Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R."

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll Omluveni JUDr. L. Průša PROGRAM 1) Návrh na rozpočtová opatření č. 2/15-3/15 2) Použití finančních prostředků z investičních fondů ZŠ E. Beneše, ZŠ J. Husa a Pečovatelské služby a jeslí města Písku 3) Jmenování vedoucího odboru správy majetku 4) Návrh Pravidel stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek 5) Návrh na zrušení veřejné zakázky Dodání nového stroje na úpravu ledové plochy Zimního stadionu v Písku 6) Návrh zadání veřejné zakázky Dodání stroje na úpravu ledové plochy zimního stadionu v Písku vč. dohody o poskytnutí příspěvku 7) Návrh zadání veřejné zakázky Zkvalitnění vybavení školy pro ZŠ Jana Husa 8) Návrh zadání veřejné zakázky Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání pro ZŠ T. G. Masaryka 9) Návrh zadání veřejné zakázky Centrální pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací 04/ ) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Revitalizace sídliště Portyč 3. etapa 11) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM 12) Věcná břemena 13) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města 14) Návrh na pronájmy nebytových prostor 15) Návrh na řešení bytových záležitostí 16) Řešení nájemních vztahů k bytům 17) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení

2 18) Poskytnutí bytů pro osoby v tíživé životní situaci 19) Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města Písku 20) Památník setkání spojeneckých armád u Hřebčince v Písku schválení projektové dokumentace 21) Podnět ke zpracování soutěžních podmínek architektonické soutěže o návrh plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou 22) Přechod přes trať na Hradiště zadání projektu pro územní řízení 23) Informace o průběhu realizace projektu Sportovně komunitní centrum Písek a návrh postupu řešení vůči společnosti Stavební poradna, spol. s r. o., o náhradu škody 24) Návrh společnosti E.ON ČR na spolufinancování opravy povrchů komunikací v ulici J. Malého v souvislosti s rekonstrukcí NTL plynovodu 25) Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných Městskými službami Písek s. r. o. 26) Smlouva o výpůjčce Modelu Kamenného mostu se společností Boheminium Modely s.r.o., Praha 27) Smlouva o poskytnutí grantu na projekt Husité z Písku v Písku s Jihočeským krajem 28) Smlouva o dílo na realizaci kulturního programu Cipískoviště 2015 s Centrem kultury Písek o. p. s. 29) Návrh na uzavření realizační smlouvy se Společností Petra Parléře, o. p. s. 30) Změna smluvních vztahů v souvislosti se změnou legislativy mezi Městem Písek a Městskými službami Písek s. r. o. 31) Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby s Českou poštou s. p. 32) Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok ) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok ) Připojení se k akci Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice 35) Žádost obce Albrechtice nad Vltavou o připojení se k žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav, včetně pozemků neřešených 36) Oprava zdi v Prokopově ul. - odstranění plakátovací plochy 37) Žádost občanů z Dobrovského ulice o změnu projektové dokumentace rekonstrukce komunikace 38) Žádost obyvatel Habeše v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě 39) Rozšíření pěší zóny u Putimské brány; Žádost o výjimku k vydání rezidentní parkovací karty 40) Žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 41) Informace z jednání komisí 42) Informace o podání žádosti města na projekt Město Písek bezpečné parkování kol při Otavské cyklostezce 43) Různé JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1) Návrh na rozpočtová opatření č. 2/15-3/15 U s n e s e n í č. 28/15 Rada města schvaluje návrh na rozpočtová opatření č. 2/15-3/15. Ing. R. Svoboda stránka 2 (celkem 26)

3 K bodu 2) Použití finančních prostředků z investičních fondů ZŠ E. Beneše, ZŠ J. Husa a Pečovatelské služby a jeslí města Písku U s n e s e n í č. 29/15 1. Rada města použití finančních prostředků z investičního fondu Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek pro účely financování investiční akce Úprava stávajících šaten na II. stupni na 2 třídy v hodnotě Kč schvaluje. 2. Rada města použití finančních prostředků z investičního fondu Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek pro účely dofinancování akce Zkvalitnění vybavení školy v hodnotě Kč schvaluje. 3. Rada města použití finančních prostředků z investičního fondu Pečovatelské služby a jeslí města Písku za účelem nákupu užitkového motorového vozidla v hodnotě Kč schvaluje. Ing. R. Svoboda K bodu 3) Jmenování vedoucího odboru správy majetku U s n e s e n í č. 30/15 Rada města na návrh tajemnice Městského úřadu Písek jmenuje od vedoucí odboru správy majetku na dobu neurčitou Ing. Milenu Hladíkovou, do doby jejího návratu z rodičovské dovolené na dobu určitou Ing. Jana Tůmu. Ing. Z. Hofmanovou K bodu 4) Návrh Pravidel stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek U s n e s e n í č. 31/15 Rada města schvaluje Pravidla stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek s připomínkami: u kategorie I, II, III se omezení administrace veřejných zakázek externím subjektem nevztahuje na příspěvkové organizace založené městem. K bodu 5) Návrh na zrušení veřejné zakázky Dodání nového stroje na úpravu ledové plochy Zimního stadionu v Písku U s n e s e n í č. 32/15 1. Rada města vylučuje z účasti v zadávacím řízení nabídku společnosti Rolmont, s.r.o., Na vinobraní 30, Praha 10, IČ: a společnosti První chráněná dílna s.r.o., Raisova 769/9, Ústí nad Labem, IČ: Rada města ruší zadávací řízení veřejné zakázky: Dodání nového stroje na úpravu ledové plochy Zimního stadionu v Písku. J. Hrádek K bodu 6) Návrh zadání veřejné zakázky Dodání stroje na úpravu ledové plochy zimního stadionu v Písku vč. dohody o poskytnutí příspěvku stránka 3 (celkem 26)

4 U s n e s e n í č. 33/15 1. Rada města po projednání schvaluje návrh zadání veřejné zakázky: Dodání stroje na úpravu ledové plochy zimního stadionu v Písku. 2. Rada města po projednání schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení: členové: Josef Hrádek (MSP s.r.o.), Antonín Řehoř (MSP s.r.o.), Marek Václavík (MSP s.r.o.), Bc. Rudolf Koraba (odbor RIMM), člen JHK náhradníci: Josef Cvachovec (MSP s.r.o.), Hana Korejsová (MSP s.r.o.), Jiří Kopunec (MSP s.r.o.), Jaroslav Dušek (odbor RIMM), člen JHK. 3. Rada města po projednání schvaluje dohodu o poskytnutí příspěvku na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši vysoutěžené ceny stroje na úpravu ledové plochy, max. však 3,9 mil. Kč. J. Hrádek K bodu 7) Husa Návrh zadání veřejné zakázky Zkvalitnění vybavení školy pro ZŠ Jana Bod byl stažen z programu jednání. K bodu 8) Návrh zadání veřejné zakázky Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání pro ZŠ T. G. Masaryka Bod byl stažen z programu jednání. K bodu 9) Návrh zadání veřejné zakázky Centrální pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací 04/2015 U s n e s e n í č. 34/15 Rada města schvaluje návrh zadání veřejné zakázky Centrální pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací 04/2015. Mgr. M. Hanus K bodu 10) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Revitalizace sídliště Portyč 3. etapa Bod byl stažen z programu jednání. K bodu 10) Návrh na postup zadavatele dle 111 odst. 6 ZVZ u veřejné zakázky: Revitalizace sídliště Portyč 3. etapa U s n e s e n í č. 35/15 Rada města schvaluje Rozhodnutí zadavatele postupovat dle 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů u veřejné zakázky Revitalizace sídliště Portyč 3. etapa : stránka 4 (celkem 26)

5 K bodu 11) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM U s n e s e n í č. 36/15 Rada města schvaluje uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha, IČO , jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nejnižší nabídková cena a výše budgetu hodnocena jako nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM, za nabídkovou cenu Kč bez DPH na 36 měsíců a pověření starostky města podpisem rámcové smlouvy, uchazeče Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Písek, IČO , jako druhého v pořadí za nabídkovou cenu Kč bez DPH, uchazeče O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČO , jako třetího v pořadí za nabídkovou cenu Kč bez DPH, Ing. P. Fojtík K bodu 12) Věcná břemena b1) Souhlas vlastníka a zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Stavební úpravy rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Písek, J. Malého II. etapa, úsek: V. Kršky Na Trubách U s n e s e n í č. 37/15 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje souhlas vlastníka rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Písek, J. Malého II. etapa, úsek V Kršky Na Trubách na částech pozemků parc.č. 1583/1, 1615/9, 1616/4, 1612/11 a 1612/17 vše k.ú. Písek za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ze dne pro E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6. Rada města pověřuje starostku podpisem souhlasu dle přílohy. 2. schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení NTL plynovodu a přípojek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby tohoto plynovodu a těchto přípojek na částech pozemků parc.č. 1583/1, 1615/9, 1616/4, 1612/11, 1612/12, 1628/2 a 1612/17 vše k.ú. Písek za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ze dne ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b2) Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch O2 Czech Republic, a.s. akce: , TM_BTA_Písek_C_Písek Jih_OK U s n e s e n í č. 38/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě práva umístění podzemního komunikačního vedení na částech pozemků parc. č. 1258/24, 1258/31, 1258/33, 1258/34 a 1258/35 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek odboru životního prostředí a Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch O2 Czech Republic, a.s., IČ , Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, za jednorázovou úhradu dle ustanovení 16b Zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. K jednorázové náhradě bude stránka 5 (celkem 26)

6 připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b3) Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch obce Dobev akce: Oldřichov - kanalizace U s n e s e n í č. 39/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace na částech pozemků parc. č. 2135/2, 806/1, 806/45, 806/13 a 820/5 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této inženýrské sítě za dodržení podmínek odboru výstavby a územního plánování a Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch Obce Dobev, IČ , Písek, Stará Dobev 16 bezúplatně. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b4) Zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek Otavská: NN úprava kabelové sítě U s n e s e n í č. 40/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové NN na částech pozemků parc. č. 1808/4 a 1806/44 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b5) Zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek Roháčova: NN úprava vedení U s n e s e n í č. 41/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelu NN na částech pozemků parc. č. 1585/8, 2202/3 a 1586/10 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. stránka 6 (celkem 26)

7 b6) Zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek ZŠ E. Beneše: VN/NN překl. kab. vedení U s n e s e n í č. 42/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení VN a kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 1753/2 a parc.č. st vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b7) Zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek Na Pahorku: NN rekonstrukce vedení U s n e s e n í č. 43/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelu NN na částech pozemků parc. č. 907/12, 906/5, 2159/7 a 904/15 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ze dne ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b8) Zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek Táborská: VN, NN rekonstrukce vd, TS U s n e s e n í č. 44/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN s plastovým kabelovým pilířem a uzemněním na částech pozemků parc. č. 2216/1 a 2555 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b9) Zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: Písek Vydlaby: VN překládka vedení stránka 7 (celkem 26)

8 U s n e s e n í č. 45/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva umístění venkovního vedení VN na betonových stožárech s uzemněním na částech pozemků parc. č. 581/3, 581/13, 581/16, 583/1, 1037/3 a 1037/5 vše k.ú. Smrkovice a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b10) Zřízení služebnosti inženýrské sítě SITEL, spol. s r.o. FTTH Písek lokalita PI06 sídliště Budovatelská, sídliště Dr. Horákové U s n e s e n í č. 46/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu na částech pozemků parc.č. 1530/1, 1530/32, 1530/30, 1530/10, 1535/4, 1535/2, 2198/1, 1571/1, 1568/4, 2680, 1571/2, 1568/1, 1564, 2677, 1561/1, 1566, 1569/2, 2682, 1571/4, 1565, 2674, 2676, 2675, 1561/33, 1588/2, 1591/1, 1587/1, 2679, 1589/2, 1530/21, 1530/31, 1528/2 a st. parc.č. 2954/5 vše k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby za dodržení podmínek odboru životního prostředí, Městských služeb Písek s.r.o. a odboru dopravy ve prospěch SITEL, spol. s r.o., IČ , Praha 4, Baarova 957/15 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b11) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Vratislavova, Brandtner: NN přip.kabelem U s n e s e n í č. 47/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na části pozemku parc.č. 823/1 k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši 498 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b12) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Cihlářská, Pošmourný: NN přip.kab. U s n e s e n í č. 48/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na části pozemku parc.č. 648/16 k.ú. Hradiště u Písku a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ stránka 8 (celkem 26)

9 , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b13) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Lesnická: NN rek.kab. U s n e s e n í č. 49/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na části pozemku parc.č. 321/20 k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b14) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Sídliště Portyč: VN, NN přel. kab. U s n e s e n í č. 50/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení VN a NN na částech pozemků parc.č. 362/3, 362/21, 233, 205/2, 235/1, 354/5, 355/29 a 354/3 vše k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b15) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Lesnická, Bella Nova: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 51/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na částech pozemků parc.č. 321/20 a 328/9 vše k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. stránka 9 (celkem 26)

10 b16) konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Cihlářská, 9 RD: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 52/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na části pozemku parc.č. 648/16 k.ú. Hradiště u Písku a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b17) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek Logry, Viladomy: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 53/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN s uzemněním a kabelového pilíře na částech pozemků parc.č. 1883/13, 1883/2 a 1883/1 vše k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b18) Konečné zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. Písek: Zátavské nábřeží kabelové vd NN U s n e s e n í č. 54/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN na částech pozemků parc.č. 2098/1, 2098/5 a 2685/2 vše k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b19) Konečné zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch O2 Czech Republic, a.s. akce: , TM3C_19_LO_C_Písek3_OK Otavská + Erbenova ulice U s n e s e n í č. 55/15 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení služebnosti inženýrské sítě práva umístění podzemního komunikačního vedení na částech pozemků parc. č. 1808/1, 1808/11, 1809/1 a 2094/7 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch O2 Czech Republic, a.s., IČ , Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2 ve výši Kč + DPH dle aktuální platné stránka 10 (celkem 26)

11 sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b20) Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek a.s. Primární rozvody, Erbenova ul., Písek SO-01 Parovodní přípojka; SO-02 Teplovod U s n e s e n í č. 56/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení parovodu a teplovodu včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc.č. 1757/14, 2223/1 a 2845 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby tohoto parovodu a teplovodu, dále provádět na parovodu a teplovodu úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti ve prospěch Teplárny Písek a.s., IČ , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek bezúplatně. Geometrický plán na zaměření služebnosti byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b21) Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek a.s. Teplovodní přípojka pro č.p Erbenova ulice U s n e s e n í č. 57/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení teplovodní přípojky včetně obslužného zařízení na části pozemku parc.č. 2223/1 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby této teplovodní přípojky, dále provádět na teplovodní přípojce úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti ve prospěch Teplárny Písek a.s., IČ , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek za jednorázovou úhradu Kč. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b22) Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek a.s. Teplovodní přípojka pro č.p Erbenova ulice U s n e s e n í č. 58/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení teplovodní přípojky včetně obslužného zařízení na části pozemku parc.č. 2223/1 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby této teplovodní přípojky, dále provádět na teplovodní přípojce úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti ve prospěch Teplárny Písek a.s., IČ , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek za jednorázovou úhradu Kč. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. stránka 11 (celkem 26)

12 b23) Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek a.s. Horkovod Centrum sociálních a zdravotních služeb areál Žižkových kasáren U s n e s e n í č. 59/15 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení horkovodu včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc.č. 331/1 a 2148/1 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby tohoto horkovodu, dále provádět na horkovodu úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti ve prospěch Teplárny Písek a.s., IČ , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek za jednorázovou úhradu Kč. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b24) Zřízení služebnosti TwigoNet Europe, SE, a.s. akce: Optická síť TWIGONET Písek 2. a 3. etapa - doplnění usnesení U s n e s e n í č. 60/15 Rada města Písku po projednání schvaluje doplnění pozemků parc.č a 2202/3 vše k.ú. Písek do usnesení RM č. 757/14 ze dne zřízení služebnosti uložení telekomunikační sítě stavby pod názvem Optická síť TWIGONET Písek 2. a 3. etapa včetně veškerých obslužných zařízeních ve prospěch TwigoNet Europe, SE, IČ , se sídlem Podnikatelská 553, Praha - Běchovice za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy č. 2 k bodu b23). b25) Zrušení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene SŽDC Přejezd v km 13,283 trati Protivín Zdice U s n e s e n í č. 61/15 Rada města Písku po projednání schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou dne mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací jako budoucím oprávněným z věcného břemene, Městem Písek jako budoucím investorem a Jitex Písek, a.s. jako budoucím povinným z věcného břemene. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy. b26) Zřízení služebnosti inženýrské sítě SIMELON, s.r.o. Umístění zemního telekomunikačního vedení sídliště Budovatelská snížení náhrady za zřízení služebnosti U s n e s e n í č. 62/15 Rada města Písku po projednání schvaluje snížení náhrady za ukládání vedení bez povolení z desetinásobku na pětinásobek ve prospěch SIMELON s.r.o., IČ , stránka 12 (celkem 26)

13 PRAHA 1 Josefov, U Starého hřbitova 40/6. Rada města si vyhrazuje schválení smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti. K bodu 13) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) Pronájem pozemků parc.č. 1163/3 a parc.č. 1161/9 vše k.ú. Písek (kompostárna) U s n e s e n í č. 63/15 Rada města Písku po projednání schvaluje: 1. pronájem pozemků parc. č. 1163/3 o výměře 4450 m 2 a parc. č. 1161/9 o výměře 13 m 2 vše k.ú. Písek, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s nájemným ve výši 10 Kč/m 2 /rok, za účelem využití pozemků v rámci kompostárny pro město Písek od vlastníků pozemků. Rada města pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. 2. úhradu za užívání pozemků parc. č. 1163/3 o výměře 4450 m 2 a parc. č. 1161/9 o výměře 13 m 2 vše k.ú. Písek, zpětně za dobu od ve výši 10 Kč/m 2 /rok, pro vlastníky pozemku. b) p. Petr Bernáth žádost o podnájem části pozemku parc.č. 82/1 k.ú. Semice u Písku U s n e s e n í č. 64/15 Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření smlouvy na podnájem části pozemku parc.č. 82/1 o výměře 1293 m 2 k.ú. Semice u Písku, za účelem provozování sportovního zařízení a hostinské činnosti, na dobu určitou do vždy v sezónním období květen září, za nájemné ve výši 6 Kč/m 2 /rok, pro pana Petra Bernátha, IČ , s místem podnikání Písek, Truhlářská 2162 dle přílohy. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o podnájmu pozemku. K bodu 14) Návrh na pronájmy nebytových prostor 1) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 57, Chelčického ul. v Písku U s n e s e n í č. 65/15 Rada města schvaluje provést výběrové řízení formou obálkové metody mezi přihlášenými zájemci, s vyvolávací cenou Kč/m 2 /rok u prostor sloužících za účelem poskytovaných služeb, tj. 49,5 m2 s tím, že toto výběrové řízení provede DBS města Písku a dále určuje jako nájemce prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 78,5 m 2 v objektu čp. 57, Chelčického ul. v Písku, který je součástí pozemku stav. parcely č. 86 v k.ú. Písek, vítěze výběrového řízení s nejvyšší nabídnutou cenou. Rada města pověřuje ředitelku DBS podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu nájemného nabídnutou vítězem a smlouvy o složení jistoty. 2) Smluvní podmínky nájemní smlouvy se společností O2 Czech Republic, a.s. stránka 13 (celkem 26)

14 U s n e s e n í č. 66/15 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi městem Písek, se sídlem: Velké náměstí 114/3, Písek, IČ , a O2 Czech Republic a.s., se sídlem: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , v předloženém znění. 3) Žádost o povolení podnájmu U s n e s e n í č. 67/15 Rada města schvaluje podnájem části nebyt. prostor č. 4B 412 v objektu čp. 449/16, Čechova ul. v Písku, nájemce pro podnájemce. 4) Výpůjčka prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 75, Alšovo nám. v Písku U s n e s e n í č. 68/15 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 75, Alšovo náměstí v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely č. 106 v k.ú. Písek, o celkové výměře 129 m 2, pro spolek NEPOTŘEBNÉ VĚCI OD VÁS POMÁHAJÍ DĚTEM OD NÁS z.s., se sídlem Písek, Mírové náměstí 1088, IČ , za účelem činnosti neziskové organizace, na dobu neurčitou a pověřuje starostku města podpisem smlouvy a smlouvy o složení jistoty. K bodu 15) Návrh na řešení bytových záležitostí 1) Výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného U s n e s e n í č. 69/15 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytů: č. 7 v budově čp. 887, Kollárova ul. v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek o velikosti 1+1 č. 8 v budově čp. 1575, Kollárova ul. v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek o velikosti 2+1 č. 5 v budově čp. 382, Třebízského ul. v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek o velikosti 3+1 2) Žádost o schválení převodu členských práv a povinností U s n e s e n í č. 70/15 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. D4, ul. Za Pazdernou čp v Písku, se žadateli, místo nájemce. stránka 14 (celkem 26)

15 3) Žádost o povolení podnájmu U s n e s e n í č. 71/15 Rada města schvaluje podnájem bytu č. 241 včetně garážového stání č. 241 v domě čp. 448/8, Čechova ul. v Písku, nájemce, pro podnájemce. 4) Oprava usnesení výměna bytů U s n e s e n í č. 72/15 Rada města schvaluje opravu usnesení č. 13/15 ze dne : vypouští se text... a., Kollárova ul. čp. 887 v Písku, byt č. 23 o velikosti a nahrazuje se textem. a., Kollárova ul. čp. 887 v Písku, byt č. 8 o velikosti 1+1. Ostatní ustanovení usnesení č. 13/15 zůstávají beze změny. K bodu 16) Řešení nájemních vztahů k bytům U s n e s e n í č. 73/ Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1364, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1401, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1401, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1401, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v čp. 1402, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1402, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, v čp. 1402, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1402, Písek, o 6 měsíců, za částku 35 stránka 15 (celkem 26)

16 10. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, v čp. 1748, Dr. Milady Horákové, Písek, pro žadatelku, Dr. Milady Horákové 1748, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v čp. 1748, Dr. Milady Horákové, Písek, pro žadatelku, Dr. Milady Horákové, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 1748, Dr. Milady Horákové, Písek, pro žadatelku, Dr. Milady Horákové 1748, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro FOKUS OS, Kollárova 485, Písek, o 30 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, o 30 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, o 30 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, o 30 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1364, Písek, o 30 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 1402, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1402, Písek, o 30 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v čp. 1467, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1467, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v čp. 1468, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1468, Písek, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, v čp. 1468, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1468, o 6 měsíců, za částku Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v čp. 133, Hradební II, Písek, pro žadatelku, Hradební II 133, Písek, o 1 rok. 23. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, v čp. 342, Čechova, Písek, pro žadatelku, Čechova 342, Písek, o 1 rok. 24. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 381, Třebízského, Písek, pro žadatele, Třebízského 381, Písek, o 1 rok. 25. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v čp. 382, Třebízského, Písek, pro žadatelku, Třebízského 382, Písek, o 1 rok. 26. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v čp. 418, Vinařického, Písek, pro žadatelku, Vinařického 418, Písek, o 1 rok. 27. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v čp. 418, Vinařického, Písek, pro žadatelku, Vinařického 418, Písek, o 1 rok. 28. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v čp. 435, Na Pěníku, Písek, pro žadatelku, Na Pěníku 435, Písek, o 1 rok. 29. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, v čp. 437, Jablonského, Písek, pro žadatele, Jablonského 437, Písek, o 1 rok. 30. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v čp. 948, Jeronýmova, Písek, pro žadatelku, Jeronýmova 948, Písek, o 1 rok. stránka 16 (celkem 26)

17 31. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v čp. 949, Erbenova, Písek, pro žadatelku, Erbenova 949, Písek, o 1 rok. 32. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v čp. 1627, Mírové náměstí, Písek, pro žadatele, Mírové náměstí 1627, Písek, o 1 rok. 33. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 1628, Mírové náměstí, Písek, pro žadatelku, Mírové náměstí 1628, Písek, o 1 rok. 34. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, v čp. 1835, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1835, Písek, o 1 rok. 35. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v čp. 1835, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1835, Písek, o 1 rok. 36. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, v čp. 1836, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1836, Písek, o 1 rok. 37. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v čp. 1836, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1836, Písek, o 1 rok. 38. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v čp. 1848, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1848, Písek, o 1 rok. 39. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, v čp. 1848, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1848, Písek, o 1 rok. 40. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, v čp. 1849, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1849, Písek, o 1 rok. 41. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v čp. 1849, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1849, Písek, o 1 rok. 42. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, v čp. 1849, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1849, Písek, o 1 rok. 43. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 26, v čp. 1962, Budějovická, Písek, pro žadatele, Budějovická 1962, Písek, o 1 rok. 44. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23, v čp. 2024, třída Přátelství, Písek, pro žadatelku, třída Přátelství 2024, Písek, o 1 rok. 45. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v čp. 2033, Budovatelská, Písek, pro žadatelku, Budovatelská 2033, Písek, o 1 rok. 46. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v čp. 2165, Truhlářská, Písek, pro žadatelku, Truhlářská 2165, Písek, o 1 rok. 47. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 35, v čp. 2165, Truhlářská, Písek, pro žadatelku, Truhlářská 2165, Písek, o 1 rok. 48. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, v čp. 2287, třída Přátelství, Písek, pro žadatelku, třída Přátelství 2287, Písek, o 1 rok. 49. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19, v čp. 2287, třída Přátelství, Písek, pro žadatelklu, třída Přátelství 2287, Písek, o 1 rok. 50. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatele, nábřeží 1. máje 1363, Písek, za částku 60 Kč/m 2 /měsíc, o 1 rok. 51. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek, za částku 60 Kč/m 2 /měsíc, o 1 rok. 52. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1401, Písek, za částku 60 Kč/m 2 /měsíc, o 1 rok. 53. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1401, Písek, za částku 60 Kč/m 2 /měsíc, o 1 rok. 54. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1401, Písek, za částku 60 Kč/m 2 /měsíc, o 1 rok. 55. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v čp. 288, Lesnická, Písek, pro žadatele, Lesnická 288, Písek, o 1 rok. stránka 17 (celkem 26)

18 56. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, v čp. 366, Na Stínadlech, Písek, pro žadatelku, Na Stínadlech 366, Písek, o 1 rok. 57. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v čp. 400, Přemyslova, Písek, pro žadatele, Přemyslova 400, Písek, o 1 rok. 58. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v čp. 450, Sedláčkova, Písek, pro žadatelku, Sedláčkova 450, Písek, o 1 rok. 59. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 1801, Kollárova, Písek, pro žadatele, Kollárova 1801, Písek, o 1 rok. 60. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v čp. 108, Nádražní, Písek, pro žadatelku, Nádražní 108, Písek, o 1 rok. 61. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, v čp. 336, Dvořákova, Písek, pro žadatele, Dvořákova 336, Písek, o 1 rok. 62. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, v čp. 425, Topělecká, Písek, pro žadatele, Topělecká 425, Písek, na dobu neurčitou. 63. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje1364, Písek, o 1 rok. 64. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v čp. 1364, nábřeží 1. máje Písek, pro žadatelku, nábřeží 1. máje1364, Písek, o 1 rok. 65. Rada města schvaluje podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu. Ing. Z. Šartnerová K bodu 17) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 1. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 10, Truhlářská ulice čp v Písku U s n e s e n í č. 74/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 10, v budově čp. 1955, Truhlářská ulice, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek, o velikosti 1+1 za nájemné ve výši Kč/měs., náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 2. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 3, Kollárova ul. čp v Písku U s n e s e n í č. 75/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 3, v budově čp. 2307, Kollárova ulice, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek, o velikosti 1+1 za nájemné ve výši Kč/měs. 3. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 11, Třebízského ul. čp. 378 v Písku U s n e s e n í č. 76/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 11, v budově čp. 378, Třebízského ulice, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek, o velikosti 1+1 za nájemné ve výši Kč/měs., náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. stránka 18 (celkem 26)

19 4. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 9, ul. Dr. M. Horákové čp v Písku U s n e s e n í č. 77/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 9, v budově čp. 1643, ulice Dr. M. Horákové, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek, o velikosti 2+1 za nájemné ve výši Kč/měs., náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 5. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 3, tř. Přátelství čp v Písku U s n e s e n í č. 78/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 3, v budově čp. 1951, tř. Přátelství, která je součástí pozemku stavební parcely č k. ú. Písek, o velikosti 2+1 za nájemné ve výši Kč/měs., náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 6. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 19, ul. Na Pěníku čp. 435 v Písku U s n e s e n í č. 79/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 19, v budově čp. 435, ulice Na Pěníku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek, o velikosti 3+1 za nájemné ve výši Kč/měs. 7. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 1, Přemyslova ul. čp. 399 v Písku U s n e s e n í č. 80/15 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 1, v budově čp. 399, Přemyslova ulice, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek, o velikosti 3+1 za nájemné ve výši Kč/měs., náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. K bodu 18) Poskytnutí bytů pro osoby v tíživé životní situaci U s n e s e n í č. 81/15 1. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na základě výběrového řízení na byt č. 9, v budově čp. 1363, ulice nábřeží 1. máje, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek o velikosti 1+0 za nájemné ve výši 35 Kč/m 2 a měsíc s žadatelkou. 2. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na základě výběrového řízení na byt č. 1, v budově čp. 1363, ulice nábřeží 1. máje, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek o velikosti 1+0 za nájemné ve výši 35 Kč/m 2 a měsíc s žadatelem. 3. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na základě výběrového řízení na byt č. 5, v budově čp. 1748, ulice Dr. M. Horákové, která je součástí pozemku stavební parcely č v k.ú. Písek o velikosti 1+1 za nájemné ve výši 35 Kč/m 2 a měsíc s žadatelkou. 4. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na základě výběrového řízení na byt č. 10, v budově čp. 1748, ulice Dr. M. Horákové, která je součástí pozemku stavební stránka 19 (celkem 26)

20 parcely č v k.ú. Písek o velikosti 1+1 za nájemné ve výši 35 Kč/m 2 a měsíc s žadatelkou. Mgr. M. Baslerová K bodu 19) Písku Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města U s n e s e n í č. 82/15 Rada města: 1. ruší usnesení č. 561/14 bod 9, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 10 v domě č. 454 ulice Čechova s žadatelkou, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tento byt s žadatelem na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v domě č. 454 Čechova s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v domě č Jiráskovo nábřeží s žadatelem na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 4. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v domě č. 454 ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 5. ruší usnesení č. 561/14 bod 4, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 56 v domě č. 424 ulice Topělecká s žadatelem, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tento byt s žadatelkou na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 6. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32 v domě č. 454 ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku a v případě odmítnutí bytu s uzavřením nájemní smlouvy s panem Januškou Josefem, bytem Písek, Kollárova č. 512/7 na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 7. ruší usnesení č. 561/14 bod 2, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě č Jiráskovo nábřeží s žadatelkou, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tento byt s žadatelkou na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 8. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 v domě č. 425 ulice Topělecká s žadateli na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 9. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 44 v domě č. 425 ulice Topělecká s žadatelem na výjimku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 10. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v domě č. 424 ulice Topělecká s žadatelkou na výjimku schvaluje. stránka 20 (celkem 26)

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.12.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.01.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.11.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, JUDr.

Více

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 29.04.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. Hladík, Ing. arch.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.11.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, Ing. arch. P.

U S N E S E N Í. JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, Ing. arch. P. U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 28.04.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.01.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29. 5. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19. 6. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.10.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.08.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.10.2015 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.01.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 04.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.06.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.07.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.11.2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.12.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 24.11.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.05.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 26.02.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Přítomni U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2016 od 11:30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva nové úpravny, staré úpravny a čistírny odpadních vod

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 23.01.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Veselý, Ing. Bubník,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 05.05.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr.

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 21.01.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 05.09.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Veselý, Mgr. Rambousová,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 12.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.03.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.03.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 03.01.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 06.09.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 25.02.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.07.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.11.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 21.08.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. V. Gavlasz, Ing. J. Uhlík, MUDr. R. Tyll, Ing. arch. P.

JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. V. Gavlasz, Ing. J. Uhlík, MUDr. R. Tyll, Ing. arch. P. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.05.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 09.09.2015 Přítomni Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne 08.09.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Ing. Zdeněk

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.12.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 27.05.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29.02.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 03.04.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení č. 373/18 k žádosti o souhlas s umístěním sídla. s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s.,

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.03.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.05.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: omluven: tajemnice: ověřovatelé zápisu:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17. V Písku dne 26.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17. listopadu v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Přítomni U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2016 od 11:30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva nové úpravny, staré úpravny a čistírny odpadních vod od 14:00

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.12.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.09.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných MSP s.r.o.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných MSP s.r.o. V Písku dne 21.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města zajišťovaných MSP s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 03.10.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, JUDr. J. Knot,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.03.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.10.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 211 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.02.2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 19.01.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 3. 2017 (usnesení č. 58-73) USNESENÍ č. 58/05-17 R předložit na jednání zastupitelstva města návrh na prominutí pohledávky z titulu dlužného nájemného

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 25.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více