UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA Názov predmetu: Technika Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová dotácia: 7. ročník 8. ročník 9. ročník Spolu: ŠVP 0,5 0,5 1 ŠkVP Spolu/rok 16,5 16,5 33 Charakteristika učebného predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka tomuto vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností a to v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych ľudských činnostiach prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Celá koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií. V týchto jednotlivých situáciách ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách, ale aj širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov. Ciele učebného predmetu Cieľom predmetu technika je aj osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť analyzovať moţné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Okrem iného sa majú ţiaci naučiť i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času, spotreby a nákladov, rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo. Mali by teda získať vedomosti a zručnosti nato aby dokázali zhotoviť jednoduché výkresy a aby ich vedeli zároveň aj čítať. Ţiak by mal vedieť popísať jednotlivé etapy vzniku nejakého výrobku, pri ktorom by mal byť schopný určiť aj jeho cenu podľa toho z čoho všetkého vzniká cena. Sú to pre beţný ţivot ţiakov veľmi dôleţité informácie. Medzi dôleţité schopnosti, ktoré by mal ţiak získať, patrí šetrenie elektrickej energie a mal by dokázať prezentovať jednoduché opravy v domácnostiach. Cieľom je pripraviť ţiakov na ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce. Obsah učebného predmetu Obsah vzdelávania v 7. ročníku Časová dotácia: 0,5 h /týţdeň (ŠVP - 0,5 h), 16,5 h/ rok Predmet sa bude vyučovať v mesiacoch september jún 1 hodinu kaţdý druhý týţdeň 1.Človek a technika - 6 h Vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo ako produkt ľudskej činnosti.

2 Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi a vynálezmi storočia. Oboznámiť sa so slovenskými vynálezcami. Vysvetliť pojem technologický postup a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku. Technika - základné pojmy, história techniky, vzťahy medzi technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou s vyuţitím osobných skúseností. Technické prostredie a technické dielo ako produkt ľudskej činnosti. Pozitívne a negatívne dôsledky techniky. Najvýznamnejšie objavy a vynálezy storočia. História techniky na Slovensku, najvýznamnejší slovenskí vynálezcovia. Vznik výrobku, cesta: myšlienka konštrukcia výroba vyuţitie. Ţiak : -vie vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo, - vie vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky techniky, -pozná najvýznamnejšie objavy a vynálezy storočia a pozná históriu techniky na Slovensku a najvýznamnejších slovenských vynálezcov, -vie vysvetliť pojem technologický postup a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku, 2.Grafická komunikácia - 5 h Získať technické tvorivé myslenie. Realizovať drobný projekt. Popísať proces vzniku technického produktu. Vyuţiť počítač na technické kreslenie. Základy navrhovateľskej činnosti technické tvorivé myslenie. Základy technickej komunikácie zobrazovanie, technický náčrt kreslenie, technický výkres čítanie. Výkres, náčrt, druhy čiar, rozmery výkresov. Počítač a technické kreslenie (softvéry na kreslenie). Počítač a internet pri konštruovaní. -vie realizovať drobný projekt (zhotoviť technický náčrt, aj na PC a vie vybrať vhodný materiál, zvoliť konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť technológie), -vie popísať proces vzniku technického produktu, -vie vytvárať a realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy, 3.Materiály a technológie 5,5 h Poznať základné druhy technických materiálov a moţnosti ich vyuţitia. Poznať základné technologické postupy spracovania materiálov. Osvojiť si elementárne zručnosti pri opracovaní dreva, kovov a plastov. Popísať proces vzniku výrobku zo suroviny. Druhy technických materiálov (drevo, kovy, plasty), ich základné vlastnosti a vyuţitie. Základné technologické postupy pri spracovaní technických materiálov. Základné technické materiály drevo, kovy, plasty polotovary. Náradie a pomôcky na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov. Základy jednoduchého ručného obrábania technických materiálov

3 Proces vzniku výrobku zo suroviny. Surovina, materiál, polovýrobok, výrobok. -pozná základné druhy technických materiálov, -vie rozlíšiť základné druhy technických materiálov (drevo, kovy, plasty), -vie definovať základné náradie na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov, -vie popísať proces vzniku výrobku zo suroviny. Metódy, formy a postupy vyučovania Výchovné a vzdelávacie stratégie predmetu vychádzajú z potreby viesť ţiakov: k pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote, k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, k autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu, k chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii,sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia, k orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu, k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov. Kontrola a hodnotenie žiakov Hodnotí sa: - teoretická časť, - praktická časť, - projekt, - samostatná práca, - práca s knihou, - aktivita, - prístup k predmetu. Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ. na základe známok z ústnych odpovedí, známok z praktických aktivít v triede a v dielni. Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku. Učebné zdroje Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu sú: učebnice, odborné časopisy, encyklopédie a odborná literatúra, manuály. Prínosom pri vyučovaní je pouţívanie meotaru, PC, internetu a prezentácii na IKT a vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (modely, obrazy, fotografie,...) Učebnice : Technické práce pre 7. ročník

4 TECHNIKA 7. ROČ: Časová dotácia: 0,5h/týždeň ( ŠVP 0,5 h, ŠkVP 0 h ), 16,5 h/rok Tematický celok Počet hodín Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Úvodná hodina 1. Bezpečnosť pri práci Ţiak sa oboznámi s pokynmi na ochranu zdravia Ochrana života a zdravia Človek a technika 5. Oboznámenie sa s pojmom technika, vzťahmi medzi technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou. Základné informácie o slovenských vynálezcoch História techniky všeobecne a na Slovensku. Človek, príroda, spoločnosť, technika a ich vzťahy. História techniky. Vznik výrobku : myšlienka konštrukcia výroba - vyuţitie Má vedieť vysvetliť pojem technika, technické dielo, technické prostredie Ţiak sa oboznámi s poznatkami histórie na Slovensku a so slovenskými vynálezcami Vie vysvetliť pojem technologický postup a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku Vplyv techniky na ţivotné prostredie človeka Budovanie vzťahu ku vlasti Základné uţívateľské zručnosti z rôznych oblastí ľudskej činnosti Vytváranie profesijnej a ţivotnej orientácie ţiakov Grafická komunikácia 6. Základy navrhovateľskej činnosti - technické tvorivé myslenie Základy technickej komunikácie: zobrazovanie, technický náčrt kreslenie, technický výkres čítanie. Počítač a technické kreslenie(softvéry na kreslenie) Počítač a internet pri konštruovaní projektov Projekt Búdka pre vtáčika Vie realizovať drobný projekt- zhotoviť technický náčrt, vybrať vhodný materiál, zvoliť konštrukciu a technológiu. Pozná proces vzniku technického produktu. Vie spracovať konkrétny projekt na výrobu konkrétneho výrobku Schopnosť vytvárať a realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby, pre potreby školy, pre komerčné aktivity. Vyuţitie IKT pri tvorbe projektov Spájať teóriu a prax v školskej dielni, dbať na bezpečnosť pri práci, na hygienické návyky po vyučovacej hodine

5 Materiály a technológie 4, 5 Základy jednoduchého ručného obrábania technických materiálov Pozná základné druhy technických materiálov, praktické činnosti. Vie vytvoriť drobný projekt. Pozná a rozlišuje základné druhy technických materiálov drevo kovy plasty. Pozná základné ručné náradie. Bezpečnostné pravidlá pri práci v kolektíve, zodpovednosť za svoje zdravie. BOP Vedieť pracovať podľa jednoduchého technologického postupu a technického výkresu spojenie teórie a praxe. Sebarealizácia a sebahodnotenie. Profesijná orientácia, vnesenie prvkov praxe do vzdelávacieho procesu

6 Učebné osnovy Štátneho vzdelávacieho programu z predmetu Technika pre VIII. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Technika Počet hodín týždenne: ½ Ročník: ôsmy 1. Charakteristika učebného predmetu: Vzdelávacia oblasť predmetu Technika zahŕňa širokú oblasť pracovných činností a technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť sa zameriava na pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov. Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť ţiakov na ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodrţiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na zmenené pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby ţiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. Ciele učebného predmetu Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov tým, ţe vede ţiakov k: pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoji a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia. orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových kompetencií: Výkonové a obsahové štandardy predmetu technika vytvárajú podmienky pre tvorivú prácu

7 učiteľa a ţiaka pre rozvoj uvádzaných kľúčových kompetencií. Sú koncipované tak, aby sa ţiak rozvíjal všestranne. Pre osvojenie stanovených vedomostí je moţné vyuţívať internet ako zdroj informácií, aplety, prípadne ďalšie moţnosti IKT. Vo vyučovacom procese je moţné vyuţiť multimédiá a multimediálne prezentácie so zameraním na vzdelávanie v oblasti techniky. Osobitná pozornosť sa kladie na medzi predmetové vzťahy hlave s predmetmi: fyzika, matematika, prírodopis a informatická príprava. V organizovaní vyučovacieho procesu je moţné vyuţívať viac tímovú prácu (projektové a problémové vyučovanie) pred frontálnou prácou ţiakov. Práve tímová práca sa vyuţíva pri riešení rôznych problémov v beţnom ţivote. Ţiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať v tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení problému, učiť sa od ostatných, niesť zodpovednosť za prácu celého tímu. Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických okruhov s rozsahom vyučovania 16,6 hodiny 1. Elektrická energia / 6 h / 2. Technika- domácnosť- bezpečnosť / 6 h / 3. Praktické práce /4, 5 h / Výchovné a vzdelávacie stratégie: V tematickom okruhu Elektrická energia sa ţiak oboznamuje s poznatkami o zdrojoch elektrickej energie, ich vyuţití poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. V tematickom okruhu Technika- domácnosť- bezpečnosť je ţiak zameraný na základné informácie v oblasti bytovej inštalácie kúrenie, rozvod studenej a teplej vody, úspory energie, ekologické aspekty, malá údrţba v domácnosti. Pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky Pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt. Vyuţíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste. Orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie. 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy, prepojenie s inými predmetmi 1. Elektrická energia Poznať schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce. Pracovať s elektrotechnickou stavebnicou pre ZŠ, poznať a pracovať s elektromontáţnym materiálom. Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnej práce a elektrickým prúdom a poskytovať prvú pomoc. Osvojiť si poznatky o výrobe, rozvode a zdrojoch elektrickej energie. Zostaviť jednoduchý elektrický obvod. Poznať základné a moderné elektrické spotrebiče, domovú inštaláciu. Vedieť určiť spotrebu el. energie. Technika- domácnosť- bezpečnosť Oboznámiť sa so systémom, základmi konštrukcie, údrţby prvkov bytovej inštalácie Ekonomicky a ekologicky hodnotiť jednotlivé systémy. Rozlíšiť kúrenie v domácnosti, centrálne, ústrednú, lokálne. Rozvod studenej a teplej vody, šetrenie vodou a teplom v domácnosti. Oboznámiť sa s konštrukciou kotla, princípom spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Výpočet spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie demontáţ, oprava, montáţ.

8 4. Požiadavky na výstup Výstupy zahrňujú to, čo ţiak vie, chápe a je schopný vykonať, aby ukončil proces vzdelávania. Vzdelávacie výstupy sú zistenia k vedomostiam a pochopeniu učiva, ktoré vedú k zručnosti a praktickej činnosti. v oblasti komunikačných schopností: vedieť čítať jednoduché elektrické značky a schémy zapojenia, na elektrotechnickej stavebnici zapájať jednoduché el. obvody. Poznať základný elektroinštalačný materiál, jeho funkciu, pouţitie. Poznať funkciu, hlavné parametre a správne pouţitie základných el. spotrebičov v domácnosti. Vedieť opísať výrobu, rozvod el. energie, poznať ekologické aspekty výroby el. energie. Poznať význam elektromeru, vypočítať spotrebu el. energie. Oboznámiť sa s modernými el. spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnosti pri práci s el. prúdom, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze el. prúdom. Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenie v bytoch a jeho funkciou. Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte. Poznať zloţenie a funkciu vodovodného kohútika a vodovodnej batérie. Oboznámiť sa s opravou splachovača WC. Poznať moţnosti šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby zamedzenia úniku tepla, spôsoby zateplenia okien a dverí. Vedieť popísať konštrukciu kotla, princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Poznať výpočet spotreby energie na kúrenie. Ovládať opravu netesnosti vodovodného kohútika alebo batérie výmenou tesnenia. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, v oblasti sociálnych kompetencií:vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. Metódy a organizačné formy vyučovaní Pre predmet technika v 8. ročníku základnej školy budú pouţité nasledovné metódy. Pre teoretické získavanie poznatkov z príslušných tematických celkov výkladová metóda (tematické celky Elektrická energia, Technika- domácnosť- bezpečnosť). Na precvičovanie a spätnú väzbu je vhodné pouţiť metódu precvičovania formou pracovných listov v tlačenej alebo elektronickej podobe. Pre nadobúdanie praktických zručností projektová metóda alebo problémové vyučovanie (tematické celky Elektrická energia, Technika- domácnosť- bezpečnosť) Pri pouţití projektovej metódy, prípadne problémového vyučovania budú realizované prezentácie ţiakov na rozvoj ďalších kompetencií (komunikačné kompetencie). Exkurzia na poznávanie výroby a rozvodu elektrickej energie. 6. Učebné zdroje učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, materiálno-technické a didaktické prostriedky: obrazový materiál, internet, DVD, CD, 7. hodnotenie predmetu Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika sa zameria na nasledovné oblasti:

9 Zapamätanie si poznatkov ţiaci dokáţu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť. Porozumenie poznatkov ţiaci dokáţu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami. Pouţitie poznatkov (špecifický transfer) ţiaci dokáţu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť. Odporúčané formy hodnotenia pre predmet technika sú nasledovné: Písomná (grafická) forma hodnotenia odporúča sa pre tematický celok Elektrická energia kreslenie schematických značiek. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch zobrazovania. Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, kde má ţiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne pracovné postupy hlavne v tematických celkoch: Elektrická energia zapájanie jednoduchých elektrických obvodov, práca s elektrotechnickými stavebnicami. Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak ţiak prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prípadne prezentuje vlastný projekt (Príklady projektov: Výroba elektrickej energie, Rozvod teplej a studenej vody, Elektrické spotrebiče v domácnosti). Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční klasifikáciou predmetu technika. Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku. 8. Profil absolventa Vzdelanostný model absolventa 8. ročníka niţšieho sekundárneho stupňa je zaloţený na kľúčových spôsobilostiach, kompetenciách, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov, umoţňujúci jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumieť sa, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobne sa rozvíjať veku primeranej úrovni. Absolvent 8. ročníka má osvojené tieto kľúčové kompetencie: k celoživotnému učeniu sa: - uvedomuje si potrebu svojho učenia sa, ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, - kritický hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu komunikačné kompetencie: - dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní informácii a vedomostí technického charakteru, - dokáţe prezentovať svoje technické poznatky kompetencie riešiť problémy: - uplatňuje pri riešení problémov metódy zaloţené na analyticko - kritickom a tvorivom myslení zodpovedajúce jeho vedomostnej úrovni technického charakteru, kompetencie sociálne a personálne: - dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si samostatnosť, nezávislosť ako člen celku, - osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine. Tematick ý celok Po čet ho dín Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Úvodná 1. Bezpečnosť Ţiak sa Ochrana

10 hodina Človek a technik a 5. pri práci Oboznámeni e sa s pojmom technika, vzťahmi medzi technikou a prírodou, technikou a spoločnosť ou. Základné informácie o slovenskýc h vynálezcoch História techniky všeobecne a na Slovensku. Človek, príroda, spoločnosť, technika a ich vzťahy. História techniky. Vznik výrobku : myšlienka konštrukcia výroba - vyuţitie oboznámi s pokynmi na ochranu zdravia Má vedieť vysvetliť pojem technika, technické dielo, technické prostredie Ţiak sa oboznámi s poznatk ami histórie na Slovensku a so slovenský mi vynálezca mi Vie vysvetliť pojem technologi cký postup a opísať všeobecn e cestu vzniku výrobku ţivota a zdravia Vplyv techniky na ţivotné prostredie človeka Budovanie vzťahu ku vlasti Základné uţívateľské zručnosti z rôznych oblastí ľudskej činnosti Vytváranie profesijnej a ţivotnej orientácie ţiakov Grafická komunik ácia 6. Základy navrhovateľs kej činnosti - technické tvorivé myslenie Základy technickej komunikácie: zobrazovanie, technický náčrt Vie realizovať drobný projektzhotoviť technický náčrt, vybrať vhodný materiál, zvoliť konštrukci u Schopnosť vytvárať a realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby, pre potreby školy, pre komerčné aktivity. Vyuţitie IKT pri tvorbe projektov

11 kreslenie, technický výkres čítanie. Počítač a technické kreslenie(soft véry na kreslenie) Počítač a internet pri konštruovaní projektov Projekt Búdka pre vtáčika a technoló giu. Pozná proces vzniku technické ho produktu. Vie spracovať konkrétny projekt na výrobu konkrétne ho výrobku Spájať teóriu a prax v školskej dielni, dbať na bezpečnosť pri práci, na hygienické návyky po vyučovacej hodine Materiály a technoló gie 4, 5 Základy jednoduchéh o ručného obrábania technických materiálov Pozná základné druhy technickýc h materiálov, praktické činnosti. Vie vytvoriť drobný projekt. Pozná a rozlišuje základné druhy technickýc h materiálov drevo kovy plasty. Pozná základné ručné náradie. Bezpečnostné pravidlá pri práci v kolektíve, zodpovednosť za svoje zdravie. Vedieť pracovať podľa jednoduchého technologické ho postupu a technického výkresu spojenie teórie a praxe. Sebarealizáci a a sebahodnot enie. Profesijná orientácia, vnesenie prvkov praxe do vzdelávacieho procesu

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM TECHNIKA (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava 2009

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu: Technická výchova Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 9. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: Predmet vrámci ŠkVP Vyučovací jazyk: slovenský

Více

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Predmet: Technika

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Predmet: Technika Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Predmet: Technika Vzdelávacia oblasť Povinné hodiny Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. Stupeň ISCED 2 Človek a svet práce 1 33 hodín

Více

Predmet: Technika. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Technika. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet Technika

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a úpravou

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Technika Časový rozsah: 8. ročník hod./týžd. Spolu 33 hodín. Charakteristika predmetu Predmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských

Více

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a svet práce Technika deviaty ZŠ Dunajská Lužná 5 rokov denná

Více

TECHNIKA. 7. ročník. Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne. Charakteristika predmetu

TECHNIKA. 7. ročník. Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne. Charakteristika predmetu TECHNIKA 7. ročník Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne Charakteristika predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka tomuto vedie

Více

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Technika Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Technika 5. ročník

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a svet práce TECHNIKA siedmy 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu Stupeň vzdelania : Časový rozsah výučby: Človek a svet práce TECHNIKA ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 1hodina

Více

Učebné osnovy. 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

Učebné osnovy. 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka Učebné osnovy Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu Predmet: Technika Charakteristika predmetu Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Technika Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 1 1 2 Školský vzdelávací program 0 SPOLU 0 1 1 0 2 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Techniky. pre8.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Techniky. pre8.ročník výchovnovzdelávací plán z Techniky pre8.ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Viera Obložinská Školský rok: 2014/2015 Plán

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P TECHNIKA 5. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Názov predmetu TECHNIKA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0/1 h. Š k o l

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE Názov predmetu: Svet práce Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie sredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

Učebné osnovy Technika. Technika Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia Denná

Učebné osnovy Technika. Technika Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia Denná Učebné osnovy Technika Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia Denná Charakteristika predmetu Technika Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Predmet: Technika. Charakteristika predmetu

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Predmet: Technika. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Technika Charakteristika predmetu Predmet Technika je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Učebné osnovy z predmetu Svet práce Charakteristika učebného predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Predmet : Svet práce 1. Charakteristika predmetu : Predmet využíva poznatky, ktoré získali v prírodovedných predmetoch

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Svet práce ôsmy 0,5 hodiny/ týždeň, 16,5 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu Predmet využíva

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 7 Administratíva, ekonomika a manažment. Daňový špecialista

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 7 Administratíva, ekonomika a manažment. Daňový špecialista Názov kvalifikácie: Daňový špecialista Kód kvalifikácie U2411007-01026 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2411007 Daňový špecialista SK NACE Rev.2 M ODBORNÉ,

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov P. Čerňanský PdF TU, Trnava Motto: Povedz mi ja zabudnem, ukáž mi zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím. Ostrava, 18. novembra

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie)

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Kód kvalifikácie C7413001-01124 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Názov predmetu Technické vyučovanie Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne

Názov predmetu Technické vyučovanie Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne Názov predmetu Technické vyučovanie Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne Ročník 6.B, 5B Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Názov ŠkVP Učíme sa pre život,

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia Názov kvalifikácie: Tapetár Kód kvalifikácie C7131002-01149 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7131002 Tapetár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO, 41 Výstavba budov;

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik Názov kvalifikácie: Ortopedický technik Kód kvalifikácie U3214002-00593 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 3214002 Ortopedický technik SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Svet práce piaty ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7421003 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7421 Mechanici a opravári elektrotechnických

Více

Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY

Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY ČIERNEJ SKRINKY 1. Sériový elektrický obvod. Téma vyučovacej hodiny: Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. Jednoduché elektrické obvody. Sériový

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu

Více

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Občianska náuka /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více