ZPRÁVA O PR B HU EŠENÍ PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PR B HU EŠENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 Page 1/1

2 ZPRÁVA O PRBHU EŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Plnní kontrolovatel ných výstup Uvete pedem stanovené cíle a u každého z nich uvete, do jaké míry byl splnn, pípadn dvod, pro splnn nebyl. Cílem projektu bylo zorganizovat soutž ve studentské vdecké a odborné a vdecko-umlecké innosti ve snaze najít talentované tvrí typy student v doktorských a magisterských studijních programech na všech fakultách TUL. Uvete stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splnny, pípadn dvod, pro splnny nebyly. Prvním krokem bylo vyhlášení soutže poátkem roku Propagace soutže byla zabezpeena formou informaních brožur, leták a plakát v prostorách univerzity a studentských kolejí a menz, informace o konání SVO byly uvedeny zárove i na webových stránkách univerzity, na webových stránkách jednotlivých fakult a v elektronickém zpravodaji TUL. Soutž byla rozdlena do nkolika sekcí, piemž pro každou sekci byl ustanoven organizaní výbor, který koordinoval ád a celý prbh soutže. Pihlášení a odevzdání soutžních píspvk probíhalo prostednictvím registraního online formuláe umístného na webových stránkách SVO. Pihlášené práce byly následn vydány v tištném sborníku a v elektronické podob na piloženém CD. Pihlášené práce byly veejn obhajovány ped hodnotící komisí formou krátké pednášky s využitím prezentaních nástroj. Pro organizaci studentské konference byly využity konferenní prostory mimo areál TUL. Hodnotící komise vyhodnotila všechny pihlášené a obhajované soutžní práce. Na základ výsledk stanovila komise poadí prací. Výsledky byly zveejnny na webových stránkách SVO. Zmny v ešení Cíl projektu pro rok 2011 bylo, podle názoru ešitel, dosaženo Pokud došlo v prbhu ešení ke zmnám, uvete je, vysvtlete píinu, v pípad, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uvete j.vyízení této žádosti. Jednotlivé zmny (pidejte ádky podle Zdvodnní (pípadn. j. vyízení žádosti na. poteby) MŠMT) Pehled o pokraujícím projektu 5 Pokud se jedná o pokraující projekt, uvete, od kdy se realizuje a kolik finanních prostedk již bylo vyerpáno. V pípad, že je plánováno pokraování projektu v dalších letech, uvete výhled do budoucna. Rok realizace erpání fin. prostedk (souhrnný údaj) Poznámka (pípadn výhled do budoucna) stejné jako pro rok stejné jako pro rok Poznámka: V pípad, že potebujete sdlit další doplující informace, uvete je v píloze. 2

3 Specifikace erpání finanní dotace na ešení projektu (vyplnit za celý projekt) Pidlená dotace na ešení projektu - ukazatel I (v tis. K) erpání dotace (v tis. K) 1. Kapitálové finanní prostedky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné vci movité (stroje, zaízení) Stavební úpravy Bžné finanní prostedky celkem Osobní náklady: 2.1 Mzdy (vetn pohyblivých složek) ,0 2.2 Odmny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr 40 10,0 2.3 Odvody pojistného na veejné zdravotní pojištní a pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pídly do sociálního fondu Ostatní: 33 41,5 2.4 Materiální náklady (vetn drobného majetku) 82 92,8 2.5 Služby a náklady nevýrobní ,4 2.6 Cestovní náhrady Stipendia ,3 3. Celkem bžné a kapitálové finanní prostedky Bližší zdvodnní erpání v jednotlivých položkách (pidejte ádky podle poteby) 3

4 íslo položky (viz pedchozí tab.) 2.1 Název výdaje a jeho zdvodnní Odmny za organizaní a administrativní zajištní soutže, pro leny komisí TUL pro školitele ástka (v tis. K) 2.2 Dohody na tvorbu webových stránek soutže a propaganích materiál 10,0 2.3 Odvody pojistného na veejné zdravotní pojištní a pojistného na sociální zabezpeení 41, Tiskárna, nákup kanceláských poteb (papíry, tonery, obálky, CD, apod.), drobný hmotný a nehmotný majetek pro ešení odborných úkol veejných prací (data, odborné publikace, mící pístroje, software apod.), reklamní zboží Služby a náklady nevýrobní tisk plakát a propaganích materiál, píprava a tisk sborník soutžních prací, údržba audiovizuální techniky 2.6 Cesty spojené s exkurzemi na externí pracovišt Stipendia pro ešitele odborných úkol v rámci soutže a poadatele z ad student 556,3 122,0 92,8 167,4 celkem 990 4

5 Píloha k decentralizovanému rozvojovému projektu Rozvojový projekt TU v Liberci pro rok Program na podporu personální rozvoje vysokých škol a) Podprogram na podporu talentovaných student zejména v magisterských a doktorských studijních programech Projekt Podpora talentovaných student na TUL soutž SVO Hlavní ešitel: prof. Ing. Jií Kraft, CSc. Kontaktní osoba: Ludvika Želinová Dílí ešitelé: FS - doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. FT - prof. Ing. Aleš Lunka, CSc. EF - doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. FM prof. Ing. Jan Nouza, CSc. FM - prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. FA doc. Stanislav Zippe ÚZS MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. Úvod Projekt, jehož realizace zaala již v roce 2010, byl zamen na rozvoj schopností a motivaci talentovaných student, jejich zapojení do ešitelských tým fakulty, vytvoení prostedí soutživosti a prezentaci dosažených výsledk. Zvlášt šlo o talentované studenty magisterských a doktorských studijních program. Rozvoj individuálních schopností studenta pinesli ve svém dsledku komparativní výhodu na pracovním trhu, a to nejen v mítku eské republiky. Dalším cílem projektu bylo uspoádat soutž ve studentské vdecké a odborné innosti (SVO) pro studenty technických fakult TUL v roce 2011 za úelem nalezení tvrích typ student. Dále TUL podporovala talentované studenty finanní podporou jejich vdeckých, výzkumných a umleckých projekt v rámci studentské vdeckoumlecké innosti (SVO). Další vhodnou formou, jak rozšíit obzor poznání mladých akademických pracovník, byly jednorázové semináe a pednášky. Projekt byl ešen na FT, EF, FM, FA a ÚZS. Hlavním cílem bylo podpoit pedevším tvrí typy student s pedpoklady pro vdeckou innost a motivovat je pro další vdeckou a výzkumnou innost v doktorských studijních programech na technických fakultách TUL. Postup ešení projektu Cílem projektu bylo zorganizovat soutž ve studentské vdecké a odborné a vdecko-

6 umlecké innosti ve snaze najít talentované tvrí typy student a v doktorských a magisterských studijních programech na všech fakultách. Prvním krokem bylo vyhlášení soutže poátkem roku Propagace soutže byla zabezpeena formou informaních brožur, leták a plakát v prostorách univerzity a studentských kolejí a menz, informace o konání SVO byli uvedeny zárove i na webových stránkách univerzity, na webových stránkách jednotlivých fakult a v elektronickém zpravodaji TUL. Soutž byla rozdlena do nkolika sekcí, piemž pro každou sekci byl stanoven organizaní výbor, který koordinoval ád a celý prbh soutže. Pihlášení a odevzdání soutžních píspvk probíhalo prostednictvím online formuláe umístného na webových stránkách SVO. Pihlášené práce byly vydány v tištném sborníku a v elektronické podob na piloženém CD. Pihlášené práce byly veejn obhájeny ped hodnotící komisí formou krátké pednášky s využitím prezentaních nástroj. Pro organizaci studentské konference byly využity konferenní prostory mimo areál TUL. Hodnotící komise vyhodnotí všechny pihlášené a obhajované soutžní práce. Na základ výsledk stanoví komise poadí prací. Výsledky byly zveejnny na webových stránkách SVO. 2

7

8

9 Page 1/1

10 ZPRÁVA O PRBHU EŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uvete pedem stanovené cíle a u každého z nich uvete, do jaké míry byl splnn, pípadn dvod, pro splnn nebyl. Cílem projektu byla podpora odborného rstu mladých akademických pracovník zejména na technicky založených fakultách TUL, vetn doktorand a erstvých absolvent doktorských studijních program. Formou soutže byli vybráni perspektivní pracovníci. V rámci projektu byly pro tyto pracovníky poádány semináe a krátkodobé i dlouhodobjší stáže na tuzemských i zahraniních vysokých školách. Dále byli vybráni talentovaní absolventi doktorských studijních program, kterým bylo nabídnuto zamstnání na TUL. Plnní kontrolovatel ných výstup Zmny v ešení Uvete stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splnny, pípadn dvod, pro splnny nebyly. 1. Písemné vyhlášení soutže a zveejnní kritérií splnno 2. Seznam žádostí a výsledky výbrového ízení splnno 3. Upesnné pracovní plány vybraných uchaze splnno 4. Realizace pednášek pro vybrané uchazee splnno 5. Výjezd vybraných uchaze na stážei pracovní programy - splnno 6. Semináe stážist o prbhu projektu pro zájemce z TUL splnno 7. Závrená zpráva hodnotící pínos pro TUL - splnno Pokud došlo v prbhu ešení ke zmnám, uvete je, vysvtlete píinu, v pípad, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uvete j.vyízení této žádosti. Jednotlivé zmny (pidejte ádky podle Zdvodnní (pípadn. j. vyízení žádosti na. poteby) MŠMT) 1 Zvýšení erpání ástky na stipendia pro studenty Nebyly erpány prostedky na služby tisk DSP za vynikající publikaní innost propaganích materiál a sborník Pehled o pokraujícím projektu 5 Pokud se jedná o pokraující projekt, uvete, od kdy se realizuje a kolik finanních prostedk již bylo vyerpáno. V pípad, že je plánováno pokraování projektu v dalších letech, uvete výhled do budoucna. Rok realizace erpání fin. prostedk (souhrnný údaj) Poznámka (pípadn výhled do budoucna) stejné jako pro rok stejné jako pro rok Poznámka: V pípad, že potebujete sdlit další doplující informace, uvete je v píloze. 2

11 Specifikace erpání finanní dotace na ešení projektu (vyplnit za celý projekt) Pidlená dotace na ešení projektu - ukazatel I (v tis. K) erpání dotace (v tis. K) 1. Kapitálové finanní prostedky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné vci movité (stroje, zaízení) Stavební úpravy Bžné finanní prostedky celkem Osobní náklady: 2.1 Mzdy (vetn pohyblivých složek) Odmny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr Odvody pojistného na veejné zdravotní pojištní a pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pídly do sociálního fondu Ostatní: 20 74,2 2.4 Materiální náklady (vetn drobného majetku) 50 49,4 2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 12,9 2.6 Cestovní náhrady Stipendia ,5 3. Celkem bžné a kapitálové finanní prostedky Bližší zdvodnní erpání v jednotlivých položkách (pidejte ádky podle poteby) íslo položky (viz pedchozí tab.) Název výdaje a jeho zdvodnní ástka (v tis. K) 2.1 Mzdy za organizaní a administrativní zajištní seminá a stáží 218,0 2.2 Dohody pro pednášející tuzemské odborníky a pro garanty zahraniních stáží 105, Odvody pojistného na veejné zdravotní pojištní a pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku a zamstnanosti a pídly do sociálního fondu Nákup kanceláských poteb (papíry, tonery, obálky, CD, baterie, apod.), nákup magnetické tabule, snímae dif. tlaku, elist TYRA a tlakové PP potrubí 2.5 Tisk sborník 12,9 2.7 Stipendia pro doktorandy zapojené do pednášek, seminá, stáží a pracovních program 74,2 49,4 540,5 celkem

12

13

14 Podpora odborného rstu mladých akademických pracovník FS CÍLE: Navázat mezinárodní spolupráci v oblasti medicínského inženýrství. Píprava a organizace Letní školy mechaniky tekutin. Experimentální vyšetování syntetizovaného proudní. Podpora individuálního rozvoje mladých akademických pracovník. Návrh a ovení optické metody mení objemu pneumatických pružin. Ing. Lukáš apek, Ph.D.: spolupráce v oblasti medicínského inženýrství: o Krátkodobá stáž na Nippon Medical School v Tokyu, Japonsko. o Jednání s prof. Akimoto dohoda o spolupráci v oblasti simulace plastických operací za pomoci metody konených prvk. o Návštvy a seznámení se s odbornými pracovišti. o Pednáška Dr. Lukáše apka o aktivitách FS TUL, katedry KMP.

15 Podpora odborného rstu mladých akademických pracovník FS Ing. Jan Petík, Ph.D.: VaV pobyt ve vývojovém stedisku ESI Group v Aix en Provence ve Francii o Msíní pobyt za úelem kariérního rstu mladých akademických pracovník. o Navázání spolupráce v oblasti tvorby modelu lidského tla a jeho validace. o Vymezení témat budoucí VaV spolupráce. o Vlastní VaV práce na Vytvoení zjednodušeného modelu lidského tla pro virtuální testování metodou konených prvk. Ing. Michal Sivák, Ph.D., Ing. Jan Škoda, Ing. Jií Kafka: Návrh a ovení optické metody mení objemu pneumatických pružin o Algoritmus pro výpoet objemu rotaní souásti na základ informací získaných z obrazového záznamu. o Navržená metoda byla porovnána s dosud používanou metodou. Nový algoritmus umožuje provádt mení i v dynamickém stavu.

16 Podpora odborného rstu mladých akademických pracovník FS Ing. Petra Danová, Ing. Petr Novotný: Píprava a organizace letní školy mechaniky tekutin o Byla zorganizována Letní škola mechaniky tekutin 2011 ve dnech Ing. Petra Danová: Experimentální vyšetování syntetizovaného proudní o Podpoit pokraování vdecké práce v oblasti výzkumu ejektor s kombinací syntetizovaných proud. o Prezentace výsledk na konferenci a publikace v odborném zahraniním asopise (Publikace na prestižní mezinárodní konferenci Experimental Fluid Mechanics 2011). o Podpora setrvání na TUL.

17 Podpora odborného rstu mladých akademických pracovník FS Závr: Dotace (v tis. K) Celkem: V tom bžné finanní prostedky: V tom kapitálové finanní prostedky: Požadavek ,- K ,- K 0 erpáno ,- K ,- K 0

18 Přednášky významného zahraničního odborníka na TUL Závěrečná zpráva k rozvojovému projektu 2011 doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D

19 CÍL PROJEKTU Organizačně a materiálně zajistit přednáškový pobyt prof. Dr. Norberta Reetze, dr. h. c. pro studenty doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě TUL. Přednášky významného zahraničního odborníka na TUL

20 VÝSTUPY PROJEKTU Cyklus přednášek ( ) Vybrané problémy ekonomické teorie v rámci doktorských studijních programů na EF TUL (27 studentů). Konzultace mikroekonomické problematiky disertačních prací. Kontrola znalostí studentů formou ústní zkoušky (2. 7. a ). Organizační a materiální zajištění pobytu (prostor pro výuku, překlady, ubytování, učební materiál pro studenty). Přednášky významného zahraničního odborníka na TUL

21 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU přednášky špičkového odborníka pro studenty, zlepšení jazykových znalostí studentů (němčina, angličtina), konfrontace různých přístupů k výuce mikroekonomie, vytvoření výukových materiálů pro studenty EF TUL. Přednášky významného zahraničního odborníka na TUL

22 ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Odměny dle dohod 30 tis. Kč Služby (cestovné, ubytování, překlady) 10 tis. Kč. Stipendium pro doktoranda 5 tis. Kč CELKEM 45 tis. Kč Přednášky významného zahraničního odborníka na TUL

23 DĚKUJI ZA POZORNOST Přednášky významného zahraničního odborníka na TUL

24 Page 1/1

25 Pokud došlo v prbhu ešení ke zmnám, uvete je, vysvtlete píinu, v pípad, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uvete j.vyízení této žádosti.. Jednotlivé zmny (pidejte ádky podle poteby) Zdvodnní (pípadn. j. vyízení žádosti na MŠMT) Pokud se jedná o pokraující projekt, uvete, od kdy se realizuje a kolik finanních prostedk již bylo vyerpáno. V pípad, že je plánováno pokraování projektu v dalších letech, uvete výhled do budoucna. Rok realizace erpání fin. prostedk (souhrnný údaj) Poznámka (pípadn výhled do budoucna)

26 Specifikace erpání finanní dotace na ešení projektu (vyplnit za celý projekt) Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné vci movité (stroje, zaízení) Stavební úpravy Osobní náklady: Mzdy (vetn pohyblivých složek) Odmny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr Odvody pojistného na veejné zdravotní pojištní a pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pídly do sociálního fondu Materiální náklady (vetn drobného majetku) Služby a náklady nevýrobní Cestovní náhrady Stipendia Bližší zdvodnní erpání v jednotlivých položkách (pidejte ádky podle poteby) íslo položky (viz pedchozí tab.) Název výdaje a jeho zdvodnní ástka (v tis. K) 2.1 ást mzdy organizaní pracovnice 2.1 Pohyblivá složka mzdy výuka a zpracování studijních materiál 2.1 Pohyblivá složka mzdy psaní studijních materiál 2.2 Dohody - výuka 2.2. Dohody psaní studijních materiál 2.3 Odvody 2.4 Kanceláský materiál 2.5 Cestovné externích lektor

27

28

29

30

31 Kďƌ ϴ hŭąnjŭă ƐƚƵĚŝũŶşŚŽ ŵăƚğƌŝąůƶ sąőŷğƌžǀą D WƐLJĐŚŽůŽŐŝĞ ŽƐŽďŶŽƐƚŝ jǀžě ĚŽ ƉƌĄǀŶş ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬLJ ďljůlj ƉƎŝƉƌĂǀĞŶLJ ϰ WŽǁĞƌWŽŝŶƚŽǀĠ ƉƌĞnjĞŶƚĂĐĞ jǀžě ĚŽ ƉƌĄǀŶş ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬLJ ĂƵƚŽƌ :h ƌ <ĂƌŚĂŶŽǀĄ,ŽƌLJŶŽǀĄ aŭžůɛŭġ ƉƌĄǀŽ ĂƵƚŽƌ /ŶŐ ažƌŵžǀą ƵƚŽƌƐŬĠ ƉƌĄǀŽ ĂƵƚŽƌ DŐƌ ^ůăǀşŭ ĄŬŽŶ Ž sa ĂƵƚŽƌ DŐƌ ^ĞǀĞƌĂ Kďƌ ϵ hŭąnjŭă ŵžěƶůƽ jǀžě ĚŽ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĞ WƐLJĐŚŽůŽŐŝĞ ŽƐŽďŶŽƐƚŝ Ă jǀžě ĚŽ ƉƌĄǀŶş ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬLJ ϴ

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Program 9 na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol a) Podprogram

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2012 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Cílem projektu je rozšířit základní roční Kurz vysokoškolské pedagogiky o další rok studia v souladu s požadavky mezinárodní asociace IGIP, získat akreditaci této asociace

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Rozvojový projekt na rok 2007

Rozvojový projekt na rok 2007 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PARDUBICE Rozvojový projekt na rok 2007 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 9. Program na podporu spolupráce vysokých škol s regionálním školstvím. b) podpora zvýšení

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI. Formulář pro závěrečnou zprávu. Název projektu: INFORMAČNÍ TECHNIKA PRO ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI. Formulář pro závěrečnou zprávu. Název projektu: INFORMAČNÍ TECHNIKA PRO ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií rozvoj informačních

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 9. Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založených

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cílem projektu bylo podstatně

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Internacionalizace a) mezinárodní spolupráce zapojení projektů podporovaných

Více

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2015

Rozvojový projekt na rok 2015 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2015 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Rozvojový projekt na rok 2009 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol

Rozvojový projekt na rok 2009 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol Rozvojový projekt na rok 29 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol František Vácha PřF JU Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu 1 Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Technologické a přístrojové

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu 4. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2013

Rozvojový projekt na rok 2013 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 3. Program pro vyrovnání příležitostí

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Číslo přidělené projektu v r. 2006: Zařazen v programu: Zařazen v podprogramu:

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 009 Formulář pro decentralizované projekty pro všechny programy - kromě programu č. 4 podprogramu d) a programu č. 9 (podpora profesorských

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. /

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. / Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Internacionalizace Název projektu: Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Akreditace nových studijních programů František Vácha PřF JU Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek

Více

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu: Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: 12089 Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Název projektu: Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VysoKÁ ŠKOLA:..." \I, '", JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICICH Rozvojový projekt na rok 2008 Formulár pro záverecnou zprávu Program: Podprogram: Program na podporu rovných príležitostí pro vstup

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na rozvoj podpory inkluzivního vzdělávání b) podprogram na podporu integrace

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 7. Program na podporu talentovaných studentů a absolventů Podprogram: a) podprogram na podporu a individuální rozvoj

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Rozvojový projekt na rok 2007

Rozvojový projekt na rok 2007 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PARDUBICE Rozvojový projekt na rok 2007 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 1. Program na podporu rozvoje internacionalizace 1b) Důsledné zavádění ECTS, případnou

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Rozvojový projekt na rok 009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Centralizovaný : 5. Program na podporu vzdělávání seniorů Podprogram: Název projektu: Rozvoj

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 7 c Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav zdravotnických studií Název projektu: Využití moderních technologií a přístrojové techniky

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JÁNÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavní cílem je nalézt tvůrčí typy studentů, zejména v bakalářských

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 4. Program na podporu oboustranné mobility studentů

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

DOPLNK. Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007

DOPLNK. Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DOPLNK Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007 Praha, záí 2006 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách do informačního systému VVŠ Číslo

Více

Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace doc. nebo prof. RP328/3/a

Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace doc. nebo prof. RP328/3/a Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Dopravní fakulta Jana Pernera Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace doc.

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více