Velké Meziříčí, Jámy Žďár nad Sázavou Jámy 47, Jámy, Jívoví Velké Meziříčí Jívoví 40, Křižanov,

18 Kadolec Velké Meziříčí Kadolec 61, Křižanov, Kozlov Velké Meziříčí Kozlov 12, Křižanov, Krásné na Moravě Krásné 63, Sněžné, Křídla na Moravě Křídla 1, na Moravě, Křižanov Velké Meziříčí Benešovo nám. 12, Křižanov, Kundratice Velké Meziříčí Kundratice 50, Křižanov, Kuřimská Nová Ves - Kuřimská Nová Ves 50, Dolní Prosatín Tišnov Loučky, Lavičky Velké Meziříčí Lavičky 90, Velké Meziříčí, Lhotka Žďár n. Sázavou Lhotka 60, Žďár nad Sázavou, Líšná na Moravě Líšná 41, Sněžné, Martinice Velké Meziříčí Martinice 52, Velké Meziříčí, Měřín Velká Meziříčí Náměstí 106, Měřín, Milasín Pernštejnem Milasín 17, Dolní Rožínka, Milešín Velké Meziříčí Milešín 42, Křižanov, Moravecké Pavlovice Pernštejnem Moravecké Pavlovice 2, Nedvědice, Nedvědice Tišnov Nedvědice 42, Nedvědice, Netín Velké Meziříčí Netín 11, Radostín nad Oslavou, Nížkov Žďár n. Sázavou Nížkov 107, Nížkov, Nová Ves Velké Meziříčí Nová Ves 51, Křižanov, Nová Ves u Nového Nová Ves u Nového Města na Moravě Města na Moravě na Moravě 104, na Moravě, na Moravě na Moravě Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, Nové Veselí Žďár nad Sázavou Na městečku 114, Nové Veselí, Olší (u Tišnova) Tišnov Olší 28, Doubravník, Oslavice 1, Velké Meziříčí, Oslavice Velké Meziříčí Osová Bítýška 3, Osová Bítýška, Osová Bítýška Velké Meziříčí Petráveč 40, Velké Meziříčí, Petráveč Velké Meziříčí

19 Písečné Počítky Račice Bystřice n. Pernštejnem Písečné 3, Pernštejnem, Žďár n. Počítky 67, Žďár nad Sázavou, Sázavou n. Moravě Račice 23, Bobrová, Radňoves Velké Meziříčí Radňoves 26, Křižanov, Radostín nad Oslavou Žďár n. Sázavou Radostín nad Oslavou 223, Radostín nad Oslavou, Rodkov Pernštejnem Rodkov 2, Rozsochy, Rousměrov Velké Meziříčí Rousměrov 16, Žďár n. Sázavou, Rozseč Velké Meziříčí Rozseč 16, Křižanov, Rozsochy Pernštejnem Rozsochy 146, Rozsochy, Rožná Pernštejnem Rožná 8, Rožná nad Pernštejnem, Ruda Velké Meziříčí Ruda 32, Velké Meziříčí, Skřinářov 28, Osová Bítýška, Skřinářov Velké Meziříčí Spělkov na Moravě Spělkov 19, Sněžné, Stránecká Zhoř Velké Meziříčí Stránecká Zhoř 35, Měřín, Střítež Pernštejnem Střítež 34, Dolní Rožínka, Sviny Velké Meziříčí Sviny 32, Křižanov, Žďár nad Svratka Sázavou Palackého 30, Svratka, Tišnovská Nová Ves Tišnov Tišnovská Nová Ves 29, Křižanov, Uhřínov Velké Meziříčí Uhřínov 102, Uhřínov, Žďár nad Újezd Sázavou Újezd 32, Nížkov, Věchnov Pernštejnem Věchnov 73, Pernštejnem, Velká Bíteš Velké Meziříčí Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš, Velké Meziříčí Velké Meziříčí Radnická 29/1, Velké Meziříčí, Vídeň Velké Meziříčí Vídeň 40, Vídeň, Vidonín Velké Meziříčí Vidonín 36, Vidonín, Vír Pernštejnem Vír 178, Vír,

20 Vlkov Velké Meziříčí Vlkov 104, Osová Bítýška, Vratislávka Tišnov Vratislávka 15, Křižanov, Žďár nad Vysoké 34, Žďár n. Sázavou, Vysoké Sázavou Záblatí Velké Meziříčí Záblatí 47, Osová Bítýška, Zadní Zhořec 43, Radostín nad Zadní Zhořec Velké Meziříčí Oslavou, Zvole Pernštejnem Zvole 107, Zvole nad Pernštejnem, Ždánice Pernštejnem Ždánice 60, Pernštejnem, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, Žďárec Tišnov Žďárec 42, Žďárec, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Hlavní činnost - ochrana ŽP - zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními obcí, sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který definuje 50 zákona o obcích v platném znění - zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů - stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy Hospodářská činnost - zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě - zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl - hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodaření - nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku - investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení - zajišťování zdrojů pro výstavbu, obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku - ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost monotematický Valná hromada, Předsednictvo, Kontrolní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 20

21 Valná hromada svazku Usnášeníschopnost Předsednictvo svazku Usnášeníschopnost Kontrolní komise Usnášeníschopnost Přijímat a měnit stanovy Přijímat nové členy, vylučovat členy podle stanov Rozhodovat o zániku svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního zástupce Schvalovat rozpočet, závěrečný účet, včetně zprávy auditora, roční účetní závěrku, rozhodovat o úhradě ztrát, rozhodovat o rozdělení zisku, schvalovat rezervní fond Schvalovat rozpočtová opatření a pověřovat předsednictvo k provádění rozpočtových opatření Schvalovat rozpočtový výhled Schvalovat přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu, převzetí ručitelského závazku, přistoupení k závazku, to vše nad limit 20 milionů Kč Schvalovat peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob Stanovit výši odměn předsednictvu a kontrolní komisi Stanovit výši řádného ročního příspěvku členů Schvalovat soupis společného infrastrukturního majetku včetně doplňků Schvalovat smlouvy o sdružení, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách Schvalovat zastavení nemovitých věcí nad limit 20 milionů Kč Volit a odvolávat členy předsednictva a kontrolní komise Je-li přítomen takový počet delegovaných zástupců obcí, kteří představují nadpoloviční většinu všech hlasů svazku. Rozhoduje nadpolovičním počtem hlasů členů přítomných na valné hromadě. Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a dva místopředsedy Rozhodovat o všech náležitostech svazku, pokud nejsou stanovami svěřeny valné hromadě Schvalovat rozpočtové provizorium Schvalovat rozpočtové opatření, pokud budou výdaje kryty příjmy Zabezpečovat řádné vedení účetnictví svazku Schvalovat roční účetní závěrku Předkládat valné hromadě návrh rozpočtu, roční účetní uzávěrku a závěrečný účet Schvalovat Zásady investiční politiky SVK Žďársko a další vnitrosměrnice a předpisy Je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů svých členů. V příp. rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Kontrolovat veškerou činnost svazku Provádět roční revizi hospodaření svazku a prověrku roční četní uzávěrky a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje v souladu se všemi předpisy Ze svého středu volit předsedu a místopředsedu Není uvedeno. 21

22 Příjmy z pronájmu Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace Příjmy z úroku Přijaté půjčky Ostatní příjmy Financování DSO Závěr a doporučení Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je činným, monotematickým svazkem, který sdružuje 80 obcí, z nichž 7 náleží do ORP na Moravě. Jeho hlavní aktivitou je ochrana životního prostředí, zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními obcí, zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů a stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy. Sdružuje 7 z 30 obcí spadajících do správního obvodu ORP na Moravě. Ovlivňuje tak poměrně malé území daného správního obvodu. Především z tohoto důvodu a z důvodu monotematického zaměření svazku se tedy nejedná o subjekt, který by představoval vhodný potenciál pro komplexní rozvoj meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP na Moravě. 22

23 3.4 Zelená cesta 23

24 Název DSO Zelená cesta Adresa Řečice 135, Radešínská Svratka, IČ Web - Račice Počet členů DSO 3 Bohdalec Podolí Předmět činnosti Typ DSO Název ORP Adresa IČ Organizační struktura Valná hromada na Moravě Račice 23, Bobrová, Žďár nad Sázavou Bohdalec 101, Bobrová, na Moravě Podolí 43, Bobrová, Základní informace o DSO dle stanov Realizace společného záměru opravy a údržby obecních komunikací spojujících členské obce, budování a údržba veřejné zeleně, odpočinkových míst a rozvoj volnočasových aktivit občanů obcí svazku Zelná cesta Monotematický Valná hromada, Správní rada, Předseda svazku obcí, Místopředsedové svazku obcí (2), Revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Rozhodovat o všech závažných otázkách svazku obcí Volit a odvolávat členy revizní komise z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí Volit a odvolávat předsedu svazku obcí, místopředsedy svazku obcí, členy správní rady a revizní komise z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí Rozhodovat o přijetí dalších členů Schvalovat roční účetní závěrku a rozpočet na další období Schvalovat výši členského příspěvku a termín jeho úhrady Rozhodovat o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvalovat plán činnosti na další období Rozhodovat o změnách a dodatcích stanov Schvalovat usnesení Rozhodovat o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhodovat o jmenování, odměňování a odvolání likvidátora Jmenovat a odvolávat ekonomku svazku 24

25 Usnášeníschopnost Správní rada Usnášeníschopnost Předseda/ Místopředsedové (2) Revizní komise Finanční vklad Kč na každého člena Řádné členské příspěvky Mimořádné členské příspěvky Příjem z dotací a darů Příjem z vlastní hospodářské činnosti Rozhodovat o výši majetkového podílu nového člena svazku obcí V případě ukončení členství rozhodovat o vypořádání majetkového podílu člena Schvalovat závěrečný účet Jednou ročně projednat zprávy o hospodaření dobrovolného svazku Není uvedeno ve stanovách. Rozhodovat o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí Ukládat konkrétní úkoly k zajištění svým členům Kontrolovat plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy ze stanov, z usnesení valné hromady a úkolů uložených správní radou Připravovat podklady pro jednání valné hromady a rozhodovat o jejím svolání Rozhodovat o uzavírání obchodních případů Udělovat předchozí souhlas předsedovi s uzavíráním, změnami a ukončením pracovně právních vztahů Rozhodovat o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám, max. však v kompetencích náležejících předsedovi Zabezpečovat hospodaření svazku obcí Zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy svazku obcí o záležitostech svazku Není uvedeno ve stanovách. Zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených valnou hromadou Uzavírat obchodní případy Uzavírat, měnit a ukončovat pracovně právní vztahy s předchozím souhlasem správní rady Provádět kontrolu hospodaření svazku obcí Zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem Volit ze svého středu předsedu, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správní rady s hlasem poradním Dohlížet na činnost správní rady Nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje Přezkoumávat roční účetní závěrku a předkládat své vyjádření valné hromadě Podávat zprávy o hospodaření dobrovolného svazku obcí valné hromadě nejméně jednou ročně Financování DSO 25

26 Závěr a doporučení DSO Zelená cesta je činným, monotematickým svazkem, jehož hlavní činností je realizace společného záměru opravy a údržby obecních komunikací spojujících členské obce, budování a údržba veřejné zeleně, odpočinkových míst a rozvoj volnočasových aktivit občanů obcí svazku Zelená cesta. Tento svazek sdružuje pouze tři obce, z nichž dvě náleží do správního obvodu ORP na Moravě. Především z důvodu úzké členské základny a monotematického zaměření svazku se nejedná o subjekt, který by představoval vhodný potenciál pro komplexní rozvoj meziobecní spolupráce v rámci celého zemí správního obvodu ORP na Moravě. 26

27 4 Návrhová část Na území správního obvodu ORP na Moravě působí 4 dobrovolné svazky obcí. Nejvýznamnějším z těchto svazků je Mikroregion Novoměstsko, který mezi svými členy sdružuje všech 30 obcí spadajících do správního obvodu ORP na Moravě. Jedná se o svazek činný, aktivní a polyfunkční, mezi jehož aktivity patří především hájit oprávněné ekonomické, společenské, kulturní zájmy, chránit životního prostředí obyvatel mikroregionu a řešit problémy, které přesahují rámec a možnosti jednotlivých obcí. Působnost tohoto svazku se již nyní zaměřuje primárně na problematiku analyzovaného regionu a svazek směřuje ke komplexnímu rozvoji území. Závěr a doporučení Z výše uvedeného vyplývá, že dobrovolný svazek obcí Mikroregion Novoměstsko je vhodným svazkem k budoucímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území správního obvodu ORP Nové Město na Moravě. Dobrovolný svazek obcí by se poté mohl vedle svých dosavadních aktivit zaměřit na řešení problémů v oblasti sociálních služeb, školství i odpadového hospodářství. Obce (školy) by mohly touto formou spojit své síly při čerpání dotací v oblasti školství a spolupracovat při plánování svých aktivit tak, aby vždy efektivně naplnily kapacitu školských zařízení. Dále se svazek může podílet na vybudováním nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem tak, aby byla zajištěna dostatečná síť pro efektivní poskytování sociálních služeb. Stejně tak tato forma meziobecní spolupráce může vést k vytvoření a sdílení sběrných dvorů, k využití společných postupů při výběru zpracovatelů odpadu nebo k rozřešení problematiky vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Svazek by se také mohl zaměřit na to, aby v rámci analyzovaného území vznikla ucelená platforma fungující jako servisní středisko pro obce v rámci ORP na Moravě, které by obcím pomáhalo s nepřiměřeně velkou administrativní zátěží, na kterou si zejména starostové menších obcí velice často stěžují. Doporučeným krokem do budoucna je tedy rozšíření předmětu činnosti vytipovaného DSO a následná podpora tohoto svazku v činnosti zaměřené především na problémové oblasti regionu vyplývající z prováděných analýz. Prostor pro určitou profesionalizaci DSO Mikroregion Novoměstsko lze navíc identifikovat v ustavení manažerského postu v rámci organizační struktury svazku. Tento orgán by mohl vystupovat v pozici orgánu, kterému jsou svěřeny administrativní a organizační činnosti. Zcela zásadní však zůstává zachování kontrolní funkce orgánů tvořených představiteli členských obcí, a tedy respektování většinového, demokratického a reprezentativního principu. 27

ORP Bystřice nad Pernštejnem

ORP Bystřice nad Pernštejnem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pernštejnem 1 1 Obecné

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Kaplice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Horažďovice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jaroměř 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Litvínov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobříš 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP SVITAVY 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Podbořany 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Sušice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Králíky 1 1 Obecné

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ 70934258 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) A) ÚDAJE O PL Ě Í PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 8) 10 18 0 1 0 1 1 0 1 1 Žďár nad Sázavou Mělkovice Radonín Stržanov Veselíčko Žďár nad Sázavou 1 Žďár nad Sázavou 2 Žďár nad Sázavou 3 Žďár nad Sázavou 4

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou 1

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého pod bodem č. 10/26/RM/2016 na její 26. schůzi konané dne 20.06.2016 a usnesení zastup obce/redy bce/rezhó4nutí starosty

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablunkov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobruška 1 1 Obecné

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy svazku obcí POLUŠKA Podle 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Stanovy svazku obcí POLUŠKA Podle 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Členové svazku a jejich sídla: Stanovy svazku obcí POLUŠKA Podle 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1. Obec Mirkovice, Mirkovice 19 2. Obec Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 131 3. Obec Netřebice,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mikulov 1 1 Obecné

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Konice 1 1 Obecné

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bor 1 1 Obecné

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka

STANOVY dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka STANOVY dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka HLAVA I. Článek 1 Základní ustanovení 1. Dobrovolný svazek obcí Povodí Loučka /dále jen svazek/ byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 6.9.2000, a to

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku S T A N O V Y Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2 Článek I. - Název a sídlo Název: Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku Centrum aktivního odpočinku

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více