Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv"

Transkript

1 ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a. s.; E.ON Distribuce, a.s.; E.ON ČR, s.r.o. Obsah strana 1. Všeobecně Předmět normy Rozsah platnosti Normativní odkazy Vypracování normy Termíny a definice Ocelový sloup Dřík sloupu Výzbroj sloupu Vrchol (čep) sloupu Pata sloupu Konzola Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Délka sloupu Typová délka sloupu Vrcholová síla Typová vrcholová síla Typová vodorovná síla konzoly Typová svislá síla konzoly Typová svislá síla DZL Charakteristické zatížení Návrhové zatížení Charakteristická (jmenovitá) únosnost Návrhová únosnost Mezní stav použitelnosti Mezní stav únosnosti Technické požadavky Předpoklady návrhu Požadavky na materiál Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Povrchové charakteristiky Mechanická odolnost Základní unifikované parametry Parametry sloupů Parametry konzol Parametry DZL Detailní specifikace Doporučené typy hlav ocelových sloupů Konstrukční zásady Ochrana proti korozi Příslušenství sloupů Zkoušení Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Značení Značení sloupů Značení konzol Značení DZL Technická dokumentace Všeobecně Požadované technické parametry Parametry dříků Parametry konzol Parametry DZL Skladování, doprava a manipulace Identifikovatelnost Dodatečné specifikace a přílohy Dodatečné specifikace Montáž a stavba sloupů Základy ocelových sloupů Přílohy Nahrazuje Účinnost od

2 1 Všeobecně 1.1. Předmět normy Tato norma obsahuje požadavky na ocelové plechové sloupy, užívané jako konstrukční prvky při stavbě elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv. Norma navazuje na ČSN EN a PNE Norma neřeší konkrétní konstrukční a výrobní detaily, které jsou obsaženy v příslušných typových podkladech výrobců Rozsah platnosti Tato norma platí pro ocelové sloupy elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv Normativní odkazy ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli ČSN EN Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. - Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace, stanovení a odhad. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 1: Všeobecné požadavky Společné specifikace. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 2: Soubor Národních normativních aspektů ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-3: Obecná pravidla- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-5: Boulení stěn ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 3-1: Stožáry a komíny- Stožáry ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení ČSN EN A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. ČSN ISO Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků-vizuální hodnocení čistoty povrchu-část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích nátěrů PNE Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv do 45 kv včetně PNE Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC 1.4. Vypracování normy Zpracovatel Pracovníci ČSRES 1.5. Termíny a definice : Ing. Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, Brno-Medlánky : Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Pavel Kraják Pro účely této normy platí názvy a definice uvedené v ČSN EN , ČSN EN , a následující. Pro sladění pojmů mezi touto normou a nově zavedenými ČSN a EN jsou některé užívané názvy nahrazeny novými Ocelový sloup 2

3 Nosná ocelová konstrukce ze zastudena tvarovaného plechu (dřík a výzbroj) sloužící pro upevnění vodičů, která je osazená do terénu prostřednictvím základu Dřík sloupu Ocelový sloup bez konzol a držáku zemnícího lana Výzbroj sloupu Představuje díly: konzoly a držák zemnícího lana atd Vrchol (čep) sloupu Horní (slabší) konec sloupu Pata sloupu Dolní (silnější) konec sloupu Konzola Ocelová konstrukce pro upevnění vodičů na sloup Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Ocelová konstrukce pro upevnění zemnícího lana Délka sloupu Celková délka dříku, měřená v jeho ose Typová délka sloupu Délka sloupu přiřazená k rozměru z typové řady délek Vrcholová síla Síla, působící ve vrcholu sloupu, kolmo k jeho svislé ose, která vyvozuje v posuzovaném místě stejné ohybové momenty jako uvažované charakteristické zatížení Typová vrcholová síla Vrcholová síla přiřazená k rozměru z typové řady sil Typová vodorovná síla konzoly Maximální vodorovná síla jednoho vodiče kolmá na podélnou osu konzoly působící současně se svislou sílou v místě pro upevnění krajního vodiče Typová svislá síla konzoly Maximální svislá síla jednoho vodiče kolmá na podélnou osu konzoly působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění krajního vodiče Typová svislá síla DZL Maximální svislá síla kolmá na podélnou osu DZL působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění zemnícího lana Charakteristické zatížení Hodnota zatížení stanovená podle ČSN EN , PNE a PNE Návrhové zatížení Hodnota zatížení stanovená jako součin hodnoty charakteristického zatížení a součinitele zatížení podle zvolené úrovně spolehlivosti Charakteristická (jmenovitá) únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristických hodnot vlastností materiálu Návrhová únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristické únosnosti a součinitele materiálu Mezní stav použitelnosti Stav, při jehož překročení již nejsou splněna stanovená provozní kritéria (vychýlení vrcholu sloupu) Mezní stav únosnosti Stav, jehož překročení souvisí se zhroucením nebo jinými formami konstrukčních poruch, které mohou ohrozit bezpečnost osob. 3

4 2 Technické požadavky 2.1. Předpoklady návrhu Při navrhování konstrukce ocelových sloupů se vychází z požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Pro určení klimatických zatížení se používá statický přístup se stanovenými úrovněmi spolehlivosti. Referenční úrovní spolehlivosti je úroveň 1 s dobou návratu 50 let. Tato norma stanovuje typové hodnoty vrcholových sil, délky, základní rozměry a výstroj sloupů pro běžné použití při výstavbě venkovních sítí. V případech, kdy je třeba použít sloupy s jinými parametry, musí se při jejich návrhu zohlednit požadavky uvedené v této normě. Při návrhu jednotlivých částí dříku je třeba zohlednit výšku nadzemní části betonového základu (minimálně 0,3 m), pro správný návrh spoje mezi základovým a dolním dílem dříku. V případech, kdy to odběratel požaduje, musí konstrukce dříku umožnit dělení sloupu nad základem Požadavky na materiál Materiály použité pro výrobu ocelových sloupů musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 50341, kapitola Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Výrobní tolerance rozměrů sloupů, konzol a DZL nesmí překročit následující hodnoty : v délce 100 mm, ve vnějším průměru či rozměru 5 mm, v hmotnosti +10%, 5% Povrchové charakteristiky Povrch konstrukcí musí být před povrchovou úpravou očištěn minimálně na St 2 dle ČSN EN ISO Mechanická odolnost Mezní stavy únosnosti a použitelnosti se určí podle požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Podmínky pro stanovení mezního stavu použitelnosti jsou stanoveny v závislosti na velikosti vychýlení vrcholu sloupu. Při zatížení typovou vrcholovou silou nesmí být vychýlení vrcholu sloupu větší jak 6% volné výšky dříku nad zemí. : Sloupy musí být navrženy na požadovanou únosnost a musí vykazovat trvalou použitelnost a tvarovou stálost. Ověření těchto požadavků se prokáže statickými výpočty nebo experimentální zkouškou podle kapitoly 7 ČSN EN Základní unifikované parametry Parametry sloupů Ocelové sloupy se rozlišují podle hodnoty typové vrcholové sily a celkové délky. Běžně užívaný sortiment ocelových sloupů uvádí tabulka.1. Tabulka 1 Typové parametry běžně užívaných sloupů typová síla [ kn ] typová délka ocelového sloupu [ m ] 20,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 30,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 40,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 60,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 Pro typové značení ocelových sloupů se užívá zlomku - typová délka/typová vrcholová síla (16,5/40) [m/kn]. Je-li třeba použít sloupy s vyšší vrcholovou silou nebo větší délkou doporučuje se volit: zvýšení vrcholové síly po 20 kn, zvětšení délky sloupu po 3 m. Hloubky založení běžně užívaného sortimentu ocelových sloupů uvádí tabulka 2. 4

5 Tabulka 2 Hloubky založení sloupů v metrech typová síla [ kn ] typová délka ocelového sloupu [ m ] 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 20,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 30,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 40,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 60,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 PNE Uvedené hloubky založení jsou stanoveny z hlediska optimalizace objemu betonových základů. Pouze v případech, kdy nelze tuto hloubku dodržet, lze užít jiné hloubky založení. Přitom je však třeba staticky prověřit konstrukci dříku a únosnost sloupu Parametry konzol Konzoly slouží k upevnění jednoduchých vodičů, závěsných kabelů, kabelových svodů nebo optických kabelů. Provedením jsou uzavřeným dílem čtvercového nebo obdélníkového průřezu (ocelové profily či ohýbané plechy), Jiný průřez není přípustný. Tvar konzol bokorys a půdorys je obdélníkový nebo lichoběžníkový. Čela konzol jsou uzavřena. Požadované typové síly konzol od 1 vodiče jsou: typová vodorovná síla konzoly nosné 3 kn, typová vodorovná síla konzoly kotevní 15 kn, typová svislá síla konzol nosných i kotevních 5 kn. Běžně užívaný sortiment konzol uvádí tabulka 3. 5

6 Tabulka3 typy užívaných konzol Další požadavky na konzoly jsou uvedeny v normativních přílohách 2A a 2B. 6

7 Parametry DZL PNE DZL slouží k upevnění zemnících lan. K jejich typovému označení se stejně jako u sloupů používá typová délka a typová vrcholová síla. Jsou z ocelového plechu s kruhovým nebo n-úhelníkovým průřezem. Ve spodní části je přivařena příruba pro uchycení k vrcholu sloupu. Na vrcholu je přivařena příruba, která je opatřena čtyřmi otvory ve čtvercovém uspořádání o Ø 18 mm s osovou roztečí 90 x 90 mm pro upevnění armatury šrouby M 16. Běžně užívaný sortiment DZL uvádí tabulka 4 typ Tabulka 4 sortiment DZL označení typová délka [ m ] typová vrcholová síla [ kn ] DZL o délce 1,4 metru a únosností 5 kn DZLO-1,4/5 1,4 5,0 DZL o délce 1,4 metru a únosností 12 kn DZLO-1,4/12 1,4 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 12 kn DZLO-2,2/12 2,2 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 16 kn DZLO-2,2/16 2,2 16,0 Další požadavky na DZL jsou uvedeny v normativní příloze 2B Detailní specifikace Doporučené typy hlav ocelových sloupů Typy hlav sloupů pro jednoduchá nebo dvojitá vedení na i závěsných izolátorech jsou schematicky zobrazeny v přílohách 4A, 4B, 4C, 4D. Vzdálenosti hlavních konzol v2, v3 a odbočných konzol v22, v33 se volí v řadě po 500 mm. Vzdálenost první konzoly v1, v11 se volí v řadě 200, 700, 1200 mm a dále po 500 mm až do vzdálenosti 5 m od vrcholu sloupu Konstrukční zásady Dřík je proveden s n-úhelníkovým, nebo kruhovým průřezem z ohýbaného ocelového plechu. Rovnoměrně se rozšiřuje od hlavy směrem k patě. Podle délky se skládá z jednotlivých dílů až 12 m dlouhých. Sloupy o délce do 12 m mohou být z jednoho kusu. Základové díly jsou odděleny jen v případech, kdy je tato podmínka uvedena ve specifikaci. Jednotlivé díly se spojují nasouváním na sebe (rozšířená část vrchního dílu se nasunuje na spodní). Vrcholy sloupů musí být provedeny tak, aby se zamezilo vtékání vody do dříku. Při návrhu konstrukce musí být zohledněna technologie stavby a případné požadavky odběratele. Konstrukce sloupů musí umožnit upevnění konzol a DZL podle uvažovaných typů hlav Ochrana proti korozi Ocelové sloupy včetně příslušenství (konzoly, DZL) se proti atmosférické korozi chrání žárovým zinkováním všech konstrukčních prvků. Minimální tloušťka povlaku musí být v souladu s ČSN EN Případné požadavky na vyšší protikorozní ochranu řešeny duplexním nátěrem s ohledem na stupeň korozní agresivity atmosféry v prostoru vedení. Způsob stanovení korozní agresivity se určí podle ČSN ISO Technické požadavky na zinkový povlak uvádí ČSN EN ISO Technologický návrh a postup při realizaci antikorozní ochrany ocelových sloupů musí vycházet z požadované minimální životnosti konstrukce 50 let Příslušenství sloupů Podkladový plech (úchytka) viz normativní příloha 3 pro upevnění uzemňovacího pásku na základový díl sloupu, který je opatřen dvěma otvory pro šrouby M10 a přivařen ve výšce cca 400 mm nad hlavou základu na protilehlých stranách dříku. Místo pro uchycení zkratovací soupravy viz normativní příloha 3. Osazuje se pouze z jedné strany a v úrovni hlavních konzol. Provedení a rozměry jsou shodné s podkladovým plechem pro uchycení uzemňovacího pásku. 7

8 Po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem může být dřík osazen zařízením pro výstup na sloup (žebříky, stupačky atd.). 3 Zkoušení Před odesláním sloupu s příslušenstvím musí výrobce provést : měření a kontrolu rozměrů, kontrolu značení, kontrolu kompletnosti sloupu, kontrolu povrchové úpravy, kontrolu sestavitelnosti. Součástí dodávky ocelových sloupů je montážní a spojovací materiál. V případě, že je požadováno experimentální ověření návrhové únosnosti dříku sloupu, postupuje se podle bodu ČSN EN Zatěžovací zkouška se provede obdobně jako u betonových sloupů. 4 Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Pro hodnocení shody a kritéria jejího posuzování, zda sloupy vyhovují požadavkům této normy, se použije čl. 7 uvedený v ČSN EN Značení Každý sloup nebo jeho samostatná část musí být identifikovatelná pomocí vhodného trvanlivého označení Značení sloupů Sloupy se označují ve vzdálenosti 4,0 až 4,5 m od paty sloupu : typovou délkou [ m ] / typovou vrcholovou sílou [ kn, ], rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. Příklad značení : Ocelový sloup o typové délce 18 m a typové vrcholové síle 40 kn vyrobený v roce 2015 výrobcem - 18/40 15 výrobce Jednotlivé díly dříku jsou dále označeny dle příslušnosti k ostatním dílům. Díly, na které budou nasouvány další, budou opatřeny značením určujícím minimální a maximální nasunutí viz normativní příloha Značení konzol Označují se : označením typu dle tabulky 3, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce Značení DZL Označují se : označením typu dle tabulky 4, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. 6 Technická dokumentace 6.1. Všeobecně Každý výrobce ocelových sloupů poskytne uživateli typový podklad pro nabízený sortiment sloupů včetně související výstroje. Obsahem typového podkladu jsou potřebné technické informace týkající se výroby, manipulace, transportu, montáže a způsobu výstavby, jako i další technicko-ekonomické informace potřebné pro navrhování venkovních vedení. 8

9 6.2. Požadované technické parametry 9 PNE Požadované technické parametry slouží projektantům a provozním pracovníkům pro výběr vhodného ocelového sloupu na konkrétní místo v trase vedení, včetně plánování a realizace činností souvisejících s provozem a údržbou vedení Parametry dříků Pro výběr vhodného typu dříku ocelového sloupu se vyžadují následující údaje : typové označení (typová vrcholová síla/typová délka) [ m / kn ], schematické znázornění dříku s uvedením označení jednotlivých dílů, z nichž je složen, základní rozměry jednotlivých dílů a celého dříku, provedení spojů, hloubku založení, celkovou hmotnost, hmotnost jednotlivých dílů, celková nátěrová plocha, plocha dříku vystavená větru Parametry konzol Vyžadují následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, základní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění izolátorového závěsu, typová vodorovná a svislá síla působící současně v místě pro upevnění vodiče, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru Parametry DZL Vyžadují se následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, hlavní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění závěsu, typová vrcholová síla, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru, 6.6. Skladování, doprava a manipulace Při skladování, dopravě a manipulaci se sloupy a jejich příslušenstvím je třeba postupovat tak, aby se zamezilo poškození jednotlivých dílů, které by omezilo nebo úplně vyloučilo jejich použitelnost. Postupuje se podle pokynů uvedených v technických podmínkách, zpracovaných konkrétním výrobcem sloupů Identifikovatelnost Každý dodaný sloup nebo jeho samostatná část musí být jednoznačně identifikovatelná. Za tím účelem se v dokumentu ověřeným technickou kontrolou výrobce uvede : výrobce, typ výrobku viz tabulky 1 až 4 této normy, množství, číslo normy PNE

10 Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem mohou být pro dodávku specifikovány další parametry. 7 Dodatečné specifikace a přílohy 7.1. Dodatečné specifikace Montáž a stavba sloupů Na sloupy se montuje výzbroj, pro kterou byly navrženy. Použije-li se atypická výzbroj, je třeba zvážit nutnost provedení kontroly sloupu statickým výpočtem. Při montáži sloupů se postupuje tak, aby nedošlo k jejich mechanickému přetížení. Každý výrobce sloupů ve svém typovém podkladu uvede postupy při manipulaci a výstavbě, které byly uvažovány při návrhu konstrukce sloupů. Mechanicky poškozené sloupy ani příslušenství se nesmějí používat. Opravovat poškození sloupů nebo příslušenství, které může ovlivnit provozní spolehlivost, je bez souhlasu odborně způsobilé osoby zakázáno. Při opakovaném použití stávajících nebo demontovaných sloupů je třeba s ohledem na úroveň jejich opotřebení provést jejich statické posouzení. Pro výstup na sloupy je třeba použít pouze schválené způsoby, pomůcky nebo mechanizmy Základy ocelových sloupů Pro navrhování základů platí ČSN EN a PNE Jejich zhotovení se provede podle PNE Hloubky založení uvádí tabulka 2. Rozměry tělesa betonového základu je třeba přizpůsobit rozměrům základového dílu sloupu z hlediska zajištění dostatečné tloušťky krycí vrstvy betonu. Pro zakládání se používají hranolové nebo stupňové základy betonované přímo do rostlé zeminy. V případě stupňových základů z prostého betonu je třeba kontrolovat smykovou pevnost vyložení spodního stupně základu Přílohy Příloha 1 normativní specifikace hlavních parametrů sloupů Příloha 2A normativní Příloha 2B normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol a DZL Příloha 3 normativní plech upevnění uzemňovacího pásku; značení dříků pro nasouvání, místo pro uchycení zkratovací soupravy Příloha 4A informativní Příloha 4B informativní Příloha 4C informativní Příloha 4D informativní typy hlav sloupů typy hlav sloupů typy hlav sloupů typy hlav sloupů 10

11 Příloha 1 normativní specifikace hlavních parametrů sloupů typ F [ kn ] l [ m ] h [ m ] d 1 [ m ] d 2 [ m ] d VET [ m ] M [ kg ] 12/ ,4 2,0 0,25 0,35 0,50 0,60 0, / ,8 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,6 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,9 2,0 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,2 0,25 0,35 0,55 0,65 0, ,5/ ,3 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,4 2,0 0,25 0,35 0,55 0,65 0, / ,4 2,2 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, / ,8 2,4 0,25 0,35 0,60 0,70 0, ,5/ ,1 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,1 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,3 2,4 0,30 0,40 0,60 0,70 0, ,5/ ,3 2,4 0,30 0,40 0,65 0,75 0, / ,5 2,2 0,30 0,40 0,60 0,70 0, / ,9 2,2 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,6 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,5 2,2 0,30 0,40 0,70 0,80 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,9 2,4 0,30 0,40 0,75 0,85 0, / ,9 2,6 0,30 0,40 0,80 0,90 0, / ,7 2,4 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,8 2,4 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,8 2,6 0,35 0,45 0,75 0,85 0, / ,9 2,6 0,35 0,45 0,85 0,95 0, l délka sloupu F typová vrcholová síla h hloubka založení d1 rozsah průměru vrcholu včetně tolerancí 5 mm d2 rozsah průměru paty včetně tolerancí 5 mm dvet maximální rozměr včetně tolerance + 5 mm dříku v místě vetknutí do betonového základu mmax maximální hmotnost dříku včetně tolerance +10% POZNÁMKA Výrobní tolerance rozměrů sloupů nesmí překročit následující hodnoty viz bod : v délce 100 mm ve vnějším průměru či rozměru 5 mm v hmotnosti sloupu +10%, 5% Uvedené sloupy se mohou dodávat i zkrácené dle dohody. 11

12 Příloha 2A normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol Obrázek 1 Ukončení konzoly nosné (rozměry v mm) Obrázek 2 Ukončení konzoly kotevní (rozměry v mm) Obrázek 3 Ukončení konzoly kotevní upravené pro odbočení ze špičky (rozměry v mm) POZNÁMKA 1 Řešení lze využít pouze u nových konzol. Požadavek musí být uveden ve specifikaci. 12

13 Příloha 2B normativní dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol a DZL PNE Obrázek 4 Přivařené příložky na dřík při použití rovinné konfigurace pro odbočení (rozměry v mm) POZNÁMKA 2 Řešení lze využít pouze u nových sloupů. Požadavek musí být uveden ve specifikaci. V případě nutnosti použití rovinné konfigurace tří vodičů při odbočení se připouští přivaření dvou příložek pro uchycení závěsného řetězce prostředního vodiče na dřík sloupu v úrovni konzoly pro odbočení, a to buď na jedné straně, nebo na obou. U stávajících sloupů je při osazení konzol pro odbočení možné uchycení pomocí komponentů osazených vně dříku. Obrázek 5 Otvory v kotevní konzole pro uchycení podpěrných izolátorů (rozměry v mm) POZNÁMKA 3 Otvory o Ø 22 mm v kotevních konzolách slouží k osazení podpěrných izolátorů - pro uchycení propojovacích vodičů mezi odbočkou a hlavním vedením. Obrázek 6 DZL (rozměry v mm) 13

14 Příloha 3 normativní Plech uzemňovacího pásku; značení dříků pro nasouvání, místo pro uchycení zkratovací soupravy Obrázek 1 Plech (úchytka) pro upevnění uzemňovacího pásku (rozměry v mm) Obrázek 2 Značení dříků pro nasouvání Obrázek 3 Místo pro uchycení zkratovací soupravy Provedení a rozměry jsou shodné viz detail obrázku 1. 14

15 Příloha 4A informativní Typy hlav sloupů 15

16 Příloha 4B informativní Typy hlav sloupů 16

17 Příloha 4C informativní Typy hlav sloupů 17

18 Příloha 4D informativní Typy hlav sloupů 18

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 3. vydání

Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 3. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Odstřeďované betonové sloupy PNE 34 8220 pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 3. vydání Odsouhlasení

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON Česká republika, E.ON Distribuce, PRE, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8220

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Trakční ocelové stožáry s osvětlením pro městskou hromadnou dopravu Od 1. 4. 2010 platí pro výpočet a dimenzování konstrukcí soubor evropských norem

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv PNE 34 8601 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro venkovní spínací přístroje 1 Venkovní ruční pohony Venkovní ruční pohony slouží k ručnímu ovládání venkovních spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. L

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH MAJÁČKŮ

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH MAJÁČKŮ Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací TP 174 ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH MAJÁČKŮ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č. j.: 81/2013-120-STSP/1 ze dne 8.2.2013 s účinností od 15.2.2013 Současně

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ZSE ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová ECR-TNS-AO-32 3121.00 Transforační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová Technická nora společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Zpracovatel: Vydal: Vratislav Štěpka / 981 3231, tý Standardizace

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv TYPOVÝ PODKLAD č. 2/2011 Zpracoval: ENERGETIKA SERVIS s.r.o Datum: duben 2011

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE PRO KABELOVÉ A POTRUBNÍ ROZVODY

NOSNÉ KONSTRUKCE PRO KABELOVÉ A POTRUBNÍ ROZVODY NOSNÉ KONSTRUKCE PRO KABELOVÉ A POTRUBNÍ ROZVODY 1 Kulkova 1/31, 1 Brno tel.: 1 83 8, 97, fax.: 9 e-mail: kompozity@prefa.cz http://www.prefa-kompozity.cz KABELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE NOSNÉ KONSTRUKCE Tyto

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C

Zpětná klapka L30 PN 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka L30, 16-100 Zpětná klapka L30 16-100, DN 50 400, T max : 540 C Zpětná klapka Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC DLOUHÁ ŽIVOTNOST TĚSNÍCÍCH PLOCH ZAJIŠTĚNA TVRDÝM NÁVAROVÝM MATERIÁLEM NEBO STELITEM

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují.

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují. KATALOGOVÝ LIST KM 0034/94d TROUBY SPIRO Vydání: 8/07 z oceli NEREZ Strana: 1 Stran: 2 Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde,

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ MANUÁL SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog B A Obsah 1. Spojky... 3 1.1. Pozice spojky... 3 1.2. Spojování žlabů STANDARD spojkou UNI přímou a UNI STANDARD... 4 1.3.

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více