Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 1 ZPRCOVÁNÍ INFORMCE 1 1 Informace a signál To, co lidé sdìlují jiným lidem, nazýváme zcela obecnì informace INFORMCE Informace je obecný abstraktní pojem, který oznaèuje obsah neboli význam tohoto sdìlení dokumentu nebo slovního spojení Je to to, co snižuje neurèitost a co naopak zvyšuje pravdìpodobnost, že dokážeme pøesnì pøedvídat nebo pøesnì poznat výsledky urèité události Informace jsou údaje, èísla, znaky, povely, instrukce, pøíkazy, zprávy apod Informace je jedním ze základních pojmù kybernetiky, vìdy o øízení v organismech Má nehmotný charakter, ale je vždy spojena s nìjakým fyzickým pochodem, který ji nese SIGNÁL Nositelem informace je signál Signál je urèitá velikost napìtí nebo proudu, svìtelný paprsek, urèitá velikost tlaku plynu nebo tekutiny, otvor v papíøe, urèitá polarizace magnetického dipólu apod Je to èasovì promìnná fyzikální velièina, jíž jsou zobrazeny údaje Signál umožòuje získání informace, její pøenos na dálku, uchování v pamìti a zpracování na stroji pro zpracování informací, zejména v poèítaèi, a to i po zániku zdroje informace Dnes existují dvì vìdy, jejichž pøedmìtem zkoumání jsou informace Jednou je teorie informace a druhou informatika 1 2 Èíslicové signály SIGNÁL NLOGOVÝ SIGNÁL DIGITÁLNÍ Na rozdíl od signálu analogového, který pøedstavuje jev probíhající spojitì, je signál digitální (èíslicový) nespojitý, tzn že se mìní skokem pouze v pøedem stanovených X X W Obr 1 1 Signál spojitý a nespojitý W JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 5

3 okamžicích Každou hodnotu lze proto vyjádøit urèitým èíslem Èíslicový signál je posloupnost takovýchto èísel vzdálených od sebe o pevný èasový interval Názorné vysvìtlení rozdílu mezi signálem analogovým a èíslicovým je patrné na grafickém záznamu hodnot obou signálù (obr 1 1) 1 3 Èíslicové zpracování analogových signálù V souèasné dobì se ve stále vìtší míøe používají èíslicové metody i pøi mìøení, pøenosu, záznamu a zpracování analogových signálù K tomu je nutné, aby napì ové signály, které jsou analogové, byly analogovì èíslicovým pøevodníkem pøevedeny na èíslicové hodnoty, tj aby byly digitalizovány -È PØEVODNÍKY nalogovì-èíslicové pøevodníky jsou obvody, které v konstantních èasových intervalech generují èísla, která jsou úmìrná analogovému signálu Rozsah amplitud analogového signálu se rozdìlí na koneèný poèet úsekù a každému úseku se pøiøadí jedno èíslo V okamžiku vzorkování se zjiš uje, kterému úseku odpovídá vstupní napìtí Èíslo, které je tomuto úseku pøiøazeno, je pak použito jako digitalizovaná hodnota Posloupnost èíslicových hodnot (èísel) získaných v pravidelných èasových odstupech je èíslicový signál (obr 1 2) X Obr 1 2 Digitalizace analogového signálu W KVNTOVÁNÍ Popsaný postup se také nazývá kvantování Pøesnost pøevodu závisí na poètu úsekù, tj na šíøce intervalù Dostateènì jemné rozdìlení rozsahu hodnot umožní libovolnì pøesné kvantování Vìtší pøesnost však vyžaduje také nákladnìjší provedení analogovì èíslicového pøevodníku a vìtší poèet míst pro vyjádøení èíslicových hodnot Pøi digitalizaci analogových signálù je tøeba brát v úvahu i volbu vzorkovacích intervalù (periody vzorkování) Rychle se mìnicí signály musí být vzorkovány v kratších intervalech než signály mìnicí se pomalu Z teorie vyplývá, že kmitoèet vzorkování musí být nejménì dvakrát vyšší než nejvyšší kmitoèet obsažený v signálu Z hodnot získaných vzorkováním signálu lze rekonstruovat prùbìh pùvodního signálu s pøihlédnutím k pøesnosti kvantování K tomu se používá èíslicovì-analogový pøevodník 6 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

4 Uvedený postup využívá napø èíslicová gramofonová deska (CD) nalogové zvukové signály se digitalizují, v èíslicovém tvaru se zpracují a zapíší Pøi pøehrávání se èíslicové údaje opìt pøevádìjí na analogový signál, jímž se po zesílení budí reproduktory Problémy vznikají, mají-li analogové signály nezvykle velkou dynamiku (zmìnu amplitudy) nebo mìní-li se velmi rychle, takže obsahují velmi vysoké kmitoèty Realizace analogovì-èíslicového pøevodníku, který má požadované vlastnosti (požadovanou vstupní dynamiku a pøesnost), je velmi nákladná Bez ohledu na problémy, o nichž jsme se zmínili, jsou analogové postupy pøi mìøení, pøenosu, záznamu a zpracování signálù stále více zatlaèovány do pozadí v dùsledku vývoje polovodièových souèástek a s ním souvisejícího poklesu ceny èíslicových obvodù Výhodou èíslicového zobrazení signálù je vìtší bezpeènost dat a menší citlivost na rušení nalogové signály podléhají rùzným (vìtšinou neodstranitelným) rušením Napøíklad náhodné poruchy amplitudy v dùsledku šumu nelze rozpoznat nebo korigovat To vyplývá z toho, že pøi spojitì probíhajících signálech jsou všechny hodnoty amplitudy možné, a tedy pøípustné Èíslicové signály se pøevádìjí do binární (dvojkové) èíselné soustavy, to znamená, že èíslicový signál získaný z analogového se zobrazí jako posloupnost pouze dvou možných stavù (hodnot), nejèastìji napì ových úrovní Jednoduchými prostøedky lze rozpoznat a korigovat i relativnì velké odchylky od tìchto napì ových úrovní Lineární nebo nelineární zkreslení se pøi èíslicovém (dvouhodnotovém) zobrazení nevyskytuje Dalšího zabezpeèení proti rušení se dosahuje použitím bezpeènostních kódù Tím, že poèítaèe jsou programovatelné, lze øešit mnoho úloh z oblasti øízení technologických procesù mnohem pružnìji 1 4 Zobrazení informací Máme-li dvì možnosti a dozvíme se, že jedna z nich platí, získáme nejmenší možné množství informace Pokud bychom totiž mìli jen jednu možnost, nemusíme se rozhodovat Toto nejmenší množství informace, volbu ze dvou možností, nazýváme bitem BIT Bit je zkratka anglických slov binary digit, èili dvojkové èíslo Bit je takovou informací, kterou již nelze dìlit Proto se množství informace mìøí v bitech Tato jednotka se znaèí písmenem b ULOŽENÍ INFORMCE V souvislosti s použitím dvojkové soustavy pro uložení dat v pamìti poèítaèe je bit také oznaèením pro dvojkovou èíslici 0 nebo 1, tedy pro uložení nejmenšího množství informace DT Jakékoli vyjádøení skuteènosti v podobì èíslicových, abecedních nebo jiných grafických znakù, jimž lze pøisoudit urèitý význam a které lze pøenášet a uchovávat JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 7

5 v pamìti a i jinak je zpracovávat, se nazývá data nebo údaje V poèítaèích se pojmem data oznaèují jakékoli údaje, které jsou zpracovány programem Budeme se zabývat pøedevším zobrazením informace v èíslicové technice používané v poèítaèích Jedním z charakteristických rysù èíslicové techniky je tvoøení a používání kódù KÓDOVÁNÍ Pøi kódování se pøevádí text nebo jiný soubor znakù do nového souboru Obvykle se vytvoøí dvì množiny slov, èísel nebo jiných znakù a podle dohodnutého systému pravidel pro jednoznaèné pøiøazení se prvky z první množiny vyjádøí odpovídajícími prvky z druhé množiny KÓD Kód sám o sobì je pøedpis, jak k sobì jednoznaènì pøiøadit prvky dvou množin, dvou seznamù Prvky jedné množiny mohou být napøíklad úkony, které je poèítaè schopen vykonávat a prvky druhé množiny mohou být napøíklad èísla Na èíslo mùžeme také nazírat jako na skupinu (na slovo), vytvoøenou z pøíslušných znakù nebo z èíslic Znak je jeden prvek z množiny smluvených prvkù (mùže to být písmeno, èíslice, znaèka, symbol), který je urèen pro vyjádøení, pøenos nebo uchování informací, a kterému je pøiøazen urèitý význam Seznam všech pøípustných znakù, tedy množina všech znakù, se nazývá abeceda 1 5 Èíselné soustavy a kódy Pro nás je nejbìžnìjší desítková (dekadická) soustava, vycházející z deseti prstù, ale mùže být i jiná DVOJKOVÁ ÈÍSELNÁ SOUSTV Èíslicové pøístroje a zaøízení jsou složeny z mnoha spínaèù, které rozlišují jen dva stavy: zapnuto a vypnuto Proto je výhodná k jejich popisu dvojková (binární) èíselná soustava Dvojková soustava má za základ èíslo 2 a používá dvou znakù 1 a 0 Tento jeden znak nazýváme dvojkové èíslo (bit) SROVNÁNÍ DESÍTKOVÉ DVOJKOVÉ SOUSTVY Pøíklad desítkového èísla: 7438 = = kde 7, 4, 3, 8 jsou èísla a 10 3, 10 2, 10 1, 10 0 jsou tzv pozièní váhy Pøíklad dvojkového èísla: 1101 = kde 1, 0 jsou èísla a 2 3, 2 2, 2 1, 2 0 jsou pozièní váhy, které mùžeme sèítat 8 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

6 1101 = = 13 Dvojkové èíslo 1101 pøedstavuje v desítkové soustavì èíslo 13 Dle uvedeného pøíkladu mùžeme provádìt pøevody mezi obìma soustavami PØEVOD BINÁRNÍHO ÈÍSL N DEKDICKÉ Jednoduše seèteme váhy pozic, kde jsou èísla 1 Napøíklad: 1101 = = = 13 Pro jednoznaènost zapisujeme takto: 1101 (2) = 13 (10) PØEVOD DEKDICKÉHO ÈÍSL N BINÁRNÍ a) metoda rozkladu Dekadické èíslo rozložíme na souèty mocnin 2 n, tj = Potom dekadické èíslo složíme z tìchto mocnin a dvojkové èíslo sestavíme tak, že píšeme 1 tam, kde je mocnina zastoupena a 0 tam, kde mocnina chybí Napøíklad: 13 = = píšeme: Pro jednoznaènost zapisujeme takto: 13 (10) = 1101 (2) b) metoda opakovaného dìlení Pøíklad pøevodu desítkového èísla 13 na dvojkové: 13 : 2 = 6 (napíšeme dolu), zbytek je 1 Þ 6 : 2 = 3 (napíšeme dolu), zbytek je 0 Ý 3 : 2 = 1 (napíšeme dolu), zbytek je 1 Ý 1 : 2 = 0 zbytek je 1 Ý Zbytky napíšeme zdola nahoru ve smìru šipek, tj 1101 SEÈÍTÁNÍ DVOJKOVÝCH ÈÍSEL Dvojková èísla lze samozøejmì seèítat, a to podobnì jako desítková: = = = = 10 (souèet je 0 a 1 je pøevod do vyššího øádu) JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 9

7 Napø: BCD KÓD Tabulka pøevodu všech èíslic desítkové soustavy (tj 0 až 9) do dvojkové soustavy se nazývá kód BCD (Binary Coded Decimal) viz tabulku 1 1 Tabulka 1 1 BCD kód GHVtWNRYp þtvor NyG%&' Je to ètyøbitový kód, který se používá pro pøímé binární kódování èísel v desítkové soustavì do soustavy dvojkové Každá desítková èíslice je v kódu BCD samostatnì vyjádøena jako èíslo ve dvojkové soustavì Pøi kódování jsou pøiøazeny jednotlivým bitùm zprava doleva postupnì váhy 2 0 = 1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 8 Desítková èíslice je pak vyjádøena jako souèet tìch vah, na jejichž místì jsou v dvojkové soustavì jednièky Protože je pro znaky 8 a 9 tøeba ètyømístný dvojkový kód, vyjadøuje se pro jednotnost každý znak desítkové soustavy v BCD kódu ètyømístným kódem Pro zobrazení èísla v poèítaèi se používá nejèastìji dvojková soustava, zøídka kód BCD Ten se používá pro zobrazení desítkového èísla tak, že se každá èíslice pøevede samostatnì dle kódu BCD na ètyømístné binární èíslo Tato jednotlivá èísla se proto musí od sebe oddìlit mezerou Napø èíslo 7438 lze dle tabulky 1 1 vyjádøit jako 7438 (10) = (BCD) Nesmíme ovšem zamìòovat toto vyjádøení s pøímým pøevodem dekadického èísla do dvojkové soustavy Stejné èíslo z uvedeného pøíkladu má v pozièní dvojkové soustavì hodnotu: 7438 (10) = (2) 10 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

8 SOUSTV HEXDECIMÁLNÍ (ŠESTNÁCTKOVÁ) Od dvojkové soustavy je odvozena soustava osmièková (oktalová) a soustava šestnáctková (hexadecimální) Zde si ukážeme pouze princip a použití èasto používané soustavy šestnáctkové Tabulka 1 2 Šestnáctkový kód GHVtWNRYp þtvor GYRMNRYp þtvor ãhvwqifwnryp þtvor $ % & ' ( ) Základem této soustavy je 2 4, což je 16 Hexadecimální kód je ètyøbitový kód Tento kód, na rozdíl od kódu BCD, využívá k vyjádøení šestnácti rùzných znakù všech šestnácti kombinací ètyø bitù Obdobnì jako u BCD kódu se i na tento kód mùžeme dívat jako na zestruènìní zápisu èísla ve dvojkovém kódu V tomto pøípadì se nahradí postupnì skupiny ètyø bitù zprava vždy jednou hexadecimální èíslicí (tabulka 1 2) Pøíklady: & 7438 (10) = (2) = 1D0E (16) Mají-li být data pøevedená do dvojkové soustavy prakticky využita, nestaèí je pouze uspoøádat a zpracovávat Data se musí také uchovávat, a to jednak natrvalo, JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 11

9 a jednak jako mezivýsledky k dalšímu zpracování K uchování dat slouží rùzné typy pamìtí Ukládání dat v pamìti je tøeba vhodnì zorganizovat, aby se data snadno ukládala a snadno vyhledávala Proto je celá pamì rozdìlena na menší samostatné èásti, které jsou z hlediska ukládání údajù vzájemnì nezávislé BUÒK PMÌTI Základní èást takto rozdìlené pamìti se nazývá buòka pamìti Do ní lze uložit informaci o velikosti 1 bit KPCIT PMÌTI Poøadové èíslo každé buòky se nazývá jeho adresou a celkový poèet tìchto bunìk kapacitou pamìti BYTE Byte (èti bajt, symbol B), neboli slabika, obsahuje 8 bitù a je základní jednotkou pro èlenìní a adresování operaèní pamìti Do jednoho bytu lze uložit èíslo z intervalu od 0 do 255, nebo 2 8 je 256 Pokud se k uložení urèitého znaku nevyužije všech osm bitù, tak se volné bity vyplní nulami Jednotky bit i byte jsou pøíliš malé pro urèení množství zpracovaných dat Proto byly zavedeny jejich násobky, které ale mají ponìkud jiný význam než v soustavì SI: 1 B = 8 b 1 Kb = b = 2 10 b 1 KB = B = 2 10 B 1 MB = B = 2 20 B 1 GB = B = 2 30 B Nìkdy se jako informaèní celek nezpracovává byte (8 bitù), ale slovo neboli word Používá se slovo o délce dva byty (16 bitù), nebo ètyøi byty (32 bitù) 1 6 Dvouhodnotové zobrazení èísel a znakù Celé kladné èíslo je v pamìti uloženo zpravidla jako uspoøádaná 16tice bitù, která pøedstavuje hodnotu èísla ve dvojkové soustavì Jednotlivé bity jsou oznaèeny exponentem 0 až 15, na který je umocnìn základ èíslo 2 ZOBRZENÍ ÈÍSEL Napøíklad èíslo: 123 (10) = neboli 123 (10) = je v pamìti uloženo takto: Chybìjící dvojková èísla jsou obsazena nulami 12 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

10 ZOBRZENÍ ZNKÙ Výchozím pøedpokladem pro zobrazení znakových údajù je stanovení nìjaké abecedy, neboli množiny pøípustných znakù pro daný poèítaè Tato abeceda zpravidla obsahuje 26 velkých a malých písmen latinské abecedy, èíslice 0 až 9, znak mezera a øadu dalších speciálních znakù (závorky, teèka, èárka, otazník atd ) Každý znak zakódujeme do urèité uspoøádané posloupnosti bitù pevné délky KÓD ZNKÙ Toto pøiøazení, které se provádí vìtšinou formou tabulky, se nazývá kód znakù Mezi nejpoužívanìjší kódy patøí sedmibitový kód SCII (merican Standard Code of Information Interchange) a kód ISO-7 Tyto kódy jsou témìø totožné a mùžeme jimi zakódovat až 128 znakù 96 znakù pøipadá na zobrazitelné znaky (malá a velká písmena, èíslice, závorky atd ) a 32 znakù je øídicích Pro vyjádøení èeských znakù, kde jsou navíc háèky a èárky, se musí používat rozšíøený SCII kód Tento kód používá pro kódování 8 bitù a je schopen vyjádøit 256 znakù V tabulce 1 3 je ukázka principu kódování nìkolika znakù v kódu SCII Napø písmeno pøedstavuje v binárním kódu (viz poloha šipek v tabulce), nebo v hexadecimálním kódu 41 Tabulka 1 3 Sedmibitový kód SCII princip 18/ 3 $ 4 D % E & F ' G ( ( ) JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 13

11 Kontrolní otázky test T12 1 Co pøedstavuje pojem informace? 2 Co je to signál? 3 Jaký je rozdíl mezi spojitým a nespojitým signálem? 4 Èemu se øíká kvantování? 5 Co je to bit? 6 Vysvìtlete pojem data! 7 K èemu slouží kódování? 8 Co je to kód? 9 Jaký je princip dvojkové èíselné soustavy? 10 Pøeveïte dvojkové èíslo 1101 do desítkové soustavy! 11 Pøeveïte èíslo 27 do dvojkové soustavy! 12 Seètìte ve dvojkové soustavì èísla 0110 a 1011! 13 Jaký pøevod používá kód BCD? 14 K èemu se využívá hexadecimální (šestnáctková) soustava? 15 Pøeveïte èíslo do šestnáctkové soustavy! 16 Jak lze uchovat zpracovávaná data? 17 Co je to 1 byte? 18 Kolik èísel lze uložit do pamìti 1 B? 19 Kolikrát je vìtší 1 MB než 1 kb? 20 K èemu slouží kód SCII? 14 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

Čísla v počítači Výpočetní technika I

Čísla v počítači Výpočetní technika I .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavel.haluza@mendelu.cz Osnova přednášky ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi aritmetické operace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače Ergonomie Ergonomie Osnova přednášky Výpočetní technika I Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavelhaluza@mendelucz ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Metody statistického øízení jakosti

Metody statistického øízení jakosti Metody statistického øízení jakosti Karel Kupka Cesta ke zlepšení jakosti vede pøes zmenšování variability hodnot parametrù výsledných výrobkù, tj. zmenšování variability (výrobního) procesu. K dosažení

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ vvv Jaroslav Balátì AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ Praha 2003 Jaroslav Balátì AUTOMATICKÉ ØÍZENÍ Lektoøi Prof Dr h c Ing Antonín Víteèek, CSc Doc Ing Petr Vysoký, CSc Bez pøedchozího písemného svolení

Více

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O. Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

4.8 Jak jsme na tom v porovnání s jinými přístupy

4.8 Jak jsme na tom v porovnání s jinými přístupy Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiøí Vlèek JEDNODUCHÁ ELEKTROTECHNIKA základní zapojení odpor kapacita indukènost magnetizmus støídavý proud polovodièe silnoproud autoelektronika zesilovaèe zdroje logické obvody OBSAH 1. Proudové pole...

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více