ROSTE ZE MNE OSOBNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSTE ZE MNE OSOBNOST"

Transkript

1 Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období Číslo jednací: 134/2012 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 3 2. Obecná charakteristika školy 5 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace výchovy a vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Realizační a časový plán Vzdělávací obsah Evaluační činnost školy Přílohy veřejné : - školní řád - třídní vzdělávací programy - směrnice pro přijímání dětí do MŠ - směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání - konkretizované očekávané výstupy RVP PV - desatero pro rodiče předškolních dětí - zákony, vyhlášky k předškolnímu vzdělávání interní : - analýzy podmínek MŠ - pracovní plán školy - pracovní doba zaměstnanců MŠ 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název programu : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace Roste ze mne osobnost Název školy: Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace Sídlo školy: Vídeňská 39a, č.popisné 253, , okres Brno-město Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed Ředitelka školy: Mgr. Nikol Minářová IČO: Právní forma: příspěvková organizace Spojení: telefon , e mail web - Kapacita MŠ: 75 dětí Počet tříd: 3 věkově smíšené s celodenním provozem Školní vzdělávací program byl zpracován kolektivem zaměstnanců mateřské školy v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Platnost programu: od do

4 Personální obsazení: Minářová Nikol, Mgr. - ředitelka školy Chvílíčková Jana - učitelka Fuxová Yveta - učitelka Šišáková Veronika - učitelka Straková Eva - učitelka Balvanová Alžběta - učitelka Smetanová Vladislava - školnice Přinesdomů Yveta - školnice Bartošová Andrea - vedoucí školní kuchyně Rumlerová Taťána - vedoucí kuchařka Tichá Pavlína - pomocná kuchařka 4

5 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola je škola s dlouholetou tradicí, poskytuje předškolní vzdělávání již od roku Byla slavnostně otevřena 1. února 1966 v Brně, ve vnitrobloku ulic Vídeňská a Havlenova. Tato výhodná poloha ve vnitrobloku chrání mateřskou školu od hluku jinak velmi rušné ulice Vídeňská. Účelová budova atriového typu má tři třídy, každá třída má vlastní šatnu a sociální zařízení pro děti. Celková kapacita školy činí 75 dětí. Pocit rodinné atmosféry umocňuje architektonické řešení školy a propojenost všech částí školy společnou chodbou. Součástí mateřské školy je vybavená školní zahrada. Předností je jídlo z vlastní školní jídelny. Do právní subjektivity mateřská škola vstoupila dnem PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: Vnitřní a venkovní prostory mateřské školy odpovídají kapacitě 75 dětí. Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem, židličkami, stoly a lehátky vyhovujícími dětem od 3 do 6 let. Hračky a didaktické pomůcky jsou různorodé, uložené přehledně na dosah dětí a jsou průběžně doplňovány a obměňovány podle zájmu dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje individuálním a skupinovým činnostem dětí. Pro pohybové vyžití dětí bylo do tříd dokoupeno různorodé tělovýchovné nářadí a náčiní. V každé třídě je dětem k dispozici pro výuku a angličtinu počítač. Všechny třídy mají vyměněné osvětlení a jsou vymalované. Ve dvou třídách jsou opravené podlahy a vyměněné podlahové krytiny. Plánujeme pokračovat v trendu obměny hraček, TV pomůcek a výměny podlahových krytin. Nutné bude dokoupení dětských židliček. Ve třídách bychom rády vytvořily výukové kouty pro předškoláky. Sociální zařízení pro děti odpovídá současným normám v platném znění. Je vybaveno novými vodovodními bateriemi, spořiči vody, splachovadly a věšáky na ručníky. Dvě šatny dětí mají vyměněnou podlahovou krytinu, v jedné jsou i nové šatní skříňky. Ve výměně skříněk i podlahových krytin budeme pokračovat dle finančních možností. Školní jídelna zajišťuje vlastní stravování. Její prostory jsou průběžně modernizované a vybavované. Plánujeme nákup konvektomatu. Škola má dostatečné sklepní prostory. Dvě ze sklepních místností byly opravené. V jedné je prádelna školy, ve druhé je umístěna pec na vypalování keramiky. Naší snahou je přeměnit tuto místnost na výtvarnou dílnu. K výzdobě mateřské školy využíváme výtvory dětí, vyrobené v průběhu celého školního roku a kreativní tvorbu učitelek. Celá budova školy by potřebovala regeneraci formou výměny oken a zateplením venkovního pláště. Na budovu školy navazuje školní zahrada vybavená novými dřevěnými průlezkami, houpačkami, pítkem pro děti a zahradním domkem na hračky. Plochy pro hru dětí jsou částečně zrekonstruované, z důvodů bezpečnosti dětí chceme ve výměně betonových ploch za gumový povrch pokračovat. Životospráva: Děti mají dostatek volného pohybu v průběhu celého dne. Je respektována jejich individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku. Jednotlivé třídy mají zpracovaný režim dne, který 5

6 respektuje maximální 3hodinový interval mezi podáváním jídla, dobu pobytu venku i individuální potřebu spánku. Dětem je podávána pestrá a vyvážená strava z vlastní školní kuchyně, děti nejsou do jídla nuceny, je respektována jejich individuální potřeba jídla. Paní kuchařky vaří kvalitní a pestrou stravu odpovídající platným předpisům a normám. Důraz je kladen na samostatnost dětí. Děti si samy chystají svačiny z vozíku na stůl a mažou si pomazánky. Před obědem si prostírají stůl. Obsluhují se v průběhu oběda. Jsou vedeny k určení si velikosti porce, kterou sní. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. Ve třídách byly zřízeny pitné kouty. Dětem je podáván čaj, voda a ovocné přírodní koncentráty. Ve spolupráci s rodiči a vlastním příkladem se zaměříme na zvyšování úrovně stolování a pravidelný pitný režim dětí. Každý den ( až na výjimky jako je silný déšť, velký mráz, špatné rozptylové podmínky ) je do režimu dne zařazen zpravidla 2hodinový pobyt venku. V případě příznivého počasí se doba pobytu venku dopoledne prodlužuje, v letních měsících děti chodí ven i v odpoledních hodinách. Po obědě děti odpočívají, pro děti s menší potřebou spánku jsou nachystány po krátkém odpočinku klidové aktivity-kreslení, pracovní listy, skládanky. Psychosociální podmínky: Snahou všech zaměstnanců školy je spokojené dítě, aktivně spolupracující a samostatně se rozhodující. Dítě, které chápe zodpovědnost za své jednání. Jednotlivé třídy si vypracovávají pravidla soužití, děti i dospělí jsou motivováni a vedeni k jejich dodržování. Komunikace mezi dětmi a dospělými je přímá a vstřícná, ke komunikaci jsou využívány všechny činnosti v průběhu celého dne a komunitní kruh. Děti jsou vedeny k samostatnému řešení problémů mezi s sebou navzájem. Jednotlivé třídy si vyhradí a označí komunikační koutky pro děti. Je respektováno právo dítěte na hru, nečinnost a odpočinek. Třídy mají vybudované odpočinkové kouty, kde mají děti možnost si během dne odpočinout. Nově příchozím dětem je umožněna po domluvě s rodiči postupná adaptace. Projeví-li rodiče zájem, jsou děti zařazovány do tříd, kde mají sourozence nebo kamarády. Pro zkrácení doby adaptace vyplňují rodiče nově příchozích dětí dotazník, zjišťující zájmy dětí, oslovení, na které je dítě zvyklé, dovednosti v sebeobsluze, stravovací návyky aj. Organizace: Mateřská škola navyšovala od kapacitu na 75 dětí. Třídy jsou naplňovány do počtu 25 dětí. Vzdělávací nabídka odpovídá věkovým i individuálním potřebám dětí, v průběhu dne se prolínají aktivity spontánní a aktivity řízené učitelkou. Je respektováno individuální tempo každého dítěte. Učební aktivity učitelka uskutečňuje zejména formou hry a prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích a podporuje dětskou zvídavost a zájem poznávat nové věci. Vzhledem k naší vizi rozvoje osobnosti dítěte a schopnosti soužití v širším společenství zaměříme vzdělávání více na kooperativní činnosti a zavádění nových trendů ve vzdělávání. Vzdělávací nabídku učitelky podrobně rozpracovávají v Třídních vzdělávacích programech, které vycházejí ze společného Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a rodiče s ní průběžně seznamují na nástěnkách v šatnách dětí. Tato vzdělávací nabídka je pravidelně doplňována doplňkovými aktivitami (divadla, exkurze, výlety aj.) Pro zpestření 6

7 vzdělávací nabídky a intenzivnější rozvoj zájmů dětí jsou nabízeny i nadstandardní aktivity ( plavání, cvičení, taneční a pěvecký kroužek, keramika aj.). Naše mateřská škola je zapojena do projektu Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně. Značná část našich dětí odchází do základní školy s jazykovým zaměřením, proto jsme profilaci školy zaměřili i na seznamování s anglickým jazykem. Do vzdělávací nabídky je pravidelně ve všech třídách zařazováno seznamování s anglickým jazykem hravou formou. Cílem je seznámení s cizím jazykem, osvojení si základní slovní zásoby a chápání jednoduchých pokynů v angličtině. Řízení mateřské školy: Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých zaměstnanců jsou vymezeny v pracovních náplních a pracovním plánu školy. Snahou celého kolektivu je vytvářet mezi s sebou přátelské a otevřené vztahy, předcházet konfliktním a stresovým situacím dobrou informovaností, organizací práce, vytyčením kompetencí jednotlivých pracovníků. Vzniklé problémy jsou řešeny okamžitě. K předávání informací mezi zaměstnanci školy slouží provozní a pedagogické rady, dle potřeby i operativní porady a sešit informací. Školní vzdělávací program byl zpracován kolektivem pedagogických pracovnic školy, vycházel z předchozí analýzy podmínek školy, z analýzy vzdělávací činnosti a z ankety pro rodiče. Evaluační činnost školy zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy a je podrobně rozpracována v poslední části tohoto Školního vzdělávacího programu. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem městskou částí Brno-střed. Spolupracuje i s blízkými základními školami ZŠ Horní a ZŠ Bakalovo nábřeží. Spolupráce s okolními základními školami je zaměřena na bezproblémový přechod dětí z mateřské do základní školy. Děti navštěvují v pololetí a na konci školního roku vyučování, na ZŠ Horní mohou děti předškolního věku využívat plavecký bazén se slanou vodou. Spolupráci se základními školami chceme upevnit zorganizováním společné akce mateřské školy a školní družiny, kterou navštěvují naši bývalí žáci a prohloubit spolupráci se ZŠ Bakalovo nábřeží v seznamování dětí s angličtinou. Mezi další subjekty se kterými škola spolupracuje patří Pedagogicko-psychologická poradna. Při nápravě komunikačních obtíží dětí spolupracujeme s klinikou LOGO, a.s. Klinický logoped provádí nápravu řeči 1x týdně v MŠ. Od školního roku 2011/2012 spolupracujeme s Cyrilometodějským gymnáziem a Střední pedagogickou školou v Brně. Studentky SPgŠ dochází do naší školy v rámci pedagogické praxe a školce vypomáhají při organizaci různých akcí pro děti. V osvědčené spolupráci s výše zmiňovanými subjekty budeme pokračovat i nadále. Činnost školy prezentujeme v časopise Městské části Brno-střed, při Dnech otevřených dveří, veřejnými vystoupeními dětí a vydáváním Ročenky mateřské školy. Pro aktuální a podrobné informování rodičovské i širší veřejnosti o dění ve škole slouží webové stránky školy. Personální a pedagogické zajištění: Všichni zaměstnanci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pracovní tým se systematicky vzdělává a ke zvyšování kvalifikace přistupuje aktivně. Nově získané poznatky přenáší do praxe. Naší snahou bude vzdělávání pedagogických pracovnic zaměřit na moderní trendy ve výchově a vzdělávání předškolních dětí, kooperativní učení, prohlubování znalostí anglického 7

8 jazyka a řízení školy. Organizační podmínky školy umožňují zvyšování kvalifikace některé z učitelek studiem na VŠ. Ředitelka školy bude toto zvyšování kvalifikace podporovat. Pracovní doba zaměstnanců je přizpůsobena režimu dne a specifikům jednotlivých tříd. Všichni zaměstnanci pracují profesionálním způsobem, chovají se a jednají podle obecně platných společenských pravidel při styku s dětmi, rodiči i širokou veřejností. Spoluúčast rodičů: Důležitou součástí práce školy je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Informace jsou rodičům předávány dle potřeby. Ústně jsou předávány důležité aktuální informace při scházení a rozcházení dětí, na třídních schůzkách jsou rodiče seznámeni s třídními vzdělávacími programy a specifiky jednotlivých tříd. Písemně jsou informováni o vzdělávací nabídce prostřednictvím nástěnek. V šatnách dětí mají rodiče k dispozici Školní řád mateřské školy, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, informační letáky a platné zákony a vyhlášky vztahující se k předškolnímu vzdělávání. Rodičům je umožněno kdykoliv přijít do školy a zapojit se do činností ve třídách. Dle potřeby jsou rodičům poskytovány odborné informace a zajišťovány konzultace s odborníky. Rodiče se účastní i společných akcí školy a rodiny, pořádaných při různých příležitostech. Rodičům budou v dalším období nabídnuty konzultace, na kterých bude možné pohovořit o individuálních pokrocích dítěte a dohodnout společný postup rodiny a školy při dalším vzdělávání. Soukromé údaje a data o dětech jsou chráněna před zneužitím vnitřními předpisy školy. Zaměstnanci jsou si vědomi zásad ochrany osobních údajů a mlčenlivosti o důvěrných informacích. Při mateřské škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Vídeňská 39a, Brno. Zastupuje zájmy dětí a rodičů naší školy, podílí se na podávání připomínek k práci školy a na pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti. Na konci školního roku se rodiče vyjadřují k práci školy formou ankety. Pro efektivnější a aktuálnější řešení připomínek byla zřízena schránka důvěry. 8

9 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Snahou pedagogů naší školy je ve vzdělávání dětí vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci dětem, aby dosáhly co největší samostatnosti. Pedagogové respektují individuální potřeby a možností dítěte. Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek je třeba, aby předškolní pedagog bral v úvahu ještě specifické podmínky, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání konkrétního dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením jsou ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte podrobně rozepsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p.o. není bezbariérová. Vzhledem k architektonickému řešení budovy školy ( schody do školy, do herny a lehárny v poschodí, na školní zahradu) není možné vzdělávání dětí s tělesným a zrakovým postižením. V případě jiných postižení by bylo nutné ve spolupráci s odborníky ze školských poradenských zařízení posoudit, zda je naše škola schopna vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání daného dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Na naší mateřské škole pracuje speciální pedagog. Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Naše mateřská škola má podmínky pro vzdělávání těchto dětí. Pedagogové provádí pravidelné sledování individuálních vzdělávacích pokroků u dětí, na ni navazuje rozvojová stimulace v potřebných oblastech a úprava podmínek vzdělávání. Škola má navázanou spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou Brno, Kohoutova ulice. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Pravidelným sledováním individuálních vzdělávacích pokroků u dětí je možné odhalit mimořádné schopnosti či mimořádné nadání dětí. Znaky nadaných dětí Předčasnost. Dítě první kroky ve zvládání určité oblasti činí dříve, než je běžné u vrstevníků. Dříve se naučí mluvit, číst, psát, počítat. Trvání na vlastním tempu a postupu. Učí se rychleji než ostatní děti, potřebují minimální pomoc dospělých, většinou se učí sami. Nezávisle objevují pravidla a nové způsoby řešení, jsou tvořivé. 9

10 Mimořádná vnitřní motivace. Zakousnou se do problému, mají intenzivní a neutuchající zájem, umí se maximálně soustředit. Mají vynikající paměť a umí používat informace. Sebeřízení. Sami nejlépe vědí, jak se učit, jsou schopné se samostatně kontrolovat. Rychlost myšlení. Mohou strávit více času plánováním, ale pak se rychleji učí. Zpracování problémů zjišťují, co je a co není důležité, rychleji se doberou podstaty věci. Dávají přednost složitosti mají tendenci dělat hru složitější, aby byla zajímavější. K zajištění mnohostranné a pestré vzdělávací nabídky na škole nabízíme: kvalifikovanost učitelek cizích jazyků vhodné výchovné a výukové programy hry s písmenky a číslicemi volný přístup k výtvarným a tvořivým pomůckám a výtvarnému materiálu pohybové a pěvecké činnosti, hru na rytmické hudební nástroje dostatek tělovýchovných pomůcek a tělovýchovného nářadí ve třídě i na školní zahradě volný přístup k encyklopediím a knihám shromažďování materiálu a volný přístup k pokusům, koutku živé přírody aj. volný přístup k hračkám a stavebnicím využívání loutek a maňásků využívání tvořivé dramatiky a problémového učení Pro rozvoj a podporu mimořádných schopností dětí je vzdělávací nabídka doplněna doplňkovými a nadstandardními aktivitami, které jsou popsány v kapitole Organizace výchovy vzdělávání. 10

11 5. ORGANIZACE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla na přelomu ledna a února příslušného roku. Přesný termín bývá zveřejněn na budově školy, webových stránkách školy, letáčky v blízkém okolí a v časopise Městské části Brno-střed. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy. Pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, přijímá ředitelka školy děti na základě kritérií stanovených pro přijímací řízení. S těmito kritérii jsou rodiče seznámeni při vyzvedávání Žádosti o předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a ve Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy. Děti jsou rozděleny do 3 tříd, ve třídách jsou zapsány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, třídy jsou heterogenní. Vzdělávací činnost a profilace naší školy je podrobně rozpracována v části vzdělávací obsah. Plánované vzdělávání a výchova dětí je v průběhu školního roku doplňována doplňkovými činnostmi. Pro děti jsou organizovány návštěv divadel, kin a výstav, výlety a exkurse, Mikulášská a Vánoční nadílka, karneval, rozloučení s předškoláky, oslava MDD. K intenzivnější rozvoji nadání dětí a vyrovnávání nerovnoměrností ve vývoji před nástupem do základní školy nabízíme nadstandardní aktivity vedené odborníky a hrazené rodiči: o Cvičení zvyšuje fyzickou zdatnost a koordinaci dětí. Probíhá 1x týdně v tělocvičně TJ Moravská Slavie od října do května. Z důvodů cvičení na tělovýchovném nářadí je určeno dětem od 4 let. o Plavání seznamuje děti s výukou plaveckých stylů. Probíhá 1x týdně od října do května v bazénu se slanou vodou na ZŠ Horní, je určeno předškolákům z důvodů hloubky vody. o Taneční a pěvecký kroužek seznamuje děti s lidovou tvořivostí, rozvíjí radost z pohybu, zpěvu a hry na rytmické nástroje. Probíhá ve školce 1x týdně celoročně. Organizačně jsou děti rozděleny na mladší-začátečníky a starší-pokročilé. o Keramika rozvíjí tvořivost dětí, učí práci s keramickou hlínou, glazování a jiné zdobící techniky. Dětem je nabídnuto 10 lekcí na podzim a 10 lekcí na jaře ve školce. o Logopedie pro děti s vadami výslovnosti probíhá 1x týdně ve školce. Je hrazena zdravotními pojišťovnami. o Edukativně stimulační skupina intenzivně připravuje děti na bezproblémový začátek nástupu do základní školy. Probíhá za přímé účasti jednoho z rodičů. Tato ucelená aktivita 10 lekcí je určena dětem před nástupem do ZŠ a dětem s odkladem školní docházky. Organizovaná je ve školce, jedna skupina v 1.pololetí a druhá skupina ve 2.pololetí školního roku. 11

12 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie vzdělávacího programu: Od narození se u dětí projevuje potřeba sociálního kontaktu. Malé dítě se váže především na blízké dospělé. V předškolním věku ale roste při hře u dítěte význam a potřeba kamarádů vrstevníků. Nástupem do mateřské školy dítě opouští bezpečí rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých. Cílem našeho vzdělávacího programu je vést děti k přijetí a užívání lidských norem chování, hodnot a pravidel mezilidských vztahů, podporovat vytváření širších sociálních kontaktů a učit děti vzájemné empatii, toleranci a respektu k sobě i ostatním. Do školního vzdělávacího programu jsme zahrnuli i zapojení naší školy do projektu Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně. Snahou bude hravou a nenásilnou formou děti seznamovat s anglickým jazykem v průběhu vzdělávání a tím je aktivně připravovat na výuku anglického jazyka na základní škole. Vize: Vychovat z dětí osobnosti vědomé si vlastní identity, schopné být součástí širšího společenství a připravené využívat elementární znalosti anglického jazyka v dalším vzdělávání. Hlavní záměry na čtyřleté období: Posilovat u dětí identitu, sebevědomí, citovou samostatnost. Vést děti k vytváření a posilování vzájemných vztahů k ostatním lidem a k osvojení si přirozených komunikačních technik. Hravou formou děti seznamovat s anglickým jazykem. 12

13 6. REALIZAČNÍ A ČASOVÝ PLÁN K vzdělávání dětí je využívána dětská hra, typická pro tento věk a prožitkové učení, které rozvíjí zájmy a aktivní proces učení u dětí. V průběhu všech činností je u dětí rozvíjena psychická, fyzická i sociální samostatnost, prosociální chování a kooperativní činnosti. Vzdělávání je uskutečňováno frontálně, ve skupinách nebo individuálně. Nenásilnou a hravou formou je zařazováno i seznamování s anglickým jazykem. Hlavní vize našeho školního programu nazvaná Roste ze mne osobnost je rozpracována ve 4 společných integrovaných blocích: 1. Poznávám sebe 2. Poznávám druhé 3. Poznávám svět 4. Poznávám angličtinu V rámci jednotlivých integrovaných bloků je ve vzdělávacím obsahu Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání definován záměr a charakteristika integrovaného bloku, klíčové kompetence, ke kterým chceme děti na konci předškolního vzdělávání dovést a dílčí cíle, kterými je možné klíčové kompetence naplňovat. Integrovaný blok je také doplněn náměty na vzdělávací nabídku. Školní vzdělávací program obsahuje všechny klíčové kompetence a dílčí cíle ze závazného dokumentu pro předškolní vzdělávání z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( dále jen RVP PV). Na jednotlivých třídách si učitelky zpracovávají třídní vzdělávací programy složené z podrobněji rozepsaných podtémat. Každé podtéma je charakterizováno záměrem, jsou zde rozepsány dílčí cíle vybrané ze školního vzdělávacího programu, kterých chce pedagog u dětí dosáhnout a konkrétní vzdělávací nabídka činností, kterou bude záměr podtématu naplňován. Podobu zpracování a časové rozpětí podtémat si stanovují učitelky podle podmínek na třídě. Vychází při tom z opakujících se událostí-začátek školního roku, svátky, proměny v přírodě, z potřeb a zájmů dětí a z nahodilých událostí. Úkolem učitelek je vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí, v plánování podtémat si alespoň 1x za školní rok naplánovat všechny dílčí cíle (a tím i klíčové kompetence) z RVP PV, dílčí cíle a vzdělávací nabídku plánovat průřezově-ze všech vzdělávacích oblastí RVP PV. Jednotlivá podtémata jsou průběžně i po skončení hodnocena. Toto hodnocení je využíváno při dalším plánování. 13

14 14

15 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k získávání zdravého sebevědomí dětí, psychické zdatnosti a rozvoji intelektu. Záměrem je podporování pohybových a manipulačních dovedností a získávání poznatků dětí, co je a co není pro ně a jejich zdraví prospěšné. Děti získají základy pro další učení a rozvoj své osobnosti. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Hry pohybové, s pravidly, hudebně pohybové, se stavebnicemi, námětové, výtvarné, dramatické, psychomotorické, didaktické, grafomotorická cvičení, procvičování sebeobslužných činností, práce s encyklopediemi, knihami a časopisy, s PC aj. 15

16 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k posilování vztahů dětí k ostatním dětem a dospělým, k rozvíjení vzájemné komunikace, ochotě spolupracovat a pomáhat si. Učí děti být tolerantní, respektovat společná pravidla soužití, řešit vzniklé situace s ohledem na práva a přání druhých. Děti si osvojují hodnoty a normy naší společnosti a získávají základy společenského chování. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Tvorba pravidel soužití, hry artikulační, řečové, sluchové a rytmické, diskuse a rozhovory, recitace, zpěv, poslech a reprodukce pohádek a příběhů s poučením, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, kooperativní činnosti, ranní komunitní kruh, oslavy narozenin, zvyků, svátků aj. 16

17 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k rozvíjení poznatků o okolním světě, jeho proměnách a o příčinách a souvislostech v přírodě. Děti získají povědomí o světě lidí, kultury, přírody i techniky a o vztahu člověka k přírodě a jeho možnostech aktivně přírodu chránit a změny v přírodě ovlivňovat. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Pozorování, experimenty, pokusy, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory o pozorování, práce s encyklopediemi, časopisy, s PC, výlety do okolí školy, exkurze, návštěvy divadel a výstav, hry s dopravní tématikou, péče o okolí školy a školní zahradu, péče o zvířata v koutku živé přírody aj. 17

18 Charakteristika: Vzdělávací nabídka směřuje k seznamování s anglickým jazykem hravou formou. Děti získají elementární předpoklady aktivně používat cizí jazyk. Činnosti, kterými lze klíčové kompetence a dílčí cíle naplňovat: Hry pohybové, dramatické a smyslové, hádanky, písničky, říkadla a básně, práce s pracovními listy, prohlížení knih a encyklopedií, práce s PC aj. 18

19 7. EVALUAČNÍ ČINNOST ŠKOLY K hodnocení a zpětné vazbě o kvalitě vzdělávacího procesu i podmínkách, za nichž vzdělávání na naší škole probíhá využíváme evaluaci. Při evaluaci hodnotíme naplňování Školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích programů a jejich návaznost na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, individuální vývoj dětí a jejich pokroky i vlastní práci učitelek a ředitelky školy. Evaluaci uskutečňujeme neustále a průběžně, podle předem daných kritérií a systému evaluace. 19

20 CO KDO KDY Kritéria: JAK Formy SPLNĚNO soulad Školního vzdělávacího programu s RVP PV uč. + řed. 1x ročně naplňování cílů a záměrů RVP PV, Školního vzdělávacího programu, respektování podmínek vzdělávání písemně uč. + řed. 1x za 4 roky komplexní hodnocení, podklad pro inovaci Školního vzdělávacího programu písemně rodiče 1x ročně spokojenost se vzdělávací nabídkou anketa návaznost třídních programů a Školního vzdělávacího programu uč. + řed. 2x ročně naplňování cílů a záměrů int.bloků ústně tématická část učitelky po ukončení naplňování cílů a záměrů tém.části autoevaluace uč. + řed. 1x ročně písemně do tabulky Klady a zápory vlastní práce, návrhy na zlepšení písemně SYSTÉM EVALUACE řed. průběžně kvalita vzdělávací práce hospitace individuální rozvoj dětí učitelky průběžně všestranný rozvoj záznam.archy, přehled výchovné práce učitelky průběžně všestranný rozvoj portfolio dětí 20

21 21

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více