Pomoc při redukci školní neúspěšnosti žáků učňovského školství Metodika pro práci s ohroženými žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomoc při redukci školní neúspěšnosti žáků učňovského školství Metodika pro práci s ohroženými žáky"

Transkript

1 Pomoc při redukci školní neúspěšnosti žáků učňovského školství Metodika pro práci s ohroženými žáky Motto: Pochop a teprv potom jednej Bc. Libuše Zítková 2012

2 Obsah: Úvod 1. Žáci v učňovském školství uvedení do problému Proč se nedaří kritická místa ve vzdělávání Učitelské stereotypy Klima školy Možnosti redukce neúspěšnosti Systémový přístup Eklektický přístup Dítě jako subjekt orientace na zdroje Zvládání vzdělávací neúspěšnosti dva časové horizonty Akutní problémy možné přístupy k intervenci Kompetence učitele pro intervenci Postup intervence Dlouhodobá podpora Redukce neúspěšnosti prostřednictvím volnočasových aktivit Volný čas Možnosti působení organizovaných volnočasových aktivit Nezbytné podmínky pro efektivní působení volnočasové aktivity Známá osoba Známé prostředí Shrnutí Závěr Zdroje Příloha zásady efektivní komunikace

3 Úvod Mnoho učitelů 1 na školách učňovského typu se setkává se závažnými problémy u žáků v oblasti prospěchu, chování, a často i s reálným nebezpečím předčasného opuštění vzdělávacího systému. 2 Tváří v tvář těmto problémům, které se, jak se zdá, prohlubují, začínají být mnozí učitelé bezradní to, co fungovalo jako způsob řešení před lety, nyní fungovat přestává. Cílem této metodiky je poukázat na některé nepříliš známé přístupy k redukci těchto potíží a popsat konkrétní příklady, vzaté z praxe 3. Aby však mohla být intervence do problému účinná, je nutné pochopit i myšlenkový rámec nabízených postupů, protože bez porozumění principům této pomoci žákům zůstanou realizovaná opatření povrchní a mechanická a ve svém důsledku neúčinná. Laciné a plytké rady typu pokud žák udělá A, učitel udělá B nikam nevedou (ačkoli někdy je po pochopení vlastní chyby nutný i behaviorální nácvik, ovšem s porozuměním, proč). Proto metodika nepopisuje jen konkrétní postupy, ale i jejich myšlenkové zdroje, aby při řešení potíží žáků (a učitelů) mohl být přístup učitelů poučený, citlivý, adekvátní a obratný a aby se alespoň v některých případech dospělo k významnému zlepšení žákovy situace. 1 Pro účely této práce zde nejsou rozlišeny pojmy školní a vzdělávací neúspěšnost, protože metodika se zabývá formálním vzděláváním v systému učňovského školství. Nejsou zde odlišeny rovněž pojmy pedagog a učitel a jsou používány synonymně. 2 V metodice je ponejvíce používán zastřešující pojem problém pro potíže žáků jako je neprospěch, negativní postoj ke škole, záškoláctví, užívání návykových látek a podobně. 3 Tato praxe probíhala zejména během pilotního ověřování kurzu pro ohrožené žáky v rámci projektu financovaného ESF 3

4 1. Žáci v učňovském školství uvedení do problému Pro účinnou pomoc dospívajícím učňovského školství je nutný vhled do zvláštností života těchto mladých lidí. Žáci učňovských škol tvoří specifickou skupinu dospívajících. Pocházejí většinou z tzv. dělnických rodin, to znamená z rodin, kde jsou rodiče vyučení, někteří z rodin středoškolsky vzdělaných rodičů a jen velmi malá část z rodin, kde alespoň jeden z rodičů je vysokoškolák. Jejich životní strategie bývá materiální, ne statusová (Katrňák, 2004, s. 11, Kohoutek, 2006, s. 126). Z této materiální strategie plyne i volný vztah žáků ke škole. Rodiče dělníci tolik nesledují vzdělávání svých dětí, nechávají je, ať si školní záležitosti řeší sami (Katrňák, 2004, s. 11), takže dospívající nemusí mít ve svých školních problémech dostatečnou oporu a kontrolu (Helus, 2007, s. 43). Kromě toho existují v učňovském školství další opravdu závažné problémy a rizika pro mládež, jak vyplývá např. ze studií ESPAD. Studie ESPAD 07 (2007, s. 8) uvádí: v období 1995 až 2003 rostlo užívání drog mezi studenty gymnázií, avšak mnohem mírněji než mezi studenty odborných středních škol a zejména studenty středních odborných učilišť. Mezi lety 2003 a 2007 je situace stabilizovaná, dokonce došlo k poklesu hlášených zkušeností s jinými drogami než konopnými látkami. Dále však platí, že studenti učňovských škol a studenti odborných středních škol mají zkušenosti s užitím drog výrazně vyšší než gymnazisté, (kurzíva od autorky metodiky). Přehled podává následující tabulka: Tabulka 8 Výskyt užívání drog podle typu navštěvované školy (gymnázium, střední škola s maturitou SŠ s maturitou, střední odborná škola a střední odborné učiliště SOŠ/SOU) (v %) Gymnázium SŠ s maturitou SOŠ/SOU Užití jakékoliv nelegální drogy 15,2 28,6 31,0 33,8 19,6 33,5 42,6 48,0 27,4 41,2 55,2 56,9 Konopné látky (marihuana nebo hašiš) 14,2 28,3 30,4 33,5 18,6 33,1 42,6 47,2 26,7 41,1 55,0 56,1 Užití jiné drogy než konopných látek 3,6 8,1 5,6 5,5 3,6 7,7 9,5 8,5 5,1 11,2 17,2 15,6 Zdroj: ESPAD, 2007, s. 9 Z tabulky je patrné, že užívání drog bylo v roce 2007 u žáků učňovských škol dvakrát až téměř třikrát častější než u gymnazistů. Ve starší studii ESPAD 2003 bylo uvedeno i podrobnější srovnání, které se týkalo prvních zkušeností s marihuanou: K prvním zkušenostem s drogami (především marihuanou) dochází nejčastěji ve věku let. existují rozdíly podle pohlaví, které však nejsou tak markantní jako rozdíly podle typu 4

5 studované školy. Je patrné, že učni nejen, že užívají konopné látky ve větší míře než studenti jiných typů škol, ale také získávají dříve první zkušenosti s jejím užíváním (ESPAD, 2003, s. 22, 23). První zkušenost s marihuanou mělo podle této studie oproti studentům gymnázia ve věku 13 let téměř 4x více (!) žáků středního odborného učiliště. Ve věku 16 let byl tento poměr více než trojnásobný. První zkušenost s extází mělo ve věku 14 let více než pětinásobek (!) učňů ve srovnání s gymnazisty; ve věku 16 let se tento poměr pohyboval pětinásobek (!) učňů ve srovnání s gymnazisty; ve věku 16 let se tento poměr pohyboval kolem 4,5. Nejspíše velmi podobně by vyznívala srovnání, která by se zabývala kriminálním chováním, zneužíváním alkoholu a podobně. Na školách učňovského typu dochází navíc ke kumulaci žáků s podobným sociokulturním a vzdělanostním rodinným zázemím. Tato kumulace způsobuje posilování bludného kruhu názorových stereotypů i stereotypů chování, přinesených z rodiny. Škola pro učně není místem, kde by měli nabýt nějakých vědomostí a dovedností, ale jakýmsi nutným zlem (Katrňák, 2004). To se pak odráží v různorodých výchovných problémech, v záškoláctví, poškozování zařízení školy, v pohrdání autoritou učitele a podobně. Také počty neprospívajících žáků bývají na školách učňovského typu značně vysoké. Učňovské školství představuje tedy typickou ukázku kumulace komplexních problémů, výrazně ovlivňujících školní úspěšnost. Současně se tyto problémy vzájemně ovlivňují a násobí, včetně efektů, souvisejících s vrstevnickým působením a s působením skupiny. Důsledkem bývají velmi malé vzdělanostní aspirace a vysoké riziko předčasného opuštění vzdělávání. 2. Proč se nedaří kritická místa ve vzdělávání Kromě již popsaných specifik žáků učňovského školství přistupují k šancím podpory těchto žáků ještě další obtíže, tentokrát na straně vzdělavatelů, ať už systémů, institucí nebo jednotlivců. 2.1 Učitelské stereotypy Významnými faktory, které negativně ovlivňují pomoc žákům, mohou být učitelské stereotypy, vyplývající z odlišné životní zkušenosti pedagoga a problémového žáka (jak 5

6 bývají žáci s problémy nesprávně nazýváni). 4 Mnoho učitelů však není schopno překročit svůj vlastní stín v přístupu k žákovi, jak bude dále vysvětleno. Hopf doporučuje učitelům výraznější preventivní sociálně pedagogickou pomoc a intervenci vzhledem k žákům, naznačuje dokonce nesmělou změnu ve smyslu pryč od systému školy a jejích struktur prosazujících svoji velikost k osobě žáka směrem k dítěti nebo mladistvému podporovanému s ohledem na jeho zcela individuální potřeby a životní problémy (Hopf, 2001, s. 114, 115). To jistě snad všichni učitelé slyšeli, nicméně se mnohým pedagogům takovým způsobem k žákům přistupovat nedaří. Otázkou je, proč. Naprosto odlišná životní zkušenost pedagoga a žáka s problémy může být právě jedním z důvodů. Těžko si lze představit, že vysokoškolsky vzdělaný pedagog pochází z nepodnětného, kulturně nebo sociálně slabého prostředí. Poměrně vysoké procento žáků učňovských škol však z takového prostředí pochází (Katrňák, 2004). Pro učitele, který v takovém prostředí nikdy nežil, je obtížné zbavit se výchovných postupů, které v jeho případě i v případě jeho kamarádů a spolužáků v době jeho dětství nebo dospívání úspěšně fungovaly, překročit svůj vlastní stín a protnout bludný kruh vzájemného nepochopení. Jak známo, nejvíce člověka ovlivní to, co skutečně zažije a dokonce i velmi dobře podložená a podaná teorie může znít člověku, který ji nikdy nepotřeboval, jako prázdná a zbytečná slova. Takže zatímco na straně jedné vede žáky učňovského školství jejich zázemí k určitému podceňování vzdělávání, na straně druhé vede opět odlišná životní zkušenost pedagogů k nepochopení uvažování, hodnot, a tím i chování a jednání žáků. Z odlišné životní zkušenosti také může vyplývat učiteli doposud hojně praktikovaný kauzálně lineární přístup k řešení problémů, charakterizovaný schématem vina trest, respektive symptom potlačení symptomu. Tento tradiční přístup nebere v úvahu širší okolnosti událostí a žákova života (Hopf, 2001, s. 105). Strnulá orientace učitelů na naučená kauzálně lineární (i na jiná málo citlivá) schémata jednání, neochota učit se nové postupy a bez předsudků přijímat nové výzvy by tedy mohla být závažnou překážkou redukce školní neúspěšnosti žáků. 2.2 Klima školy 4 Už samo vyjádření problémový žák vyjadřuje jeho zařazení do hodnotícího rámce a jeho nálepkování učitelem, po kterém často následuje samonaplňující proroctví žák se skutečně začne chovat tak, jako by neměl možnost svoje chování změnit (tzv. Golem efekt). 6

7 Nepříznivé klima školy by také mohlo způsobit zhoršení výkonu žáků. Grecmanová píše, že podle Dreesmannova (1982) shrnutí závěrů z dalších výzkumů je dokonce klima, které žáci vnímají, pro vysvětlení výkonu významnější než inteligence (Dreesman in Grecmanová, 2008, s. 92). Klima, které prožívají žáci, má tedy podle některých autorů velký podíl na odlišné spokojenosti s učebními výsledky a s učitelem; žáci se ve třídě více orientované na sociální vztahy cítí méně izolovaní a spokojenější. Takové klima ve škole, vyjádřené mimo jiné i vřelostí (Eder, 1996, in Grecmanová, 2008, s. 93), prospívá podle Grecmanové nejen žákům a jejich angažovanosti, ale má vliv i na pracovní spokojenost a motivaci v učitelském kolektivu. Pozitivní klima se také logicky může zpětně odrazit v kvalitě výuky. 3. Možnosti redukce neúspěšnosti Pokud se žák rozhodne, že neposlechne nebo že se nebude učit, nikdo mu v tom nemůže zabránit (Lazarová, 2008, s. 27). Zdá se tedy, že učitel nemá mnoho šancí, jak negativní postoj ke vzdělávání u žáka změnit. Přesto se drtivá většina učitelů snaží tento nepříznivý stav ovlivnit. Vzhledem k výše uvedeným příčinám školní neúspěšnosti a s ohledem na zvláštnosti učňovského školství se jeví jako nezbytné pro učitele na tomto poli získat nebo rozšířit svoje znalosti a dovednosti (ad. 1) směrem ke krizově intervenční kompetenci (pro akutní problémy) a to v duchu systémového a eklektického přístupu. Pro působení v dlouhodobějším horizontu (ad. 2) (působení na aspirace, na vztah ke škole, zlepšování klimatu školy, axiologické 5 působení ), tj. nejen při momentální krizi, je zase výhodné použít jiných nástrojů, nebo, lépe řečeno, tyto různé postupy či nástroje mohou plynule a logicky navazovat. 3.1 Systémový přístup Systémový přístup chápe chování jedince jako smysluplný celek orientovaný podle průběhu života (Hopf, 2001, s. 103). Jednání žáka, jakkoli na první pohled nesmyslné, má svoji logiku, tvrdí Hopf; je výslednicí spleti vztahů, tlaků, událostí a charakteristik osobnosti žáka. Nedá se zredukovat na jednoduchou linii příčina následek. Veškeré chování žáka dává ze subjektivního hlediska jeho životní historie smysl a má pro jeho nositele důležitou funkci, i když na nás působí cize, rušivě nebo hloupě (Hopf, 2001, s. 106). Rovněž Helus vysvětluje žákovo chování celými komplexy příčin, a doporučuje kontextový pohled na 5 axiologické týkající se hodnot 7

8 sociální souvislosti života (Helus, 2007, s , 65). Podobně Matějček píše o multifaktoriální podmíněnosti poradenského případu a doporučuje pustit se na výpravu po odhalení přediva nejrůznějších vlivů. (Matějček, 1991, s. 49,50). Pedagog samozřejmě není poradenský pracovník, nicméně doporučený přístup může být mnohem efektivnější než dosud běžně používané lineárně kauzální uvažování při pomoci žákům s problémy. Hopf (2001) vysvětluje, že je nedostatečné námi převážně používané tradiční, lineárně kauzální myšlení. Takové myšlení se projevuje v principu vina trest, který se ovšem v praxi míjí dlouhodobějším účinkem a působí jen krátce. Hopf kritizuje lineární, na nedostatky orientovaný přístup například takto: to, jak se žáci chovají, je učitelem považováno za problém osobnost žáků je redukována na jejich problémy žáci jsou problém učitel zastává roli toho, kdo problém řeší, přičemž žáci se musí vzdát své spoluzodpovědnosti na řešení problému (Hopf, 2001, s. 106). Z výše uvedeného vyplývá, že systémově uvažující učitel se tedy má pokusit alespoň částečně rozkrýt vztahovou spleť a poodhalit některé důvody žákova jednání, aby mu mohl pomoci. Cílem přitom není mechanicky aplikovaný trest, který k nápravě situace často nevede nebo může být dokonce kontraproduktivní, ale pomoc. Současně však nelze rezignovat na spravedlivé zásady a na určené hranice chování. 3.2 Eklektický přístup Jak už bylo naznačeno, školní problémy jsou nejen komplikované (u těch lze najít řešení), ale často komplexní (Lazarová, 2008, s. 27). Lazarová doporučuje pro řešení komplexních problémů využívat tzv. eklekticismu. Říká: Jde o odmítání uzavřených systémů (teorií), např. v didaktice, ale i v poradenství a psychoterapii, a o maximální metodologickou diversifikaci a pragmatismus. Důraz je kladen na efektivitu postupu (intervence) v dané situaci (Lazarová, op. cit.). Eklekticismus je podle této autorky zdrojem intuitivních odpovědí a jisté okamžité účinnosti. To je důvod, proč jsou praktikové v každodenní konfrontaci s komplexností jejich tříd více či méně eklektikové i za cenu možného obviňování z uplatňování vlastních (nevědeckých, neověřených) postupů (Puren, 1998, in Lazarová, 2008, s. 27). Lazarová dokonce používá Štechův výraz intelektuální kutilství (Štech, 1998, podle Levi-Strausse, 1962, in Lazarová, 2008, s. 28). Intelektuální kutilství je praktickým 8

9 vyjádřením tacit knowledge, tzv. skrytých, tichých, často neuvědomovaných a neverbalizovaných vědomostí (Lazarová, 2008, s. 27). Kutil plánovitě improvizuje, jak říká Lazarová: užívá všeho, co je po ruce, co se hodí, jeho pracovní plán je definován spíše instrumentalitou situace, výsledkem je objektivní neboli nutná náhoda, jeho myšlení je spíše retrospektivní (vede dialog s již existujícím, ze stop minulých zkušeností, postupů a řešení zvažuje, co může být použito), je více všeobecným lékařem než specialistou přizpůsobuje strukturu svých odpovědí a chování událostem, spíše, než aby svět kolem měnil na základě přesného analytického plánu, v souladu se specializovanou teorií a hypotézami (Lazarová, 2008, s. 28). Systémově a eklekticky uvažující učitel se tedy snaží rozkrýt to, co není na první pohled vidět a pochopit důvody jednání žáka, spíše než aby mu vyčítavě ukazoval formičku, z které nějakým způsobem žák vyčuhuje. Dále raději hledá způsoby pomoci, třeba i nové, netradiční, než aby se urputně držel šablonovitého posuzování přestupků a problémů včetně stále více neúčinného a zprofanovaného systému vina trest. Tím se ovšem nemíní, že se lze bez trestů naprosto obejít, ovšem trest by měl být smysluplný a měl by být udělen s ohledem na specifickou a jedinečnou situaci žáka a pokud možno by měl být opakem toho, co žák provedl - měl by nějak přispět ke zlepšení žákovy situace a ke zlepšení situace v žákově okolí. Také by neměl snižovat důstojnost žáka. 3.3 Dítě jako subjekt orientace na zdroje Dříve než děti dělají potíže, mají své vlastní problémy, říká Hopf (2001, s. 99). Humanistická pedagogika 6 v Německu například formuluje orientační body a požadavky na úspěšnou výchovu takto: brát v ohled potřeby žáků rozvíjet všechny oblasti osobnosti ulehčit žákovi popsat svůj současný stav učinit ze žáka vychovatele sebe sama přiznat důležitou roli pocitům 6 Humanistická pedagogika podle slovníkové definice navazuje na myšlenky humanismu Směřuje k přirozené a méně násilné výchově, autenticitě a seberealizaci člověka (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 76). 9

10 vytvořit učební klima plné porozumění, podpory a klima zbavené strachu rozvíjet opravdový respekt pro hodnoty bližního (Hopf, 2001, s. 100) U nás v České republice nejsou příliš často vyjadřovány požadavky jako ulehčit žákovi popsat svůj současný stav nebo přiznat důležitou roli pocitům. Nejsme, a ani žáci přece nejsou kolonkami, nejsou nositeli výkonu jako bezduchá čísla ze statistiky; jsou to myslící, cítící a svobodně se rozhodující bytosti. Nejsou to ovládané a kontrolované objekty. Humanisticky orientovaná práce ve vyučování, která čerpá a těží z poznatků sociální pedagogiky, se nevyznačuje v první řadě metodickými nařízeními, určitými pomůckami nebo určitými učebními obsahy, nýbrž nejprve odpovídajícím postojem zúčastněných učitelů ve vztahu k žákům jako osobnostem (Hopf, 2001, s. 101, kurzíva od autorky metodiky). Hopf souhlasně s Pávkovou tvrdí, že práce s mládeží bude účinná, pokud bude dospívající brán jako osobnost s určitými zdroji a ne se zřetelem na jeho nedostatky (Hopf, 2001, s. 101, Pávková, 1999, s. 43). Takový postoj je zřejmě klíčový. Hopf jej dále objasňuje: Při práci orientované na zdroje (srov. BANDLER / GRINDER, 1981) je činnost vedena s přesvědčením, že každé dítě nebo žák má schopnosti, které si přeje dále rozvíjet, vlastnosti, talent, zájmy, charakterové vlastnosti atd. hodné obdivu (tedy zdroje), které mohou být využity při řešení problémů. Učitel, který chce pracovat s ohledem na zdroje svých žáků, se bude při své práci orientovat na to, aby tyto zdroje objevil. U některého žáka to mohou být např. určité schopnosti v oblasti techniky, sportu nebo v oblasti jeho zájmů, u dalšího žáka to mohou být schopnosti motivovat sebe i ostatní, být cílevědomý nebo mít výdrž, schopnost lehce navazovat kontakty nebo mít dobré nápady (být tvořivý) (Hopf, s. 101). Stručně řečeno, je potřeba hledat a nacházet na každém žákovi něco, v čem je výjimečný nebo jedinečný; něco, za co je možné ho obdivovat. Také je potřeba toto ocenění pro jeho specifická pozitiva dávat najevo, abychom takové klady jeho osobnosti podpořili (Bosco in Jůva, s. 34). Znamená to ho uznávat. Ve věku dospívání ztrácejí rodiče na rozhodujícím vlivu a mladý člověk potřebuje nejen pozitivně působící referenční skupinu, ale i pozitivně působícího referenčního člověka ; významného druhého 7 ; někoho, vedle koho by se cítil plnohodnotný, uznávaný a koho by si také sám vážil. V současnosti tuto funkci už téměř neplní sousedstvo, církev nebo společenské organizace; učitelé proto jsou jedni z mála, kteří mohou mladého člověka rozhodujícím způsobem ovlivnit. Podle 7 Meadův koncept 10

11 posledního bodu z výše uvedeného výčtu tak tím, že humanisticky orientovaný učitel sám rozvíjí opravdový respekt pro hodnoty bližního tedy žáka, ačkoliv s nimi třeba momentálně nesouhlasí, dává žákovi příklad pro totéž. Není, a nemělo by být cílem osobnost žáka opravit, tím, že se vytrhnou nebo zakážou jeho špatné názory nebo špatné chování, ale opačně je spíše potřeba významně podpořit jeho klady a právě na nich začít stavět. Podobně pozitivně působící je i celkové ocenění nejen pro hodnoty žáka, ale zejména pro hodnotu žáka jako jedinečného, zajímavého a neopakovatelného člověka. Je jistě velmi těžké si tento přístup udržet, když žák něco provede nebo stále provádí. Avšak bez toho, aby pedagog za každých okolností jednal korektně a stále respektoval důstojnost dítěte nebo mladého člověka, ať už provedl cokoliv, není možné dosahovat trvalých úspěchů. Kantorková a Kurelová mluví o stálé úctě učitele ke každému žákovi jako k jedinečné lidské bytosti (Kurelová et al., 2001, s. 8). V Hopfově textu 8 se objevuje častokrát slovo důvěra. Znamená to, v souladu se strategií získávání a rozšiřování klíčových kompetencí, věřit ve schopnosti žáka a tuto důvěru dávat najevo. Znamená to také odklon od pouhé transmise k podpoře, provázení, koučování, leaderství a podobně. Působení takového podporujícího přístupu je známé jako Pygmalion efekt nebo Galatea efekt (Helus, 1982, s ). 4. Zvládání vzdělávací neúspěšnosti dva časové horizonty Při zachování výše popsaného myšlenkového rámce pomoci se vynořují dva časové aspekty pomoci při školní neúspěšnosti: akutní, krizová intervence a dlouhodobá podpora. Akutní, krizová intervence je nutná při jakémkoliv problému, který souvisí se školou, neboť pravděpodobně každý z těchto problémů má potenciál stát se důvodem například pro ukončení vzdělávání. Nejde tedy jenom o známky, ačkoliv se tak v souvislosti se školní neúspěšností často uvažuje. Dlouhodobá podpora je zase výhodná z hlediska prevence před problémovým chováním, včetně prevence před vzdělávací neúspěšností. 4.1 Akutní problémy možné přístupy k intervenci Intervence v situaci krize staví před učitele nové výzvy, neboť se pohybují na hraně mezi pedagogickým a psychologickým poradenstvím. Drtivé většině učitelů však dosud chybí odborné vzdělání a výcvik v oblasti poskytování pomoci, respektive poradenství a zvládání 8 Viz seznam použité literatury 11

12 krizí (Lazarová, 2008, s. 21). Podle Lazarové jsou však krizově intervenční kompetence učitelů stále potřebnější (Lazarová, 2008, s. 22) Kompetence učitele pro intervenci Lazarová vhodně vymezuje pojem krizově intervenční kompetence: vyjadřuje způsobilost učitele využít adekvátně a účelně v nezvyklé, nestandardní situaci své speciální znalosti, dovednosti a zkušenosti (Lazarová, 2008, s. 25). Tyto kompetence podle ní umožňují pracovníkovi profesionálně zvládat například tyto základní činnosti: rychle se zorientovat v situaci, zvážit vlastní možnosti, práva a povinnosti ve vztahu k problému, klientovi a instituci, ve které pracuje, rychle a adekvátně zasáhnout nebo vypracovat plán intervencí, resp. rychle a účelně rozhodovat o dalších postupech, poskytnout základní poradenství a sociální oporu, pracovat s emocemi klientů, spolupracovat s odborníky ve škole i mimo ni, vyhodnotit účelnost své kompetence a reflektovat novou zkušenost. Jak Lazarová (2008, s. 26) dále uvádí, krizově intervenční kompetence je sycena znalostmi, například: znalosti týkající se školského poradenského systému, sociálně-právního systému, zdravotnictví, policie apod., přehled o relevantních zařízeních v regionu, znalosti z oboru psychologie (zejména vývojové, sociální, osobnosti a psychopatologie), základní znalosti z oblasti poradenství a krizové intervence, základní znalost postupů práce s klientem, základní znalosti z oblasti práva. Dovednostním základem krizově intervenční kompetence jsou podle Lazarové (2008, op. cit.) speciální sociální a komunikační dovednosti: vést diagnostický i pomáhající rozhovor (s žákem, rodičem...), vč. naslouchání, práce s emocemi, zvládat techniky dotazování, 12

13 umět vyjednávat, zaujímat roli mediátora, komunikovat s odborníky z jiných oborů, formulovat objednávky, požadavky apod. Pokud má škola školního psychologa, mohou být učitelé průběžně proškolováni v osvojování těchto znalostí a dovedností Postup intervence Pro přímou intervenci vzhledem k řešení vzniklého problému doporučují Hopf (2001) i Lazarová (2008) následující postupy: 1.krok: První informace Prvním krokem v řešení výchovných problémů je, jak shodně tvrdí Lazarová a Hopf, přizvat dítě k diagnostice. Podle Hopfa (2001, s. 111) má žák dostat příležitost podat vlastní interpretaci události. Tento krok má uvést do pohybu proces, vztahující se k sebepojetí mladistvého a k jeho představám o tom, co je, kdo je, kdo by měl být, kdo by mohl být a o tom, co se dá změnit. V tomto kroku je klíčový způsob kladení otázek. Stejně jako v jiných vztazích může způsob vyjadřování komunikaci zablokovat a vzbudit odpor, i při situaci řešení např. výchovných problémů mohou nevhodně volené otázky celou situaci zhatit a postoj mladého člověka zatvrdit. Lazarová (2008, s. 34, 35) souhlasně s Hopfem (2001, s. 107) navrhují vyhýbat se zájmenu Proč?. Otázkou proč v podstatě nutíme žáka, aby se stal sám sobě soudcem, a to nebývá vhodné. Dospívající ještě nemají pevně vybudovaný hodnotový systém a mnohdy se sami v sobě nevyznají, navíc mohou pocházet z prostředí, kde jsou hodnoty nastaveny chybně a tak svoje jednání mohou významně zlehčit nebo naopak přecenit. Jako vhodnější se jeví otázky typu: Co jsi tím chtěl vyjádřit? Chtěl bych znát tvůj myšlenkový postup? bez stopy ironie, ale s vážností. Dále by bylo vhodné snažit se zjistit, z čeho tyto pohnutky pramení (např. žák ve třidě šaškuje, při rozhovoru sám řekne, že chce být středem pozornosti, úkolem pedagoga je pak zjistit, co je příčinou doma je zanedbáván, má nějaký handicap, má nízké sebevědomí atd. a podle toho se učitel dále rozhoduje a taktně a nenápadně nabízí pomoc). Z otázek, které navrhuje Hopf, se dá vysledovat jedna charakteristika namísto podmětu to, ono, problém se stává v první řadě (a v první fázi řešení problému) podmětem sám žák: Místo vyjádření Co se (to) děje?, Jak se to stalo? navrhuje vyjádření: 13

14 Co jsi (ty) postřehnul? Co jsi (ty) prožil? 9 Tím se dostává do středu pozornosti žák (ne problém) a dospívající může cítit zájem o svou vlastní osobu. Zajímáme se o žáka a neredukujeme jeho osobnost na problém, jako by snad problém byl víc než lidská bytost. 10 Je nutné také nezapomenout na řeč těla a řeč prostoru, protože pro příjemce komunikačních signálů je důležitější neverbální sdělení než verbální. Pokud například učitel pohodlně sedí ve svém kabinetě, kam stále někdo přichází a odchází a žák, provinilec stojí jako na pranýři, i slova pochopení ztratí na síle. Je tedy nutné dbát na zásady komunikace, například na vhodnou mimiku, gestiku, posturiku, proxemiku i vertikálu 11 (Mareš, Křivohlavý, 1989, s ). Pro navázání optimálního kontaktu se žákem je důležité vyhledat klidné místo v soukromí a být očima v úrovni žáka, například tak, že si oba, žák i učitel, v klidu sednou. Zde se naskýtá možnost plně využít systémového přístupu. Není na škodu zprvu vyvolat v žákovi dojem, že provedl něco závažného a že se teď budou dít věci!. To umožní, aby žák pedagoga a jeho vyjádření bral vážně. Pedagog může v této fázi důkladně objasnit žákovi, jak porušil školní řád a co by mohlo podle školního řádu následovat (důtka, podmínečné vyloučení, pokud se jedná o nezletilého, oznámení kurátorovi, rodičům a podobně). Pokud je žák dostatečně seznámen se závažností a s možnými důsledky svého jednání a je emocionálně změkčen, může pedagog přistoupit k druhé fázi ukázat lidskou tvář a začít zkoumat širší souvislosti. V této fázi žák pravděpodobně prozradí ze subjektivního hlediska pohnutky svého chování (např. cituji: z frajeřiny, z blbosti, nebaví mě škola, štve mě to tady, mistr mi vynadal ) a to, jak sám svoje jednání hodnotí. (Je však namístě podotknout, že žákovo vlastní hodnocení může být zkreslené jeho nezralostí nebo chybně nastaveným hodnotovým systémem z jeho rodiny). V tomto okamžiku může pedagog také zjistit taktně něco ze života žáka odkud je ( z Nové Vsi?! Odtamtud znám ještě toho a toho! Tam máte krásný rybník, že? ) nebo z rodiny ( a ty máš ještě sourozence? ) a navázat přátelštější vztah, projasnit tvář, jako by na chvíli na problém zapomněl. Samozřejmě se musí vyvarovat slídění, vyslýchání, zjišťování přílišných nebo citlivých detailů; jde jen o to, v souladu se systémovým přístupem, získat alespoň velmi hrubý nárys o širších souvislostech života žáka. 9 Kurzíva od autorky metodiky 10 Nezaměňujme zájem o žáka s jeho hodnocením! Je vhodné zajímat se o žáka jako o osobnost, ale tuto osobnost není vhodné negativně hodnotit! Negativně hodnotit by se mělo pouze žákovo nesprávné jednání. 11 Mimika (výraz obličeje), gestika (gesta), posturika (postoj), proxemika (vzdálenost), vertikála (výška) nauky o řeči těla při komunikaci (KOHOUTEK, 2002, s ) 14

15 Vyžaduje to opravdový takt, laskavost, úsměv a nehraný, skutečný zájem. Tím se pokládá základ pro další spolupráci (Matějček, 1991, s. 19). 2. krok: Zhodnocení Učitel zajistí, že budou známy názory přátel, kamarádů ze třídy, popř. i rodičů na celou událost. Žák vyjádří svá přání a své představy (Hopf, 2001, s. 112). Tento krok je možné vynechat, pokud se problém ostatních žáků netýká. Podle Hopfa má následně učitel předložit návrh, podle kterého by se mělo u žáka dosáhnout zlepšení. I v tomto bodě lze požádat žáka, aby sám dal nějaký návrh. Pro učitele může být žákova odpověď také cenným diagnostickým materiálem v tom smyslu, že vypovídá o tom, jak velkou závažnost problému žák přisuzuje. Někdy mohou být odpovědi opravdu překvapivé, a to v obou směrech přeceňování i podceňování problému, respektive se zde může učitel dozvědět, jak přísný žák sám na sebe je. Ačkoli se tedy pedagog může setkat s překvapivými návrhy, neměl by se žákovi nějak vysmívat, spíš může tyto návrhy použít jako diagnostiku toho, jakou závažnost žák problému přisuzuje. Samozřejmě může i vyjádřit nesouhlas a podiv, jestliže žák při nějakém závažnějším přestupku navrhuje banální a nenáročná řešení. Nicméně by neměl žáka celkově shazovat jako osobnost 12, pouze může (i striktně) odmítnout nepřijatelné řešení. To, že žák participuje na rozhodování o řešení záležitosti, mu jednak ponechává důstojnost a také ho to více zavazuje dohodnuté řešení splnit. I v případě, že žák žádný návrh nedá, tím, že se mu tato možnost otevře, zůstává partnerem, je mu ponechána jeho důstojnost a může být pak ochotnější naslouchat návrhům učitele. Hopf pak správně poznamenává, že tyto kroky předpokládají spolehnutí na stávající zdroje mladého člověka namísto koncentrace na jeho nedostatky (Hopf, 2001, op. cit.). 4. krok: Vytvoření dohody (úmluvy) Tento krok Hopf nekomentuje; je zjevně dojednáním konkrétního postupu, který je přijatelný pro obě strany. Je zde nezbytné mít v zásobě různé varianty řešení; pokud se k optimálnímu řešení nedojde, je třeba ponechat nějaký čas pravděpodobně v řádu dnů pro nalezení optimálního postupu. Na tomto kroku samozřejmě participují obě strany. 12 Zde je namístě opět připomenout základní psychologickou poučku o komunikaci: nesoudit megativně žáka ( ty jsi ) ale popsat jeho jednání a rozpor mezi tímto jednáním a žádoucím stavem ( odešel jsi bez dovolení, a to je v rozporu ) 15

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více