Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv"

Transkript

1 ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a. s.; E.ON Distribuce, a.s.; E.ON ČR, s.r.o. Obsah strana 1. Všeobecně Předmět normy Rozsah platnosti Normativní odkazy Vypracování normy Termíny a definice Ocelový sloup Dřík sloupu Výzbroj sloupu Vrchol (čep) sloupu Pata sloupu Konzola Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Délka sloupu Typová délka sloupu Vrcholová síla Typová vrcholová síla Typová vodorovná síla konzoly Typová svislá síla konzoly Typová svislá síla DZL Charakteristické zatížení Návrhové zatížení Charakteristická (jmenovitá) únosnost Návrhová únosnost Mezní stav použitelnosti Mezní stav únosnosti Technické požadavky Předpoklady návrhu Požadavky na materiál Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Povrchové charakteristiky Mechanická odolnost Základní unifikované parametry Parametry sloupů Parametry konzol Parametry DZL Detailní specifikace Doporučené typy hlav ocelových sloupů Konstrukční zásady Ochrana proti korozi Příslušenství sloupů Zkoušení Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Značení Značení sloupů Značení konzol Značení DZL Technická dokumentace Všeobecně Požadované technické parametry Parametry dříků Parametry konzol Parametry DZL Skladování, doprava a manipulace Identifikovatelnost Dodatečné specifikace a přílohy Dodatečné specifikace Montáž a stavba sloupů Základy ocelových sloupů Přílohy Nahrazuje Účinnost od

2 1 Všeobecně 1.1. Předmět normy Tato norma obsahuje požadavky na ocelové plechové sloupy, užívané jako konstrukční prvky při stavbě elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv. Norma navazuje na ČSN EN a PNE Norma neřeší konkrétní konstrukční a výrobní detaily, které jsou obsaženy v příslušných typových podkladech výrobců Rozsah platnosti Tato norma platí pro ocelové sloupy elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv Normativní odkazy ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. - Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace, stanovení a odhad. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 1: Všeobecné požadavky Společné specifikace. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 2: Soubor Národních normativních aspektů ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-3: Obecná pravidla- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-5: Boulení stěn ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 3-1: Stožáry a komíny- Stožáry ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení ČSN EN A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. ČSN ISO Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků-vizuální hodnocení čistoty povrchu-část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích nátěrů PNE Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv do 45 kv včetně PNE Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC 1.4. Vypracování normy Zpracovatel Pracovníci ČSRES 1.5. Termíny a definice : Ing. Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, Brno-Medlánky : Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Pavel Kraják Pro účely této normy platí názvy a definice uvedené v ČSN EN , ČSN EN , a následující. Pro sladění pojmů mezi touto normou a nově zavedenými ČSN a EN jsou některé užívané názvy nahrazeny novými Ocelový sloup 2

3 Nosná ocelová konstrukce ze zastudena tvarovaného plechu (dřík a výzbroj) sloužící pro upevnění vodičů, která je osazená do terénu prostřednictvím základu Dřík sloupu Ocelový sloup bez konzol a držáku zemnícího lana Výzbroj sloupu Představuje díly: konzoly a držák zemnícího lana atd Vrchol (čep) sloupu Horní (slabší) konec sloupu Pata sloupu Dolní (silnější) konec sloupu Konzola Ocelová konstrukce pro upevnění vodičů na sloup Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Ocelová konstrukce pro upevnění zemnícího lana Délka sloupu Celková délka dříku, měřená v jeho ose Typová délka sloupu Délka sloupu přiřazená k rozměru z typové řady délek Vrcholová síla Síla, působící ve vrcholu sloupu, kolmo k jeho svislé ose, která vyvozuje v posuzovaném místě stejné ohybové momenty jako uvažované charakteristické zatížení Typová vrcholová síla Vrcholová síla přiřazená k rozměru z typové řady sil Typová vodorovná síla konzoly Maximální vodorovná síla jednoho vodiče kolmá na podélnou osu konzoly působící současně se svislou sílou v místě pro upevnění krajního vodiče Typová svislá síla konzoly Maximální svislá síla jednoho vodiče kolmá na podélnou osu konzoly působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění krajního vodiče Typová svislá síla DZL Maximální svislá síla kolmá na podélnou osu DZL působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění zemnícího lana Charakteristické zatížení Hodnota zatížení stanovená podle ČSN EN , PNE a PNE Návrhové zatížení Hodnota zatížení stanovená jako součin hodnoty charakteristického zatížení a součinitele zatížení podle zvolené úrovně spolehlivosti Charakteristická (jmenovitá) únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristických hodnot vlastností materiálu Návrhová únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristické únosnosti a součinitele materiálu Mezní stav použitelnosti Stav, při jehož překročení již nejsou splněna stanovená provozní kritéria (vychýlení vrcholu sloupu) Mezní stav únosnosti Stav, jehož překročení souvisí se zhroucením nebo jinými formami konstrukčních poruch, které mohou ohrozit bezpečnost osob. 3

4 2 Technické požadavky 2.1. Předpoklady návrhu Při navrhování konstrukce ocelových sloupů se vychází z požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Pro určení klimatických zatížení se používá statický přístup se stanovenými úrovněmi spolehlivosti. Referenční úrovní spolehlivosti je úroveň 1 s dobou návratu 50 let. Tato norma stanovuje typové hodnoty vrcholových sil, délky, základní rozměry a výstroj sloupů pro běžné použití při výstavbě venkovních sítí. V případech, kdy je třeba použít sloupy s jinými parametry, musí se při jejich návrhu zohlednit požadavky uvedené v této normě. Při návrhu jednotlivých částí dříku je třeba zohlednit výšku nadzemní části betonového základu (minimálně 0,3 m), pro správný návrh spoje mezi základovým a dolním dílem dříku. V případech, kdy to odběratel požaduje, musí konstrukce dříku umožnit dělení sloupu nad základem Požadavky na materiál Materiály použité pro výrobu ocelových sloupů musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 50341, kapitola Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Výrobní tolerance rozměrů sloupů, konzol a DZL nesmí překročit následující hodnoty : v délce 100 mm, ve vnějším průměru či rozměru 5 mm, v hmotnosti +10%, 5% Povrchové charakteristiky Povrch konstrukcí musí být před povrchovou úpravou očištěn minimálně na St 2 dle ČSN EN ISO Mechanická odolnost Mezní stavy únosnosti a použitelnosti se určí podle požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Podmínky pro stanovení mezního stavu použitelnosti jsou stanoveny v závislosti na velikosti vychýlení vrcholu sloupu. Při zatížení typovou vrcholovou silou nesmí být vychýlení vrcholu sloupu větší jak 6% volné výšky dříku nad zemí. : Sloupy musí být navrženy na požadovanou únosnost a musí vykazovat trvalou použitelnost a tvarovou stálost. Ověření těchto požadavků se prokáže statickými výpočty nebo experimentální zkouškou podle kapitoly 7 ČSN EN Základní unifikované parametry Parametry sloupů Ocelové sloupy se rozlišují podle hodnoty typové vrcholové sily a celkové délky. Běžně užívaný sortiment ocelových sloupů uvádí tabulka.1. Tabulka 1 Typové parametry běžně užívaných sloupů typová síla [ kn ] typová délka ocelového sloupu [ m ] 20,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 30,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 40,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 60,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 Pro typové značení ocelových sloupů se užívá zlomku - typová délka/typová vrcholová síla (16,5/40) [m/kn]. Je-li třeba použít sloupy s vyšší vrcholovou silou nebo větší délkou doporučuje se volit: zvýšení vrcholové síly po 20 kn, zvětšení délky sloupu po 3 m. Hloubky založení běžně užívaného sortimentu ocelových sloupů uvádí tabulka 2. 4

5 Tabulka 2 Hloubky založení sloupů v metrech typová síla [ kn ] typová délka ocelového sloupu [ m ] 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 20,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 30,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 40,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 60,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 PNE Uvedené hloubky založení jsou stanoveny z hlediska optimalizace objemu betonových základů. Pouze v případech, kdy nelze tuto hloubku dodržet, lze užít jiné hloubky založení. Přitom je však třeba staticky prověřit konstrukci dříku a únosnost sloupu Parametry konzol Konzoly slouží k upevnění jednoduchých vodičů, závěsných kabelů, kabelových svodů nebo optických kabelů. Provedením jsou uzavřeným dílem čtvercového nebo obdélníkového průřezu (ocelové profily či ohýbané plechy), Jiný průřez není přípustný. Tvar konzol bokorys a půdorys je obdélníkový nebo lichoběžníkový. Čela konzol jsou uzavřena. Požadované typové síly konzol od 1 vodiče jsou: typová vodorovná síla konzoly nosné 3 kn, typová vodorovná síla konzoly kotevní 15 kn, typová svislá síla konzol nosných i kotevních 5 kn. Běžně užívaný sortiment konzol uvádí tabulka 3. 5

6 Tabulka3 typy užívaných konzol Další požadavky na konzoly jsou uvedeny v normativních přílohách 2A a 2B. 6

7 Parametry DZL PNE DZL slouží k upevnění zemnících lan. K jejich typovému označení se stejně jako u sloupů používá typová délka a typová vrcholová síla. Jsou z ocelového plechu s kruhovým nebo n-úhelníkovým průřezem. Ve spodní části je přivařena příruba pro uchycení k vrcholu sloupu. Na vrcholu je přivařena příruba, která je opatřena čtyřmi otvory ve čtvercovém uspořádání o Ø 18 mm s osovou roztečí 90 x 90 mm pro upevnění armatury šrouby M 16. Běžně užívaný sortiment DZL uvádí tabulka 4 typ Tabulka 4 sortiment DZL označení typová délka [ m ] typová vrcholová síla [ kn ] DZL o délce 1,4 metru a únosností 5 kn DZLO-1,4/5 1,4 5,0 DZL o délce 1,4 metru a únosností 12 kn DZLO-1,4/12 1,4 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 12 kn DZLO-2,2/12 2,2 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 16 kn DZLO-2,2/16 2,2 16,0 Další požadavky na DZL jsou uvedeny v normativní příloze 2B Detailní specifikace Doporučené typy hlav ocelových sloupů Typy hlav sloupů pro jednoduchá nebo dvojitá vedení na i závěsných izolátorech jsou schematicky zobrazeny v přílohách 4A, 4B, 4C, 4D. Vzdálenosti hlavních konzol v2, v3 a odbočných konzol v22, v33 se volí v řadě po 500 mm. Vzdálenost první konzoly v1, v11 se volí v řadě 200, 700, 1200 mm a dále po 500 mm až do vzdálenosti 5 m od vrcholu sloupu Konstrukční zásady Dřík je proveden s n-úhelníkovým, nebo kruhovým průřezem z ohýbaného ocelového plechu. Rovnoměrně se rozšiřuje od hlavy směrem k patě. Podle délky se skládá z jednotlivých dílů až 12 m dlouhých. Sloupy o délce do 12 m mohou být z jednoho kusu. Základové díly jsou odděleny jen v případech, kdy je tato podmínka uvedena ve specifikaci. Jednotlivé díly se spojují nasouváním na sebe (rozšířená část vrchního dílu se nasunuje na spodní). Vrcholy sloupů musí být provedeny tak, aby se zamezilo vtékání vody do dříku. Při návrhu konstrukce musí být zohledněna technologie stavby a případné požadavky odběratele. Konstrukce sloupů musí umožnit upevnění konzol a DZL podle uvažovaných typů hlav Ochrana proti korozi Ocelové sloupy včetně příslušenství (konzoly, DZL) se proti atmosférické korozi chrání žárovým zinkováním všech konstrukčních prvků. Minimální tloušťka povlaku musí být v souladu s ČSN EN Případné požadavky na vyšší protikorozní ochranu řešeny duplexním nátěrem s ohledem na stupeň korozní agresivity atmosféry v prostoru vedení. Způsob stanovení korozní agresivity se určí podle ČSN ISO Technické požadavky na zinkový povlak uvádí ČSN EN ISO Technologický návrh a postup při realizaci antikorozní ochrany ocelových sloupů musí vycházet z požadované minimální životnosti konstrukce 50 let Příslušenství sloupů Podkladový plech (úchytka) viz normativní příloha 3 pro upevnění uzemňovacího pásku na základový díl sloupu, který je opatřen dvěma otvory pro šrouby M10 a přivařen ve výšce cca 400 mm nad hlavou základu na protilehlých stranách dříku. Místo pro uchycení zkratovací soupravy viz normativní příloha 3. Osazuje se pouze z jedné strany a v úrovni hlavních konzol. Provedení a rozměry jsou shodné s podkladovým plechem pro uchycení uzemňovacího pásku. 7

8 Po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem může být dřík osazen zařízením pro výstup na sloup (žebříky, stupačky atd.). 3 Zkoušení Před odesláním sloupu s příslušenstvím musí výrobce provést : měření a kontrolu rozměrů, kontrolu značení, kontrolu kompletnosti sloupu, kontrolu povrchové úpravy, kontrolu sestavitelnosti. Součástí dodávky ocelových sloupů je montážní a spojovací materiál. V případě, že je požadováno experimentální ověření návrhové únosnosti dříku sloupu, postupuje se podle bodu ČSN EN Zatěžovací zkouška se provede obdobně jako u betonových sloupů. 4 Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Pro hodnocení shody a kritéria jejího posuzování, zda sloupy vyhovují požadavkům této normy, se použije čl. 7 uvedený v ČSN EN Značení Každý sloup nebo jeho samostatná část musí být identifikovatelná pomocí vhodného trvanlivého označení Značení sloupů Sloupy se označují ve vzdálenosti 4,0 až 4,5 m od paty sloupu : typovou délkou [ m ] / typovou vrcholovou sílou [ kn, ], rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. Příklad značení : Ocelový sloup o typové délce 18 m a typové vrcholové síle 40 kn vyrobený v roce 2015 výrobcem - 18/40 15 výrobce Jednotlivé díly dříku jsou dále označeny dle příslušnosti k ostatním dílům. Díly, na které budou nasouvány další, budou opatřeny značením určujícím minimální a maximální nasunutí viz normativní příloha Značení konzol Označují se : označením typu dle tabulky 3, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce Značení DZL Označují se : označením typu dle tabulky 4, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. 6 Technická dokumentace 6.1. Všeobecně Každý výrobce ocelových sloupů poskytne uživateli typový podklad pro nabízený sortiment sloupů včetně související výstroje. Obsahem typového podkladu jsou potřebné technické informace týkající se výroby, manipulace, transportu, montáže a způsobu výstavby, jako i další technicko-ekonomické informace potřebné pro navrhování venkovních vedení. 8

9 6.2. Požadované technické parametry 9 PNE Požadované technické parametry slouží projektantům a provozním pracovníkům pro výběr vhodného ocelového sloupu na konkrétní místo v trase vedení, včetně plánování a realizace činností souvisejících s provozem a údržbou vedení Parametry dříků Pro výběr vhodného typu dříku ocelového sloupu se vyžadují následující údaje : typové označení (typová vrcholová síla/typová délka) [ m / kn ], schematické znázornění dříku s uvedením označení jednotlivých dílů, z nichž je složen, základní rozměry jednotlivých dílů a celého dříku, provedení spojů, hloubku založení, celkovou hmotnost, hmotnost jednotlivých dílů, celková nátěrová plocha, plocha dříku vystavená větru Parametry konzol Vyžadují následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, základní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění izolátorového závěsu, typová vodorovná a svislá síla působící současně v místě pro upevnění vodiče, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru Parametry DZL Vyžadují se následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, hlavní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění závěsu, typová vrcholová síla, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru, 6.6. Skladování, doprava a manipulace Při skladování, dopravě a manipulaci se sloupy a jejich příslušenstvím je třeba postupovat tak, aby se zamezilo poškození jednotlivých dílů, které by omezilo nebo úplně vyloučilo jejich použitelnost. Postupuje se podle pokynů uvedených v technických podmínkách, zpracovaných konkrétním výrobcem sloupů Identifikovatelnost Každý dodaný sloup nebo jeho samostatná část musí být jednoznačně identifikovatelná. Za tím účelem se v dokumentu ověřeným technickou kontrolou výrobce uvede : výrobce, typ výrobku viz tabulky 1 až 4 této normy, množství, číslo normy PNE

10 Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem mohou být pro dodávku specifikovány další parametry. 7 Dodatečné specifikace a přílohy 7.1. Dodatečné specifikace Montáž a stavba sloupů Na sloupy se montuje výzbroj, pro kterou byly navrženy. Použije-li se atypická výzbroj, je třeba zvážit nutnost provedení kontroly sloupu statickým výpočtem. Při montáži sloupů se postupuje tak, aby nedošlo k jejich mechanickému přetížení. Každý výrobce sloupů ve svém typovém podkladu uvede postupy při manipulaci a výstavbě, které byly uvažovány při návrhu konstrukce sloupů. Mechanicky poškozené sloupy ani příslušenství se nesmějí používat. Opravovat poškození sloupů nebo příslušenství, které může ovlivnit provozní spolehlivost, je bez souhlasu odborně způsobilé osoby zakázáno. Při opakovaném použití stávajících nebo demontovaných sloupů je třeba s ohledem na úroveň jejich opotřebení provést jejich statické posouzení. Pro výstup na sloupy je třeba použít pouze schválené způsoby, pomůcky nebo mechanizmy Základy ocelových sloupů Pro navrhování základů platí ČSN EN a PNE Jejich zhotovení se provede podle PNE Hloubky založení uvádí tabulka 2. Rozměry tělesa betonového základu je třeba přizpůsobit rozměrům základového dílu sloupu z hlediska zajištění dostatečné tloušťky krycí vrstvy betonu. Pro zakládání se používají hranolové nebo stupňové základy betonované přímo do rostlé zeminy. V případě stupňových základů z prostého betonu je třeba kontrolovat smykovou pevnost vyložení spodního stupně základu Přílohy Příloha 1 normativní specifikace hlavních parametrů sloupů Příloha 2A normativní Příloha 2B normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol a DZL Příloha 3 normativní plech upevnění uzemňovacího pásku; značení dříků pro nasouvání, místo pro uchycení zkratovací soupravy Příloha 4A informativní Příloha 4B informativní Příloha 4C informativní Příloha 4D informativní typy hlav sloupů typy hlav sloupů typy hlav sloupů typy hlav sloupů 10

11 Příloha 1 normativní specifikace hlavních parametrů sloupů typ F [ kn ] l [ m ] h [ m ] d 1 [ m ] d 2 [ m ] d VET [ m ] M [ kg ] 12/ ,4 2,0 0,25 0,35 0,50 0,60 0, / ,8 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,6 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,9 2,0 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,4 2,0 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,4 2,2 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, ,5/ ,1 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,1 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,3 2,4 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,3 2,4 0,30 0,40 0,65 0,75 0, / ,5 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, / ,9 2,2 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,6 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,5 2,2 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,9 2,6 0,30 0,40 0,80 0,90 0, / ,7 2,4 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,8 2,4 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,8 2,6 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,9 2,6 0,35 0,45 0,85 0,95 0, l délka sloupu F typová vrcholová síla h hloubka založení d1 rozsah průměru vrcholu včetně tolerancí 5 mm d2 rozsah průměru paty včetně tolerancí 5 mm dvet maximální rozměr včetně tolerance + 5 mm dříku v místě vetknutí do betonového základu mmax maximální hmotnost dříku včetně tolerance +10% POZNÁMKA Výrobní tolerance rozměrů sloupů nesmí překročit následující hodnoty viz bod : v délce 100 mm ve vnějším průměru či rozměru 5 mm v hmotnosti sloupu +10%, 5% Uvedené sloupy se mohou dodávat i zkrácené dle dohody. 11

12 Příloha 2A normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol Obrázek 1 Ukončení konzoly nosné (rozměry v mm) Obrázek 2 Ukončení konzoly kotevní (rozměry v mm) Obrázek 3 Ukončení konzoly kotevní upravené pro odbočení ze špičky (rozměry v mm) POZNÁMKA 1 Řešení lze využít pouze u nových konzol. Požadavek musí být uveden ve specifikaci. 12

13 Příloha 2B normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol a DZL PNE Obrázek 4 Přivařené příložky na dřík při použití rovinné konfigurace pro odbočení (rozměry v mm) POZNÁMKA 2 Řešení lze využít pouze u nových sloupů. Požadavek musí být uveden ve specifikaci. V případě nutnosti použití rovinné konfigurace tří vodičů při odbočení se připouští přivaření dvou příložek pro uchycení závěsného řetězce prostředního vodiče na dřík sloupu v úrovni konzoly pro odbočení, a to buď na jedné straně, nebo na obou. U stávajících sloupů je při osazení konzol pro odbočení možné uchycení pomocí komponentů osazených vně dříku. Obrázek 5 Otvory v kotevní konzole pro uchycení podpěrných izolátorů (rozměry v mm) POZNÁMKA 3 Otvory o Ø 22 mm v kotevních konzolách slouží k osazení podpěrných izolátorů - pro uchycení propojovacích vodičů mezi odbočkou a hlavním vedením. Obrázek 6 DZL (rozměry v mm) 13

14 Příloha 3 normativní Plech uzemňovacího pásku; značení dříků pro nasouvání, místo pro uchycení zkratovací soupravy Obrázek 1 Plech (úchytka) pro upevnění uzemňovacího pásku (rozměry v mm) Obrázek 2 Značení dříků pro nasouvání Obrázek 3 Místo pro uchycení zkratovací soupravy Provedení a rozměry jsou shodné viz detail obrázku 1. 14

15 Příloha 4A informativní Typy hlav sloupů 15

16 Příloha 4B informativní Typy hlav sloupů 16

17 Příloha 4C informativní Typy hlav sloupů 17

18 Příloha 4D informativní Typy hlav sloupů 18

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ, PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 Odsouhlasení

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

Betonové dílce pro distribuční elektrická vedení do 45 kv

Betonové dílce pro distribuční elektrická vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce Odsouhlasení normy Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Betonové dílce pro distribuční elektrická vedení do 45 kv PNE 34 8212

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 3/2005 Podána přihláška užitného vzoru Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Více

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 3. vydání

Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 3. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Odstřeďované betonové sloupy PNE 34 8220 pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 3. vydání Odsouhlasení

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON Česká republika, E.ON Distribuce, PRE, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8220

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání

KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání Brno, a.s. KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání HOLÉ VODIČE TYPU TRIANGLE A TRIANGLE SPIKE Normativ materiálu Brno 2003 OBSAH 1. ÚVOD.. 3 2. TECHNICKÁ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Trakční ocelové stožáry s osvětlením pro městskou hromadnou dopravu Od 1. 4. 2010 platí pro výpočet a dimenzování konstrukcí soubor evropských norem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ.

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. Typový podklad č. 11/2008 Dodatek č. 1/2009 Zpracoval: Energetika

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy.

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. Zpracoval: Energetika servis s.r.o listopad 2012 OBSAH: I. Úvodní

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Distribuce E.ON ČR ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV PNE 34 7614 3. vydání

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116 / 14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ SVORKOVNICOVÁ NEVÝBUŠNÁ SKŘÍŇ X1D3T1 / Z č.dokumentace 9913 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

TECHNICKÁ POMOC CYKLOSTEZKA CHEB SOKOLOV, ETAPA II.e

TECHNICKÁ POMOC CYKLOSTEZKA CHEB SOKOLOV, ETAPA II.e http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ POMOC KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ LÁVKY CYKLOSTEZKA CHEB SOKOLOV, ETAPA II.e SO 201 LÁVKA PŘES OHŘI 10/2012 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv PNE 34 8601 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1090 Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Struktura pro navrhování ocelových konstrukcí EN 1990 Zásady EN 1991 zatížení EN Materiál

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kv na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 4/2012 Zpracoval: Kadlec František srpen 2012 Maurer Ondřej

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Kižíkova 1690, eské Budjovice. Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011

Kižíkova 1690, eské Budjovice. Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011 Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011 Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej prosinec 2011 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. 2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s r o Sídlo spol:, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81 Akce: SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Vřídelní kolonáda Karlovy Vary Dokument: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Technická zpráva SO-02 Fitness

Technická zpráva SO-02 Fitness Technická zpráva SO-02 Fitness Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST

SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST TYPOVÝ PODKLAD č. 1/2008 Zpracoval: Datum: 01 / 2008 Energetika servis s.r.o OBSAH: I. Úvodní část 1.1 Název

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno

Více

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Podle ČSN EN 10051 květen 2011 Oblast použití Výrobky

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB N, Fla 15/60 GB R N a Fla 15/60 GB S N byly firmou DRIBO

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více