Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str. 3-8 Dotazy a interpelace Str. 8-8 Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Praha 1 Str. 8-8 Stanovení měsíčních odměn a příplatků pro r neuvolněným členům ZMČ Str. 8 9 Stanovení paušální hodinové částky pro r a 2009 Str. 9 9 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Financování projektů EU Str Přidělení finančních prostředků v rámci 9. ročníku grantového programu Jednička pro r. 2009, sociální oblast Str Přidělení finančních prostředků pro oblast zdravotnictví pro rok 2009 Str Přidělení finančních prostředků na specifickou primární protidrogovou prevenci pro rok 2009 Str Přidělení finančních prostředků v rámci projektu protidrogové prevence, poradenská centra, pro rok Str Přidělení finančních prostředků v rámci projektu protidrogové prevence, doléčovací střediska, terapeutické komunity, pro rok Str Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v roce 2008 v rámci projektu protidrogové prevence. Str Přidělení finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality pro rok 2009 Str Vyúčtování Bezpečnostního fondu za r a rozpočet tohoto fondu pro r Str Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantů pro oblast kultury pro rok 2009 Str Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro r Str Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání nebytových prostor v domě Mostecká 1 Str Záměr prodeje společných částí domu v objektu Dlouhá 25 a příslušných podílů pozemku citovaných čísel dle tisku Str Zrušení záměru prodeje volných bytových jednotek Str Prodej bytů v souladu se zásadami pro prodej bytů Str Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo zásady pro prodej bytů Str Uznání nároku na 10%ní slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví oprávněných nájemců v rámci zásad pro prodej bytů Str Prohlášení vlastníka v rámci rozdělení domu na jednotky Str Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu Ve Smečkách 24 Str Směna bytových jednotek Anežská 806/1 a 806/2 za bytovou jednotku Dlouhá 717/5 včetně podílu na nebytovém prostoru Str Zpráva Finančního výboru o dopadech citované novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Str Novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek Str Odvolání redakční rady Měsíčníku Prahy 1 Str Nájemní smlouva ke garážím Na Klárově, k uvažované výstavbě Str Pronájmy nebytových prostor Str Zpráva o postupu likvidace majetku ve správě Bytového podniku v likvidaci Str Informace ke svěření objektu V Jámě 12 pro potřeby Úřadu MČ Praha 1 Str Záměr prodeje společných částí domu Příčná 10 včetně souvisejících podílů 1

2 Kolegyně a kolegové, vážení hosté, zahajuji 22. zasedání zastupitelstva naší městské části. Konstatuji, že omluven je pan kolega Mejstřík, omluvený pozdní příchod je od paní kolegyně Bártové, Bureše, Příhodové, Nezmara a Solise. Omluven dřívější odchod je od pana kolegy Hodka, částečnou neúčast hlášenu nemám. Přistupme k ověřování zápisu. Zápis z 21. zasedání zastupitelstva ze dne 22. ledna ověřoval pan kol. Horák a kol. Arnstein. Prosím o případné připomínky. Neregistruji, tento zápis prohlašuji za ověřený. Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji pana kol. Láryše, jeho náhradníkem pana kol. Rückla, jako dalšího ověřovatele navrhuji paní kolegyni Titlbachovou, náhradníkem pana kol. Pospíšila. Volební komise funguje v obvyklém složení: kolega Láryš, Horák, Pavlů, Klasnová. Návrhová komise ve složení: kolega Dvořák, Arnstein, Dobeš a Škrak. K doplněním a změnám programu. V pátek byl rozdán materiál do bodu různé záměr prodeje společných částí domu č. p. 1955, objekt Příčná 10 a příslušejících podílů na pozemku citovaném v materiálu. V úterý byl rozdán matriál do bodu různé informace ke svěření domu V Jámě 12 pro potřeby Úřadu MČ Praha 1, dále dodatek k číslu 17, uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání nebytových prostor v objektu Mostecká 1, dále informace o kontrole a způsobu využití finančních prostředků přidělených v rámci grantů na opravu domovního fondu a dále zpráva rady MČ za 2. pololetí 2008 pouze pro informaci. Před jednáním byl rozdán materiál zpráva o postupu likvidace majetku ve správě Bytového podniku Praha 1, který bude navržen k zařazení na program jednání dnešního zastupitelstva. Je to bod, který jsme přerušili na minulém zasedání zastupitelstva. Tento bod bude navrhován na pevně stanovenou hodinu, a to na 16 hodin. Pokud zastupitelstvo bude probíhat rychleji, provedeme časovou korekci. Bod číslo 17 bude zařazen na 12. hodinu. Jiné časové určené nenavrhujeme. Otevírám rozpravu k programu dnešního jednání. Prosím kolegu Škárku. P. Š k á r k a : Dámy a pánové, navrhl bych vyškrtnout bod 31b), různé. Nedostali jsme k tomu materiály. Bod 31b) první rozpočtová změna je stažen a bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Prosím pana kolegu Pospíšila. P. P o s p í š i l : Navrhoval bych přesunutí bodů jednání číslo 27, 28 a 29 za bod číslo 2. O tomto návrhu bude procedurálně hlasováno. Jiné návrhy neeviduji, končím rozpravu. Prosím, abychom nejdříve hlasovali o zařazení tisku k Bytovému podniku v likvidaci. Přistupme k procedurálnímu hlasování. Je to tisk číslo 109. Pro 25, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, tisk je zařazen. Přistupme k dalšímu procedurálnímu návrhu pana kol. Pospíšila, a to zařazení bodů 27, 28 a 29 za bod 2. Pro 10, proti 1, zdrželo se 16, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat, body budou projednány tak, jak je navrženo v původním návrhu programu. Hlasujme o návrhu programu jednání dnešního zastupitelstva jako celku. Pro 25, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh dnešního programu byl schválen. 2

3 Než přistoupíme k otevření 1. bodu jednání, dovolte mi, abych vás seznámil s úspěchem, který máme ze včerejška. Webové stránky MČ získaly na celopražské úrovni 2. místo v soutěži O zlatý erb. Na 1. místě se umístilo hl. m. Praha a my jsme byli ze všech městských částí nejlepší, jsme na 2. místě. Chci poděkovat paní tajemníci a celému týmu, který na těchto stránkách pracoval. Je to dobrý úspěch. Děkuji. (Potlesk) Přistupme k 1. bodu Dotazy a interpelace. Dovolím si upřednostnit paní Vladimíru Hodanovou, která se dostavila, aby přednesla svou interpelaci, aby vystoupila jako první. P. H o d a n o v á : Ráda bych přečetla petici nájemníků xxxxxxxxx ul. 1. My, nespokojení nájemníci domu ulice xxxxxxxxxxxxxxx, Praha 1, vyslovujeme tímto nesouhlas s privatizační politikou námi zvolených zastupitelů MČ Praha 1. Naše nespokojenost vyplývá z neustále odkládaného termínu privatizace. Nám jako nájemníkům jsou podávány často mylné a nepřesné informace odpovědnými pracovníky, kteří by měli hájit zájmy nájemníků, nás občanů před zájmy soukromého subjektu firmy Meltex. V důsledku rozhodčího řízení se společností Centra došlo k několikaletému pozastavení privatizace. V další fázi došlo k prodeji půdních prostor společnosti Meltex. Touto společností byla realizována výstavba bytové jednotky v těchto prostorách. Neustálé prodlužování termínu dokončení výstavby a následné kolaudace vedlo k opětovnému odložení termínu privatizace. Ačkoli společnost Meltex nedodržuje termíny a závazky, přesto probíhá další jednání s touto firmou o novém projektu v našem domě, a to o výstavbě nového podlaží. Dům je péčí obce a činností společnosti Meltex v celkově neutěšeném stavu. Žádáme tímto o rychlé řešení vzniklé situace. Čekáme již přes deset let. Zde jsou podpisy všech nájemníků domu. Ráda bych vznesla dotazy. Především kdy budeme privatizovat? Jste schopni nám dát určení termínu? Od r jsou nám termíny neustále posouvány budete privatizovat za rok, až se vrátíte z porodnice, paní Hodanová, budete mít na stole nabídku. Mám už sedmiletou dceru. Informace od privatizačního oddělení jsou mylné a úmyslně zamlžovány. Nic se dít ve vašem domě nebude, a Meltex žádá o studii na vybudování druhého patra. Tato studie je už prý zadaná u památkářů 1,5 roku, a nic se neděje. Rádi bychom od vás slyšeli ano, budete privatizovat ve výhledu roku dvou. Dále bychom chtěli vědět, kdo je povinen nám dát informace o tom, kdy budeme privatizovat a jakým způsobem. Privatizační oddělení nám tvrdí, že není schopno a povinno nám tyto informace dát. Jak je možné, že firma Meltex je proti nám neustále protěžována? Paní Chrástová, zástupkyně Meltexu mi osobně do telefonu řekla, že dokud nebudou mít zkolaudováno a postaveno, nebudeme privatizovat, a to z toho důvodu, že my jako majitelé bytů bychom se stali účastníky řízení. Další věc je, že firma Meltex buduje půdu velmi zvláštním způsobem. Totálně zdevastovala už tak zdevastovaný dům. I když se zavázala, že uvede dům do původního stavu, tak v domě nebylo sáhnuto. Je zničeno to, co tam bylo do té doby trochu slušné a doděláno to, co bylo v rozpadu viz popraskané stropy v bytě, celý dům znečištěný výkaly, krádeže dělníků Meltexu odnesli nám boty atd. Čekání nás už dohání k šílenství. Čekáme 13 let. Do bytu jsme investovali peníze s příslibem privatizace. Měli jsme byty 4. kategorie se společným záchodem na chodbě a bez vody. Do bytu jsme investovali miliony. Zvedá se nájem a privatizace je nám neustále odsouvána. 3

4 Dovolím si stručně reagovat. Samozřejmě na vaši interpelaci dostanete podrobnou písemnou odpověď. Mohu vás ujistit, že váš dům je zařazen do seznamu schváleném zastupitelstvem. Mohu vám ústně garantovat, že zprivatizujete. Je mi líto, že se privatizace protahuje, je to z objektivních důvodů. Nevěřím, že by oddělení privatizace záměrně něco zamlžovalo, naopak paní vedoucí tohoto oddělení a její tým se snaží privatizaci neprotahovat, dělat v tomto směru maximum. Věřím tomu, že ve vašem případě dělají, co mohou. Je mi lito, že se to protahuje, ale věřte, že se privatizace dočkáte v tomto volebním období. Prověřím konkrétní důvody, proč nemáte privatizováno, co se zde protahuje. Osobně na to dohlédnu a dostanete ode mne na tuto interpelaci odpověď. Věřte, že uděláme vše pro to, aby bylo doprivatizováno, není v tom žádný záměr. Jde nám především o vás, o občany žijící v Praze 1, o vaše zájmy, které jsme připraveni hájit a nikdy tomu nebude jinak. Odpovím vám podrobně písemně po prověření problému. Prosím paní Pařízkovou. P. P a ř í z k o v á : Vážený pane starosto, toto je interpelace i na pana Valentu a Helmeczyho. Již v letech 1997 deklaroval odbor správy majetku, že probíhá inventarizace bytových prostor. Na tuto inventarizace dokonce měla navazovat pasportizace těchto prostor. Domnívala jsem se, že tyto kroky měly vést ke zpřehlednění situace o počtu a užívání bytů na Praze 1. Bohužel z indicií, které se běžný občan může dohledat na webových stránkách je zřejmé, že tento jasný přehled o bytových jednotkách na Praze 1 stále neexistuje. Za mnohé uvedu čtyři konkrétní případy. Může o tom vypovídat např. to, že v r bylo usnesením rady uloženo zástupci starosty Jozefu Helmeczymu předložit do seznam bytů, jejichž stávající nájemci splňují podmínky nájmu, tzv. sociálních bytů. Tento úkol však splněn nebyl a ze zasedání rady z posledních dnů vyplývá, že byl nejprve posunut na , to znamená o dva roky později, a pak na Obdobně rada MČ Praha 1 uložila v říjnu 2008 Jozefu Helmeczymu ve spolupráci se zástupcem starosty Bc. Valentou předložit radě MČ seznam bytů na dobu určitou ze sociálních důvodů včetně zprávy o výsledku přezkoumání jejich užívání, a to do listopadu Následně byl tento termín posunut na nejprve na únor 2009 a na zasedání rady na Dále pak z usnesení rady vyplývá zástupci starosty Jozefu Helmeczymu úkol předložit aktuální seznam žadatelů o přidělení bytů ze sociálních důvodů, a to do července Tento úkol opět posunut na a znovu posunut na Jako poslední příklad může sloužit úkol uložený v listopadu 2008 Bc. Valentovi a spočívající v předložení seznamu bytů, u nichž je smlouva uzavřená na dobu určitou spolu s uvedením nájemce vyjma bytů přidělených osobám ze sociálních důvodů. Termín splnění byl prosinec 2008, úkol posunut na únor 2009 a později na březen Ptám se pana Valenty a Helmeczyho, z jakého důvodu je takový problém zpracovat výše zmíněné přehledy, resp. je předložit, jelikož se domnívám, že zpravovány by již být měly. Za druhé: zda je možné, aby tyto přehledy byly předloženy i ZMČ Praha 1 či aspoň sociálnímu výboru. Za třetí: jestliže proběhla inventarizace bytů, je možné zpracovat tabulku, která bude obsahovat seznam bytových jednotek, které budou specifikovány adresou, rozlohou daných bytových jednotek, nájemcem těchto bytových jednotek, dobou nájmu zda se jedná o nájem na dobu určitou nebo neurčitou, výší nájmu, které se platí v dané bytové jednotce a další 4

5 specifikace související s danou bytovou jednotkou a nájemcem, např. zda se jedná o byt přidělený ze sociálního důvodu, či byt služební či určený k privatizaci. Je možné, aby tato tabulka byla předložena zastupitelstvu na příštím zasedání a v případě že ne, tak z jakého důvodu to není možné. Předposlední otázka související s tím: kolik bytových jednotek bylo za posledních 5 let převedeno na nebytové, resp. kolik m2 se stalo z bytových nebytovými, resp. jak se mění poměr bytových a nebytových jednotek ve správě MČ Praha 1. Znovu je možné předložit zastupitelstvu tento seznam dle předchozího bodu. Děkuji. Děkuji za vaši interpelaci. Pan místostarosta bude reagovat. P. V a l e n t a : Budu reagovat tím, že ještě dnes můžete dostat seznam bytů, kde je uzavřena smlouva na dobu určitou. To není problém. Odpověď na vaši interpelaci bude podána písemně. Pan místostarosta Helmeczy. P. H e l m e c z y : Jelikož to byla interpelace i na mne, také odpovím písemně. Na tomto úkolu delší dobu pracujeme. Nejdříve proběhla revize nájemních smluv na úřadu a nyní se tím již delší dobu zabývá sociální komise. Jsou vysláni lidé ze sociální komise na místní šetření. Příští týden ve středu máme mimořádnou sociální komisi, kde dojdou všechny náměty z místních šetření, kde musíme dát doporučení radě, zda některé případy j sou nebo nejsou sociální. Po rozhodnutí rady to můžeme předložit zastupitelstvu. Pracuje se na tom, výsledek bude během dubna. V dubnovém zastupitelstvu to určitě nebude. Odpovím písemně. Děkuji, pane místostarosto. Další interpelace bude od kol. Peake. P. P e a k e : Mám tři krátké dotazy. První se týká usnesení rady z 9. února, na kterém rada schválila 15 mil. Kč na změny stavby Malostranské besedy před dokončením. Zajímalo by mě, jak vysoká částka byla k dnešnímu dni do rekonstrukce Malostranské besedy investovaná a jaká je předpokládaná konečná částka. Druhý dotaz se týká schválení 8 mil. Kč na nákup domu Navrátilova 13 v usnesení číslo Zakázka byla účetně rozdělena do čtyř položek. Zajímalo by mě, proč k rozdělení došlo, od koho nemovitost kupujeme, za jakou celkovou částku a za jakým účelem. Třetí dotaz se týká kasina na Malé Straně rada vyjádřila nesouhlas s umístěním a provozem kasina v objektu Praha 1, Malá Strana, Karmelitská 33 a uložila starostovi prověřit, zda je provoz kasina v souladu s platnými právními předpisy a informovat radu o výsledku prověření. To vše do Na dalších schůzích rady ale podobná zpráva dle usnesení předložena nebyla. Ráda bych věděla, zda k prověření došlo a s jakým výsledkem. V současné době je na chodníku před kasinem umístěna dřevěná bedna s obrazovkou. Má kasino od Prahy 1 povolen zábor veřejného prostranství? Občané se na to ptají, vadí jim to, kasino je tam pobuřuje. Měli bychom udělat stoprocentní prověření právního souladu 5

6 umístění. Vím, že jsou nějaké parametry, jak daleko může být kasino od kostela, od školy apod. Zajímalo by mě, zda k prověření došlo. Děkuji za interpelaci. Je v ní několik různých témat. Bude zpracována podrobná odpověď v písemné podobě k vašim dotazům na stavební náklady k Malostranské besedě, k nákupu předmětného objektu a zároveň k objektu kasina, kde jsme se snažili postupovat maximálně tvrdě a prověřovat vše, co šlo a bránit se proti jeho provozu. V tomto směru dostanete podrobnou písemnou odpověď. Prosím paní Titlbachovou jako další přihlášenou. P. T i t l b a c h o v á : Dostala jsem odpověď na mou interpelaci z minulého jednání zastupitelstva, ale nebylo mi v ní odpovězeno. Prosím znovu. Ptala jsem se, kolik členů zastupitelstva má klientskou kartu. Odpovědělo se mi, že se to nedá zjistit, protože se průběžně vrací. Chtěla bych vědět, kolik jich bylo vráceno? Jaké bylo čerpání, na jaké služby a v jaké výši? Zatím od nemocnice pan zástupce starosty nedostal vyjádření. Opakovala bych: jaké bylo čerpání karet a proč nepodala výši čerpání Nemocnice Na Františku? Jaké vznikly náklady MČ Praha 1 následkem čerpání těchto služeb? Dle sdělení Nemocnice Na Františku žádné náklady nevznikly. Jak to může vědět, že žádné náklady nevznikly, když neví, jaké bylo čerpání? Dotaz číslo dvě: jaké bylo čerpání karet, proč Nemocnice Na Františku nepodala výši čerpání a jak mohly nevzniknout náklady, když v odpovědi je řečeno, že Nemocnice Na Františku výši nákladů nevyčíslila? Doplňuji o dotaz: jaký vznikl výnos z čerpání těchto karet? Pan místostarosta bude reagovat. P. H e l m e c z y : Jak jsem napsal, vše upřesním, až budu mít přesné údaje z vedení nemocnice. Co jsem získal, nic jiného mi nezbylo než napsat vám tuto odpověď. Pracuji na tom a tlačím vedení nemocnice, aby mi přesně odpovědělo na tyto dotazy. Prosím pana kol. Pospíšila. P. P o s p í š i l : Má interpelace se týká prodeje nebytových prostor, u kterých má dojít ke změně účelu užívání na byty. Je to téma, které jsme tady projednávali na zastupitelstvu, konaly se k němu i dvě schůzky zástupců klubů, které zorganizoval pan zástupce starosty Valenta. Nicméně kolem této záležitosti přetrvává určitá nejasnost, resp. na těchto schůzkách se zástupci politických klubů byla zdůrazněna nutnost transparentního výběrového řízení a dodržení podmínky přihlášení k trvalému bydlišti zájemce a zaručeno předkupní právo obce po dobu 10 let a výběr podle nejvýhodnější nabídky. Dodatečně jsem ovšem zjistil z předkladů, že v nabídce jsou nabízena k prodeji celá patra domů, resp. sloučené bytové jednotky, které momentálně mají statut nebytového prostoru o rozměrech m2. Proto jsem i na jednání s panem zástupcem starosty požadoval, aby došlo k rozdělení jednotek na menší části taky, aby byli ze soutěže vyloučeni zájemci, kteří mají čistě spekulativní úmysly. 6

7 Na posledním jednání 10. března mě zástupce starosty informoval o tom, že zájemci o tyto nebytové prostory, které se mají přeměnit na byty, mohou podávat žádosti nejen o celé jednotky, jak je celá soutěž vypsána, ale i o jejich části. Upozornil jsem ho na to, že vzhledem k této skutečnosti, která nebyla většina potenciálních zájemců známa a není obsažena ani v podmínkách pro zájemce a ani v informaci pro zájemce, kterou měla veřejnost k dispozici a vzhledem k obtížím, které při posuzování nabídek na různě velké jednotky, to znamená jak na jejich celky, tak části, by nutně vznikly, žádám o vypsání výběrového řízení za vyjasněných podmínek. Ptám se, zda a kdy bude takovéto výběrové řízení vypsáno. Děkuji. Děkuji. Prosím pana místostarostu. P. V a l e n t a : Jak jste měl možnost seznámit se s materiálem, který byl v zastupitelstvu, jednalo se o nebytové jednotky, které se mají změnit na byty s tím, že nový vlastník bude muset vyjednat se společenstvím vlastníků, aby schválilo změnu účelu užívání. K informaci, že to byla celá patra. Byly to nebytové jednotky, které byly o rozloze větší než 100 m2 a na každou budoucí bytovou jednotku byla stanovena kauce. Každému, kdo se chtěl zúčastnit, bylo jednoznačné, že jestliže máte určenou kauci na nějaký byt, vždycky byly vyjasněné byty a možnosti, kolik je možné z nebytové jednotky udělat bytů. Kauce na každou bytovou jednotku určovala minimálně kolik bytů se z toho může udělat. Proč se nedělaly menší jednotky bylo to z toho důvodu, že byla snaha prodávat byty, kde budou bydlet rodiny. Kdybych dělal bytové jednotky po 50 nebo 60 m2, nedovedu si představit, že by byl zájem o koupi a o bydlení tam. Obávám se, že by jakákoli menší bytová jednotka zaváděla ke spekulaci ke koupi a k případnému dalšímu prodeji. Domnívám se, že jestliže je rodina, která chce bydlet na Praze 1, bude si asi kupovat byt o velikosti 100 m2, protože to je prostor pro ni daný. Pro samotnou spekulaci tam byly dány věci typu předkupní právo 10 let za cenu, kterou nabídne městské části, to znamená ne za tržní. Byly tam k tomu další sankce, aby tam dotyčný trvale bydlel. Jak jsme dostávali náměty od společenství vlastníků jednotek k tomu, jak zabránit ke spekulaci a k tomu, aby opravdu byty byly používány k bydlení, tak tam byly promítnuty. Navíc součástí výběrového řízení je, že i v komisi při výběru bude zástupce společenství vlastníků jednotek. Myslím si, že zde rada udělala maximum pro to, aby nebytové prostory, které se přemění na byty, byly určeny na byty a ne ke spekulaci. Děkuji. Další přihlášená jako poslední je kolegyně Pařízková. P. P a ř í z k o v á : Mám krátký dotaz. Na říjnovém zasedání zastupitelstvo schválilo zastupitelstvo snížení nájemného pro r v obecních bytech o polovinu maximální možné částky. Toto opatření se však netýkalo bytů, kde je městská část většinovým vlastníkem. Jedná se mi o to, že se na mne obrátili obyvatelé bydlící v domě U Lužického semináře 8, kde Praha 1 vlastní 4/5 domu a soukromý majitel 1/5. Proč městská část jako většinový vlastník neuplatní toto snížené nájemné v tomto domě či v jiných obdobných domech? Vyvinula MČ nějakou aktivitu v tomto smyslu, např. vyjednávání se soukromým spolumajitelem, které by mělo vést k dohodě o sníženém nájemném? Kolik existuje na Praze 1 domů, kde je městská část většinovým vlastníkem, ale ne jediným majitelem domu? 7

8 Prosím pana místostarostu o reakci. P. V a l e n t a : Budu reagovat písemně. Probíhají jednání. Nejsem si jist, zda je fér, aby zastupitelstvo nutilo byť menšinového vlastníka k tomu, že na svém majetku nemá možnost ne vydělávat, ale aspoň získávat prostředky na opravu objektu. Děkuji, pane místostarosto. Končím bod číslo 1 dotazy a interpelace. Druhý bod v pořadí, tisk 391 Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Praha 1. Kolegyně a kolegové, předkládám vám návrh změny jednacího řádu tak, je citováno v tisku. Jedná se o změny v 7 jednacího řádu. Konkrétně spočívá ve vložení nového odstavce číslo 13, a to na základě podnětu Magistrátu hl. m. Prahy. Tento vložený odstavec se týká oprávnění podávat písemná stanoviska kdykoli v průběhu zasedání zastupitelstva občanům starších 18 let. Celý odstavec je citován v tisku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kolega Horák. P. H o r á k : Pane starosto, chtěl bych požádat, až bude tento jednací řád odsouhlasen, aby byl vydán tiskem společně s jednacími řády komisí, protože došlo k řadě změn. Bude vám to zasláno, jak si přejete. Končím rozpravu. Prosím o hlasování. Pro 28, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. Třetí bod v pořadí Stanovení měsíčních odměn a příplatků pro r neuvolněným členům ZMČ. Prosím paní tajemnici, aby se ujala svého tisku. P. F l e i s c h m a n n o v á : Tento materiál je předkládán z důvodu novely přílohy k nařízení vlády číslo 37/2003 k měsíčním odměnám za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Nová příloha je uvedena. Je nová tabulka, dělali jsme přehled, podle kterého budou měsíční odměny neuvolněným vypláceny včetně příplatků. Příplatek se mění podle počtu obyvatel v daném kalendářním roce. Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Hlasujme o tomto tisku. Pro 26, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat. 4. bodem je tisk 399 Stanovení paušální hodinové částky pro r a Prosím pana předsedu Finančního výboru Votočka, který je předkladatelem tohoto tisku, aby se ho ujal. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, zákon o hl. m. Praze dává zastupitelstvu hl. města a přeneseně i zastupitelstvu MČ právo či povinnost stanovit výši paušálních náhrad pro příslušný rok. 8

9 Naposled to v zastupitelstvu bylo v listopadu na r. 2007, nyní předkládám materiál, který tuto částku stanovuje pro r a r Děkuji za uvedení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu. Hlasujme o tomto tisku. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 5. bod tisk 384 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Prosím předsedu volební komise, aby se ujal své povinnosti. Zároveň prosím, zda má někdo námitky proti opětovnému použití elektronického hlasovacího zařízení pro tajnou volbu. Námitky nejsou, budeme hlasovat touto metodou. Prosím předsedu volební komise. P. L á r y š : Máme před sebou čtyři volby s návrhy na přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. První volba bude paní Marta Froňková, ročník xxxx. Přihlášky jsou součástí předkládaného materiálu. Prosím o hlasování. Pro 26, proti 1, zdrželi se 2. Byla zvolena. Další je paní Hana Krušelnická, ročník xxxx. Prosím o hlasování. Pro 24, proti 2, zdrželi se 2. Byla zvolena. Třetí je Jaroslava Kadečková, ročník xxxx. Pro 25, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Byla zvolena. Poslední je pan mgr. Jan Handl, ročník xxxx. Pro 24, proti 2, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Pan Handl byl také zvolen. Pane předsedající, prosím o závěrečné usnesení. Děkuji za vedení volby. Hlasujme o usnesení jako celku k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Pro 29, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. Šestým bodem je tisk 409 Financování projektů EU. Prosím paní tajemnici jako předkladatele tohoto tisku, aby se ujala slova. P. F l e i s c h m a n n o v á : Poprosila bych potom pana místostarostu Koželuha, protože většina projektů, které jsou v tomto materiálu, patří do jeho gesce. Jsou to projekty, se kterými bychom se rádi ucházeli o získání dotace z různých programů EU, které budou vypisovány. Je tam zařazeno i kompetenční centrum. Je to věc, která je pro úřad. Hovořila jsem s panem Votočkem, který říkal, že toto neprošlo radou. Oponovala bych tím, že souhlas musí být zastupitelstva MČ Praha 1. Jsem přesvědčena o tom, že tento materiál nemusí dopředu schvalovat rada. Závazné pro žádost o dotaci z evropských fondů je usnesení příslušného zastupitelstva, aby byla zajištěna garance podílu. V případě kompetenčního centra by to dělalo pouze 7,5 % z celkového objemu a šlo by o 180 tisíc. V tomto projektu bychom chtěli navázat na procesní audit, který jsme již zrealizovali a bylo by dobré, kdybychom procesní modelování ještě doplnili o proces zkvalitňování tak, abychom měli ucelený model jakosti na úřadu a mohli bychom zkvalitňovat služby nejen uvnitř úřadu, ale směrem ven. Proto bychom potřebovali softwarovou podporu. Tento návrh vznikl v komisi informatiky. Když budeme rozvíjet oblast informatiky, snažíme se využívat dotační tituly, aby nás to stálo minimum. Tolik ke kompetenčnímu centru. 9

10 K ostatním programům z oblasti životního prostředí a dopravy bych předala slovo panu místostarostovi Koželuhovi. Děkuji za uvedení. Prosím pana kolegu Koželuha. P. K o ž e l u h : Dámy a pánové, otázka projektu Kampa je všem dost obecně známa, byla projednávána jak na zastupitelstvu, tak ve většině orgánů zastupitelstva i rady. Nemám pocit, že diskuse k této záležitosti by se měla opět rozvíjet. Jen k tomu dodám, že projektová dokumentace bude hotova koncem tohoto měsíce na tento projekt. Jsme dost daleko. K bodu 3. Nejde o záležitost, ke které jsem kompetenčně příslušný, je k tomu příslušný majetek, proto kolega Valenta. Tento materiál jde průřezově všemi kompetencemi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana předsedu Votočka. P. V o t o č e k : Jsem rád, že se snažíme příchodem paní Bodanské efektivnějším způsobem než v minulosti získávat prostředky z evropských fondů a že máme dokonale po formální stránce zpracované žádosti, které proti minulosti mají značnou šanci na úspěch. Je to všechno, čemu jsem rád. Jsem velmi nerad tomu, že nám sem komise informatiky podstrkává nějaký projekt, který nebyl jinde ventilován a nikde jinde nebyl objasněn. Z toho, co je nám písemně předloženo? Cílem projektu je vytvoření softwarově podporované organizační jednotky kompetenčního architekta, který na základě moderních metod jakosti především ISO zajistí kontinuální zlepšování služeb úřadu. Opírá se o teorii kompetenčního modelování, slučování moderní metody dosahování kvality a procesního modelování s maximálním využitím možností poskytovaných informačními technologiemi (SOA, ERP 2. generace). Jestli vy víte o co jde, tak já vůbec ne. Pro mne to jsou bezobsažné žvásty. Tento způsob zavázat zastupitelstvo k tomu, že v budoucnu vyplatí nějaké peníze, byť jde jen o 187,5 tis. Kč, principiálně je to pro mne naprosto nepřijatelné, aby na základě takových údajů se zastupitelstvo zavázalo k nějakým platbám. Kampa i a Žofín s tepelným čerpadlem, to jsou záležitosti, které prošly jednáním zastupitelstva a jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu. Toto není ani v rozpočtu. Proto navrhuji, aby bod 1.1 byl z usnesení vyškrtnut. Prosím kol. Pospíšila jako dalšího přihlášeného. P. P o s p í š i l : V argumentaci půjdu ještě trochu dál než pan předseda Votoček. Přijde mi zvláštní, že máme předklad žádosti pro financování z EU, ale vlastní žádosti součástí předkladu nejsou. O podobě a rozsahu si nemůžeme udělat představu než z jednoho odstavce, který je tady uveden. V této souvislosti bych měl dotaz na to, zda tyto žádosti už jsou v nějaké fázi zpracování a co brání tomu, že nebyly předloženy. Zeptal bych se dále na to, jaký je death line pro předložení těchto žádostí? Za třetí bych se chtěl zeptat na to, jakým způsobem probíhá výběr takovýchto projektů? Žádostí na různé potřebné projekty mohou být desítky. Investice MČ nespočívá jen v těch 187 tisících, 7,5 milionech nebo v 802 tisících Kč, ale i ve výběru, protože možnost 10

11 získání finančních prostředků z jednotlivých grantových kol je omezena. Tím, že se rozhodneme pro jedno, ztrácíme druhé. Z hlediska priorit mi připadá velmi podivný výběr. Když si to vezmeme popořadě, máme tady kompetenční centrum, kdy nevím, co si mám pod tím přesně představit, pak tady máme park Kampa, kdy jsme při projednávání rozpočtu projednávali investici do parku Kampa, která se v době návrhu pohybovala myslím zhruba na 180 mil. P. K o ž e l u h : Mýlíte se, byla to diskuse k Vrchlického sadům, a tam se hovořilo ca o 280 mil. Kč. Takové číslo nikdy ve vztahu ke Kampě nezaznělo. P. P o s p í š i l : V předkladu se hovoří o stomilionové investici, ale nemáme ji tady pořádně rozepsanou, nevíme, za co se má sto milionů utratit. Objevuje se tady, že tam budou nové okrasné stromy, fontána, lampy veřejného osvětlení a odpadkové koše to je vysvětlení pro 100 milionů trochu nedostatečné. Třetí věc v předkladu je Žofín tepelné čerpadlo. Tady je mi priorita jasná nejméně ze všeho. Jestli tomu dobře rozumím, nájemce Žofína, tedy majetku městské části, platí za služby včetně tepla, a městské část chce teď využít omezených prostředků z EU k tomu, aby je investovala do tepelného čerpadla, což je sama o sobě chvályhodná věc, které sníží platby nájemce za energie. Zajímalo by mě, proč nájemce do takové věci, která mu ušetří peníze, neinvestuje sám? Proč se nepodílí na investici on a proč to musí platit městská část? Myslím si, že pokud bude chtít městská část podávat žádosti EU o tepelná čerpadla, zastupitelé za Stranu zelených to vždycky ocení, ale nechápu, proč se tomu tak děje právě v tomto případě. Prosím o reakci na dotazy pana kolegy Pospíšila. Budeme v rozpravě pokračovat, na dotazy bude zodpovězeno následně. Prosím pana kolegu Škárku. P. Š k á r k a : Přiznám se, že s projekty mám také problém. Už tady padl první projekt informatika, opět další navýšení financí do této bezedné kapitoly v našem rozpočtu. Další bude připomínka obecného rázu. Velmi často se tyto investice zaštiťují tím, že se na nich z většího či menšího podílu podílí také EU a že třeba 92 % nebo 93 % nákladů se nám vrátí. V tomto nadšení z těchto projektů se vytratí celková smysluplnost celého projektu. Velmi pochybuji o smysluplnosti prvního projektu. Za sebe také pochybuji o smysluplnosti projektu číslo 3, protože realizovat projekty, které se sice snaží využívat nějaké udržitelné zdroje, ale ekonomicky jsou z 99 % naprosto nevýhodné, což je klasický příklad větrných elektráren, které jsou tak neefektivní a jejich elektřina je tak drahá, že jen proto, že dostáváme nějaké dotace z EU, se u nás staví, a ohánět se nějakou prospěšností mi připadá nesmysl. Chtěl bych navrhnout, aby se o všech projektech hlasovalo jednotlivě, aby se hlasovalo per partes. O jednotlivých položkách bude hlasováno per partes. Prosím kolegu Solise, aby se ujal slova. 11

12 P. S o l i s : Chtěl jsem navrhnout procesní záležitost, abychom hlasovali jednotlivě a abychom příště návrhy dostávali k hlasování jednotlivě. Míchat tepelné čerpadlo v jednom hlasování s projektem konkurenceschopnosti je trochu škoda. V reakci na předchozího mluvčího bych chtěl říci, že tepelné čerpadlo je velmi chvályhodné. Je to velká inovace. Praha 1 tím vyšle do světa velmi důležitý signál o tom, že bere vážně využívání alternativních zdrojů energie. Je to určitě důležitý projekt, který budu podporovat. Připojuji se k návrhu hlasovat per partes. Prosbě bude vyhověno. Abych zmírnil silná slova, která zde padla, chci připomenout, že jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší z celé Prahy v oblasti čerpání dotačních titulů z fondů EU. Ze 40 možných projektů Praha 1 dokázala profinancovat 8 z celé Prahy. V tomto směru bych požádal, abychom takto k tomu přistupovali. Nenavrhujeme projekty k tomu, abychom je jen tak financovali z fondů EU, každý z projektů má svůj smysl. Hodnoťme to pragmaticky a podle těchto parametrů, abychom zbytečně nedelvavovali práci kolegů, kteří si s tím dávají velkou práci a mají poměrně značnou úspěšnost v tomto čerpání. Prosím takto k tomu přistupovat. Požádal bych o slovo pana kolegu Bureše jako dalšího přihlášeného. P. B u r e š : Budu se vyjadřovat jen ke kompetenčnímu centru. Vrátím se k filozofii, která tady zazněla mnohokrát i při projednávání rozpočtů. Je-li vypsán okruh, řekli jsme si, že se ho budeme zúčastňovat. Postupujeme v tomto smyslu. Mrzí mě, že pan Votoček není informován. Byli jsme rádi poctěni jeho návštěvou na komisi informatiky a probírali jsme to tam, když jste byl přítomen, pane kolego. Projekt je projektem ministerstva vnitra, kdy to chtějí zavádět v celé republice. Terminologie, byť někomu je nesrozumitelná, je používána tak, jak ji vymyslelo ministerstvo vnitra, aby to mohlo být podáno do projektu. Vzhledem k tomu, že jsme hodnoceni velmi kladně v zavádění technologií, můžeme se stát pilotním projektem při realizaci, která je zvažována následně v celé republice. Z tohoto důvodu, že projekt je vypisován, že jsou tam evropské peníze a že jsme hodnoceni takto kladně, bylo na komisi rozhodnuto, že na základě těchto parametrů se tohoto projektu zúčastníme. Také je tam napsáno, že případné uvolnění finančních prostředků je v případě získání grantu. Abychom se zúčastnili, musíme mít schválení zastupitelstva. Jestliže grant dostaneme, tak se teprve prostředky na zpracování dokumentace uvolňují. Myslím si, že toto jsme již opakovali historicky mnohokrát a celé zastupitelstvo řeklo, že je dobře zúčastňovat se těchto projektů. Děkuji za vysvětlení. Prosím pana předsedu Finančního výboru. P. V o t o č e k : Nejsem proti tomu, abychom se zúčastňovali evropských projektů. Vadí mi na tom něco jiného. Říkáte, že jsem byl přítomen při nějakém jednání. Jsem už člověk starý a sklerotický, už neudržím moč ani myšlenku, tak mi promiňte, jestli jste tam něco zcela nesrozumitelného blekotali, že jsem to do svých závitů nefixoval. Komise je ale derivát rady, nemá právo předkládat materiály do zastupitelstva. Komise to neudělala, dokonce to podstrčila paní tajemnici, takže komise úkoluje tajemnici úřadu. To je pro mne z hlediska mechanismu nepřijatelné. Tento materiál měla komise dát radě, ta ho 12

13 měla projednat a postoupit do zastupitelstva. To je to, co mi na tom vadí, a proto jsem proti tomuto bodu. Prosím kol. Fraňkovou. P. F r a ň k o v á : Dámy a pánové, na rozdíl od pana dr. Votočka jsem na jednání ani nebyla, takže informací mám ještě méně. Chtěla jsem také poprosit o hlasování per partes i z toho důvodu, že v bodu 1 se jednak úplně ztrácím, a jednak i když nám to pan Bureš hezky vysvětlil, jak je úžasné z fondů čerpat, protože pak budeme nejlepší, tak přesto si myslím, že ne za každou cenu. Do Žofína, kde jsme ztrátoví, do r máme nevýhodnou smlouvu, bych čerpadlo neinvestovala. Dostaneme 800 tisíc a dalších 9200 tisíc musíme dát sami. Do Žofína bych neinvestovala to, co nemusím. To je ale můj osobní názor. V jedničce se zcela ztrácím 5 milionů v rozpočtu na informatiku a dalších 2,5 mil. Prosím o hlasování per partes. Bude vyhověno. Prosím pana místostarostu Koželuha. P. K o ž e l u h : Vyjadřuji se hlavně k 2. bodu, který se týká Kampy. Jde o tak pokročilý projekt, který byl projednán velmi podrobně ve všech orgánech jak zastupitelstva, tak rady, že je o něm dobré povědomí. Navíc tím, jak pokročila příprava projektové dokumentace, která má být koncem měsíce hotova, předpokládám, že zastupitelstvo rozumí, že se jedná o stěžejní záměr zastupitelstva i rady MČ a že tento projekt bude podporovat. Chci upozornit na jednu věc. V operačním programu není strategické podávat více projektů z toho důvodu, že v této výzvě je alokováno 400 mil. Kč. Praha 1 žádá o projekt ve výši 100 mil. Kč, kdybychom žádali např. ještě o Vrchlického sady, které jsou na částce 287 a na které máme také zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení a hotový rozpočet, tak by si jen Praha 1 činila ambici na spotřebování celého operačního programu. To je důvod, proč se tady objevuje pouze Kampa. K tepelnému čerpadlu. Zajímal jsem se o něj z hlediska životního prostředí, nikoli z hlediska správce této věci příslušného. Také se to diskutovalo v různých orgánech, předpokládám i na zastupitelstvu. Jedná se o nový unikátní typ projektu, který je zaměřen na prezentaci tohoto zařízení pro školy atd. Primární účel je vytápění této budovy, ale jako sekundární je třeba vnímat také tento rozměr. Podstatné je, že jde o hlubinné vrty do hloubky 12 metrů. Kdo ví něco o hlubinných čerpadlech, která jsou rentabilní od 50 do 90 metrů mohou být i více, a potom je to úměrné počtu vrtů, tak je to poměrně nový přístup, který je aplikovaný tady. 12 metrů je dáno tím, že se jedná o objekt, který je v blízkosti hladiny Vltavy. Rozdíl teplot, který se tady akumuluje, je větší. I vrty jsou právě proto takto redukovány. Myslím si, že celkově jde o velmi zajímavý projekt, který by stál za to, aby ho zastupitelstvo podporovalo. Tak, jak ho zastupitelstvo projednávalo při schvalování rozpočtu a vyslovilo souhlas, mám za to, abychom tuto cestu sledovali. Děkuji, pane místostarosto. Prosím kolegu Solise. 13

14 P. S o l i s : Chtěl jsem se zeptat, kdy se Kampa projednávala na komisi pro územní rozvoj? P. K o ž e l u h : Nejsem schopen říci datum spatra, ale projednávalo se to jak v tomto volebním období, tak v minulém. Myslím, že v té době jste ještě nebyl členem zastupitelstva. Projednávalo se to v komisi pro participaci jak v tomto volebním období, tak i v minulém a pravděpodobně i v investiční komisi. Prosím kolegu Pospíšila. P. P o s p í š i l : Ve svém diskusním příspěvku k tomuto bodu jsem vznesl několik dotazů a námitek, na které mi v rámci diskuse nebylo odpovězeno, i když se k tomu vyjadřoval i pan starosta. Na některé z nich bylo částečně odpovězeno panem Koželuhem, ale nebylo odpovězeno na hlavní. Znovu to zopakuji. Nebylo mi odpovězeno na to, jak byly tyto priority vybrány z mnoha projektů, jaký je death line pro podání těchto žádostí. Protože na tyto otázky nebylo odpovězeno a protože stále platí má výhrada, že tento materiál je neúplný, protože tam nejsou projekty podrobněji popsány, nevidím jinou možnost než hlasovat o stažení tohoto bodu s tím, že musí být předložen na příštím jednání zastupitelstva v kompletnější podobě. Požádal bych o reakci předkladatele paní tajemnici. Zároveň prosím, abychom neodkládali tento materiál. Podle mého názoru by hrozilo prodlení a mohli bychom o dotační prostředky přijít. P. F l e i s c h m a n n o v á : K termínům. Vezmu to obecně. Operační program Praha-konkurenceschopnost má různé oblasti podpory. To jsou body 1, 2 a 3. Program konkurenceschopnost není projekt. Kompetenční centrum je jedna oblast podpory. Každá oblast podpory má svou výzvu. Kompetenční centrum má výzvu a podání do 27. března. Na lednovém zastupitelstvu jsme to nevěděli, protože se uvažovalo, že výzva bude až v září. Oblast podpory 1 a 2, rozvoj a dostupnost služeb musí být podána do 27. března. Žofín bude v následující výzvě. Přesný termín neznáme, ale bude to nejpozději do měsíce od této výzvy. Kdy se bude podávat Kampa, nevíme. Každé je v jiném operačním programu, v jiné podpoře. Harmonogram na celý rok dopředu není dán. Termíny se postupně hl. m. Prahou zveřejňují. Ke kompetenčnímu centru. I já mohu předložit zastupitelstvu materiál, komise informatiky mě neúkoluje. Naopak, v komisi informatiky jsme o tom diskutovali. Toto téma jsem tam přinesla, protože mě oslovilo ministerstvo vnitra. Oslovilo mě proto, že jako jediní v Praze a snad i v republice máme zpracován procesní audit. Na procesy se byli u nás podívat. Máme je napasované na životní situace. Tento model chce ministerstvo vnitra dále aplikovat na všechny obce v celé republice. Protože máme proces na další zlepšování kvality služeb atd. na zastupitelstvu mnohokrát padlo, že bychom měli zlepšovat kvalitu služeb, úřad někam posunovat, zlepšovat služby ven, i novým portálem jsme se snažili služby zveřejňovat, lidem zpříjemnit přístup na portál. Model jakosti všichni znáte, normu ISO Je to i o metodologii jakosti, která by se měla promítnut i směrem k veřejnosti. Není to jen pro výrobní 14

15 organizace, ale i pro veřejnou správu. ISO získaly různé úřady v republice i v Praze. Připadalo nám vhodné požádat ze strukturálních fondů, když v tomto operačním programu lze na ISO, na systém jakosti se tam přihlásit, tak proč to nevyužít. Proč to platit všechno ze svého rozpočtu, když můžeme za 180 tisíc Kč získat software a celý model pro další práci? K ostatnímu se nemohu vyjadřovat. Termíny, které chtěl pan Pospíšil, přesně nevím. Děkuji. Prosím kolegu Bureše. P. B u r e š : Komise neúkoluje, ale doporučuje, pan kol. Votoček by to mohl vědět, protože nosnou částí této myšlenky byli evropští demokraté. Na základě toho jsme to jen dále podporovali. S vnitrem z nějakého důvodu jednali o hodně víc. Ke kol. Pospíšilovi. Vrátil bych se k tomu, když jsme se poprvé účastnili evropských projektů. Tenkrát jsme měli krásný graf, který možná vysvětloval situaci, jak jdou jednotlivé kroky. Chceme-li začít zpracovávat dokumentaci, po které voláte, musí nejprve padnout rozhodnutí zastupitelstva. Takto evropské projekty fungují. Mít rozhodnutí, že zastupitelstvo souhlasí se jich účastnit. Teprve poté se to dopracuje do podání, po kterém voláte. Na jednu stranu to považuji za velmi špatné. Dáme-li sem kompletní materiál podání, vsadím se s vámi, že jiná městská část to podá také. Tady jde o boj o peníze. Je to výběrové řízení o evropské peníze. Proces je takový, že je vypsáno téma, chceme se ho účastnit, máme s čím, rozhodujeme všeobecně a stejně ve finále to musí projít znovu zastupitelstvem. Neinvestujeme do té doby, než je to schváleno, než grant získáváme. V současné době celý takový dokument ani nemůže existovat. Nejprve zastupitelstvo musí říci ano, do této tématiky půjdeme, účastníme se toho, a teprve potom dokumentace, po které voláte, vznikne. Děkuji za vysvětlení. Prosím jako posledního pana dr. Votočka. P. V o t o č e k : Jsem dalek toho, abych paní tajemnici upíral právo předkládat materiály do zastupitelstva. Přesto právě u ní mě překvapuje, že materiály předkládá bez projednání v radě, které se každý týden zúčastňuje a že popis materiálu je tak vágní, že neobsahuje žádnou informaci. Jestliže k tomu slyším, že je to materiál, který nám nabízí ministerstvo vnitra, už mi bliká červená kontrolka, že jde o něco z dohledu velkého bratra. Toto by mělo být řádně vysvětlené a objasněné. To materiál nesplňuje. Pan místostarosta Valenta technická. P. V a l e n t a : Myslím si, že jsme tomuto tématu věnovali dost času, proto prosím o ukončení diskuse. Hlasujme o tomto návrhu. Pro 21, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovalo 7. Procedurální návrh byl přijat, rozprava je ukončena. Prosím kol. Pospíšila jako posledního přihlášeného. 15

16 P. P o s p í š i l : Budu reagovat na to, co zaznělo od pana zastupitele Bureše. Myslím si, že celý proces podávání žádostí o granty EU, pokud by byl nastaven tak, jak o tom mluvíte vy, bylo by to špatně. To, o čem by podle mne mělo rozhodovat zastupitelstvo nebo přinejmenším rada, je z 20 nebo 30 námětů aspoň částečně rozpracovaných vybírat ty, které si zaslouží prioritu, vybrat 4 5 žádostí, které MČ nakonec bude podávat. K tomu by měla být rozpracována taková dokumentace, aby umožnila rozhodnout potom zastupitelstvu o tom, že tyto 3 vybrané projekty chce nechat podat. Mělo by tam vznikat něco jako strategie nebo priorita určitých projektů oblastí, a to nikoli nahodilým způsobem, ale způsobem rozhodování ať už zastupitelstva, nebo rady. Podle mne není dost dobře možné, aby si buď komise, nebo i tajemnice sama určovala, co bude prioritou pro příslušný rok. Toto je věc, která by měla podléhat širšímu a otevřenějšímu rozhodovacímu procesu a diskusi v rámci priorit celého zastupitelstva, případně vedení MČ. Děkuji za připomínku. Končím rozpravu. Přistupme k hlasování per partes o vyřazení jednotlivých položek, jak bylo postupně navrhováno. Kdo je pro vyřazení položky 1? Přerušuji hlasování. P. V o t o č e k technická: Pane starosto, dával jsem sice návrh na vyřazení bodu číslo 1, to byl samostatný protinávrh, ale návrh o hlasování per partes není na vyřazení, ale o ponechání podle principu, jakým zastupitelstvo jedná. Myslím si, že to má stejný efekt, jestli hlasujeme o vyřazení nebo naopak o schvalování. P. V o t o č e k : Nemá to stejný efekt, efekt je naprosto opačný. Vždy se hlasuje o ponechání bodu. Stahuji svůj protinávrh. V tom případě hlasujme per partes o jednotlivých položkách. Kdo je pro zařazení položky 1 do tisku? Pro 19, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 1. Položka je schválena. Hlasujme o schválení položky číslo 2. Pro 27, proti 1, zdrželi se 4, hlasovali všichni. Položka je schválena. Hlasujeme o položce číslo 3. Pro 22, proti 8, zdrželi se 2, hlasovali všichni. Položka byla schválena. Hlasujme o usnesení jako celku. Pro 22, proti 1, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Návrh byl přijat, tisk byl schválen. 7. bod je tisk Přidělení finančních prostředků v rámci 9. ročníku grantového programu Jednička pro r. 2009, sociální oblast. Předkladatelem je pan místostarosta Helmeczy. P. H e l m e c z y : Předkládám zastupitelstvu ke schválení přidělení finančních prostředků grantového programu Jednička pro r sociální oblast. 16

17 Na letošní rok jsme měli schváleno v rozpočtu 4 mil. Kč na granty v sociální oblasti. Rada odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení 9. ročníku grantového programu. Zabývala se tím jmenovaná komise. Došlo 56 projektů a celková požadovaná částka činila 4 mil. Kč. Členové hodnotící komise doporučili 49 projektů za celkovou částku 4 mil. Kč. Sedm projektu nebylo podpořeno, protože nevyhovovaly podmínkám tohoto sociálního grantu. Navržené dotace zajistí občanům Prahy 1 přednostní využití služeb, které tyto organizace poskytují. Tyto organizace jsou kontrolovány každý rok. Po přidělení finančních částek i letos proběhne kontrola všech organizací, které obdrží finanční prostředky v grantové oblasti. Děkuji. Otevírám rozpravu. První pan kol. Škárka. P. Š k á r k a : První připomínka je obecnějšího rázu a bude se týkat i veškerých dalších bodů, kde se bude projednávat oblast grantů. Jde mi o to, že jako městská část nemáme efektivní kritérium hodnocení těchto projektů. Do budoucna bych vřele doporučoval, abychom nastavili nějaká kritéria měřitelnosti úspěšnosti projektů. Jedná se o to, že si myslím, že by už při výběrovém řízení zájemce o grant měl nastavit mechanismus, ze kterého by bylo patrné, kdy projekt je úspěšný a kdy ne, aby řekl, čeho chce dosáhnout, a po skončení projektu by se řeklo, jak těchto cílů dosáhl. Bylo by to velmi zobjektivizující prvek, který by umožnil přidělovat granty na základě nějakých pravidel. Pro mne je otázka grantů z tohoto důvodu moc neuchopitelná. Prosím kol. Dvořáka. P. D v o ř á k : Jen informaci. U bodů 8, 9, 10, 11, 15 a 16 předkládám ke všem usnesením stejně jako loni svůj pozměňovací návrh ve smyslu, abychom informovali občany MČ Prahy 1 na našich webových stránkách o přidělení těchto prostředků, ale zejména informovali o tom, k čemu projekty ve prospěch MČ Praha 1 slouží. Je to ubohoučká, ale písemně předložená připomínka ve stejném smyslu, jako měl pan Škárka, to znamená, abychom měli jistotu, že peníze nevyhazujeme z okna, ale že byly využity. Můj návrh směřuje k tomu, aby bylo pod veřejnou kontrolou, že projekty k něčemu slouží. Najdou si to a když shledají, že stály za prd, napíší nám to. To je nejubožejší forma. Jestli bude pan kol. Škárka schopen předložit sofistikovanější úroveň, budu jen rád, zatím jsem tak daleko nepostoupil. Prosím kol. Fraňkovou. P. F r a ň k o v á : Mám obecnější poznámku, která se týká všech grantů. Je to hloupé, že to říkám právě u sociálních, ale týká se to všech. Na začátku je psáno, že jde o organizace, které by měly přednostně poskytovat služby občanům Prahy 1. Jak se naši občané dozvědí o tom, že třeba v Mokrovratech u Dobříše je nějaký azylový dům, kde budou přednostně poskytovány služby pro občany Prahy 1? Třeba to na webu je, přiznám se, že jsem to nehledala. Myslím si, že web pro azylanty není to 17

18 správné. Týká se to všech grantů. Začínám mít strach, jestli nezačínáme suplovat hl. m. Prahu, zda máme tolik prostředků, abychom rozhazovali na Prahu 3 a na Prahu 10, kde se možná nějaký občan z Prahy 1 dozví, že by tam mohl být. Nechci zpochybňovat potřebnost grantů, o lidi je třeba se postarat a přispět na to. Jsem jen malý zastupitel MČ Praha 1 a myslím si, že všichni bychom se měli starat o naše občany. Otázka, která se týká všech grantů: jak je zajištěna prezentace pro naše občany, byť ve velmi špatné sociální situaci, kteří se na web nedostanou, jak se dozvědí o tom, že existují nějaké organizace, které se o ně postarají a my jako jejich záštita jim k tomu napomáháme? Technická poznámka kol. Škrak. P. Š k r a k : K dotazu paní Fraňkové. V průběhu roku jsme vydali katalog sociálních a zdravotních služeb, kterým dáváme na vědomí našim občanům zejména v sociální a zdravotnické oblasti, kam se mají obrátit. Převážná většina organizací z tohoto katalogu je i žadateli těchto grantů. Děkuji za vysvětlení. Technická pan místostarosta Helmeczy. P. H e l m e c z y : Prosím sovou asistentku paní Jirasovou, aby přišla k mikrofonu, aby mohla odpovídat na dotazy. Prosím pana místostarostu Valentu. P. V a l e n t a : Navázal bych na kol. Fraňkovou, protože u obdobných položek jsem se také zastavil. Máme tady např. další azylový dům v Novém Kníně. Mám obavu, abychom nesuplovali hl. m. Prahu a soustředili se na projekty, které mají význam, abychom podporovali 2 3 organizace, u kterých prověříme, že opravdu službu pro občany Prahy 1 dělají. Obávám se, že podporovat několik azylových domů s tím, že tam není možnost využití, protože to lidé nevyužijí, a my to podporujeme všeobecně kdyby náhodou, je zbytečné. Proto prosím hlasovat o jednotlivých položkách. Všiml jsem si, že v rámci těchto grantů podporujeme byť relativně nízkou částkou Židovskou obec v Praze. Pokud si pamatuji, měli jsme na radě materiál, kdy Židovská obec, která byla vlastníkem domu, tak paní, která byla z Prahy 2, přestěhovala na Prahu 1 do svého objektu. Vzhledem k tomu, že paní byla ve vyšším věku, požádala městskou část o to, aby mohla být v DPS. Překvapuje mě to, protože Židovská obec se tím zbavila jednoho nájemníka. V rámci materiálu jsem si nevšiml, že by tam došlo k nějaké pomoci ze strany Židovské obce, a tady dáváme prostředky na akce, které by měly podporovat zajištění lidí, kteří jsou v nějakém věku. Je zvláštní, že na jedné straně Židovskou obec podporujeme v některých grantech, na druhou stranu Židovská obec jako vlastník objektu a bytu nám zase dává bez jakékoli náhrady člověka do majetku městské části a uvolňuje si tím byt. Prosím kol. Pařízkovou. 18

19 P. P a ř í z k o v á : Mám krátký elementární příspěvek. Mrzí mě, že granty neprošly schválením v sociálním výboru a ani do hodnotící komise nebyl jmenován nikdo z Věcí veřejných. Připadá mi to nefér. Je blbé, že jako člena sociálního výboru vidím tyto věci poprvé a tady o nich mám rozhodovat. Prosím kolegu Kazdu. P. K a z d a : Budu mluvit za sebe, ne za klub. Doporučené granty chci podpořit. Pro příští granty bych se přimlouval za to, abychom byli daleko pečlivější v tom, že granty mají být dávány sdružením a spolkům pro práci pro občany Prahy 1, nejen že někdo deklaruje, že má nějakou souvislost s Prahou 1, kterou mnohdy není schopen doložit. Přál bych si, abychom zkusili během roku, jak budou granty čerpány, udělat si tabulky, kde budou jen ty granty, které se přidělily a budeme se více zamýšlet nad tím, zda organizace, která granty dostala letos, opravdu něco udělala, zda by v příštím roce měla granty znovu dostat. Nemyslím tím granty pro oblast, o které hovoříme teď, ale granty tak, jak budeme dnes probírat pro jednotlivé skupiny. Byl bych rád, aby granty byly směřovány jako pomoc pro akce, které mají smysl pro lidi z Prahy 1, ať jsou dělány kdekoli, ale tak, aby prospívaly našim občanům, abychom našli faktické souvislosti mezi občany Prahy 1 a příjemcem grantu. Prosím pana kol. Skálu. P. S k á l a : V grantech je zhruba šest oblastí, částky jsou velké, v řádu milionů. Je pravda, že většina nepůsobí na Praze 1. Zajímalo by mě, zda tak hloupé nebo hodné jsou i ostatní městské části včetně Magistrátu? Byl bych rád, kdyby mi byl někdo schopen říci kdo to má na starosti, když dáváme do azylového domu v Novém Kníně tisíc, zda tuto částku tam dává jak Magistrát, tak MČ Praha 8 a Praha 4. Domnívám se, že tam sypeme pouze my. Obávám se, že tam stejné prostředky nedává ani Magistrát. Schvalme to, nebudu napadat rozhodnutí komisí, ale objemy jsou tam obrovské. Pro příští rok budu chtít vědět, když do Knína jde od nás 300 tisíc, zda stejné částky tam dávají i ostatní městské části. Myslím si, že jsme jednoznačně dojnou krávou Prahy. Letos naposled. Prosím paní kol. Prostějovskou. P. P r o s t ě j o v s k á : Abychom předešli těmto vašim výtkám, tak sociální komise posílá několikrát a protokoluje to dvojice k žadatelům, kteří žádají o příspěvek z grantů. Protokoly jsou k nahlédnutí, je v nich vždycky, kolik je tam lidí z Prahy 1. Samozřejmě, že všechny organizace, které se starají o sociální oblast, nemohou na Praze 1 mít sídlo podnikání, mají to také jinde. Samozřejmě, že tam máme své lidi. Kritérium a mechanismus pro přidělování grantů u lidí, kteří žádali v minulosti tyto všechny oblasti projdeme dříve, než zasedne komise a podle toho se rozhoduje. Samozřejmě, že je to složitější u těch, kteří žádají poprvé, tam se zkoumají i jiné oblasti kolik tam máme lidí atd. 19

20 Děkuji předsedkyni sociální komise. Další přihlášená je paní Fraňková. P. F r a ň k o v á : Mrzí mě, že jsme začali sociální oblastí, protože tam je to zvláště citlivé. Vnímám granty obecně, nejen sociální oblast. Teď to nevyřešíme, pokud se budeme zamýšlet nad každým jednotlivě a nemáme podrobné informace, mohli bychom se chovat i nespravedlivě. Dnes situaci nepřehodnotíme. Pro příští rok bychom měli zvažovat, kolik peněz jsme schopni do toho investovat. Máme krizi a tím, že budeme snižovat nájemné na nebytových prostorách, bude to značná částka v našem rozpočtu a mám obavu, že nebudeme mít prostředky na to, abychom poskytli granty SVJ na opravy bytového fondu. Bude to hodně našich občanů, kteří budou mít problém. Budou ho mít nejen oni, ale i my, protože tam máme mnohdy třetinu nebo i více své účasti na majetku. Peníze nám budou chybět. Z toho důvodu jsem se v tom začala šťourat. Pokud peníze máme, jsme bohatá městská část, mohli jsme si to dovolit, ale mám obavy, že si to dále dovolit nebudeme moci. Děkuji. Prosím pana dr. Votočka. P. V o t o č e k : Když jsme z celé Prahy nejbohatší, mohli bychom projevit solidaritu s ostatními a uvědomit si, že všechny organizace, které žádají a které dělají nějakou práci, že ji dělají za nás. Tím ušetříme, že toto nemusíme zajišťovat prostřednictvím vlastního sociálního odboru. Lpět na penězích, zda dá někdo víc, abychom nedopadli jako po Bílé Hoře, kdy tehdejší nobilita odmítala zřeknout se části svého majetku na to, aby zaplatila žoldnéře, kteří pak v důsledku toho, že nedostali zaplaceno, vzali na Bílé Hoře nohy na ramena a pak přišli všichni o všechno. Myslím si, že peníze dané na granty jsou dobře investované, zvláště v sociální oblasti. Mám ale výtku v tom, že je tady zhruba 75 projektů a přestože bylo vyhlášeno 7 různých oblastí pomoc dětem a mládeži, pomoc seniorům, zdravotně postiženým, osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, handicapovaným, obětem trestných činů a ostatní činnosti, že oblasti nebyly vypsané zvlášť, každá s příslušnou částkou a že také nebyly zvlášť v těchto kategoriích posuzované. Tím, že byly všechny projekty hozeny na hromadu a z toho pinzetou vytahován nahodile tu jeden, tu druhý projekt, tak si myslím, že není dosaženo optimálního rozdělení peněz. Kolegyně Prostějovská technická. P. P r o s t ě j o v s k á : Souhlasím s panem dr. Votočkem, pro příště by se tam toto kritérium dalo zařadit. Technicky jsem chtěla říci, že sociální politika má jeden z nejmenších rozpočtů a granty v příspěvkových organizacích lidem hodně pomáhají. Bez nich by některé nemohly existovat. Paní Titlbachová. 20

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka Přibylová, Otakar

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více