o poskytování a účtování cestovních náhrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o poskytování a účtování cestovních náhrad"

Transkript

1 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, Karlovy Vary IČ: Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: Směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad 1. Účel Tato směrnice upravuje poskytování a účtování cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách v Karlovarské krajské nemocnici a.s. (dále jen "společnosti"), v souladu s právem Evropských společenství a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění. 2. Poskytování a účtování cestovních náhrad Pracovní cestou je časově omezené vyslání zaměstnance: na pracovní cestu (tj. vyslání mimo sjednané místo výkonu práce), mimo místo pravidelného pracoviště, cesta konaná za účelem mimořádného výkonu práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce či pravidelného pracoviště. Dále je pracovní cestou přeložení dle 43, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru a výkon práce v zahraničí. S vysláním na pracovní cestu musí zaměstnanec vyslovit souhlas. Ve společnosti je zpravidla tento souhlas sjednán v pracovní smlouvě se zaměstnancem, popř. jej projeví samotným nástupem na pracovní cestu. Společnost poskytuje za podmínek uvedených v 155 i cestovní náhrady zaměstnancům, kteří konají pro zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zahraniční pracovní cestou je cesta konaná mimo území České republiky, tj. cesta z ČR do zahraničí, ze zahraničí do ČR a samotná cesta v zahraničí. Zaměstnanec má nárok na náhradu cestovních výdajů v cizí měně od doby přechodu státní hranice ČR. Tuto dobu zaměstnanec uvede ve svém cestovním příkazu po ukončení cesty (při dopravě po silnici, po železnici), resp. je tato doba dána dobou odletu a příletu letadla. Při těchto pracovních cestách může dojít k souběhu náhrad v české a cizí měně. Pravidelným pracovištěm se rozumí místo dohodnuté účastníky v pracovní smlouvě a je dohodnuto v okamžiku sjednání pracovní smlouvy. Pokud takové místo dohodnuto není, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. 3. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci Základní podmínky Vyslání zaměstnance na pracovní cestu je ve společnosti vždy závislé na účelu a cíli pracovní cesty. Ta musí být uskutečněna za účelem plnění pracovních povinností. Vyslání na pracovní cestu musí být nahlášeno zaměstnanci alespoň dva dny před zahájením pracovní cesty. Pro případ překážek na straně zaměstnance (např. nemoc) může být v odůvodněných případech stanoven náhradník, který musí být seznámen s cílem a povinnostmi pracovní cesty. Stanovení rozsahu a cíle pracovní cesty se určuje na Cestovním příkazu, na kterém musí být již před započetím pracovní cesty písemně stanoveny tyto údaje: název zaměstnavatele včetně jeho organizační součásti, jméno, příjmení a bydliště zaměstnance, počátek cesty (místo, datum a hodina nástupu na pracovní cestu), místo jednání nebo výkonu práce (místo plnění pracovních úkolů), účel cesty, - 1 -

2 určení spolucestujících, určený dopravní prostředek (u vlastního vozidla: druh, ev. značku a předložit kopii TP, fotokopii havarijního pojištění motorového vozidla), způsob a bližší podmínky ubytování včetně případného určení finančního limitu, stanovení zálohy včetně oznámení o způsobu vyplacení, ukončení pracovní cesty (místo a datum a hodina ukončení), případně další podmínky pracovní cesty, zejména plánované přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, případné přesčasy apod., datum a podpis vedoucího zaměstnance oprávněného k povolení cesty. Oprávněným vedoucím zaměstnancem za vyslání na pracovní cestu a stanovení jejich dalších podmínek je ve společnosti (dále jen "oprávněný zaměstnanec"): - předseda představenstva - bez omezení v rámci celé společnosti včetně pracovní cesty do zahraničí a použití soukromého vozidla při pracovní - ekonomicko personální ředitel - bez omezení v rámci celé společnosti včetně použití soukromého vozidla při pracovní s výjimkou pracovní cesty do zahraniční, - ředitel pro lékařskou péči - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní - hlavní sestra KKN - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní - provozně technický ředitel - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní - vedoucí lékárny - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní - náměstek lékařské péče - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci příslušné nemocnice s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní - hlavní sestra nemocnice - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci příslušné nemocnice s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní - vedoucí úseků a oddělení - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci svého úseku s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě. Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště Náhrada jízdních výdajů Ve společnosti se k pracovním cestám používají zejména služební motorová vozidla nebo určený hromadný dopravní prostředek dálkové nebo místní přepravy, případně i taxislužby, výjimečně a v odůvodněných případech za níže přesně stanovených podmínek i silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem (dále jen "soukromé vozidlo"). Způsob dopravy při pracovní cestě a dopravní prostředek určuje vždy oprávněný zaměstnanec s ohledem na úsporu nákladů společnosti, ale tak, aby zaměstnanec byl schopen splnit cíle pracovní cesty ve stanovených termínech. Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové a místní přepravy nebo i taxislužby poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v prokázané výši, s výjimkou místní hromadné přepravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, které nemusí zaměstnanec prokazovat. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně soukromého vozidla, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Při přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, po které již nenásleduje výkon práce, uhradí společnost zaměstnanci náhradu jízdních výdajů pouze do výše, která by mu náležela v případě, když by k přerušení cesty nedošlo. Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Zaměstnanci společnosti vyslanému na pracovní cestu delší než 7 po sobě následujících kalendářních dnů přísluší náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu rodiny. V případě potřeby může zaměstnanec požádat oprávněného zaměstnance o schválení změny - v podobě dohodnutého pobytu rodiny (je-li odlišný od místa trvalého pobytu, např. při přechodném ubytování, - 2 -

3 dovolené rodiny, umístění v nemocničním prostředí apod.). Schválení této změny musí být učiněno před nástupem na pracovní cestu. Náhrada výdajů za ubytování Zaměstnanci společnosti vyslanému na pracovní cestu přísluší náhrada prokázaných výdajů za ubytování v rámci předem dohodnutých bližších podmínek ubytování (např. kategorie hotelu). Maximální finanční limit za 1 noc je 800,- Kč. Výjimky povoluje pouze předseda představenstva před nástupem na pracovní cestu. Výdaje za ubytování se prokazují originálním (daňovým) dokladem, kde musí být uvedeny náležitosti (daňového) dokladu včetně jména zaměstnance a zaměstnavatele. V případě ztráty dokladů je možné proplacení výdajů za ubytování jen v případě doložení duplikátu dokladu. Ten je povinen zajistit zaměstnanec. V případě, že zaměstnanec nedoloží duplikátem výdaje za ubytování, není možné proplatit takto vzniklé výdaje a zaměstnavatel je oprávněn je vymáhat na zaměstnanci. Náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné) Zaměstnanci společnosti vyslanému na tuzemskou pracovní cestu přísluší stravné, jehož minimální výše se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem podle 189 a je rozlišeno podle délky trvání pracovní cesty. S platností od je s ohledem na uvedené zákonné podmínky společností stanoveno takto: 5-12 hodin 66,- Kč hodin 100,- Kč více než 18 hodin 157,- Kč Jídlo poskytnuté na pracovní které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen bezplatné jídlo ), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Náhrada nutných vedlejších výdajů Zaměstnanci společnosti vyslanému na pracovní cestu přísluší náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů. Tyto výdaje se: prokazují příslušnými doklady (např. poplatky na dopravu a úschovu zavazadel, za parkování vozidla, účastnické poplatky apod.), popř. prohlašují. Náhrady při přeložení V souvislosti s výkonem práce může ve společnosti dojít k přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně odlišné od bydliště zaměstnance. V tomto případě společnost poskytuje zaměstnanci náhrady jako při pracovní cestě v rozsahu a do stanovené výše tímto příkazem a za podmínek uvedených v 157 až 165. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě V souladu s ustanovením 170 společnost poskytuje zaměstnanci při zahraniční pracovní kterou podepisuje pouze předseda představenstva obdobné druhy náhrad (s dále uvedenými odlišnostmi) jako při tuzemské pracovní cestě s tím, že kromě tuzemského stravného za část cesty po území ČR mu přísluší zahraniční stravné ve výši 75% základní sazby stanovené pro příslušný stát při trvání cesty déle než 18 hodin, ve výši dvou třetin při trvání cesty v rozmezí od 12 do 18 hodin a ve výši jedné třetiny trvá-li cesta 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. S ohledem na náročnost a délku cesty může být zaměstnanci na základě rozhodnutí předsedy představenstva poskytnuto i kapesné do výše 40% zahraničního stravného. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty v cizí měně je poskytována za kilometry ujeté okamžitě od přejetí hranice ČR. Náhrady výdajů k návštěvě člena rodiny jsou poskytovány při trvání zahraniční cesty déle než 1 měsíc. Zahraniční stravné za podmínek dle 170 ZP společnost krátí. Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty, poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda, nebo večeře na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: a) 25 % jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby, b) 35 % jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, c) 70 % jde-li o zahraniční stravné ve třetinové výši základní sazby

4 Pro vyúčtování zahraniční cesty se vychází z nárokových částek stravného v cizí měně dle vyhlášky vydané MFČR dle 189 ZP. Zaměstnanec vyjíždějící na zahraniční pracovní cestu je povinen uzavřít cestovní pojištění pro jím konanou zahraniční cestu. Tento náklad je posuzován jako nutný vedlejší výdaj. V případě zahraniční pracovní cesty (a v odůvodněných případech i při tuzemských pracovních cestách) bude zaměstnanec před cestou vybaven tiskopisem pro předání zprávy o průběhu pracovní cesty - cestovní zpráva, který je zaměstnanec povinen předat svému nadřízenému do deseti dnů po ukončení pracovní cesty. Její odbornou část (sborníky, materiály z konferencí apod.) je pak povinen tento nadřízený předat do knihovny společnosti. V této cestovní zprávě zaměstnanec uvede: rozsah služební cesty (kam, v jakém termínu apod.), účastníky cesty, účel cesty (přehled navštívených obchodních partnerů a institucí apod.), odbornou část zprávy (naplň jednání, poznatky z těchto jednání, získané materiály, zhodnocení získaných informací, návrhy na využití nových poznatků apod.), vyjádření ostatních okolností pracovní cesty, jiné údaje s ohledem na účel a průběh pracovní cesty. Náhrady při výkonu práce v zahraničí Bylo-li sjednáno místo výkonu práce, případně i pravidelné pracoviště mimo území ČR, poskytne společnost zaměstnanci za dny cesty z ČR do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště a zpět cestovní náhrady jako při zahraniční pracovní cestě. 4. Vyúčtování cestovních náhrad Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit zaměstnavateli zcela vyplněný cestovní příkaz, popř. i jeho přílohy a písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Ve stejné lhůtě je povinen seznámit svého nadřízeného s průběhem a výsledkem pracovní cesty, případně mu předat zprávu o průběhu pracovní cesty (cestovní zprávu). Tato skutečnost je zachycena na cestovním příkazu s uvedením dne, kdy byla zpráva o výsledku pracovní cesty podána a data a podpisu nadřízeného zaměstnance. Na druhé straně cestovního příkazu zaměstnanec vyplní tyto údaje: datum služební cesty, do jednoho řádku odjezd odkud + cena jízdenky + místní přeprava, do dalšího řádku příjezd + cena zpáteční jízdenky + místní přeprava + stravné + nutné vedlejší výdaje, zaměstnanec dále vlevo dole označí, zda bylo ubytování poskytnuto bezplatně. Částka celkem se uvádí jako dílčí součet řádků i sloupců /křížová kontrola/. Všechny tyto údaje /výpočty/ provede zaměstnanec. Vpravo dole je uvedeno datum a podpis zaměstnance. K příkazu jsou přiloženy originální daňové doklady se všemi náležitostmi, které dokládají prokazované náklady vynaložené při pracovní cestě. Po předložení písemných dokladů zaměstnancem podepíše (schválí) oprávněný zaměstnanec cestovní příkaz v kolonce "Datum a podpis oprávněného zaměstnance" a předá cestovní příkaz včetně připojených dokladů odpovědnému zaměstnanci finanční účtárny, do jehož pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad. Tento zaměstnanec provede kontrolu vyúčtování a dodržení všech podmínek stanovených tímto příkazem a právními předpisy, případně vyúčtování upraví a poté cestovní příkaz podepíše v části "Vyúčtování upravil" a předá k podpisu vedoucímu Úseku ekonomického. Po jeho schválení (podpisu) v části "Vedoucí Úseku ekonomického" lze cestovní příkaz v pokladně společnosti proplatit. Nedohodne-li se společnost se zaměstnancem jinak, je společnost povinna do deseti pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem tento cestovní příkaz proplatit. Pokud však cestovní příkaz nebude obsahovat všechny zde uvedené náležitosti nebo zaměstnanec nebude schopen prokázat cestovní výdaje stanoveným způsobem, nebude cestovní příkaz proplacen. Zcela výjimečně může oprávněný zaměstnanec v souladu s 185 rozhodnout o poskytnutí náhrady v jím uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám. Cestovní příkazy se účtují zápisem 512/211, při dodržení časové souvislosti na přelomu účetního období

5 Společnost poskytne zaměstnanci při tuzemské i zahraniční pracovní cestě zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se zaměstnancem nedohodne jinak. Bližší podmínky poskytování a vyúčtování záloh jsou uvedeny v 183. O její výši rozhoduje oprávněný zaměstnanec. Záloha se zúčtuje operací 335/211, při vyúčtování cesty je vrácena formálně celá záloha operací 211/335 a následně jsou vyúčtovány skutečné, podložené náklady operací 512/211. Stravné, sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. 5. Poskytování a vyúčtování cestovních náhrad ve zvláštních případech Vyúčtování služebních cest při použití soukromého vozidla O použití soukromého vozidla při pracovní cestě rozhoduje výhradně předseda představenstva, nebo ekonomicko-personální ředitel a to ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. Před samotným použitím soukromého vozidla vyplní zaměstnanec první stranu "cestovního příkazu" a nechá si zde v kolonce "Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty" podepsat od předsedy představenstva nebo ekonomicko-personálního ředitele společnosti. Zaměstnavatel nesmí povolit použití soukromého vozidla zaměstnance, pokud není vozidlo havarijně pojištěné a pojištění zaplacené. Na cestovní příkaz se uvede číslo pojistky soukromého vozidla. Odpovědnost za uvedení pravdivých údajů má zaměstnanec. Při použití soukromého vozidla pro služební účely přísluší zaměstnanci náhrada podle 157 a 158. Předseda představenstva, nebo ekonomicko-personální ředitel může se zaměstnancem sjednat též poskytování náhrady za použití soukromého vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. V ostatních případech použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele soukromé vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Základní náhrada je aktuálně určena v závislosti na vývoji cen prováděcím předpisem vydaným podle 189, v roce 2013 u osobních silničních motorových vozidel činí 3,60 Kč. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se při použití přívěsu zvyšuje o 15% (u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů se poskytne zaměstnanci v dvojnásobné výši). Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty, tedy vychází z ceny prokázané zaměstnancem dokladem od čerpací stanice, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokáže-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu v souvislosti s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Pokud po skončení pracovní cesty zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí platné na dané období. Spotřebu vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit, popř. prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Společnost je povinna odvést za tento automobil denní sazbu silniční daně na příslušný účet finančního úřadu. Po ukončení cesty doplní zaměstnanec druhou stranu cestovního příkazu. Zde uvede odkud, a kam bylo použito soukromé vozidlo pro služební účely, doplní datum použití vozidla, uvede počet ujetých km. Sám si propočte náhradu za spotřebované PH a za opotřebení vozidla, viz níže uvedený příklad v bodu 2. Pokud zaměstnanci přísluší stravné, doplní i tento údaj. Na závěr uvede částku k proplacení celkem, uvede datum a svůj podpis. Vyúčtování soukromých cest při použití služebního vozidla Služební vozidlo může použít zaměstnanec společnosti pouze s výlučným souhlasem zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec použije služební vozidlo výjimečně pro soukromé účely, uhradí společnosti vzniklé náklady. Do knihy jízd vozidla použitého pro soukromé účely uvede u takovéto jízdy počet km soukromě ujetých. Při proplácení pohonných hmot předloží v pokladně vlastnoručně vyhotovenou kalkulaci takto vzniklých nákladů v následujícím členění: - 5 -

6 příklad: soukromě ujeto 20 km, vozidlo Opel Corsa, průměrná spotřeba dle technického průkazu vozidla činí 4,7 l/l00 km (průměrná spotřeba se vypočte jako aritmetický průměr údajů uvedených v TP vozidla, tj město děleno třemi). Zaměstnanec uhradí: a) spotřeba PH /4,7:100/x20=0,94 l na 20 km x 36,1 Kč/l = 33,93 Kč. b) úhrada opotřebení /amortizace/ 3,60Kč/km x 20 km = 72Kč. Celkem k úhradě za soukromé použití vozidla 33,9 + 72,0= 105,9 Kč. Výše úhrady za opotřebení, /stejně jako ceny PH/ se průběžně mění. Aktuální údaje jsou k dispozici u odpovědného pracovníka finanční účtárny, do jehož pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad. Pracovnice finančního oddělení, do jejíž pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad, zkontroluje uvedené údaje, počet ujetých km porovná s km uvedenými v knize jízd. Po schválení oprávněným pracovníkem zaměstnanec do 10 pracovních dní uhradí v pokladně společnosti tuto odkontrolovanou a schválenou částku pokud se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Pokud je úhrada za spotřebované PH u daného vozidla realizována kartou CCS, dostaví se zaměstnanec k vyúčtování soukromé cesty do 10 dnů po jejím ukončení, pokud se zaměstnavatelem nedohodne jinak, a doloží knihu jízd dokládající ujeté km pracovnici finančního oddělení, do jejíž pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad. Tato předá kopii zaměstnancovy kalkulace hlavní účetní, která zajistí správné zaúčtování. Aby nedošlo k naturálnímu nezdaněnému příjmu uvedeného zaměstnance, je nutno v autopůjčovně zjistit, kolik by činila úhrada za výše uvedené zapůjčení vozidla. Rozdíl mezi úhradou zaměstnance a cenou v autopůjčovně je nutno zaměstnanci přidanit ke mzdě. Pokud by docházelo k opakovanému použití služebního vozidla pro soukromé účely, je nutno přidanit zaměstnanci v procentech poměrnou část pořizovací ceny automobilu k platu, podle zákona o dani z příjmů. Pokud zaměstnanec má k dispozici uvedené vozidlo jako tzv. manažerské auto pro služební i soukromé účely, tj. zaměstnanci je vozidlo poskytnuto bezplatně pro částečné soukromé použití, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% ze vstupní ceny motorového vozidla. Tato částka je zaměstnanci měsíčně přidaňována k platu jako tzv. naturální příjem. V případě, že zaměstnanec takto v průběhu měsíce využívá více motorových vozidel za sebou, považuje se za jeho příjem částka ve výši 1% z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Pokud má zaměstnanec v průběhu měsíce k dispozici více motorových vozidel současně, považuje se za jeho příjem částka ve výši 1% z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely, v souladu s novelou zákona o dani z příjmů v platném znění, 6. U takto používaných automobilů, u kterých byla při pořízení odečtena DPH na vstupu (např. nakoupené před , v úpravě N1, dodávkové automobily), je organizace povinna za část pořizovací hodnoty automobilu využitou pro účely nesouvisející s podnikáním (s ekonomickou činností) odvést DPH na výstupu; a to na základě vyhotoveného dokladu o použití. 6. Závěrečná ustanovení 1. Jsou-li některé vnitřní předpisy vydané před nabytím účinnosti tohoto příkazu s ním v nesouladu, jsou osoby oprávněné k jejich změně povinné takový nesoulad odstranit v termínu co nejkratším od jeho účinnosti. Toto ustanovení se netýká grafických úprav. 2. Tento příkaz je závazný pro všechny zaměstnance společnosti, její nedodržení je považováno za porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. 3. Tento příkaz nabývá platnosti dnem jeho schválení oprávněnou osobou a účinnosti téhož dne. 7. Související předpisy Vyhláška č. 472/2012 Sb. Vyhláška č. 392/2012 Sb. 8. Přílohy 1. Vyhláška č. 472/2012 Sb. 2. Vyhláška č. 392/2012 Sb. 3. Formulář Cestovní příkaz, vyúčtování pracovní cesty

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: SM2 /2015 Počet stran: 7 Počet příloh: 3 Verze: 2 Platnost od: 1. 10. 2015 Doba platnosti: bez

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 13. 2. 2007 č. 01/07 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů. Nahrazuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA V Brně dne 16. května 2014 č.j. 114 327/2014 Směrnice rektora č. ES 18/2014/1 Systém realizace pracovních cest včetně poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VFU Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Systém

Více

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní cesta v tuzemsku 2.1

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD AUDIT DANĚ, spol. s r.o., Problematika cestovních náhrad je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

Více

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C Č.j. : 58 772/2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova

Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova Schváleno ZM dne: 28. 2. 2007 Usnesením číslo:195/4 Účinnost od: 1. 3. 2007 I. Úvodní

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad. I. Úvod. II. Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad. I. Úvod. II. Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Sportovní klub vozíčkářů Praha sídlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze sdružení ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad Tato směrnice

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu,

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, ~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, b) který byl učiněn

Více

Cestovní náhrady. 1 Právní úprava. 2 Obecná pravidla

Cestovní náhrady. 1 Právní úprava. 2 Obecná pravidla Cestovní náhrady Obsah 1 Právní úprava... 1 2 Obecná pravidla... 1 3 Podklady k proplacení cestovného... 2 3.1 Spotřeba PHM... 2 3.2 Cena PHM... 3 3.3 Náhrada za použití vozidla... 4 3.4 Proplacení ve

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Základní ustanovení II.

Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Základní ustanovení II. Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Jednotlivé části směrnice o Pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad: Základní ustanovení 1 Zásady a režim

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013,

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-03/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-03/4-MPK Cestovní náhrady na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rozpracovaná ustanovení zákona č. 119/1992 Sb.,

Více

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad 8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad Pravidla pro pracovní cesty a proplácení cestovních náhrad Koorou veterinárních lékařů ČR platí pro všechny zaěstnance a členy KVL ČR. Použité

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-12/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou upraveny v

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-07/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-07/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou od 1. 1. 2007

Více

Opatření děkana č. 6/2016

Opatření děkana č. 6/2016 Opatření děkana č. 6/2016 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 6/2016 Název: Organizace pracovních cest na FSV UK Účinnost: 25. 1. 2016 V Praze dne 18. 1. 2016 PhDr. Jakub

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách

Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách 1. Úvod 1. Liberecký kraj (dále jen kraj) je povinen, v souladu se zněním ustanovení

Více

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR Cestovní náhrady Organizační jednotky Junáka mohou dle svého uvážení proplatit prokázané náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s výkonem funkce či úkolu pro Junáka. Výpočet cestovného a vyplňování

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Stvořidla Ţáci Kotlíková, Kratochvílová, Píchová Třída 3A - skupina 4 Výstup Příprava a vyúčtování pracovní cesty Jste zaměstnanci podniku KLM, s. r. o., Jirsíkova

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění.

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění. OT 1/2012 Opatření tajemníka UK FHS č. 1/2012 - Stanovení podmínek organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců UK FHS Toto opatření je vydáno v souladu

Více

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU Směrnice výkonného výboru ČSRU o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU schválená výkonným výborem ČSRU dne 29. února 2012 změněná výkonným výborem ČSRU dne 17. září 2014 Vyhotovil dne 17. září

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Tento vnitřní předpis Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen FZÚ ) upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům FZÚ (dále jen zaměstnanci ), které jim vzniknou

Více

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad TJ Baník Union Nové Sedlo, z.s. Masarykova 534, Nové Sedlo 35734 Směrnice pro poskytování cestovních náhrad Platí od 01. 01. 2016 v Novém Sedle, 30. 12. 2015 schváleno VV TJ pod č.j. 0812/2015 předseda

Více

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: - 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní úprava (1) Poskytování

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č. 1 k opatření děkanky č. 4/2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI: FTVS/.../... ŽÁDOST O POVOLENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Zaměstnavatel: UK FTVS Jméno a příjmení zaměstnance: Katedra/Pracoviště:

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK/2/2012 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku (doplněná o dodatek č. 1

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK /8/2005 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Náhrady při pracovních cestách hrazené zaměstnancům Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 26.5.2005 Účinnost: Od 1.6.2005 Vydává:

Více