Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 1 ZPRCOVÁNÍ INFORMCE 1 1 Informace a signál To, co lidé sdìlují jiným lidem, nazýváme zcela obecnì informace INFORMCE Informace je obecný abstraktní pojem, který oznaèuje obsah neboli význam tohoto sdìlení dokumentu nebo slovního spojení Je to to, co snižuje neurèitost a co naopak zvyšuje pravdìpodobnost, že dokážeme pøesnì pøedvídat nebo pøesnì poznat výsledky urèité události Informace jsou údaje, èísla, znaky, povely, instrukce, pøíkazy, zprávy apod Informace je jedním ze základních pojmù kybernetiky, vìdy o øízení v organismech Má nehmotný charakter, ale je vždy spojena s nìjakým fyzickým pochodem, který ji nese SIGNÁL Nositelem informace je signál Signál je urèitá velikost napìtí nebo proudu, svìtelný paprsek, urèitá velikost tlaku plynu nebo tekutiny, otvor v papíøe, urèitá polarizace magnetického dipólu apod Je to èasovì promìnná fyzikální velièina, jíž jsou zobrazeny údaje Signál umožòuje získání informace, její pøenos na dálku, uchování v pamìti a zpracování na stroji pro zpracování informací, zejména v poèítaèi, a to i po zániku zdroje informace Dnes existují dvì vìdy, jejichž pøedmìtem zkoumání jsou informace Jednou je teorie informace a druhou informatika 1 2 Èíslicové signály SIGNÁL NLOGOVÝ SIGNÁL DIGITÁLNÍ Na rozdíl od signálu analogového, který pøedstavuje jev probíhající spojitì, je signál digitální (èíslicový) nespojitý, tzn že se mìní skokem pouze v pøedem stanovených X X W Obr 1 1 Signál spojitý a nespojitý W JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 5

3 okamžicích Každou hodnotu lze proto vyjádøit urèitým èíslem Èíslicový signál je posloupnost takovýchto èísel vzdálených od sebe o pevný èasový interval Názorné vysvìtlení rozdílu mezi signálem analogovým a èíslicovým je patrné na grafickém záznamu hodnot obou signálù (obr 1 1) 1 3 Èíslicové zpracování analogových signálù V souèasné dobì se ve stále vìtší míøe používají èíslicové metody i pøi mìøení, pøenosu, záznamu a zpracování analogových signálù K tomu je nutné, aby napì ové signály, které jsou analogové, byly analogovì èíslicovým pøevodníkem pøevedeny na èíslicové hodnoty, tj aby byly digitalizovány -È PØEVODNÍKY nalogovì-èíslicové pøevodníky jsou obvody, které v konstantních èasových intervalech generují èísla, která jsou úmìrná analogovému signálu Rozsah amplitud analogového signálu se rozdìlí na koneèný poèet úsekù a každému úseku se pøiøadí jedno èíslo V okamžiku vzorkování se zjiš uje, kterému úseku odpovídá vstupní napìtí Èíslo, které je tomuto úseku pøiøazeno, je pak použito jako digitalizovaná hodnota Posloupnost èíslicových hodnot (èísel) získaných v pravidelných èasových odstupech je èíslicový signál (obr 1 2) X Obr 1 2 Digitalizace analogového signálu W KVNTOVÁNÍ Popsaný postup se také nazývá kvantování Pøesnost pøevodu závisí na poètu úsekù, tj na šíøce intervalù Dostateènì jemné rozdìlení rozsahu hodnot umožní libovolnì pøesné kvantování Vìtší pøesnost však vyžaduje také nákladnìjší provedení analogovì èíslicového pøevodníku a vìtší poèet míst pro vyjádøení èíslicových hodnot Pøi digitalizaci analogových signálù je tøeba brát v úvahu i volbu vzorkovacích intervalù (periody vzorkování) Rychle se mìnicí signály musí být vzorkovány v kratších intervalech než signály mìnicí se pomalu Z teorie vyplývá, že kmitoèet vzorkování musí být nejménì dvakrát vyšší než nejvyšší kmitoèet obsažený v signálu Z hodnot získaných vzorkováním signálu lze rekonstruovat prùbìh pùvodního signálu s pøihlédnutím k pøesnosti kvantování K tomu se používá èíslicovì-analogový pøevodník 6 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

4 Uvedený postup využívá napø èíslicová gramofonová deska (CD) nalogové zvukové signály se digitalizují, v èíslicovém tvaru se zpracují a zapíší Pøi pøehrávání se èíslicové údaje opìt pøevádìjí na analogový signál, jímž se po zesílení budí reproduktory Problémy vznikají, mají-li analogové signály nezvykle velkou dynamiku (zmìnu amplitudy) nebo mìní-li se velmi rychle, takže obsahují velmi vysoké kmitoèty Realizace analogovì-èíslicového pøevodníku, který má požadované vlastnosti (požadovanou vstupní dynamiku a pøesnost), je velmi nákladná Bez ohledu na problémy, o nichž jsme se zmínili, jsou analogové postupy pøi mìøení, pøenosu, záznamu a zpracování signálù stále více zatlaèovány do pozadí v dùsledku vývoje polovodièových souèástek a s ním souvisejícího poklesu ceny èíslicových obvodù Výhodou èíslicového zobrazení signálù je vìtší bezpeènost dat a menší citlivost na rušení nalogové signály podléhají rùzným (vìtšinou neodstranitelným) rušením Napøíklad náhodné poruchy amplitudy v dùsledku šumu nelze rozpoznat nebo korigovat To vyplývá z toho, že pøi spojitì probíhajících signálech jsou všechny hodnoty amplitudy možné, a tedy pøípustné Èíslicové signály se pøevádìjí do binární (dvojkové) èíselné soustavy, to znamená, že èíslicový signál získaný z analogového se zobrazí jako posloupnost pouze dvou možných stavù (hodnot), nejèastìji napì ových úrovní Jednoduchými prostøedky lze rozpoznat a korigovat i relativnì velké odchylky od tìchto napì ových úrovní Lineární nebo nelineární zkreslení se pøi èíslicovém (dvouhodnotovém) zobrazení nevyskytuje Dalšího zabezpeèení proti rušení se dosahuje použitím bezpeènostních kódù Tím, že poèítaèe jsou programovatelné, lze øešit mnoho úloh z oblasti øízení technologických procesù mnohem pružnìji 1 4 Zobrazení informací Máme-li dvì možnosti a dozvíme se, že jedna z nich platí, získáme nejmenší možné množství informace Pokud bychom totiž mìli jen jednu možnost, nemusíme se rozhodovat Toto nejmenší množství informace, volbu ze dvou možností, nazýváme bitem BIT Bit je zkratka anglických slov binary digit, èili dvojkové èíslo Bit je takovou informací, kterou již nelze dìlit Proto se množství informace mìøí v bitech Tato jednotka se znaèí písmenem b ULOŽENÍ INFORMCE V souvislosti s použitím dvojkové soustavy pro uložení dat v pamìti poèítaèe je bit také oznaèením pro dvojkovou èíslici 0 nebo 1, tedy pro uložení nejmenšího množství informace DT Jakékoli vyjádøení skuteènosti v podobì èíslicových, abecedních nebo jiných grafických znakù, jimž lze pøisoudit urèitý význam a které lze pøenášet a uchovávat JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 7

5 v pamìti a i jinak je zpracovávat, se nazývá data nebo údaje V poèítaèích se pojmem data oznaèují jakékoli údaje, které jsou zpracovány programem Budeme se zabývat pøedevším zobrazením informace v èíslicové technice používané v poèítaèích Jedním z charakteristických rysù èíslicové techniky je tvoøení a používání kódù KÓDOVÁNÍ Pøi kódování se pøevádí text nebo jiný soubor znakù do nového souboru Obvykle se vytvoøí dvì množiny slov, èísel nebo jiných znakù a podle dohodnutého systému pravidel pro jednoznaèné pøiøazení se prvky z první množiny vyjádøí odpovídajícími prvky z druhé množiny KÓD Kód sám o sobì je pøedpis, jak k sobì jednoznaènì pøiøadit prvky dvou množin, dvou seznamù Prvky jedné množiny mohou být napøíklad úkony, které je poèítaè schopen vykonávat a prvky druhé množiny mohou být napøíklad èísla Na èíslo mùžeme také nazírat jako na skupinu (na slovo), vytvoøenou z pøíslušných znakù nebo z èíslic Znak je jeden prvek z množiny smluvených prvkù (mùže to být písmeno, èíslice, znaèka, symbol), který je urèen pro vyjádøení, pøenos nebo uchování informací, a kterému je pøiøazen urèitý význam Seznam všech pøípustných znakù, tedy množina všech znakù, se nazývá abeceda 1 5 Èíselné soustavy a kódy Pro nás je nejbìžnìjší desítková (dekadická) soustava, vycházející z deseti prstù, ale mùže být i jiná DVOJKOVÁ ÈÍSELNÁ SOUSTV Èíslicové pøístroje a zaøízení jsou složeny z mnoha spínaèù, které rozlišují jen dva stavy: zapnuto a vypnuto Proto je výhodná k jejich popisu dvojková (binární) èíselná soustava Dvojková soustava má za základ èíslo 2 a používá dvou znakù 1 a 0 Tento jeden znak nazýváme dvojkové èíslo (bit) SROVNÁNÍ DESÍTKOVÉ DVOJKOVÉ SOUSTVY Pøíklad desítkového èísla: 7438 = = kde 7, 4, 3, 8 jsou èísla a 10 3, 10 2, 10 1, 10 0 jsou tzv pozièní váhy Pøíklad dvojkového èísla: 1101 = kde 1, 0 jsou èísla a 2 3, 2 2, 2 1, 2 0 jsou pozièní váhy, které mùžeme sèítat 8 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

6 1101 = = 13 Dvojkové èíslo 1101 pøedstavuje v desítkové soustavì èíslo 13 Dle uvedeného pøíkladu mùžeme provádìt pøevody mezi obìma soustavami PØEVOD BINÁRNÍHO ÈÍSL N DEKDICKÉ Jednoduše seèteme váhy pozic, kde jsou èísla 1 Napøíklad: 1101 = = = 13 Pro jednoznaènost zapisujeme takto: 1101 (2) = 13 (10) PØEVOD DEKDICKÉHO ÈÍSL N BINÁRNÍ a) metoda rozkladu Dekadické èíslo rozložíme na souèty mocnin 2 n, tj = Potom dekadické èíslo složíme z tìchto mocnin a dvojkové èíslo sestavíme tak, že píšeme 1 tam, kde je mocnina zastoupena a 0 tam, kde mocnina chybí Napøíklad: 13 = = píšeme: Pro jednoznaènost zapisujeme takto: 13 (10) = 1101 (2) b) metoda opakovaného dìlení Pøíklad pøevodu desítkového èísla 13 na dvojkové: 13 : 2 = 6 (napíšeme dolu), zbytek je 1 Þ 6 : 2 = 3 (napíšeme dolu), zbytek je 0 Ý 3 : 2 = 1 (napíšeme dolu), zbytek je 1 Ý 1 : 2 = 0 zbytek je 1 Ý Zbytky napíšeme zdola nahoru ve smìru šipek, tj 1101 SEÈÍTÁNÍ DVOJKOVÝCH ÈÍSEL Dvojková èísla lze samozøejmì seèítat, a to podobnì jako desítková: = = = = 10 (souèet je 0 a 1 je pøevod do vyššího øádu) JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 9

7 Napø: BCD KÓD Tabulka pøevodu všech èíslic desítkové soustavy (tj 0 až 9) do dvojkové soustavy se nazývá kód BCD (Binary Coded Decimal) viz tabulku 1 1 Tabulka 1 1 BCD kód GHVtWNRYp þtvor NyG%&' Je to ètyøbitový kód, který se používá pro pøímé binární kódování èísel v desítkové soustavì do soustavy dvojkové Každá desítková èíslice je v kódu BCD samostatnì vyjádøena jako èíslo ve dvojkové soustavì Pøi kódování jsou pøiøazeny jednotlivým bitùm zprava doleva postupnì váhy 2 0 = 1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 8 Desítková èíslice je pak vyjádøena jako souèet tìch vah, na jejichž místì jsou v dvojkové soustavì jednièky Protože je pro znaky 8 a 9 tøeba ètyømístný dvojkový kód, vyjadøuje se pro jednotnost každý znak desítkové soustavy v BCD kódu ètyømístným kódem Pro zobrazení èísla v poèítaèi se používá nejèastìji dvojková soustava, zøídka kód BCD Ten se používá pro zobrazení desítkového èísla tak, že se každá èíslice pøevede samostatnì dle kódu BCD na ètyømístné binární èíslo Tato jednotlivá èísla se proto musí od sebe oddìlit mezerou Napø èíslo 7438 lze dle tabulky 1 1 vyjádøit jako 7438 (10) = (BCD) Nesmíme ovšem zamìòovat toto vyjádøení s pøímým pøevodem dekadického èísla do dvojkové soustavy Stejné èíslo z uvedeného pøíkladu má v pozièní dvojkové soustavì hodnotu: 7438 (10) = (2) 10 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

8 SOUSTV HEXDECIMÁLNÍ (ŠESTNÁCTKOVÁ) Od dvojkové soustavy je odvozena soustava osmièková (oktalová) a soustava šestnáctková (hexadecimální) Zde si ukážeme pouze princip a použití èasto používané soustavy šestnáctkové Tabulka 1 2 Šestnáctkový kód GHVtWNRYp þtvor GYRMNRYp þtvor ãhvwqifwnryp þtvor $ % & ' ( ) Základem této soustavy je 2 4, což je 16 Hexadecimální kód je ètyøbitový kód Tento kód, na rozdíl od kódu BCD, využívá k vyjádøení šestnácti rùzných znakù všech šestnácti kombinací ètyø bitù Obdobnì jako u BCD kódu se i na tento kód mùžeme dívat jako na zestruènìní zápisu èísla ve dvojkovém kódu V tomto pøípadì se nahradí postupnì skupiny ètyø bitù zprava vždy jednou hexadecimální èíslicí (tabulka 1 2) Pøíklady: & 7438 (10) = (2) = 1D0E (16) Mají-li být data pøevedená do dvojkové soustavy prakticky využita, nestaèí je pouze uspoøádat a zpracovávat Data se musí také uchovávat, a to jednak natrvalo, JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 11

9 a jednak jako mezivýsledky k dalšímu zpracování K uchování dat slouží rùzné typy pamìtí Ukládání dat v pamìti je tøeba vhodnì zorganizovat, aby se data snadno ukládala a snadno vyhledávala Proto je celá pamì rozdìlena na menší samostatné èásti, které jsou z hlediska ukládání údajù vzájemnì nezávislé BUÒK PMÌTI Základní èást takto rozdìlené pamìti se nazývá buòka pamìti Do ní lze uložit informaci o velikosti 1 bit KPCIT PMÌTI Poøadové èíslo každé buòky se nazývá jeho adresou a celkový poèet tìchto bunìk kapacitou pamìti BYTE Byte (èti bajt, symbol B), neboli slabika, obsahuje 8 bitù a je základní jednotkou pro èlenìní a adresování operaèní pamìti Do jednoho bytu lze uložit èíslo z intervalu od 0 do 255, nebo 2 8 je 256 Pokud se k uložení urèitého znaku nevyužije všech osm bitù, tak se volné bity vyplní nulami Jednotky bit i byte jsou pøíliš malé pro urèení množství zpracovaných dat Proto byly zavedeny jejich násobky, které ale mají ponìkud jiný význam než v soustavì SI: 1 B = 8 b 1 Kb = b = 2 10 b 1 KB = B = 2 10 B 1 MB = B = 2 20 B 1 GB = B = 2 30 B Nìkdy se jako informaèní celek nezpracovává byte (8 bitù), ale slovo neboli word Používá se slovo o délce dva byty (16 bitù), nebo ètyøi byty (32 bitù) 1 6 Dvouhodnotové zobrazení èísel a znakù Celé kladné èíslo je v pamìti uloženo zpravidla jako uspoøádaná 16tice bitù, která pøedstavuje hodnotu èísla ve dvojkové soustavì Jednotlivé bity jsou oznaèeny exponentem 0 až 15, na který je umocnìn základ èíslo 2 ZOBRZENÍ ÈÍSEL Napøíklad èíslo: 123 (10) = neboli 123 (10) = je v pamìti uloženo takto: Chybìjící dvojková èísla jsou obsazena nulami 12 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

10 ZOBRZENÍ ZNKÙ Výchozím pøedpokladem pro zobrazení znakových údajù je stanovení nìjaké abecedy, neboli množiny pøípustných znakù pro daný poèítaè Tato abeceda zpravidla obsahuje 26 velkých a malých písmen latinské abecedy, èíslice 0 až 9, znak mezera a øadu dalších speciálních znakù (závorky, teèka, èárka, otazník atd ) Každý znak zakódujeme do urèité uspoøádané posloupnosti bitù pevné délky KÓD ZNKÙ Toto pøiøazení, které se provádí vìtšinou formou tabulky, se nazývá kód znakù Mezi nejpoužívanìjší kódy patøí sedmibitový kód SCII (merican Standard Code of Information Interchange) a kód ISO-7 Tyto kódy jsou témìø totožné a mùžeme jimi zakódovat až 128 znakù 96 znakù pøipadá na zobrazitelné znaky (malá a velká písmena, èíslice, závorky atd ) a 32 znakù je øídicích Pro vyjádøení èeských znakù, kde jsou navíc háèky a èárky, se musí používat rozšíøený SCII kód Tento kód používá pro kódování 8 bitù a je schopen vyjádøit 256 znakù V tabulce 1 3 je ukázka principu kódování nìkolika znakù v kódu SCII Napø písmeno pøedstavuje v binárním kódu (viz poloha šipek v tabulce), nebo v hexadecimálním kódu 41 Tabulka 1 3 Sedmibitový kód SCII princip 18/ 3 $ 4 D % E & F ' G ( ( ) JN KESL: ELETRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK 13

11 Kontrolní otázky test T12 1 Co pøedstavuje pojem informace? 2 Co je to signál? 3 Jaký je rozdíl mezi spojitým a nespojitým signálem? 4 Èemu se øíká kvantování? 5 Co je to bit? 6 Vysvìtlete pojem data! 7 K èemu slouží kódování? 8 Co je to kód? 9 Jaký je princip dvojkové èíselné soustavy? 10 Pøeveïte dvojkové èíslo 1101 do desítkové soustavy! 11 Pøeveïte èíslo 27 do dvojkové soustavy! 12 Seètìte ve dvojkové soustavì èísla 0110 a 1011! 13 Jaký pøevod používá kód BCD? 14 K èemu se využívá hexadecimální (šestnáctková) soustava? 15 Pøeveïte èíslo do šestnáctkové soustavy! 16 Jak lze uchovat zpracovávaná data? 17 Co je to 1 byte? 18 Kolik èísel lze uložit do pamìti 1 B? 19 Kolikrát je vìtší 1 MB než 1 kb? 20 K èemu slouží kód SCII? 14 JN KESL: ELEKTRONIK III ÈÍSLICOVÁ TECHNIK

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(* Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) http://www.emgola.cz/ emgo@iol.cz 2 STAVEBNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ BAROMETR Zatím jsem se

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu leden 1997 Obsah 1 Typy komunikaèního protokolu 3 2 Protokol typu 1 4 2.1 Propojení regulátoru s automatikou MA-2 4 3 Protokol typu 2 5 3.1 Pøipojení regulátorù

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více