Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str. 3-8 Dotazy a interpelace Str. 8-8 Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Praha 1 Str. 8-8 Stanovení měsíčních odměn a příplatků pro r neuvolněným členům ZMČ Str. 8 9 Stanovení paušální hodinové částky pro r a 2009 Str. 9 9 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Financování projektů EU Str Přidělení finančních prostředků v rámci 9. ročníku grantového programu Jednička pro r. 2009, sociální oblast Str Přidělení finančních prostředků pro oblast zdravotnictví pro rok 2009 Str Přidělení finančních prostředků na specifickou primární protidrogovou prevenci pro rok 2009 Str Přidělení finančních prostředků v rámci projektu protidrogové prevence, poradenská centra, pro rok Str Přidělení finančních prostředků v rámci projektu protidrogové prevence, doléčovací střediska, terapeutické komunity, pro rok Str Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v roce 2008 v rámci projektu protidrogové prevence. Str Přidělení finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality pro rok 2009 Str Vyúčtování Bezpečnostního fondu za r a rozpočet tohoto fondu pro r Str Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantů pro oblast kultury pro rok 2009 Str Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro r Str Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání nebytových prostor v domě Mostecká 1 Str Záměr prodeje společných částí domu v objektu Dlouhá 25 a příslušných podílů pozemku citovaných čísel dle tisku Str Zrušení záměru prodeje volných bytových jednotek Str Prodej bytů v souladu se zásadami pro prodej bytů Str Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo zásady pro prodej bytů Str Uznání nároku na 10%ní slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví oprávněných nájemců v rámci zásad pro prodej bytů Str Prohlášení vlastníka v rámci rozdělení domu na jednotky Str Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu Ve Smečkách 24 Str Směna bytových jednotek Anežská 806/1 a 806/2 za bytovou jednotku Dlouhá 717/5 včetně podílu na nebytovém prostoru Str Zpráva Finančního výboru o dopadech citované novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Str Novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek Str Odvolání redakční rady Měsíčníku Prahy 1 Str Nájemní smlouva ke garážím Na Klárově, k uvažované výstavbě Str Pronájmy nebytových prostor Str Zpráva o postupu likvidace majetku ve správě Bytového podniku v likvidaci Str Informace ke svěření objektu V Jámě 12 pro potřeby Úřadu MČ Praha 1 Str Záměr prodeje společných částí domu Příčná 10 včetně souvisejících podílů 1

2 Kolegyně a kolegové, vážení hosté, zahajuji 22. zasedání zastupitelstva naší městské části. Konstatuji, že omluven je pan kolega Mejstřík, omluvený pozdní příchod je od paní kolegyně Bártové, Bureše, Příhodové, Nezmara a Solise. Omluven dřívější odchod je od pana kolegy Hodka, částečnou neúčast hlášenu nemám. Přistupme k ověřování zápisu. Zápis z 21. zasedání zastupitelstva ze dne 22. ledna ověřoval pan kol. Horák a kol. Arnstein. Prosím o případné připomínky. Neregistruji, tento zápis prohlašuji za ověřený. Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji pana kol. Láryše, jeho náhradníkem pana kol. Rückla, jako dalšího ověřovatele navrhuji paní kolegyni Titlbachovou, náhradníkem pana kol. Pospíšila. Volební komise funguje v obvyklém složení: kolega Láryš, Horák, Pavlů, Klasnová. Návrhová komise ve složení: kolega Dvořák, Arnstein, Dobeš a Škrak. K doplněním a změnám programu. V pátek byl rozdán materiál do bodu různé záměr prodeje společných částí domu č. p. 1955, objekt Příčná 10 a příslušejících podílů na pozemku citovaném v materiálu. V úterý byl rozdán matriál do bodu různé informace ke svěření domu V Jámě 12 pro potřeby Úřadu MČ Praha 1, dále dodatek k číslu 17, uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání nebytových prostor v objektu Mostecká 1, dále informace o kontrole a způsobu využití finančních prostředků přidělených v rámci grantů na opravu domovního fondu a dále zpráva rady MČ za 2. pololetí 2008 pouze pro informaci. Před jednáním byl rozdán materiál zpráva o postupu likvidace majetku ve správě Bytového podniku Praha 1, který bude navržen k zařazení na program jednání dnešního zastupitelstva. Je to bod, který jsme přerušili na minulém zasedání zastupitelstva. Tento bod bude navrhován na pevně stanovenou hodinu, a to na 16 hodin. Pokud zastupitelstvo bude probíhat rychleji, provedeme časovou korekci. Bod číslo 17 bude zařazen na 12. hodinu. Jiné časové určené nenavrhujeme. Otevírám rozpravu k programu dnešního jednání. Prosím kolegu Škárku. P. Š k á r k a : Dámy a pánové, navrhl bych vyškrtnout bod 31b), různé. Nedostali jsme k tomu materiály. Bod 31b) první rozpočtová změna je stažen a bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Prosím pana kolegu Pospíšila. P. P o s p í š i l : Navrhoval bych přesunutí bodů jednání číslo 27, 28 a 29 za bod číslo 2. O tomto návrhu bude procedurálně hlasováno. Jiné návrhy neeviduji, končím rozpravu. Prosím, abychom nejdříve hlasovali o zařazení tisku k Bytovému podniku v likvidaci. Přistupme k procedurálnímu hlasování. Je to tisk číslo 109. Pro 25, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, tisk je zařazen. Přistupme k dalšímu procedurálnímu návrhu pana kol. Pospíšila, a to zařazení bodů 27, 28 a 29 za bod 2. Pro 10, proti 1, zdrželo se 16, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat, body budou projednány tak, jak je navrženo v původním návrhu programu. Hlasujme o návrhu programu jednání dnešního zastupitelstva jako celku. Pro 25, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh dnešního programu byl schválen. 2

3 Než přistoupíme k otevření 1. bodu jednání, dovolte mi, abych vás seznámil s úspěchem, který máme ze včerejška. Webové stránky MČ získaly na celopražské úrovni 2. místo v soutěži O zlatý erb. Na 1. místě se umístilo hl. m. Praha a my jsme byli ze všech městských částí nejlepší, jsme na 2. místě. Chci poděkovat paní tajemníci a celému týmu, který na těchto stránkách pracoval. Je to dobrý úspěch. Děkuji. (Potlesk) Přistupme k 1. bodu Dotazy a interpelace. Dovolím si upřednostnit paní Vladimíru Hodanovou, která se dostavila, aby přednesla svou interpelaci, aby vystoupila jako první. P. H o d a n o v á : Ráda bych přečetla petici nájemníků xxxxxxxxx ul. 1. My, nespokojení nájemníci domu ulice xxxxxxxxxxxxxxx, Praha 1, vyslovujeme tímto nesouhlas s privatizační politikou námi zvolených zastupitelů MČ Praha 1. Naše nespokojenost vyplývá z neustále odkládaného termínu privatizace. Nám jako nájemníkům jsou podávány často mylné a nepřesné informace odpovědnými pracovníky, kteří by měli hájit zájmy nájemníků, nás občanů před zájmy soukromého subjektu firmy Meltex. V důsledku rozhodčího řízení se společností Centra došlo k několikaletému pozastavení privatizace. V další fázi došlo k prodeji půdních prostor společnosti Meltex. Touto společností byla realizována výstavba bytové jednotky v těchto prostorách. Neustálé prodlužování termínu dokončení výstavby a následné kolaudace vedlo k opětovnému odložení termínu privatizace. Ačkoli společnost Meltex nedodržuje termíny a závazky, přesto probíhá další jednání s touto firmou o novém projektu v našem domě, a to o výstavbě nového podlaží. Dům je péčí obce a činností společnosti Meltex v celkově neutěšeném stavu. Žádáme tímto o rychlé řešení vzniklé situace. Čekáme již přes deset let. Zde jsou podpisy všech nájemníků domu. Ráda bych vznesla dotazy. Především kdy budeme privatizovat? Jste schopni nám dát určení termínu? Od r jsou nám termíny neustále posouvány budete privatizovat za rok, až se vrátíte z porodnice, paní Hodanová, budete mít na stole nabídku. Mám už sedmiletou dceru. Informace od privatizačního oddělení jsou mylné a úmyslně zamlžovány. Nic se dít ve vašem domě nebude, a Meltex žádá o studii na vybudování druhého patra. Tato studie je už prý zadaná u památkářů 1,5 roku, a nic se neděje. Rádi bychom od vás slyšeli ano, budete privatizovat ve výhledu roku dvou. Dále bychom chtěli vědět, kdo je povinen nám dát informace o tom, kdy budeme privatizovat a jakým způsobem. Privatizační oddělení nám tvrdí, že není schopno a povinno nám tyto informace dát. Jak je možné, že firma Meltex je proti nám neustále protěžována? Paní Chrástová, zástupkyně Meltexu mi osobně do telefonu řekla, že dokud nebudou mít zkolaudováno a postaveno, nebudeme privatizovat, a to z toho důvodu, že my jako majitelé bytů bychom se stali účastníky řízení. Další věc je, že firma Meltex buduje půdu velmi zvláštním způsobem. Totálně zdevastovala už tak zdevastovaný dům. I když se zavázala, že uvede dům do původního stavu, tak v domě nebylo sáhnuto. Je zničeno to, co tam bylo do té doby trochu slušné a doděláno to, co bylo v rozpadu viz popraskané stropy v bytě, celý dům znečištěný výkaly, krádeže dělníků Meltexu odnesli nám boty atd. Čekání nás už dohání k šílenství. Čekáme 13 let. Do bytu jsme investovali peníze s příslibem privatizace. Měli jsme byty 4. kategorie se společným záchodem na chodbě a bez vody. Do bytu jsme investovali miliony. Zvedá se nájem a privatizace je nám neustále odsouvána. 3

4 Dovolím si stručně reagovat. Samozřejmě na vaši interpelaci dostanete podrobnou písemnou odpověď. Mohu vás ujistit, že váš dům je zařazen do seznamu schváleném zastupitelstvem. Mohu vám ústně garantovat, že zprivatizujete. Je mi líto, že se privatizace protahuje, je to z objektivních důvodů. Nevěřím, že by oddělení privatizace záměrně něco zamlžovalo, naopak paní vedoucí tohoto oddělení a její tým se snaží privatizaci neprotahovat, dělat v tomto směru maximum. Věřím tomu, že ve vašem případě dělají, co mohou. Je mi lito, že se to protahuje, ale věřte, že se privatizace dočkáte v tomto volebním období. Prověřím konkrétní důvody, proč nemáte privatizováno, co se zde protahuje. Osobně na to dohlédnu a dostanete ode mne na tuto interpelaci odpověď. Věřte, že uděláme vše pro to, aby bylo doprivatizováno, není v tom žádný záměr. Jde nám především o vás, o občany žijící v Praze 1, o vaše zájmy, které jsme připraveni hájit a nikdy tomu nebude jinak. Odpovím vám podrobně písemně po prověření problému. Prosím paní Pařízkovou. P. P a ř í z k o v á : Vážený pane starosto, toto je interpelace i na pana Valentu a Helmeczyho. Již v letech 1997 deklaroval odbor správy majetku, že probíhá inventarizace bytových prostor. Na tuto inventarizace dokonce měla navazovat pasportizace těchto prostor. Domnívala jsem se, že tyto kroky měly vést ke zpřehlednění situace o počtu a užívání bytů na Praze 1. Bohužel z indicií, které se běžný občan může dohledat na webových stránkách je zřejmé, že tento jasný přehled o bytových jednotkách na Praze 1 stále neexistuje. Za mnohé uvedu čtyři konkrétní případy. Může o tom vypovídat např. to, že v r bylo usnesením rady uloženo zástupci starosty Jozefu Helmeczymu předložit do seznam bytů, jejichž stávající nájemci splňují podmínky nájmu, tzv. sociálních bytů. Tento úkol však splněn nebyl a ze zasedání rady z posledních dnů vyplývá, že byl nejprve posunut na , to znamená o dva roky později, a pak na Obdobně rada MČ Praha 1 uložila v říjnu 2008 Jozefu Helmeczymu ve spolupráci se zástupcem starosty Bc. Valentou předložit radě MČ seznam bytů na dobu určitou ze sociálních důvodů včetně zprávy o výsledku přezkoumání jejich užívání, a to do listopadu Následně byl tento termín posunut na nejprve na únor 2009 a na zasedání rady na Dále pak z usnesení rady vyplývá zástupci starosty Jozefu Helmeczymu úkol předložit aktuální seznam žadatelů o přidělení bytů ze sociálních důvodů, a to do července Tento úkol opět posunut na a znovu posunut na Jako poslední příklad může sloužit úkol uložený v listopadu 2008 Bc. Valentovi a spočívající v předložení seznamu bytů, u nichž je smlouva uzavřená na dobu určitou spolu s uvedením nájemce vyjma bytů přidělených osobám ze sociálních důvodů. Termín splnění byl prosinec 2008, úkol posunut na únor 2009 a později na březen Ptám se pana Valenty a Helmeczyho, z jakého důvodu je takový problém zpracovat výše zmíněné přehledy, resp. je předložit, jelikož se domnívám, že zpravovány by již být měly. Za druhé: zda je možné, aby tyto přehledy byly předloženy i ZMČ Praha 1 či aspoň sociálnímu výboru. Za třetí: jestliže proběhla inventarizace bytů, je možné zpracovat tabulku, která bude obsahovat seznam bytových jednotek, které budou specifikovány adresou, rozlohou daných bytových jednotek, nájemcem těchto bytových jednotek, dobou nájmu zda se jedná o nájem na dobu určitou nebo neurčitou, výší nájmu, které se platí v dané bytové jednotce a další 4

5 specifikace související s danou bytovou jednotkou a nájemcem, např. zda se jedná o byt přidělený ze sociálního důvodu, či byt služební či určený k privatizaci. Je možné, aby tato tabulka byla předložena zastupitelstvu na příštím zasedání a v případě že ne, tak z jakého důvodu to není možné. Předposlední otázka související s tím: kolik bytových jednotek bylo za posledních 5 let převedeno na nebytové, resp. kolik m2 se stalo z bytových nebytovými, resp. jak se mění poměr bytových a nebytových jednotek ve správě MČ Praha 1. Znovu je možné předložit zastupitelstvu tento seznam dle předchozího bodu. Děkuji. Děkuji za vaši interpelaci. Pan místostarosta bude reagovat. P. V a l e n t a : Budu reagovat tím, že ještě dnes můžete dostat seznam bytů, kde je uzavřena smlouva na dobu určitou. To není problém. Odpověď na vaši interpelaci bude podána písemně. Pan místostarosta Helmeczy. P. H e l m e c z y : Jelikož to byla interpelace i na mne, také odpovím písemně. Na tomto úkolu delší dobu pracujeme. Nejdříve proběhla revize nájemních smluv na úřadu a nyní se tím již delší dobu zabývá sociální komise. Jsou vysláni lidé ze sociální komise na místní šetření. Příští týden ve středu máme mimořádnou sociální komisi, kde dojdou všechny náměty z místních šetření, kde musíme dát doporučení radě, zda některé případy j sou nebo nejsou sociální. Po rozhodnutí rady to můžeme předložit zastupitelstvu. Pracuje se na tom, výsledek bude během dubna. V dubnovém zastupitelstvu to určitě nebude. Odpovím písemně. Děkuji, pane místostarosto. Další interpelace bude od kol. Peake. P. P e a k e : Mám tři krátké dotazy. První se týká usnesení rady z 9. února, na kterém rada schválila 15 mil. Kč na změny stavby Malostranské besedy před dokončením. Zajímalo by mě, jak vysoká částka byla k dnešnímu dni do rekonstrukce Malostranské besedy investovaná a jaká je předpokládaná konečná částka. Druhý dotaz se týká schválení 8 mil. Kč na nákup domu Navrátilova 13 v usnesení číslo Zakázka byla účetně rozdělena do čtyř položek. Zajímalo by mě, proč k rozdělení došlo, od koho nemovitost kupujeme, za jakou celkovou částku a za jakým účelem. Třetí dotaz se týká kasina na Malé Straně rada vyjádřila nesouhlas s umístěním a provozem kasina v objektu Praha 1, Malá Strana, Karmelitská 33 a uložila starostovi prověřit, zda je provoz kasina v souladu s platnými právními předpisy a informovat radu o výsledku prověření. To vše do Na dalších schůzích rady ale podobná zpráva dle usnesení předložena nebyla. Ráda bych věděla, zda k prověření došlo a s jakým výsledkem. V současné době je na chodníku před kasinem umístěna dřevěná bedna s obrazovkou. Má kasino od Prahy 1 povolen zábor veřejného prostranství? Občané se na to ptají, vadí jim to, kasino je tam pobuřuje. Měli bychom udělat stoprocentní prověření právního souladu 5

6 umístění. Vím, že jsou nějaké parametry, jak daleko může být kasino od kostela, od školy apod. Zajímalo by mě, zda k prověření došlo. Děkuji za interpelaci. Je v ní několik různých témat. Bude zpracována podrobná odpověď v písemné podobě k vašim dotazům na stavební náklady k Malostranské besedě, k nákupu předmětného objektu a zároveň k objektu kasina, kde jsme se snažili postupovat maximálně tvrdě a prověřovat vše, co šlo a bránit se proti jeho provozu. V tomto směru dostanete podrobnou písemnou odpověď. Prosím paní Titlbachovou jako další přihlášenou. P. T i t l b a c h o v á : Dostala jsem odpověď na mou interpelaci z minulého jednání zastupitelstva, ale nebylo mi v ní odpovězeno. Prosím znovu. Ptala jsem se, kolik členů zastupitelstva má klientskou kartu. Odpovědělo se mi, že se to nedá zjistit, protože se průběžně vrací. Chtěla bych vědět, kolik jich bylo vráceno? Jaké bylo čerpání, na jaké služby a v jaké výši? Zatím od nemocnice pan zástupce starosty nedostal vyjádření. Opakovala bych: jaké bylo čerpání karet a proč nepodala výši čerpání Nemocnice Na Františku? Jaké vznikly náklady MČ Praha 1 následkem čerpání těchto služeb? Dle sdělení Nemocnice Na Františku žádné náklady nevznikly. Jak to může vědět, že žádné náklady nevznikly, když neví, jaké bylo čerpání? Dotaz číslo dvě: jaké bylo čerpání karet, proč Nemocnice Na Františku nepodala výši čerpání a jak mohly nevzniknout náklady, když v odpovědi je řečeno, že Nemocnice Na Františku výši nákladů nevyčíslila? Doplňuji o dotaz: jaký vznikl výnos z čerpání těchto karet? Pan místostarosta bude reagovat. P. H e l m e c z y : Jak jsem napsal, vše upřesním, až budu mít přesné údaje z vedení nemocnice. Co jsem získal, nic jiného mi nezbylo než napsat vám tuto odpověď. Pracuji na tom a tlačím vedení nemocnice, aby mi přesně odpovědělo na tyto dotazy. Prosím pana kol. Pospíšila. P. P o s p í š i l : Má interpelace se týká prodeje nebytových prostor, u kterých má dojít ke změně účelu užívání na byty. Je to téma, které jsme tady projednávali na zastupitelstvu, konaly se k němu i dvě schůzky zástupců klubů, které zorganizoval pan zástupce starosty Valenta. Nicméně kolem této záležitosti přetrvává určitá nejasnost, resp. na těchto schůzkách se zástupci politických klubů byla zdůrazněna nutnost transparentního výběrového řízení a dodržení podmínky přihlášení k trvalému bydlišti zájemce a zaručeno předkupní právo obce po dobu 10 let a výběr podle nejvýhodnější nabídky. Dodatečně jsem ovšem zjistil z předkladů, že v nabídce jsou nabízena k prodeji celá patra domů, resp. sloučené bytové jednotky, které momentálně mají statut nebytového prostoru o rozměrech m2. Proto jsem i na jednání s panem zástupcem starosty požadoval, aby došlo k rozdělení jednotek na menší části taky, aby byli ze soutěže vyloučeni zájemci, kteří mají čistě spekulativní úmysly. 6

7 Na posledním jednání 10. března mě zástupce starosty informoval o tom, že zájemci o tyto nebytové prostory, které se mají přeměnit na byty, mohou podávat žádosti nejen o celé jednotky, jak je celá soutěž vypsána, ale i o jejich části. Upozornil jsem ho na to, že vzhledem k této skutečnosti, která nebyla většina potenciálních zájemců známa a není obsažena ani v podmínkách pro zájemce a ani v informaci pro zájemce, kterou měla veřejnost k dispozici a vzhledem k obtížím, které při posuzování nabídek na různě velké jednotky, to znamená jak na jejich celky, tak části, by nutně vznikly, žádám o vypsání výběrového řízení za vyjasněných podmínek. Ptám se, zda a kdy bude takovéto výběrové řízení vypsáno. Děkuji. Děkuji. Prosím pana místostarostu. P. V a l e n t a : Jak jste měl možnost seznámit se s materiálem, který byl v zastupitelstvu, jednalo se o nebytové jednotky, které se mají změnit na byty s tím, že nový vlastník bude muset vyjednat se společenstvím vlastníků, aby schválilo změnu účelu užívání. K informaci, že to byla celá patra. Byly to nebytové jednotky, které byly o rozloze větší než 100 m2 a na každou budoucí bytovou jednotku byla stanovena kauce. Každému, kdo se chtěl zúčastnit, bylo jednoznačné, že jestliže máte určenou kauci na nějaký byt, vždycky byly vyjasněné byty a možnosti, kolik je možné z nebytové jednotky udělat bytů. Kauce na každou bytovou jednotku určovala minimálně kolik bytů se z toho může udělat. Proč se nedělaly menší jednotky bylo to z toho důvodu, že byla snaha prodávat byty, kde budou bydlet rodiny. Kdybych dělal bytové jednotky po 50 nebo 60 m2, nedovedu si představit, že by byl zájem o koupi a o bydlení tam. Obávám se, že by jakákoli menší bytová jednotka zaváděla ke spekulaci ke koupi a k případnému dalšímu prodeji. Domnívám se, že jestliže je rodina, která chce bydlet na Praze 1, bude si asi kupovat byt o velikosti 100 m2, protože to je prostor pro ni daný. Pro samotnou spekulaci tam byly dány věci typu předkupní právo 10 let za cenu, kterou nabídne městské části, to znamená ne za tržní. Byly tam k tomu další sankce, aby tam dotyčný trvale bydlel. Jak jsme dostávali náměty od společenství vlastníků jednotek k tomu, jak zabránit ke spekulaci a k tomu, aby opravdu byty byly používány k bydlení, tak tam byly promítnuty. Navíc součástí výběrového řízení je, že i v komisi při výběru bude zástupce společenství vlastníků jednotek. Myslím si, že zde rada udělala maximum pro to, aby nebytové prostory, které se přemění na byty, byly určeny na byty a ne ke spekulaci. Děkuji. Další přihlášená jako poslední je kolegyně Pařízková. P. P a ř í z k o v á : Mám krátký dotaz. Na říjnovém zasedání zastupitelstvo schválilo zastupitelstvo snížení nájemného pro r v obecních bytech o polovinu maximální možné částky. Toto opatření se však netýkalo bytů, kde je městská část většinovým vlastníkem. Jedná se mi o to, že se na mne obrátili obyvatelé bydlící v domě U Lužického semináře 8, kde Praha 1 vlastní 4/5 domu a soukromý majitel 1/5. Proč městská část jako většinový vlastník neuplatní toto snížené nájemné v tomto domě či v jiných obdobných domech? Vyvinula MČ nějakou aktivitu v tomto smyslu, např. vyjednávání se soukromým spolumajitelem, které by mělo vést k dohodě o sníženém nájemném? Kolik existuje na Praze 1 domů, kde je městská část většinovým vlastníkem, ale ne jediným majitelem domu? 7

8 Prosím pana místostarostu o reakci. P. V a l e n t a : Budu reagovat písemně. Probíhají jednání. Nejsem si jist, zda je fér, aby zastupitelstvo nutilo byť menšinového vlastníka k tomu, že na svém majetku nemá možnost ne vydělávat, ale aspoň získávat prostředky na opravu objektu. Děkuji, pane místostarosto. Končím bod číslo 1 dotazy a interpelace. Druhý bod v pořadí, tisk 391 Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Praha 1. Kolegyně a kolegové, předkládám vám návrh změny jednacího řádu tak, je citováno v tisku. Jedná se o změny v 7 jednacího řádu. Konkrétně spočívá ve vložení nového odstavce číslo 13, a to na základě podnětu Magistrátu hl. m. Prahy. Tento vložený odstavec se týká oprávnění podávat písemná stanoviska kdykoli v průběhu zasedání zastupitelstva občanům starších 18 let. Celý odstavec je citován v tisku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kolega Horák. P. H o r á k : Pane starosto, chtěl bych požádat, až bude tento jednací řád odsouhlasen, aby byl vydán tiskem společně s jednacími řády komisí, protože došlo k řadě změn. Bude vám to zasláno, jak si přejete. Končím rozpravu. Prosím o hlasování. Pro 28, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. Třetí bod v pořadí Stanovení měsíčních odměn a příplatků pro r neuvolněným členům ZMČ. Prosím paní tajemnici, aby se ujala svého tisku. P. F l e i s c h m a n n o v á : Tento materiál je předkládán z důvodu novely přílohy k nařízení vlády číslo 37/2003 k měsíčním odměnám za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Nová příloha je uvedena. Je nová tabulka, dělali jsme přehled, podle kterého budou měsíční odměny neuvolněným vypláceny včetně příplatků. Příplatek se mění podle počtu obyvatel v daném kalendářním roce. Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Hlasujme o tomto tisku. Pro 26, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat. 4. bodem je tisk 399 Stanovení paušální hodinové částky pro r a Prosím pana předsedu Finančního výboru Votočka, který je předkladatelem tohoto tisku, aby se ho ujal. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, zákon o hl. m. Praze dává zastupitelstvu hl. města a přeneseně i zastupitelstvu MČ právo či povinnost stanovit výši paušálních náhrad pro příslušný rok. 8

9 Naposled to v zastupitelstvu bylo v listopadu na r. 2007, nyní předkládám materiál, který tuto částku stanovuje pro r a r Děkuji za uvedení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu. Hlasujme o tomto tisku. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 5. bod tisk 384 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Prosím předsedu volební komise, aby se ujal své povinnosti. Zároveň prosím, zda má někdo námitky proti opětovnému použití elektronického hlasovacího zařízení pro tajnou volbu. Námitky nejsou, budeme hlasovat touto metodou. Prosím předsedu volební komise. P. L á r y š : Máme před sebou čtyři volby s návrhy na přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. První volba bude paní Marta Froňková, ročník xxxx. Přihlášky jsou součástí předkládaného materiálu. Prosím o hlasování. Pro 26, proti 1, zdrželi se 2. Byla zvolena. Další je paní Hana Krušelnická, ročník xxxx. Prosím o hlasování. Pro 24, proti 2, zdrželi se 2. Byla zvolena. Třetí je Jaroslava Kadečková, ročník xxxx. Pro 25, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Byla zvolena. Poslední je pan mgr. Jan Handl, ročník xxxx. Pro 24, proti 2, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Pan Handl byl také zvolen. Pane předsedající, prosím o závěrečné usnesení. Děkuji za vedení volby. Hlasujme o usnesení jako celku k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Pro 29, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. Šestým bodem je tisk 409 Financování projektů EU. Prosím paní tajemnici jako předkladatele tohoto tisku, aby se ujala slova. P. F l e i s c h m a n n o v á : Poprosila bych potom pana místostarostu Koželuha, protože většina projektů, které jsou v tomto materiálu, patří do jeho gesce. Jsou to projekty, se kterými bychom se rádi ucházeli o získání dotace z různých programů EU, které budou vypisovány. Je tam zařazeno i kompetenční centrum. Je to věc, která je pro úřad. Hovořila jsem s panem Votočkem, který říkal, že toto neprošlo radou. Oponovala bych tím, že souhlas musí být zastupitelstva MČ Praha 1. Jsem přesvědčena o tom, že tento materiál nemusí dopředu schvalovat rada. Závazné pro žádost o dotaci z evropských fondů je usnesení příslušného zastupitelstva, aby byla zajištěna garance podílu. V případě kompetenčního centra by to dělalo pouze 7,5 % z celkového objemu a šlo by o 180 tisíc. V tomto projektu bychom chtěli navázat na procesní audit, který jsme již zrealizovali a bylo by dobré, kdybychom procesní modelování ještě doplnili o proces zkvalitňování tak, abychom měli ucelený model jakosti na úřadu a mohli bychom zkvalitňovat služby nejen uvnitř úřadu, ale směrem ven. Proto bychom potřebovali softwarovou podporu. Tento návrh vznikl v komisi informatiky. Když budeme rozvíjet oblast informatiky, snažíme se využívat dotační tituly, aby nás to stálo minimum. Tolik ke kompetenčnímu centru. 9

10 K ostatním programům z oblasti životního prostředí a dopravy bych předala slovo panu místostarostovi Koželuhovi. Děkuji za uvedení. Prosím pana kolegu Koželuha. P. K o ž e l u h : Dámy a pánové, otázka projektu Kampa je všem dost obecně známa, byla projednávána jak na zastupitelstvu, tak ve většině orgánů zastupitelstva i rady. Nemám pocit, že diskuse k této záležitosti by se měla opět rozvíjet. Jen k tomu dodám, že projektová dokumentace bude hotova koncem tohoto měsíce na tento projekt. Jsme dost daleko. K bodu 3. Nejde o záležitost, ke které jsem kompetenčně příslušný, je k tomu příslušný majetek, proto kolega Valenta. Tento materiál jde průřezově všemi kompetencemi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana předsedu Votočka. P. V o t o č e k : Jsem rád, že se snažíme příchodem paní Bodanské efektivnějším způsobem než v minulosti získávat prostředky z evropských fondů a že máme dokonale po formální stránce zpracované žádosti, které proti minulosti mají značnou šanci na úspěch. Je to všechno, čemu jsem rád. Jsem velmi nerad tomu, že nám sem komise informatiky podstrkává nějaký projekt, který nebyl jinde ventilován a nikde jinde nebyl objasněn. Z toho, co je nám písemně předloženo? Cílem projektu je vytvoření softwarově podporované organizační jednotky kompetenčního architekta, který na základě moderních metod jakosti především ISO zajistí kontinuální zlepšování služeb úřadu. Opírá se o teorii kompetenčního modelování, slučování moderní metody dosahování kvality a procesního modelování s maximálním využitím možností poskytovaných informačními technologiemi (SOA, ERP 2. generace). Jestli vy víte o co jde, tak já vůbec ne. Pro mne to jsou bezobsažné žvásty. Tento způsob zavázat zastupitelstvo k tomu, že v budoucnu vyplatí nějaké peníze, byť jde jen o 187,5 tis. Kč, principiálně je to pro mne naprosto nepřijatelné, aby na základě takových údajů se zastupitelstvo zavázalo k nějakým platbám. Kampa i a Žofín s tepelným čerpadlem, to jsou záležitosti, které prošly jednáním zastupitelstva a jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu. Toto není ani v rozpočtu. Proto navrhuji, aby bod 1.1 byl z usnesení vyškrtnut. Prosím kol. Pospíšila jako dalšího přihlášeného. P. P o s p í š i l : V argumentaci půjdu ještě trochu dál než pan předseda Votoček. Přijde mi zvláštní, že máme předklad žádosti pro financování z EU, ale vlastní žádosti součástí předkladu nejsou. O podobě a rozsahu si nemůžeme udělat představu než z jednoho odstavce, který je tady uveden. V této souvislosti bych měl dotaz na to, zda tyto žádosti už jsou v nějaké fázi zpracování a co brání tomu, že nebyly předloženy. Zeptal bych se dále na to, jaký je death line pro předložení těchto žádostí? Za třetí bych se chtěl zeptat na to, jakým způsobem probíhá výběr takovýchto projektů? Žádostí na různé potřebné projekty mohou být desítky. Investice MČ nespočívá jen v těch 187 tisících, 7,5 milionech nebo v 802 tisících Kč, ale i ve výběru, protože možnost 10

11 získání finančních prostředků z jednotlivých grantových kol je omezena. Tím, že se rozhodneme pro jedno, ztrácíme druhé. Z hlediska priorit mi připadá velmi podivný výběr. Když si to vezmeme popořadě, máme tady kompetenční centrum, kdy nevím, co si mám pod tím přesně představit, pak tady máme park Kampa, kdy jsme při projednávání rozpočtu projednávali investici do parku Kampa, která se v době návrhu pohybovala myslím zhruba na 180 mil. P. K o ž e l u h : Mýlíte se, byla to diskuse k Vrchlického sadům, a tam se hovořilo ca o 280 mil. Kč. Takové číslo nikdy ve vztahu ke Kampě nezaznělo. P. P o s p í š i l : V předkladu se hovoří o stomilionové investici, ale nemáme ji tady pořádně rozepsanou, nevíme, za co se má sto milionů utratit. Objevuje se tady, že tam budou nové okrasné stromy, fontána, lampy veřejného osvětlení a odpadkové koše to je vysvětlení pro 100 milionů trochu nedostatečné. Třetí věc v předkladu je Žofín tepelné čerpadlo. Tady je mi priorita jasná nejméně ze všeho. Jestli tomu dobře rozumím, nájemce Žofína, tedy majetku městské části, platí za služby včetně tepla, a městské část chce teď využít omezených prostředků z EU k tomu, aby je investovala do tepelného čerpadla, což je sama o sobě chvályhodná věc, které sníží platby nájemce za energie. Zajímalo by mě, proč nájemce do takové věci, která mu ušetří peníze, neinvestuje sám? Proč se nepodílí na investici on a proč to musí platit městská část? Myslím si, že pokud bude chtít městská část podávat žádosti EU o tepelná čerpadla, zastupitelé za Stranu zelených to vždycky ocení, ale nechápu, proč se tomu tak děje právě v tomto případě. Prosím o reakci na dotazy pana kolegy Pospíšila. Budeme v rozpravě pokračovat, na dotazy bude zodpovězeno následně. Prosím pana kolegu Škárku. P. Š k á r k a : Přiznám se, že s projekty mám také problém. Už tady padl první projekt informatika, opět další navýšení financí do této bezedné kapitoly v našem rozpočtu. Další bude připomínka obecného rázu. Velmi často se tyto investice zaštiťují tím, že se na nich z většího či menšího podílu podílí také EU a že třeba 92 % nebo 93 % nákladů se nám vrátí. V tomto nadšení z těchto projektů se vytratí celková smysluplnost celého projektu. Velmi pochybuji o smysluplnosti prvního projektu. Za sebe také pochybuji o smysluplnosti projektu číslo 3, protože realizovat projekty, které se sice snaží využívat nějaké udržitelné zdroje, ale ekonomicky jsou z 99 % naprosto nevýhodné, což je klasický příklad větrných elektráren, které jsou tak neefektivní a jejich elektřina je tak drahá, že jen proto, že dostáváme nějaké dotace z EU, se u nás staví, a ohánět se nějakou prospěšností mi připadá nesmysl. Chtěl bych navrhnout, aby se o všech projektech hlasovalo jednotlivě, aby se hlasovalo per partes. O jednotlivých položkách bude hlasováno per partes. Prosím kolegu Solise, aby se ujal slova. 11

12 P. S o l i s : Chtěl jsem navrhnout procesní záležitost, abychom hlasovali jednotlivě a abychom příště návrhy dostávali k hlasování jednotlivě. Míchat tepelné čerpadlo v jednom hlasování s projektem konkurenceschopnosti je trochu škoda. V reakci na předchozího mluvčího bych chtěl říci, že tepelné čerpadlo je velmi chvályhodné. Je to velká inovace. Praha 1 tím vyšle do světa velmi důležitý signál o tom, že bere vážně využívání alternativních zdrojů energie. Je to určitě důležitý projekt, který budu podporovat. Připojuji se k návrhu hlasovat per partes. Prosbě bude vyhověno. Abych zmírnil silná slova, která zde padla, chci připomenout, že jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší z celé Prahy v oblasti čerpání dotačních titulů z fondů EU. Ze 40 možných projektů Praha 1 dokázala profinancovat 8 z celé Prahy. V tomto směru bych požádal, abychom takto k tomu přistupovali. Nenavrhujeme projekty k tomu, abychom je jen tak financovali z fondů EU, každý z projektů má svůj smysl. Hodnoťme to pragmaticky a podle těchto parametrů, abychom zbytečně nedelvavovali práci kolegů, kteří si s tím dávají velkou práci a mají poměrně značnou úspěšnost v tomto čerpání. Prosím takto k tomu přistupovat. Požádal bych o slovo pana kolegu Bureše jako dalšího přihlášeného. P. B u r e š : Budu se vyjadřovat jen ke kompetenčnímu centru. Vrátím se k filozofii, která tady zazněla mnohokrát i při projednávání rozpočtů. Je-li vypsán okruh, řekli jsme si, že se ho budeme zúčastňovat. Postupujeme v tomto smyslu. Mrzí mě, že pan Votoček není informován. Byli jsme rádi poctěni jeho návštěvou na komisi informatiky a probírali jsme to tam, když jste byl přítomen, pane kolego. Projekt je projektem ministerstva vnitra, kdy to chtějí zavádět v celé republice. Terminologie, byť někomu je nesrozumitelná, je používána tak, jak ji vymyslelo ministerstvo vnitra, aby to mohlo být podáno do projektu. Vzhledem k tomu, že jsme hodnoceni velmi kladně v zavádění technologií, můžeme se stát pilotním projektem při realizaci, která je zvažována následně v celé republice. Z tohoto důvodu, že projekt je vypisován, že jsou tam evropské peníze a že jsme hodnoceni takto kladně, bylo na komisi rozhodnuto, že na základě těchto parametrů se tohoto projektu zúčastníme. Také je tam napsáno, že případné uvolnění finančních prostředků je v případě získání grantu. Abychom se zúčastnili, musíme mít schválení zastupitelstva. Jestliže grant dostaneme, tak se teprve prostředky na zpracování dokumentace uvolňují. Myslím si, že toto jsme již opakovali historicky mnohokrát a celé zastupitelstvo řeklo, že je dobře zúčastňovat se těchto projektů. Děkuji za vysvětlení. Prosím pana předsedu Finančního výboru. P. V o t o č e k : Nejsem proti tomu, abychom se zúčastňovali evropských projektů. Vadí mi na tom něco jiného. Říkáte, že jsem byl přítomen při nějakém jednání. Jsem už člověk starý a sklerotický, už neudržím moč ani myšlenku, tak mi promiňte, jestli jste tam něco zcela nesrozumitelného blekotali, že jsem to do svých závitů nefixoval. Komise je ale derivát rady, nemá právo předkládat materiály do zastupitelstva. Komise to neudělala, dokonce to podstrčila paní tajemnici, takže komise úkoluje tajemnici úřadu. To je pro mne z hlediska mechanismu nepřijatelné. Tento materiál měla komise dát radě, ta ho 12

13 měla projednat a postoupit do zastupitelstva. To je to, co mi na tom vadí, a proto jsem proti tomuto bodu. Prosím kol. Fraňkovou. P. F r a ň k o v á : Dámy a pánové, na rozdíl od pana dr. Votočka jsem na jednání ani nebyla, takže informací mám ještě méně. Chtěla jsem také poprosit o hlasování per partes i z toho důvodu, že v bodu 1 se jednak úplně ztrácím, a jednak i když nám to pan Bureš hezky vysvětlil, jak je úžasné z fondů čerpat, protože pak budeme nejlepší, tak přesto si myslím, že ne za každou cenu. Do Žofína, kde jsme ztrátoví, do r máme nevýhodnou smlouvu, bych čerpadlo neinvestovala. Dostaneme 800 tisíc a dalších 9200 tisíc musíme dát sami. Do Žofína bych neinvestovala to, co nemusím. To je ale můj osobní názor. V jedničce se zcela ztrácím 5 milionů v rozpočtu na informatiku a dalších 2,5 mil. Prosím o hlasování per partes. Bude vyhověno. Prosím pana místostarostu Koželuha. P. K o ž e l u h : Vyjadřuji se hlavně k 2. bodu, který se týká Kampy. Jde o tak pokročilý projekt, který byl projednán velmi podrobně ve všech orgánech jak zastupitelstva, tak rady, že je o něm dobré povědomí. Navíc tím, jak pokročila příprava projektové dokumentace, která má být koncem měsíce hotova, předpokládám, že zastupitelstvo rozumí, že se jedná o stěžejní záměr zastupitelstva i rady MČ a že tento projekt bude podporovat. Chci upozornit na jednu věc. V operačním programu není strategické podávat více projektů z toho důvodu, že v této výzvě je alokováno 400 mil. Kč. Praha 1 žádá o projekt ve výši 100 mil. Kč, kdybychom žádali např. ještě o Vrchlického sady, které jsou na částce 287 a na které máme také zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení a hotový rozpočet, tak by si jen Praha 1 činila ambici na spotřebování celého operačního programu. To je důvod, proč se tady objevuje pouze Kampa. K tepelnému čerpadlu. Zajímal jsem se o něj z hlediska životního prostředí, nikoli z hlediska správce této věci příslušného. Také se to diskutovalo v různých orgánech, předpokládám i na zastupitelstvu. Jedná se o nový unikátní typ projektu, který je zaměřen na prezentaci tohoto zařízení pro školy atd. Primární účel je vytápění této budovy, ale jako sekundární je třeba vnímat také tento rozměr. Podstatné je, že jde o hlubinné vrty do hloubky 12 metrů. Kdo ví něco o hlubinných čerpadlech, která jsou rentabilní od 50 do 90 metrů mohou být i více, a potom je to úměrné počtu vrtů, tak je to poměrně nový přístup, který je aplikovaný tady. 12 metrů je dáno tím, že se jedná o objekt, který je v blízkosti hladiny Vltavy. Rozdíl teplot, který se tady akumuluje, je větší. I vrty jsou právě proto takto redukovány. Myslím si, že celkově jde o velmi zajímavý projekt, který by stál za to, aby ho zastupitelstvo podporovalo. Tak, jak ho zastupitelstvo projednávalo při schvalování rozpočtu a vyslovilo souhlas, mám za to, abychom tuto cestu sledovali. Děkuji, pane místostarosto. Prosím kolegu Solise. 13

14 P. S o l i s : Chtěl jsem se zeptat, kdy se Kampa projednávala na komisi pro územní rozvoj? P. K o ž e l u h : Nejsem schopen říci datum spatra, ale projednávalo se to jak v tomto volebním období, tak v minulém. Myslím, že v té době jste ještě nebyl členem zastupitelstva. Projednávalo se to v komisi pro participaci jak v tomto volebním období, tak i v minulém a pravděpodobně i v investiční komisi. Prosím kolegu Pospíšila. P. P o s p í š i l : Ve svém diskusním příspěvku k tomuto bodu jsem vznesl několik dotazů a námitek, na které mi v rámci diskuse nebylo odpovězeno, i když se k tomu vyjadřoval i pan starosta. Na některé z nich bylo částečně odpovězeno panem Koželuhem, ale nebylo odpovězeno na hlavní. Znovu to zopakuji. Nebylo mi odpovězeno na to, jak byly tyto priority vybrány z mnoha projektů, jaký je death line pro podání těchto žádostí. Protože na tyto otázky nebylo odpovězeno a protože stále platí má výhrada, že tento materiál je neúplný, protože tam nejsou projekty podrobněji popsány, nevidím jinou možnost než hlasovat o stažení tohoto bodu s tím, že musí být předložen na příštím jednání zastupitelstva v kompletnější podobě. Požádal bych o reakci předkladatele paní tajemnici. Zároveň prosím, abychom neodkládali tento materiál. Podle mého názoru by hrozilo prodlení a mohli bychom o dotační prostředky přijít. P. F l e i s c h m a n n o v á : K termínům. Vezmu to obecně. Operační program Praha-konkurenceschopnost má různé oblasti podpory. To jsou body 1, 2 a 3. Program konkurenceschopnost není projekt. Kompetenční centrum je jedna oblast podpory. Každá oblast podpory má svou výzvu. Kompetenční centrum má výzvu a podání do 27. března. Na lednovém zastupitelstvu jsme to nevěděli, protože se uvažovalo, že výzva bude až v září. Oblast podpory 1 a 2, rozvoj a dostupnost služeb musí být podána do 27. března. Žofín bude v následující výzvě. Přesný termín neznáme, ale bude to nejpozději do měsíce od této výzvy. Kdy se bude podávat Kampa, nevíme. Každé je v jiném operačním programu, v jiné podpoře. Harmonogram na celý rok dopředu není dán. Termíny se postupně hl. m. Prahou zveřejňují. Ke kompetenčnímu centru. I já mohu předložit zastupitelstvu materiál, komise informatiky mě neúkoluje. Naopak, v komisi informatiky jsme o tom diskutovali. Toto téma jsem tam přinesla, protože mě oslovilo ministerstvo vnitra. Oslovilo mě proto, že jako jediní v Praze a snad i v republice máme zpracován procesní audit. Na procesy se byli u nás podívat. Máme je napasované na životní situace. Tento model chce ministerstvo vnitra dále aplikovat na všechny obce v celé republice. Protože máme proces na další zlepšování kvality služeb atd. na zastupitelstvu mnohokrát padlo, že bychom měli zlepšovat kvalitu služeb, úřad někam posunovat, zlepšovat služby ven, i novým portálem jsme se snažili služby zveřejňovat, lidem zpříjemnit přístup na portál. Model jakosti všichni znáte, normu ISO Je to i o metodologii jakosti, která by se měla promítnut i směrem k veřejnosti. Není to jen pro výrobní 14

15 organizace, ale i pro veřejnou správu. ISO získaly různé úřady v republice i v Praze. Připadalo nám vhodné požádat ze strukturálních fondů, když v tomto operačním programu lze na ISO, na systém jakosti se tam přihlásit, tak proč to nevyužít. Proč to platit všechno ze svého rozpočtu, když můžeme za 180 tisíc Kč získat software a celý model pro další práci? K ostatnímu se nemohu vyjadřovat. Termíny, které chtěl pan Pospíšil, přesně nevím. Děkuji. Prosím kolegu Bureše. P. B u r e š : Komise neúkoluje, ale doporučuje, pan kol. Votoček by to mohl vědět, protože nosnou částí této myšlenky byli evropští demokraté. Na základě toho jsme to jen dále podporovali. S vnitrem z nějakého důvodu jednali o hodně víc. Ke kol. Pospíšilovi. Vrátil bych se k tomu, když jsme se poprvé účastnili evropských projektů. Tenkrát jsme měli krásný graf, který možná vysvětloval situaci, jak jdou jednotlivé kroky. Chceme-li začít zpracovávat dokumentaci, po které voláte, musí nejprve padnout rozhodnutí zastupitelstva. Takto evropské projekty fungují. Mít rozhodnutí, že zastupitelstvo souhlasí se jich účastnit. Teprve poté se to dopracuje do podání, po kterém voláte. Na jednu stranu to považuji za velmi špatné. Dáme-li sem kompletní materiál podání, vsadím se s vámi, že jiná městská část to podá také. Tady jde o boj o peníze. Je to výběrové řízení o evropské peníze. Proces je takový, že je vypsáno téma, chceme se ho účastnit, máme s čím, rozhodujeme všeobecně a stejně ve finále to musí projít znovu zastupitelstvem. Neinvestujeme do té doby, než je to schváleno, než grant získáváme. V současné době celý takový dokument ani nemůže existovat. Nejprve zastupitelstvo musí říci ano, do této tématiky půjdeme, účastníme se toho, a teprve potom dokumentace, po které voláte, vznikne. Děkuji za vysvětlení. Prosím jako posledního pana dr. Votočka. P. V o t o č e k : Jsem dalek toho, abych paní tajemnici upíral právo předkládat materiály do zastupitelstva. Přesto právě u ní mě překvapuje, že materiály předkládá bez projednání v radě, které se každý týden zúčastňuje a že popis materiálu je tak vágní, že neobsahuje žádnou informaci. Jestliže k tomu slyším, že je to materiál, který nám nabízí ministerstvo vnitra, už mi bliká červená kontrolka, že jde o něco z dohledu velkého bratra. Toto by mělo být řádně vysvětlené a objasněné. To materiál nesplňuje. Pan místostarosta Valenta technická. P. V a l e n t a : Myslím si, že jsme tomuto tématu věnovali dost času, proto prosím o ukončení diskuse. Hlasujme o tomto návrhu. Pro 21, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovalo 7. Procedurální návrh byl přijat, rozprava je ukončena. Prosím kol. Pospíšila jako posledního přihlášeného. 15

16 P. P o s p í š i l : Budu reagovat na to, co zaznělo od pana zastupitele Bureše. Myslím si, že celý proces podávání žádostí o granty EU, pokud by byl nastaven tak, jak o tom mluvíte vy, bylo by to špatně. To, o čem by podle mne mělo rozhodovat zastupitelstvo nebo přinejmenším rada, je z 20 nebo 30 námětů aspoň částečně rozpracovaných vybírat ty, které si zaslouží prioritu, vybrat 4 5 žádostí, které MČ nakonec bude podávat. K tomu by měla být rozpracována taková dokumentace, aby umožnila rozhodnout potom zastupitelstvu o tom, že tyto 3 vybrané projekty chce nechat podat. Mělo by tam vznikat něco jako strategie nebo priorita určitých projektů oblastí, a to nikoli nahodilým způsobem, ale způsobem rozhodování ať už zastupitelstva, nebo rady. Podle mne není dost dobře možné, aby si buď komise, nebo i tajemnice sama určovala, co bude prioritou pro příslušný rok. Toto je věc, která by měla podléhat širšímu a otevřenějšímu rozhodovacímu procesu a diskusi v rámci priorit celého zastupitelstva, případně vedení MČ. Děkuji za připomínku. Končím rozpravu. Přistupme k hlasování per partes o vyřazení jednotlivých položek, jak bylo postupně navrhováno. Kdo je pro vyřazení položky 1? Přerušuji hlasování. P. V o t o č e k technická: Pane starosto, dával jsem sice návrh na vyřazení bodu číslo 1, to byl samostatný protinávrh, ale návrh o hlasování per partes není na vyřazení, ale o ponechání podle principu, jakým zastupitelstvo jedná. Myslím si, že to má stejný efekt, jestli hlasujeme o vyřazení nebo naopak o schvalování. P. V o t o č e k : Nemá to stejný efekt, efekt je naprosto opačný. Vždy se hlasuje o ponechání bodu. Stahuji svůj protinávrh. V tom případě hlasujme per partes o jednotlivých položkách. Kdo je pro zařazení položky 1 do tisku? Pro 19, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 1. Položka je schválena. Hlasujme o schválení položky číslo 2. Pro 27, proti 1, zdrželi se 4, hlasovali všichni. Položka je schválena. Hlasujeme o položce číslo 3. Pro 22, proti 8, zdrželi se 2, hlasovali všichni. Položka byla schválena. Hlasujme o usnesení jako celku. Pro 22, proti 1, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Návrh byl přijat, tisk byl schválen. 7. bod je tisk Přidělení finančních prostředků v rámci 9. ročníku grantového programu Jednička pro r. 2009, sociální oblast. Předkladatelem je pan místostarosta Helmeczy. P. H e l m e c z y : Předkládám zastupitelstvu ke schválení přidělení finančních prostředků grantového programu Jednička pro r sociální oblast. 16

17 Na letošní rok jsme měli schváleno v rozpočtu 4 mil. Kč na granty v sociální oblasti. Rada odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení 9. ročníku grantového programu. Zabývala se tím jmenovaná komise. Došlo 56 projektů a celková požadovaná částka činila 4 mil. Kč. Členové hodnotící komise doporučili 49 projektů za celkovou částku 4 mil. Kč. Sedm projektu nebylo podpořeno, protože nevyhovovaly podmínkám tohoto sociálního grantu. Navržené dotace zajistí občanům Prahy 1 přednostní využití služeb, které tyto organizace poskytují. Tyto organizace jsou kontrolovány každý rok. Po přidělení finančních částek i letos proběhne kontrola všech organizací, které obdrží finanční prostředky v grantové oblasti. Děkuji. Otevírám rozpravu. První pan kol. Škárka. P. Š k á r k a : První připomínka je obecnějšího rázu a bude se týkat i veškerých dalších bodů, kde se bude projednávat oblast grantů. Jde mi o to, že jako městská část nemáme efektivní kritérium hodnocení těchto projektů. Do budoucna bych vřele doporučoval, abychom nastavili nějaká kritéria měřitelnosti úspěšnosti projektů. Jedná se o to, že si myslím, že by už při výběrovém řízení zájemce o grant měl nastavit mechanismus, ze kterého by bylo patrné, kdy projekt je úspěšný a kdy ne, aby řekl, čeho chce dosáhnout, a po skončení projektu by se řeklo, jak těchto cílů dosáhl. Bylo by to velmi zobjektivizující prvek, který by umožnil přidělovat granty na základě nějakých pravidel. Pro mne je otázka grantů z tohoto důvodu moc neuchopitelná. Prosím kol. Dvořáka. P. D v o ř á k : Jen informaci. U bodů 8, 9, 10, 11, 15 a 16 předkládám ke všem usnesením stejně jako loni svůj pozměňovací návrh ve smyslu, abychom informovali občany MČ Prahy 1 na našich webových stránkách o přidělení těchto prostředků, ale zejména informovali o tom, k čemu projekty ve prospěch MČ Praha 1 slouží. Je to ubohoučká, ale písemně předložená připomínka ve stejném smyslu, jako měl pan Škárka, to znamená, abychom měli jistotu, že peníze nevyhazujeme z okna, ale že byly využity. Můj návrh směřuje k tomu, aby bylo pod veřejnou kontrolou, že projekty k něčemu slouží. Najdou si to a když shledají, že stály za prd, napíší nám to. To je nejubožejší forma. Jestli bude pan kol. Škárka schopen předložit sofistikovanější úroveň, budu jen rád, zatím jsem tak daleko nepostoupil. Prosím kol. Fraňkovou. P. F r a ň k o v á : Mám obecnější poznámku, která se týká všech grantů. Je to hloupé, že to říkám právě u sociálních, ale týká se to všech. Na začátku je psáno, že jde o organizace, které by měly přednostně poskytovat služby občanům Prahy 1. Jak se naši občané dozvědí o tom, že třeba v Mokrovratech u Dobříše je nějaký azylový dům, kde budou přednostně poskytovány služby pro občany Prahy 1? Třeba to na webu je, přiznám se, že jsem to nehledala. Myslím si, že web pro azylanty není to 17

18 správné. Týká se to všech grantů. Začínám mít strach, jestli nezačínáme suplovat hl. m. Prahu, zda máme tolik prostředků, abychom rozhazovali na Prahu 3 a na Prahu 10, kde se možná nějaký občan z Prahy 1 dozví, že by tam mohl být. Nechci zpochybňovat potřebnost grantů, o lidi je třeba se postarat a přispět na to. Jsem jen malý zastupitel MČ Praha 1 a myslím si, že všichni bychom se měli starat o naše občany. Otázka, která se týká všech grantů: jak je zajištěna prezentace pro naše občany, byť ve velmi špatné sociální situaci, kteří se na web nedostanou, jak se dozvědí o tom, že existují nějaké organizace, které se o ně postarají a my jako jejich záštita jim k tomu napomáháme? Technická poznámka kol. Škrak. P. Š k r a k : K dotazu paní Fraňkové. V průběhu roku jsme vydali katalog sociálních a zdravotních služeb, kterým dáváme na vědomí našim občanům zejména v sociální a zdravotnické oblasti, kam se mají obrátit. Převážná většina organizací z tohoto katalogu je i žadateli těchto grantů. Děkuji za vysvětlení. Technická pan místostarosta Helmeczy. P. H e l m e c z y : Prosím sovou asistentku paní Jirasovou, aby přišla k mikrofonu, aby mohla odpovídat na dotazy. Prosím pana místostarostu Valentu. P. V a l e n t a : Navázal bych na kol. Fraňkovou, protože u obdobných položek jsem se také zastavil. Máme tady např. další azylový dům v Novém Kníně. Mám obavu, abychom nesuplovali hl. m. Prahu a soustředili se na projekty, které mají význam, abychom podporovali 2 3 organizace, u kterých prověříme, že opravdu službu pro občany Prahy 1 dělají. Obávám se, že podporovat několik azylových domů s tím, že tam není možnost využití, protože to lidé nevyužijí, a my to podporujeme všeobecně kdyby náhodou, je zbytečné. Proto prosím hlasovat o jednotlivých položkách. Všiml jsem si, že v rámci těchto grantů podporujeme byť relativně nízkou částkou Židovskou obec v Praze. Pokud si pamatuji, měli jsme na radě materiál, kdy Židovská obec, která byla vlastníkem domu, tak paní, která byla z Prahy 2, přestěhovala na Prahu 1 do svého objektu. Vzhledem k tomu, že paní byla ve vyšším věku, požádala městskou část o to, aby mohla být v DPS. Překvapuje mě to, protože Židovská obec se tím zbavila jednoho nájemníka. V rámci materiálu jsem si nevšiml, že by tam došlo k nějaké pomoci ze strany Židovské obce, a tady dáváme prostředky na akce, které by měly podporovat zajištění lidí, kteří jsou v nějakém věku. Je zvláštní, že na jedné straně Židovskou obec podporujeme v některých grantech, na druhou stranu Židovská obec jako vlastník objektu a bytu nám zase dává bez jakékoli náhrady člověka do majetku městské části a uvolňuje si tím byt. Prosím kol. Pařízkovou. 18

19 P. P a ř í z k o v á : Mám krátký elementární příspěvek. Mrzí mě, že granty neprošly schválením v sociálním výboru a ani do hodnotící komise nebyl jmenován nikdo z Věcí veřejných. Připadá mi to nefér. Je blbé, že jako člena sociálního výboru vidím tyto věci poprvé a tady o nich mám rozhodovat. Prosím kolegu Kazdu. P. K a z d a : Budu mluvit za sebe, ne za klub. Doporučené granty chci podpořit. Pro příští granty bych se přimlouval za to, abychom byli daleko pečlivější v tom, že granty mají být dávány sdružením a spolkům pro práci pro občany Prahy 1, nejen že někdo deklaruje, že má nějakou souvislost s Prahou 1, kterou mnohdy není schopen doložit. Přál bych si, abychom zkusili během roku, jak budou granty čerpány, udělat si tabulky, kde budou jen ty granty, které se přidělily a budeme se více zamýšlet nad tím, zda organizace, která granty dostala letos, opravdu něco udělala, zda by v příštím roce měla granty znovu dostat. Nemyslím tím granty pro oblast, o které hovoříme teď, ale granty tak, jak budeme dnes probírat pro jednotlivé skupiny. Byl bych rád, aby granty byly směřovány jako pomoc pro akce, které mají smysl pro lidi z Prahy 1, ať jsou dělány kdekoli, ale tak, aby prospívaly našim občanům, abychom našli faktické souvislosti mezi občany Prahy 1 a příjemcem grantu. Prosím pana kol. Skálu. P. S k á l a : V grantech je zhruba šest oblastí, částky jsou velké, v řádu milionů. Je pravda, že většina nepůsobí na Praze 1. Zajímalo by mě, zda tak hloupé nebo hodné jsou i ostatní městské části včetně Magistrátu? Byl bych rád, kdyby mi byl někdo schopen říci kdo to má na starosti, když dáváme do azylového domu v Novém Kníně tisíc, zda tuto částku tam dává jak Magistrát, tak MČ Praha 8 a Praha 4. Domnívám se, že tam sypeme pouze my. Obávám se, že tam stejné prostředky nedává ani Magistrát. Schvalme to, nebudu napadat rozhodnutí komisí, ale objemy jsou tam obrovské. Pro příští rok budu chtít vědět, když do Knína jde od nás 300 tisíc, zda stejné částky tam dávají i ostatní městské části. Myslím si, že jsme jednoznačně dojnou krávou Prahy. Letos naposled. Prosím paní kol. Prostějovskou. P. P r o s t ě j o v s k á : Abychom předešli těmto vašim výtkám, tak sociální komise posílá několikrát a protokoluje to dvojice k žadatelům, kteří žádají o příspěvek z grantů. Protokoly jsou k nahlédnutí, je v nich vždycky, kolik je tam lidí z Prahy 1. Samozřejmě, že všechny organizace, které se starají o sociální oblast, nemohou na Praze 1 mít sídlo podnikání, mají to také jinde. Samozřejmě, že tam máme své lidi. Kritérium a mechanismus pro přidělování grantů u lidí, kteří žádali v minulosti tyto všechny oblasti projdeme dříve, než zasedne komise a podle toho se rozhoduje. Samozřejmě, že je to složitější u těch, kteří žádají poprvé, tam se zkoumají i jiné oblasti kolik tam máme lidí atd. 19

20 Děkuji předsedkyni sociální komise. Další přihlášená je paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Mrzí mě, že jsme začali sociální oblastí, protože tam je to zvláště citlivé. Vnímám granty obecně, nejen sociální oblast. Teď to nevyřešíme, pokud se budeme zamýšlet nad každým jednotlivě a nemáme podrobné informace, mohli bychom se chovat i nespravedlivě. Dnes situaci nepřehodnotíme. Pro příští rok bychom měli zvažovat, kolik peněz jsme schopni do toho investovat. Máme krizi a tím, že budeme snižovat nájemné na nebytových prostorách, bude to značná částka v našem rozpočtu a mám obavu, že nebudeme mít prostředky na to, abychom poskytli granty SVJ na opravy bytového fondu. Bude to hodně našich občanů, kteří budou mít problém. Budou ho mít nejen oni, ale i my, protože tam máme mnohdy třetinu nebo i více své účasti na majetku. Peníze nám budou chybět. Z toho důvodu jsem se v tom začala šťourat. Pokud peníze máme, jsme bohatá městská část, mohli jsme si to dovolit, ale mám obavy, že si to dále dovolit nebudeme moci. Děkuji. Prosím pana dr. Votočka. P. V o t o č e k : Když jsme z celé Prahy nejbohatší, mohli bychom projevit solidaritu s ostatními a uvědomit si, že všechny organizace, které žádají a které dělají nějakou práci, že ji dělají za nás. Tím ušetříme, že toto nemusíme zajišťovat prostřednictvím vlastního sociálního odboru. Lpět na penězích, zda dá někdo víc, abychom nedopadli jako po Bílé Hoře, kdy tehdejší nobilita odmítala zřeknout se části svého majetku na to, aby zaplatila žoldnéře, kteří pak v důsledku toho, že nedostali zaplaceno, vzali na Bílé Hoře nohy na ramena a pak přišli všichni o všechno. Myslím si, že peníze dané na granty jsou dobře investované, zvláště v sociální oblasti. Mám ale výtku v tom, že je tady zhruba 75 projektů a přestože bylo vyhlášeno 7 různých oblastí pomoc dětem a mládeži, pomoc seniorům, zdravotně postiženým, osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, handicapovaným, obětem trestných činů a ostatní činnosti, že oblasti nebyly vypsané zvlášť, každá s příslušnou částkou a že také nebyly zvlášť v těchto kategoriích posuzované. Tím, že byly všechny projekty hozeny na hromadu a z toho pinzetou vytahován nahodile tu jeden, tu druhý projekt, tak si myslím, že není dosaženo optimálního rozdělení peněz. Kolegyně Prostějovská technická. P. P r o s t ě j o v s k á : Souhlasím s panem dr. Votočkem, pro příště by se tam toto kritérium dalo zařadit. Technicky jsem chtěla říci, že sociální politika má jeden z nejmenších rozpočtů a granty v příspěvkových organizacích lidem hodně pomáhají. Bez nich by některé nemohly existovat. Paní Titlbachová. 20

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 19.10.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost C ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Městská část Praha 11 Zápis č.2 z jednání bytové komise, konaného dne 12.02.2015 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "klub" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Usnášeníschopnost:

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Z Á P I S. 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 07.11.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v pasáži úřadu a dále v zasedací

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Z á p i s. z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 6. února 2017 v sále Domu zahrádkářů

Z á p i s. z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 6. února 2017 v sále Domu zahrádkářů Z á p i s z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 6. února 2017 v sále Domu zahrádkářů Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17.00 hodin. V okamžiku zahájení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš 6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš dám prostor pro dotazy k jednotlivým dílčím bodům. Jediný,

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro evropské fondy ZHMP ZÁPIS z 2. jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 2. 6. 2016 v 16:00 hod. Zasedací místnost Magistrátu

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín č. 29/17 ze dne

Z Á P I S o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín č. 29/17 ze dne 1 Z Á P I S o průběhu mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín č. 29/17 ze dne 11. 12. 2017 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Nový Knín konaného v prostorech městské radnice v Novém

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace )

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) 1. Působnost 1.1 Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Nadace (dále jen Grantová pravidla

Více

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE,

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE, Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE, Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy podle 21 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012 OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE

Více

Zápis č. 8/2015 z 8. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 8/2015 z 8. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 8/2015 z 8. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 10. listopadu 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 16.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, CSc., p. R. Nepil, p. RNDr.

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Datum, hodina a místo konání: 03.09.2009 17,00 hod. v jídelně ZŠ, Horácké nám. P r o g r a m 1. Zahájení Jana Pochylá Přečetla program

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 4 (dále jen MČ Praha 4 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice počet listů: 6 schváleno: 4.listopadu 2006 Zastupitelstvo obce Přelovice (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více