MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání a) schvaluje b) neschvaluje c) jiné usnesení dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu JUDr. Ondřej Veselý starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Bc. Václav Filip pověřený vedoucí odboru Ing. Zdeňka Šartnerová ředitelka DBS

2 Důvodová zpráva: K vzešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, čímž došlo k podstatným změnám v otázkách bytového spoluvlastnictví. Novým občanským zákoníkem byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Čl. IV je dán do souladu s výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 16. Čl. V vymezení majetkových práv - byl doplněn a dán do souladu s Pravidly stanovující postup VZ, čl. 11 Návrh na schválení a výběr dodavatele, odst Na základě rozhodnutí ZM ze dne předkládáme aktualizovanou přílohu č. 1 - seznam nemovitostí s majetkovou účastí města Písek. Tyto nemovitosti DBS obstarává za město Písek ve své hlavní činnosti. Z výše uvedených důvodů je zastupitelstvu města předkládán ke schválení dodatek č. 2 k této zřizovací listině, který je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu. Dodatek byl konzultován s DBS a právním oddělením. Doporučení zpracovatele: Odbor RIMM a DBS města Písku doporučuje dodatek č. 2 ke zřizovací listině schválit usnesení za a). Vztah k rozpočtu: Bez vlivu na rozpočet Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p. p., zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků ( 26 a dále). Vztah ke strategickému plánu: Žádný. Přílohy: 1) Dodatek č. 2 2) Úplné znění zřizovací listiny DBS města Písku z roku 2009 včetně všech příloh 3) Výpis z obchodního rejstříku stránka 2 (celkem 23)

3 Příloha č. 1 dodatek č. 2 včetně jeho přílohy č. 1 DODATEK Č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny ze dne Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, okres Písek jako zřizovatel příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku vydává usnesením Zastupitelstva města č.. ze dne.. dodatek č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny ze dne a dodatku č. 1 ze dne Čl. I Zřizovací listina příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo nám. 42, Písek, IČ ze dne a Dodatek č. 1 ze dne se mění a doplňuje takto: V Čl. III Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti v odstavci 3.2. Předmět činnosti bod j) ve znění: prodej bytů a nebytových prostor z majetku města Písku dle usnesení zastupitelstva města Písku v souladu se schválenými zásadami a zákonem č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů se ruší a nahrazuje textem: prodej bytů a nebytových prostor z majetku města Písku dle usnesení zastupitelstva města Písku v souladu se schválenými zásadami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o bytovém spoluvlastnictví dle ustanovení 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a bod k) ve znění: ustavující shromáždění vlastníků jednotek po uskutečnění prodeje dle zákona č. 72/1994 ve znění pozdějších předpisů, se ruší a nahrazuje textem: ustavující shromáždění vlastníků jednotek po uskutečnění prodeje podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o bytovém spoluvlastnictví dle ustanovení 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V Čl. IV Statutární orgán organizace v odstavci 4.2. ve znění: Statutární orgán organizace jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace, nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí statutárním orgánem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého zmocnění. se ruší a nahrazuje textem: Statutární orgán organizace jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Za organizaci se podepisuje tak, že k tištěnému, razítkovanému nebo psanému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace, nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí statutárním orgánem organizace. stránka 3 (celkem 23)

4 V Čl.V Vymezení majetku a vymezení majetkových práv odstavci 5.3. Vymezení majetkových práv doplňuje bod u) ve znění: statutární orgán schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 1 mil. Kč. Ostatní ustanovení zřizovací listiny a dodatku č. 1 zůstávají dodatkem č. 2 nedotčeny. V Písku dne JUDr. Ondřej Veselý starosta města Ing. Vojtěch Bubník místostarosta města stránka 4 (celkem 23)

5 Příloha č. 1 Seznam nemovitostí s majetkovou účastí města Písek ve správě Domovní a bytové správy města Písku Objekt Domy dle čp čp.13 v Ningrově ulici v Písku čp.14 v Kolárově ulici v Písku čp. 34 v Semicích čp.50 na Pražské ulici v Písku čp. 57 v Chelčického ulici v Písku čp.105 v Budovcově ulici v Písku čp.107 v Nádražní ulici v Písku čp.108 v Nádražní ulici v Písku čp. 131 v Píseckého ulici v Písku čp.133 v ulici Hradební II. v Písku čp.135 v ulici Bakaláře v Písku čp.138 v ulici Drlíčov v Písku čp.143 v Kocínově ulici v Písku čp. 165 v ulici Bakaláře v Písku čp.176 v Soukenické ulici v Písku čp.177 v Soukenické ulici v Písku čp.221 v ulici K Háječku v Písku čp.222 v ulici K Háječku v Písku čp.224 v ulici K Háječku v Písku čp.225 v Zahradní ulici v Písku čp.226 v Zahradní ulici v Písku čp.227 v Rokycanově ulici v Písku čp.227 v Zahradní ulici v Písku čp.228 v Zahradní ulici v Písku čp.229 v ulici Ke Střelnici v Písku čp.230 v ulici Ke Střelnici v Písku čp.231 v ulici K Háječku v Písku čp.266 v Čelakovského ulici v Písku čp.288 v Lesnické ulici v Písku čp.310 v Pražské ulici v Písku čp ve Vinařického ulici v Písku čp v ulici Na Stínadlech v Písku čp v ulici na Stínadlech v Písku čp v ulici Na Stínadlech v Písku čp v ulici Na Stínadlech v Písku čp.325 ve Vinařického ulici v Písku čp ve Dvořákově ulici v Písku čp ve Dvořákově ulici v Písku čp ve Dvořákově ulici v Písku čp v Čechově ulici v Písku čp.343 ve Dvořákově ulici v Písku čp v Dvořákově ulici v Písku čp.345 v ulici Přemyslova v Písku čp.346 v Pražské ulici v Písku čp v ulici Na Stínadlech v Písku čp v ulici Na Stínadlech v Písku čp v ulici Na Stínadlech v Písku čp.368 v ulici Na Stínadlech v Písku čp.378 v Třebízského ulici v Písku čp.379 v Třebízského ulici v Písku čp.380 v Třebízského v Písku čp.381 v Třebízského ulici v Písku čp.382 v Třebízského ulici v Písku čp.383 v Jablonského ulici v Písku čp.387 v Jablonského ulici v Písku stránka 5 (celkem 23)

6 00388 čp.388 v Jablonského ulici v Písku čp.389 v ulici Jablonského v Písku čp.390 v Jablonského ulici v Písku čp.392 v Jablonského ulici v Písku čp.393 v Jablonského ulici v Písku čp.394 v Jablonského ulici v Písku čp.395 v Jablonského ulici v Písku čp.396 v Jablonského ulici v Písku čp.397 v Jablonského ulici v Písku čp.398 v Jablonského ulici v Písku čp.399 v Přemyslově ulici v Písku čp.400 v Přemyslově ulici v Písku čp.403 v Třebízského ulici v Písku čp.405 v Třebízského ulici v Písku čp.407 v Třebízského ulici v Písku čp.408 v Třebízského ulici v Písku čp.409 v Třebízského ulici v Písku čp.410 v Třebízského ulici v Písku čp.411 Třebízského v Písku čp.415 ve Vinařického ulici v Písku čp.416 ve Vinařického ulici v Písku čp.417 ve Vinařického ulici v Písku čp.418 ve Vinařického ulici v Písku čp.419 v Jeronýmově ulici v Písku čp. 424 v Topělecké ulici v Písku čp. 425 v Topělecké ulici v Písku čp.429 v Jeronýmově ulici v Písku čp.432 v ulici Na Pěníku v Písku čp.433 v ulici Na Pěníku v Písku čp.435 v ulici Na Pěníku v Písku čp.437 v Jablonského ulici v Písku čp. 450 v Sedláčkově ulici v Písku čp. 450 v ulici V Portyči v Písku čp.448 v Čechově ulici v Písku čp.449 v Čechově ulici v Písku čp.454 v Čechově ulici v Písku čp.663 v Tyršově ulici v Písku čp.887 v Kollárově ulici v Písku čp.888 v Kollárově ulici v Písku čp.948 v Jeronýmově ulici v Písku čp.949 v Erbenově ulici v Písku čp.950 v Erbenově ulici v Písku čp.1088 na Mírovém náměstí v Písku čp.1089 na Mírovém náměstí v Písku čp.1090 v Erbenově ulici v Písku čp.1220 v Ostrovní ulici v Písku čp.1329 v Tyršově ulici v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp.1379 v Kollárově ulici v Písku čp.1397 v Nádražní ulici v Písku čp. 1401v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp.1435 v Kollárově ulici v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp v ulici nábřeží 1.máje v Písku čp.1501 v Harantově ulici v Písku čp.1504 v ulici Karla Čapka v Písku čp.1505 v ulici Karla Čapka v Písku čp na Smetanově náměstí v Písku čp.1528 na Smetanově náměstí v Písku čp v Erbenově ulici v Písku stránka 6 (celkem 23)

7 01535 čp v Heritesově a Zeyerově ulici v Písku čp v Kollárově ulici v Písku čp v Erbenově ulici v Písku čp v Erbenově ulici v Písku čp v Jeronýmově a Erbenově ulici v Písku čp v Kollárově ulici v Písku čp.1564 v Kollárově ulici v Písku čp.1565 v Nádražní ulici v Písku čp v Kollárově ulici v Písku čp.1573 v Kollárově ulici v Písku čp.1574 v Kollárově ulici v Písku čp.1575 v Kollárově ulici v Písku čp.1576 v ulici Kollárova v Písku čp.1577 v Kollárově ulici v Písku čp.1578 v Kollárově ulici v Písku čp.1582 v Kollárově ulici v Písku čp v Kollárově ulici v Písku čp.1585 v Tyršově ulici v Písku čp.1589 v Šafaříkově ulici v Písku čp.1594 v Tyršově ulici v Písku čp v Zeyerově ulici v Písku čp.1617 v Sovově ulici v Písku čp.1618 v Jeronýmově ulici v Písku čp na Mírovém náměstí v Písku čp.1636 v ulici Dr.M.Horákové v Písku čp.1637 v ulici Dr.Milady Horákové v Písku čp.1643 v ulici Dr.M.Horákové v Písku čp v ulici 17.listopadu v Písku čp.1701 a 1702 v ulici 17.listopadu v Písku čp v ulici Dr.Milady Horákové v Písku UBYTOVNA čp v Nádražní ulici v Písku čp.1783 v Nádražní ulici v Písku čp.1799 v Otavské ulici v Písku čp.1801 v Kollárově ulici v Písku čp.1808 v Lipově aleji v Písku čp.1809 v Lipové aleji v Písku čp.1813 v Otavské ulici v Písku čp.1814 v Otavské ulici v Písku čp.1822 na Mírovém náměstí v Písku čp.1830 v Kollárově ulici v Písku čp na Nábřeží 1.máje v Písku čp na Nábřeží 1.máje v Písku čp na Nábřeží 1.máje v Písku čp.1837 v Tylově ulici v Písku čp na Nábřeží 1.máje v Písku čp.1941 na Nábřeží 1.máje v Písku čp na tř. Přátelství v Písku čp v ulici tř. Přátelství v Písku čp.1951 a 1952 na tř.přátelství v Písku čp v Truhlářské ulici v Písku čp v Truhlářské ulici v Písku čp na tř. Přátelství v Písku čp.1960 v ulici tř. Přátelství v Písku čp.1961 v ulici tř. Přátelství v Písku čp.1962 v Budějovické ulici v Písku čp v ulici Přátelství v Písku čp.1976 v Jeronýmově ulici v Písku čp v Budovatelské ulici v Písku čp v Budovatelské v Písku čp v ulici Přátelství v Písku čp na tř. Přátelství v Písku čp.1999 v ulici Přátelství v Písku čp.2023 v Kollárově ulici v Písku čp v ulici Přátelství v Písku stránka 7 (celkem 23)

8 02030 čp v Budovatelské v Písku čp v Budovatelské ulici v Písku čp.2035 v Tyršově ulici a 2036 v Kollárově ulici v Písku čp.2158 v Truhlářské ulici v Písku čp.2159 v Truhlářské ulici v Písku čp.2161 v Truhlářské ulici v Písku čp.2162 v Truhlářské ulici v Písku čp.2165 v Truhlářské ulici v Písku čp.2169 ve Smrkovické ulici v Písku čp.2172 ve Smrkovické ulici v Písku čp.2218 ve Smrkovické ulici v Písku čp.2220 v Truhlářské ulici v Písku čp.2240 v Harantově ulici v Písku čp.2241 v Harantově ulici v Písku čp.2242 v ulici Harantova v Písku čp na Mírovém náměstí v Písku čp v Sedláčkově ulici v Písku UBYTOVNA čp.2287 na tř. Přátelství v Písku čp v Kollárově ulici v Písku čp na Jiráskovo nábřeží v Písku garáže vnitroblok domu čp v Kollárově ulici v Písku garáže vnitroblok domu čp v Kollárově ulici v Písku garáže vnitroblok domu čp v Kollárově ulici v Písku výměník výměník JIH 3 v Trhuhlářské ulici v Písku Tato příloha se bude aktualizovat dle potřeby min. 1x za rok. stránka 8 (celkem 23)

9 Příloha č. 2 úplné znění ZL včetně příloh: dodatek č. 1, příloha č. 1 stránka 9 (celkem 23)

10 stránka 10 (celkem 23)

11 stránka 11 (celkem 23)

12 stránka 12 (celkem 23)

13 stránka 13 (celkem 23)

14 stránka 14 (celkem 23)

15 stránka 15 (celkem 23)

16 stránka 16 (celkem 23)

17 stránka 17 (celkem 23)

18 stránka 18 (celkem 23)

19 stránka 19 (celkem 23)

20 stránka 20 (celkem 23)

21 stránka 21 (celkem 23)

22 stránka 22 (celkem 23)

23 stránka 23 (celkem 23)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 14.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovní

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.03.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.05.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 03.01.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Plán výkopových prací pro rok 2015

Plán výkopových prací pro rok 2015 Plán výkopových prací pro rok 2015 VN, NN 17.listopadu 2 - Alšova Alšovo nám. Baarova 3. Q. Bakaláře Boční Bořivojova B.Němcové Budějovická 2 - Budovatelská Budovcova Burketova Čechova Čelakovského Denisova

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 21.08.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.10.2015 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

ULICE Telefonica E.ON-VN, ULICE. Optická síť- Simelon. Město Písek, MSPs.r.o.- opravy MK. Teplárna Písek. Městské služby-vo. Vodárenská správa s.r.o.

ULICE Telefonica E.ON-VN, ULICE. Optická síť- Simelon. Město Písek, MSPs.r.o.- opravy MK. Teplárna Písek. Městské služby-vo. Vodárenská správa s.r.o. ULICE Telefonica E.ON-VN, NN 17.listopadu Alšova 3. Q. Alšovo nám. Baarova Bakaláře 3. Q. Boční Bořivojova B.Němcové Budějovická 2.-4.Q. Budovatelská Budovcova Burketova Čechova Čelakovského Denisova 3.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Ing. Miroslav Sládek starosta. 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění

Ing. Miroslav Sládek starosta. 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění Město Písek Obecně závazná vyhláška města Písek č. 6/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Písek

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29.02.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne 15. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Financování rekonstrukce domů č.p. 1467, č.p. 1468, nábřeží 1. máje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Městská policie Písek V Písku dne: 27.5.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.6.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna příloh č.2 a č.5 Obecně závazné vyhláška města Písek č. 6/2009 k zabezpečení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých bodů.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 13.04.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.05.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plán zimní údržby NÁVRH USNESENÍ 1. Plán zimní údržby na silniční síti komunikací na území města Písku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

ODBOR DOPRAVY. Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY. Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Na úřední desce vyvěšeno dne : 07.09.2017 Právní moci nabylo dnem : 10.10.2017 ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2017/30029 Vy izuje: Ing. Michal Kova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 06.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů, záměry prodeje bytů, žádosti o udělení výjimky,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 27.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.06.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytu z majetku města, bytové záležitosti. NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 04.05.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných MSP s.r.o.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných MSP s.r.o. V Písku dne 21.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných MSP s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.06.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.06.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Doplnění cenové mapy o nájemné pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Doplnění cenové mapy o nájemné pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. Odbor správy majetku Písek 08.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Doplnění cenové mapy o nájemné pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 27.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí bytů formou výběrového řízení NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 06.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 27.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Inflační doložka NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města a) schvaluje b) schvaluje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 27.03.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.04.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh ceníku pro společenství vlastníků a neuplatnění inflační doložky.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. - parcely č. st. 3520/1 o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje budovy čp. 57 Chelčického ulice, Písek včetně

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 20.7.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 6.9.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatků č. 1 ke smlouvám, jejichž předmětem je provoz veřejných WC ve městě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál vývoj nájemného nemovitosti č.p. 28, Tyršova ulice v Písku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, DBS města Písku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Kočí a.s. - Stavební úpravy

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.02.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 31.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Ukončení mandátní smlouvy s Ing. Pavlem Kozákem NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. parcely č.st. 4904 o výměře

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 30.12.2013 3 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 23.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o prodloužení nájmu bytu v areálu ZŠ J. K. Tyla, Tylova 2391, Písek NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 31.08.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.09.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na provedení výběrového řízení na odborného konzultanta pro analýzu využití metody

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 3 DBS města Písku V Písku dne: 06.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem akce: Rekonstrukce objektů čp.

Více

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 09.09.2015 Přítomni Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne 08.09.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Ing. Zdeněk

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury 12.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výjimky z vyhlášky NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání žádostí o udělení výjimky z obecně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 30.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a použití finančních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 20.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.09.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dofinancování projektu Výstavba umělého osvětlení hlavního hřiště v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 2.5.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele ( Město

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

Rozbor hospodaření Domovní a bytové správy města Písku za rok 2016

Rozbor hospodaření Domovní a bytové správy města Písku za rok 2016 Rozbor hospodaření Domovní a bytové správy města Písku za rok 2016 K 31.12.2016 spravovala DBS města Písku celkem 309 domů v majetku či spoluvlastnictví města Písku, 1.355 bytů ve vlastnictví města a 3.206

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 21. 10. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směna pozemků s Českou poštou s.p. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17. V Písku dne 26.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17. listopadu v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 23.01.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Veselý, Ing. Bubník,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí, Domovní a bytová správa Písek 13.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.07.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh zadání veřejné zakázky: Nákup nových osobních elektromobilů

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.01.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 20.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr podání žádosti o dotaci z 30. výzvy z Integrovaného regionálního operačního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí bytů formou výběrového řízení NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor

Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor Příloha č. 5: Úplné znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (část a) Dodatek ke smlouvě č. 1, část a) vzor (dále jen dodatek ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury 15.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, ve znění vyhlášky č. 2/2015,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 04.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Přijetí daru pro Základní školu Svobodná a Mateřskou školu Písek, Dr. M. Horákové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 16.02.2018 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do vozovky s asfaltovým povrchem na pozemcích

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 07.11.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Přijetí daru pro Základní školu Svobodná a Mateřskou školu Písek, Dr. M. Horákové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 15.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/16/0905/DS na akci Rekonstrukce

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.11.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 02.012.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12. 2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí bytů formou výběrového řízení NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 16.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Písek a společností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 594 ze dne 10.09.2018 Návrh na schválení úplného znění Smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby, jejímž předmětem je výstavba

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Kancelář úřadu V Písku dne: 25.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 265-71795-14 NÁVRH USNESENÍ Rada města dodatek č. 2

Více

U S N E S E N Í. JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, Ing. arch. P.

U S N E S E N Í. JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, Ing. arch. P. U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 28.04.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 01/2013 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2013 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Budovcova 207 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 16.01.2013 Přítomni Z Á P I S č. 01/2013 z jednání, které se konalo dne 15.01.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Budovcova 207 v Písku Karel Vodička,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 04.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Písek a firmou SWEITELSKY

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 V Písku dne: 30.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více