Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R."

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll Omluveni JUDr. L. Průša PROGRAM 1) Návrh na rozpočtová opatření č /17 2) Návrh rozpisu schváleného rozpočtu města Písek na rok ) Žádost o schválení splátkového kalendáře 4) Přijetí finančního daru pro středisko noclehárna Městského střediska sociálních služeb 5) Věcná břemena 6) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města 7) Návrh na pronájmy nebytových prostor 8) Řešení nájemních vztahů k bytům 9) Návrh na řešení bytových záležitostí 10) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 11) Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Písku 12) Lesostavby Třeboň, a. s. dokončení veřejného osvětlení IV. etapa v lokalitě sv. Václav v Písku 13) Smlouva o zajištění náhradního plnění se společností SU-servis, s. r. o. 14) Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ulice K Vápenici mezi Městskými službami Písek s. r. o. a společností SWIETELSKY stavební s. r. o. 15) Dodatek ke smlouvě o obchodní spolupráci o dodávce odpadů dotřiďovací lince odpadů Smrkovice Vydlaby se společností ODPADY PÍSEK s. r. o. 16) Darovací smlouva o poskytnutí finančních prostředků se společností EKO-KOM, a. s. 17) Podobnost turistického loga 18) Informace o činnosti kontaktního místa Senior Point za rok ) Výjimky z vyhlášky 20) Informace z jednání komisí

2 21) Plavecký bazén Písek informace o přípravě stavby, schválené zadávací dokumentaci výběrového řízení a návrh komise pro hodnocení nabídek 22) Návrh zadání veřejné zakázky Noclehárna, nízkoprahové denní centrum komunitní sociální práce města Písek 23) Různé JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1) Návrh na rozpočtová opatření č /17 Usnesení č. 1/18 Rada města schvaluje rozpočtová opatření č /17. Ing. L. Toman K bodu 2) Návrh rozpisu schváleného rozpočtu města Písek na rok 2018 Usnesení č. 2/18 Rada města schvaluje rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 dle přílohy. Ing. L. Toman K bodu 3) Žádost o schválení splátkového kalendáře Usnesení č. 3/18 Rada města neschvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi stranami: Město Písek, se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek, IČ , DIČ CZ (jako Věřitel ) a žadatel, Velké náměstí 114/3, Písek, t. č. tř. Přátelství 2010, Písek (jako Dlužník ). K bodu 4) Přijetí finančního daru pro středisko noclehárna Městského střediska sociálních služeb Usnesení č. 4/18 Rada města schvaluje přijetí finančního daru v celkové výši Kč od dárce DataArch s. r. o., IČ se sídlem Na poříčí 1047/26, Nové Město, Praha 1, zastoupen: Jakubem Bartákem, jednatelem dle přiložené darovací smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto materiálu, pro příspěvkovou organizaci Městské středisko sociálních služeb. Bc. M. Průšová K bodu 5) Věcná břemena stránka 2 (celkem 11)

3 b1) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: , Písek Na Ptáčkovně, p. Šatava: NN přip. kab. Usnesení č. 5/18 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 1898/2 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b2) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Smrkovice, par. 761/18: NN přip. kab. Usnesení č. 6/18 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN a uzemnění na částech pozemků parc. č. 716/21, 716/20, 716/17, 665/28 a parc. č. 960/1 vše k. ú. Smrkovice a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b3) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. akce: rekonstrukce NTL na STL plynovod Písek sídliště JIH III. etapa Usnesení č. 7/18 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje souhlas vlastníka rekonstrukce NTL plynovodu na STL plynovod, Písek sídliště JIH III. etapa na částech pozemků parc. č. 1258/77, 1258/34, 1258/35, 1258/36, 1258/6, 1258/60, 1543/14 a 2545/4 vše k. ú. Písek pro E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6. Rada města pověřuje starostku podpisem souhlasu vlastníka dle přílohy. 2. schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení NTL a STL plynovodu a přípojek na částech pozemků parc. č. 1258/34, 1258/33, 1258/35, 1258/116, 1258/118, 1258/117, 1258/127, 1258/60, 1258/119, 1258/6 a 1258/62 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek odboru dopravy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. stránka 3 (celkem 11)

4 b4) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Výstaviště: VN, NN, sde překládka vd Usnesení č. 8/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení VN a NN se zděným pilířem, uzemněním a sdělovacího energetického vedení na částech pozemků parc. č. 283/4, 283/2, 284/2 a 2703/1 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b5) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek K Lipám: NN rekonstrukce vedení Usnesení č. 9/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN, pilíře a uzemnění na částech pozemků parc. č. 584/22, 665/1, 663/1, 663/6 a 663/9 vše k. ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b6) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Jiráskovo nábř., RSP: NN přip. kab. Usnesení č. 10/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 1818/1 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši 115 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b7) zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení plynové přípojky a kanalizační přípojky ve prospěch žadatele stránka 4 (celkem 11)

5 Usnesení č. 11/18 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení plynové přípojky a kanalizační přípojky na částech pozemků parc. č. 405/4 a parc. č. st. 5737/1 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby plynové a kanalizační přípojky, dále provádět na plynovodní a kanalizační přípojce úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti ve prospěch žadatele, za jednorázovou úhradu Kč. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b8) Souhlas vlastníka s realizací stavby: Přechod parovodu na horkovod Písek ve prospěch Teplárny Písek, a. s. Usnesení č. 12/18 Rada města Písku po projednání schvaluje souhlas vlastníka s realizací stavby Přechod parovodu na horkovod Písek na pozemcích uvedených v příloze č. 1 ve prospěch Teplárny Písek, a. s., IČ: , se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem souhlasu vlastníka dle přílohy. K bodu 6) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) Společenství vlastníků Pražská 235 Písek žádost o úpravu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355/23 k. ú. Písek Usnesení č. 13/18 Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 355/23 k. ú. Písek pro umístění nádob na směsný komunální odpad dle přílohy pro Společenství vlastníků Pražská 235 Písek, IČO , sídlem Písek, Pražská 235 ve smyslu změny názvu nájemce. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. K bodu 7) Návrh na pronájmy nebytových prostor 1) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 2443, Jiráskovo nábř. v Písku Usnesení č. 14/18 Rada města 1. schvaluje revokaci usnesení rady města č. 710/2017 ze dne , 2. schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 2443, Jiráskovo nábřeží v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely parc. č v k. ú. Písek o výměře 26,5 m 2, pro Diakonii ČCE středisko Blanka, Jiráskovo nábř. 2443, Písek, IČO za účelem zřízení recepce pro příchozí zájemce jak o pobytovou službu, tak o pečovatelskou službu v terénu na dobu neurčitou za úplatu ve výši 300 Kč/m 2 /rok a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o složení jistoty. stránka 5 (celkem 11)

6 2) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 97, Heydukova ul. v Písku úprava nájemní smlouvy Usnesení č. 15/18 Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne pro Janu Bočkovou, IČO , se sídlem Kestřany - Lhota u Kestřan 8 a ke smlouvě o složení jistoty ze dne ve smyslu změny názvu nájemce. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a dodatku č. 1 ke smlouvě o složení jistoty. K bodu 8) Řešení nájemních vztahů k bytům Usnesení č. 16/ Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 381, Třebízského, Písek pro žadatele, Třebízského 381, Písek o 1 rok. 02. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v čp. 382, Třebízského, Písek pro žadatelku, Třebízského 382, Písek o 1 rok. 03. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 435, Na Pěníku, Písek pro žadatelku, Na Pěníku 435, Písek o 1 rok. 04. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15 v čp. 437, Jablonského, Písek pro žadatele, Jablonského 437, Písek o 1 rok. 05. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatele, nábřeží 1. máje 1363, Písek o 1 rok. 06. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1364, Písek o 1 rok. 07. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1379, Kollárova, Písek pro žadatele, Kollárova 1379, Písek o 1 rok. 08. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1401, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1401, Písek o 1 rok. 09. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 1781, Nádražní, Písek pro žadatele, Nádražní 1781, Písek o 1 rok. 10. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 1849, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1849, Písek o 1 rok. 11. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 1952, třída Přátelství, Písek pro žadatele, třída Přátelství 1952, Písek o 1 rok. 12. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 433, Na Pěníku, Písek pro žadatelku, Na Pěníku 433, Písek o 1 rok. 13. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 887, Kollárova, Písek pro žadatelku, Kollárova 887, Písek o 1 rok. 14. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 948, Jeronýmova, Písek pro žadatele, Jeronýmova 948, Písek o 1 rok. 15. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 1801, Kollárova, Písek pro žadatele, Kollárova 1801, Písek o 1 rok. 16. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v čp. 411, Třebízského, Písek pro FOKUS OS, Třebízského 411, Písek o 12 měsíců za částku 65 Kč/m 2 /měsíc. 17. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek pro FOKUS OS, nábřeží 1. máje 1363, Písek o 12 měsíců za částku 45 Kč/m 2 /měsíc. stránka 6 (celkem 11)

7 18. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatele, nábřeží 1. máje 1364, Písek o 12 měsíců za částku 65 Kč/m 2 /měsíc. 19. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1364, Písek o 12 měsíců za částku 45 Kč/m 2 /měsíc. 20. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 336, Dvořákova, Písek pro žadatele, Dvořákova 336, Písek o 1 rok. 21. Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 138, Drlíčov, Písek pro žadatele, Drlíčov 138, Písek o 1 rok. 22. Rada města schvaluje podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu porušování povinností nájemců zvlášť závažným způsobem. Ing. Z. Šartnerová K bodu 9) Návrh na řešení bytových záležitostí 1) Výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného Usnesení č. 17/18 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytů: č. 6 o velikosti 1+1 v budově čp. 387, Jablonského ulice v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, č. 2 o velikosti 1+1 v budově čp. 2241, Harantova ulice v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek. 2) Výběrové řízení na přidělení bytu se státní dotací Usnesení č. 18/18 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení bytu se státní dotací za nájemné ve výši Kč/měsíc na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení bez použití inflační doložky: č. 14 o velikosti 1+1 v budově čp. 1836, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek. K bodu 10) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 1. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 13 ul. Kollárova čp. 887 v Písku Usnesení č. 19/18 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 13 o velikosti 1+1 v budově čp. 887, ul. Kollárova, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. stránka 7 (celkem 11)

8 2. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 21 ul. Kollárova čp. 887 v Písku Usnesení č. 20/18 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 21 o velikosti 1+1 v budově čp. 887, ul. Kollárova, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy a náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 3. Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 14 ul. Ke Střelnici čp. 230 v Písku Usnesení č. 21/18 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 14 o velikosti 1+1 v budově čp. 230, ul. Ke Střelnici, která je součástí pozemku stavební parcely č. 341 v k. ú. Hradiště u Písku za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. K bodu 11) Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Písku Usnesení č. 22/18 Rada města I. Nařízení č. 1/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Písku, II. Ceník placeného stání ve městě Písku, III. Pravidla pro vydávání předplacených parkovacích karet ve znění dle návrhu schvaluje s připomínkami: 1. stání na parkovišti v ulici nábřeží 1. máje u Kulturního domu bude zpoplatněno dle ceníku placeného stání ve 3. tarifním pásmu, 2. doba placeného stání v 1. tarifním pásmu bude upravena následovně: - parkoviště na Velkém náměstí denně od 08:00 do 18:00 hodin, - parkoviště na Alšově nám. a v ulicích Jungmannova a Chelčického v pondělí až pátek od 08:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 12:00 hodin, 3. časový tarif placeného stání ve 3. tarifním pásmu bude: - první dvě hodiny 10 Kč, - třetí a každá další hodina 10 Kč. Ing. M. Kovařík K bodu 12) Lesostavby Třeboň, a. s. dokončení veřejného osvětlení IV. etapa v lokalitě sv. Václav v Písku Usnesení č. 23/18 Rada města projednala informaci společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. a bere na vědomí prodloužení doby plnění pro ukončení výstavby veřejného osvětlení a požádání o vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a) dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucím uzavření smlouvy kupní o dny s nevhodnými klimatickými a povětrnostními podmínkami, a to v souladu s čl. I. odst. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucím uzavření smlouvy kupní stránka 8 (celkem 11)

9 uzavřeného se společností Lesostavby Třeboň, a. s., IČO , se sídlem Třeboň, Novohradská 226/II, PSČ K bodu 13) Smlouva o zajištění náhradního plnění se společností SU-servis, s. r. o. Usnesení č. 24/18 Rada města schvaluje smlouvu o zajištění náhradního plnění na rok 2018 uzavřenou se společností SU-servis, s. r. o., Hraniční 6, České Budějovice, IČO za úhradu rezervačního poplatku ve výši Kč. Ing. J. Votýpka K bodu 14) Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ulice K Vápenici mezi Městskými službami Písek s. r. o. a společností SWIETELSKY stavební s. r. o. Usnesení č. 25/18 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městskými službami Písek s. r. o. a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČO , se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice, na akci Rekonstrukce ulice K Vápenici Písek a pověřuje jednatele Městských služeb Písek s. r. o. podpisem smlouvy. J. Hrádek K bodu 15) Dodatek ke smlouvě o obchodní spolupráci o dodávce odpadů dotřiďovací lince odpadů Smrkovice Vydlaby se společností ODPADY PÍSEK s. r. o. Usnesení č. 26/18 Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o obchodní spolupráci o dodávce odpadů se společností ODPADY PÍSEK s. r. o., Vydlaby 175, Písek, IČ uzavíraný na dobu určitou od do , bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města. Ing. M. Šatra K bodu 16) Darovací smlouva o poskytnutí finančních prostředků se společností EKO-KOM, a. s. Usnesení č. 27/18 Rada města schvaluje darovací smlouvu od společnosti EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč. Ing. M. Šatra K bodu 17) Podobnost turistického loga Usnesení č. 28/18 Rada města neschvaluje řešení podobnosti turistického loga města Písek a loga Píseckého hradebního pivovaru a. s., V Koutě 90, Písek právní cestou. stránka 9 (celkem 11)

10 Ing. M. Cibulková K bodu 18) Informace o činnosti kontaktního místa Senior Point za rok 2017 Usnesení č. 29/18 Rada města projednala informaci o činnosti kontaktního místa Senior Point za rok 2017 a vyslovuje poděkování za provedené služby v roce Mgr. J. Kašpar K bodu 19) Výjimky z vyhlášky Usnesení č. 30/18 Rada města po projednání žádostí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, ve znění vyhlášky č. 2/2015, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 1. schvaluje udělení výjimky na živou hudební produkci dle přílohy č. 1 na akci 13. PLES DIACELU PÍSEK v restauraci Hotelu Otava, Komenského 56/1, Písek, žadatel Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z. s., Velké náměstí 28/21, Písek, IČO , zastoupený Zdeňkou Staňkovou, Jaroslava Foglara 1332/6, Stodůlky, Praha 5 dne do 02:00 h, 2. schvaluje udělení výjimky na živou hudební produkci dle přílohy č. 1 na akci Den otevřených dveří v provozovně BAIL+Q s. r. o., Lesnická 157, Písek, žadatel BAIL+Q s. r. o., Karla Němce 971, Horažďovice, IČO , zastoupený Zdeňkem Tůmou, Karla Němce 971, Horažďovice dne do 01:00 h. Ing. M. Cibulková K bodu 20) Informace z jednání komisí Usnesení č. 31/18 1) Rada města bere na vědomí zprávu o účasti členů v komisích rady města. 2) Rada města odvolává z komisí rady města ty členy, jejichž účast na jednání v roce 2017 byla nižší než 30 %, tj. z komise pro infrastrukturu Ing. Pavla Kožmína, Ph.D., z komise dopravní Vladimíra Homolu, z komise životního prostředí Radka Onyska. 3) Rada města jmenuje 2 nové členy komise pro urbanismus a architekturu Ing. arch. Pavla Veřtáta a Ing. arch. Janu Kantorovou. Ing. J. Votýpka K bodu 21) Plavecký bazén Písek informace o přípravě stavby, schválené zadávací dokumentaci výběrového řízení a návrh komise pro hodnocení nabídek Usnesení č. 32/18 1/ Rada města projednala informaci o přípravě stavby Nový plavecký bazén Písek a schválené zadávací dokumentaci výběrového řízení. 2/ Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení: stránka 10 (celkem 11)

11 Členové: Mgr. Ing. Jiří Hořánek (2. místostarosta), JUDr. Luboš Průša (zastupitel radní), Ing. arch. Petra Trambová (zastupitelka radní), Ing. Roman Drnec (MSP s.r.o.), Ing. Petr Kouřimský (odbor správy majetku), člen JHK, Náhradníci: Václav Reichl (zastupitel), Ing. Václav Filip (vedoucí odboru), Ing. Tomáš Franců (zastupitel radní), Ing. Petr Matoušek (odbor investic a rozvoje), Ing. Michaela Michalcová (odbor správy majetku), člen JHK. Ing. V. Filip K bodu 22) Návrh zadání veřejné zakázky Noclehárna, nízkoprahové denní centrum komunitní sociální práce města Písek Usnesení č. 33/18 Rada města 1. schvaluje návrh zadání veřejné zakázky s názvem Noclehárna, nízkoprahové denní centrum komunitní sociální práce města Písek a pověřuje administrací veřejné zakázky odbor správy majetku. 2. schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Členové: JUDr. Josef Knot, MBA (1. místostarosta), Ing. Bc. Jan Venclík (odbor IR), Ing. Michaela Michalcová (odbor SM), Bc. Rudolf Koraba (odbor IR), člen JHK, Náhradníci: Mgr. Ing. Jiří Hořánek (2. místostarosta), Václav Sloup (odbor IR), Ing. Petr Kouřimský (odbor SM), Ing. Petr Matoušek (odbor IR), člen JHK. Ing. V. Filip K bodu 23) Různé V Písku dne stránka 11 (celkem 11)

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.11.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.02.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.10.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.01.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 04.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.01.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 29.04.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. Hladík, Ing. arch.

Více

U S N E S E N Í. Přítomni

U S N E S E N Í. Přítomni U S N E S E N Í z mimořádného zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 17.08.2017 od 14:00 hodin v kanceláři paní tajemnice, Městský úřad Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 24.11.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.11.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 23.09.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Přítomni U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2016 od 11:30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva nové úpravny, staré úpravny a čistírny odpadních vod

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 27.05.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.12.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.07.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr.

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 21.01.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.09.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.06.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 05.05.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, Ing. arch. P.

U S N E S E N Í. JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, JUDr. J. Knot, Ing. J. Uhlík, Ing. K. Kratochvíle, Ing. arch. P. U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 28.04.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.07.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 27.11.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 26.02.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 03.01.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 07. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.12.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.03.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Přítomni U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2016 od 11:30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva nové úpravny, staré úpravny a čistírny odpadních vod od 14:00

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.11.2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.06.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 11.03.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 19.01.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 25.02.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.10.2015 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Zápis z 130. zasedání rady města

Zápis z 130. zasedání rady města Zápis z 130. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 10.10.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti STL

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 25.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení č. 373/18 k žádosti o souhlas s umístěním sídla. s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s.,

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.03.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne 20. 09. 2017 od 19:00 hodin 1) Zastupitelstvo města Nová Včelnice s c h v a l u j e předložený program zasedání. Návrh usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29. 5. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19. 6. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 05.09.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Veselý, Mgr. Rambousová,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.07.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 27.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí bytů formou výběrového řízení NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 12.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.12.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 06.09.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.08.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 3.12.2018 69/6/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 108. až 149. schůze RM z období 2014-2018 a

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 04.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.01.2018. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 09.02.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.05.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 05. 09. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1538: Rada města schvaluje: RO č. 50 zvýšení příjmů a výdajů

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více