Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv"

Transkript

1 ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a. s.; E.ON Distribuce, a.s.; E.ON ČR, s.r.o. Obsah strana 1. Všeobecně Předmět normy Rozsah platnosti Normativní odkazy Vypracování normy Termíny a definice Ocelový sloup Dřík sloupu Výzbroj sloupu Vrchol (čep) sloupu Pata sloupu Konzola Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Délka sloupu Typová délka sloupu Vrcholová síla Typová vrcholová síla Typová vodorovná síla konzoly Typová svislá síla konzoly Typová svislá síla DZL Charakteristické zatížení Návrhové zatížení Charakteristická (jmenovitá) únosnost Návrhová únosnost Mezní stav použitelnosti Mezní stav únosnosti Technické požadavky Předpoklady návrhu Požadavky na materiál Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Povrchové charakteristiky Mechanická odolnost Základní unifikované parametry Parametry sloupů Parametry konzol Parametry DZL Detailní specifikace Doporučené typy hlav ocelových sloupů Konstrukční zásady Ochrana proti korozi Příslušenství sloupů Zkoušení Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Značení Značení sloupů Značení konzol Značení DZL Technická dokumentace Všeobecně Požadované technické parametry Parametry dříků Parametry konzol Parametry DZL Skladování, doprava a manipulace Identifikovatelnost Dodatečné specifikace a přílohy Dodatečné specifikace Montáž a stavba sloupů Základy ocelových sloupů Přílohy Nahrazuje Účinnost od

2 1 Všeobecně 1.1. Předmět normy Tato norma obsahuje požadavky na ocelové plechové sloupy, užívané jako konstrukční prvky při stavbě elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv. Norma navazuje na ČSN EN a PNE Norma neřeší konkrétní konstrukční a výrobní detaily, které jsou obsaženy v příslušných typových podkladech výrobců Rozsah platnosti Tato norma platí pro ocelové sloupy elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv Normativní odkazy ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. - Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace, stanovení a odhad. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 1: Všeobecné požadavky Společné specifikace. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 2: Soubor Národních normativních aspektů ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-3: Obecná pravidla- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-5: Boulení stěn ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 3-1: Stožáry a komíny- Stožáry ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení ČSN EN A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. ČSN ISO Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků-vizuální hodnocení čistoty povrchu-část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích nátěrů PNE Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv do 45 kv včetně PNE Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC 1.4. Vypracování normy Zpracovatel Pracovníci ČSRES 1.5. Termíny a definice : Ing. Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, Brno-Medlánky : Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Pavel Kraják Pro účely této normy platí názvy a definice uvedené v ČSN EN , ČSN EN , a následující. Pro sladění pojmů mezi touto normou a nově zavedenými ČSN a EN jsou některé užívané názvy nahrazeny novými Ocelový sloup 2

3 Nosná ocelová konstrukce ze zastudena tvarovaného plechu (dřík a výzbroj) sloužící pro upevnění vodičů, která je osazená do terénu prostřednictvím základu Dřík sloupu Ocelový sloup bez konzol a držáku zemnícího lana Výzbroj sloupu Představuje díly: konzoly a držák zemnícího lana atd Vrchol (čep) sloupu Horní (slabší) konec sloupu Pata sloupu Dolní (silnější) konec sloupu Konzola Ocelová konstrukce pro upevnění vodičů na sloup Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Ocelová konstrukce pro upevnění zemnícího lana Délka sloupu Celková délka dříku, měřená v jeho ose Typová délka sloupu Délka sloupu přiřazená k rozměru z typové řady délek Vrcholová síla Síla, působící ve vrcholu sloupu, kolmo k jeho svislé ose, která vyvozuje v posuzovaném místě stejné ohybové momenty jako uvažované charakteristické zatížení Typová vrcholová síla Vrcholová síla přiřazená k rozměru z typové řady sil Typová vodorovná síla konzoly Maximální vodorovná síla jednoho vodiče kolmá na podélnou osu konzoly působící současně se svislou sílou v místě pro upevnění krajního vodiče Typová svislá síla konzoly Maximální svislá síla jednoho vodiče kolmá na podélnou osu konzoly působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění krajního vodiče Typová svislá síla DZL Maximální svislá síla kolmá na podélnou osu DZL působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění zemnícího lana Charakteristické zatížení Hodnota zatížení stanovená podle ČSN EN , PNE a PNE Návrhové zatížení Hodnota zatížení stanovená jako součin hodnoty charakteristického zatížení a součinitele zatížení podle zvolené úrovně spolehlivosti Charakteristická (jmenovitá) únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristických hodnot vlastností materiálu Návrhová únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristické únosnosti a součinitele materiálu Mezní stav použitelnosti Stav, při jehož překročení již nejsou splněna stanovená provozní kritéria (vychýlení vrcholu sloupu) Mezní stav únosnosti Stav, jehož překročení souvisí se zhroucením nebo jinými formami konstrukčních poruch, které mohou ohrozit bezpečnost osob. 3

4 2 Technické požadavky 2.1. Předpoklady návrhu Při navrhování konstrukce ocelových sloupů se vychází z požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Pro určení klimatických zatížení se používá statický přístup se stanovenými úrovněmi spolehlivosti. Referenční úrovní spolehlivosti je úroveň 1 s dobou návratu 50 let. Tato norma stanovuje typové hodnoty vrcholových sil, délky, základní rozměry a výstroj sloupů pro běžné použití při výstavbě venkovních sítí. V případech, kdy je třeba použít sloupy s jinými parametry, musí se při jejich návrhu zohlednit požadavky uvedené v této normě. Při návrhu jednotlivých částí dříku je třeba zohlednit výšku nadzemní části betonového základu (minimálně 0,3 m), pro správný návrh spoje mezi základovým a dolním dílem dříku. V případech, kdy to odběratel požaduje, musí konstrukce dříku umožnit dělení sloupu nad základem Požadavky na materiál Materiály použité pro výrobu ocelových sloupů musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 50341, kapitola Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Výrobní tolerance rozměrů sloupů, konzol a DZL nesmí překročit následující hodnoty : v délce 100 mm, ve vnějším průměru či rozměru 5 mm, v hmotnosti +10%, 5% Povrchové charakteristiky Povrch konstrukcí musí být před povrchovou úpravou očištěn minimálně na St 2 dle ČSN EN ISO Mechanická odolnost Mezní stavy únosnosti a použitelnosti se určí podle požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Podmínky pro stanovení mezního stavu použitelnosti jsou stanoveny v závislosti na velikosti vychýlení vrcholu sloupu. Při zatížení typovou vrcholovou silou nesmí být vychýlení vrcholu sloupu větší jak 6% volné výšky dříku nad zemí. : Sloupy musí být navrženy na požadovanou únosnost a musí vykazovat trvalou použitelnost a tvarovou stálost. Ověření těchto požadavků se prokáže statickými výpočty nebo experimentální zkouškou podle kapitoly 7 ČSN EN Základní unifikované parametry Parametry sloupů Ocelové sloupy se rozlišují podle hodnoty typové vrcholové sily a celkové délky. Běžně užívaný sortiment ocelových sloupů uvádí tabulka.1. Tabulka 1 Typové parametry běžně užívaných sloupů typová síla [ kn ] typová délka ocelového sloupu [ m ] 20,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 30,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 40,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 60,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 Pro typové značení ocelových sloupů se užívá zlomku - typová délka/typová vrcholová síla (16,5/40) [m/kn]. Je-li třeba použít sloupy s vyšší vrcholovou silou nebo větší délkou doporučuje se volit: zvýšení vrcholové síly po 20 kn, zvětšení délky sloupu po 3 m. Hloubky založení běžně užívaného sortimentu ocelových sloupů uvádí tabulka 2. 4

5 Tabulka 2 Hloubky založení sloupů v metrech typová síla [ kn ] typová délka ocelového sloupu [ m ] 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 20,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 30,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 40,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 60,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 PNE Uvedené hloubky založení jsou stanoveny z hlediska optimalizace objemu betonových základů. Pouze v případech, kdy nelze tuto hloubku dodržet, lze užít jiné hloubky založení. Přitom je však třeba staticky prověřit konstrukci dříku a únosnost sloupu Parametry konzol Konzoly slouží k upevnění jednoduchých vodičů, závěsných kabelů, kabelových svodů nebo optických kabelů. Provedením jsou uzavřeným dílem čtvercového nebo obdélníkového průřezu (ocelové profily či ohýbané plechy), Jiný průřez není přípustný. Tvar konzol bokorys a půdorys je obdélníkový nebo lichoběžníkový. Čela konzol jsou uzavřena. Požadované typové síly konzol od 1 vodiče jsou: typová vodorovná síla konzoly nosné 3 kn, typová vodorovná síla konzoly kotevní 15 kn, typová svislá síla konzol nosných i kotevních 5 kn. Běžně užívaný sortiment konzol uvádí tabulka 3. 5

6 Tabulka3 typy užívaných konzol Další požadavky na konzoly jsou uvedeny v normativních přílohách 2A a 2B. 6

7 Parametry DZL PNE DZL slouží k upevnění zemnících lan. K jejich typovému označení se stejně jako u sloupů používá typová délka a typová vrcholová síla. Jsou z ocelového plechu s kruhovým nebo n-úhelníkovým průřezem. Ve spodní části je přivařena příruba pro uchycení k vrcholu sloupu. Na vrcholu je přivařena příruba, která je opatřena čtyřmi otvory ve čtvercovém uspořádání o Ø 18 mm s osovou roztečí 90 x 90 mm pro upevnění armatury šrouby M 16. Běžně užívaný sortiment DZL uvádí tabulka 4 typ Tabulka 4 sortiment DZL označení typová délka [ m ] typová vrcholová síla [ kn ] DZL o délce 1,4 metru a únosností 5 kn DZLO-1,4/5 1,4 5,0 DZL o délce 1,4 metru a únosností 12 kn DZLO-1,4/12 1,4 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 12 kn DZLO-2,2/12 2,2 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 16 kn DZLO-2,2/16 2,2 16,0 Další požadavky na DZL jsou uvedeny v normativní příloze 2B Detailní specifikace Doporučené typy hlav ocelových sloupů Typy hlav sloupů pro jednoduchá nebo dvojitá vedení na i závěsných izolátorech jsou schematicky zobrazeny v přílohách 4A, 4B, 4C, 4D. Vzdálenosti hlavních konzol v2, v3 a odbočných konzol v22, v33 se volí v řadě po 500 mm. Vzdálenost první konzoly v1, v11 se volí v řadě 200, 700, 1200 mm a dále po 500 mm až do vzdálenosti 5 m od vrcholu sloupu Konstrukční zásady Dřík je proveden s n-úhelníkovým, nebo kruhovým průřezem z ohýbaného ocelového plechu. Rovnoměrně se rozšiřuje od hlavy směrem k patě. Podle délky se skládá z jednotlivých dílů až 12 m dlouhých. Sloupy o délce do 12 m mohou být z jednoho kusu. Základové díly jsou odděleny jen v případech, kdy je tato podmínka uvedena ve specifikaci. Jednotlivé díly se spojují nasouváním na sebe (rozšířená část vrchního dílu se nasunuje na spodní). Vrcholy sloupů musí být provedeny tak, aby se zamezilo vtékání vody do dříku. Při návrhu konstrukce musí být zohledněna technologie stavby a případné požadavky odběratele. Konstrukce sloupů musí umožnit upevnění konzol a DZL podle uvažovaných typů hlav Ochrana proti korozi Ocelové sloupy včetně příslušenství (konzoly, DZL) se proti atmosférické korozi chrání žárovým zinkováním všech konstrukčních prvků. Minimální tloušťka povlaku musí být v souladu s ČSN EN Případné požadavky na vyšší protikorozní ochranu řešeny duplexním nátěrem s ohledem na stupeň korozní agresivity atmosféry v prostoru vedení. Způsob stanovení korozní agresivity se určí podle ČSN ISO Technické požadavky na zinkový povlak uvádí ČSN EN ISO Technologický návrh a postup při realizaci antikorozní ochrany ocelových sloupů musí vycházet z požadované minimální životnosti konstrukce 50 let Příslušenství sloupů Podkladový plech (úchytka) viz normativní příloha 3 pro upevnění uzemňovacího pásku na základový díl sloupu, který je opatřen dvěma otvory pro šrouby M10 a přivařen ve výšce cca 400 mm nad hlavou základu na protilehlých stranách dříku. Místo pro uchycení zkratovací soupravy viz normativní příloha 3. Osazuje se pouze z jedné strany a v úrovni hlavních konzol. Provedení a rozměry jsou shodné s podkladovým plechem pro uchycení uzemňovacího pásku. 7

8 Po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem může být dřík osazen zařízením pro výstup na sloup (žebříky, stupačky atd.). 3 Zkoušení Před odesláním sloupu s příslušenstvím musí výrobce provést : měření a kontrolu rozměrů, kontrolu značení, kontrolu kompletnosti sloupu, kontrolu povrchové úpravy, kontrolu sestavitelnosti. Součástí dodávky ocelových sloupů je montážní a spojovací materiál. V případě, že je požadováno experimentální ověření návrhové únosnosti dříku sloupu, postupuje se podle bodu ČSN EN Zatěžovací zkouška se provede obdobně jako u betonových sloupů. 4 Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Pro hodnocení shody a kritéria jejího posuzování, zda sloupy vyhovují požadavkům této normy, se použije čl. 7 uvedený v ČSN EN Značení Každý sloup nebo jeho samostatná část musí být identifikovatelná pomocí vhodného trvanlivého označení Značení sloupů Sloupy se označují ve vzdálenosti 4,0 až 4,5 m od paty sloupu : typovou délkou [ m ] / typovou vrcholovou sílou [ kn, ], rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. Příklad značení : Ocelový sloup o typové délce 18 m a typové vrcholové síle 40 kn vyrobený v roce 2015 výrobcem - 18/40 15 výrobce Jednotlivé díly dříku jsou dále označeny dle příslušnosti k ostatním dílům. Díly, na které budou nasouvány další, budou opatřeny značením určujícím minimální a maximální nasunutí viz normativní příloha Značení konzol Označují se : označením typu dle tabulky 3, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce Značení DZL Označují se : označením typu dle tabulky 4, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. 6 Technická dokumentace 6.1. Všeobecně Každý výrobce ocelových sloupů poskytne uživateli typový podklad pro nabízený sortiment sloupů včetně související výstroje. Obsahem typového podkladu jsou potřebné technické informace týkající se výroby, manipulace, transportu, montáže a způsobu výstavby, jako i další technicko-ekonomické informace potřebné pro navrhování venkovních vedení. 8

9 6.2. Požadované technické parametry 9 PNE Požadované technické parametry slouží projektantům a provozním pracovníkům pro výběr vhodného ocelového sloupu na konkrétní místo v trase vedení, včetně plánování a realizace činností souvisejících s provozem a údržbou vedení Parametry dříků Pro výběr vhodného typu dříku ocelového sloupu se vyžadují následující údaje : typové označení (typová vrcholová síla/typová délka) [ m / kn ], schematické znázornění dříku s uvedením označení jednotlivých dílů, z nichž je složen, základní rozměry jednotlivých dílů a celého dříku, provedení spojů, hloubku založení, celkovou hmotnost, hmotnost jednotlivých dílů, celková nátěrová plocha, plocha dříku vystavená větru Parametry konzol Vyžadují následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, základní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění izolátorového závěsu, typová vodorovná a svislá síla působící současně v místě pro upevnění vodiče, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru Parametry DZL Vyžadují se následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, hlavní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění závěsu, typová vrcholová síla, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru, 6.6. Skladování, doprava a manipulace Při skladování, dopravě a manipulaci se sloupy a jejich příslušenstvím je třeba postupovat tak, aby se zamezilo poškození jednotlivých dílů, které by omezilo nebo úplně vyloučilo jejich použitelnost. Postupuje se podle pokynů uvedených v technických podmínkách, zpracovaných konkrétním výrobcem sloupů Identifikovatelnost Každý dodaný sloup nebo jeho samostatná část musí být jednoznačně identifikovatelná. Za tím účelem se v dokumentu ověřeným technickou kontrolou výrobce uvede : výrobce, typ výrobku viz tabulky 1 až 4 této normy, množství, číslo normy PNE

10 Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem mohou být pro dodávku specifikovány další parametry. 7 Dodatečné specifikace a přílohy 7.1. Dodatečné specifikace Montáž a stavba sloupů Na sloupy se montuje výzbroj, pro kterou byly navrženy. Použije-li se atypická výzbroj, je třeba zvážit nutnost provedení kontroly sloupu statickým výpočtem. Při montáži sloupů se postupuje tak, aby nedošlo k jejich mechanickému přetížení. Každý výrobce sloupů ve svém typovém podkladu uvede postupy při manipulaci a výstavbě, které byly uvažovány při návrhu konstrukce sloupů. Mechanicky poškozené sloupy ani příslušenství se nesmějí používat. Opravovat poškození sloupů nebo příslušenství, které může ovlivnit provozní spolehlivost, je bez souhlasu odborně způsobilé osoby zakázáno. Při opakovaném použití stávajících nebo demontovaných sloupů je třeba s ohledem na úroveň jejich opotřebení provést jejich statické posouzení. Pro výstup na sloupy je třeba použít pouze schválené způsoby, pomůcky nebo mechanizmy Základy ocelových sloupů Pro navrhování základů platí ČSN EN a PNE Jejich zhotovení se provede podle PNE Hloubky založení uvádí tabulka 2. Rozměry tělesa betonového základu je třeba přizpůsobit rozměrům základového dílu sloupu z hlediska zajištění dostatečné tloušťky krycí vrstvy betonu. Pro zakládání se používají hranolové nebo stupňové základy betonované přímo do rostlé zeminy. V případě stupňových základů z prostého betonu je třeba kontrolovat smykovou pevnost vyložení spodního stupně základu Přílohy Příloha 1 normativní specifikace hlavních parametrů sloupů Příloha 2A normativní Příloha 2B normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol a DZL Příloha 3 normativní plech upevnění uzemňovacího pásku; značení dříků pro nasouvání, místo pro uchycení zkratovací soupravy Příloha 4A informativní Příloha 4B informativní Příloha 4C informativní Příloha 4D informativní typy hlav sloupů typy hlav sloupů typy hlav sloupů typy hlav sloupů 10

11 Příloha 1 normativní specifikace hlavních parametrů sloupů typ F [ kn ] l [ m ] h [ m ] d 1 [ m ] d 2 [ m ] d VET [ m ] M [ kg ] 12/ ,4 2,0 0,25 0,35 0,50 0,60 0, / ,8 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,6 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,9 2,0 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,4 2,0 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,4 2,2 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, ,5/ ,1 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,1 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,3 2,4 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,3 2,4 0,30 0,40 0,65 0,75 0, / ,5 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, / ,9 2,2 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,6 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,5 2,2 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,9 2,6 0,30 0,40 0,80 0,90 0, / ,7 2,4 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,8 2,4 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,8 2,6 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,9 2,6 0,35 0,45 0,85 0,95 0, l délka sloupu F typová vrcholová síla h hloubka založení d1 rozsah průměru vrcholu včetně tolerancí 5 mm d2 rozsah průměru paty včetně tolerancí 5 mm dvet maximální rozměr včetně tolerance + 5 mm dříku v místě vetknutí do betonového základu mmax maximální hmotnost dříku včetně tolerance +10% POZNÁMKA Výrobní tolerance rozměrů sloupů nesmí překročit následující hodnoty viz bod : v délce 100 mm ve vnějším průměru či rozměru 5 mm v hmotnosti sloupu +10%, 5% Uvedené sloupy se mohou dodávat i zkrácené dle dohody. 11

12 Příloha 2A normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol Obrázek 1 Ukončení konzoly nosné (rozměry v mm) Obrázek 2 Ukončení konzoly kotevní (rozměry v mm) Obrázek 3 Ukončení konzoly kotevní upravené pro odbočení ze špičky (rozměry v mm) POZNÁMKA 1 Řešení lze využít pouze u nových konzol. Požadavek musí být uveden ve specifikaci. 12

13 Příloha 2B normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol a DZL PNE Obrázek 4 Přivařené příložky na dřík při použití rovinné konfigurace pro odbočení (rozměry v mm) POZNÁMKA 2 Řešení lze využít pouze u nových sloupů. Požadavek musí být uveden ve specifikaci. V případě nutnosti použití rovinné konfigurace tří vodičů při odbočení se připouští přivaření dvou příložek pro uchycení závěsného řetězce prostředního vodiče na dřík sloupu v úrovni konzoly pro odbočení, a to buď na jedné straně, nebo na obou. U stávajících sloupů je při osazení konzol pro odbočení možné uchycení pomocí komponentů osazených vně dříku. Obrázek 5 Otvory v kotevní konzole pro uchycení podpěrných izolátorů (rozměry v mm) POZNÁMKA 3 Otvory o Ø 22 mm v kotevních konzolách slouží k osazení podpěrných izolátorů - pro uchycení propojovacích vodičů mezi odbočkou a hlavním vedením. Obrázek 6 DZL (rozměry v mm) 13

14 Příloha 3 normativní Plech uzemňovacího pásku; značení dříků pro nasouvání, místo pro uchycení zkratovací soupravy Obrázek 1 Plech (úchytka) pro upevnění uzemňovacího pásku (rozměry v mm) Obrázek 2 Značení dříků pro nasouvání Obrázek 3 Místo pro uchycení zkratovací soupravy Provedení a rozměry jsou shodné viz detail obrázku 1. 14

15 Příloha 4A informativní Typy hlav sloupů 15

16 Příloha 4B informativní Typy hlav sloupů 16

17 Příloha 4C informativní Typy hlav sloupů 17

18 Příloha 4D informativní Typy hlav sloupů 18

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více