UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Sloh je súčasťou predmetu slovenský jazyk a literatúra. Na hodinách ţiaci vyuţívajú poznatky získané jednak v jazykovej zloţke, ale aj na hodinách čítania a literárnej výchovy. Učia sa správne ich vyuţívať v ústnom i písomnom prejave. Rôznymi témami si rozširujú slovnú zásobu, zdokonaľujú sa v komunikácii, vo vyjadrovaní a obhajovaní vlastného názoru. Obsah slohu obsahuje tieto témy: Umelecký a vecný text Diskusia Opis osoby Cielený rozhovor Interview Reprodukcia rozprávania Koncept Plagát Časová dotácia pre sloh je 33 hodín. 2. Ciele predmetu Pomenovať umelecký a vecný text Poznať kľúčové slová a pouţiť ich v texte Vytvoriť osnovu k textu Diskutovať na určitú tému Vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu Ústne opísať vonkajšie črty osoby Poznať základné charakterové vlastnosti osoby Opísať stručne danú osobu Koncipovať jednoduché otázky a odpovede pre cielený rozhovor Realizovať reprodukciu rozprávania Vytvoriť náčrt slohového útvaru /koncept/ Vytvoriť jednoduchý plagát k aktuálnej udalosti

2 3. Kľúčové kompetencie a/ Komunikačné zručnosti adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu postupne sa naučiť verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor / na primeranej úrovni ţiaka 4.ročníka / b/ Tvorivé zručnosti tvoriť a ústne prezentovať vlastný text diskutovať na určitú tému opísať danú osobu tvoriť jednoduché otázky a odpovede cieleného rozhovoru reprodukovať rozprávanie c/ Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich pouţiť v praxi vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi d/ Informačné zručnosti vyhľadať si dané informácie v knihách, slovníkoch, encyklopédiách sledovať a porovnávať témy a pojmy v médiách e/ Sociálne a občianske kompetencie práca dvojíc práca v skupinách rozdelenie úloh a povinností f/ Kompetencie v oblasti informačnej technológie vyhľadávať údaje a informácie z webových stránok sledovať vysielanie rozhlasu a televízie na internete 4. Témy a požiadavky na výstup Pojmy Rozvíjajúce ciele Obsahový štandard, téma Umelecký a vecný text Kľúčové slová Na motiváciu poţívať umelecké texty s CD nahrávkami alebo iné mediálne zdroje. Prezentovať oba druhy textov. V komunikačných prejavoch ţiakov dbať na umelecký prednes. Zachytiť kľúčové údaje z písomného textu (formou Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom. Najviac pouţívané kľúčové slová v umeleckom a vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. Reprodukcia podľa osnovy. Výkonový štandard Ţiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie kaţdý pomenovať správnym pojmom. Pozná kľúčové slová a následne ich vie pouţiť v umeleckom alebo vo vecnom texte. Spätne ich vie v texte vyhľadať. Vie k textu vytvoriť osnovu. Ovláda pojem reprodukcia a Prierezové témy Informatická

3 poznámok). Podporovať tvorivosť na primeranej úrovni. Moţno vyuţiť tvorivé písanie. vie ju prakticky zrealizovať. Ţiak vie postrehnúť vecné chyby v počúvanom texte a vie ich opraviť. Diskusia Názor V ústnom prejave vyţívať verbálne i neverbálne prostriedky. V komunikačných situáciách pouţívať niektoré stratégie na riešenie konfliktu. Napr. naučiť ţiakov hádať sa. Pojem diskusia a názor. Diskutovať so ţiakmi na rôzne témy (najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia ţiaka, zamerané na beţný ţivot). Učiteľ môţe umelo vytvoriť konfliktnú situáciu a následne vyzvať Ţiakov na prejavenie vlastného názoru k danej situácii. Situácia môţe byť reálna alebo vymyslená. Ţiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom a ţiakom. Ovláda pojem diskusia. Dôraz kladie najmä na riešenie konfliktnej situácie. Ţiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu. Pozná niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie sa napr. pohádať so spoluţiakom o nejakom probléme (primeraným spôsobom a primeranými jazykovými prostriedkami). Čítanie a lit. Opis osoby, ústne, písomne V písomnom prejave vyuţívať metódy tvorivého písania. Opis - neučíme definíciu slohového útvaru. Ţiaci sa s opisom ako slohovým útvarom stretli uţ v 3. ročníku. Vychádzame z vedomostí, ktoré o opise ţiaci majú. Zamerať sa na opis osoby, ústne aj písomne. Všímať si charakteristické črty a vlastnosti osoby. Ţiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať vonkajšie črty osoby napr. spoluţiaka, rodiča, súrodenca, kamaráta. Pozná základné charakterové vlastnosti, povahové črty opisovanej osoby. Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj písomne. Osobnostný a sociálny rozvoj Cielený rozhovor -Interview Vyţívať kreativitu ţiakov. Pripraviť otázky na interview s nejakou známou osobnosťou napr. spisovateľom pre Oboznámiť ţiakov s cieleným rozhovorom interview. Ide o nový pojem, s ktorým sa niektorí Ţiak pozná definíciu cieleného rozhovoru. Pozná jeho cudzí názov interview. Vie skoncipovať jednoduché otázky a Čítanie lit.

4 deti a mládeţ alebo známym športovcom, lekárom a pod. ţiaci ešte nestretli. Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie. odpovede. Napr. so spoluţiakom zrealizuje krátke interview o aktuálnej udalosti. Reprodukcia Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť Naučiť ţiakov pojem reprodukcia textu. Naučiť ţiakov reprodukovať nejakú udalosť zo svojho ţivota, alebo ţivota iných ľudí napr. príbuzných, kamarátov a pod. Naučiť ţiakov reprodukovať rozprávanie. Dodrţať časovú postupnosť deja. Ţiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom podaní. Dodrţiava časovú postupnosťveci, ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti, ukončenie záver. Vlastiveda, regionálna Koncept Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na príklade. Realizácia konceptu v praxi. Ţiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť náčrt slohového útvaru. Plagát Vyuţiť medzipredmetové vzťahy iných predmetov: napr. IKT, výtvarná, mediálna. Vyuţiť kreativitu ţiakov. Pojem plagát. Všimnúť si udalosť spoločenského alebo kultúrneho diania, ktorá sa má stať v najbliţšom čase. Vytvoriť o nej plagát. Sústrediť sa na text. Všimnúť si prvky, ktoré musí plagát obsahovať. Pokús o vytvorenie plagátu v skupine spoluţiakov. Ţiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa pouţíva. Vie vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej udalosti. Ţiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám. Informatická, výtvarná madiálna 5. Metódy a formy práce Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie pre daný predmet.

5 a/ motivačné rozprávanie b/ rozhovor c/ didaktická hra d/ práca s textom e/ výklad učiteľa f/ samostatná práca ţiakov g/ demonštračná metóda h/ záţitkové vyučovanie 6. Materiálne a výučbové prostriedky zošit, učebnica, tabuľa, počítač, doplnková literatúra 7. Učebnicové zdroje dostupné učebnice slovníky 8. Hodnotenie predmetu Na hodnotenie ţiakov budú pouţité vhodné metódy a prostriedky hodnotenia. Bude uplatnená primeraná náročnosť a pedagogický takt. Ţiaci budú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie ţiakov ZŠ. Priebeţné hodnotenie sa uskutoční známkou, celkové klasifikáciou. Vypracovala: Mgr. Morová Viera

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Říjen 2013 1. ZÁKLADNÍ TEZE 2. KONCEPT PROJEKTU 3. PRAKTICKÁ REALIZACE 4. ZÁKLADNÍ SCHÉMA HODINY VÝUKY 5. BEZPEČNOST DĚTÍ 1 1. ZÁKLADNÍ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRENDY SOUDOBÉ VÝUKY DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRENDY SOUDOBÉ VÝUKY DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRENDY SOUDOBÉ VÝUKY DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Ústí nad Labem 2003 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu:

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 2 hodiny za týden 1. ročník

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Organizační výbor konference Ing. Jan Chromý, Ph.D. PaedDr. René Drtina, Ph.D. Ing. Pavel Attl, Ph.D. Ing. Jan Nosek Radka Balakovská Milan Klouček

Organizační výbor konference Ing. Jan Chromý, Ph.D. PaedDr. René Drtina, Ph.D. Ing. Pavel Attl, Ph.D. Ing. Jan Nosek Radka Balakovská Milan Klouček Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Výroční zpráva 2006 1

Výroční zpráva 2006 1 Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové, rok se s rokem sešel a já mám před sebou opět úkol zhodnotit uplynulé období. Rok 2006 byl pro nás rokem klidného a stálého vývoje. Samozřejmě

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Klady a zápory e-learningu

Klady a zápory e-learningu Konference Klady a zápory e-learningu na menších vysokých školách, ale nejen na nich Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 Praha, 23. května 2008 Konference

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tvorba e-learningových opor na VŠ

Tvorba e-learningových opor na VŠ Vysoká škola polytechnická Jihlava konference Tvorba e-learningových opor na VŠ 9. a 10. února 2012 Sborník příspěvků z konference V rámci projektu E-learning na VŠPJ Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0317

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více