Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2 OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Vymezení pojmů ČÁST II. - CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V TUZEMSKU Článek 3 Schvalování pracovní cesty Článek 4 Náhrada jízdních výdajů a použití soukromého dopravního prostředku Článek 5 Náhrada výdajů za ubytování Článek 6 Stravné Článek 7 Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Článek 8 Přerušení pracovní cesty ČÁST III. - CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V ZAHRANIČÍ Článek 10 Postup schvalování zahraniční pracovní cesty Článek 11 Použití dopravního prostředku a náhrada jízdních výdajů spojených se zahraniční pracovní cestou Článek 12 Náhrada výdajů za ubytování při zahraniční pracovní cestě Článek 13 Stravné při zahraniční pracovní cestě Článek 14 Kapesné Článek 15 Přerušení zahraniční pracovní cesty Článek 16 Ukončení zahraniční pracovní cesty ČÁST IV. - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. r) a ustanovením 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen zákon o krajích ), a s ustanoveními části sedmé zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce ), stanovuje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tyto Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen Zásady ). (2) Zásady realizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje upravují postup při přípravě, schvalování a vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. (3) Tyto Zásady se vztahují na všechny členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen člen zastupitelstva nebo zastupitel ). (4) Královéhradecký kraj (dále jen zaměstnavatel ) je povinen poskytovat zastupiteli, není-li v zákoně a v těchto Zásadách dále stanoveno jinak, náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně a v Zásadách. (5) Uvolněný člen zastupitelstva, který je při pracovní cestě za účelem výkonu veřejné funkce v postavení řidiče motorového vozidla, je s ohledem na rizikovost řidičem vykonávané práce povinen se zúčastnit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Článek 2 Vymezení pojmů (1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání člena zastupitelstva k výkonu své funkce mimo jeho pravidelné pracoviště. (2) Tuzemskou pracovní cestou se rozumí pracovní cesta konaná na území České republiky. Zahraniční pracovní cestou se rozumí pracovní cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zastupitele na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou zastupitel oznámí zaměstnavateli, nebo doba odletu a příletu letadla při letecké přepravě. (3) Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zastupiteli cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zastupiteli při a) pracovní cestě, b) cestě mimo pravidelné pracoviště. (4) V souladu s 34 odst. 2 zákoníku práce se pravidelným pracovištěm uvolněného člena zastupitelstva rozumí sídlo Královéhradeckého kraje, pravidelným pracovištěm neuvolněného člena zastupitelstva místo jeho trvalého pobytu

4 (5) Výkonem práce (funkce) člena zastupitelstva pro účely cestovních náhrad je zejména účast na zasedáních Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, schůzích Rady Královéhradeckého kraje, zasedáních výborů zastupitelstva a komisí rady, popřípadě dalších orgánů, do kterých byl člen zastupitelstva zvolen nebo jmenován zastupitelstvem či radou kraje, a účast na jednáních, která souvisejí s výkonem jeho funkce. Výkonem práce (funkce) člena zastupitelstva kraje je i účast na jednání politických klubů zastupitelstva kraje, za podmínek, že se konají jedenkrát měsíčně v územním obvodu Královéhradeckého kraje. ČÁST II. CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V TUZEMSKU Článek 3 Schvalování pracovní cesty (1) Zastupitelstvo kraje zmocňuje hejtmana kraje ke schvalování tuzemských pracovních cest zastupitelům. Hejtman kraje přitom vůči členům zastupitelstva a řediteli krajského úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů. V případě nepřítomnosti hejtmana schvaluje tuzemské pracovní cesty zastupitelům příslušný náměstek hejtmana. Hejtmanovi podepisuje cestovní příkaz 1. náměstek hejtmana. (2) Každá pracovní cesta musí být předem projednána a schválena. Člen zastupitelstva elektronicky požádá o schválení pracovní cesty zpravidla nejpozději tři pracovní dny před nástupem na pracovní cestu následujícím způsobem: vyplněný cestovní příkaz (Příloha č. 1) doručí zastupitel elektronickou poštou (nebo fyzicky) zaměstnanci odboru vnitra a krajský živnostenský úřad pověřenému ke zpracování cestovních náhrad (dále jen pověřený zaměstnanec ). Pověřený zaměstnanec zajistí předložení cestovního příkazu ke schválení hejtmanovi, v případě jeho nepřítomnosti příslušnému náměstkovi hejtmana. O schválení pracovní cesty informuje člena zastupitelstva tento pověřený zaměstnanec. Ve výjimečných případech, kdy z objektivních důvodů nelze dodržet uvedenou lhůtu, lze schválit tuzemskou pracovní cestu dodatečně. (3) Hejtman kraje určí podmínky pracovní cesty (místo nástupu a místo ukončení pracovní cesty, dobu trvání, způsob dopravy, způsob a cenu ubytování, případně další podmínky pracovní cesty). Článek 4 Náhrada jízdních výdajů a použití soukromého dopravního prostředku (1) Člen zastupitelstva může při pracovní cestě za účelem výkonu veřejné funkce v souladu s částí sedmou zákoníku práce použít soukromé silniční motorové vozidlo, pokud uzavře s Královéhradeckým krajem Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla podle Přílohy č. 4 nebo č. 5 Zásad. Pokud této možnosti využije a má-li uzavřenou smlouvu o havarijním pojištění, předloží k cestovnímu příkazu při první pracovní cestě smlouvu o havarijním pojištění a doklad o zaplacení havarijního pojištění. Vždy je třeba předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozu vozidla (dále jen povinné ručení ) a technický průkaz silničního motorového vozidla. V případě uzavřené smlouvy o havarijním pojištění člen zastupitelstva uzavře Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla podle Přílohy č. 4 těchto Zásad. V případě neuzavřené smlouvy o havarijním pojištění - 2 -

5 člen zastupitelstva uzavře Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla podle Přílohy č. 5 těchto Zásad. Svým podpisem na Dohodě se v tomto případě zavazuje, že použije vozidlo pouze na svoji odpovědnost, tzn. že úhrada případných následků odpovědnosti za způsobenou škodu na svém či jiném motorovém vozidle, popř. na zdraví nebo životech jeho nebo ostatních účastníků silničního provozu, nebude požadována na Královéhradeckém kraji. Uzavření Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla zajistí pověřený zaměstnanec na základě výše uvedených předložených dokladů. (2) Jakoukoliv změnu týkající se soukromého silničního motorového vozidla je nutno neprodleně doložit aktuálními dokumenty (např. nový technický průkaz, nový doklad o zaplacení havarijního pojištění, nový doklad o zaplacení povinného ručení). (3) Za použití soukromého silničního motorového vozidla přísluší za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady ve výši stanovené v 157 odst. 4 zákoníku práce, v závislosti na vývoji cen stanovených vyhláškou MPSV ČR podle 189 zákoníku práce, a náhrada spotřebované pohonné hmoty. Náhradu výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zastupitel dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zastupitel cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zastupitelem prokázaných cen. Jestliže zastupitel odnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle 189 zákoníku práce. Údaje pro výpočet spotřeby pohonné hmoty silničního motorového vozidla jsou uvedeny v technickém průkazu použitého vozidla. Při určení spotřeby pohonné hmoty se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá se spotřeba pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. (4) Zastupitel je povinen k cestovnímu příkazu předložit veškeré doklady prokazující jízdní výdaje vztahující se k datu konání pracovní cesty. Jedná se zejména o výdaje na jízdenku, taxi, městskou hromadnou dopravu. V případě ztráty dokladu bude ve zcela výjimečných případech poskytována náhrada, o jejíž výši rozhodne písemně osoba oprávněná ke schválení pracovní cesty. V případě požadovaných úhrad za kilometry ujeté soukromým silničním motorovým vozidlem je součástí vyúčtování pracovní cesty také Příloha k cestovnímu účtu (viz Příloha č. 2). Článek 5 Náhrada výdajů za ubytování (1) Výdaje za ubytování, které člen zastupitelstva vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, budou zastupiteli uhrazeny ve výši, kterou prokáže písemným dokladem. Při výběru ubytovacího zařízení je každý povinen postupovat co nejhospodárněji. Při úhradě ubytování musí zastupitel dbát, aby byl na dokladu uveden nejprve Královéhradecký kraj a dále jméno ubytovaného zaměstnance. Nebude-li mít doklad uvedené náležitosti, nemůže být ze strany Královéhradeckého kraje uznán. (2) V případě ztráty dokladu o ubytování je člen zastupitelstva povinen obstarat si duplikát. Ve zcela výjimečných případech v případě ztráty dokladu bude poskytována náhrada, o jejíž výši rozhodne písemně osoba oprávněná ke schválení pracovní cesty

6 Článek 6 Stravné (1) Dle zákona číslo 262/2006 Sb. v platném znění nebo platné vyhlášky MPSV ČR, která stanoví vždy pro příslušný kalendářní rok výše sazeb stravného, přísluší za každý kalendářní den pracovní cesty členovi zastupitelstva stravné ve výši: a) 68,-- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 101,--Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin c) 158,--Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (2) Bylo-li členovi zastupitelstva během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které člen zastupitelstva finančně nepřispívá, bude stravné kráceno o 25% za každé uvedené jídlo, a to následujícím způsobem. základní stravné (bez krácení) počet poskytnutých jídel míra krácení stravného počet hodin částka po krácení ,00 1 jídlo krácení o 25 % 51,00 2 jídla krácení o 50 % 34,00 3 jídla krácení o 75 % 17, ,00 1 jídlo krácení o 25 % 76,00 2 jídla krácení o 50 % 51,00 3 jídla krácení o 75 % 25,00 > ,00 1 jídlo krácení o 25 % 119,00 2 jídla krácení o 50 % 79,00 3 jídla krácení o 75 % 40,00 (3) Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro člena zastupitelstva výhodnější. Jednodenní tuzemské pracovní cesty se vždy posuzují samostatně, i když jich je několik v jednom kalendářním dnu. (4) Je-li zastupitel vyslán na pracovní cestu do místa svého bydliště, které je odlišné od místa jeho pravidelného pracoviště, přísluší mu stravné pouze za cestu do místa jeho bydliště a zpět a za dobu výkonu funkce v tomto místě. (5) Vznikne-li uvolněnému zastupiteli nárok na poskytnutí stravného, nelze poskytovat stravenky. Článek 7 Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (1) Členovi zastupitelstva budou uhrazeny další přiměřené nutné vedlejší výdaje vzniklé v souvislosti s pracovní cestou (např. poplatky za použití telefonu a faxu, parkovné, poplatek za úschovu zavazadel), a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Zastupitel je povinen veškeré doklady o zaplacení vedlejších výdajů přiložit k cestovnímu příkazu

7 Článek 8 Přerušení pracovní cesty (1) Po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva se náhrada za výdaje spojené s ubytováním a zvýšenými stravovacími výdaji neposkytují. Podmínky přerušení pracovní cesty musí být sjednány písemnou formou jako příloha cestovního příkazu. Za použití dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zastupitele, po kterém již nenásleduje výkon práce, bude uhrazena náhrada jízdních výdajů pouze do výše, která by náležela zastupiteli v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo. Obdobně se postupuje při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zastupitele před výkonem práce. Článek 9 Záloha na cestovní náhrady, skončení pracovní cesty a její vyúčtování (1) Požádá-li člen zastupitelstva o poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, bude mu poskytnuta před zahájením pracovní cesty, a to do výše předpokládané náhrady. Na základě schváleného cestovního příkazu mu bude vyplacena záloha na cestovní náhrady na pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud člen zastupitelstva před schválením pracovní cesty nevyznačí do cestovního příkazu (Příloha č. 1), že požaduje zálohu na cestovní náhrady spojené s pracovní cestou, vyjadřuje souhlas s tím, že záloha na cestovní náhrady mu poskytnuta nebude. (2) Po skončení pracovní cesty vyplní člen zastupitelstva vyúčtování pracovní cesty uvedené v cestovním příkazu (Příloha č. 1) včetně data a podpisu. (3) Člen zastupitelstva odevzdá řádně vyplněný cestovní příkaz včetně vyúčtování a všech dokladů nezbytných pro poskytnutí cestovních náhrad nejpozději do 10 dnů od ukončení cesty pověřenému zaměstnanci. Ukončení pracovní cesty ověří svým podpisem a datem hejtman, popřípadě příslušný náměstek hejtmana pověřený jeho zastupováním. Pověřený zaměstnanec převezme řádně vyplněný formulář, provede kontrolu vyúčtování pracovní cesty a správnost vyúčtování potvrdí svým podpisem, a to v termínu do 10 pracovních dní od předložení písemných podkladů členem zastupitelstva. Po provedení kontroly jsou formuláře předávány ekonomickému odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k proplacení. (4) V případě, že byla zastupiteli poskytnuta zúčtovatelná záloha na cestovní náhrady, která nebyla plně vyčerpána, je zastupitel povinen vrátit nevyčerpanou část poskytnuté zálohy na pokladně krajského úřadu, a to nejpozději při odevzdání vyúčtování cesty. Vyúčtovaná částka bude zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru. (5) Náhrada cestovních výdajů bude členovi zastupitelstva poukázána na účet na základě žádosti (viz Příloha č. 3), případně proplacena v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

8 ČÁST III. CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V ZAHRANIČÍ Článek 10 Postup schvalování zahraniční pracovní cesty (1) Zahraniční pracovní cesty členů zastupitelstva, popř. dalších osob, které se jednotlivých zahraničních pracovních cest zúčastní, schvaluje rada kraje na základě návrhu předloženého prostřednictvím vedoucího odboru kancelář hejtmana (dále jen odbor KH ) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. (2) Člen zastupitelstva předloží odboru KH v dostatečném časovém předstihu, tj. minimálně 15 dní před konáním nejbližší schůze rady kraje, řádně vyplněný Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě (viz Příloha č. 6 těchto Zásad) včetně veškerých podkladů k pracovní cestě nezbytných ke zpracování zprávy pro projednání pracovní cesty radou kraje (kopie pozvánky na jednání, pracovní program zahraniční pracovní cesty apod.). (3) V písemně podaném cestovním příkazu určeném k projednání a schválení zahraniční pracovní cesty musí být uvedeny tyto údaje: a) zdůvodnění zahraniční pracovní cesty, včetně uvedení programu a zastoupení Královéhradeckého kraje na jednání, b) termín a místo konání zahraniční pracovní cesty, c) jmenovitý návrh účastníků pracovní cesty (včetně uvedení účasti zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), d) použití dopravních prostředků, e) uvedení, jakým způsobem bude zahraniční pracovní cesta hrazena, tj. zda budou náklady, popř. jejich část, hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje, f) odhad veškerých nákladů na rozpočet Královéhradeckého kraje, jsou-li náklady na zahraniční pracovní cestu, popř. jejich část, hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje, g) informace o zajištění ubytování, dopravy atd., včetně předpokládaných nákladů, případně jasně specifikované požadavky oddělení mezinárodních vztahů odboru KH vztahující se k ubytování (požadavek na zajištění), dopravě (letenky, jízdenky), věcným darům (počet, obsah) aj., h) požadovaná výše zálohy. (4) Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě člena zastupitelstva podepisuje hejtman kraje, popř. jeho náměstek po předchozím souhlasném vyjádření rady kraje. V případě naléhavé zahraniční pracovní cesty, kterou nebylo možno předpokládat a která nesnese odkladu, schvaluje zahraniční pracovní cestu člena zastupitelstva hejtman nebo v případě jeho nepřítomnosti náměstek hejtmana pověřený jeho zastupováním. Hejtmanovi kraje v případě naléhavé zahraniční pracovní cesty schvaluje tuto pracovní cestu 1. náměstek hejtmana a v případě jeho nepřítomnosti příslušný náměstek hejtmana. Hejtman, popř. náměstek hejtmana, který zahraniční pracovní cestu schválil, podá informaci o schválení této cesty radě kraje na její nejbližší schůzi. Naléhavými pracovními cestami se rozumí zejména pracovní cesty, které je nutno vykonat v důsledku živelní katastrofy, ohrožení zdraví nebo majetku občanů kraje, zástup za člena zastupitelstva, který se ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů nemůže plánované zahraniční pracovní cesty zúčastnit, pozvání s kratším termínem apod

9 (5) V případě, že se zahraniční pracovní cesty nezúčastní delegovaný člen zastupitelstva a účastí na zahraniční pracovní cestě hodlá pověřit zaměstnance kraje zařazeného do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen zaměstnanec zařazený do krajského úřadu ), je povinen o této skutečnosti informovat radu kraje na její nejbližší schůzi s uvedením důvodu tohoto opatření a požádat ji o schválení zahraniční pracovní cesty zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu. (Další úkony spojené se zahraniční pracovní cestou zaměstnance zařazeného do krajského úřadu se řídí Příkazem ředitelky č. 8 k přípravě, schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu). Účast zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu na zahraniční pracovní cestě konané společně s členem zastupitelstva musí být vždy projednána radou kraje. (6) Podmínkou pro zahájení zahraniční pracovní cesty je pojištění příslušného zastupitele pro cesty a pobyt v zahraničí. Toto pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí je zastupitel povinen prokázat před zahájením zahraniční pracovní cesty. Pojištění si sjedná zastupitel samostatně a náklady spojené s uzavřením pojistné smlouvy (úhrada pojistného) mu budou následně uhrazeny po předložení příslušných dokladů (včetně pojistné smlouvy) z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Úhrada bude provedena ekonomickým referentem odboru kancelář hejtmana. Pokud má zastupitel pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí sjednáno v rámci soukromé platební karty, je povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (viz Příloha č. 7). V takovém případě zastupiteli nárok na úhradu nákladů spojených s uzavřením pojistné smlouvy (úhradu pojistného) nevzniká. (7) Členu zastupitelstva bude poskytnuta zúčtovatelná záloha na zahraniční pracovní cestu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud nebude v cestovním příkaze sjednáno, že záloha nebude poskytnuta. Výplata zálohy na zahraniční pracovní cestu bude prováděna na valutové pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která je vedena na odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Článek 11 Použití dopravního prostředku a náhrada jízdních výdajů spojených se zahraniční pracovní cestou (1) K přepravě může člen zastupitelstva použít prostředky hromadné přepravy, služební vozidlo s řidičem, referentské vozidlo nebo soukromé vozidlo. (2) Předpokladem pro použití soukromého silničního motorového vozidla pro účely zahraniční pracovní cesty je uzavření Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla. Postup při uzavření Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla je stanoven čl. 3.2 odst. 2 těchto Zásad. (3) V případě použití služebního (popř. soukromého) vozidla pro cestu do zahraničí je účastník zahraniční pracovní cesty povinen uzavřít pojištění pro zahraniční pracovní cestu, pokud se nejedná o vozidlo, které je pro cesty do zahraničí pojištěno Královéhradeckým krajem

10 (4) Cenu pohonné hmoty prokazuje člen zastupitelstva dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li člen zastupitelstva cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zastupitelem prokázaných cen. Jestliže člen zastupitelstva hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty neprokáže, použije se pro určení výše náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená prováděcím právním předpisem vydaným podle 189 zákoníku práce. Údaje pro výpočet spotřeby pohonné hmoty silničního motorového vozidla jsou uvedeny v technickém průkazu použitého vozidla. (5) Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně bude uhrazena členu zastupitelstva pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. (6) V případě úhrad za ujeté kilometry je součástí vyúčtování pracovní cesty Příloha k cestovnímu účtu (viz Příloha č. 2 těchto Zásad), která musí být odsouhlasena odborem KH. Článek 12 Náhrada výdajů za ubytování při zahraniční pracovní cestě (1) Členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuta náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou prokáže písemným dokladem. Při výběru ubytovacího zařízení je každý povinen postupovat co nejhospodárněji. (2) V případě ztráty dokladu o ubytování je člen zastupitelstva povinen obstarat si duplikát. Ve zcela výjimečných případech v případě ztráty dokladu bude poskytována náhrada, o jejíž výši rozhodne písemně osoba oprávněná ke schválení pracovní cesty. Při úhradě ubytování musí zastupitel dbát, aby byl na dokladu uveden nejprve Královéhradecký kraj a dále jméno ubytovaného zastupitele. Nebude-li mít doklad uvedené náležitosti, nemůže být ze strany Královéhradeckého kraje uznán. Článek 13 Stravné při zahraniční pracovní cestě (1) Členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuto stravné při zahraniční pracovní cestě v cizí měně ve výši a za podmínek dále stanovených. (2) Stravné při zahraniční pracovní cestě bude určeno z výše základní sazby zahraničního stravného pro stát, ve kterém zastupitel stráví v kalendářním dni nejvíce času. Výše základní sazby zahraničního stravného je stanovena prováděcím předpisem vydaným podle 189 zákoníku práce

11 (3) Členu zastupitelstva, popř. jinému účastníkovi zahraniční pracovní cesty, bude poskytnuto zahraniční stravné ve výši základní sazby podle předchozího odstavce, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, bude poskytnuto zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 6 hodin, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. (4) Bylo-li členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu poskytnuto během zahraniční pracovní cesty jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, zkrátí zaměstnavatel zahraniční stravné ve výši základní sazby: a) 25 % za každé uvedené jídlo, jde-li o zahraniční stravné v plné výši základní sazby, b) o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, c) o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby. (5) V souladu s 179 odst. 2 zákoníku práce přísluší hejtmanovi a jeho náměstkům stravné do výše přesahující stanovenou sazbu stravného o 15%. Článek 14 Kapesné (1) Členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuto kapesné v cizí měně ve výši 40 % poskytnutého zahraničního stravného. Článek 15 Přerušení zahraniční pracovní cesty (1) Za použití dopravního prostředků po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva, po kterém již nenásleduje výkon práce, bude členu zastupitelstva uhrazena náhrada jízdních výdajů pouze do výše, která by mu náležela v případě, že by k přerušení pracovní cesty z důvodu na straně člena zastupitelstva nedošlo. Obdobně se poskytuje při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zastupitele před výkonem práce. Stanovení podmínek přerušení pracovní cesty musí být písemnou formou jako příloha cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě. (2) Po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva nebude náhrada výdajů za ubytování poskytnuta, i když si musel člen zastupitelstva s ohledem na podmínky pracovní cesty nebo ubytovací služby výdaje za ubytování uhradit. (3) Po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva zahraniční stravné zastupiteli nepřísluší. Doba rozhodná pro právo na zahraniční stravné před dohodnutým přerušením zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně člena zastupitelstva končí ukončením výkonu práce (funkce), nebo jiným předem dohodnutým způsobem a po přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva začíná současně se začátkem výkonu práce (funkce), nebo jiným předem dohodnutým způsobem

12 Článek 16 Ukončení zahraniční pracovní cesty (1) Z každé zahraniční pracovní cesty musí být pořízena písemná zpráva (obsahující zejména účel cesty, přínos cesty, případně návrh na další postup či řešení) podle Přílohy č. 8 těchto Zásad, která musí být předána nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení zahraniční pracovní cesty v písemné i elektronické podobě odboru KH, který zprávu následně předloží na nejbližší schůzi rady kraje a zároveň jako součást čtvrtletní zprávy o zahraničních pracovních cestách, absolvovaných zastupiteli kraje). Zúčastní-li se téže zahraniční pracovní cesty více účastníků, mohou podat společnou zprávu o konání zahraniční pracovní cesty. (2) Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje jednou ročně zprávu o počtech, cílech a výsledcích konání zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnili členové zastupitelstva, případně další osoby vykonávající činnost pro kraj. (3) Každý účastník zahraniční pracovní cesty je povinen předložit nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení cesty ekonomickému referentovi odboru kancelář hejtmana podklady nezbytné pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty, zejména: a) doklady o ubytování, b) doklady o jízdních výdajích, c) doklady o směně valut, d) doklady o nákupu pohonných hmot, e) informace o skutečném přechodu hranic ČR (datum a čas), f) doklady o dalších výdajích spojených se zahraniční pracovní cestou (konferenční poplatky, apod.), g) informace o jakýchkoli změnách majících vliv na výši poskytnutých cestovných náhrad (neočekávaně poskytnuté stravování, apod.). (4) V případě, kdy byla členu zastupitelstva poskytnuta zúčtovatelná záloha na cestovní náhrady, která nebyla plně vyčerpána, je zastupitel povinen vrátit nevyčerpanou část poskytnuté zálohy v měně, ve které mu byla poskytnuta, ekonomickému referentovi odboru kancelář hejtmana, případně v české měně na pokladně krajského úřadu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení vyúčtování. Pokud byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí nároky zastupitele, bude zastupiteli doplacena částka odpovídající jeho nárokům v české měně na pokladně krajského úřadu. (5) S provedeným vyúčtováním zahraniční pracovní cesty bude člen zastupitelstva seznámen a svůj souhlas vyjádří podpisem na formuláři pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty. (6) Za ověření správnosti vyúčtování zahraniční pracovní cesty odpovídá referent oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana. (7) Referent oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana je povinen do 10 pracovní dnů ode dne předložení písemných dokladů členem zastupitelstva zajistit vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit práva účastníka zahraniční pracovní cesty. Referent oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana předá zkontrolovaný cestovní doklad a veškeré přiložené doklady k provedení jejich zaúčtování

13 ČÁST IV. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. č. 26/1719/2008 ze dne (2) V případech v těchto Zásadách výslovně neupravených se použije ustanovení zákoníku práce a dále ustanovení zákona o krajích. (3) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/4/218/2009 ze dne a nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna Bc. Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu,

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, ~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, b) který byl učiněn

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění.

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění. OT 1/2012 Opatření tajemníka UK FHS č. 1/2012 - Stanovení podmínek organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců UK FHS Toto opatření je vydáno v souladu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-07/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-07/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou od 1. 1. 2007

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-03/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-03/4-MPK Cestovní náhrady na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rozpracovaná ustanovení zákona č. 119/1992 Sb.,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-12/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou upraveny v

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 4366/2007 S-JMK 4366/2007 Mgr. Vámošová/541651223 23.

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Tento vnitřní předpis Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen FZÚ ) upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům FZÚ (dále jen zaměstnanci ), které jim vzniknou

Více

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU Směrnice výkonného výboru ČSRU o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU schválená výkonným výborem ČSRU dne 29. února 2012 změněná výkonným výborem ČSRU dne 17. září 2014 Vyhotovil dne 17. září

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR Cestovní náhrady Organizační jednotky Junáka mohou dle svého uvážení proplatit prokázané náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s výkonem funkce či úkolu pro Junáka. Výpočet cestovného a vyplňování

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Ing. Martinem Římanem 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, zapsaná v obchodním

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.02 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Č.j.: RGaZS/526/2012 Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Zahraniční pracovní cesty

Zahraniční pracovní cesty Zahraniční pracovní cesty POTŘEBUJI VYŘÍDIT VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU - JAK POSTUPOVAT? ADMINISTRATIVNÍ POSTUP PŘED VÝJEZDEM / PO NÁVRATU FORMULÁŘE VÝBĚR ZÁLOHY Úhrada výdajů FAKULTNÍ KREDITNÍ

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí Změna: 538/2005 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Metodický pokyn pro vyplňování cestovních příkazů MP - F3 1/10

Metodický pokyn pro vyplňování cestovních příkazů MP - F3 1/10 1 z 10 1 Účel Metodický pokyn stanovuje doporučení pro vyplňování a postup pro vyřizování, jak tuzemských, tak i zahraničních cestovních příkazů spojených s realizací pracovní (pracovní) cesty. 2 Působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika cestovních náhrad u tuzemských a zahraničních pracovních cest The issues of travel compensations for domestic and foreign

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více