Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy"

Transkript

1 Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Očekávané ročníkové výstupy: 1) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 2) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 3) formálních i neformálních situacích 4) Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 5) Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 6) Vyhledá požadované autentických materiálech 7) Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 8) Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 9) týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 10) Reaguje na jednoduché písemné sdělení 483

2 Anglický jazyk jazykově zaměřené třídy 6. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Pozdravy, představení Zvuková a grafická podoba jazyka, krátké a dlouhé samohlásky průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky Project oranžový Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Mluví o osvojovaném tématu Mluví o škole a popíše věci ze svého každodenního života Ve třídě Čísla Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíranému tématickému okruhu a komunikačním situacím - abeceda Tematický okruh škola, práce se slovníkem Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů (neurčitý člen ) Pokyny ve třídě, mluvnice rozkazovací způsob Čísla 0 100, jednoduché matematické operace, telefonní číslo Komunikační situace: setkání, udílení 484 OSV 1-2 Matematika

3 situacích Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři pokynů, dotazy na čísla a číselné údaje, dotaz na slovo v angličtině, popis obrázku Hláskování Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, abeceda Mluvnice množné číslo podstatných jmen Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně situacích Odkud jsi Mluvnice existenční vazba ( there is/ there are) Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka ( jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) (sloveso být, tázací zájmena v otázce) Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci, slovní a větný přízvuk, intonace, výslovnost i Tematický okruh reálie zemí příslušných jazykových oblastí geografické hledisko Zeměpis - hlavní geografické útvary a jejich názvy Svět, kontinenty a oceány Slovní zásoba názvy zemí + slovní zásoba dostačující komunikačním situacím - osobní dotazy při 485

4 Mluví o své rodině, popíše osoby týkající se jeho samotného, rodiny Rodina seznamování Tematický okruh rodina osobní dotazy při seznamování se, narozeniny, uvedení nového žáka do kolektivu, zhotovení rodokmenu Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka přivlastňování, otázky s tázacími zájmeny - Kulturní diference - Lidské vztahy OSV Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Dny v týdnu Rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci telefonování do rozhlasu Vyhledá požadované autentických materiálech Popíše věci ze svého každodenního života, řekne jaké předměty a zvířata vlastní a zeptá se na totéž spolužáka Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Můj svět Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka sloveso mít, postavení přídavného jména ve větě Tematické okruhy rodina, příroda, zvuková a grafická podoba jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby ( běžné technické vybavení domácností, domácí mazlíčci, zvířata) 486 Přírodopis - popis těla člověka a známých zvířat Škola Tematické okruhy škola (vyučovací Kulturní diference

5 týkající se jeho samotného, školy Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat situacích popíše obrázek, porovná ho s jiným a vyjmenuje rozdíly předměty oblíbenost předmětů, rozumí školnímu rozvrhu) Komunikace k probíraným tematickým okruhům, práce se slovníkem Komunikační okruhy: hry s otázkami a odpovědi ano/ne, popis a porovnávání obrázků, porovnávání školních rozvrhů Školy v Anglii Multikulturalita Sebepoznání 487

6 Anglický jazyk VVS ORV školní výstup téma učivo Mluví o své škole Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Čas, určování času Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (prostý přítomný čas, předložky s časovými údaji) 6. ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky situacích (dotaz na čas, rozliší časové údaje) Zvuková a grafická podoba jazyka, rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk a rytmus ve větě, hlásky, které se nevyskytují v češtině - Lidské vztahy - Princip sociálního smíru a solidarity Vyhledá požadované autentických materiálech (popis volného času třetí osoby, porovná své zájmy a zájmy spolužáka) týkající se jeho samotného (popíše svůj pokoj, Můj pokoj Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby čas a časové údaje, každodenní činnosti Komunikační situace: volný čas, dotazy na čas, začátek a konec aktivity, typický den školáka Tematický okruh domov (nábytek a zařízení místnosti) Hudební výchova - běžné hudební nástroje 488

7 umístění nábytku a věcí v něm) Vypráví jednoduchý příběh či událost a popíše místo Vyhledá požadované autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace (popíše rozmístění místností v domě) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně ( pojmenuje významné budovy, obchody a místa ve městě) Rozumí obsahu jednoduché konverzace (lokalizuje důležitá místa a obchody ve městě) Mluví o osvojovaném tématu rozumí běžným osobním informacím) týkající se jeho samotného a osvojovaného tématu Náš dům Město Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů (předložky místa) Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci k probíranému tematickému okruhu Tematický okruh domov (místnosti v domě, vybavení místností) Slovní zásoba - tematický okruh město a budovy ve městě, práce se slovníkem Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (existenční vazba, sloveso mohu/umím) Zhotovení obrázkové mapy svého města s popisem zajímavých budov a míst Dějepis 1) původ názvů měst v Anglii MuV 1,4 489

8 situacích (zeptá se kamaráda, co umí a neumí dělat a na podobné otázky odpoví) týkající se jeho samotného, rodiny (popíše vzhled osob a na základě slyšeného zobrazí postavu Rozumí informacím poslechových textech (čtený popis osob) situacích (pojmenuje aktuální činnost osob) Mluví o svých kamarádech Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři a jiných lidech (popíše svůj běžný den a co právě dělá) Reaguje na jednoduché písemné sdělení Dovednosti Lidé Tematický okruh - sporty a volnočasové aktivity (co umí můj kamarád) Mluvnice - modální sloveso moci Tematický okruh - člověk (popis fyzického vzhledu) Mluvnice - sloveso být a mít ve spojitosti se vzhledem člověka (poznávání lidí, vzhled člověka) Tematický okruh nákupy, konverzační okruh v obchodě, dotaz na cenu Mluvnice - přítomný průběhový čas Tematický okruh oblékání - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci porovnání vzhledu, popis osoby Tematický okruh - reálie zemí příslušných jazykových oblastí Fonetická abeceda - zvuková a grafická MuV 2, 3, 5 490

9 podoba jazyka, rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka Project červený 491

10 Anglický jazyk VVS ORV školní výstup téma učivo Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně vyhledá osobní údaje v textu) Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (popíše svůj i kamarádův režim dne) situacích Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat (běžné záležitosti každodenního života) Představení se Škola a můj volný čas Tematický okruh - volný čas, sport, rodina Komunikační situace: situační rozhovory každodenního života Mluvnice - sloveso moci a mít Mluvnice - existenční vazba a sloveso být Tematický okruh - škola, určování času Slovní zásoba - dny v týdnu, měsíce a řadové číslovky, vyjádření datumu Mluvnice - předložky času Zvuková a grafická podoba jazyka - 7. ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 492

11 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace (pojmenuje domácí práce Popíše svůj každodenní život (sdělí, jak často dělá domácí práce a na totéž se ptá kamaráda) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace (pojmenuje aktuální činnosti lidí a taky se na ně zeptá) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka Mluvnice - přítomný čas prostý Každodenní činnosti Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce se slovníkem Tematický okruh - práce v domácnosti Zvířata Rok v mém životě Mluvnice - frekvenční příslovce Tematický okruh - reálie zemí příslušných jazykových oblastí Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíranému tématu a komunikačním situacím Tematický okruh příroda a město, práce se slovníkem(zvířata) Komunikační situace vyprávění o zážitku na výletě) 493 Matematika, Fyzika (určování času, fyzikální veličiny)

12 Mluví o osvojovaném tématu (simuluje telefonní rozhovor s kamarádem a zeptá se, co právě dělá) Napíše jednoduchý text týkající se volného času a osvojovaného tématu situacích (sdělí, která zvířata má rád, a která ne) Mluví o kamarádech rozumí hlavním informacím čteného populárně naučného textu) Vyhledá požadované autentických materiálech týkající se osvojovaných témat Rozumí krátkým a Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění (přítomný průběhový čas) Moje oblíbené zvíře Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění (přítomný prostý čas a pravidla pro použití průběhového a prostého přítomného času) Příběh Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (předmětný tvar osobních zájmen a modální sloveso muset) Komunikační situace - vypráví o oblíbeném zvířeti, hra: Hádej, kdo jsem Biologie klasifikace druhů zvířat 494

13 jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně (osobní ) Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace týkající se jeho samotného a osvojovaných témat (neformální text o trávení volného času) Vyhledá požadované autentických materiálech týkající se jeho samotného a trávení volného času Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Vyplní základní informace ve formuláři Prázdniny Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (minulý čas slovesa býti) Tematický okruh volný čas, pocity a nálady, cestování Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce se slovníkem (cestování o prázdninách, problémové situace) Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (minulý prostý čas sloves pravidelných a nepravidelných Problémy Zvuková a grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby (nepravidelná slovesa) Komunikační situace prázdninové situace, vyprávění o činnostech během prázdnin, psaní pohldu z prázdnin 495

14 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace Mluví o volném čase a způsobu jeho trávení Reaguje na jednoduché písemné sdělení Pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů, sdělí, jaké jídlo má v oblibě, rozumí pojmům v jídelníčku Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Mluví o osvojovaném tématu (situace v restauraci) Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace (zapíše nákupní seznam, zeptá se na množství jídla a pití) Potraviny, jídlo Slovní zásoba - běžné druhy potravin a nápojů Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk, pravopis osvojené slovní zásoby Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, určování množství - málo, několik, neurčitý člen a neurčitá zájmena) Tematický okruh - stravovací návyky, zdravá strava - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíranému tematickému okruhu a komunikačním situacím (v kavárně) Dějepis - historický vývoj dopravních prostředků 496

15 Sdělí obsah potravinových zásob (pojmenuje pokrmy a potraviny, sdělí obsah potravinových zásob podle obrázku) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Označí množství jídla neno pití (porce, balení, nádoby) Popíše postup přípravy jídla Vyhledá požadované autentických materiálech týkající se osvojovaného tématu Rozumí informacím poslechových textech (pojmenuje geografické útvary, orientuje se v mapě Velké Británie) Mluví o sobě a místě, kde bydlí (stručně charakterizuje svoje město Nákupy, jídlo Svět, moje země Slovní zásoba - jídlo, domov (vybavení kuchyně), výrobní postup (vaření podle receptu) Tematický okruh - potraviny, nákupy Slovní zásoba - kuchyňské nádoby a nástroje Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům, práce se slovníkem Slovní zásoba - tematický okruh - příroda a město (geografické názvy a pojmenování) Rozvíjení dostačující slovní zásoby (vědomostní kvizy) Zeměpis - jídla v různých zemích Objevujeme Evropu a svět 497

16 /vesnici) Vyhledá požadované autentických materiálech (pojmenuje druhy počasí, vztah mezi geografií a počasím) týkající se jeho samotného Vyplní základní údaje ve formuláři Zvuková a grafická podoba jazyka - přízvuk a rytmus, přízvuk víceslabičných slov) Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (otázky s tázacím zájmenem "jak") Sever a jih, počasí Tematický okruh počasí Zeměpis - počasí v Evropě 498

17 Anglický jazyk VVS ORV školní výstup téma učivo Vyhledá požadované autentických materiálech situacích(porovná mezi sebou vlastnosti, kvalitu a vzhled různých věcí, vyjádří správně jedinečnost vlastností, kvality a vzhledu věcí a osob) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Každodenní život Rozvíjení dostačující slovní zásoby vztahující se k probíraným komunikačním situacím (dotazy na počasí, srovnání ročních období, počasí různých míst a období) Mluvnice - rozvíjení gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka ( stupňování přídavných jmen) Tematický okruh - každodenní život různých zemí, srovnání podmínek života 8. ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky Výchova v evropských a globálních souvislostech 499

18 situacích Mluví o své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných tématech Vyhledá požadované autentických materiálech týkající se osvojovaného tématu Gramaticky správně vyjádří jedinečnost vlastnosti, kvality, či vzhledu věci nebo osoby Rozumí informacím poslechových textech situacích (vyjádří, proč nemůže něco dělat a proč) Vyhledá požadované informace v autentických materiálech (sestaví příběh na základě klíčových bodů) Zábava v různých zemích Mluvnice - přirovnání " tak...jako" slovní zásoba dostačující k ústní i písemné komunikaci, práce se slovníkem Slovní zásoba - televizní pořady, filmové žánry Tematický okruh - kultura, moderní technologie a média vyjmenuje typy TV pořadů Komunikační situace dramatické ztvárnění příběhu, domluva schůzky, dotazy na záměry) Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění (vyjádření "chystat se/hodlat něco udělat") Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Projekt - "Země, kde žiju" Multikulturalita Tvorba mediálního sdělení 500

19 Reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času Rozumí informacím Představení se poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí popisu života svého vrstevníka (pojmenuje běžné etapy života člověka) situacích Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Vyhledá požadované Sweet Sue a Smart informace v jednoduchém Alec- detektivní textu příběhy týkající se jeho samotného, rodiny a domova Mluvnice - rozdíly mezi přídavnými jmény a příslovci, užití, tvorba Zvuková a grafická podoba jazyka - přízvuk ve větě, rytmus kladné věty a otázky Komunikační situace - pozvání, oblíbené a neoblíbené činnosti - rozvíjení dostačující slovní zásoby probíraných tematických okruhů Vypráví o svém životě Mluvnice- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (prostý přítomný čas a průběhový přítomný čas) Můj život Tematický okruh - životní etapy, rodina OSV 1-3 Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 501 Project 3 New Edition

20 situacích - porovná svůj způsob života teď a před nějakou dobou Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Vyhledá požadované autentických materiálech Rozumí informacím poslechových textech, rozliší, jaké činnosti dělali mluvčí v minulosti a jaký z toho měli pocit (formuluje prognózy do budoucnosti Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Mluví o sobě a volném čase Vyhledá požadované informace - rozumí čtenému popisu rodiny a Překvapení komunikačního záměru žáka s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění (minulý čas slovesa být, minulý čas sloves pravidelných a nepravidelných) Zvuková a grafická podoba jazyka krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky Slovní zásoba - rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci - pozvánka, představování lidí Tematický okruh - pocity a nálady Komunikační okruhy - domov, rodina Tematický okruh - volný čas, pocity a nálady Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (tvorba otázky v minulém čase) Moje rodina Tematický okruh - rodina, domov Mezilidské vztahy Moje rodina 502

21 stručné charakteristice jejich členů, vyhledá v textu specifické informace týkající se jeho samotného, rodiny (vypráví o svém životě) Rozumí informacím poslechových textech - stručně charakterizuje jednotlivé mluvčí ze slyšeném rozhovoru Sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad (ptá se kamaráda, co dělal o víkendu a jaký z toho měl pocit) Vyhledá požadované autentických materiálech Budoucnost Rozumí krátkým a Cesta do vesmíru jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace (formuluje prognózy do budoucnosti) Slovní zásoba - členové rodiny, životní etapy, práce se slovníkem Slovní zásoba - typická britská rodina a její domov Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů ( vyjádření předpovědi do budoucna, vyjádření rozhodnutí) Slovní zásoba - vesmír, život ve vesmíru, dopravní prostředky, doprava - rozvíjení slovní zásoby pro komunikační situace, 503 Projekt - Moje rodina nebo životní příběh jednoho člena mé rodiny - ilustrované vyprávění

22 situacích(formuluje otázky na technické postupy) Vyhledá požadované autentických materiálech Vyplní dotazník orientovaný na plány do budoucnosti Rozumí informacím Detektiv roku poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Vyplní základní údaje o své budoucnosti Mluví o osvojovaném tématu a svých plánech do budoucna situacích týkající se dopravy Doba a místa Rozumí obsahu Co se dělo? jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či práce se slovníkem Tematický okruh - moderní technologie, cestování Zvuková a grafická podoba jazyka - souhlásky, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby (souhlásky a nevyslovované hlásky) Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby pro komunikační situace - vesmír Tematický okruh - domov a pracoviště Komunikační situace - nabídka pomoci, vyslovení záměru, úvahy o podobě života v budoucnosti Mluvnice - okamžité rozhodnutí, nabídka pomoci a vyslovení záměru Komunikační situace - zdvořilostní konverzace na večírku Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru - minulý čas Zeměpis - sluneční soustava Mediální sdělení 504

23 konverzace, který se týká osvojovaných témat situacích Popíše činnosti z každodenního života průběhový, minulý čas prostý versus minulý čas průběhový Zvuková a grafická podoba jazyka intonace znělé a neznělé souhlásky, č a š Slovní zásoba - slovní spojení k probíraným tematickým okruhům, reakce na informace a události v běžných situacích Komunikační okruh - informace a události v běžných situacích Zeměpis - časová pásma 505

24 Anglický jazyk VVS ORV školní výstup téma učivo Vyhledá požadované Přírodní katastrofy autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Vypráví jednoduchý příběh či událost Vyhledá požadované Detektivní příběh autentických materiálech Mluví o osvojovaném tématu - rozvede děj detektivního příběhu Rozumí krátkým a Televizní pořad jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Rozumí informacím Londýn poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a Tematické okruhy - společnost a její problémy Slovní zásoba - přírodní katastrofy, počasí Komunikační situace - reakce na informace a události v běžných situacích Slovní zásoba - dům a jeho vybavení Tematický okruh - kultura, televizní pořady Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů (určitý člen s názvy míst, určitý a neurčitý člen u místních názvů, neurčitá zájmena, osobní a 9. ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky Poznáváme svět - VMEGS 1 Zeměpis, Dějepis - reálie Velká Británie Projekt - Charakteristika vybrané země 506

25 zřetelně (vyhledá v čteném popisu výletu informace) situacích popis cesty) Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace co každý z účastníků plánuje a nejbližších dnech dělat Vyhledá požadované autentických materiálech (New York) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Mluví o své rodině, kamarádech, co zažili /nezažili Vyhledá požadované autentických materiálech týkající se jeho samotného, Zkušenosti přivlastňovací zájmena) Zvuková a grafická podoba jazyka přízvuk přízvuk č, š, s Slovní zásoba - tematický okruh - město Komunikační situace - dohody a ujednání, dotaz na cestu, popis cesty, orientace ve městě Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů (předpřítomný čas prostý) Zvuková a grafická podoba jazyka - větný přízvuk Slovní zásoba - zážitky, ambice Komunikační situace - vypráví o tom, co se udělalo/neudělalo, zážitky, ambice, Dějepis - mor Hudební výchova - melodie a rytmus 507

26 rodiny, kamarádů Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně pojmenuje běžná onemocnění a poradí osobě, co dělat) Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vyjmenuje pravidla, která platí v jeho škole Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, používá výrazy překvapení a porozumění v běžných situacích, formuluje návrh činnosti pro sebe a kamarády Problémy uspořádání textu Mluvnice - frekvenční příslovce, použití někdy, nikdy a právě Významné osobnosti - reálie anglicky mluvících zemí Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - modální slovesa měl bych/neměl bych, muset, nesmět, nemuset, moci-umět Zvuková a grafická podoba jazyka - intonace oznamovacích vět a otázek, výslovnost p a b Slovní zásoba - problémy, frázová slovesa, pravidla ve škole, nemoce Tematický okruh - péče o zdraví Komunikační situace rady na řešení běžných problémů, diskuse o pravidlech ve škole Výchova ke zdraví - popis lidského oka 508

27 Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci (rady na řešení běžných problémů, diskuse o pravidlech ve škole 509

28 Anglický jazyk Rozšiřující učivo - jazykově zaměřené třídy Anglický jazyk pro pokročilé žáky ve věku let - určená žákům ročníku (Anglický jazyk vycházející ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV v návaznosti na učebnicovou řadu pro 1. stupeň a učebnice Project 1, Project 2 a Project 3) VVS ORV školní výstup téma učivo Mluví o sobě, své rodině, kamarádech situacích Podá základní údaje o sobě a popíše svůj den Popíše svůj pracovní den a co by chtěl v životě dělat Představení se Komunikační situace - představení se a svého okolí, pozdravy Tematický okruh - každodenní činnosti, časové údaje a datumy Svět práce Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění - přítomný čas sloves, která vyjadřují emoce, přídavná jména popisující činnosti a povolání a vlastnosti zaměstnance Vyhledá požadované Zvuková a grafická podoba jazyka - průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 510

29 autentických materiálech Popíše zaměstnání podle popisu a náplně pracovní činnosti, odhadne zaměstnání podle zálib člověka týkající se osvojovaného tématu - pracovní inzerát Popíše svůj styl oblékání a porovná módu v minulosti a dnes týkající se vzhledu a oblékání Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně situacích Vyhledá požadované autentických materiálech - různá výslovnost stejných samohlásek Komunikační témata - volba povolání Slovní zásoba - rozvíjení slovní zásoby vztahujícím se k probíraným okruhům - inzerát nabízející práci, formální dopis Tematický okruh - povolání Nákupy a móda Mluvnice - předpřítomný čas prostý OSV 1-3 Život v minulosti Komunikační situace - přesvědčování, popis módních trendů a vzhledu, rozhovor v obchodě, popis oblečení Tematický okruh - móda a oblečení, nakupování Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů - minulý čas průběhový a prostý, opisy modálních sloves - musel, mohl, nemohl, počet slov VDO 1 511

30 naučný text situacích- rozhovor s odborníkem Reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluví o své rodiněkonkrétní události v rodině týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času - deník Mluví o osvojovaném tématu - nezdravý způsob života, problémy s nadváhou, činnosti, které upravují zdravý režim dne situacích - vyjádří obavy, uklidní kamaráda Popíše svoji životosprávu a odvodí rady, jak se správně chovat při životosprávě Zdravý způsob života ve větě Komunikační situace - rozhovor s odborníkem, blahopřání, každodenní výrazy Tematické okruhy - doba kamenná, pozvánka ke spolupráci, vynálezy - moderní technologie, materiály, z nichž jsou vyrobeny předměty Mluvnice - opisy modálních sloves v čase minulém a budoucím Komunikační okruhy - vyjádření obavy, dávání rady ohledně zdraví, péče o zdraví, Tematické okruhy - jídlo, zdravá a nezdravá výživa, zdravotní obtíže a jejich léčení, části těla, péče o zdraví, stravovací návyky Výchova ke zdraví 512

31 Popíše návštěvu u lékaře, své zdravotní problémy a popíše části lidského těla Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Vypráví jednoduchý příběh či událost Vyhledá požadované autentických materiálech, rozpozná hlavní dějovou linii týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, detailně popíše objekty, osoby a zvířata Bez obsahové změny zestruční svou výpověď týkající se jeho samotného, rodiny - zdravý způsob života Tematické okruhy - Reálie zemí anglicky mluvících (Velká Británie) Představivost Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka Mluvnice - používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - přítomné příčestí popisující aktuální děj (gerundium),existenční vazba, vidět nebo slyšet někoho něco dělat, protiklady přídavných jmen, zkracování Zvuková a grafická podoba jazyka - přízvuk slov Komunikační situace - osobní dotazník, vyjádření lítosti, text neobvyklého příběhu a zvuky, písemný záznam příběhu, popis situace, obrázku, sci-fi příběhy a záhady Tematické okruhy slovní zásoby - aktuální činnosti a děje, popis země, zvířete, obličeje 513

32 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat (rozhovor se známou osobností) Vyhledá požadované autentických materiálech Bez obsahové změny zestruční informaci týkající se osvojovaného tématu Napíše krátký článek do časopisu o slavném člověku Rozumí informacím poslechových textech (bajka) Varuje druhé před možnými následky jejich činů a odvodí následky činnosti, rozumí obsahu konfliktního rozhovoru Sláva a štěstí Pracujeme společně Mluvnice - minulý a předpřítomný čas v souvětí, být a jít v souvislosti se zážitky, odvození přídavných jmen od podstatných jmen, zkracování souvětí vynecháním větných členů Zvuková a grafická podoba jazyka - pravopis slov a rozlišování prvků fonologického systému sluchem (ə) Komunikační situace - výrazy v zábavné hře, kviz, vyprávění, populárně naučný text, každodenní výrazy Tematický okruh - slavní lidé, osobní zážitky, zábavné hry a soutěže, reálie zemí anglicky mluvících (Austrálie) Mluvnice - podmiňovací způsob, reagování "já také/já také ne", tvoření nových slov, frázová slovesa a jejich vazby Zvuková a grafická podoba jazyka - větný přízvuk Komunikační situace - ponaučení, rada, souhlas s tvrzením, reakce na zprávu, mail, práce se slovníkem VMEGS 1-2 Zeměpis MeV 3 OSV

33 situacích, reaguje na kladné nebo záporné tvrzení Rozumí hlavním bodům specifického textu, vyhledá v nich požadované informace, odvodí význam neznámých slov z kontextu Oznámí/zeptá se na novinku Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše osobní Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace v neobvyklé situaci Mluví o problémech ohrožených druhů zvířat - leták Popíše aktuální počasí a sestaví předpověď počasí na základě symbolů a Náš svět Tematické okruhy - výjimečné nebo kritické situace, schopnosti, dovednosti, libosti Mluvnice - trpný rod, vyjádření "možná", "jít a..." Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému (podobná výslovnost slov) Komunikační situace - možnost, naučný text, dopis podporující záchranu nebo pomoc ohroženým zvířatům, předpověď počasí Tematický okruh - počasí, příroda, zvířata, přírodní jevy a útvary EV 1-4 MuV 1 515

34 ústně ji sdělí Vytváří slovní spojení v asociaci s daným tématem 516

35 Anglický jazyk jazykově zaměřené třídy Rozšiřující učivo - Project Plus - opakování učiva a ujasnění si výstupů z předchozích dílů učebnice Anglický jazyk pro pokročilé žáky ve věku let - určená žákům 9. ročníku (Anglický jazyk vycházející ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV v návaznosti na učebnicovou řadu pro 1. stupeň a učebnice Project 1-4) VV S ORV školní výstup téma učivo Popíše osoby a identifikuje je, popíše předměty a jejich použití situacích - požádá o zopakování věty,obměňuje text při zachování jeo smyslu Vyplní dotazník o sobě Představení se Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka s tolerancí elementárních chyb nenarušujících smysl sdělení a porozumění - vztažné věty, frázová slovesa vyjadřující pohyb Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetická abeceda Komunikační situace - rozvíjení dostatečné slovní zásoby k ústní i průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 517

36 Rozumí textům, vyhledá v nich požadované informace (šikana) a poradí, co dělat Rozumí obsahu čteného textu beletristického charakteru Popíše svůj víkend a diskutuje o svých aktivitách Rozumí textům, vyhledá v nich požadované informace situacích - fiktivní rozhovor týkající se osvojovaného tématu Způsob života písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům - podrobný popis osoby, věci a jejího použití, užitečné výrazy Tematické okruhy společnost a její problémy (šikana, odlišnosti a podobnosti mezi lidmi) Mluvnice - přítomný čas, sloveso + "ing" forma, sloveso + infinitiv, slovo + "ing"forma, hrát, dělat, jít + aktivita, frázová slovesa "look" Zvuková a grafická podoba jazyka - výslovnost předložek Komunikační situace - rozhovor s kamarádem, před kamerou, popis chovu domácího zvířete, užitečné výrazy Tematické okruhy- příroda a město, zvířata, vzhled osob a věcí Kultura - vývoj angličtiny jako jazyka Výjimeční lidé Mluvnice - minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas, frázová slovesa s "off", přenesený význam slov Rozumí informacím Zvuková a grafická podoba jazyka Rozumí příběhu a převypráví ho OSV 1-3 Dějepis 518

37 poslechových textech (neobvyklé situace) Pojmenuje nefunkčnost přístroje Vyplní základní údaje ve formuláři situacích (dotazník a interpretace výsledků průzkumu) Odhaduje význam neznámých slov v kontextu týkající se profilu známé osobnosti, vytvoří písemně svůj životopis Reaguje na jednoduché písemné sdělení- debata o globalizaci Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace, formuluje své názory, rozumí běžným varovným nápisům na Zábava Nebezpečné situace výslovnost "o" Komunikační situace - rozhovor k neobvyklé situaci Tematické okruhy - elektrické spotřebiče,moderní technologie Mluvnice - otázky a větné dodatky, trojslovná frázová slovesa, Zvuková a grafická podoba jazyka - spojky Komunikační situace - dotazníkové šetření, rozhovor, životopis, vyjádření názoru Tematické okruhy - moderní technologie a média,kultura, stravovací návyky,společnost a její problémy (globalizace) Mluvnice - podmínkové věty, zvratná zájmena, odvozování přídavných jmen od podstatných jmen, protiklady přídavných jmen, neoddělitelnost přídavných jmen, vyjádření "mohlo by se stát", "měl bys / neměl bys" 519 MeV 6 Mediální výchova - průzkum veřejného mínění a interpretace výsledků

38 veřejných místech Popíše událost v chronologickém sledu týkající se jeho samotného (co bys dělal, kdyby) Napíše fiktivní příběh, poradí, jak se vyhnout nebezpečí Zvuková a grafická podoba slov - znělost a neznělost souhlásek Komunikační situace - zákazy, varování, rady,varovné značky, nápisy Tematické okruhy - dobrodružné a nebezpečné situace, neobvyklé situace, péče o zdraví, zákazy a varování Výchova ke zdraví Vyhledá požadované autentických materiálech (seřadí posloupnost děje) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Popíše ideální den pro svůj organismus Reaguje na jednoduché písemné sdělení Biorytmy Mluvnice - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, určitý a neurčitý člen u podstatných jmen, vyjádření "bývávalo" (used to), předložky času ve spojení s datumem a časem, frázová slovesa, slovosled ve větě a zdůraznění Komunikační situace - návrhy (setkání, objednání se, přijetí a odmítnutí návrhu) Datum Každodenní činnosti s "mít" a "dostat" a "jít" a "dělat" Tematické okruhy - péče o zdraví, denní cyklus energie v lidském těle, přídavná jména vyjadřující stav lidského organismu (pocity a nálady) MuV 2 Systém vzdělávání v USA, ČR Výchova ke zdraví Projekt - Móda mladých Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (objednání, dohoda schůzky, změna termínu) 520

39 Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Popíše ideální rozmístění předmětů v místnosti situacích - požádá o laskavost a odpoví Vyjádří svůj aktuální záměr něco dělat z oblasti běžných činností Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Gramaticky mění věty se zachováním obsahového významu Vyhledá požadované autentických materiálech Ideální místo Cestování a prázdniny Mluvnice - vyjádření budoucnosti, slovesa typu "může se stát, že...", předložky místa Zvuková a grafická podoba jazyka - dlouhé a krátké samohlásky Komunikační situace- plány a budoucnost, popis místnosti, zdvořilá žádost Tematický okruh - Domov a bydlení a služby, ideální bydlení a dům, běžné volnočasové činnosti Mluvnice - trpný rod, frázová slovesa se základem "dostat" Zvuková a grafická podoba jazyka - slovní přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Komunikační situace - psaní pohledu, dotazy na vlaková spojení, rezervace hotelového pokoje MeV 6 (prázdninový leták) MeV 3 (výsledky ankety) Výchova k občanství (politický systém ČR, VB a USA) 521

40 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Popíše ideální místo pro dovolenou Napíše jednoduchý text (pohled z dovolené) Tematické okruhy - cestování, místo pro dovolenou, odjezdy a příjezdy vlaků 522

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Prima Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - představí se, pozdraví

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Číslo jednací Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013 Schváleno školskou radou dne:

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí: Dodatek ŠVP platný od 01. 09. 2014 5.3.1.1 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Ve stále více propojeném světě nabývá výuka jazyka stále většího významu, kromě významu praktického a komunikativního.

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více