ROSTE ZE MNE OSOBNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSTE ZE MNE OSOBNOST"

Transkript

1 Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období Číslo jednací: 134/2012 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 3 2. Obecná charakteristika školy 5 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace výchovy a vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Realizační a časový plán Vzdělávací obsah Evaluační činnost školy Přílohy veřejné : - školní řád - třídní vzdělávací programy - směrnice pro přijímání dětí do MŠ - směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání - konkretizované očekávané výstupy RVP PV - desatero pro rodiče předškolních dětí - zákony, vyhlášky k předškolnímu vzdělávání interní : - analýzy podmínek MŠ - pracovní plán školy - pracovní doba zaměstnanců MŠ 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název programu : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace Roste ze mne osobnost Název školy: Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace Sídlo školy: Vídeňská 39a, č.popisné 253, , okres Brno-město Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed Ředitelka školy: Mgr. Nikol Minářová IČO: Právní forma: příspěvková organizace Spojení: telefon , e mail web - Kapacita MŠ: 75 dětí Počet tříd: 3 věkově smíšené s celodenním provozem Školní vzdělávací program byl zpracován kolektivem zaměstnanců mateřské školy v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Platnost programu: od do

4 Personální obsazení: Minářová Nikol, Mgr. - ředitelka školy Chvílíčková Jana - učitelka Fuxová Yveta - učitelka Šišáková Veronika - učitelka Straková Eva - učitelka Balvanová Alžběta - učitelka Smetanová Vladislava - školnice Přinesdomů Yveta - školnice Bartošová Andrea - vedoucí školní kuchyně Rumlerová Taťána - vedoucí kuchařka Tichá Pavlína - pomocná kuchařka 4

5 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola je škola s dlouholetou tradicí, poskytuje předškolní vzdělávání již od roku Byla slavnostně otevřena 1. února 1966 v Brně, ve vnitrobloku ulic Vídeňská a Havlenova. Tato výhodná poloha ve vnitrobloku chrání mateřskou školu od hluku jinak velmi rušné ulice Vídeňská. Účelová budova atriového typu má tři třídy, každá třída má vlastní šatnu a sociální zařízení pro děti. Celková kapacita školy činí 75 dětí. Pocit rodinné atmosféry umocňuje architektonické řešení školy a propojenost všech částí školy společnou chodbou. Součástí mateřské školy je vybavená školní zahrada. Předností je jídlo z vlastní školní jídelny. Do právní subjektivity mateřská škola vstoupila dnem PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: Vnitřní a venkovní prostory mateřské školy odpovídají kapacitě 75 dětí. Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem, židličkami, stoly a lehátky vyhovujícími dětem od 3 do 6 let. Hračky a didaktické pomůcky jsou různorodé, uložené přehledně na dosah dětí a jsou průběžně doplňovány a obměňovány podle zájmu dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje individuálním a skupinovým činnostem dětí. Pro pohybové vyžití dětí bylo do tříd dokoupeno různorodé tělovýchovné nářadí a náčiní. V každé třídě je dětem k dispozici pro výuku a angličtinu počítač. Všechny třídy mají vyměněné osvětlení a jsou vymalované. Ve dvou třídách jsou opravené podlahy a vyměněné podlahové krytiny. Plánujeme pokračovat v trendu obměny hraček, TV pomůcek a výměny podlahových krytin. Nutné bude dokoupení dětských židliček. Ve třídách bychom rády vytvořily výukové kouty pro předškoláky. Sociální zařízení pro děti odpovídá současným normám v platném znění. Je vybaveno novými vodovodními bateriemi, spořiči vody, splachovadly a věšáky na ručníky. Dvě šatny dětí mají vyměněnou podlahovou krytinu, v jedné jsou i nové šatní skříňky. Ve výměně skříněk i podlahových krytin budeme pokračovat dle finančních možností. Školní jídelna zajišťuje vlastní stravování. Její prostory jsou průběžně modernizované a vybavované. Plánujeme nákup konvektomatu. Škola má dostatečné sklepní prostory. Dvě ze sklepních místností byly opravené. V jedné je prádelna školy, ve druhé je umístěna pec na vypalování keramiky. Naší snahou je přeměnit tuto místnost na výtvarnou dílnu. K výzdobě mateřské školy využíváme výtvory dětí, vyrobené v průběhu celého školního roku a kreativní tvorbu učitelek. Celá budova školy by potřebovala regeneraci formou výměny oken a zateplením venkovního pláště. Na budovu školy navazuje školní zahrada vybavená novými dřevěnými průlezkami, houpačkami, pítkem pro děti a zahradním domkem na hračky. Plochy pro hru dětí jsou částečně zrekonstruované, z důvodů bezpečnosti dětí chceme ve výměně betonových ploch za gumový povrch pokračovat. Životospráva: Děti mají dostatek volného pohybu v průběhu celého dne. Je respektována jejich individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku. Jednotlivé třídy mají zpracovaný režim dne, který 5

6 respektuje maximální 3hodinový interval mezi podáváním jídla, dobu pobytu venku i individuální potřebu spánku. Dětem je podávána pestrá a vyvážená strava z vlastní školní kuchyně, děti nejsou do jídla nuceny, je respektována jejich individuální potřeba jídla. Paní kuchařky vaří kvalitní a pestrou stravu odpovídající platným předpisům a normám. Důraz je kladen na samostatnost dětí. Děti si samy chystají svačiny z vozíku na stůl a mažou si pomazánky. Před obědem si prostírají stůl. Obsluhují se v průběhu oběda. Jsou vedeny k určení si velikosti porce, kterou sní. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. Ve třídách byly zřízeny pitné kouty. Dětem je podáván čaj, voda a ovocné přírodní koncentráty. Ve spolupráci s rodiči a vlastním příkladem se zaměříme na zvyšování úrovně stolování a pravidelný pitný režim dětí. Každý den ( až na výjimky jako je silný déšť, velký mráz, špatné rozptylové podmínky ) je do režimu dne zařazen zpravidla 2hodinový pobyt venku. V případě příznivého počasí se doba pobytu venku dopoledne prodlužuje, v letních měsících děti chodí ven i v odpoledních hodinách. Po obědě děti odpočívají, pro děti s menší potřebou spánku jsou nachystány po krátkém odpočinku klidové aktivity-kreslení, pracovní listy, skládanky. Psychosociální podmínky: Snahou všech zaměstnanců školy je spokojené dítě, aktivně spolupracující a samostatně se rozhodující. Dítě, které chápe zodpovědnost za své jednání. Jednotlivé třídy si vypracovávají pravidla soužití, děti i dospělí jsou motivováni a vedeni k jejich dodržování. Komunikace mezi dětmi a dospělými je přímá a vstřícná, ke komunikaci jsou využívány všechny činnosti v průběhu celého dne a komunitní kruh. Děti jsou vedeny k samostatnému řešení problémů mezi s sebou navzájem. Jednotlivé třídy si vyhradí a označí komunikační koutky pro děti. Je respektováno právo dítěte na hru, nečinnost a odpočinek. Třídy mají vybudované odpočinkové kouty, kde mají děti možnost si během dne odpočinout. Nově příchozím dětem je umožněna po domluvě s rodiči postupná adaptace. Projeví-li rodiče zájem, jsou děti zařazovány do tříd, kde mají sourozence nebo kamarády. Pro zkrácení doby adaptace vyplňují rodiče nově příchozích dětí dotazník, zjišťující zájmy dětí, oslovení, na které je dítě zvyklé, dovednosti v sebeobsluze, stravovací návyky aj. Organizace: Mateřská škola navyšovala od kapacitu na 75 dětí. Třídy jsou naplňovány do počtu 25 dětí. Vzdělávací nabídka odpovídá věkovým i individuálním potřebám dětí, v průběhu dne se prolínají aktivity spontánní a aktivity řízené učitelkou. Je respektováno individuální tempo každého dítěte. Učební aktivity učitelka uskutečňuje zejména formou hry a prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích a podporuje dětskou zvídavost a zájem poznávat nové věci. Vzhledem k naší vizi rozvoje osobnosti dítěte a schopnosti soužití v širším společenství zaměříme vzdělávání více na kooperativní činnosti a zavádění nových trendů ve vzdělávání. Vzdělávací nabídku učitelky podrobně rozpracovávají v Třídních vzdělávacích programech, které vycházejí ze společného Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a rodiče s ní průběžně seznamují na nástěnkách v šatnách dětí. Tato vzdělávací nabídka je pravidelně doplňována doplňkovými aktivitami (divadla, exkurze, výlety aj.) Pro zpestření 6

7 vzdělávací nabídky a intenzivnější rozvoj zájmů dětí jsou nabízeny i nadstandardní aktivity ( plavání, cvičení, taneční a pěvecký kroužek, keramika aj.). Naše mateřská škola je zapojena do projektu Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně. Značná část našich dětí odchází do základní školy s jazykovým zaměřením, proto jsme profilaci školy zaměřili i na seznamování s anglickým jazykem. Do vzdělávací nabídky je pravidelně ve všech třídách zařazováno seznamování s anglickým jazykem hravou formou. Cílem je seznámení s cizím jazykem, osvojení si základní slovní zásoby a chápání jednoduchých pokynů v angličtině. Řízení mateřské školy: Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých zaměstnanců jsou vymezeny v pracovních náplních a pracovním plánu školy. Snahou celého kolektivu je vytvářet mezi s sebou přátelské a otevřené vztahy, předcházet konfliktním a stresovým situacím dobrou informovaností, organizací práce, vytyčením kompetencí jednotlivých pracovníků. Vzniklé problémy jsou řešeny okamžitě. K předávání informací mezi zaměstnanci školy slouží provozní a pedagogické rady, dle potřeby i operativní porady a sešit informací. Školní vzdělávací program byl zpracován kolektivem pedagogických pracovnic školy, vycházel z předchozí analýzy podmínek školy, z analýzy vzdělávací činnosti a z ankety pro rodiče. Evaluační činnost školy zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy a je podrobně rozpracována v poslední části tohoto Školního vzdělávacího programu. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem městskou částí Brno-střed. Spolupracuje i s blízkými základními školami ZŠ Horní a ZŠ Bakalovo nábřeží. Spolupráce s okolními základními školami je zaměřena na bezproblémový přechod dětí z mateřské do základní školy. Děti navštěvují v pololetí a na konci školního roku vyučování, na ZŠ Horní mohou děti předškolního věku využívat plavecký bazén se slanou vodou. Spolupráci se základními školami chceme upevnit zorganizováním společné akce mateřské školy a školní družiny, kterou navštěvují naši bývalí žáci a prohloubit spolupráci se ZŠ Bakalovo nábřeží v seznamování dětí s angličtinou. Mezi další subjekty se kterými škola spolupracuje patří Pedagogicko-psychologická poradna. Při nápravě komunikačních obtíží dětí spolupracujeme s klinikou LOGO, a.s. Klinický logoped provádí nápravu řeči 1x týdně v MŠ. Od školního roku 2011/2012 spolupracujeme s Cyrilometodějským gymnáziem a Střední pedagogickou školou v Brně. Studentky SPgŠ dochází do naší školy v rámci pedagogické praxe a školce vypomáhají při organizaci různých akcí pro děti. V osvědčené spolupráci s výše zmiňovanými subjekty budeme pokračovat i nadále. Činnost školy prezentujeme v časopise Městské části Brno-střed, při Dnech otevřených dveří, veřejnými vystoupeními dětí a vydáváním Ročenky mateřské školy. Pro aktuální a podrobné informování rodičovské i širší veřejnosti o dění ve škole slouží webové stránky školy. Personální a pedagogické zajištění: Všichni zaměstnanci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pracovní tým se systematicky vzdělává a ke zvyšování kvalifikace přistupuje aktivně. Nově získané poznatky přenáší do praxe. Naší snahou bude vzdělávání pedagogických pracovnic zaměřit na moderní trendy ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, kooperativní učení, prohlubování znalostí anglického 7

8 jazyka a řízení školy. Organizační podmínky školy umožňují zvyšování kvalifikace některé z učitelek studiem na VŠ. Ředitelka školy bude toto zvyšování kvalifikace podporovat. Pracovní doba zaměstnanců je přizpůsobena režimu dne a specifikům jednotlivých tříd. Všichni zaměstnanci pracují profesionálním způsobem, chovají se a jednají podle obecně platných společenských pravidel při styku s dětmi, rodiči i širokou veřejností. Spoluúčast rodičů: Důležitou součástí práce školy je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Informace jsou rodičům předávány dle potřeby. Ústně jsou předávány důležité aktuální informace při scházení a rozcházení dětí, na třídních schůzkách jsou rodiče seznámeni s třídními vzdělávacími programy a specifiky jednotlivých tříd. Písemně jsou informováni o vzdělávací nabídce prostřednictvím nástěnek. V šatnách dětí mají rodiče k dispozici Školní řád mateřské školy, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, informační letáky a platné zákony a vyhlášky vztahující se k předškolnímu vzdělávání. Rodičům je umožněno kdykoliv přijít do školy a zapojit se do činností ve třídách. Dle potřeby jsou rodičům poskytovány odborné informace a zajišťovány konzultace s odborníky. Rodiče se účastní i společných akcí školy a rodiny, pořádaných při různých příležitostech. Rodičům budou v dalším období nabídnuty konzultace, na kterých bude možné pohovořit o individuálních pokrocích dítěte a dohodnout společný postup rodiny a školy při dalším vzdělávání. Soukromé údaje a data o dětech jsou chráněna před zneužitím vnitřními předpisy školy. Zaměstnanci jsou si vědomi zásad ochrany osobních údajů a mlčenlivosti o důvěrných informacích. Při mateřské škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Vídeňská 39a, Brno. Zastupuje zájmy dětí a rodičů naší školy, podílí se na podávání připomínek k práci školy a na pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti. Na konci školního roku se rodiče vyjadřují k práci školy formou ankety. Pro efektivnější a aktuálnější řešení připomínek byla zřízena schránka důvěry. 8

9 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Snahou pedagogů naší školy je ve vzdělávání dětí vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci dětem, aby dosáhly co největší samostatnosti. Pedagogové respektují individuální potřeby a možností dítěte. Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek je třeba, aby předškolní pedagog bral v úvahu ještě specifické podmínky, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání konkrétního dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením jsou ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte podrobně rozepsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p.o. není bezbariérová. Vzhledem k architektonickému řešení budovy školy ( schody do školy, do herny a lehárny v poschodí, na školní zahradu) není možné vzdělávání dětí s tělesným a zrakovým postižením. V případě jiných postižení by bylo nutné ve spolupráci s odborníky ze školských poradenských zařízení posoudit, zda je naše škola schopna vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání daného dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Na naší mateřské škole pracuje speciální pedagog. Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Naše mateřská škola má podmínky pro vzdělávání těchto dětí. Pedagogové provádí pravidelné sledování individuálních vzdělávacích pokroků u dětí, na ni navazuje rozvojová stimulace v potřebných oblastech a úprava podmínek vzdělávání. Škola má navázanou spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou Brno, Kohoutova ulice. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Pravidelným sledováním individuálních vzdělávacích pokroků u dětí je možné odhalit mimořádné schopnosti či mimořádné nadání dětí. Znaky nadaných dětí Předčasnost. Dítě první kroky ve zvládání určité oblasti činí dříve, než je běžné u vrstevníků. Dříve se naučí mluvit, číst, psát, počítat. Trvání na vlastním tempu a postupu. Učí se rychleji než ostatní děti, potřebují minimální pomoc dospělých, většinou se učí sami. Nezávisle objevují pravidla a nové způsoby řešení, jsou tvořivé. 9

10 Mimořádná vnitřní motivace. Zakousnou se do problému, mají intenzivní a neutuchající zájem, umí se maximálně soustředit. Mají vynikající paměť a umí používat informace. Sebeřízení. Sami nejlépe vědí, jak se učit, jsou schopné se samostatně kontrolovat. Rychlost myšlení. Mohou strávit více času plánováním, ale pak se rychleji učí. Zpracování problémů zjišťují, co je a co není důležité, rychleji se doberou podstaty věci. Dávají přednost složitosti mají tendenci dělat hru složitější, aby byla zajímavější. K zajištění mnohostranné a pestré vzdělávací nabídky na škole nabízíme: kvalifikovanost učitelek cizích jazyků vhodné výchovné a výukové programy hry s písmenky a číslicemi volný přístup k výtvarným a tvořivým pomůckám a výtvarnému materiálu pohybové a pěvecké činnosti, hru na rytmické hudební nástroje dostatek tělovýchovných pomůcek a tělovýchovného nářadí ve třídě i na školní zahradě volný přístup k encyklopediím a knihám shromažďování materiálu a volný přístup k pokusům, koutku živé přírody aj. volný přístup k hračkám a stavebnicím využívání loutek a maňásků využívání tvořivé dramatiky a problémového učení Pro rozvoj a podporu mimořádných schopností dětí je vzdělávací nabídka doplněna doplňkovými a nadstandardními aktivitami, které jsou popsány v kapitole Organizace výchovy vzdělávání. 10

11 5. ORGANIZACE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla na přelomu ledna a února příslušného roku. Přesný termín bývá zveřejněn na budově školy, webových stránkách školy, letáčky v blízkém okolí a v časopise Městské části Brno-střed. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy. Pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, přijímá ředitelka školy děti na základě kritérií stanovených pro přijímací řízení. S těmito kritérii jsou rodiče seznámeni při vyzvedávání Žádosti o předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a ve Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy. Děti jsou rozděleny do 3 tříd, ve třídách jsou zapsány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, třídy jsou heterogenní. Vzdělávací činnost a profilace naší školy je podrobně rozpracována v části vzdělávací obsah. Plánované vzdělávání a výchova dětí je v průběhu školního roku doplňována doplňkovými činnostmi. Pro děti jsou organizovány návštěv divadel, kin a výstav, výlety a exkurse, Mikulášská a Vánoční nadílka, karneval, rozloučení s předškoláky, oslava MDD. K intenzivnější rozvoji nadání dětí a vyrovnávání nerovnoměrností ve vývoji před nástupem do základní školy nabízíme nadstandardní aktivity vedené odborníky a hrazené rodiči: o Cvičení zvyšuje fyzickou zdatnost a koordinaci dětí. Probíhá 1x týdně v tělocvičně TJ Moravská Slavie od října do května. Z důvodů cvičení na tělovýchovném nářadí je určeno dětem od 4 let. o Plavání seznamuje děti s výukou plaveckých stylů. Probíhá 1x týdně od října do května v bazénu se slanou vodou na ZŠ Horní, je určeno předškolákům z důvodů hloubky vody. o Taneční a pěvecký kroužek seznamuje děti s lidovou tvořivostí, rozvíjí radost z pohybu, zpěvu a hry na rytmické nástroje. Probíhá ve školce 1x týdně celoročně. Organizačně jsou děti rozděleny na mladší-začátečníky a starší-pokročilé. o Keramika rozvíjí tvořivost dětí, učí práci s keramickou hlínou, glazování a jiné zdobící techniky. Dětem je nabídnuto 10 lekcí na podzim a 10 lekcí na jaře ve školce. o Logopedie pro děti s vadami výslovnosti probíhá 1x týdně ve školce. Je hrazena zdravotními pojišťovnami. o Edukativně stimulační skupina intenzivně připravuje děti na bezproblémový začátek nástupu do základní školy. Probíhá za přímé účasti jednoho z rodičů. Tato ucelená aktivita 10 lekcí je určena dětem před nástupem do ZŠ a dětem s odkladem školní docházky. Organizovaná je ve školce, jedna skupina v 1.pololetí a druhá skupina ve 2.pololetí školního roku. 11

12 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie vzdělávacího programu: Od narození se u dětí projevuje potřeba sociálního kontaktu. Malé dítě se váže především na blízké dospělé. V předškolním věku ale roste při hře u dítěte význam a potřeba kamarádů vrstevníků. Nástupem do mateřské školy dítě opouští bezpečí rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých. Cílem našeho vzdělávacího programu je vést děti k přijetí a užívání lidských norem chování, hodnot a pravidel mezilidských vztahů, podporovat vytváření širších sociálních kontaktů a učit děti vzájemné empatii, toleranci a respektu k sobě i ostatním. Do školního vzdělávacího programu jsme zahrnuli i zapojení naší školy do projektu Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně. Snahou bude hravou a nenásilnou formou děti seznamovat s anglickým jazykem v průběhu vzdělávání a tím je aktivně připravovat na výuku anglického jazyka na základní škole. Vize: Vychovat z dětí osobnosti vědomé si vlastní identity, schopné být součástí širšího společenství a připravené využívat elementární znalosti anglického jazyka v dalším vzdělávání. Hlavní záměry na čtyřleté období: Posilovat u dětí identitu, sebevědomí, citovou samostatnost. Vést děti k vytváření a posilování vzájemných vztahů k ostatním lidem a k osvojení si přirozených komunikačních technik. Hravou formou děti seznamovat s anglickým jazykem. 12

13 6. REALIZAČNÍ A ČASOVÝ PLÁN K vzdělávání dětí je využívána dětská hra, typická pro tento věk a prožitkové učení, které rozvíjí zájmy a aktivní proces učení u dětí. V průběhu všech činností je u dětí rozvíjena psychická, fyzická i sociální samostatnost, prosociální chování a kooperativní činnosti. Vzdělávání je uskutečňováno frontálně, ve skupinách nebo individuálně. Nenásilnou a hravou formou je zařazováno i seznamování s anglickým jazykem. Hlavní vize našeho školního programu nazvaná Roste ze mne osobnost je rozpracována ve 4 společných integrovaných blocích: 1. Poznávám sebe 2. Poznávám druhé 3. Poznávám svět 4. Poznávám angličtinu V rámci jednotlivých integrovaných bloků je ve vzdělávacím obsahu Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání definován záměr a charakteristika integrovaného bloku, klíčové kompetence, ke kterým chceme děti na konci předškolního vzdělávání dovést a dílčí cíle, kterými je možné klíčové kompetence naplňovat. Integrovaný blok je také doplněn náměty na vzdělávací nabídku. Školní vzdělávací program obsahuje všechny klíčové kompetence a dílčí cíle ze závazného dokumentu pro předškolní vzdělávání z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( dále jen RVP PV). Na jednotlivých třídách si učitelky zpracovávají třídní vzdělávací programy složené z podrobněji rozepsaných podtémat. Každé podtéma je charakterizováno záměrem, jsou zde rozepsány dílčí cíle vybrané ze školního vzdělávacího programu, kterých chce pedagog u dětí dosáhnout a konkrétní vzdělávací nabídka činností, kterou bude záměr podtématu naplňován. Podobu zpracování a časové rozpětí podtémat si stanovují učitelky podle podmínek na třídě. Vychází při tom z opakujících se událostí-začátek školního roku, svátky, proměny v přírodě, z potřeb a zájmů dětí a z nahodilých událostí. Úkolem učitelek je vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí, v plánování podtémat si alespoň 1x za školní rok naplánovat všechny dílčí cíle (a tím i klíčové kompetence) z RVP PV, dílčí cíle a vzdělávací nabídku plánovat průřezově-ze všech vzdělávacích oblastí RVP PV. Jednotlivá podtémata jsou průběžně i po skončení hodnocena. Toto hodnocení je využíváno při dalším plánování. 13

14 14

15 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k získávání zdravého sebevědomí dětí, psychické zdatnosti a rozvoji intelektu. Záměrem je podporování pohybových a manipulačních dovedností a získávání poznatků dětí, co je a co není pro ně a jejich zdraví prospěšné. Děti získají základy pro další učení a rozvoj své osobnosti. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Hry pohybové, s pravidly, hudebně pohybové, se stavebnicemi, námětové, výtvarné, dramatické, psychomotorické, didaktické, grafomotorická cvičení, procvičování sebeobslužných činností, práce s encyklopediemi, knihami a časopisy, s PC aj. 15

16 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k posilování vztahů dětí k ostatním dětem a dospělým, k rozvíjení vzájemné komunikace, ochotě spolupracovat a pomáhat si. Učí děti být tolerantní, respektovat společná pravidla soužití, řešit vzniklé situace s ohledem na práva a přání druhých. Děti si osvojují hodnoty a normy naší společnosti a získávají základy společenského chování. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Tvorba pravidel soužití, hry artikulační, řečové, sluchové a rytmické, diskuse a rozhovory, recitace, zpěv, poslech a reprodukce pohádek a příběhů s poučením, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, kooperativní činnosti, ranní komunitní kruh, oslavy narozenin, zvyků, svátků aj. 16

17 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k rozvíjení poznatků o okolním světě, jeho proměnách a o příčinách a souvislostech v přírodě. Děti získají povědomí o světě lidí, kultury, přírody i techniky a o vztahu člověka k přírodě a jeho možnostech aktivně přírodu chránit a změny v přírodě ovlivňovat. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Pozorování, experimenty, pokusy, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory o pozorování, práce s encyklopediemi, časopisy, s PC, výlety do okolí školy, exkurze, návštěvy divadel a výstav, hry s dopravní tématikou, péče o okolí školy a školní zahradu, péče o zvířata v koutku živé přírody aj. 17

18 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k seznamování s anglickým jazykem hravou formou. Děti získají elementární předpoklady aktivně používat cizí jazyk. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Hry pohybové, dramatické a smyslové, hádanky, písničky, říkadla a básně, práce s pracovními listy, prohlížení knih a encyklopedií, práce s PC aj. 18

19 7. EVALUAČNÍ ČINNOST ŠKOLY K hodnocení a zpětné vazbě o kvalitě vzdělávacího procesu i podmínkách, za nichž vzdělávání na naší škole probíhá využíváme evaluaci. Při evaluaci hodnotíme naplňování Školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích programů a jejich návaznost na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, individuální vývoj dětí a jejich pokroky i vlastní práci učitelek a ředitelky školy. Evaluaci uskutečňujeme neustále a průběžně, podle předem daných kritérií a systému evaluace. 19

20 CO KDO KDY Kritéria: JAK Formy SPLNĚNO soulad Školního vzdělávacího programu s RVP PV uč. + řed. 1x ročně naplňování cílů a záměrů RVP PV, Školního vzdělávacího programu, respektování podmínek vzdělávání písemně uč. + řed. 1x za 4 roky komplexní hodnocení, podklad pro inovaci Školního vzdělávacího programu písemně rodiče 1x ročně spokojenost se vzdělávací nabídkou anketa návaznost třídních programů a Školního vzdělávacího programu uč. + řed. 2x ročně naplňování cílů a záměrů int.bloků ústně tématická část učitelky po ukončení naplňování cílů a záměrů tém.části autoevaluace uč. + řed. 1x ročně písemně do tabulky Klady a zápory vlastní práce, návrhy na zlepšení písemně SYSTÉM EVALUACE řed. průběžně kvalita vzdělávací práce hospitace individuální rozvoj dětí učitelky průběžně všestranný rozvoj záznam.archy, přehled výchovné práce učitelky průběžně všestranný rozvoj portfolio dětí 20

21 21

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2017 srpen 2020 Číslo jednací: 106/2017 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace Brechtova 6/815, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 108 Termín konání inspekce:

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-898/13-U. Mateřská škola Valkeřice

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-898/13-U. Mateřská škola Valkeřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-898/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Valkeřice Sídlo 407 24 Valkeřice 273 E-mail

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovaný ředitelkou Mateřské školy Na Jízdárně 19a, Ostrava dne 1.9.2007 v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více